Bereiken voor zoekacties definiëren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als eindgebruikers zich bij hun zoekactie willen richten op een specifieke locatie of op specifieke inhoud, kunnen ze zoekbereiken selecteren in de lijst met zoekbereiken naast het vak Zoeken. Eindgebruikers kunnen de optie Alle sites kiezen als ze alle beschikbare locaties willen doorzoeken. Ze kunnen ook een ander bereik kiezen om hun zoekacties te beperken tot bepaalde locaties of tot inhoud die met specifieke eigenschapswaarden is gemarkeerd. Als ze voor hun zoekactie bijvoorbeeld het bereik Deze site kiezen (indien beschikbaar), wordt gezocht op de huidige site en de bijbehorende subsites.

Een standaardbereik, zoals Alle sites of Personen, wordt gedefinieerd op het niveau van de Shared Services Provider. Daarnaast kan een beheerder met machtigingen voor het beheer van gedeelde services aangepaste bereiken definiëren. Elk bereik dat op het niveau van de Shared Services Provider wordt gedefinieerd, wordt gedeeld door alle siteverzamelingen. Een beheerder van een siteverzameling kan een gedeeld bereik kopiëren, die kopie wijzigen of in ongewijzigde toestand gebruiken en aangepaste bereiken toevoegen voor gebruik binnen de siteverzameling. Een bereik kan, indien nodig, een ander bereik omvatten. De beheerder van de siteverzameling maakt ook weergavegroepen voor bereiken en ordent bereiken binnen in deze groepen, zodat site-eigenaars deze weergavegroepen kunnen toepassen om exemplaren van de lijst met bereiken voor het vak Zoeken op hun pagina's te wijzigen.

Opmerking: De bereikskiezer op de pagina Geavanceerd zoeken is standaard verborgen. Een beheerder met toestemming om de pagina Geavanceerd zoeken te bewerken, kan het webonderdeel Geavanceerd zoeken echter zodanig wijzigen dat de lijst met bereiken van dat webonderdeel wel wordt weergegeven. De beheerder kan ook een weergavegroep toewijzen om deze lijst te vullen met bereiken.

Wat wilt u doen?

Bereiken plannen

Weergeven van de pagina bereiken weergeven

Opgeven of bewerken van een bereik

Toevoegen of bewerken van bereikregels

Een bereik of bereikregels verwijderen

Bereik weergavegroepen configureren

Een weergave toewijst aan een lijst met bereiken

Bereiken plannen

Beheerders definiëren bereiken, zodat gebruikers hun zoekacties op bepaalde locaties en specifieke inhoud kunnen richten. Wanneer u een zoekbereik definieert, kunt u locatieregels met eigenschapsregels combineren om zoekacties op de gewenste wijze te beperken. Met een bereik kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat er alleen wordt gezocht op specifieke sites of in documenten die met bepaalde eigenschapswaarden zijn gemarkeerd.

Opmerking: U kunt eigenschapswaarden beschikbaar tot zoekopdrachten maken met behulp van de functie voor beheerde eigenschappen waaraan bepaalde inhoud eigenschappen zijn toegewezen. Er verschijnt een lijst met de beheerde eigenschappen die kunnen worden gebruikt in bereiken in de sectie Query van de eigenschap van het bereik maken en de pagina bereik bewerken. Zie het gedeelte bereikregels toevoegen of bewerkenvoor meer informatie.

Naar boven

De pagina Bereiken weergeven openen

Als u de pagina Bereiken weergeven wilt openen, zodat u bereiken en weergavegroepen voor bereiken kunt toevoegen of aanpassen, moet u over machtigingen voor het beheren van siteverzamelingen beschikken.

 1. Meld u aan bij de introductiepagina van de bovenste site van de siteverzameling met machtigingen voor het beheer van de siteverzameling.

 2. Klik op het menu Siteacties, wijs de optie Site-instellingen aan en kies Alle site-instellingen wijzigen.

 3. Klik in de sectie Beheer van siteverzameling op de pagina Site-instellingen op Zoekbereiken. De pagina Bereiken weergeven wordt geopend.

 4. Als u wilt een nieuwe scope hebt gedefinieerd, klikt u op Nieuwe Scopeen volg de stappen in de volgende sectie, een bereik definiëren.

  Als u wilt de regels voor een bestaande scope bewerken, klikt u op de koppeling regels toevoegen voor een bereik en voert u de stappen in het gedeelte bereikregels toevoegen of bewerken.

  Als u een aangepaste groep definiëren en rangschikken van bereiken in deze, klik op Nieuwe groep weergevenen volg de stappen in het gedeelte configureren bereik groepen weergeven.

Naar boven

Een bereik definiëren of bewerken

Bereiken maken het mogelijk om zoekacties op bepaalde locaties of typen inhoud te richten. Een beheerder met machtigingen voor het beheren van siteverzamelingen kan een gedeeld bereik kopiëren en deze kopie wijzigen en tevens aangepaste bereiken toevoegen voor gebruik binnen de siteverzameling.

Wanneer u een aangepast bereik aan een siteverzameling wilt toevoegen, kan het handig zijn om te beginnen met het kopiëren van een bestaand bereik, zoals Alle sites. Vervolgens kunt u regels toevoegen waarmee locaties, inhoudstypen en eigenschapswaarden worden aangeduid. Door meerdere regels te combineren en aan te passen, kunt u bereiken ontwerpen voor de siteverzameling die voorzien in gerichte zoekacties en die op de specifieke behoeften van werkgroepen zijn afgestemd.

 1. Volg de stappen in de vorige sectie weergave de pagina bereiken weergeven.

 2. Klik op Nieuw bereik om de pagina Bereik maken weer te geven.

  U kunt ook op de naam van een bestaand bereik klikken, zodat de pagina Bereikeigenschappen en -regels wordt weergegeven. Klik vervolgens op Bereikinstellingen wijzigen om de pagina Bereik bewerken weer te geven.

 3. Typ in het vak Titel een woord, een naam, een acroniem of een korte zin die in de lijst Bereiken moet worden weergegeven.

 4. Geef in het vak Beschrijving aan wat het doel is van het bereik. Dit is een optionele beschrijving die u en site-eigenaars kunnen gebruiken om snel te zien om welk bereik het gaat. Deze beschrijving wordt niet weergegeven voor eindgebruikers.

 5. Kies in de sectie Weergavegroepen waar u dit bereik wilt weergeven. Kies bijvoorbeeld Vervolgkeuzelijst voor zoeken.

 6. Kies of de resultaten van zoekopdrachten van deze scope wordt weergegeven op de pagina met zoekresultaten standaard of een andere webpagina in de sectie doelpagina met zoekresultaten. Als u wilt gebruiken in een andere pagina met zoekresultaten, selecteert u een andere pagina voor het zoeken in dit bereik opgevenen typ het adres van een andere bestaande pagina met zoekresultaten in het vak Doelpagina met zoekresultaten (bijvoorbeeld http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Klik op OK om het bereik op te slaan en terug te keren naar de pagina Bereiken weergeven.

  Klik op regels toevoegen naast de naam van het bereik om toe te voegen bereikregels, en volg de stappen in de volgende sectie bereikregels toevoegen of bewerken.

Naar boven

Bereikregels toevoegen of bewerken

Met bereikregels bepaalt u welke inhoud een bereik kan bevatten door locaties, eigenschappen of bronnen van de inhoud op te geven die in het bereik moeten worden opgenomen of van het bereik moeten worden uitgesloten.

 1. Volg de stappen in de vorige sectie weergave de pagina bereiken weergeven.

 2. Klik in de kolom Status van de update op de koppeling Regels toevoegen naast de naam van een bereik. De pagina Bereikregel toevoegen wordt weergegeven.

  U kunt ook op de naam van het bereik klikken, zodat de pagina Bereikeigenschappen en -regels wordt weergegeven. Klik vervolgens in de sectie Regels op een bestaande regel, zodat de pagina Regel bewerken wordt weergegeven.

 3. Kies in de sectie Type bereikregel van de pagina een type regel. De keuzemogelijkheden zijn Webadres, Eigenschapsquery of Alle inhoud.

  • Als u een locatie wilt opnemen of uitsluiten, kiest u Webadres en typt u de gewenste locatie in een van de vakken. (Wanneer u regels op meerdere locaties wilt toepassen, moet u voor elke locatie een aparte regel definiëren.)

   Als u een pad in het vak map (bijvoorbeeld http://site/subsite/folder) typt, wordt de regel geldt alleen voor items die zich bevinden binnen de map aangegeven en de bijbehorende submappen.

   Als u in het vak Hostnaam een hostnaam typt, geldt de regel voor items die zich op een willekeurige plaats op de desbetreffende host bevinden.

   Als u in het vak Domein of subdomein een domeinnaam typt, geldt de regel voor alle items die zich binnen het desbetreffende domein bevinden.

  • Kies Eigenschapsquery als u inhoud wilt opnemen of uitsluiten die wordt gevonden tijdens het zoeken op een waarde die aan een beheerde eigenschap is toegewezen. Selecteer een eigenschap en typ een waarde. (Als u regels op meerdere eigenschappen of waarden wilt toepassen, definieert u voor elke eigenschapsinstelling een afzonderlijke regel.)

   Opmerking: Beheerde eigenschappen worden beschikbaar gemaakt voor gebruik in bereiken door een beheerder met machtigingen voor het beheer van gedeelde services.

  • Als u een bereik wilt maken dat alle gegevens bevat die door de inhoudsbron met de naam Lokale Sharepoint Server-sites zijn 'gecrawld', kiest u onder Type bereikregel de optie Inhoudsbron en selecteert u onder Inhoudsbron de optie Lokale Office SharePoint Server-sites .

  • Kies Alle inhoud als u een regel wilt toepassen op alle inhoud van alle sites die in de zoekindex zijn opgenomen.

 4. Selecteer een gedrag als u wilt instellen op welke wijze deze regel voor het definiëren van het bereik met andere regels moet worden gecombineerd. Kies Opnemen wanneer het een OR-regel betreft, Uitsluiten wanneer het een AND NOT-regel betreft of Vereisen wanneer het een AND-regel betreft.

 5. Klik op OK om de regel toe te passen.

  Opmerking: Zoekbereiken en de bijbehorende regels worden gecompileerd aan de hand van een planning die automatisch wordt aangepast op basis van de regelmaat waarmee updates in het verleden zijn uitgevoerd. De beheerder kan ook opgeven dat bereikupdates handmatig moeten worden uitgevoerd. Een nieuw bereik wordt pas in de lijst met bereiken van het vak Zoeken weergegeven nadat dit bereik voor het eerst is gecompileerd.

Naar boven

Een bereik of bereikregels verwijderen

Als u wilt bereiken of bereikregels verwijdert, volg de stappen in de vorige sectie weergave de pagina bereiken weergeven. En voer de volgende stappen uit:

Een bereik verwijderen

 1. Plaats op de pagina Bereiken weergeven de muiswijzer op de naam van het bereik, vouw het weergegeven menu uit en kies Verwijderen.

 2. Wanneer u wordt gevraagd deze bewerking te bevestigen, klikt u op OK.

Bereikregels verwijderen

 1. Plaats op de pagina Bereiken weergeven de muisaanwijzer op de naam van het bereik, vouw het weergegeven menu uit en kies Eigenschappen en regels bewerken. Hiermee geeft u de pagina Bereikeigenschappen en -regels weer.

 2. Een afzonderlijke bereikregel verwijderen:

  1. Klik op de pagina Bereikeigenschappen en -regels op de naam van de regel.

  2. Klik onder aan de pagina Bereikregel bewerken op de optie Verwijderen.

 3. Alle regels voor een bereik verwijderen:

  1. Klik in de sectie Regels van de pagina Bereikeigenschappen en -regels op Alle regels verwijderen.

Naar boven

Weergavegroepen voor bereiken configureren

Weergavegroepen worden gebruikt om bereiken aan zoekvakken toe te wijzen. Een beheerder met machtigingen voor het beheer van een siteverzameling kan voor een specifieke siteverzameling een nieuwe weergavegroep voor een bereik maken en de bereiken binnen deze groep ordenen of bereiken aan bestaande weergavegroepen toevoegen. Een site-eigenaar kan vervolgens de weergavegroep aan de lijst met bereiken van elk gewenst vak Zoeken op de site toevoegen. Daarmee stelt deze gebruikers in staat gerichter te zoeken.

Weergavegroepen voor bereiken maken of bewerken

Een beheerder van een siteverzameling kan een site-eigenaar in staat stellen om de bereiken te wijzigen die beschikbaar zijn in de lijst met bereiken naast het vak Zoeken door bestaande weergavegroepen aan te passen of door nieuwe weergavegroepen te maken en de bereiken binnen deze weergavegroepen te ordenen.

 1. Volg de stappen in de vorige sectie weergave de pagina bereiken weergeven.

 2. Klik op Nieuwe weergavegroep om de pagina Weergavegroep voor bereik maken weer te geven.

  U kunt ook op de naam van een bestaande weergavegroep klikken om de pagina Weergavegroep voor bereik bewerken weer te geven.

 3. Typ op de gekozen pagina een titel waaraan site-eigenaren de weergavegroep kunnen herkennen.

 4. Typ een beschrijving waarmee u uitlegt welke bereiken binnen deze weergavegroep beschikbaar zijn en hoe deze bereiken kunnen worden gebruikt. Dit is een optionele beschrijving die is bestemd voor u en voor site-eigenaren en die niet wordt weergegeven voor eindgebruikers.

 5. Schakel in de sectie Bereiken het selectievakje in van de afzonderlijke bereiken die u in de weergavegroep wilt opnemen.

 6. Gebruik de lijst Positie vanaf de bovenkant om de volgorde van de bereiken binnen de weergavegroep aan te passen.

 7. Kies in de lijst Standaardbereik het bereik of de bereiken die in de lijst moeten worden weergegeven en waarin standaard wordt gezocht als de gebruiker geen ander bereik selecteert.

 8. Klik op OK om het maken van de nieuwe weergavegroep te voltooien.

Een bereik in weergavegroepen opnemen

U kunt via de pagina Bereik bewerken een bereik aan bestaande weergavegroepen toevoegen.

 1. Volg de stappen in de vorige sectie weergave de pagina bereiken weergeven.

 2. Klik op de naam van een bereik om de pagina Bereikeigenschappen en -regels weer te geven.

 3. Klik in de sectie Bereikinstellingen, op de pagina Bereikeigenschappen en -regels, op Bereikinstellingen wijzigen.

 4. Schakel op de pagina Bereik bewerken in de sectie Weergavegroep de weergavegroepen in waarin dit bereik moet worden opgenomen en schakel de weergavegroepen uit, waarin dit bereik niet moet worden opgenomen.

 5. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.

Naar boven

Een weergavegroep toewijzen aan een lijst met bereiken

U kunt een weergavegroep aan de lijst met bereiken van een zoekvak toevoegen om het bereik beschikbaar te maken voor de gebruikers van een site.

 1. Meld u aan op de introductiepagina van de site.

  Opmerking: Een beheerder met machtigingen voor het beheren van een siteverzameling kan elke website binnen de siteverzameling aanpassen. Een site-eigenaar kan alle pagina’s binnen een site aanpassen.

 2. Geef de pagina weer die de lijst met bereiken bevat die u wilt wijzigen. Vouw het menu Siteacties uit en kies Pagina bewerken.

 3. Verplaats de cursor naar het webonderdeel, vouw het menu Bewerken van het webonderdeel uit en kies Gedeeld webonderdeel wijzigen.

 4. Klik binnen het taakvenster Zoekvak op het plusteken (+) om de sectie Overig uit te vouwen.

 5. Ga naar het vak Weergavegroep voor bereik, typ de naam van de weergavegroep die de bereiken levert voor deze lijst met bereiken en klik op Toepassen.

 6. Klik op OK om het taakvenster te sluiten.

 7. Als uw rol u toestaat de nieuwe weergavegroep voor bereiken onmiddellijk beschikbaar te maken, klikt u op Publiceren. Als het gewijzigde webonderdeel eerst door anderen moet worden gecontroleerd of besproken, klikt u op Inchecken om concept te delen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×