De voortgang van uw planning bekijken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als de voortgang van uw project, kunt u bekijken hoe de taken de algehele project planningbeïnvloedt.

Wat wilt u doen?

Verschillen in de planning controleren

Weergave-projectwerk na verloop van tijd

Taken die achter op schema zijn identificeren

Toegestane vertraging in mijn schema opsporen

Verschillen in de planning bekijken

Wanneer u de voortgang via uw project bijhouden, kunt u bekijken de verschillen tussen gepland, gepland, en werkelijke hoeveelheid werk. Hiermee kunt u beoordelen of het werk aan uw project naar verwachting vordert. U kunt de hoeveelheid werk voor taken als geheel of voor resources en hun individuele toewijzingen vergelijken.

De eenvoudigste manier om werkhoeveelheden met de oorspronkelijke planning te vergelijken is de tabel werk toepassen op een weergave blad , zoals de weergave Gantt-diagram of de weergave Resourcegebruik . De waarde in het veld werk geeft de huidige waarde van geplande hoeveelheid werk, weergave van het totaal van de werkelijke en resterende hoeveelheid werk voor taken die u hebt gestart, en de weergave van de waarde van de meest recente geplande werk voor taken die nog niet begonnen.

Als u een basislijn hebt opgeslagen, worden klikt u vervolgens de oorspronkelijke geplande werkhoeveelheden opgeslagen in het veld voor basislijnkosten . Met dit veld, kunt u werkhoeveelheden in de oorspronkelijke planning en geplande werkhoeveelheden vergelijken. Het veld afwijking van ziet u de berekende variantie tussen werk volgens basislijn en gepland, dat wil zeggen het verschil tussen de velden volgens de basislijn en hiermee te werken .

U kunt de werkelijke hoeveelheden werk ook zien in de velden Werkelijk. Bij voltooide taken bevatten de velden Werk en Werkelijk dezelfde waarde.

Wat wilt u vergelijken?

Beschrijving

Hoe?

Huidige werk aan taak met het oorspronkelijke plan

U kunt onderzoeken of uw taken meer of minder werk in beslag nemen dan gepland door de tabel Werk toe te passen op het Gantt-diagram.

Ga naar het tabblad Beeld en klik op Gantt-diagram. Klik in de groep Gegevens op de pijl bij Tabellen en klik vervolgens op Werk. Vergelijk de waarden in de velden Werk en Basislijn.

Als u de afwijking wilt zien tussen de velden Werk en Basislijn, bekijkt u het veld Afwijking. Bij voltooide taken stelt deze afwijking het verschil voor tussen de werkelijke hoeveelheid werk en de geplande hoeveelheid werk. Bij taken die momenteel worden uitgevoerd, is het veld Werk het totaal van Werkelijke hoeveelheid werk en Resterende hoeveelheid werk. Bij taken die nog niet zijn gestart, is het veld Werk de huidige projectie en is de waarde vaak hetzelfde als de waarde bij Basislijn.

In het veld Afwijking worden alleen de velden Werk en Basislijn vergeleken. Er worden geen andere basislijnvelden vergeleken (zoals Basislijn1, Basislijn2 enzovoort).

Huidige werk aan taak en toewijzing met het oorspronkelijke plan

U kunt onderzoeken of taken en de toegewezen resources meer of minder werk in beslag nemen dan gepland door de tabel Werk toe te passen op de weergave Taakgebruik

Ga naar het tabblad Beeld en klik in de groep Taakweergaven op Taakgebruik. Klik op het tabblad Beeld in de groep Gegevens op de pijl bij Tabellen en klik vervolgens op Werk.

Bekijk de totale waarden voor het werk in het werkbladgedeelte van de weergave. Naast het veld Taaknaam worden de velden Werk, Basislijn, Afwijking, Werkelijk, Resterend en % volt. werk (Percentage voltooid werk) weergegeven. De samenvattingsrijen geven de totale waarden weer voor elke taak terwijl de cursieve items de afzonderlijke waarden weergeven voor elke toewijzing.

Bekijk tijdgebonden waarden voor elke taak en toewijzing in het roostergedeelte van de weergave onder elke tijdsperiode.

Huidige resources en toewijzingen met de oorspronkelijke planning

U kunt onderzoeken of resources en toewijzingen meer of minder werk in beslag nemen dan gepland door de tabel Werk toe te passen op de weergave Resourcegebruik.

Ga naar het tabblad Beeld en klik op Resourcegebruik. Klik op het tabblad Beeld in de groep Gegevens op de pijl bij Tabellen en klik vervolgens op Werk.

Bekijk de totale waarden voor het werk in het werkbladgedeelte van de weergave. Naast het veld Resourcenaam worden de velden % volt. werk (Percentage voltooid werk), Werk, Overuren, Basislijn, Afwijking, Werkelijk en Resterend weergegeven. De samenvattingsrijen geven de totale waarden voor het werk weer voor elke resource terwijl de cursieve items de afzonderlijke waarden weergeven voor elke toewijzing.

Bekijk tijdgebonden waarden voor elke resource en toewijzing in het roostergedeelte van de weergave onder elke tijdsperiode.

Opmerking: Resourcegegevens worden in een basislijn opgenomen op projectniveau. Daarom kunnen resourcegegevens in een basislijn aanzienlijk variëren. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Stel dat u een project hebt met veel taken en dat veel resources aan die taken zijn toegewezen. Wanneer u een basislijn opslaat, worden de toewijzingsgegevens vastgelegd op projectniveau. Als u op een later tijdstip een taak toevoegt en de nieuwe taak zo configureert dat deze worden samengevouwen op het projectniveau, wordt de basislijn van de resourcetoewijzing niet gewijzigd.

Naar boven

Werk aan het project bekijken gedurende een bepaalde periode

Het is mogelijk om werk te bekijken dat is opgedeeld in tijdsperioden. Daardoor kunt u inzicht verkrijgen in het werk gedurende verschillende tijdsperioden, variërend van één minuut tot één jaar.

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Taakweergaven op Taakgebruikof klik in de groep Resourceweergaven op Resourcegebruik.

 2. Klik in de groep In- en uitzoomen op de pijl onder Tijdschaal. Selecteer Tijdschaal in de lijst en klik vervolgens op het tabblad Bovenlaag, Middenlaag of Onderlaag.

  Opmerking: U kunt klikken op een van de opties in de lijst tijdschaal om in te stellen van de onderkant van de tijdschaal.

 3. Klik op het tabblad van de weergegeven tijdschaallaag in het vak Eenheden op de gewenste tijdseenheid.

  Als u bijvoorbeeld werk wilt bekijken dat is opgedeeld per week en vervolgens per dag, klikt u op Weken in het vak Eenheden op het tabblad Bovenlaag en vervolgens op Dagen in het vak Eenheden op het tabblad Middenlaag.

  Opmerking: Als u minder dan drie tijdsschalen wilt zien, selecteert u onder Tijdschaalopties hoeveel tijdsschalen u wilt weergeven in de lijst Weergeven.

 4. Als u de weergave van de tijdsschaal van een opmaak wilt voorzien, typt u de gewenste waarden in de vakken Label, Uitlijnen en Aantal. Schakel de selectievakjes Fiscaal jaar gebruiken en Scheidingslijnen weergeven in of uit en klik vervolgens op OK.

 5. Selecteer op het tabblad Opmaak in de groep Detailswerk, werkelijkwerk, Cumulatief werk, overbezetting, kostenof Resterende beschikbaarheid.

Opmerking: Als u wilt toevoegen of de knop meer opties weergeven, klikt u op Details toevoegen. Het dialoogvenster Detailstijlen wordt weergegeven. Klik op het tabblad Details van gebruik in Beschikbare velden, selecteer de velden die u wilt. Klik op weergeven. Omgekeerd, als u wilt verwijderen opties, u kunt velden selecteren in de velden weergevenen klik op verbergen als u wilt verwijderen van de opties. Gebruik de pijlen verplaatsen naar de volgorde wijzigen waarin de velden worden weergegeven. Klik op OK.

Opmerking: U kunt ook het werk dat is gekoppeld aan een geselecteerde taak een gesplitste weergave, ook wel een combinatieweergaveweergeven. Een gesplitste weergave wilt maken, selecteert u de weergave die u wilt weergeven op de bovenste deelvenster van de weergave en selecteer vervolgens Detailsop het tabblad Beeld in de groep Gesplitste weergave . Selecteer de gewenste weergave in de lijst. De weergave in het onderste deelvenster ziet u gedetailleerde informatie over de taken of resources in het bovenste deelvensterweergave. Bijvoorbeeld: als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de Weergave Resourcegebruik toe als u in het onderste deelvenster weergeeft, ziet de weergave in het deelvenster onder toegewezen resources aan de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster met gegevens over die resources. De resourcegegevens hebben betrekking op alle toegewezen taken voor elke resource, niet alleen op de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster.

Naar boven

Vaststellen welke taken achterliggen op het schema

Als u een basislijn voor uw project hebt ingesteld, ziet u de voortgang van taken over tijd en om te zien of de begin- en datums lopen. U kunt de voortgang bijhouden door te basislijn vergelijken met geplande of werkelijke begindatum en einddatum.

 1. Ga naar het tabblad Beeld, klik op de pijl bij Gantt-diagram en selecteer Vergelijkend Gantt-diagram.

 2. Klik in de groep Gegevens op de pijl bij Tabellen en klik vervolgens op Afwijking.

  Als de velden voor afwijking niet zichtbaar zijn, past u de splitsbalk in de weergave aan of drukt u op TAB om de velden beurtelings weer te geven.

De weergave Vergelijkend Gantt-diagram geeft boven elkaar twee taakbalken weer voor elke taak. De onderste taakbalk geeft de begin- en einddatums volgens de basislijn weer, en de bovenste balk geeft de geplande begin- en einddatums weer. U kunt zo het verschil zien tussen uw plan en het huidige schema. Verder kunt u op het tabblad Hulpmiddelen voor Gantt-diagrammen - opmaak op Basislijn klikken om de basislijnen van het diagram weer te geven.

U kunt ook zien of de begin- en einddatums voor taaktoewijzingen vertraging oplopen door gebruik te maken van het filter Toewijzingen met vertraging. Dit filter toont resources die zijn toegewezen aan nog niet voltooide taken die zijn vertraagd ten opzichte van de einddatum van de basislijn. U kunt dit filter gebruiken als u een basislijnplanning hebt opgeslagen.

 1. Ga naar het tabblad Beeld en klik op Resourcegebruik.

 2. Klik in de groep Gegevens in de lijst Filter op Meer filters.

 3. Klik in de lijst Meer filters naast Filters op Resources. Klik in de lijst op Toewijzingen met vertraging.

 4. Als u alleen de toewijzingen wilt weergeven die vertraging hebben opgelopen, klikt u op Toepassen. Als u alle toewijzingen wilt weergeven en de toewijzingen met vertraging wilt markeren met een kleur, klikt u op Markeren.

Naar boven

Toegestane vertraging in de planning opsporen

Hoeveel marge er in uw planning voorkomt, maakt duidelijk hoeveel vertraging taken mogen oplopen voordat andere taken of de einddatums van het project in gevaar komen.

 1. Ga naar het tabblad Beeld, klik in de groep Taakweergaven op de pijl bij Gantt-diagram en selecteer Meer weergaven.

 2. Het dialoogvenster Meer weergaven wordt geopend. Klik in de lijst Weergaven op Gedetailleerd Gantt-diagram en vervolgens op Toepassen.

 3. Klik op het tabblad Beeld in de groep Gegevens op de pijl bij Tabellen en klik vervolgens op Planning.

  In het diagramgedeelte van de weergave wordt toegestane vertraging weergegeven als dunne balken rechts van de taken. De waarden van de toegestane vertraging staan naast de gewone Gantt-balken.

  Druk op TAB om de velden Toegestane vertraging per taak en Totale toegestane vertraging beurtelings weer te geven als deze niet zichtbaar zijn in het werkbladgedeelte van de weergave.

Opmerking: 

 • Als u weet waar de toegestane vertraging voorkomt in uw planning, kunt u taken verplaatsen wanneer bepaalde fasen in de planning te weinig planningsruimte hebben en andere fasen te veel.

 • Waarden voor toegestane vertraging kunnen ook duiden op een inconsistentie in de planning. Een negatieve waarde voor toegestane vertraging komt bijvoorbeeld voor wanneer een taak de afhankelijkheid 'Begin na einde' heeft met een daaropvolgende taak, maar de volgende taak de beperking 'Moet beginnen op' heeft, met een datum die eerder valt dan het einde van de eerste taak. Negatieve toegestane vertraging kan ook voorkomen als de geplande voltooiingsdatum van een taak na de datum van de deadline valt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×