Basistaken met een schermlezer in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Excel met uw toetsen bord en een scherm lezer, zoals Jaws of Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om eenvoudige taken uit te voeren in Excel. De app starten en een nieuwe werkmap maken om uw gegevens in te voegen. Maak eenvoudige formules, sorteer of filter uw gegevens, en Voeg grafieken toe om aan te geven wat uw gegevens betekenen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Raadpleeg Excel-toetscombinaties en -functietoetsen voor Windows voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Excel starten

Voer een van de volgende handelingen uit om Excel te starten:

 • Druk op de toets met het Windows-logo, typ Excelen druk op ENTER.

 • Ga op het apparaat of de bestands opslag die u gebruikt, naar de Excel-werkmap die u wilt openen en druk op ENTER. De werkmap wordt geopend in Excel.

Een nieuwe werkmap maken

Excel-bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt aan een werkmap net zoveel werkbladen toevoegen als u wilt, maar u kunt ook nieuwe werkmappen maken om gegevens gescheiden te houden.

 1. Als u in Excel een nieuwe werkmap wilt maken, drukt u op Alt+F, N.

 2. Als u een lege werkmap wilt openen, drukt u op L.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Er wordt naar cellen verwezen op basis van hun locatie in de rij en kolom op het werkblad. Cel A1 bevindt zich dus op de eerste rij van kolom A. Op een nieuw werkblad is de cel A1 standaard geselecteerd.

 1. Als u een lege cel wilt selecteren waarin u wilt beginnen met het invoeren van de gegevens, drukt u op de pijltoetsen. In Jaws hoort u de celverwijzing en de inhoud van de cel wanneer u in de werkmap naar cellen navigeert. Wanneer u een lege cel selecteert, hoort u bijvoorbeeld 'Leeg, G4'. In Narrator hoort u wel de celverwijzing, maar niet de inhoud van de cel.

 2. Typ tekst of een getal in de cel.

 3. Als u de inhoud in de cel wilt bevestigen en naar de volgende cel in de kolom wilt gaan, drukt u op Enter. Als u naar de volgende cel in de rij wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. U kunt ook de pijltoetsen gebruiken.

Gegevens optellen met AutoSom

U kunt de AutoSom-functie gebruiken om getallen die u in het werkblad hebt ingevoerd snel op te tellen.

 1. Selecteer de cel waarin u het totaal wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Als u de functie AutoSom in de cel wilt invoeren, drukt u op Alt+H, I, en daarna op S.

  Tip: U kunt wijzigen welke cellen worden geselecteerd voor de AutoSom-functie. Om het bereik te selecteren van de cellen die u wilt optellen, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen.

 3. Wanneer u er zeker van bent dat de AutoSom-functie een formule maakt voor de gewenste cellen, drukt u op Enter. AutoSom telt de getallen in de geselecteerde cellen op en plaatst het totaal in de cel die u hiervoor hebt geselecteerd.

 4. Als u het resultaat van de AutoSom-berekening wilt horen, gaat u terug naar de cel die de AutoSom-functie bevat. U hoort het getal, de melding dat dit een resultaat van een formule is en de celverwijzing, bijvoorbeeld '538, Bevat formule, G6'.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules invoeren om de getallen in het werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. U kunt een formule maken door celverwijzingen (zoals B4 of D6), die de getallen bevatten waarmee u wilt rekenen, te combineren met de rekenkundige operator. De operatoren zijn het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen.

 1. Selecteer de cel waarin u het resultaat van de formule wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ het gelijkteken (=). Een Excel-formule begint altijd met het gelijkteken.

 3. Als u een formule wilt maken, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en rekenkundige operatoren. Voorbeeld: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 of =B4/B5.

  Tip: Als u snel een berekening wilt uitvoeren, in plaats van celverwijzingen te gebruiken, kunt u in een formule getallen invoeren. Bijvoorbeeld: =20+10, =20-10, =20*10 of =20/10.

 4. Druk op Enter. De getallen worden berekend en het resultaat wordt in de geselecteerde cel geplaatst.

  Tip: Als u wilt dat de cursor in de actieve cel blijft staan, drukt u op Ctrl+Enter.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

Als u onderscheid wilt maken tussen verschillende soorten getallen, past u er een getalnotatie op toe, zoals Valuta, Percentage of Datum.

 1. Selecteer de cellen die de getallen bevatten waarvan u de notatie wilt aanpassen.

 2. Als u de keuzelijst met invoervak voor getalnotaties wilt openen, drukt u op Alt+H, N.

 3. Als u door de beschikbare getalnotaties wilt bladeren, drukt u op Pijl-omlaag of Pijl-omhoog.

  Tip: Als de gewenste getalnotatie niet in deze lijst voorkomt, bijvoorbeeld Speciaal of Aangepast, drukt u op Esc om de lijst met getalnotaties te verlaten. Als u in het dialoogvenster Celeigenschappen het tabblad Getal wilt openen, drukt u op Alt+H, O en daarna op E. Als u door de lijst met beschikbare getalnotaties wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets en vervolgens op Pijl-omlaag of Pijl-omhoog.

 4. Als u op de geselecteerde cellen een geselecteerde getalnotatie wilt toepassen, drukt u op Enter.

Gegevens in een tabel filteren of sorteren

Wanneer u in een werkblad op basis van uw gegevens een tabel maakt, kunt u de gegevens op verschillende manieren analyseren, onder meer door ze snel te filteren of te sorteren.

 1. Als u de groep gegevens wilt selecteren die u als een tabel wilt analyseren, selecteert u de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen). Na het selecteren van de groep cellen hoort u de celverwijzing en inhoud van de eerste cel in het bereik en daarna de celverwijzing en inhoud van de laatste cel in het bereik. (In Verteller hoort u de celverwijzing en inhoud van de eerste cel in het bereik.)

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Tabellen wilt gaan, drukt u op T.

 4. Als u het Tabelraster wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets en daarna op Enter. De geselecteerde gegevens worden opgemaakt als een tabel. Kolomkoppen worden toegevoegd en de rijen worden opgemaakt met afwisselende kleuren.

 5. Filter de tabel op de inhoud van een kolom.

  1. Ga naar de kop van de kolom die de gegevens bevat waarop u wilt filteren.

  2. Selecteer de pijl in de kolomkop.

  3. Druk op de Tab-toets tot u 'Alles selecteren, Ingeschakeld' hoort.

  4. Druk op de spatiebalk als u het selectievakje wilt uitschakelen.

  5. Druk op Pijl-omlaag om door de filteropties te bladeren. Druk op de spatiebalk als u selectievakjes met gegevens waarop u wilt filteren, wilt inschakelen. Druk op Enter.

  6. Als u het filter wilt verwijderen en alle gegevens opnieuw wilt weer geven, herhaalt u de stappen a – c. Druk op de spatie balk om het selectie vakje alle selectie vakjes in te scha kelen. Druk op ENTER.

 6. Sorteer de tabel.

  1. Ga naar de kop van de kolom waarop u de tabel wilt sorteren.

  2. Selecteer de pijl in de kolomkop.

  3. Druk op S als u Sorteren van laag naar hoog (voor getallen) of Sorteren van A naar Z (voor tekst) wilt selecteren. Druk op O als u Sorteren van hoog naar laag of Sorteren van Z naar A wilt selecteren.

Getallen in een tabel berekenen

Met de hulpmiddelen van Snelle analyse kunt u snel getallen berekenen. Of het nu gaat om een som, gemiddelde of aantal, Excel toont de resultaten van de berekening onder of naast de getallen in de tabel.

 1. Als u de groep gegevens wilt selecteren die u als een tabel wilt berekenen, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Totalen wilt gaan, drukt u op O en daarna op de Tab-toets.

 4. Druk op Pijl-rechts als u, voor horizontale of verticale gegevens, wilt bladeren door de berekeningsopties, waaronder Som, Gemiddelde, Aantal, % van totaal en Uitvoeren.

 5. Selecteer een berekeningsoptie en druk op Enter. De geselecteerde groep gegevens wordt berekend zoals is opgegeven.

 6. Als u de resultaten wilt horen, selecteert u een voor een de cellen die de formules bevatten. U hoort het resultaat van de formule, een melding dat de cel een formule bevat en de celverwijzing.

Gegevens als een tabel opmaken of markeren

Met voorwaardelijke opmaak of sparklines kunt u de belangrijkste gegevens markeren of gegevenstrends weergeven. Met het hulpmiddel Snelle analyse kunt u deze markeringen snel toepassen.

 1. Om de groep gegevens te selecteren die u wilt markeren met voorwaardelijke opmaak of sparklines, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Druk daarna op F om naar het tabblad Opmaak te gaan. Druk op S om naar het menu Sparklines te gaan. Druk op de Tab-toets als u naar de opties op het tabblad wilt gaan.

 4. Druk op Pijl-rechts of Pijl-links om door de opties voor opmaak of sparklines te bladeren. Voor de opmaak van getallen hebt u de keuze uit opties zoals Gegevensbalken, Kleur, Pictogrammenset en nog veel meer. Voor de opmaak van tekst hebt u de keuze uit opties zoals Tekst bevat, Dubbele waarden, Unieke waarden, Gelijk aan en Opmaak wissen. Voor sparklines hebt u de keuze uit opties zoals Lijn, Kolom en Winst/verlies. Die opties zijn alleen beschikbaar wanneer getallen zijn geselecteerd.

 5. Selecteer een optie voor opmaak of sparklines en druk op Enter. De geselecteerde groep gegevens wordt opgemaakt zoals is opgegeven.

Opmerking: Zie Trends in gegevens analyseren met sparklines voor meer informatie.

Gegevens weergeven in een grafiek

Het hulpmiddel Snelle analyse beveelt een specifieke grafiek aan en maakt snel een visuele presentatie van uw gegevens.

 1. Als u een groep getallen en labels wilt selecteren om deze in een grafiek weer te geven, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Ga naar het tabblad Grafieken, druk op C en daarna op de Tab-toets.

 4. Als u door de grafiekopties wilt bladeren, drukt u op Pijl-rechts of Pijl-links.

 5. Selecteer het gewenste grafiektype en druk op Enter. De grafiek die uw geselecteerde groep voorstelt, wordt aan het werkblad toegevoegd als een ingesloten object.

Opmerking: Meer informatie over andere manieren om een grafiek te maken met aanbevolen grafieken.

Uw werk opslaan

 1. 1. Druk op Ctrl+S. Als u deze werkmap voor het eerst opslaat, in de zojuist geopende Backstage-weergave Opslaan Als, selecteert u de opslaglocatie van de werkmap en geeft u de werkmap een naam.

 2. Druk op de Tab-toets om naar de locatiekeuzes voor Opslaan Als te gaan.

 3. Druk op Pijl-omlaag of Pijl-omhoog om de opslaglocatie voor de werkmap, bijvoorbeeld OneDrive of Deze pc, te selecteren. Of ga naar Bladeren en druk op Enter om het dialoogvenster Opslaan als te openen.

 4. Als u naar een map in de geselecteerde opslaglocatie wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. Als u naar een map wilt gaan die zich hoger in de hiërarchie bevindt, selecteert u Eén niveau omhoog. Als u naar de lijst met mappen wilt gaan, drukt u meermaals op de Tab-toets. Als u door de lijst wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets of op de pijltoetsen. Druk op Enter om een map te selecteren.

 5. Ga met de Tab-toets naar het vak Voer hier de bestandsnaam in en typ een naam voor de werkmap.

 6. Ga met de Tab-toets naar de knop Opslaan en druk op Enter.

Uw werk afdrukken

 1. Druk op Ctrl+P om de Backstage-weergave Afdrukken te openen.

 2. Blader met de Tab-toets door de afdrukinstellingen, met inbegrip van Printereigenschappen, Enkelzijdig afdrukken, Staande afdrukstand, Normale marges en Pagina-instelling. Als u een geselecteerde instelling wilt wijzigen, drukt u op Enter. Als u een andere instelling wilt selecteren, drukt u op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag en drukt u daarna op Enter.

 3. Als de gewenste afdrukinstellingen zijn ingesteld en u wilt Afdrukken selecteren, drukt u op Shift+Tab tot u 'Afdrukken' hoort. Druk op Enter. De printer drukt de werkmap af.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen voor Windows

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Excel

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het maken van een nieuwe werkmap, het invoeren van gegevens, het maken van eenvoudige formules en het afdrukken van uw werk.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar sneltoetsen in Excel voor Macvoor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Excel starten

Gebruik Finder en VoiceOver om Excel voor Mac eenvoudig te starten.

 1. Als u naar de lijst Programma's in de Finder wilt gaan, drukt u op Shift+Command+A.

 2. Typ M om direct naar toepassingen te gaan die met een 'm worden begonnen en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' micro soft Excel-toepassing '.

 3. Als u Excel voor Mac wilt openen, drukt u op Command + pijl-omlaag.

Een nieuwe werkmap maken

Excel-bestanden worden werkmappen genoemd en zijn er een of meer werk bladen voor. Als u een nieuwe werkmap wilt maken in Excel voor Mac, drukt u op Command + N. Excel opent een lege werkmap in een afzonderlijk venster, waarbij de focus in de eerste cel van het werk blad wordt weer gegeven. U hoort: ' Excel Ready '.

Gegevens invoeren

Terwijl u gegevens invoert in het werk blad, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Er wordt naar cellen verwezen met de rij-en kolom locatie op het blad, dus cel A1 bevindt zich in de eerste rij van kolom A. Op een nieuw werk blad is cel A1 de standaard instelling.

 1. Als u tussen cellen wilt gaan, drukt u op Control + Option + een pijl toets. U hoort de namen van de cellen terwijl u tussen de cellen navigeert. Als de cel tekst bevat, wordt deze tekst door VoiceOver gelezen.

 2. Als u tekst in een cel wilt invoeren of vervangen, typt u de tekst, het getal of de formule.

 3. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op Enter of de Tab-toets.

AutoSom gebruiken om getallen op te tellen

U kunt de functie AutoSom gebruiken om snel getallen op te tellen die u in het werk blad hebt ingevoerd.

 1. Verplaats de focus naar de cel die zich rechts van de getallen bevindt die u wilt toevoegen, of net onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Als u de AutoSom-formule wilt invoegen, drukt u op Command+Shift+T.

Met AutoSom worden de getallen opgeteld en wordt het resultaat geplaatst in de cel die u hiervoor hebt geselecteerd.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules invoeren om de getallen in het werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. U kunt een formule maken door celverwijzingen (zoals B4 of D6), die de getallen bevatten waarmee u wilt rekenen, te combineren met de rekenkundige operator. De operatoren zijn het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen.

 1. Ga naar een cel en typ een gelijkteken (=), waarmee wordt aangegeven Excel dat deze cel een formule bevat.

 2. Als u de formule wilt maken, typt u een combinatie van getallen en rekenkundige operatoren, zoals het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen. Typ bijvoorbeeld =2+4, =4-2, =2*4 of =4/2.

 3. Druk op Enter om de formule op te slaan en de berekening uit te voeren. Of druk op Ctrl+Enter om de berekening uit te voeren en de cursor in de actieve cel te laten staan.

 1. Selecteer de cel waarin u het resultaat van de formule wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ het gelijkteken (=). Een Excel-formule begint altijd met het gelijkteken.

 3. Als u een formule wilt maken, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en rekenkundige operatoren. Voorbeeld: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 of =B4/B5.

  Tip: Als u snel een berekening wilt uitvoeren, in plaats van celverwijzingen te gebruiken, kunt u in een formule getallen invoeren. Bijvoorbeeld: =20+10, =20-10, =20*10 of =20/10.

 4. Druk op Enter. De getallen worden berekend en het resultaat wordt in de geselecteerde cel geplaatst.

  Tip: Als u wilt dat de cursor in de actieve cel blijft staan, drukt u op Ctrl+Enter.

Excel voert de berekening uit en plaatst het resultaat in de cel.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weer geven in Excel door een opmaak toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Selecteer de cel of cellen die u wilt opmaken. Als u een reeks cellen wilt selecteren, drukt u op SHIFT + een pijl toets totdat alle gewenste cellen zijn geselecteerd.

 2. Als u het venster cellen opmaken wilt weer geven, drukt u op Command + 1. U hoort: ' cellen opmaken '.

 3. Druk op de Tab-toets om door de lijst te bladeren.

 4. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de opmaak typen te bladeren. U hoort de naam van de categorie, zoals valuta of datum.

 5. Sommige categorieën bieden diverse indelingen. U kunt bijvoorbeeld de specifieke datum notatie selecteren, bijvoorbeeld 3/14/15 of 14-mrt-15. Druk op de tab-toets om de typen opmaak voor een bepaalde categorie te horen. Als u de opmaak opties wilt horen, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

 6. Druk op Enter om een bepaalde opmaak te selecteren en op de geselecteerde cellen toe te passen.

Uw werk opslaan

Druk op CTRL + S om de wijzigingen op te slaan in een bestand dat u eerder hebt opgeslagen.

Als dit de eerste keer is dat u dit bestand opslaat:

 1. Druk op CTRL + S. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld Opslaan als.

 2. Typ de naam die u wilt gebruiken voor uw werkmap en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u het bestand op uw computer wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' waar '. Druk vervolgens op Control + Option + spatie balk en ga naar de locatie waar u de werkmap wilt opslaan met de pijl-omhoog of de pijl-omlaag. Druk op Control + Option + spatie balk om de selectie te bevestigen.

  2. Als u het bestand online wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop online locaties '. Druk vervolgens op Control + Option + spatie balk en druk op Control + Option + pijl-rechts om naar lijst gebieden te gaan, zoals de lijst met OneDrive-en SharePoint-locaties. Als u door de items in een lijst wilt bladeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Als u de items op een online locatie wilt bekijken, drukt u op de toets pijl-rechts. Gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om een map of een bestands naam te selecteren.

 3. Druk op ENTER om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

Uw werk afdrukken

 1. Druk op Command+P.

 2. Als u een printer wilt selecteren in de lijst met printers, drukt u op Control + Option + pijl-rechts en drukt u op de pijl-omlaag om de namen van de printers in de lijst te horen.

 3. Druk op ENTER om een printer te selecteren.

 4. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Excel

Gebruik Excel voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het openen van de app, het maken van een werkmap of het invoeren van uw gegevens.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar de aanraak hulplijn voor Excel voor iPhonevoor aanraak mogelijkheden in Excel voor iOS.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • De beschikbaarheid van de in dit onderwerp besproken afdrukopties is afhankelijk van de functies van de printer. Zie de handleiding bij de printer voor meer informatie.

In dit onderwerp

Excel openen

 1. Sleep op het begin scherm van uw iPhone een vinger over het scherm totdat u ' Excel ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Wanneer u Excel voor de eerste keer start, moet u zich mogelijk aanmelden bij uw micro soft-account. Voor instructies gaat u naar Aanmelden bij het eerste gebruik.

Tip: Als u zich de laatste keer niet hebt afgemeld bij de Excel-app, wordt de App geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Aanmelden bij Excel

U kunt zich aanmelden bij Excel voor iOS wanneer u de app voor het eerst opent of later. Nadat u zich hebt aangemeld bij Excel, is uw account ook beschikbaar in andere Office-apps. U kunt Excel ook gebruiken zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Meld u aan bij het eerste gebruik

 1. Wanneer u Excel voor de eerste keer opent, wordt de start van de app gestart en hoort u het volgende: ' Gebruik Excel onderweg. '

 2. Veeg naar rechts totdat u ' e-mail adres of telefoon nummer, tekst veld ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres of telefoon nummer in te voeren. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger over het scherm totdat u ' volgende, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. De knop volgende bevindt zich in het midden van het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' Voer wacht woord, wacht woord, beveiligd tekst veld, vereist ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger over het scherm totdat u ' aanmelden, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. De knop Aanmelden bevindt zich in het midden van het scherm. U hoort: ' u bent helemaal ingesteld '.

  Als u ' niets missen ' hoort, swipet u naar rechts totdat u de gewenste optie hoort, ' meldingen inschakelen ' of ' niet nu ', en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Aanmelden na eerste gebruik

Wanneer u ervoor kiest om de meeste werkmappen te maken, kunt u zich aanmelden bij Excel voor iOS, zelfs nadat u de app al hebt gebruikt zonder dat u zich hebt aangemeld.

 1. Open Excel.

 2. Sleep een vinger rondom de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u ' knop account ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' aanmelden, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Sleep een vinger over het scherm totdat u ' E-mail, telefoon of Skype, Text Field, required ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-naam te typen. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger over het scherm totdat u ' volgende, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. De knop volgende bevindt zich in het midden van het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Password, secure text field' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 8. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger over het scherm totdat u ' aanmelden, knop ' hoort en laat u uw vinger op het scherm optillen. De knop Aanmelden bevindt zich in het midden van het scherm.

Werkmap openen

Een recente werkmap openen

 1. Open Excel.

 2. Als u een recente werkmap wilt openen, sleept u een vinger langs de onderkant van het scherm totdat u ' recent button ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 3. Veeg naar rechts totdat u het gewenste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een oudere werkmap openen

 1. Open Excel.

 2. Als u een oudere werkmap wilt openen, sleept u een vinger langs de onderkant van het scherm totdat u ' knop openen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 3. Veeg naar rechts totdat u de gewenste bestands locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Navigeer naar het bestand en Dubbeltik op het scherm om het te openen.

Opmerking: Als u al aan een werkmap werkt en een andere werkmap wilt openen, sleept u een vinger langs het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' bestand sluiten, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Als u een recent of een oudere werkmap wilt openen, voert u de bovenstaande stappen uit.

Een nieuwe werkmap maken

Excel-bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bevat bladen, meestal wel spread sheets of werk bladen genoemd. U kunt het gewenste aantal bladen toevoegen aan een werkmap of u kunt nieuwe werkmappen maken om de gegevens overzichtelijk te houden.

 1. Open Excel.

 2. Sleep een vinger langs de onderkant van het scherm totdat u ' nieuw, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' lege werkmap '.

 3. Dubbeltik op het scherm om een lege werkmap te openen. Als u een andere sjabloon wilt gebruiken, veegt u naar rechts totdat u de naam van de gewenste werkmap sjabloon hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u al aan een werkmap werkt en een nieuwe wilt maken, sleept u een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' bestand sluiten, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Volg de bovenstaande stappen 2-3 als u een nieuwe werkmap wilt maken.

Een nieuw werkblad in de werkmap maken

 1. Sleep in een werkmap uw vinger rond de onderrand van het scherm totdat u ' knop blad toevoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het nieuwe werk blad wordt geopend en de focus blijft op de knop blad toevoegen staan.

 2. Als u de focus terug naar het werk blad wilt verplaatsen, sleept u uw vinger over het scherm totdat u de naam van een cel hoort, bijvoorbeeld "kolom B, rij 3, B3" en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Er wordt naar cellen verwezen op basis van hun locatie in de rij en kolom op het werkblad. Cel A1 bevindt zich dus op de eerste rij van kolom A. Op een nieuw werkblad is de cel A1 standaard geselecteerd.

 1. Sleep op het werk blad een vinger rond het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort ' geselecteerd ', gevolgd door de details van de cel. De cel is nu geselecteerd.

 3. Dubbeltik op het scherm om het scherm toetsenbord te openen. Gebruik het scherm toetsenbord om de gewenste getallen of tekst te typen.

 4. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger langs de rechter kant van het scherm totdat u ' knop invoeren ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weergeven door een notatie op een cel toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Sleep in het werk blad uw vinger rond het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te selecteren.

 2. Dubbeltik op het scherm om het scherm toetsenbord te sluiten.

 3. Sleep een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop lint weer geven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het huidige tabblad hoort, bijvoorbeeld ' gegevens, tabblad '.

 4. Om naar het tabblad Start te gaan, dubbelklikt u op het scherm en veegt u naar links totdat u het volgende hoort: ' tabblad Start '. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' knop nummer opmaak ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' getalnotatie '.

 6. Sleep een vinger omlaag in het scherm tot u de gewenste notatie hoort, zoals valuta, tijd of percentage.

 7. Dubbeltik op het scherm om een notatie te selecteren.

  Tip: Sommige opmaak opties hebben ook vervolg menu's die meer opties bieden. Als u wilt controleren of er vervolg menu's zijn, veegt u naar rechts vanaf de optie. Als de optie een submenu heeft, hoort u: ' meer informatie '. Dubbeltik op het scherm om het submenu te openen.

Uw werk opslaan

Excel voor iOS slaat uw werk automatisch op, maar u kunt de naam van het bestand wijzigen en de locatie van het bestand selecteren.

Een kopie van het bestand opslaan onder een nieuwe naam

 1. Sleep in een Excel-werk blad een vinger langs het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u het menu-item ' kopie van de knop Opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' opslaan als, bestands naam, tekst veld '. Het scherm toetsenbord wordt geopend.

 3. Als u de bestands naam wilt wijzigen, gebruikt u het scherm toetsenbord om de nieuwe bestands naam in te voeren.

 4. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger rond de rechter benedenhoek van het scherm totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm om het bestand op te slaan.

De locatie van het bestand selecteren

 1. Sleep in een Excel-werk blad een vinger langs het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' kopie van knop Opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' opslaan als, bestands naam, tekst veld '.

 3. Veeg naar rechts totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan, zoals OneDrive of iPhone. Dubbeltik op het scherm om de locatie te selecteren.

 4. Veeg in de geselecteerde locatie de optie naar links of rechts totdat u de gewenste map of andere onderliggende locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Uw werk afdrukken

Druk het werk blad rechtstreeks vanaf uw iPhone af op een printer die ondersteuning biedt voor de afdruk. Zie afdrukken vanaf uw iPhone, iPad of iPod Touchvoor meer informatie over afdrukken en de ondersteunde printers.

 1. Controleer of uw iPhone en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 2. Sleep in een Excel-bestand een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' print, button ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' bestand, knop Afbeelding '.

 4. Veeg naar rechts en u hoort: ' afdrukken, knop '. Dubbeltik op het scherm. De pagina indelings opties wordt geopend.

 5. Sleep een vinger omlaag in het scherm om door de lijst met indelings opties te bladeren. Dubbeltik op het scherm om een optie te selecteren.

 6. Als u de printer wilt selecteren, veegt u naar rechts totdat u ' volgende, knop ' hoort. Als u wordt gevraagd om online Bestands conversie toe te staan, veegt u naar rechts totdat u ' toestaan ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. De pagina met printer opties wordt geopend.

 7. Als u uw printer wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ' printer, printer, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Veeg naar rechts totdat u de gewenste printer hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus gaat terug naar de pagina met printer opties.

 8. Als u het aantal af te drukken exemplaren wilt instellen, veegt u naar rechts totdat u ' één kopie ' hoort of de huidige selectie. Als u het huidige aantal exemplaren wilt wijzigen, veegt u naar rechts totdat u ' afLopen ' of ' verhogen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 9. Swipe naar links totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Voor instructies over het uitvoeren van geavanceerde afdruk taken gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPhone

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPad

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Excel

Gebruik Excel met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het maken, bewerken of afdrukken van een werkmap.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Excel voor Android gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Excel voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Excel voor Android openen

 1. Sleep op het begin scherm van uw Android-apparaat een vinger over het scherm totdat u ' apps ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het pictogram bevindt zich in het midden van het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' Excel ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Wanneer u Excel voor de eerste keer start, moet u zich mogelijk aanmelden bij uw micro soft-account. Voor instructies gaat u naar Aanmelden bij het eerste gebruik.

Tip: Als u OK Google Voice Detection in de Google-app hebt ingeschakeld, kunt u ' OK Google, open Excel ' zeggen.

Tip: Als u zich de laatste keer niet hebt afgemeld bij de Excel-app, wordt de App geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Aanmelden bij Excel

U kunt zich aanmelden bij Excel wanneer u de app voor het eerst opent of later. Nadat u zich hebt aangemeld bij Excel, is uw account ook beschikbaar in andere Office-apps. U kunt Excel ook gebruiken zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Meld u aan bij het eerste gebruik

 1. Wanneer u Excel voor de eerste keer opent, start de app de eerste Setup en hoort u het volgende: ' aanmelden bij micro soft-account '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' Voer uw e-mail adres, telefoon of Skype, bewerken ' in en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-naam te typen. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger op het scherm totdat u ' Ga, knop ' hoort en laat u uw vinger op het scherm opvallen. De knop Start bevindt zich in de rechter benedenhoek van het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' wacht woord, bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger op het scherm totdat u ' Ga, knop ' hoort en laat u uw vinger op het scherm opvallen. De knop Start bevindt zich in de rechter benedenhoek van het scherm.

Aanmelden na eerste gebruik

Wanneer u ervoor kiest om de meeste werkmappen te maken, kunt u zich aanmelden bij Excel, zelfs nadat u de app al hebt gebruikt zonder dat u zich hebt aangemeld.

 1. Open Excel.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' alles aan de slag gaan. Meld u aan.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het aanmeldings venster wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' Voer uw e-mail adres, telefoon of Skype, bewerken ' in en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-naam te typen. Wanneer u klaar bent, Rag u één vinger op het scherm totdat u ' go, button ' hoort en laat u uw vinger op het scherm optillen. De knop Start bevindt zich in de rechter benedenhoek van het scherm.

 6. Veeg naar rechts totdat u ' wacht woord, bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 8. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger op het scherm totdat u ' Ga, knop ' hoort en laat u uw vinger op het scherm opvallen. De knop Start bevindt zich in de rechter benedenhoek van het scherm.

Werkmap openen

Wanneer Excel wordt geopend, gaat u op de pagina Excel. De meest recente werkmappen worden weer gegeven. U kunt een van deze personen of een oudere werkmap openen.

 • Als u een recente werkmap wilt openen, sleept u een vinger op het scherm totdat u het gewenste bestand hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm.

 • Als u een oudere werkmap wilt openen, veegt u naar links of rechts totdat u ' knop openen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Veeg naar rechts totdat u de locatie van het bestand hoort en Dubbeltik op het scherm. Navigeer naar het bestand en Dubbeltik op het scherm om het te openen.

Opmerking: Als u al aan een werkmap werkt en een andere werkmap wilt openen, veegt u omlaag en vervolgens naar links. U land hebt op de pagina van Excel. Als u een recent of een oudere werkmap wilt openen, voert u de bovenstaande stappen uit.

Een nieuwe werkmap maken

Excel-bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bevat bladen, meestal wel spread sheets of werk bladen genoemd. U kunt het gewenste aantal bladen toevoegen aan een werkmap of u kunt nieuwe werkmappen maken om de gegevens overzichtelijk te houden.

 1. Open Excel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u ' nieuw ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' nieuwe, lege werkmap '.

 3. Dubbeltik op het scherm om een lege werkmap te openen. Als u een andere sjabloon wilt gebruiken, veegt u naar rechts totdat u de naam hoort van de werkmap sjabloon die u wilt gebruiken en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u al aan een werkmap werkt en een nieuwe werkmap wilt maken, veegt u omlaag en vervolgens naar links. U land hebt op de pagina van Excel. Als u een nieuwe werkmap wilt maken, volgt u de bovenstaande stappen 2-3.

Een nieuw werkblad in de werkmap maken

In een werkmap sleept u uw vinger rond de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'Bladknop toevoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Er wordt naar cellen verwezen op basis van hun locatie in de rij en kolom op het werkblad. Cel A1 bevindt zich dus op de eerste rij van kolom A. Op een nieuw werkblad is de cel A1 standaard geselecteerd.

 1. Sleep in het werk blad uw vinger rond het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken.

 2. Dubbeltik op het scherm om het snelmenu te openen. U hoort: ' knop knippen '.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' knop bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' weer geven < de taal van het toetsen bord >, ' bijvoorbeeld ' Nederlands US-toetsen bord '.

 4. Gebruik het scherm toetsenbord om de gewenste getallen of tekst te typen.

 5. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' knop invoeren ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weergeven door een notatie op een cel toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Sleep in het werk blad uw vinger rond het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te activeren.

 2. Als u het context menu wilt sluiten, veegt u naar links en vervolgens naar links.

 3. Veeg naar links of rechts totdat u ' knop meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tabblad tabblad, < Huidig tabblad >, geselecteerd '.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' getalnotatie menu ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' getalnotatie '.

 5. Veeg naar rechts totdat u de gewenste indeling hoort, zoals valuta, tijd of percentage.

 6. Dubbeltik op het scherm om een notatie te selecteren.

  Tip: Sommige van de notatieopties hebben submenu's. U hoort bijvoorbeeld dit: ‘Menu Getal'. Dubbeltik op het scherm om het submenu te openen.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules maken voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van getallen.

 1. Sleep in het werk blad uw vinger rond het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken.

 2. Dubbeltik op het scherm om het snelmenu te openen. U hoort: ' knop knippen '.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' knop bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het scherm toetsenbord te openen.

 4. Als u een formule wilt maken, typt u een combi natie van getallen en berekenings operatoren door uw vinger over het toetsen bord te slepen en uw vinger op de gewenste positie te tillen.

  Typ het plus teken (+) voor de toevoeging, het minteken (-) voor aftrekken, het sterretje (*) voor vermenigvuldigen, of de slash (/) voor de verdeling. Typ bijvoorbeeld = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4of = 4/2.

 5. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' knop invoeren ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Excel voert de berekening uit en wordt het resultaat in de cel ingevoegd.

Uw werk opslaan

Excel slaat uw werk automatisch op, maar u kunt de bestandsnaam wijzigen en de locatie van het bestand selecteren.

Een kopie van uw bestand opslaan

 1. Als u in een Excel-bestand de naam van het bestand wilt wijzigen, veegt u naar rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. U hoort: ' het menu bestand is geopend '.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan als knop' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Voer bestandsnaam in'.

 3. Als u de bestands naam wilt wijzigen, veegt u naar rechts totdat u ' wissen, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm om de huidige naam van het bestand te wissen.

 4. Veeg naar links totdat u ' Voer bestands naam, bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het scherm toetsenbord te openen.

 5. Typ de bestands naam. Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u ' opslaan, knop ' hoort en dubbeltik u om het bestand op te slaan.

De locatie van het bestand selecteren

 1. Als u in een Excel-bestand de locatie van het bestand wilt wijzigen, veegt u naar links of rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm om het menu bestand te openen. U hoort: ' het menu bestand is geopend '.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan als knop' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort 'Bestandsnaam invoeren'.

 3. Veeg naar rechts of rechts totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan, zoals OneDrive of Dit apparaat. Dubbeltik op het scherm om de locatie te selecteren.

 4. Veeg in de geselecteerde locatie de optie naar links of rechts totdat u de gewenste map of andere onderliggende locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Uw werk afdrukken

Zorg ervoor dat er een printer is verbonden met uw apparaat.

 1. Swipe in een Excel-bestand naar rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het menu bestand te openen. U hoort: ' het menu bestand is geopend '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' afdrukken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' indelings opties, menu bestand ' gesloten. De pagina Afdruk opties wordt geopend.

 3. Als u met de standaard opties wilt afdrukken, veegt u naar rechts totdat u ' afdrukken, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 4. U hoort: ' Excel toestaan om een online service van micro soft te gebruiken voor het voorbereiden van bestanden voor printing? ' swipe naar rechts totdat u ' knop toestaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' vervolg keuzelijst ' hoort. Selecteer een printer en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Veeg naar rechts totdat u de naam van de gewenste printer hoort en Dubbeltik op het scherm om het te activeren.

 7. Swipe naar rechts totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Voor instructies over het uitvoeren van geavanceerde afdruk taken gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Excel

Gebruik Excel met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals aanmelden bij Excel en een werkmap openen.

Notities: 

In dit onderwerp

Excel openen

 1. Swipe op uw apparaat, in de lijst alle apps, naar rechts totdat Verteller ' Excel ' meldt.

 2. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

Opmerking: Excel meldt zich automatisch aan met het micro soft-account waarvoor u uw telefoon hebt ingesteld. U hoort ' start pagina ', gevolgd door de naam van uw account en ' knop '. Als u zich de laatste keer afmeldt bij de Excel-app of als u een ander account wilt gebruiken, raadpleegt u Aanmelden bij Excel.

Tip: Als u een tegel hebt vastgemaakt voor Excel op het begin scherm van uw apparaat, kunt u de app ook van daaruit openen. Veeg naar rechts totdat u ' Excel ' hoort, gevolgd door de grootte van de tegel, bijvoorbeeld ' klein, 1 voor 1 '. Dubbeltik op het scherm.

Aanmelden bij Excel

U kunt zich snel aanmelden met hetzelfde micro soft-account waarvoor u uw telefoon hebt ingesteld, of een ander micro soft-, werk-of school account kiezen.

Meld u aan met het voorgestelde account

 1. Nadat u Excel hebt geopend, swipet u naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. U hoort ' laten u zich aanmelden ', gevolgd door de naam van het micro soft-account waarvoor u uw telefoon hebt ingesteld.

 2. Als u dit account wilt gebruiken, veegt u naar rechts totdat u ' knop door gaan ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. U hoort ' start pagina ', gevolgd door de naam van uw account en ' knop '.

  U bent nu aangemeld en de focus bevindt zich op de start pagina.

Aanmelden met een Microsoft-account

 1. Nadat u Excel hebt geopend, swipet u naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. U hoort ' laten u zich aanmelden ', gevolgd door de naam van het micro soft-account waarvoor u uw telefoon hebt ingesteld.

 2. Als u een ander micro soft-account wilt gebruiken, veegt u naar rechts totdat u ' micro soft-account, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' knop door gaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' Voer uw e-mail adres, telefoon of Skype in, bewerken '.

 4. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-gebruikers naam in te voeren, plaats de focus op ENTER en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' Voer wacht woord in, bewerken '.

 5. Gebruik het scherm toetsenbord om uw wacht woord in te voeren, plaats de focus op de Enter-toets en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u ' knop OK ' hoort, moet u uw micro soft-account inschakelen door de pincode van uw apparaat in te voeren. Dubbeltik op het scherm en gebruik het scherm toetsenbord om uw pincode te typen.

 7. Wanneer u ' start pagina, nieuwe knop ' hoort, Excel u zich hebt aangemeld. De focus bevindt zich op de start pagina.

Meld u aan met een werk-of school account

 1. Nadat u Excel hebt geopend, swipet u naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. U hoort ' laten u zich aanmelden ', gevolgd door de naam van het micro soft-account waarvoor u uw telefoon hebt ingesteld.

 2. Als u een ander account wilt gebruiken, veegt u naar rechts totdat u ' werk-of school account ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' knop door gaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' knop Annuleren '.

 4. Swipe naar links totdat u ' e-mail adres, bewerk bare tekst ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres te typen, selecteer ENTER en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg naar rechts totdat u ' wacht woord, bewerk bare tekst ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het scherm toetsenbord om uw wacht woord in te voeren, plaats de focus op de Enter-toets en Dubbeltik op het scherm.

 8. Uw apparaat vraagt u of Windows dit account moet onthouden. Afhankelijk van de optie die u wilt, veegt u naar rechts totdat u ' nu overs Laan, koppeling ' of ' ja ' hoort, en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 9. U hoort ' account die u hebt toegevoegd aan deze app ', gevolgd door uw account gegevens. Veeg naar rechts totdat u ' sluiten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' start pagina ', gevolgd door de naam van uw account en ' knop '.

Een recente werkmap openen

U kunt uw laatst gebruikte werkmappen vinden op de start pagina van Excel.

 1. Swipe op de start pagina van Excel naar rechts totdat u ' recent geselecteerd ' hoort. De lijst met recente werkmappen wordt hier gestart.

 2. Veeg naar rechts totdat u de werkmap hebt gevonden die u wilt openen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Bladeren naar een werkmap

 1. Als de gewenste werkmap zich niet op de start pagina van Excel bevindt, veegt u naar rechts of links totdat u ' knop Bladeren ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. U hoort: ' Kies een app, recent '.

 2. Veeg naar rechts totdat u de gewenste optie hebt gevonden, bijvoorbeeld Dit apparaat of OneDrive, en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Veeg naar rechts totdat u de juiste map hebt gevonden, bijvoorbeeld documenten, en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u het juiste bestand hebt gevonden en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' downloaden '.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' knop werkmap app-balk openen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' opening ', gevolgd door de naam van de werkmap.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Excel Mobile voor Windows 10

Een scherm lezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Excel

Gebruik Excel Online met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het maken van een nieuwe werkmap, het bewerken van een werkmap en het afdrukken van uw werk.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Excel Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Excel Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel Online.

In dit onderwerp

Excel online openen

 1. Ga naar https://www.Office.com.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' Meld u aan bij uw account ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het venster een account selecteren wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het account of de gebruikers naam hoort die u wilt gebruiken om u aan te melden en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' Voer wacht woord in, bewerken '.

  Als u het gewenste account niet hoort, drukt u op de tab-toets totdat u ' ander account gebruiken, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Typ het e-mail adres of telefoon nummer van het account en druk op ENTER.

 4. Typ uw wacht woord en druk op ENTER. U hoort: ' micro soft Office, Home '.

 5. Als u Excel Online wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' Ga naar Excel, koppeling ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Excel Online wordt geopend.

Werkmap openen

U kunt een bestand openen waaraan u onlangs hebt gewerkt of naar uw favoriete online-opslag locatie, zoals OneDrive, gaan en daar een bestand openen.

Een werkmap openen bij het starten van Excel online

 1. Open en meld u aan bij Excel Online. De app wordt geopend en de focus bevindt zich op een nieuwe lege werkmap.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een recent bestand wilt openen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u het gewenste bestand hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Het bestand wordt geopend in de bewerkings weergave of de Lees weergave.

  • Als u een document wilt openen vanuit een online opslagplaats, drukt u op de tab-toets totdat u ' openen van < de online-opslag locatie > ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Ga naar het gewenste bestand en druk op ENTER. Het bestand wordt geopend in de Lees weergave.

Een werkmap openen wanneer u in Excel online werkt

Opmerking: Als u een werkmap wilt openen wanneer u al werkt in Excel Online, moet u zich in de bewerkings weergave bevinden. De optie is niet beschikbaar in de Lees weergave. Ga naar de bewerkings weergavevoor instructies over het weer geven van de bewerkings weergave.

 1. Druk op Alt + Windows-logo toets. De focus wordt verplaatst naar het lint.

 2. Als u het menu bestand wilt openen, drukt u op F. U hoort: ' menu sluiten, menu-item '. Als u dit niet hoort, bevindt u zich niet in de bewerkings weergave.

 3. Als u het menu openen wilt openen, drukt u op O.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op de tab-toets totdat u het gewenste recente document hoort en druk vervolgens op ENTER. Het bestand wordt geopend in de bewerkings weergave of de Lees weergave.

  • Als u een document wilt openen vanuit een online opslagplaats, drukt u op de tab-toets totdat u ' meer op < de online opslagplaats > ' hoort, en drukt u vervolgens op ENTER. Ga naar het gewenste bestand en druk op ENTER. Het bestand wordt geopend in de Lees weergave.

Een werkmap openen in de volledige versie van Excel

Als u de volledige bureaublad versie van Excel hebt, krijgt u een groot aantal opties voor het werken met uw bestanden. Het is gemakkelijk om de volledige versie van Excel Online te openen.

 1. Als u in Excel Online de volledige versie van de werkmap wilt bewerken, drukt u op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' geselecteerd, item op het tabblad Start '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' bewerken in Excel, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER om de werkmap te openen in Excel 2016. U hoort ' dialoog venster, we openen dit in micro soft Excel ' tijdens het laden van het programma.

 3. Nadat Excel 2016 is geopend, wordt u mogelijk gevraagd u aan te melden. Typ uw e-mail adres en druk op ENTER, typ uw wacht woord en druk op ENTER.

  Opmerking: Als u een werk-of school account gebruikt, is het mogelijk dat de aanmeldings stappen iets afwijken. Mogelijk moet u bijvoorbeeld een pincode of Smart Card gebruiken om u aan te melden.

  In Excel 2016 bevindt de focus zich in de eerste cel van de eerste rij van de werkmap.

Overschakelen naar de beWerkings weergave

Als u een werkmap hebt geopend in de Lees weergave en het bestand wilt bewerken, moet u overschakelen naar de bewerkings weergave.

 1. Druk in de Lees weergave op CTRL + F6 totdat u uw naam of gebruikers naam hoort.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' werkmap bewerken, knop samengevouwen ' hoort. Druk op ENTER om het menu uit te vouwen.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' bewerken in browser ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het bestand wordt geopend in de bewerkings weergave.

Een nieuwe werkmap maken

U kunt zelf een nieuwe werkmap maken of u kunt een sjabloon gebruiken.

Een werkmap maken bij het starten van Excel online

 1. Open en meld u aan bij Excel Online. De app wordt geopend en de focus bevindt zich op een nieuwe lege werkmap. Deze werkmap optie bevat geen vooraf ingestelde opmaak.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op ENTER om een nieuwe, lege werkmap te openen en aan de slag te gaan.

  • Als u in de lijst met beschik bare sjablonen wilt bladeren, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste sjabloon hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  De nieuwe werkmap wordt geopend en de focus bevindt zich op de eerste cel in het werk blad.

Een werkmap maken wanneer u in Excel online werkt

Opmerking: Als u een nieuwe werkmap wilt maken wanneer u al werkt in Excel Online, moet u zich in de bewerkings weergave bevinden. De optie is niet beschikbaar in de Lees weergave. Ga naar de bewerkings weergavevoor instructies over het weer geven van de bewerkings weergave.

 1. Als u al aan een werkmap werkt en een nieuwe wilt maken, drukt u op Alt + Windows-logo toets. De focus wordt verplaatst naar het lint.

 2. Als u het menu bestand wilt openen, drukt u op F. U hoort: ' menu sluiten, menu-item '. Als u dit niet hoort, bevindt u zich niet in de bewerkings weergave.

 3. Als u het menu Nieuw wilt openen, drukt u op N.

 4. Druk op de tab-toets totdat u de gewenste sjabloon optie hoort en druk vervolgens op ENTER.

De werkmap bewerken

Als u de werkmap wilt bewerken, moet u zich in de bewerkings weergave bevinden. Ga naar de bewerkings weergavevoor instructies over het weer geven van de bewerkings weergave.

Gegevens invoeren

 1. Als u wilt scha kelen tussen cellen, drukt u op de pijl toetsen. In de scherm lezer worden de cellen aangekondigd terwijl u de rij-en kolom locatie van het werk blad verplaatst. Cel A1 bevindt zich in de eerste rij van de kolom A. Als de cel tekst bevat, leest de scherm lezer de tekst.

 2. Als u tekst in een cel wilt invoeren of vervangen, typt u de tekst, het getal of de formule.

 3. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op Enter of de Tab-toets.

AutoSom gebruiken om getallen op te tellen

De getallen in het werk blad opTellen

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets, H, U, S. Druk op ENTER om de berekening uit te voeren.

  in Excel Online worden de getallen opgeteld en wordt het resultaat in de geselecteerde cel geplaatst.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules maken voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van getallen.

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ een gelijkteken (=). U hoort: ' bewerken, gelijkteken '.

 3. Als u de formule wilt maken, typt u een combi natie van getallen en berekenings operatoren, zoals het plus teken (+), het minteken (-) voor de vermenigvuldiging, het sterretje (*) voor vermenigvuldiging of de slash (/) voor de verdeling. Typ bijvoorbeeld een van de volgende opties:

  • Als u getallen wilt optellen, typt u = 2 + 4.

  • Typ = 4-2om getallen af te trekken.

  • Als u getallen wilt vermenigvuldigen, typt u = 2 * 4.

  • Als u getallen wilt delen, typt u = 4/2.

 4. Als u de berekening wilt uitvoeren, drukt u op Enter.

Excel Online voert de berekening uit en wordt het resultaat weer gegeven in de cel die u hebt geselecteerd.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weer geven in Excel Online door een opmaak toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Selecteer de cel of cellen die u wilt opmaken. Als u meerdere aangrenzende cellen wilt selecteren, drukt u op SHIFT + PIJL toetsen.

 2. Druk op SHIFT + F10 om het snelmenu te openen. U hoort: ' knippen, menu-item '.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' getalnotatie ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' dialoog venster, getalnotatie '.

 4. Als u een indeling wilt selecteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de gewenste notatie hoort, bijvoorbeeld ' valuta ' of ' datum ', en drukt u vervolgens op ENTER om te selecteren.

Een tabel maken op basis van uw gegevens

U kunt een tabel maken op basis van uw gegevens, zodat u bijvoorbeeld snel gegevens kunt filteren of sorteren.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel. Als u meerdere aangrenzende cellen wilt selecteren, drukt u op SHIFT + PIJL toetsen.

 2. Als u het dialoog venster opmaken als tabel wilt openen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, H, T, L. U hoort: ' dialoog venster, opmaken als tabel '.

 3. Druk op SHIFT + TAB. U hoort ' de tabel bevat kopteksten ' en als het selectie vakje is ingeschakeld of niet. Als u de selectie wilt wijzigen, drukt u op de spatie balk.

  Opmerking: Gebruik tabel koppen om de tabel toegankelijker te maken voor gebruikers van scherm lezers. Scherm lezers gebruiken de gegevens in de koptekst om te begrijpen hoe u tabel cellen kunt vinden.

 4. Als u de tabel wilt maken, drukt u op ENTER.

De gegevens in een tabel sorteren of filteren

 1. In de tabel die u wilt sorteren of filteren, gaat u naar een cel met het vervolg keuzemenu sorteren en filteren. U hoort de details van de cel, gevolgd door de vervolg keuzelijst sorteren en filteren.

 2. Druk op Alt + pijl-omlaag om de vervolg keuzelijst te openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de gegevens wilt sorteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' Oplopend sorteren ' of ' afLopend sorteren ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u een eenvoudig filter wilt Toep assen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' filter ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Het dialoog venster filter wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste opties hoort en druk vervolgens op de spatie balk om de opties te selecteren of de selectie ervan op te heffen. Druk op ENTER om het filter toe te passen.

  • Als u een complex filter wilt Toep assen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' tekst filters ' hoort en drukt u vervolgens op de toets pijl-rechts. Het menu met filters wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk vervolgens op ENTER. Er wordt een dialoog venster geopend. Typ de gewenste waarden en druk op ENTER.

  • Als u een filter wilt wissen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' filter verwijderen van ' hoort, gevolgd door de naam van de gefilterde cel en drukt u vervolgens op ENTER.

Berekeningen van de getallen weergeven

 1. Typ een gelijkteken (=) in de cel waarin u het totaal wilt weergeven.

 2. Typ de naam van de formule of functie die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld som of gemiddelde. EEN lijst met functies wordt geopend en wordt bijgewerkt terwijl u typt. U hoort de eerste functie in de lijst.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste functie hoort en druk vervolgens op de tab-toets om deze te selecteren.

 4. Typ het celbereik of de andere getallen waarop u de functie wilt Toep assen, gevolgd door een haakje sluiten en druk vervolgens op ENTER.

Uw werk opslaan

Excel Online slaat uw werk automatisch op, maar u kunt de locatie of de bestands naam wijzigen en u kunt een kopie van het bestand downloaden.

Een kopie online opslaan

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets, F, A, a. Het dialoog venster Opslaan als wordt geopend.

 2. Typ een nieuwe naam voor het bestand.

 3. Druk op de tab-toets. U hoort ' bestaand bestand vervangen, selectie vakje ' en als het selectie vakje is ingeschakeld of niet. Als u de selectie wilt wijzigen, drukt u op de spatie balk.

 4. Druk op ENTER om uw kopie online op te slaan.

De naam van een werkmap wijzigen

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets, F, A, R. Het dialoog venster naam wijzigen wordt geopend.

 2. Typ een nieuwe naam voor het bestand.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

Een kopie opslaan op een lokale computer

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets, F, A, C. De focus wordt verplaatst naar een actief tabblad in de werkmap.

 2. Druk op CTRL + F6 totdat u ' geselecteerd ' hoort, gevolgd door de naam van het huidige tabblad.

 3. Druk op Caps Lock + toets pijl-rechts of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' meldings tekst, wat wilt u doen met < de bestands naam > '.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het bestand wordt gedownload naar de map downloaden op uw computer.

Uw werk afdrukken

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets, F, p, P. Het dialoog venster Afdruk instellingen wordt geopend.

 2. Als u met de standaard instellingen wilt afdrukken, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Voor instructies over het uitvoeren van geavanceerde afdruk taken gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken.

Zie ook

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een Online Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel Online

Een scherm lezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Excel

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×