De indeling van de ontwerpfunctie voor query's (ADP)

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Opmerking: De informatie in dit onderwerp is alleen van toepassing op een Microsoft Access-project (.ADP).

De ontwerpfunctie voor Query's bestaat uit drie deelvensters: het deelvenster Diagram, het deelvenster Raster en de SQL-venster.

De drie deelvensters van de ontwerpfunctie voor query's

de deelvensters diagram raster en sql van de ontwerpfunctie voor query 's

 • Het diagramdeelvenster Hierin worden de tabellen, weergaven en in line functies weergegeven waarvoor u een query uitvoert. Elke rechthoek stelt een tabel, weergave of in line functie voor en geeft de beschikbare gegevenskolommen, evenals de pictogrammen weer waarmee wordt aangegeven hoe elke kolom in de query wordt gebruikt. Koppelingen worden aangegeven door middel van lijnen tussen de rechthoeken.

 • Het rasterdeelvenster Dit deelvenster bevat een werkbladachtig raster waarin u opties kunt opgeven, zoals welke gegevenskolommen worden weergegeven, welke rijen worden geselecteerd, hoe rijen worden gegroepeerd, enzovoort.

 • Het SQL-deelvenster In dit venster wordt de SQL-instructie voor de query weergegeven. U kunt de SQL-instructie die is gemaakt in de ontwerpfunctie voor query's bewerken of u kunt zelf een SQL-instructie invoeren. Dit is met name handig voor het invoeren van SQL-instructies die niet kunnen worden gemaakt in de diagram- of rasterdeelvensters, zoals samenvoegquery's.

U kunt een query maken vanuit een van de deelvensters. U kunt de kolom die u wilt weergeven opgeven door deze te kiezen in het diagramdeelvenster, deze in te voeren in het rasterdeelvenster of deze vervolgens op te nemen in de SQL-instructie in het SQL-deelvenster. Het diagram-, raster- en SQL-deelvenster zijn gesynchroniseerd. Wanneer u een wijziging aanbrengt in één deelvenster, worden de wijzigingen automatisch doorgevoerd in de andere deelvensters.

Het diagramdeelvenster

Overzicht van het diagramdeelvenster

In het diagramdeelvenster worden tabellen, weergaven, door de gebruiker gedefinieerde functies of subquery's grafisch weergegeven, evenals eventuele koppelingen met joins.

In een diagramdeelvenster kunt u:

 • Tabellen, weergaven, door de gebruiker gedefinieerde functies of subquery's toevoegen of verwijderen en gegevenskolommen voor uitvoer opgeven.

 • Kolommen opgeven voor het ordenen van de query.

 • Opgeven dat u rijen wilt groeperen in de resultaatset.

 • Joins tussen tabellen, weergaven, door de gebruiker gedefinieerde functies of subquery's maken of wijzigen.

Wanneer u een wijziging aanbrengt in het diagramdeelvenster, wordt de wijziging eveneens doorgevoerd in het rasterdeelvenster en het SQL-deelvenster. Als u bijvoorbeeld een kolom voor uitvoer selecteert in een tabel, weergave, door de gebruiker gedefinieerde functie of subquery in het diagramdeelvenster, wordt de gegevenskolom toegevoegd aan het rasterdeelvenster en aan de SQL-instructie in het SQL-deelvenster.

Pictogrammen, selectievakjes en symbolen in het diagramdeelvenster

Elke tabel, weergave, door de gebruiker gedefinieerde functie of subquery verschijnt als een afzonderlijk venster in het diagramdeelvenster. Het pictogram op de titelbalk van elke rechthoek geeft het type object aan dat de rechthoek voorstelt, zoals wordt weergegeven in de volgende tabel.

Pictogram

Objecttype

Pictogramafbeelding

Tabel

Pictogramafbeelding

Beeld

Pictogramafbeelding

In line functie

Pictogramafbeelding

Subquery (in FROM-component)


Elke rechthoek ziet u de kolommen met gegevens voor de tabel, weergave of door de gebruiker gedefinieerde functie. Selectievakjes en symbolen weergegeven naast de namen van kolommen om aan te geven hoe de kolommen in de query worden gebruikt. Knopinfo weergeven informatie zoals gegevenstype en -grootte voor kolommen.

Invoerbron-venster

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de selectievakjes en symbolen die worden gebruikt in de rechthoeken voor tabellen, weergaven of door de gebruiker gedefinieerde functies.

Selectievakje of symbool

Beschrijving

selectievakje
Pictogramafbeelding
Pictogramafbeelding
Pictogramafbeelding

Hiermee wordt aangegeven of een gegevenskolom wordt weergegeven in de resultaatset van een query (Select-query) of wordt gebruikt in een bijwerk-, toevoeg- of tabelmaakquery of toevoegquery (waarden). Selecteer de kolom om deze toe te voegen aan de resultaten. Als (Alle kolommen) is geselecteerd, worden alle gegevenskolommen weergegeven in de uitvoer.

Het pictogram bij het selectievakje verandert overeenkomstig het type query dat u maakt. Als u een verwijderquery maakt, kunt u geen afzonderlijke kolommen selecteren.

Pictogramafbeelding
Pictogramafbeelding

Hiermee wordt aangegeven dat de gegevenskolom wordt gebruikt voor het ordenen van queryresultaten en deel uitmaakt van een ORDER BY-component. Het pictogram geeft A-Z weer voor een oplopende sorteervolgorde of Z-A voor een aflopende sorteervolgorde.

Pictogramafbeelding

Hiermee wordt aangegeven dat de gegevenskolom wordt gebruikt om een gegroepeerde resultaatset (onderdeel van een GROUP BY-component) te maken in een query met statistische functies.

Pictogramafbeelding

Hiermee wordt aangegeven dat de gegevenskolom deel uitmaakt van een zoekcriterium voor de query (deel uitmaakt van een WHERE- of HAVING-component).

Pictogramafbeelding

Hiermee wordt aangegeven dat de inhoud van de gegevenskolom wordt samengevat voor uitvoer en is opgenomen in de functie SOM, GEM of een andere statistische functie.

Opmerking: In de ontwerpfunctie voor query's worden geen gegevenskolommen weergegeven voor een tabel, weergave of door de gebruiker gedefinieerde functie als u hier niet de juiste toegangsmachtigingen voor hebt of als het databasestuurprogramma er geen informatie over kan geven. In dergelijke gevallen wordt in de ontwerpfunctie voor query's alleen een titelbalk weergegeven voor de tabel, weergave of door de gebruiker gedefinieerde functie.

Gekoppelde tabellen in het diagramdeelvenster

Als een join de query bevat, wordt een join-lijn tussen de gegevenskolommen die deel uitmaken van de join weergegeven. Als de gekoppelde gegevenskolommen niet worden weergegeven (voor voorbeeld, de tabel, de weergave, de gebruiker gedefinieerde functie of de subquery venster is geminimaliseerd of de join een expressie), wordt in de ontwerpfunctie voor Query's de join-lijn op de titelbalk van de rechthoek die een tabel, de weergave, de gebruiker gedefinieerde functie of de subquery geplaatst. De ontwerpfunctie voor Query's wordt één join-lijn voor elke join-voorwaarde weergegeven.

Een enkel join-lijn tussen twee tabellen

De vorm van het pictogram op het midden van de join-lijn geeft aan hoe de tabellen of de objecten met een tabelstructuur zijn gekoppeld. Als in de join-component een andere operator wordt gebruikt dan het gelijkteken (=), wordt de operator weergegeven in het pictogram op de join-lijn. De volgende tabel bevat een lijst met pictogrammen die kunnen worden weergegeven op een join-lijn.

Pictogram op de join-lijn

Beschrijving

Pictogramafbeelding

Inner join (gemaakt met het gelijkteken).

Symbool voor een inner join op basis van de & statusbalk van Excel; groter is dan & mydomain operator

Inner join op basis van de operator 'groter dan'. (De operator die wordt weergegeven op de join-lijn geeft de operator aan die in de join is gebruikt.)

Pictogramafbeelding

Outer join waarin alle rijen van de tabel die links wordt weergegeven worden opgenomen, zelfs indien er geen overeenkomsten in de gerelateerde tabel aanwezig zijn.

Pictogramafbeelding

Outer join waarin alle rijen van de tabel die rechts wordt weergegeven worden opgenomen, zelfs indien er geen overeenkomsten in de gerelateerde tabel aanwezig zijn.

Pictogramafbeelding

Een volledige outer join waarin alle rijen van beide tabellen worden opgenomen, zelfs indien er geen overeenkomsten in de gerelateerde tabel, weergave, door de gebruiker gedefinieerde functie of subquery zijn.


Pictogrammen op de uiteinden van de join-lijn geven aan het type join aangegeven. De volgende tabel bevat de typen joins en de pictogrammen die kunnen worden weergegeven op de uiteinden van de join-lijn.

Pictogram op de eindpunten van een join-lijn

Beschrijving

Pictogramafbeelding

Een-op-een-join

Pictogramafbeelding

Een-op-veel-join

Pictogramafbeelding

Het type join kan niet worden vastgesteld

Het rasterdeelvenster

Overzicht van het rasterdeelvenster

Met behulp van het rasterdeelvenster kunt u queryopties opgeven, zoals welke gegevenskolommen moeten worden weergegeven, hoe de resultaten moeten worden gerangschikt en welke rijen moeten worden geselecteerd, door uw opties op te geven in een werkbladachtig raster. In het rasterdeelvenster kunt u het volgende opgeven:

 • Kolommen die moeten worden weergegeven en kolomnaam-aliassen.

 • De tabel waartoe een kolom behoort.

 • Expressies voor berekende kolommen.

 • De sorteervolgorde voor de query.

 • Zoekvoorwaarden.

 • Groepeercriteria, waaronder statistische functies die moeten worden gebruikt voor samenvattingsrapporten.

 • Nieuwe waarden voor bijwerkquery’s of toevoegquery’s (waarden).

 • Doelkolomnamen voor toevoegquery’s.

Wijzigingen die u aanbrengt in het rasterdeelvenster worden automatisch weergegeven in het diagramdeelvenster en het SQL-deelvenster. Omgekeerd worden de wijzigingen in de andere deelvensters automatisch verwerkt in het rasterdeelvenster.

De kolommen van het rasterdeelvenster

De rijen in het rasterdeelvenster geven de gegevenskolommen weer die worden gebruikt in de query. Kolommen in het rasterdeelvenster geven queryopties weer.

Rasterdeelvenster

Welke informatie precies in het rasterdeelvenster verschijnt, is afhankelijk van het type query dat u maakt. Als u een selectiequery maakt, bevat het rasterdeelvenster andere kolommen dan wanneer u een bijwerkquery maakt.

In de volgende tabel ziet u een lijst van de rasterkolommen die in het rasterdeelvenster kunnen verschijnen.

Kolom

Querytype

Beschrijving

Kolom

Alles

Hier wordt de naam weergegeven van een gegevenskolom die wordt gebruikt voor de query of de expressie voor een berekende kolom. De kolom is vergrendeld, zodat deze altijd zichtbaar is wanneer u horizontaal schuift.

Alias

Selectie-, toevoeg-, bijwerk-, tabelmaakquery

Geeft een alternatieve naam voor een kolom of de naam die u kunt gebruiken voor een berekende kolom.

Tabel

Selectie-, toevoeg-, bijwerk-, tabelmaakquery

Geeft de naam van de tabel, weergave, door de gebruiker gedefinieerde functie of subquery voor de bijbehorende gegevenskolom. Deze kolom is leeg voor berekende kolommen.

Uitvoer

Selectie-, toevoeg-, tabelmaakquery

Geeft aan of een gegevenskolom in de query-uitvoer verschijnt.

Opmerking: Als de database het toestaat, kunt u een gegevenskolom gebruiken voor sorteer- of zoekcomponenten zonder deze in de resultaatset weer te geven.

Sorteertype

Selectie-, toevoegquery

Geeft aan dat de bijbehorende gegevenskolom wordt gebruikt voor het sorteren van de queryresultaten en of het sorteren oplopend of aflopend gebeurt.

Sorteervolgorde

Selectie-, toevoegquery

Geeft de sorteerprioriteit aan voor gegevenskolommen die worden gebruikt voor het sorteren van de resultaatset. Wanneer u de sorteervolgorde voor een gegevenskolom wijzigt, wordt de sorteervolgorde voor alle overige kolommen overeenkomstig bijgewerkt.

Groeperen op

Selectie-, toevoeg-, tabelmaakquery

Geeft aan dat de bijbehorende gegevenskolom wordt gebruikt voor het maken van een statistische query. Deze rasterkolom verschijnt alleen als u Groeperen op hebt gekozen in het menu Extra of een GROUP BY-component hebt toegevoegd aan het deelvenster SQL.

Standaard is de waarde van deze kolom ingesteld op Groeperen op en wordt de kolom deel van de GROUP BY-component.

Wanneer u naar een cel in deze kolom gaat en een statistische functie selecteert om toe te passen op de bijbehorende gegevenskolom, wordt standaard de resulterende expressie toegevoegd als uitvoerkolom voor de resultaatset.

Criteria

Alles

Hier wordt een zoekvoorwaarde (filter) opgegeven voor de bijbehorende gegevenskolom. Voer een operator (de standaardinstelling is "=") en de waarde waarop u wilt zoeken in. Plaats tekstwaarden tussen enkele aanhalingstekens.

Als de bijbehorende gegevenskolom deel uitmaakt van een GROUP BY-component, wordt de expressie die u invoert gebruikt voor een HAVING-component.

Als u waarden invoert voor meer dan één cel in de rasterkolom Criteria, worden de resulterende zoekvoorwaarden automatisch gekoppeld met een logische AND.

Meerdere zoeken voorwaarde expressies voor een databasekolom één opgeven (bijvoorbeeld (fname > 'A') AND (fname < 'M'), de gegevenskolom toevoegen aan het deelvenster raster tweemaal en voer Scheid de waarden in de kolom van het raster Criteria voor elk exemplaar van de kolom.

Of …

Alles

Hiermee geeft u een extra zoekvoorwaarde-expressie op voor de gegevenskolom, gekoppeld aan eerdere expressies met een logische OR. U kunt meer rasterkolommen Of … toevoegen door op TAB te drukken in kolom Of … uiterst rechts.

Toevoegen

Toevoegquery

Hiermee geeft u de naam op van de doelgegevenskolom voor de bijbehorende gegevenskolom. Wanneer u een toevoegquery maakt, wordt in de ontwerpfunctie voor query’s geprobeerd de bron te koppelen aan een passende doelgegevenskolom. Als er geen overeenkomst kan worden gevonden, moet u de kolomnaam opgeven.

Nieuwe waarde

Bijwerkquery, toevoegquery (waarden)

Hiermee geeft u de waarde op die in de bijbehorende kolom moet worden geplaatst. Voer een letterlijke waarde of een expressie in.

Het SQL-deelvenster

Overzicht van het deelvenster SQL

Het deelvenster SQL geeft de SQL-instructie weer voor de huidige query. Tijdens het samenstellen van de query wordt het deelvenster SQL automatisch bijgewerkt en opnieuw opgemaakt zodat het makkelijk te lezen is.

In het deelvenster SQL kunt u het volgende doen:

 • Nieuwe query’s maken door SQL-instructies in te voeren.

 • De SQL-instructie die in de ontwerpfunctie voor query’s is gemaakt wijzigen op basis van de instellingen die u doorvoert in de deelvensters Diagram en Raster.

 • Instructies invoeren die optimaal gebruik maken van voorzieningen die specifiek zijn voor Microsoft SQL Server.

Instructies in het deelvenster SQL

U kunt de huidige query rechtstreeks in het deelvenster SQL bewerken. Wanneer u naar een ander deelvenster gaat, wordt in de ontwerpfunctie voor query’s automatisch de instructie opgemaakt, waarna de deelvensters Diagram en Raster worden gewijzigd overeenkomstig uw instructie.

Opmerking: U kunt optimalisatiehints invoeren voor SQL-instructies, maar deze kunnen in de ontwerpfunctie voor query’s opnieuw worden opgemaakt.

Als uw instructie niet kan worden weergegeven in de deelvensters Diagram en Raster, en als die deelvensters zichtbaar zijn, wordt in de ontwerpfunctie voor query's een fout weergegeven en krijgt u twee keuzemogelijkheden:

 • Keer terug naar het deelvenster SQL en bewerk de instructie.

 • Negeer uw wijzigingen en keer terug naar de meest recente versie van de SQL-instructie.

Als u terugkeert naar het deelvenster SQL en doorgaat met het bewerken van de instructie, worden de andere deelvensters gedimd om aan te geven dat deze niet meer de inhoud van het deelvenster SQL weergeven.

U kunt het deelvenster SQL ook gebruiken om SQL-instructies in te voeren die niet grafisch kunnen worden weergegeven in de ontwerpfunctie voor query’s. In dergelijke gevallen vertoont de ontwerpfunctie hetzelfde gedrag als wanneer er een fout wordt ontdekt. De deelvensters Diagram en Raster worden gedimd om aan te geven dat deze niet de huidige instructie weergeven. U kunt doorgaan met het bewerken en uitvoeren van de instructie zoals u met elke andere SQL-instructie zou doen.

Opmerking: Als u een SQL-instructie invoert, maar vervolgens verdere wijzigingen aanbrengt in de query door de deelvensters Diagram en Raster te wijzigen, wordt in de ontwerpfunctie voor query’s de SQL-instructie opnieuw samengesteld en weergegeven. In sommige gevallen resulteert deze actie in een SQL-instructie die anders is samengesteld dan de instructie die u oorspronkelijk hebt ingevoerd (hoewel deze altijd dezelfde resultaten oplevert). Dit verschil is met name te verwachten wanneer u met zoekvoorwaarden werkt waarbij verscheidene componenten zijn betrokken die gekoppeld zijn met AND en OR.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×