Basistaken met een schermlezer in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Excel met uw toetsen bord en een scherm lezer om eenvoudige taken uit te voeren in Excel. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u de app start, een nieuwe werkmap maakt om uw gegevens in te voegen, eenvoudige formules te maken, uw gegevens te sorteren of te filteren en grafieken toe te voegen om aan te geven wat uw gegevens betekenen.

Notities: 

In dit onderwerp

Excel starten

Voer een van de volgende handelingen uit om Excel te starten:

 • Druk op de Windows-logo toets, typ Excelen druk op ENTER.

 • Ga op uw apparaat of de bestands opslag die u gebruikt, naar de Excel-werkmap die u wilt openen en druk op ENTER. De werkmap wordt geopend in Excel.

Een nieuwe werkmap maken

Excel-bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bevat bladen, meestal spread sheets of werk bladen genoemd. U kunt zoveel bladen toevoegen als u wilt in een werkmap, of u kunt nieuwe werkmappen maken om uw gegevens gescheiden te houden.

 1. Als u in Excel een nieuwe werkmap wilt maken, drukt u op Alt+F, N.

 2. Als u een lege werkmap wilt openen, drukt u op L.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Er wordt naar cellen verwezen op basis van hun locatie in de rij en kolom op het werkblad. Cel A1 bevindt zich dus op de eerste rij van kolom A. Op een nieuw werkblad is de cel A1 standaard geselecteerd.

 1. Als u een lege cel wilt selecteren waar u de gegevens wilt gaan invoeren, drukt u op de pijl toetsen. Terwijl u naar cellen in de werkmap gaat, hoort u in JAWS de inhoud van de cel en de celverwijzing. Wanneer u een lege cel selecteert, hoort u bijvoorbeeld ' leeg, G4 '. In Verteller hoort u de celverwijzing, gevolgd door ' geselecteerd, bewerkbaar ', en de inhoud van de cel, indien van toepassing.

 2. Typ tekst of een getal in de cel.

 3. Als u de inhoud in de cel wilt bevestigen en naar de volgende cel in de kolom wilt gaan, drukt u op Enter. Als u naar de volgende cel in de rij wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. U kunt ook de pijltoetsen gebruiken.

Gegevens optellen met AutoSom

U kunt de AutoSom-functie gebruiken om getallen die u in het werkblad hebt ingevoerd snel op te tellen.

 1. Selecteer de cel waarin u het totaal wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Als u de functie AutoSom in de cel wilt invoeren, drukt u op Alt+H, I, en daarna op S.

  Tip: U kunt wijzigen welke cellen worden geselecteerd voor de AutoSom-functie. Om het bereik te selecteren van de cellen die u wilt optellen, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen.

 3. Wanneer u er zeker van bent dat de AutoSom-functie een formule maakt voor de gewenste cellen, drukt u op Enter. AutoSom telt de getallen in de geselecteerde cellen op en plaatst het totaal in de cel die u hiervoor hebt geselecteerd.

 4. Als u het resultaat van de AutoSom-berekening wilt horen, gaat u terug naar de cel die de AutoSom-functie bevat. U hoort het getal, de melding dat dit een resultaat van een formule is en de celverwijzing, bijvoorbeeld '538, Bevat formule, G6'.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules invoeren om de getallen in het werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. U kunt een formule maken door celverwijzingen (zoals B4 of D6), die de getallen bevatten waarmee u wilt rekenen, te combineren met de rekenkundige operator. De operatoren zijn het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen.

 1. Selecteer de cel waarin u het resultaat van de formule wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ het gelijkteken (=). Een Excel-formule begint altijd met het gelijkteken.

 3. Als u een formule wilt maken, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en rekenkundige operatoren. Voorbeeld: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 of =B4/B5.

  Tip: Als u snel een berekening wilt uitvoeren, in plaats van celverwijzingen te gebruiken, kunt u in een formule getallen invoeren. Bijvoorbeeld: =20+10, =20-10, =20*10 of =20/10.

 4. Druk op Enter. De getallen worden berekend en het resultaat wordt in de geselecteerde cel geplaatst.

  Tip: Als u wilt dat de cursor in de actieve cel blijft staan, drukt u op Ctrl+Enter.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

Als u onderscheid wilt maken tussen verschillende soorten getallen, past u er een getalnotatie op toe, zoals Valuta, Percentage of Datum.

 1. Selecteer de cellen die de getallen bevatten waarvan u de notatie wilt aanpassen.

 2. Als u de keuzelijst met invoervak voor getalnotaties wilt openen, drukt u op Alt+H, N.

 3. Als u door de beschik bare getalnotaties wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag.

  Tip: Als de gewenste getalnotatie niet in deze lijst voor komt, zoals speciaal of aangepast, drukt u op ESC om de lijst met getalnotaties af te sluiten. Als u het tabblad getal in het dialoog venster cellen opmaken wilt openen, drukt u op ALT + H, O en vervolgens op E. Als u door de lijst met beschik bare getalnotaties wilt bladeren, drukt u op de tab-toets en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag of-omhoog.

 4. Als u op de geselecteerde cellen een geselecteerde getalnotatie wilt toepassen, drukt u op Enter.

Gegevens in een tabel filteren of sorteren

Wanneer u in een werkblad op basis van uw gegevens een tabel maakt, kunt u de gegevens op verschillende manieren analyseren, onder meer door ze snel te filteren of te sorteren.

 1. Als u de groep gegevens wilt selecteren die u als een tabel wilt analyseren, selecteert u de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen). Na het selecteren van de groep cellen hoort u de celverwijzing en inhoud van de eerste cel in het bereik en daarna de celverwijzing en inhoud van de laatste cel in het bereik. (In Verteller hoort u de celverwijzing en inhoud van de eerste cel in het bereik.)

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Tabellen wilt gaan, drukt u op T.

 4. Als u het Tabelraster wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets en daarna op Enter. De geselecteerde gegevens worden opgemaakt als een tabel. Kolomkoppen worden toegevoegd en de rijen worden opgemaakt met afwisselende kleuren.

 5. Filter de tabel op de inhoud van een kolom.

  1. Ga naar de kop van de kolom die de gegevens bevat waarop u wilt filteren.

  2. Open de vervolg keuzelijst auto filter door op Alt + pijl-omlaag te drukken.

  3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' hand matig filter '. De focus staat in het selectie vakje Alles selecteren, dat standaard is ingeschakeld.

  4. Als u het selectie vakje Alles selecteren wilt uitschakelen, drukt u op de spatie balk.

  5. Als u door de filter opties wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag en schakelt u de selectie vakjes in van de gegevens waarop u wilt filteren en drukt u op de spatie balk. Druk op ENTER om de filter selectie toe te passen.

  6. Als u het filter wilt verwijderen en alle gegevens opnieuw wilt weer geven, herhaalt u de stappen van a naar c en schakelt u het selectie vakje Alles selecteren in door op de spatie balk te drukken. Druk op ENTER om de filter selectie toe te passen.

 6. Sorteer de tabel.

  1. Ga naar de kop van de kolom waarop u de tabel wilt sorteren.

  2. Open de vervolg keuzelijst auto filter door op Alt + pijl-omlaag te drukken.

  3. Druk op S als u Sorteren van laag naar hoog (voor getallen) of Sorteren van A naar Z (voor tekst) wilt selecteren. Druk op O als u Sorteren van hoog naar laag of Sorteren van Z naar A wilt selecteren.

Getallen in een tabel berekenen

Met de hulpmiddelen van Snelle analyse kunt u snel getallen berekenen. Of het nu gaat om een som, gemiddelde of aantal, Excel toont de resultaten van de berekening onder of naast de getallen in de tabel.

 1. Als u de groep gegevens wilt selecteren die u als een tabel wilt berekenen, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Als u naar het tabblad Totalen wilt gaan, drukt u op O en daarna op de Tab-toets.

 4. Als u door de berekenings opties wilt bladeren, waaronder som, gemiddelde, aantal, % in totaal en wordt uitgevoerd, drukt u op de toets pijl-rechts voor horizontale gegevens of verticale gegevens.

 5. Selecteer een berekeningsoptie en druk op Enter. De geselecteerde groep gegevens wordt berekend zoals is opgegeven.

 6. Als u de resultaten wilt horen, selecteert u een voor een de cellen die de formules bevatten. U hoort het resultaat van de formule, een melding dat de cel een formule bevat en de celverwijzing.

Gegevens als een tabel opmaken of markeren

Met voorwaardelijke opmaak of sparklines kunt u de belangrijkste gegevens markeren of gegevenstrends weergeven. Met het hulpmiddel Snelle analyse kunt u deze markeringen snel toepassen.

 1. Om de groep gegevens te selecteren die u wilt markeren met voorwaardelijke opmaak of sparklines, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Druk daarna op F om naar het tabblad Opmaak te gaan. Druk op S om naar het menu Sparklines te gaan. Druk op de Tab-toets als u naar de opties op het tabblad wilt gaan.

 4. Druk op Pijl-rechts of Pijl-links om door de opties voor opmaak of sparklines te bladeren. Voor de opmaak van getallen hebt u de keuze uit opties zoals Gegevensbalken, Kleur, Pictogrammenset en nog veel meer. Voor de opmaak van tekst hebt u de keuze uit opties zoals Tekst bevat, Dubbele waarden, Unieke waarden, Gelijk aan en Opmaak wissen. Voor sparklines hebt u de keuze uit opties zoals Lijn, Kolom en Winst/verlies. Die opties zijn alleen beschikbaar wanneer getallen zijn geselecteerd.

 5. Selecteer een optie voor opmaak of sparklines en druk op Enter. De geselecteerde groep gegevens wordt opgemaakt zoals is opgegeven.

Opmerking: Zie Trends in gegevens analyseren met sparklines voor meer informatie.

Gegevens weergeven in een grafiek

Het hulpmiddel Snelle analyse beveelt een specifieke grafiek aan en maakt snel een visuele presentatie van uw gegevens.

 1. Als u een groep getallen en labels wilt selecteren om deze in een grafiek weer te geven, selecteert u eerst de eerste cel. Daarna houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om naar de laatste cel met gegevens te gaan (doorgaans de tegenoverliggende hoek van de groep cellen).

 2. Druk op Ctrl+Q om het hulpmiddel Snelle analyse te openen.

 3. Ga naar het tabblad Grafieken, druk op C en daarna op de Tab-toets.

 4. Als u door de grafiek opties wilt bladeren, drukt u op de pijl-rechts-toets en vervolgens totdat u de gewenste optie hoort.

 5. Druk op ENTER om het grafiek type te selecteren. De grafiek die de geselecteerde groep vertegenwoordigt, wordt als een Inge sloten object aan het werk blad toegevoegd.

Opmerking: Meer informatie over andere manieren om een grafiek te maken met aanbevolen grafieken.

Uw werk opslaan

 1. Druk op CTRL + S om de werkmap op te slaan. Als dit de eerste keer is dat u deze werkmap opslaat, wordt de weer gave Opslaan als back stage geopend en kunt u een opslag locatie voor de werkmap selecteren en deze een naam geven.

 2. Druk op de Tab-toets om naar de locatiekeuzes voor Opslaan Als te gaan.

 3. Als u de opslag locatie voor de werkmap, zoals OneDrive of deze PC, wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag of-omhoog totdat u het gewenste item hoort. Als u het dialoog venster Opslaan als wilt openen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' Bladeren ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 4. Druk op de tab-toets om naar een map binnen de geselecteerde opslag locatie te bladeren. Selecteer omhoog navigeren als u naar een map hoger in de hiërarchie wilt gaan. Als u naar de lijst met mappen wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' items ' hoort, gevolgd door de naam van de eerste map. Als u door de lijst wilt bladeren, drukt u op pijl-omhoog of-omlaag tot u de gewenste toets hoort. Als u een map wilt selecteren, drukt u op ENTER.

 5. Als u het bestand een naam wilt geven, drukt u op de tab-toets totdat u ' Voer bestands naam hier invoeren ' hoort en typt u een naam.

 6. Als u het bestand wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en drukt u op ENTER.

Uw werk afdrukken

 1. Druk op Ctrl+P om de Backstage-weergave Afdrukken te openen.

 2. Druk op de tab-toets en SHIFT + TAB om door de afdruk instellingen te bladeren, zoals de Afdruk eigenschappen, een dubbelzijdige, staande afdruk stand, normale marges en pagina-instellingaf te drukken. Als u een geselecteerde instelling wilt wijzigen, drukt u op ENTER. Als u een andere instelling wilt selecteren, drukt u op de pijl-omlaag of-omhoog en drukt u vervolgens op ENTER.

 3. Wanneer de afdruk instellingen op de gewenste manier zijn, selecteert u afdrukken, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' afdrukken ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. De werkmap wordt afgedrukt in de printer.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel voor Windows

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-scherm lezer, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het maken van een nieuwe werkmap, het invoeren van gegevens, het maken van eenvoudige formules en het afdrukken van uw werk.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar sneltoetsen in Excel voor Macvoor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Excel starten

Gebruik Finder en VoiceOver om Excel voor Mac eenvoudig te starten.

 1. Als u naar de lijst Programma's in de Finder wilt gaan, drukt u op Shift+Command+A.

 2. Typ M om rechtstreeks naar toepassingen te gaan die beginnen met een 'm ' en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' micro soft Excel-toepassing. '

 3. Als u Excel voor Mac wilt openen, drukt u op Command + pijl-omlaag.

Een nieuwe werkmap maken

Excel-bestanden worden werkmappen genoemd en ze hebben een of meer werk bladen. Als u een nieuwe werkmap wilt maken in Excel voor Mac, drukt u op Command + N. Excel opent een lege werkmap in een afzonderlijk venster, waarbij de focus wordt verplaatst naar de eerste cel in het werk blad. U hoort: ' Excel Ready '.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werk blad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Naar cellen wordt verwezen met de rij-en kolom locatie op het werk blad, zodat cel A1 zich in de eerste rij van kolom A bevindt. In een nieuw werk blad is cel A1 de standaard selectie.

 1. Als u naar een andere cel wilt gaan, drukt u op Control + Option + een pijl toets. U kunt de namen van de cellen horen terwijl u tussen ze hebt genavigeerd. Als de cel tekst bevat, wordt deze tekst door VoiceOver gelezen.

 2. Als u tekst in een cel wilt invoeren of vervangen, typt u de tekst, het getal of de formule.

 3. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op Enter of de Tab-toets.

AutoSom gebruiken om getallen op te tellen

U kunt de functie AutoSom gebruiken om snel getallen op te tellen die u in het werk blad hebt ingevoerd.

 1. De focus verplaatsen naar de cel die zich rechts van de getallen bevindt die u wilt optellen, of net onder de cellen.

 2. Als u de AutoSom-formule wilt invoegen, drukt u op Command+Shift+T.

Met AutoSom worden de getallen opgeteld en wordt het resultaat geplaatst in de cel die u hiervoor hebt geselecteerd.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules invoeren om de getallen in het werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. U kunt een formule maken door celverwijzingen (zoals B4 of D6), die de getallen bevatten waarmee u wilt rekenen, te combineren met de rekenkundige operator. De operatoren zijn het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen.

 1. Ga naar een cel en typ een gelijkteken (=), waarmee wordt aangegeven dat deze cel een formule bevat.

 2. Als u de formule wilt maken, typt u een combinatie van getallen en rekenkundige operatoren, zoals het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen. Typ bijvoorbeeld =2+4, =4-2, =2*4 of =4/2.

 3. Druk op Enter om de formule op te slaan en de berekening uit te voeren. Of druk op Ctrl+Enter om de berekening uit te voeren en de cursor in de actieve cel te laten staan.

 1. Selecteer de cel waarin u het resultaat van de formule wilt plaatsen. Dit is meestal rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ het gelijkteken (=). Een Excel-formule begint altijd met het gelijkteken.

 3. Als u een formule wilt maken, typt u een combinatie van celverwijzingen (zoals B4 of D6) en rekenkundige operatoren. Voorbeeld: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 of =B4/B5.

  Tip: Als u snel een berekening wilt uitvoeren, in plaats van celverwijzingen te gebruiken, kunt u in een formule getallen invoeren. Bijvoorbeeld: =20+10, =20-10, =20*10 of =20/10.

 4. Druk op Enter. De getallen worden berekend en het resultaat wordt in de geselecteerde cel geplaatst.

  Tip: Als u wilt dat de cursor in de actieve cel blijft staan, drukt u op Ctrl+Enter.

Excel voert de berekening uit en plaatst het resultaat in de cel.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weer geven in Excel door een notatie toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Selecteer de cel of cellen die u wilt opmaken. Als u een reeks cellen wilt selecteren, drukt u op SHIFT + een pijl toets totdat alle gewenste cellen zijn geselecteerd.

 2. Als u het venster cellen opmaken wilt weer geven, drukt u op Command + 1. U hoort: ' cellen opmaken '.

 3. Druk op de Tab-toets om door de lijst te bladeren.

 4. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de opmaak typen te bladeren. U hoort de naam van de categorie, zoals valuta of datum.

 5. Sommige categorieën bieden verschillende indelingen. U kunt bijvoorbeeld de specifieke datum notatie selecteren, zoals 3/14/15 of 14-mrt-15. Druk op de tab-toets als u de typen opmaak voor een bepaalde categorie wilt horen. Als u de opmaak opties wilt horen, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

 6. Druk op Enter om een bepaalde opmaak te selecteren en op de geselecteerde cellen toe te passen.

Uw werk opslaan

Als u de wijzigingen wilt opslaan in een bestand dat u eerder hebt opgeslagen, drukt u op CTRL + S.

Als dit de eerste keer is dat u dit bestand opslaat:

 1. Druk op CTRL + S. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld Opslaan als.

 2. Typ de naam die u wilt gebruiken voor uw werkmap en voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u het bestand op uw computer wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' waar '. Druk vervolgens op Control + Option + spatie balk en navigeer naar de locatie waar u de werkmap wilt opslaan met de pijl-omhoog of de pijl-omlaag. Als u de selectie wilt bevestigen, drukt u op Control + Option + spatie balk.

  2. Als u het bestand online wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop online locaties '. Druk vervolgens op Control + Option + spatie balk en druk op Control + Option + pijl-rechts om naar lijst gebieden te gaan, zoals de lijst met OneDrive-en SharePoint locaties. Als u door de items in een lijst wilt bladeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Als u de items op een online locatie wilt weer geven, drukt u op de toets pijl-rechts. Als u een map of bestands naam wilt selecteren, gebruikt u de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

 3. Druk op ENTER om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

Uw werk afdrukken

 1. Druk op Command+P.

 2. Als u een printer wilt selecteren in de lijst printer, drukt u op Control + Option + pijl-rechts en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag om de namen van de printers in de lijst te belui Steren.

 3. Als u een printer wilt selecteren, drukt u op ENTER.

 4. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het openen van de app, het maken van een werkmap of het invoeren van uw gegevens.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar de aanraak hulplijn voor Excel voor iPhonevoor aanraak mogelijkheden in Excel voor iOS.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • De beschikbaarheid van de in dit onderwerp besproken afdrukopties is afhankelijk van de functies van de printer. Zie de handleiding bij de printer voor meer informatie.

In dit onderwerp

Excel openen

 1. Sleep op het begin scherm van uw iPhone een vinger rond het scherm totdat u ' Excel ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Wanneer u Excel voor de eerste keer start, moet u zich mogelijk aanmelden bij uw micro soft-account. Voor instructies gaat u naar Aanmelden bij het eerste gebruik.

Tip: Als u zich de laatste keer niet afmeldt bij de Excel-app, wordt de App geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Aanmelden bij Excel

U kunt zich aanmelden bij Excel voor iOS wanneer u de app voor het eerst opent of op een later tijdstip. Nadat u zich hebt aangemeld bij Excel, is uw account ook beschikbaar in andere Office-apps. U kunt Excel gebruiken zonder u aan te melden.

Aanmelden bij het eerste gebruik

 1. Wanneer u Excel voor de eerste keer opent, start de app de eerste Setup en hoort u het volgende: ' Excel gebruiken onderweg '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' e-mail adres of telefoon nummer, tekst veld ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres of telefoon nummer in te voeren. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger rond het scherm totdat u ' volgende, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. De knop volgende bevindt zich in het midden van het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' wacht woord invoeren, wacht woord, beveiligd tekst veld, vereist ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger over het scherm totdat u ' aanmelden, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. De knop Aanmelden bevindt zich in het midden van het scherm. U hoort: ' u bent helemaal ingesteld '.

  Als u ' geen alles missen ' hoort, swipet u naar rechts totdat u de gewenste optie hoort, ' meldingen inschakelen ' of ' niet nu ' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Aanmelden na eerste gebruik

Wanneer u ervoor kiest om de meeste werkmappen te maken, kunt u zich aanmelden bij Excel voor iOS, zelfs nadat u de app al hebt gebruikt zonder dat u zich hoeft aan te melden.

 1. Open Excel.

 2. Sleep een vinger rond de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u ' knop account ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' aanmelden, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Sleep een vinger over het scherm totdat u ' E-mail, telefoon of Skype, tekst veld, vereist ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-naam te typen. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger rond het scherm totdat u ' volgende, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. De knop volgende bevindt zich in het midden van het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Password, secure text field' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 8. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger over het scherm totdat u ' aanmelden, knop ' hoort en drukt u uw vinger op het scherm. De knop Aanmelden bevindt zich in het midden van het scherm.

Werkmap openen

Een recente werkmap openen

 1. Open Excel.

 2. Als u een recente werkmap wilt openen, sleept u een vinger over de onderkant van het scherm totdat u ' recent knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u het gewenste bestand hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een oudere werkmap openen

 1. Open Excel.

 2. Als u een oudere werkmap wilt openen, sleept u een vinger over de onderkant van het scherm totdat u ' openen, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de gewenste bestands locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Navigeer naar het bestand en Dubbeltik op het scherm om het te openen.

Opmerking: Als u al aan een werkmap werkt en er nog een wilt openen, sleept u een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' bestand sluiten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een recente of een oudere werkmap wilt openen, voert u de bovenstaande stappen uit.

Een nieuwe werkmap maken

Excel-bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bevat bladen, meestal spread sheets of werk bladen genoemd. U kunt zoveel werk bladen aan een werkmap toevoegen, maar u kunt ook nieuwe werkmappen maken om uw gegevens overzichtelijk te houden.

 1. Open Excel.

 2. Sleep een vinger over de onderkant van het scherm totdat u ' nieuw, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' lege werkmap '.

 3. Dubbeltik op het scherm om een lege werkmap te openen. Als u een andere sjabloon wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u de naam van de gewenste werkmap sjabloon hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u al aan een werkmap werkt en een nieuwe wilt maken, sleept u een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' bestand sluiten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u een nieuwe werkmap wilt maken, voert u stap 2-3 hierboven uit.

Een nieuw werkblad in de werkmap maken

 1. Sleep in een werkmap uw vinger rond de onderrand van het scherm totdat u ' knop blad toevoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het nieuwe werk blad wordt geopend en de focus blijft op de knop blad toevoegen staan.

 2. Als u de focus weer naar het werk blad wilt verplaatsen, sleept u uw vinger over het scherm totdat u de naam van een cel hoort, bijvoorbeeld "kolom B, rij 3, B3" en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Er wordt naar cellen verwezen op basis van hun locatie in de rij en kolom op het werkblad. Cel A1 bevindt zich dus op de eerste rij van kolom A. Op een nieuw werkblad is de cel A1 standaard geselecteerd.

 1. Sleep op het werk blad een vinger rond het scherm om de cel te zoeken waaraan u wilt werken.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort ' geselecteerd ', gevolgd door de details van de cel. De cel is nu geselecteerd.

 3. Dubbeltik op het scherm om het scherm toetsenbord te openen. Gebruik het scherm toetsenbord om de gewenste getallen of tekst te typen.

 4. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' knop ENTER ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weergeven door een notatie op een cel toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Sleep op het werk blad uw vinger rond het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te selecteren.

 2. Dubbeltik op het scherm om het scherm toetsenbord te sluiten.

 3. Sleep een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop lint weer geven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het huidige tabblad, bijvoorbeeld ' gegevens, tabblad '.

 4. Als u naar het tabblad Start gaat, tikt u zo nodig op het scherm en veegt u naar links totdat u het volgende hoort: ' tabblad Start. ' Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' knop nummering ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' nummer notatie '.

 6. Sleep een vinger naar beneden op het scherm totdat u de gewenste notatie hoort, zoals valuta, tijd of percentage.

 7. Dubbeltik op het scherm om een notatie te selecteren.

  Tip: Sommige opmaak opties hebben ook submenu's die meer opties bieden. Als u wilt controleren of er submenu's zijn, swipet u naar rechts vanaf de optie. Als de optie een submenu heeft, hoort u: ' meer informatie '. Dubbeltik op het scherm om het submenu te openen.

Uw werk opslaan

Excel voor iOS slaat uw werk automatisch op, maar u kunt de naam van het bestand wijzigen en de locatie van het bestand selecteren.

Een kopie van het bestand opslaan onder een nieuwe naam

 1. Sleep in een Excel-werk blad een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u het menu-item ' een kopie opslaan ' hoort, en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' opslaan als, bestands naam, tekst veld '. Het scherm toetsenbord wordt geopend.

 3. Als u de bestands naam wilt wijzigen, gebruikt u het scherm toetsenbord om de nieuwe bestands naam te typen.

 4. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger rond de rechter benedenhoek van het scherm totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om het bestand op te slaan.

De locatie van het bestand selecteren

 1. Sleep in een Excel-werk blad een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop kopie opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' opslaan als, bestands naam, tekst veld '.

 3. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan, zoals OneDrive of iPhone. Dubbeltik op het scherm om de locatie te selecteren.

 4. Veeg in de door u geselecteerde locatie naar links of rechts totdat u de gewenste map of andere sublocatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Uw werk afdrukken

Druk het werk blad rechtstreeks vanaf uw iPhone af op een printer die de ondersteuning voor afdrukken ondersteunt. Als u meer wilt weten over afdrukken en de ondersteunde printers, raadpleegt u afdrukken vanaf uw iPhone, iPad of iPod Touch gebruiken.

 1. Controleer of uw iPhone en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 2. Sleep in een Excel-bestand een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' print, button ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' bestand, knop Afbeelding '.

 4. Swipe naar rechts en u hoort: ' afdrukken, knop '. Dubbeltik op het scherm. De pagina indelings opties wordt geopend.

 5. Sleep een vinger naar beneden op het scherm om door de lijst met indelings opties te bladeren. Dubbeltik op het scherm om een optie te selecteren.

 6. Als u de printer wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ' volgende, knop ' hoort. Als u wordt gevraagd om online Bestands conversie toe te staan, swipet u naar rechts totdat u ' toestaan ' hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm. De pagina printer opties wordt geopend.

 7. Als u uw printer wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ' printer, Selecteer printer, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste printer hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus gaat terug naar de pagina printer opties.

 8. Als u het aantal af te drukken exemplaren wilt instellen, swipet u naar rechts totdat u ' one copy ' of de huidige selectie hoort. Als u het huidige aantal exemplaren wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' verminderen ' of ' verhogen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 9. Swipe naar links totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u meer wilt weten over het uitvoeren van geavanceerde afdruk taken, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPhone

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPad

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het maken, bewerken of afdrukken van een werkmap.

Notities: 

In dit onderwerp

Excel voor Android openen

 1. Sleep op het begin scherm van uw Android-apparaat een vinger rond het scherm totdat u ' apps ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het pictogram bevindt zich in het midden van het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' Excel ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Wanneer u Excel voor de eerste keer start, moet u zich mogelijk aanmelden bij uw micro soft-account. Voor instructies gaat u naar Aanmelden bij het eerste gebruik.

Tip: Als u in de Google-app OK Google Voice Detection hebt ingeschakeld, kunt u ' OK Google, open Excel ' zeggen.

Tip: Als u zich de laatste keer niet afmeldt bij de Excel-app, wordt de App geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Aanmelden bij Excel

U kunt zich aanmelden bij Excel wanneer u de app voor het eerst opent of op een later tijdstip. Nadat u zich hebt aangemeld bij Excel, is uw account ook beschikbaar in andere Office-apps. U kunt Excel gebruiken zonder u aan te melden.

Aanmelden bij het eerste gebruik

 1. Wanneer u Excel voor de eerste keer opent, start de app de eerste installatie en hoort u het volgende: ' Meld u aan bij micro soft-account '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' Voer uw e-mail adres, telefoon of Skype, Edit Box ' in en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-naam te typen. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger op het scherm totdat u ' Ga naar knop ' hoort en drukt u uw vinger op het scherm. De knop Start bevindt zich in de rechter benedenhoek van het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' wacht woord, bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger op het scherm totdat u ' Ga naar knop ' hoort en drukt u uw vinger op het scherm. De knop Start bevindt zich in de rechter benedenhoek van het scherm.

Aanmelden na eerste gebruik

Wanneer u ervoor kiest om de meeste werkmappen te maken, kunt u zich aanmelden bij Excel, zelfs nadat u de app al hebt gebruikt zonder dat u zich hoeft aan te melden.

 1. Open Excel.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' meldt ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' alles aan de slag gaan. Aanmelden. '

 3. Swipe naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het aanmeldings venster wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' Voer uw e-mail adres, telefoon of Skype, Edit Box ' in en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-naam te typen. Wanneer u klaar bent, Rag u één vinger op het scherm totdat u ' go, button ' hoort en drukt u uw vinger op het scherm. De knop Start bevindt zich in de rechter benedenhoek van het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' wacht woord, bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 8. Wanneer u klaar bent, sleept u een vinger op het scherm totdat u ' Ga naar knop ' hoort en drukt u uw vinger op het scherm. De knop Start bevindt zich in de rechter benedenhoek van het scherm.

Werkmap openen

Wanneer Excel wordt geopend, gaat u op de Excel-pagina. Het bevat een lijst met de meest recente werkmappen. U kunt een van de personen of een oudere werkmap openen.

 • Als u een recente werkmap wilt openen, sleept u een vinger op het scherm totdat u het gewenste bestand hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm.

 • Als u een oudere werkmap wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop openen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de locatie van het bestand hoort en Dubbeltik op het scherm. Navigeer naar het bestand en Dubbeltik op het scherm om het te openen.

Opmerking: Als u al aan een werkmap werkt en er een wilt openen, swipet u omlaag en vervolgens naar links. U land hebt op de Excel-pagina. Als u een recente of een oudere werkmap wilt openen, voert u de bovenstaande stappen uit.

Een nieuwe werkmap maken

Excel-bestanden worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bevat bladen, meestal spread sheets of werk bladen genoemd. U kunt zoveel werk bladen aan een werkmap toevoegen, maar u kunt ook nieuwe werkmappen maken om uw gegevens overzichtelijk te houden.

 1. Open Excel.

 2. Veeg naar links of rechts totdat u ' nieuw ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' nieuwe, lege werkmap '.

 3. Dubbeltik op het scherm om een lege werkmap te openen. Als u een andere sjabloon wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u de naam hoort van de werkmap sjabloon die u wilt gebruiken en tikt u vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u al aan een werkmap werkt en een nieuwe wilt maken, swipet u omlaag en vervolgens naar links. U land hebt op de Excel-pagina. Als u een nieuwe werkmap wilt maken, volgt u de bovenstaande stappen 2-3.

Een nieuw werkblad in de werkmap maken

In een werkmap sleept u uw vinger rond de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u 'Bladknop toevoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Gegevens invoeren

Wanneer u gegevens in het werkblad invoert, werkt u met rijen, kolommen en cellen. Er wordt naar cellen verwezen op basis van hun locatie in de rij en kolom op het werkblad. Cel A1 bevindt zich dus op de eerste rij van kolom A. Op een nieuw werkblad is de cel A1 standaard geselecteerd.

 1. Sleep op het werk blad uw vinger rond het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken.

 2. Dubbeltik op het scherm om het context menu te openen. U hoort: ' knippen. '

 3. Swipe naar rechts totdat u ' knop bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' weer geven < de taal van het toetsen bord >, ', bijvoorbeeld ' Engels VS-toetsen bord. '

 4. Gebruik het scherm toetsenbord om de gewenste getallen of tekst te typen.

 5. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' knop ENTER ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weergeven door een notatie op een cel toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Sleep op het werk blad uw vinger rond het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken en dubbeltik vervolgens op het scherm om de cel te activeren.

 2. Veeg naar beneden en vervolgens naar links om het context menu te sluiten.

 3. Veeg naar links of rechts totdat u ' knop meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' menu tabblad, < Huidig tabblad >, geselecteerd '.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' menu getalnotatie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' nummer notatie '.

 5. Swipe naar rechts totdat u de gewenste indeling hoort, zoals valuta, tijd of percentage.

 6. Dubbeltik op het scherm om een notatie te selecteren.

  Tip: Sommige van de notatieopties hebben submenu's. U hoort bijvoorbeeld dit: ‘Menu Getal'. Dubbeltik op het scherm om het submenu te openen.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules maken voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van getallen.

 1. Sleep op het werk blad uw vinger rond het scherm om de cel te vinden waaraan u wilt werken.

 2. Dubbeltik op het scherm om het context menu te openen. U hoort: ' knippen. '

 3. Swipe naar rechts totdat u ' knop bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het venster met het scherm te openen.

 4. Als u een formule wilt maken, typt u een combi natie van getallen en berekenings operatoren door uw vinger over het toetsen bord te slepen en uw vinger bij de gewenste positie op te heffen.

  Typ het plus teken (+) voor optellen, het minteken (-) voor aftrekken, het sterretje (*) voor vermenigvuldigen of de slash (/) voor delen. Typ bijvoorbeeld = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4of = 4/2.

 5. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' knop ENTER ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Excel voert de berekening uit en voegt het resultaat in de cel in.

Uw werk opslaan

Excel slaat uw werk automatisch op, maar u kunt de bestandsnaam wijzigen en de locatie van het bestand selecteren.

Een kopie van uw bestand opslaan

 1. Als u in een Excel-bestand de naam van het bestand wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' het menu bestand wordt geopend. '

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan als knop' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Voer bestandsnaam in'.

 3. Als u de bestands naam wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' wissen, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm om de huidige naam van het bestand te wissen.

 4. Swipe naar links totdat u ' Voer bestands naam in, bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het scherm toetsenbord te openen.

 5. Typ de naam van het bestand. Als u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u ' knop Opslaan ' hoort en dubbeltikt u om het bestand op te slaan.

De locatie van het bestand selecteren

 1. Als u in een Excel-bestand de locatie van het bestand wilt wijzigen, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om het menu bestand te openen. U hoort: ' het menu bestand wordt geopend. '

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan als knop' hoort. Dubbeltik op het scherm. U hoort 'Bestandsnaam invoeren'.

 3. Veeg naar linksboven of rechts totdat u de locatie hoort waar u het bestand wilt opslaan, zoals OneDrive of Dit apparaat. Dubbeltik op het scherm om de locatie te selecteren.

 4. Veeg in de door u geselecteerde locatie naar links of rechts totdat u de gewenste map of andere sublocatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik om het bestand op de geselecteerde locatie op te slaan.

  Tip: Als u probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat, hoort u 'Bestand vervangen?' Swipe naar rechts totdat u 'Knop Annuleren' of 'Knop Vervangen' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen. Dubbeltik op het scherm om uw keuze te bevestigen.

Uw werk afdrukken

Zorg ervoor dat er een printer is verbonden met uw apparaat.

 1. Swipe in een Excel-bestand naar rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het menu bestand te openen. U hoort: ' het menu bestand wordt geopend. '

 2. Swipe naar rechts totdat u ' afdrukken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' indelings opties, menu bestand gesloten '. De pagina Afdruk opties wordt geopend.

 3. Als u wilt afdrukken met de standaard opties, swipet u naar rechts totdat u ' afdrukken, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 4. U hoort: ' Excel toestaan om een online service van micro soft te gebruiken voor het voorbereiden van bestanden voor printing? ' swipe naar rechts totdat u ' knop toestaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' vervolg keuzelijst ' hoort. Selecteer een printer en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste printer hoort en Dubbeltik op het scherm om het te activeren.

 7. Swipe naar rechts totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u meer wilt weten over het uitvoeren van geavanceerde afdruk taken, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om eenvoudige taken uit te voeren, zoals aanmelden bij Excel en een werkmap openen.

Notities: 

In dit onderwerp

Excel openen

 1. Swipe op uw apparaat in de lijst alle apps naar rechts totdat Verteller ' Excel ' aankondigt.

 2. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

Opmerking: Excel meldt zich automatisch aan met het micro soft-account waarvoor u uw telefoon hebt ingesteld. U hoort ' start pagina ', gevolgd door de naam van uw account en ' knop '. Als u zich de laatste keer afmeldt bij de Excel-app of als u een ander account wilt gebruiken, raadpleegt u Aanmelden bij Excel.

Tip: Als u een tegel hebt vastgemaakt voor Excel op het begin scherm van uw apparaat, kunt u de app ook van daaruit openen. Swipe naar rechts totdat u ' Excel ' hoort, gevolgd door de grootte van de tegel, bijvoorbeeld ' klein, 1 door 1 '. Dubbeltik op het scherm.

Aanmelden bij Excel

U kunt zich snel aanmelden met hetzelfde micro soft-account waarvoor u uw telefoon hebt ingesteld, of een ander micro soft-, werk-of school account kiezen.

Meld u aan met het voorgestelde account

 1. Nadat u Excel hebt geopend, swipet u naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. U hoort ' laten we u aangemeld ', gevolgd door de naam van het micro soft-account waarvoor u uw telefoon hebt ingesteld.

 2. Als u dit account wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u ' continue button ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. U hoort ' start pagina ', gevolgd door de naam van uw account en ' knop '.

  U bent nu aangemeld en de focus bevindt zich op de start pagina.

Aanmelden met een Microsoft-account

 1. Nadat u Excel hebt geopend, swipet u naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. U hoort ' laten we u aangemeld ', gevolgd door de naam van het micro soft-account waarvoor u uw telefoon hebt ingesteld.

 2. Als u een ander micro soft-account wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u ' micro soft-account, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' continue button ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' Voer uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype ' in.

 4. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres, telefoon nummer of Skype-gebruikers naam in te voeren, plaats de focus op de Enter-toets en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' Voer wacht woord in. '

 5. Gebruik het scherm toetsenbord om uw wacht woord te typen, plaats de focus op de Enter-toets en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u ' knop OK ' hoort, moet u uw micro soft-account inschakelen door uw pincode voor uw apparaat in te voeren. Dubbeltik op het scherm en gebruik het scherm toetsenbord om uw pincode te typen.

 7. Wanneer u ' start pagina, nieuwe knop ' hoort, Excel u zich hebt aangemeld. De focus bevindt zich op de start pagina.

Aanmelden met een werk-of school account

 1. Nadat u Excel hebt geopend, swipet u naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. U hoort ' laten we u aangemeld ', gevolgd door de naam van het micro soft-account waarvoor u uw telefoon hebt ingesteld.

 2. Als u een ander account wilt gebruiken, swipet u naar rechts totdat u ' werk-of school account ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' continue button ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' knop Annuleren '.

 4. Swipe naar links totdat u ' e-mail adres, bewerk bare tekst ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Gebruik het scherm toetsenbord om uw e-mail adres te typen, selecteer ENTER en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' wacht woord, bewerk bare tekst ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het scherm toetsenbord om uw wacht woord te typen, plaats de focus op de Enter-toets en Dubbeltik op het scherm.

 8. Uw apparaat vraagt of Windows dit account moet onthouden. Afhankelijk van de optie die u wilt, swipet u naar rechts totdat u ' nu overs Laan, koppelen ' of ' ja ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 9. U hoort ' account dat u hebt toegevoegd aan deze app ', gevolgd door uw account gegevens. Swipe naar rechts totdat u ' knop Sluiten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' start pagina ', gevolgd door de naam van uw account en ' knop '.

Een recente werkmap openen

U vindt uw onlangs gebruikte werkmappen op de start pagina van Excel.

 1. Swipe op de start pagina van Excel naar rechts totdat u ' recent geselecteerd ' hoort. De lijst met recente werkmappen wordt hier gestart.

 2. Swipe naar rechts totdat u de werkmap hebt gevonden die u wilt openen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Bladeren naar een werkmap

 1. Als de door u gezochte werkmap zich niet op de start pagina van Excel bevindt, swipet u naar rechts of links totdat u ' knop Bladeren ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' Kies een app, recent '.

 2. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hebt gevonden, bijvoorbeeld Dit apparaat of OneDrive en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de juiste map hebt gevonden, bijvoorbeeld documenten, en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het juiste bestand hebt gevonden en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' wordt gedownload. '

 5. Swipe naar rechts totdat u ' knop werkmap-app-balk openen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort ' opening ', gevolgd door de naam van de werkmap.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Excel Mobile voor Windows 10

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om eenvoudige taken uit te voeren, zoals het maken van een nieuwe werkmap, het bewerken van een werkmap en het afdrukken van uw werk. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Excel Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel Online.

In dit onderwerp

Excel online openen

 1. Ga naar https://www.Office.com.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' Meld u aan bij uw account ' en druk op ENTER. Het venster een account kiezen wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het account of de gebruikers naam hoort die u wilt gebruiken om u aan te melden en druk op ENTER. U hoort: ' Voer wacht woord in, bewerken. '

  Als u het gewenste account niet hoort, drukt u op de tab-toets totdat u ' ander account gebruiken, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Typ het e-mail adres of telefoon nummer van het account en druk op ENTER.

 4. Typ uw wacht woord en druk op ENTER. U hoort: ' micro soft Office, start. '

 5. Als u Excel Online wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' Ga naar Excel, koppeling ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Excel Online wordt geopend.

Werkmap openen

U kunt een bestand openen waaraan u onlangs hebt gewerkt of naar uw favoriete online-opslag locatie gaan, zoals OneDrive en daar een bestand openen.

Een werkmap openen bij het starten van Excel online

 1. Open en meld u aan bij Excel Online. De app wordt geopend en de focus bevindt zich op een nieuwe lege werkmap.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een recent bestand wilt openen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u het meest recente bestand hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Het bestand wordt geopend in de bewerkings-of Lees weergave.

  • Als u een document wilt openen vanuit een online opslagplaats, drukt u op de tab-toets totdat u ' openen vanuit <the online repository > ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Ga naar het gewenste bestand en druk op ENTER. Het bestand wordt geopend in de Lees weergave.

Een werkmap openen wanneer u in Excel online werkt

Opmerking: Als u een werkmap wilt openen terwijl u werkt in Excel Online, moet u zich in de bewerkings weergave bevinden. De optie is niet beschikbaar in de Lees weergave. Voor instructies over het openen van de bewerkings weergave, gaat u naar de bewerkings weergave.

 1. Druk op Alt + Windows-logo toets. De focus wordt verplaatst naar het lint.

 2. Druk op F om het menu bestand te openen. U hoort: ' menu sluiten, menu-item '. Als u dit niet hoort, bevindt u zich niet in de bewerkings weergave.

 3. Als u het menu openen wilt openen, drukt u op O.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op de tab-toets totdat u het gewenste recente document hoort en druk op ENTER. Het bestand wordt geopend in de bewerkings-of Lees weergave.

  • Als u een document uit een online opslag plaats wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' meer op <the online opslag plaats > ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Ga naar het gewenste bestand en druk op ENTER. Het bestand wordt geopend in de Lees weergave.

Een werkmap openen in de volledige versie van Excel

Als u de volledige bureaublad versie van Excel hebt, vindt u hier meer opties wanneer u met uw bestanden werkt. U kunt de volledige versie gemakkelijk openen vanuit Excel Online.

 1. Nadat u in Excel Online de werkmap hebt geopend die u wilt bewerken met de volledige versie, drukt u op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' geselecteerd, item op het tabblad Start. '

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' bewerken in Excel, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER om de werkmap te openen in Excel. U hoort ' dialoog venster, we openen dit in micro soft Excel ' terwijl het programma wordt geladen.

 3. Nadat Excel is geopend, wordt u mogelijk gevraagd u aan te melden. Typ uw e-mail adres en druk op ENTER, typ uw wacht woord en druk op ENTER.

  Opmerking: Als u een werk-of school account gebruikt, zijn de aanmeldings stappen mogelijk iets anders. U moet bijvoorbeeld een pincode of Smart Card gebruiken om u aan te melden.

  In Excel bevindt de focus zich in de eerste cel van de eerste rij van de werkmap.

Overschakelen naar de beWerkings weergave

Als u een werkmap hebt geopend in de Lees weergave en het bestand wilt bewerken, moet u overschakelen naar de bewerkings weergave.

 1. Druk in de weer gave lezen op CTRL + F6 totdat u uw naam of gebruikers naam hoort.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' werkmap bewerken, knop samengevouwen ' hoort. Druk op ENTER om het menu uit te vouwen.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' bewerken in browser ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het bestand wordt geopend in de bewerkings weergave.

Een nieuwe werkmap maken

U kunt zelf een nieuwe werkmap maken of u kunt een sjabloon gebruiken.

Een werkmap maken tijdens het starten van Excel online

 1. Open en meld u aan bij Excel Online. De app wordt geopend en de focus bevindt zich op een nieuwe lege werkmap. Deze werkmap optie bevat geen vooraf gedefinieerde opmaak.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op ENTER om een nieuwe, lege werkmap te openen en aan de slag te gaan.

  • Als u door de lijst met beschik bare sjablonen wilt bladeren, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste sjabloon hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  De nieuwe werkmap wordt geopend en de focus bevindt zich in de eerste cel van het werk blad.

Een werkmap maken wanneer u in Excel online werkt

Opmerking: Als u een nieuwe werkmap wilt maken wanneer u al in Excel Online werkt, moet u zich in de bewerkings weergave bevinden. De optie is niet beschikbaar in de Lees weergave. Voor instructies over het openen van de bewerkings weergave, gaat u naar de bewerkings weergave.

 1. Als u al aan een werkmap werkt en een nieuwe wilt maken, drukt u op Alt + Windows-logo toets. De focus wordt verplaatst naar het lint.

 2. Druk op F om het menu bestand te openen. U hoort: ' menu sluiten, menu-item '. Als u dit niet hoort, bevindt u zich niet in de bewerkings weergave.

 3. Als u het menu Nieuw wilt openen, drukt u op N.

 4. Druk op de tab-toets totdat u de gewenste sjabloon optie hoort en druk vervolgens op ENTER.

Uw werkmap bewerken

Als u de werkmap wilt bewerken, moet u zich in de bewerkings weergave bevinden. Voor instructies over het openen van de bewerkings weergave, gaat u naar de bewerkings weergave.

Gegevens invoeren

 1. Als u naar een andere cel wilt gaan, drukt u op de pijl toetsen. De scherm lezer kondigt de cellen aan terwijl u de rij-en kolom locatie in het werk blad verplaatst. Cel A1 bevindt zich in de eerste rij van de kolom A. Als de cel tekst bevat, leest de scherm lezer de tekst.

 2. Als u tekst in een cel wilt invoeren of vervangen, typt u de tekst, het getal of de formule.

 3. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op Enter of de Tab-toets.

AutoSom gebruiken om getallen op te tellen

U kunt de getallen in het werk blad opTellen.

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets, H, U, S. Druk op ENTER om de berekening uit te voeren.

  in Excel Online worden de getallen opgeteld en wordt het resultaat in de geselecteerde cel geplaatst.

Een eenvoudige formule maken

U kunt eenvoudige formules maken voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen van getallen.

 1. Ga naar de cel rechts van of net onder de getallen die u wilt berekenen.

 2. Typ een gelijkteken (=). U hoort: ' bewerken, gelijkteken '.

 3. Als u de formule wilt maken, typt u een combi natie van getallen en berekenings operatoren, zoals het plus teken (+) voor optellen, het minteken (-) voor aftrekken, het sterretje (*) voor vermenigvuldiging of de slash (/) voor delen. Typ bijvoorbeeld een van de volgende opties:

  • Als u getallen wilt optellen, typt u = 2 + 4.

  • Als u getallen wilt aftrekken, typt u = 4-2.

  • Als u getallen wilt vermenigvuldigen, typt u = 2 * 4.

  • Als u getallen wilt delen, typt u = 4/2.

 4. Als u de berekening wilt uitvoeren, drukt u op Enter.

in Excel Online wordt de berekening uitgevoerd en wordt het resultaat weer gegeven in de cel die u hebt geselecteerd.

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt verschillende soorten getallen weer geven in Excel Online door een notatie toe te passen, zoals valuta, percentage of datum.

 1. Selecteer de cel of cellen die u wilt opmaken. Als u meerdere aangrenzende cellen wilt selecteren, drukt u op SHIFT + PIJL toetsen.

 2. Als u het snelmenu wilt openen, drukt u op SHIFT + F10. U hoort: ' knippen, menu-item '.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' nummer notatie ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' dialoog venster, getalnotatie '.

 4. Als u een indeling wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste notatie hoort, zoals ' valuta ' of ' datum ', en drukt u op ENTER om te selecteren.

Een tabel maken op basis van uw gegevens

U kunt een tabel maken op basis van uw gegevens, zodat u de gegevens bijvoorbeeld snel kunt filteren of sorteren.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel. Als u meerdere aangrenzende cellen wilt selecteren, drukt u op SHIFT + PIJL toetsen.

 2. Als u het dialoog venster opmaken als tabel wilt openen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, H, T, L. U hoort: ' dialoog venster, opmaken als tabel '.

 3. Druk op SHIFT + TAB. U hoort "mijn tabel bevat kopteksten" en als het selectie vakje is ingeschakeld of niet. Als u de selectie wilt wijzigen, drukt u op de spatie balk.

  Opmerking: Gebruik tabel koppen om de tabel toegankelijker te maken voor gebruikers van scherm lezers. Scherm lezers gebruiken de gegevens in de koptekst om te leren hoe u tabel cellen kunt vinden.

 4. Als u de tabel wilt maken, drukt u op ENTER.

De gegevens in een tabel sorteren of filteren

 1. In de tabel die u wilt sorteren of filteren, gaat u naar een cel met een vervolg keuzemenu sorteren en filteren. U hoort de celgegevens, gevolgd door de vervolg keuzelijst sorteren en filteren.

 2. Druk op Alt + pijl-omlaag om de vervolg keuzelijst te openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de gegevens wilt sorteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' Oplopend sorteren ' of ' afLopend sorteren ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u een eenvoudig filter wilt Toep assen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' filter ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Het filter dialoogvenster wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste opties hoort en druk vervolgens op de spatie balk om de opties te selecteren of de selectie ervan op te heffen. Druk op ENTER om het filter toe te passen.

  • Als u een complex filter wilt Toep assen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' tekst filters ' hoort en drukt u vervolgens op de toets pijl-rechts. Het menu met filters wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk vervolgens op ENTER. Er wordt een dialoog venster geopend. Typ de gewenste waarden en druk op ENTER.

  • Als u een filter wilt wissen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' filter wissen van ' hoort, gevolgd door de naam van de gefilterde cel en drukt u vervolgens op ENTER.

Berekeningen van de getallen weergeven

 1. Typ een gelijkteken (=) in de cel waarin u het totaal wilt weergeven.

 2. Typ de naam van de formule of functie die u wilt gebruiken, zoals som of gemiddelde. Er wordt een lijst met functies geopend en bijgewerkt terwijl u typt. U hoort de eerste functie in de lijst.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste functie hoort en druk vervolgens op de tab-toets om deze te selecteren.

 4. Typ het celbereik of andere getallen waarop u de functie wilt Toep assen, gevolgd door een haakje sluiten en druk vervolgens op ENTER.

Uw werk opslaan

Excel Online slaat uw werk automatisch op, maar u kunt de locatie of bestands naam wijzigen en u kunt een kopie van het bestand downloaden.

Een kopie online opslaan

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets, F, A, a. Het dialoog venster Opslaan als wordt geopend.

 2. Typ een nieuwe naam voor het bestand.

 3. Druk op de tab-toets. U hoort ' bestaand bestand vervangen, selectie vakje ' en als het selectie vakje is ingeschakeld of niet. Als u de selectie wilt wijzigen, drukt u op de spatie balk.

 4. Als u uw kopie online wilt opslaan, drukt u op ENTER.

De naam van een werkmap wijzigen

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets, F, A, R. Het dialoog venster naam wijzigen wordt geopend.

 2. Typ een nieuwe naam voor het bestand.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

Een kopie opslaan op een lokale computer

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets, F, A, C. De focus wordt verplaatst naar een actief tabblad in uw werkmap.

 2. Druk op CTRL + F6 tot u ' geselecteerd, ' hoort, gevolgd door de naam van het huidige tabblad.

 3. Druk achtereenvolgens op Caps Lock + pijl-rechts of-toets om te horen: ' meldings tekst, wat wilt u doen met < bestands naam >. '

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het bestand wordt gedownload naar de downloadmap op uw computer.

Uw werk afdrukken

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets, F, P, p. Het dialoog venster Afdruk instellingen wordt geopend.

 2. Als u wilt afdrukken met de standaard instellingen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Als u meer wilt weten over het uitvoeren van geavanceerde afdruk taken, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken.

Zie ook

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel Online

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×