Datum-en tijd notaties toevoegen en aanpassen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt beschreven hoe u datum-en tijd gegevens in micro soft Office Access kunt opslaan, hoe u een datum-en tijd velden kunt toevoegen aan tabellen, formulieren en rapporten en hoe u de datum-en tijd notatie kunt aanpassen aan uw behoeften.

Wat wilt u doen?

Informatie over datum-en tijd notaties

Een datum/tijd-veld toevoegen

Een datum/tijd-veld opmaken

Een datum toevoegen met behulp van de datum kiezer

Een indeling opgeven voor het invoeren van datum-en tijd gegevens met een invoer masker

De land instellingen van Windows wijzigen om de weer gave van datums en tijden te wijzigen

Informatie over datum-en tijd notaties

EEN datum en tijd kunnen worden ingevoerd in een Data Base en vervolgens in verschillende indelingen worden weer gegeven. In Access worden de datum en tijd automatisch weer gegeven in de notatie Standaard datum notatie en lange tijd notatie. De datums worden weer gegeven als, dd-mm-jjjj in de V.S. en als dd-mm-jjjj buiten de Amerikaanse maand, DD de dag en yyyy is het jaar. De tijd wordt weer gegeven als: uu: mm: SS AM/PM, waarbij UU het uur is, mm de minuten en SS is seconden.

Deze automatische notaties voor datums en tijden variëren, afhankelijk van de geografische locatie die is opgegeven in de land instellingen van micro soft Windows op uw computer. Bijvoorbeeld: in Europa en veel delen van Azië, afhankelijk van uw locatie, ziet u mogelijk de datum en de tijd als 28.11.2006 12:07:12 of 28/11/2006 12:07:12 PM. In de Verenigde Staten ziet u 11/28/2006 12:07:12 PM. Zie de land instellingen van Windows wijzigen om te wijzigen hoe datums en tijden worden weer gegeven, verderop in dit artikel, voor meer informatie over het wijzigen van de land instelling.

Het is mogelijk om deze automatische notaties te wijzigen met behulp van aangepaste weer gave-indelingen. De weer gave-indeling die u selecteert, heeft echter geen invloed op de manier waarop de gegevens worden ingevoerd of de manier waarop deze gegevens in Access worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld een datum in een Europese notatie invoeren, zoals 28.11.2006, en de waarde in de tabel, het formulier of het rapport weer geven als 11/28/2006.

Access biedt automatisch een bepaald niveau van gegevens validatie met betrekking tot de datum-en tijd notatie. Als u bijvoorbeeld een ongeldige datum invoert, zoals 32.11.2006, wordt er een bericht weer gegeven en hebt u de mogelijkheid om een nieuwe waarde in te voeren of om het veld van het gegevens type datum/tijd te converteren naar het gegevens type tekst. Geldige datum waarden liggen tussen-657.434 (1 januari 100) tot 2.958.465 (31 december 9999). Geldige tijd waarden liggen tussen .0 en 9999 of 23:59:59.

Naar boven

Een datum/tijd-veld toevoegen

Als u datums en tijden in een Data Base wilt gebruiken, begint u met het maken van een datum/tijd-veld in een of meer database tabellen. De instellingen voor datum-of tijd velden bevinden zich altijd in een tabel, maar de datum-of tijd waarde kan worden weer gegeven in een tabel, formulier of rapport.

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Selecteer een lege rij in het bovenste gedeelte van de ontwerp functie voor tabellen.

 3. Typ in de kolom veld naam een naam voor het nieuwe veld.

 4. Selecteer in de kolom gegevens type de optie datum/tijd in de lijst en sla de tabel op.

  Het nieuwe veld ziet er als volgt uit, hoewel de naam van het veld kan variëren:

  De ontwerpweergave voor query's met een nieuw Datum/tijd-veld

U kunt ook de datum-en tijd waarden als getallen opslaan als u van plan bent om berekeningen uit te voeren op de datum-en tijd gegevens. U kunt bijvoorbeeld het totale aantal gewerkte uren berekenen (een tijd kaart) of de leeftijd van een factuur. Zie het artikel over de functie datumvoor meer informatie over het berekenen van datum waarden.

Naar boven

Een datum/tijd-veld opmaken

In Access hebt u verschillende vooraf gedefinieerde notaties voor de datum-en tijd gegevens, maar als deze indelingen niet aan uw behoeften voldoen, kunt u een aangepaste notatie opgeven. Als u geen vooraf gedefinieerde of aangepaste notatie selecteert, wordt in Access automatisch de standaard datum notatie toegepast, m/dd/jjjj u:mm: SS AM/PM.

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld waarvoor u de notatie wilt instellen.

 3. Klik in het onderste gedeelte op het eigenschappenvak notatie en selecteer een notatie in de vervolg keuzelijst.

 4. Nadat u een indeling hebt geselecteerd, wordt de infolabel Knopafbeelding weer gegeven en kunt u de nieuwe opmaak Toep assen op andere tabel velden en formulier besturings elementen die de gegevens logisch kunnen overnemen. Als u de wijzigingen wilt Toep assen in de data base, klikt u op het info label en klikt u vervolgens op opmaak bijwerken overal waar veld naam wordt gebruikt. In dit geval is veld naam de naam van het datum/tijd-veld.

 5. Als u de wijzigingen overal in de database wilt toepassen, klikt u op Ja wanneer het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken wordt geopend. In dit dialoogvenster worden de formulieren en andere objecten weergegeven die de nieuwe notatie overnemen.

 6. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Opmerking: De land instellingen van Windows kunnen van invloed zijn op de manier waarop een vooraf gedefinieerde notatie wordt weer gegeven.

Tabel met vooraf gedefinieerde notaties en voor beelden   

Notatie

Beschrijving

Voorbeeld

Standaarddatum

(Standaard) Datumwaarden worden weergegeven in getallen, tijdwaarden in uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM. Voor beide typen waarden worden de datum- en tijdscheidingstekens gebruikt die zijn opgegeven in de landinstellingen van Windows. Als de waarde geen tijdcomponent bevat, wordt alleen de datum weergegeven. Als de waarde geen datumcomponent bevat, wordt alleen de tijd weergegeven.

06/30/2008 10:10:42 AM

Lange datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, volgens de Lange datumnotatie opgegeven in de landinstellingen van Windows.

Maandag, 29 augustus 2006

Middellange datumnotatie

De datum wordt weergegeven als dd/mmm/jj, maar met gebruik van het datumscheidingsteken opgegeven in de landinstellingen van Windows.

29/aug/06
29-aug-06

Korte datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, volgens de Korte datumnotatie opgegeven in de landinstellingen van Windows.

8/29/2006
8-29-2006

Lange tijdnotatie

Weergave van uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10:42 AM

Middellange tijdnotatie

Weergave van uren en minuten gevolgd door AM of PM, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10 AM

Korte tijdnotatie

Alleen weergave van uren en minuten, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10

Een aangepaste notatie toepassen

Wanneer u een aangepaste notatie toepast op het datum/tijd-veld, kunt u verschillende notaties combi neren door twee secties te hebben, één voor de datum en een andere voor de tijd. In een dergelijk geval scheidt u de secties met een punt komma. U kunt bijvoorbeeld de standaard notatie voor datum-en tijd notatie als volgt combi neren: m/dd/jjjj; u:mm: SS.

Tip: In Access 2010 ondersteunt de opbouwfunctie voor expressies IntelliSense, zodat u kunt zien welke argumenten er vereist zijn voor de expressie. 

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld waarvoor u de notatie wilt instellen.

 3. Klik in het onderste gedeelte op het eigenschappenvak opmaak en voer de notatie in.

Tabel met tijdelijke aanduidingen en scheidings tekens voor een aangepaste notatie   

Teken  

Beschrijving

Datumscheidingsteken

Bepaalt waar het scheidings teken voor dagen, maanden en jaren wordt geplaatst in Access. Gebruik het scheidings teken dat is gedefinieerd in de land instellingen van Windows. In het Engels (Verenigde Staten) gebruikt u bijvoorbeeld een schuine streep (/).

Tijdscheidingsteken

Hiermee wordt bepaald waar in Access de scheidings tekens voor uren, minuten en seconden worden geplaatst. Gebruik het scheidings teken dat is gedefinieerd in de land instellingen van Windows. In het Engels (Verenigde Staten) gebruikt u bijvoorbeeld een dubbele punt (:).

c

Hiermee wordt de algemene datum notatie weer gegeven.

d of dd

Hiermee wordt de dag van de maand weer gegeven als een of twee cijfers. Gebruik één tijdelijke aanduiding voor één cijfer; Gebruik twee tijdelijke aanduidingen voor twee cijfers.

ddd

De dag van de week afKorten tot drie letters.

dddd

Alle dagen van de week worden geSpeld.

ddddd

Hiermee wordt de korte datum notatie weer gegeven.

dddddd

Hiermee wordt de lange datum notatie weer gegeven.

w

Hiermee wordt een nummer weer gegeven dat overeenkomt met de dag van de week.

m of mm

Hiermee wordt de maand weer gegeven als getal van één cijfer of twee cijfers.

mmm

De naam van de maand wordt afgekort tot drie letters. Bijvoorbeeld: januari wordt weer gegeven als Jan.

mmmm

Alle namen van maanden worden geSpeld.

k

Hiermee wordt het nummer van het huidige kwar taal (1-4) weer gegeven. Als u bijvoorbeeld een werk nemer aanneemt in mei, wordt in Access 2 weer gegeven als de waarde van het kwar taal.

y

Hiermee wordt de dag van het jaar 1-366 weer gegeven.

jj

Hiermee worden de laatste twee cijfers van het jaar weer gegeven.

Opmerking: Het is raadzaam om alle vier de cijfers van een bepaald jaar in te voeren en weer te geven.

jjjj

Alle cijfers in een jaar weer geven in het bereik 0100-9999.

Tijdscheidingsteken

Bepaalt waar het scheidings teken voor uren, minuten en seconden wordt geplaatst in Access. Gebruik het scheidings teken dat is gedefinieerd in de land instellingen van Windows. Zie de sectie de land instellingen van Windows wijzigen om de weer gave van datums en tijden te wijzigenvoor meer informatie over deze instellingen.

h of hh

Hiermee wordt het uur weer gegeven als een of twee cijfers.

n of nn

Hiermee worden minuten weer gegeven als een of twee cijfers.

s of ss

Hiermee worden de seconden weer gegeven als een of twee cijfers.

tttt

Hiermee wordt de lange tijd notatie weer gegeven.

AM/PM

Hiermee worden de waarden van de 12-uurs klok weer gegeven met de volg-of PM-waarden. Access is afhankelijk van de systeem klok van uw computer om de waarde in te stellen.

A/P of a/p

Hiermee worden de waarden van de 12-uurs klok weer gegeven met een afvolging van A, P, a of P. Access is afhankelijk van de systeem klok van uw computer om de waarde in te stellen.

AMPM

Hiermee worden de waarden voor de 12-uurs klok weer gegeven, maar de ochtend-en middag indicatoren in de land instellingen van Windows worden gebruikt. Zie de sectie de land instellingen van Windows wijzigen om de weer gave van datums en tijden te wijzigenvoor meer informatie over deze instellingen.

Lege ruimte, + - $ ()

Gebruik witruimte, enkele reken kundige tekens (+) en financiële symbolen ($ ¥ £), waar nodig in de notatie reeksen. Als u andere veelgebruikte wiskundige symbolen, zoals slash (\ of/) en het sterretje (*), wilt gebruiken, moet u tussen dubbele aanhalings tekens tussen dubbele aanhalings tekens worden geplaatst.

"Letterlijke tekst"

Plaats tekst die gebruikers moeten zien tussen dubbele aanhalings tekens.

\

Hiermee wordt de weer gave geforceerd het teken weer gegeven dat onmiddellijk wordt gevolgd. Dit is hetzelfde als rondom een teken tussen dubbele aanhalings tekens.

*

Als het teken onmiddellijk na het sterretje wordt gebruikt, wordt dit een opvul teken genoemd, een teken dat wordt gebruikt om lege ruimten in te vullen. In Access wordt normaal gesp roken tekst weer gegeven als aan de linkerkant uitgelijnd en wordt elk gebied rechts van de waarde met lege spaties gevuld. U kunt opvul tekens op een wille keurige plaats in een notatie teken reeks toevoegen, waarna alle lege spaties met het opgegeven teken worden ingevuld.

[kleur]

Hiermee past u een kleur toe op alle waarden in een sectie van uw opmaak. U moet de naam tussen vier Kante haken zetten en een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, geel of wit. Bijvoorbeeld: dddd [roze] Hiermee wordt de dag in roze kleur weer gegeven

Nadat u een opmaak hebt ingevoerd, wordt de infolabels Knopafbeelding weer gegeven en kunt u de opmaak Toep assen op andere tabel velden en formulier besturings elementen die de gegevens logisch kunnen overnemen. Als u de wijzigingen wilt Toep assen in de data base, klikt u op het info label en klikt u vervolgens op opmaak bijwerken overal waar veld naam wordt gebruikt. In dit geval is veld naam de naam van het datum/tijd-veld.

Als u ervoor kiest om de wijzigingen overal in de database toe te passen, verschijnt het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken, waarin de formulieren en andere objecten worden weergegeven die de nieuwe notatie zullen overnemen. Klik op Ja om de notatie toe te passen.

Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Naar boven

Een datum toevoegen met behulp van de datum kiezer

Er zijn verschillende manieren om een datum aan de tabel toe te voegen. Als de optie beschikbaar is, kunt u het best de optie datum kiezer gebruiken.

Opmerking: Het besturings element voor de datum kiezer is niet beschikbaar als een invoermasker wordt toegepast op het datum/tijd-veld.

 1. Klik op het veld waaraan u een datum wilt toevoegen. Als het besturings element datum kiezer beschikbaar is, wordt een agenda pictogram weer gegeven.

 2. Klik op het pictogram Agenda. Er wordt een kalender besturings element weer gegeven.

  Het kalenderbesturingselement

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de huidige datum wilt invoeren, klikt u op vandaag.

  • Als u een dag in de huidige maand wilt selecteren, klikt u op de datum.

  • Als u een andere maand en dag wilt selecteren, gebruikt u de knoppen volgende of volgende.

Naar boven

Een indeling opgeven voor het invoeren van datum-en tijd gegevens met een invoer masker

Gebruik een invoer masker als u er zeker van wilt zijn dat gebruikers datum-en tijd gegevens in een bepaalde indeling invoeren. Als u bijvoorbeeld een invoer masker hebt toegepast om datums in de Europese notatie in te voeren, kan iemand die gegevens in uw data base invoert, geen datums invoeren in andere indelingen. Invoer maskers kunnen worden toegepast op velden in tabellen, query resultaatsets en in besturings elementen op formulieren en rapporten.

U kunt een invoer masker definiëren in één indeling, maar u kunt ook een andere weer gave-indeling voor dezelfde gegevens instellen. Het invoer masker kan bijvoorbeeld vereisen dat gebruikers de datum invoeren als jjjj. Maas. DD en stel vervolgens de notatie in voor de weer gave van de datum in DD-MMM-YYYY, zodat de datum wordt weer gegeven als 24-juli-2008.

Zie het artikel een invoer masker maken om waarden in een bepaalde indeling in te voerenvoor meer informatie over invoer maskers.

Een invoermasker toevoegen

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Als de tabel geen tekst veld bevat, selecteert u in het bovenste gedeelte van het ontwerp raster een lege rij, klikt u op de kolom gegevens type, selecteert u tekst en slaat u de wijzigingen op.

 3. Selecteer het datum/tijd-veld en klik in het onderste gedeelte van het ontwerpraster op het tabblad Algemeen op de eigenschap Invoermasker.

  1. Opmerking: Invoer maskers bestaan uit drie secties, gescheiden door punt komma's. De eerste sectie is verplicht en de rest is optioneel. De eerste sectie definieert de masker teken reeks en bestaat uit tijdelijke aanduidingen en letterlijke tekens. In het tweede gedeelte wordt gedefinieerd of u de masker tekens plus de gegevens in het veld wilt opslaan. Voer 0 in als u het masker en de gegevens wilt opslaan; Voer 1 in als u alleen de gegevens wilt opslaan. De derde sectie definieert de tijdelijke aanduiding die wordt gebruikt om een positie voor gegevens aan te geven. In Access wordt standaard het onderstrepings teken (_) gebruikt. Als u een ander teken wilt gebruiken, kunt u dit op de gewenste positie in de masker teken reeks invoeren of u kunt het invoeren in het derde gedeelte van uw masker. Het is ook mogelijk dat een positie in een invoer masker slechts één teken of spatie accepteert.

 4. Typ 00 ttt 0000; 0; _in het vak van de eigenschap invoer masker en druk op ENTER.

  1. In Access worden meerdere tekens toegevoegd aan het invoer masker, zodat deze als volgt wordt weer gegeven: 00 \ LLL\0000; 0; _

 5. Nadat u het masker hebt ingevoerd, wordt het info label voor bijwerk opties voor eigenschappen weer gegeven en kunt u het masker Toep assen op andere tabel velden en formulier besturings elementen die de gegevens logisch kunnen overnemen. Als u de wijzigingen wilt Toep assen in de data base, klikt u op het info label Knopafbeelding en klikt u vervolgens op invoer masker overal bijwerken waar veld naam wordt gebruikt. In dit geval is veld naam de naam van het datum/tijd-veld.

 6. Als u ervoor kiest om de wijzigingen toe te passen op de hele data base, wordt het dialoog venster Eigenschappen bijwerken weer gegeven en worden de formulieren en andere objecten weer gegeven die de nieuwe opmaak overnemen.

 7. Als u de notatie wilt toepassen, klikt u achtereenvolgens op Ja en Opslaan.

Naar boven

De land instellingen van Windows wijzigen om de weer gave van datums en tijden te wijzigen

Windows ondersteunt diverse talen, plus de datum/tijd notaties voor de landen en regio's die deze talen gebruiken. De datum-en tijd notaties in uw land instellingen zijn van invloed op de vooraf gedefinieerde en aangepaste notaties die u toepast op uw Access-gegevens. Als u bijvoorbeeld een datum waarde invoert en de slash gebruikt als datum scheidings teken (8/29/2006), en vervolgens de notatie algemene datum notatie toepast op het datum/tijd-veld, worden de slashes mogelijk of niet weer gegeven wanneer u de gegevens bekijkt. , afhankelijk van het teken dat is gedefinieerd in de land instellingen.

In Access worden de datum-en tijd scheidings tekens, financiële symbolen en andere tekens gebruikt die zijn opgegeven in de land instellingen van Windows, tenzij u ze overschrijft met een aangepaste weer gave-indeling.

In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u de land instellingen instelt en wijzigt.

In Windows Vista    

 1. Klik op de knop Start Bijschrift 4 en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Dubbel klik op klok, taal en regio.

  Opmerking: Als u de klassieke weer gave gebruikt, dubbelklikt u op land instellingen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt geopend.

 3. Klik op het tabblad opmaak.

 4. Klik onder huidige indeling op deze opmaak aanpassen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen wordt geopend.

 5. Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

In Microsoft Windows XP (klassieke weergave)    

 1. Klik in de taakbalk van Windows op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Landinstellingen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt geopend.

 3. Klik op het tabblad land instellingen.

 4. Klik onder standaarden en notaties op aanpassen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen wordt geopend.

 5. Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

In Microsoft Windows XP (categorieweergave)    

 1. Klik in de taakbalk van Windows op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  Het Configuratiescherm wordt weergegeven.

 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen.

  Het dialoogvenster Datum, tijd, taal en landinstellingen wordt weergegeven.

 3. Klik op De notatie van getallen, datums en tijden wijzigen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt geopend.

 4. Klik onder Standaarden en notaties op Aanpassen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen wordt geopend.

 5. Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×