DAX-scenario's in Power Pivot

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit gedeelte bevat koppelingen naar voorbeelden die het gebruik van DAX-formules in de volgende scenario's demonstreren.

 • Ingewikkelde berekeningen uitvoeren

 • Werken met tekst en datums

 • Op voorwaarden gebaseerde waarden en testen op fouten

 • Tijdintelligentie gebruiken

 • Waarden classificeren en vergelijken

In dit artikel

Aan de slag

Voorbeeld gegevens

Aanvullende informatie

Scenario's: Ingewikkelde berekeningen uitvoeren

Aangepaste berekeningen voor een draaitabel maken

Een filter op een formule toepassen

Filters selectief verwijderen om een dynamische verhouding te maken

Een waarde uit een buitenste lus gebruiken

Scenario's: Werken met tekst en datums

Een sleutelkolom maken via samenvoeging

Een datum samenstellen op basis van datumonderdelen die uit een tekstdatum worden opgehaald

Een aangepaste datum- of getalnotatie definiëren

Gegevenstypen wijzigen met behulp van een formule

Scenario: Op voorwaarden gebaseerde waarden en testen op fouten

Een waarde maken die op een voorwaarde is gebaseerd

Testen op fouten binnen een formule

Scenario's: Tijdintelligentie gebruiken

Cumulatieve omzet berekenen

Waarden in de loop van de tijd vergelijken

Een waarde berekenen gedurende een aangepast datumbereik

Scenario's: Waarden classificeren en vergelijken

Alleen de tien hoogste items in een draaitabel weergeven

Items dynamisch sorteren met behulp van een formule

Aan de slag

Voorbeeldgegevens

Als u niet bekend bent met DAX-formules, kunt u het beste beginnen met de voorbeelden in de voorbeeldgegevens voor Power Pivot. Zie Voorbeeldgegevens voor zelfstudies over DAX en gegevensmodellen ophalen.

Aanvullende informatie

U kunt ook naar de micro soft Dax Resource Center-wiki gaan, waar u alle soorten informatie over Dax vindt, inclusief blogs, voor beelden, witboeken en Video's die u hebt ontvangen van toonaangevende professionals.

Scenario's: Ingewikkelde berekeningen uitvoeren

Met DAX-formules kunt u ingewikkelde berekeningen met aangepaste aggregaties, filters en het gebruik van waarden op basis van voorwaarden uitvoeren. In dit gedeelte vindt u voorbeelden van het werken met aangepaste berekeningen.

Aangepaste berekeningen voor een draaitabel maken

CALCULATE en CALCULATETABLE zijn krachtige, flexibele functies die geschikt zijn voor het definiëren van berekende velden. Met deze functies kunt u de context wijzigen waarbinnen de berekening wordt uitgevoerd. U kunt ook het type aggregatie of de wiskundige bewerking die moet worden uitgevoerd, aanpassen. Zie de volgende onderwerpen voor voorbeelden.

Een filter op een formule toepassen

Op de meeste plaatsen waar een DAX-functie een tabel als een argument gebruikt, kunt u meestal in plaats daarvan een gefilterde tabel invoegen door de functie FILTER te gebruiken in plaats van de tabelnaam of door een filterexpressie voor een van de functieargumenten op te geven. De volgende onderwerpen bevatten voorbeelden voor het maken van filters en informatie over de manier waarop filters het resultaat van formules beïnvloeden. Zie Gegevens in DAX-formules filteren voor meer informatie.

Met de functie FILTER kunt u filtercriteria opgeven via een expressie, terwijl de andere functies voornamelijk zijn ontworpen om lege waarden uit te filteren.

Filters selectief verwijderen om een dynamische verhouding te maken

Als u dynamische filters in formules maakt, kunt u de volgende vragen eenvoudig beantwoorden:

 • Hoeveel heeft de huidige productverkoop bijgedragen aan de totale verkoop van dit jaar?

 • Hoeveel heeft deze divisie bijgedragen aan de totale winst van alle boekjaren in vergelijking met andere divisies?

Formules die u in een draai tabel gebruikt, kunnen worden beïnvloed door de draai tabel context, maar u kunt de context selectief wijzigen door filters toe te voegen of te verwijderen. In het voor beeld in het onderwerp alles wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen. Als u de verhouding van de verkoop voor een bepaalde leverancier wilt berekenen voor alle wederverkopers, maakt u een maat eenheid waarmee de waarde voor de huidige context wordt berekend op basis van de waarde voor de ALL-context.

Het onderwerp ALLEXCEPT bevat een voorbeeld van het selectief wissen van filters uit een formule. In beide voorbeelden ziet u hoe de resultaten wijzigen afhankelijk van het ontwerp van de draaitabel.

Voor andere voorbeelden over het berekenen van verhoudingen en percentages raadpleegt u de volgende onderwerpen:

Een waarde uit een buitenste lus gebruiken

Naast waarden uit de huidige context die in berekeningen worden gebruikt, kan DAX ook een waarde uit een vorige lus gebruiken om een verzameling gerelateerde berekeningen te maken. In het volgende onderwerp wordt behandeld hoe u een formule moet maken die verwijst naar een waarde uit een buitenste lus. De functie EARLIER ondersteunt maximaal twee niveaus met geneste lussen.

Zie Context in DAX-formules voor meer informatie over rijcontext en gerelateerde tabellen en het gebruik van dit concept in formules.

Scenario's: Werken met tekst en datums

In dit gedeelte vindt u koppelingen naar DAX-naslagonderwerpen met voorbeelden van veelvoorkomende scenario's over het werken met tekst, het extraheren en samenstellen van datum- en tijdwaarden, en het maken van waarden die gebaseerd zijn op een voorwaarde.

Een sleutelkolom maken via samenvoeging

Voor Power Pivot zijn geen samengestelde sleutels toegestaan. Als uw gegevensbron dus samengestelde sleutels bevat, moet u deze combineren in één sleutelkolom. Het volgende onderwerp bevat een voorbeeld van het maken van een berekende kolom op basis van een samengestelde sleutel.

Een datum samenstellen op basis van datumonderdelen die uit een tekstdatum worden opgehaald

Door Power Pivot wordt een datum-/tijdtype van SQL Server gebruikt om met datums te werken. Als uw externe gegevens dus datums bevatten die op een andere manier zijn opgemaakt (als uw datums bijvoorbeeld zijn geschreven in een regionale datumnotatie die niet wordt herkend door de Power Pivot-gegevensengine) of als voor uw gegevens surrogaatsleutels met gehele getallen worden gebruikt, moet u mogelijk een DAX-formule gebruiken om de datumonderdelen te extraheren en deze onderdelen vervolgens samen te stellen tot een geldige datum-/tijdweergave.

Voorbeeld: als u een kolom met datums hebt die als gehele getallen worden weergegeven en vervolgens als een tekenreeks zijn geïmporteerd, kunt u de tekenreeks met behulp van de volgende formule naar een datum-/tijdwaarde converteren:

= DATE (RIGHT ([waarde1], 4), LEFT ([waarde1], 2), MID ([waarde1], 2))

waarde1

Resultaat

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

De volgende onderwerpen bieden meer informatie over de functies die worden gebruikt om datums te extraheren en samen te stellen.

Een aangepaste datum- of getalnotatie definiëren

Als de gegevens datums of getallen bevatten die niet worden weergegeven in een van de standaardtekstnotaties van Windows, kunt u een aangepaste notatie definiëren om ervoor te zorgen dat de waarden op de juiste manier worden verwerkt. Deze notaties worden gebruikt wanneer waarden uit of naar tekenreeksen worden geconverteerd. De volgende onderwerpen bevatten tevens een gedetailleerde lijst met vooraf gedefinieerde notaties die beschikbaar zijn voor het werken met datums en getallen.

Gegevenstypen wijzigen met behulp van een formule

In Power Pivot wordt het gegevenstype van de uitvoer bepaald door de bronkolommen. U kunt het gegevenstype van het resultaat niet expliciet opgeven, omdat het optimale gegevenstype wordt bepaald door Power Pivot. U kunt echter de impliciete gegevenstypeconversies die door Power Pivot worden uitgevoerd, gebruiken om het uitvoergegevenstype te manipuleren. Zie Voorbeeldgegevens voor zelfstudies over DAX en gegevensmodellen ophalen voor meer informatie over typeconversies.

 • Als u een datum of een getallenreeks naar een getal wilt converteren, moet u deze waarde met 1,0 vermenigvuldigen. Voorbeeld: met de volgende formule wordt de huidige datum min 3 dagen berekend en bestaat de uitvoer vervolgens uit het bijbehorende gehele getal.

  = (VANDAAG ()-3) * 1.0

 • Als u de waarde van een datum, getal of valuta naar een tekenreeks wilt converteren, moet u de waarde met een lege tekenreeks samenvoegen. Voorbeeld: met de volgende formule wordt de huidige datum als een tekenreeks geretourneerd.

  = "" & vandaag ()

U kunt de volgende functies ook gebruiken om ervoor te zorgen dat er een bepaald gegevenstype als resultaat wordt gegeven:

Reële getallen naar gehele getallen converteren

Scenario: Op voorwaarden gebaseerde waarden en testen op fouten

Zoals Excel heeft DAX functies waarmee u waarden in de gegevens kunt testen en een andere waarde als resultaat moet geven op basis van een voor waarde. U kunt bijvoorbeeld een berekende kolom maken waarin de namen van wederverkopers als voor keur of waarde worden bepaald, afhankelijk van het jaarlijkse verkoop bedrag. Functies die test waarden zijn ook handig voor het controleren van het bereik of het type waarden, om te voor komen dat er onverwachte gegevens worden berekend.

Een waarde maken die op een voorwaarde is gebaseerd

U kunt de geneste IF-voorwaarden gebruiken om waarden te testen en nieuwe waarden te genereren die op voorwaarden zijn gebaseerd. De volgende onderwerpen bevatten een aantal eenvoudige voorbeelden van voorwaardeverwerking en waarden die op voorwaarden zijn gebaseerd:

Testen op fouten binnen een formule

Anders dan bij Excel is het niet mogelijk geldige waarden in de ene rij van een berekende kolom en ongeldige waarden in een andere rij te hebben. Als er een fout in een bepaald deel van een Power Pivot-kolom zit, wordt de hele kolom als foutief beschouwd. U moet dus altijd formulefouten corrigeren die ongeldige waarden opleveren.

Als u bijvoorbeeld een formule maakt die door nul wordt gedeeld, kunt u een oneindig resultaat of een fout krijgen. Sommige formules mislukken ook als er een lege waarde door de functie wordt aangetroffen wanneer er een numerieke waarde wordt verwacht. Als u een gegevensmodel aan het ontwikkelen bent, kunnen de fouten het beste gewoon verschijnen zodat u op het bericht kunt klikken en het probleem kunt oplossen. Als u echter werkmappen publiceert, moet u de foutafhandeling hierin verwerken om te voorkomen dat onverwachte fouten berekeningen laten mislukken.

Om het retourneren van fouten in een berekende kolom te voorkomen, gebruikt u een combinatie van logische functies en informatiefuncties om uw gegevensmodel op fouten te testen en altijd geldige waarden te laten retourneren. De volgende onderwerpen laten aan de hand van een aantal eenvoudige voorbeelden zien hoe u dit in DAX doet:

Scenario's: Tijdintelligentie gebruiken

De DAX-functies voor tijdintelligentie bevatten functies waarmee u datums of datumbereiken uit gegevens kunt ophalen. U kunt deze datums of datumbereiken vervolgens gebruiken om waarden over soortgelijke perioden te berekenen. De functies voor tijdintelligentie omvatten ook functies die met standaarddatumintervallen werken zodat u waarden over maanden, jaren of kwartalen met elkaar kunt vergelijken. U kunt ook een formule maken waarmee waarden voor de eerste en de laatste datum van een opgegeven periode worden vergeleken.

Zie Functies voor tijdintelligentie (DAX) voor een lijst met alle functies voor tijdintelligentie. Zie Datums in Power Pivot voor tips over effectief gebruik van datums en tijden in een Power Pivot-analyse.

Cumulatieve omzet berekenen

De volgende onderwerpen bevatten voorbeelden over het berekenen van begin- en eindsaldi. In deze voorbeelden maakt u lopende saldi met verschillende intervallen zoals dagen, maanden, kwartalen of jaren.

Waarden in de loop van de tijd vergelijken

De volgende onderwerpen bevatten voorbeelden over het vergelijken van bedragen van verschillende tijdsperioden. De standaardtijdsperioden die door DAX worden ondersteund, zijn maanden, kwartalen en jaren.

Een waarde berekenen gedurende een aangepast datumbereik

Zie de volgende onderwerpen voor voorbeelden over het ophalen van aangepaste datumbereiken, zoals de eerste 15 dagen na het begin van een aanbieding.

Als u functies voor tijdintelligentie gebruikt om een aangepaste set datums op te halen, kunt u die set datums gebruiken als invoer voor een functie waarmee berekeningen worden uitgevoerd om aangepaste aggregaties over tijdsperioden te maken. Zie het volgende onderwerp voor een voorbeeld van de manier waarop u dit doet:

 • PARALLELPERIOD, functie

  Opmerking: Als u geen aangepast datumbereik hoeft op te geven, maar werkt met standaardboekhoudeenheden zoals maanden, kwartalen of jaren, wordt u aangeraden om berekeningen uit te voeren met de functies voor tijdintelligentie die voor dit doeleinde zijn ontworpen, zoals TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD, enzovoort.

Scenario's: Waarden classificeren en vergelijken

Als u alleen het hoogste n-aantal items in een kolom of draaitabel wilt weergeven, beschikt u hiervoor over verschillende opties:

 • U kunt de functies in Excel 2010 gebruiken om een topfilter te maken. U kunt ook een aantal van de hoogste of laagste waarden in een draaitabel selecteren. In het eerste deel van deze sectie wordt beschreven hoe u op de 10 hoogste waarden (top 10) in een draaitabel kunt filteren. Zie de Excel-documentatie voor meer informatie.

 • U kunt een formule maken waarmee waarden dynamisch worden gerangschikt en vervolgens kunt u filteren op de classificatiewaarden of kunt u de classificatiewaarde als een slicer gebruiken. In het tweede deel van deze sectie wordt beschreven hoe u deze formule kunt maken en hoe u die classificatie vervolgens in een slicer kunt gebruiken.

Elke methode heeft zijn voor- en nadelen.

 • Het topfilter van Excel is eenvoudig te gebruiken, maar het filter is alleen voor weergavedoeleinden bedoeld. Als de onderliggende gegevens van de draaitabel worden gewijzigd, moet u de draaitabel handmatig vernieuwen om de wijzigingen te kunnen zien. Als u op dynamische wijze met classificaties moet werken, kunt u DAX gebruiken om een formule te maken die de waarden vergelijkt met de andere waarden in een kolom.

 • De DAX-formule is krachtiger. Als u bovendien de classificatiewaarde aan een slicer toevoegt, kunt u eenvoudig op de slicer klikken om het aantal hoogste waarden te wijzigen dat wordt weergegeven. De berekeningen vergen echter nogal wat rekenkracht en daarom is deze methode wellicht niet geschikt voor tabellen met veel rijen.

Alleen de tien hoogste items in een draaitabel weergeven

De hoogste of laagste waarden in een draaitabel weergeven

 1. Klik in de draaitabel in de kop Rijlabels op de pijl-omlaag.

 2. Selecteer Waardefilters> Bovenste 10.

 3. Kies in het dialoog venster Top 10 filter _LT_column name> de kolom die u wilt rangschikken en het aantal waarden als volgt:

  1. Selecteer Boven als u de cellen met de hoogste waarden wilt zien of Onder als u de cellen met de laagste waarden wilt zien.

  2. Typ het aantal hoogste of laagste waarden dat u wilt zien. De standaardinstelling is 10.

  3. Kies hoe u de waarden wilt weergeven:

Naam

Beschrijving

Items

Selecteer deze optie om de draaitabel zo te filteren dat alleen de lijst met de hoogste of laagste items op hun waarden wordt weergegeven.

Percentage

Selecteer deze optie om de draaitabel zo te filteren dat alleen de items met het opgegeven percentage worden weergegeven.

Som

Selecteer deze optie om de som van de waarden voor de hoogste of laagste items weer te geven.

 1. Selecteer de kolom die de waarden bevat die u wilt classificeren.

 2. Klik op OK.

Items dynamisch sorteren met behulp van een formule

Het volgende onderwerp bevat een voorbeeld van de manier waarop u DAX gebruikt om een classificatie te maken die in een berekende kolom wordt opgeslagen. Aangezien DAX-formules dynamisch worden berekend, kunt u er altijd zeker van zijn dat de classificatie correct is, zelfs nadat de onderliggende gegevens zijn gewijzigd. Aangezien de formule in een berekende kolom wordt gebruikt, kunt u bovendien de classificatie in een slicer gebruiken en vervolgens de 5, 10 of zelfs 100 hoogste waarden selecteren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×