Basiskenmerken van macro's in Access 2007

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt uitgelegd wat macro's zijn en hoe u tijd kunt besparen door taken die u vaak uitvoert, te automatiseren. Het onderzoekt de grond beginselen van het maken en gebruiken van macro's en raakt ook aan de verbeteringen van macro's in Microsoft Office Access 2007.

In dit artikel

Wat is een macro?

Algemene informatie over macro's

Nieuwe macro functies in Office Access 2007

Een macro maken

Een macro uitvoeren

Wat is een macro?

EEN macro is een hulp middel waarmee u taken kunt automatiseren en functionaliteit kunt toevoegen aan formulieren, rapporten en besturings elementen. Als u bijvoorbeeld een opdracht knop aan een formulier toevoegt, koppelt u de gebeurtenis OnClick van de knop aan een macro en bevat de macro de opdrachten die u wilt laten uitvoeren wanneer u op de knop klikt.

In Access is het handig als u macro's beschouwt als een vereenvoudigde programmeer taal die u schrijft door een lijst met acties te maken die moeten worden uitgevoerd. Wanneer u een macro maakt, selecteert u elke actie in een vervolg keuzelijst en vult u vervolgens de vereiste gegevens voor elke actie in. Met Macro's kunt u functionaliteit toevoegen aan formulieren, rapporten en besturings elementen zonder dat u code hoeft te schrijven in een VBA-module (Visual Basic for Applications). Macro's bevatten een subset van de opdrachten die beschikbaar zijn in VBA, en de meeste mensen vinden het gemakkelijker om een macro te maken dan om VBA-code te schrijven.

Stel dat u een rapport rechtstreeks vanuit een van uw formulieren voor gegevens invoer wilt starten. U kunt een knop aan uw formulier toevoegen en vervolgens een macro maken waarmee het rapport wordt gestart. De macro kan een zelfstandige macro (een afzonderlijk object in de data base) zijn die vervolgens is gebonden aan de gebeurtenis OnClick van de knop, of de macro kan rechtstreeks worden inge sloten in de gebeurtenis OnClick van de knop zelf, een nieuwe functie in Office Access 2007. Wanneer u op de knop klikt, wordt de macro uitgevoerd en wordt het rapport gestart.

U maakt een macro met behulp van de opbouwfunctie voor macro's, die hieronder wordt weergegeven.

Opbouwfunctie voor macro's

De opbouw functie voor macro's weer geven:

 • Klik op het tabblad maken in de groep Overige op macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de module of de knop klassen module en klikt u vervolgens op macro. Bijschrift 4

  Tip: De opbouw functie voor Macro's is opnieuw ontworpen in Access 2010 om het nog gemakkelijker te maken om Access-macro's te maken, te wijzigen en te delen.

Naar boven

Algemene informatie over macro's

De term macro wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar zelfstandige macro objecten (dat wil zeggen de objecten die worden weer gegeven onder macro's in het navigatie deel venster), maar in werkelijkheid kan één macro-object meerdere macro's bevatten. In dat geval wordt dit een macro groepgenoemd. EEN macro groep wordt weer gegeven in het navigatie deel venster als één macro-object, maar een macro groep bevat eigenlijk meer dan één macro. Het is uiteraard mogelijk om elke macro te maken in een apart macro-object, maar vaak is het zinvol om verschillende gerelateerde macro's in één macro-object te groeperen. Met de naam in de kolom macro naam wordt elke macro aangeduid.

EEN macro bestaat uit afzonderlijke macro acties. Voor de meeste acties zijn een of meer argumenten vereist. Daarnaast kunt u namen toewijzen aan elke macro in een macro groep en kunt u voor waarden toevoegen om te bepalen hoe elke actie wordt uitgevoerd. In de volgende secties wordt elk van deze functies uitgebreider besproken.

Macro namen

Als uw macro-object slechts één macro bevat, zijn macro namen overbodig. U kunt alleen naar de macro verwijzen met de naam van het macro-object. In het geval van een macro groep moet u echter een unieke naam toewijzen aan elke macro. Als de kolom macro naam niet wordt weer gegeven in de opbouw functie voor macro's, klikt u op macro namen Bijschrift 4 in de groep weer geven/verbergen op het tabblad ontwerpen. Meer informatie over het uitvoeren van macro's in macro groepen wordt nader weer gegeven in dit artikel.

Argumenten

Een argument is een waarde die informatie geeft over de actie, zoals welke teken reeks moet worden weer gegeven in een bericht venster, waarop het besturings element moet worden uitgevoerd, enzovoort. Sommige argumenten zijn vereist, en andere zijn optioneel. Argumenten zijn zichtbaar in het deel venster actie argumenten onderaan de opbouw functie voor macro's.

Actieargumenten opgeven

Een nieuwe functie van de opbouw functie voor macro's van Office Access 2007 is de kolom argumenten, waarmee u de argumenten van een actie op dezelfde regel als de actie kunt bekijken (maar niet bewerkt). Dit maakt het gemakkelijker om uw macro te lezen omdat u niet langer elke actie hoeft te selecteren om de argumenten ervan weer te geven. Als u de kolom argumenten wilt weer geven, klikt u op argumenten Bijschrift 4 in de groep weer geven/verbergen op het tabblad ontwerpen.

Voorwaarden

EEN voor waarde bevat een aantal criteria waaraan moet worden voldaan voordat een actie kan worden uitgevoerd. U kunt elke expressie gebruiken die resulteert in waar/onwaar of Ja/Nee. De actie wordt niet uitgevoerd als de expressie onWaar, Nee of 0 (nul) oplevert. Als de expressie een andere waarde als resultaat geeft, wordt de actie uitgevoerd.

U kunt een voor waarde instellen met meer dan één actie door een weglating (...) te typen in de kolom voor waarde voor elke volgende actie waarop u de voor waarde wilt Toep assen. Als de expressie onWaar, Nee of 0 (nul) oplevert, worden geen acties uitgevoerd. Als de voor waarde resulteert in een andere waarde, worden alle acties uitgevoerd.

Als u de kolom voor waarden wilt weer geven in de opbouw functie voor macro's, gaat u naar het tabblad ontwerpen en klikt u in de groep weer geven/verbergen op voor waarden Bijschrift 4 .

Gebruik deze expressie om de actie uit te voeren

Alsof

[Stad]="Parijs"

De waarde van Stad in het veld op het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, is Parijs.

DCount ("[order nummer]"; "orders") > 35

Het veld Ordernummer van de tabel Orders bevat meer dan 35 items.

DCount ("*", "order informatie", "[order nummer] = Forms! [ Orders]! [Order nummer] ") > 3

Er zijn meer dan drie items in de tabel Order Details waarvoor het veld Order nummer van de tabel overeenkomt met het veld Order nummer in het formulier Orders.

Lever datum Tussen #2-Feb-2006 # en #2-mrt-2006 #

De waarde van het veld Lever datum van het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, is niet eerder dan 2 februari 2006 en niet later dan 2 maart 2006.

Vormen! [Producten]! [Voorradig] < 5

De waarde van het veld Voorradig van het formulier Producten is kleiner dan vijf.

IsNull([Voornaam])

De waarde van FirstName in het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, is Null (heeft geen waarde). Deze expressie komt overeen met [voor naam] is null.

[Land/regio] = "VK" en formulieren. [SalesTotals]! [TotalOrds] > 100

De waarde in het veld land/regio in het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, is VK en de waarde van het veld TotalOrds op het SalesTotals formulier is groter dan 100.

[Land/regio] In ("Frank rijk", "Italië", "Spanje") en Len ([post code]) < > 5

De waarde in het veld land/regio van het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, is Frank rijk, Italië of Spanje en de post code is niet vijf tekens lang.

MsgBox("Wilt u de wijzigingen opslaan?";1)=1

U klikt op OK in een dialoog venster waarin de functie MsgBox ' Confirm changes? ' wordt weer gegeven. Als u op Annuleren klikt in het dialoog venster, wordt de actie genegeerd.

[TempVars]! [MsgBoxResult] = 2

De tijdelijke variabele die wordt gebruikt voor het opslaan van het resultaat van een berichtvak, wordt vergeleken met 2 (vbCancel = 2).

Tip: Als u wilt dat een actie tijdelijk wordt overgeslagen, voert u onWaar in als voor waarde. Het tijdelijk overs laan van een actie kan handig zijn bij het oplossen van problemen met een macro.

Macro acties

Acties zijn de eenvoudige bouw stenen van macro's. Access bevat een groot aantal acties waaruit u kunt kiezen, waardoor u een groot aantal opdrachten kunt uitvoeren. Met enkele veelgebruikte acties kunt u bijvoorbeeld een rapport openen, een record zoeken, een bericht weer geven of een filter Toep assen op een formulier of rapport.

Naar boven

Nieuwe macro functies in Office Access 2007

In eerdere versies van Access konden veel veelgebruikte functies niet worden uitgevoerd zonder VBA-code te schrijven. In Office Access 2007 zijn nieuwe functies en macro acties toegevoegd om te voor komen dat code nodig is. Dit maakt het gemakkelijker om functionaliteit toe te voegen aan uw data base en beter te beveiligen.

 • Inge sloten macro's    U kunt nu macro's insluiten in een van de gebeurtenissen die worden aangeboden door een formulier, rapport of besturings element. Een Inge sloten macro is niet zichtbaar in het navigatie deel venster. het wordt onderdeel van het formulier, rapport of besturings element waarin het is gemaakt. Als u een kopie van een formulier, rapport of besturings element maakt dat Inge sloten macro's bevat, zijn de macro's ook beschikbaar in de kopie.

 • Meer beveiliging    wanneer de knop alle acties weer geven Bijschrift 4 niet is gemarkeerd in de opbouw functie voor macro's, zijn de enige macro acties en opdracht uitvoeren-argumenten die beschikbaar zijn voor gebruik van een vertrouwde status. EEN macro die is gemaakt met deze acties, wordt zelfs uitgevoerd wanneer de data base in de modus uitgeschakeld is (als VBA niet kan worden uitgevoerd). Bij data bases die macro acties bevatten die niet in de vertrouwde lijst staan, of data bases met VBA-code, moet u expliciet de vertrouwde status krijgen.

 • Fouten afhandelen en fouten opsporen   Office Access 2007 biedt nieuwe macro acties, inclusief OnError (vergelijkbaar met de instructie ' on error ' in VBA) en macro fout wissen, waarmee u specifieke acties kunt uitvoeren wanneer er fouten optreden terwijl de macro wordt uitgevoerd. Daarnaast kunt u met de nieuwe macro actie voor StapVoorStap op elk gewenst punt in uw macro één stap in de modus starten, zodat u kunt zien hoe de macro met één actie tegelijk werkt. 

 • Tijdelijke variabelen    Met drie nieuwe macro acties (TijdelijkeVariabelenInstellen, tijdelijkevariabelenverwijderenen AlleTijdelijkeVariabelenVerwijderen) kunt u tijdelijke variabelen maken en gebruiken in uw macro's. U kunt deze in voorwaardelijke expressies gebruiken om actieve macro's te beheren of om gegevens door te geven van en naar rapporten of formulieren, of voor andere doel einden waarvoor een waarde moet worden ingesteld. Deze tijdelijke variabelen zijn ook toegankelijk in VBA, zodat u ze ook kunt gebruiken om gegevens over te brengen van en naar VBA-modules.

Naar boven


Een macro maken

In Office Access 2007 kan een macro of macro groep worden opgenomen in een macro-object (ook wel een zelfstandige macro genoemd), of een macro kan worden inge sloten in een gebeurtenis eigenschap van een formulier, rapport of besturings element. Inge sloten macro's maken deel uit van het object of besturings element waarin ze zijn Inge sloten. Zelfstandige macro's zijn zichtbaar in het navigatie deel venster onder macro's. Inge sloten macro's zijn niet.

Functies in de opbouw functie voor Macro's

Zelfstandige macro's maken

Een macro groep maken

Ingesloten macro's maken

Voor beeld: een macro insluiten in de gebeurtenis bij geen gegevens van een rapport

Macro\u0027s bewerken

Meer informatie over macro acties

Functies in de opbouw functie voor Macro's

U gebruikt de opbouw functie voor macro's om macro's te maken en te wijzigen. De opbouw functie voor Macro's openen:

 • Klik op het tabblad maken in de groep Overige op macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de module of de knop klassen module en klikt u vervolgens op macro. Bijschrift 4

  De opbouw functie voor Macro's wordt weer gegeven.

U gebruikt de opbouw functie voor Macro's om de lijst met acties te maken die u wilt uitvoeren wanneer de macro wordt uitgevoerd. Wanneer u de opbouw functie voor macro's de eerste keer opent, worden de kolom actie, de kolom argumenten en de kolom Opmerking weer gegeven.

Onder actie argumenten voert u de argumenten voor elke macro actie in en bewerkt u deze indien nodig. EEN vak Beschrijving waarin u een korte beschrijving krijgt van elke actie of elk argument wordt weer gegeven. Klik op een actie-of actie argument om de beschrijving in het vak te lezen.

In de volgende tabel ziet u de opdrachten die beschikbaar zijn op het tabblad ontwerpen van de opbouw functie voor macro's.

Groep

Opdracht

Beschrijving

Hulpprogramma’s   

Uitvoeren   

Voert de acties uit die in de macro worden genoemd.

Eén stap   

Hiermee schakelt u de modus met één stap in. Wanneer u de macro in deze modus uitvoert, wordt elke actie één voor één uitgevoerd. Nadat elke actie is voltooid, wordt het dialoog venster Eén stap in de macro weer gegeven. Klik op stap in het dialoog venster om naar de volgende actie te gaan. Klik op alle macro's stoppen om deze en andere actieve macro's te stoppen. Klik op door gaan om de modus met één stap af te sluiten en de resterende acties uit te voeren zonder te stoppen.

Bouw   

Wanneer u een actie argument invoert dat een expressie kan bevatten, is deze knop ingeschakeld. Klik op opbouw functie om het dialoog venster opbouw functie voor expressies te openen, dat u kunt gebruiken om de expressie samen te stellen.

Kolommen   

Rijen invoegen   

Hiermee worden een of meer lege actie rijen ingevoegd boven de geselecteerde rij of rijen.

Rijen verwijderen   

Hiermee verwijdert u de geselecteerde actierij of rijen.

Weergeven/verbergen   

Alle acties weer geven   

Hiermee worden meer of minder macro acties weer gegeven in de vervolg keuzelijst actie.

 • Als u een langere lijst met macro acties wilt weer geven, klikt u op alle acties weer geven. Als de meer lijst met macro acties beschikbaar is, wordt de knop alle acties weer geven geselecteerd weer gegeven. Als u een macro actie in deze langere lijst met macro acties selecteert, moet u mogelijk de data base Explicit Trust status verlenen voordat u de actie kunt uitvoeren.

 • Als u wilt overstappen van een langere lijst met macro acties naar een kortere lijst waarin alleen de macro acties worden weer gegeven die kunnen worden gebruikt in een Data Base die niet is vertrouwd, controleert u of de knop alle acties weer geven niet is geselecteerd.

  Tip: Als de knop alle acties weer geven is geselecteerd, klikt u op de knop alle acties weer geven om de selectie op te heffen.

  Als de knop alle acties weer geven niet is geselecteerd, is de kortere lijst met vertrouwde macro acties beschikbaar.

Macro namen   

De kolom macro naam weer geven of verbergen. Macro namen zijn vereist in macro groepen om de afzonderlijke macro's van elkaar te onderscheiden, maar u kunt ook andere macro namen opgeven. Zie de sectie een macro groep makenverderop in dit artikel voor meer informatie.

Voorwaarden   

De kolom voor waarde weer geven of verbergen. U gebruikt deze kolom om expressies in te voeren die bepalen wanneer een actie wordt uitgevoerd.

Argumenten   

De kolom met argumenten weer geven of verbergen. Deze kolom toont de argumenten voor elke macro actie en maakt het gemakkelijker om de macro te lezen. Als de kolom argumenten niet wordt weer gegeven, klikt u op elke actie en leest u de argumenten onder actie argumenten. U kunt geen argumenten opgeven in de kolom argumenten.

Naar begin sectie

Zelfstandige macro's maken

 • Klik op het tabblad <ui>Maken </ui> in de groep <ui>Overige</ui> op <ui>Macro</ui>. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop <ui>Module</ui> of <ui>Klassenmodule</ui> en klikt u op <ui>Macro</ui>.

 • De opbouw functie voor Macro's wordt weer gegeven.

 • Een actie toevoegen aan de macro:

  1. Klik in de opbouw functie voor macro's op de eerste lege cel in de kolom actie.

  2. Typ de actie die u wilt gebruiken of klik op de pijl om de actielijst weer te geven en selecteer vervolgens de actie die u wilt gebruiken.

  3. Geef onder actie argumenten de argumenten voor de actie op, indien nodig. Als u een korte beschrijving van elk argument wilt bekijken, klikt u in het vak argument en leest u vervolgens de beschrijving aan de rechter kant van het argument.
   Tips

   • Voor actie argumenten waarvan de naam van een database object is, kunt u het argument instellen door het object vanuit het navigatie deel venster naar het argument object naam van de actie te slepen.

   • U kunt ook een actie maken door een database object van het navigatie deel venster naar een lege rij in de opbouw functie voor Macro's te slepen. Als u een tabel, query, formulier, rapport of module naar de opbouw functie voor Macro's sleept, wordt in Access een actie toegevoegd waarmee de tabel, de query, het formulier of het rapport wordt geopend. Als u een macro naar de opbouw functie voor Macro's sleept, wordt in Access een actie toegevoegd waarmee de macro wordt uitgevoerd.

  4. Typ desgewenst een opmerking voor de actie.

 • Als u meer acties aan de macro wilt toevoegen, gaat u naar een andere actierij en herhaalt u vervolgens stap 2. De acties worden uitgevoerd in de volg orde waarin u ze aanbiedt.

Naar begin sectie

Een macro groep maken

Als u meerdere gerelateerde macro's in één macro-object wilt groeperen, kunt u een macro groep maken.

 • Klik op het tabblad <ui>Maken </ui> in de groep <ui>Overige</ui> op <ui>Macro</ui>. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop <ui>Module</ui> of <ui>Klassenmodule</ui> en klikt u op <ui>Macro</ui>.

 • De opbouw functie voor Macro's wordt weer gegeven.

 • Klik op het tabblad ontwerpen in de groep weer geven/verbergen op macro namen Bijschrift 4 als deze optie nog niet is geselecteerd. De kolom macro naam wordt weer gegeven in de opbouw functie voor macro's.

  Opmerking: In macro groepen zijn macro namen nodig om de afzonderlijke macro's te kunnen onderscheiden. De naam van de macro wordt weer gegeven op dezelfde regel als de eerste actie van de macro. De kolom macro naam is leeg gelaten voor alle volgende acties in de macro. De macro eindigt bij het volgende item in de kolom macro naam.

 • Typ in de kolom macro naam een naam voor de eerste macro in de macro groep.

 • Voeg de acties toe die de eerste macro moet uitvoeren:

  1. Klik in de kolom actie op de pijl om de lijst met acties weer te geven.

  2. Klik op de actie die u wilt toevoegen.

  3. Geef onder actie argumenten de argumenten voor de actie op, indien nodig. Als u een korte beschrijving van elk argument wilt bekijken, klikt u in het vak argument en leest u vervolgens de beschrijving aan de rechter kant van het argument.
   Tips

   • Voor actie argumenten waarvan de naam van een database object is, kunt u het argument instellen door het object vanuit het navigatie deel venster naar het argument object naam van de actie te slepen.

   • U kunt ook een actie maken door een database object van het navigatie deel venster naar een lege rij in de opbouw functie voor Macro's te slepen. Als u een tabel, query, formulier, rapport of module naar de opbouw functie voor Macro's sleept, wordt in Access een actie toegevoegd waarmee de tabel, de query, het formulier of het rapport wordt geopend. Als u een macro naar de opbouw functie voor Macro's sleept, wordt in Access een actie toegevoegd waarmee de macro wordt uitgevoerd.

  4. Typ desgewenst een opmerking voor de actie.

 • Ga naar de kolom macro naam van de volgende lege rij en typ een naam voor de volgende macro in de macro groep.

 • Voeg de acties toe die door de macro moeten worden uitgevoerd.

 • Herhaal de stappen 5 en 6 voor elke macro in de groep.

Opmerking: 

 • Als u een macro groep uitvoert door erop te dubbel klikken in het navigatie deel venster of door te klikken op Bijschrift 4 uitvoeren in de groep hulp middelen van het tabblad ontwerpen, wordt alleen de eerste macro gestart, waarbij wordt gestopt wanneer de tweede macro naam wordt bereikt.

 • Wanneer u de macro groep opslaat, is de naam die u opgeeft de naam van de hele groep macro's. Deze naam wordt weer gegeven onder macro's in het navigatie deel venster. Gebruik de volgende syntaxis om te verwijzen naar een afzonderlijke macro in een macro groep:

  macrogroupname. Macro naam

  Knoppen. Producten verwijst bijvoorbeeld naar de macro Products in de macro groep knoppen. In een lijst met macro's, zoals de argumenten lijst Macro naam voor de actie MacroStarten , wordt de macro Products als knoppen weer gegeven. producten.

Naar begin sectie

Ingesloten macro's maken

Inge sloten macro's verschillen van zelfstandige macro's in de macro's die zijn Inge sloten en die zijn opgeslagen in de gebeurtenis eigenschappen van formulieren, rapporten of besturings elementen. Ze worden niet weer gegeven als objecten onder macro's in het navigatie deel venster. Hierdoor kunt u uw data base eenvoudiger beheren, omdat u geen afzonderlijke macro objecten hoeft bij te houden die macro's bevatten voor een formulier of rapport. Gebruik de volgende procedure om een Inge sloten macro te maken.

 1. Open het formulier of rapport waarin u de macro wilt opnemen in de ontwerp weergave of de indelings weergave. Als u een formulier of rapport wilt openen, klikt u met de rechter muisknop in het navigatie deel venster en klikt u vervolgens op ontwerp weergave Bijschrift 4 of indelings weergave Bijschrift 4 .

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 3. Klik op het besturings element of de sectie die de gebeurtenis eigenschap bevat waarin u de macro wilt insluiten.

  Als u het hele formulier of rapport wilt selecteren, klikt u op rapport in de vervolg keuzelijst boven aan het eigenschappen venster.

 4. Klik in het eigenschappen venster op het tabblad gebeurtenis.

 5. Klik op de gebeurtenis eigenschap waarin u de macro wilt insluiten en klik vervolgens op Knop Opbouwfunctie naast het vak.

 6. Klik in het dialoog venster opbouw functie kiezen op opbouw functie voor macro's en klik vervolgens op OK.

 7. Klik in de opbouw functie voor macro's in de eerste rij van de kolom actie.

 8. Klik in de vervolg keuzelijst actie op de gewenste actie.

 9. Vul de vereiste argumenten in het deel venster actie argumenten in en ga vervolgens naar de volgende actierij.

 10. Herhaal de stappen 8 en 9 totdat de macro is voltooid.

 11. Klik op Bijschrift 4 Opslaan en klik vervolgens op Bijschrift 4 sluiten.

De macro wordt uitgevoerd telkens wanneer de gebeurtenis wordt geactiveerd.

Opmerking: In Access kunt u een macro groep maken als een Inge sloten macro. Alleen de eerste macro in de groep wordt uitgevoerd wanneer de gebeurtenis wordt geactiveerd. De volgende macro's worden genegeerd, tenzij ze worden aangeroepen in de Inge sloten macro zelf (bijvoorbeeld door de actie BijFout).

Naar begin sectie

Voor beeld: een macro insluiten in de gebeurtenis bij geen gegevens van een rapport

Wanneer u een rapport uitvoert en de gegevens bron geen records bevat, wordt in het rapport een lege pagina weer gegeven, dat wil zeggen een pagina die geen gegevens bevat. U kunt in plaats hiervan liever een bericht weer geven en dat het rapport helemaal niet wordt weer gegeven. Het gebruik van een Inge sloten macro is de ideale oplossing voor deze situatie.

 1. Open het rapport in de ontwerp- of indelingsweergave.

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 3. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Gebeurtenis.

 4. Klik op geen gegevens.

 5. Klik op Knop Opbouwfunctie .

 6. Klik in het dialoog venster opbouw functie kiezen op opbouw functie voor macro's en klik vervolgens op OK.

 7. Voer de acties en argumenten uit de volgende tabel in.

Actie

Argumenten

Berichtvak

Geen records gevonden., ja, gegevens, geen gegevens

GebeurtenisAnnuleren

[geen argumenten]

 1. Houd er rekening mee dat in de voor gaande tabel de argumenten worden weer gegeven zoals deze worden weer gegeven in de kolom argumenten. Ze worden daad werkelijk ingevoerd onder actie argumenten, zoals wordt beschreven in de volgende tabel.

Actie argument

Value

Bericht

Er zijn geen records gevonden.

Pieptoon

Ja

Type

Informatie

Titel

Geen gegevens

 1. Klik op Sluiten.

  De opbouw functie voor macro's wordt gesloten en de gebeurtenis on no data wordt weer gegeven [Inge sloten macro].

 2. Sla het rapport op en sluit het.

De volgende keer dat u het rapport uitvoert en er geen records worden gevonden, wordt het bericht venster weer gegeven. Wanneer u op OK klikt in het berichtvak, wordt het rapport geannuleerd zonder dat de lege pagina wordt weer gegeven.

Naar begin sectie

Macro\u0027s bewerken

 • Een actierij invoegen     Klik op de rij van de macro waarboven u de nieuwe actie wilt invoegen en klik vervolgens op het tabblad ontwerpen in de groep rijen op rijen Knopafbeelding invoegen.

 • Een actierij verwijderen     Klik op de actierij die u wilt verwijderen en klik vervolgens op het tabblad ontwerpen in de groep rijen op rijen Bijschrift 4 verwijderen.

 • Een actierij verplaatsen    Selecteer de actie door te klikken op de rijkiezer rechts van de naam van de actie. Sleep de rijkiezer om de actie naar een nieuwe positie te verplaatsen.

Naar boven

Meer informatie over macro acties

Terwijl u in de opbouw functie voor Macro's werkt, kunt u meer te weten komen over een actie of argument door erop te klikken en vervolgens de beschrijving te lezen in het vak in de rechter benedenhoek van het venster van de opbouw functie voor Macro's. Daarnaast is er een Help-artikel aan elke macro actie gekoppeld. Als u meer wilt weten over een actie, klikt u op de actie in de lijst actie en drukt u op F1.

Naar boven

Een macro uitvoeren

Zelfstandige macro's kunnen op een van de volgende manieren worden uitgevoerd: direct (bijvoorbeeld vanuit het navigatie deel venster) in een macro groep, vanuit een andere macro, vanuit een VBA-module, of als reactie op een gebeurtenis die zich voordoet in een formulier, rapport of besturings element. Een macro die is inge sloten in een formulier, rapport of besturings element kan worden uitgevoerd door op het tabblad ontwerpen op Bijschrift 4 uitvoeren te klikken terwijl de macro in de ontwerp weergave wordt weer gegeven. Als dit niet het geval is, wordt de macro alleen uitgevoerd wanneer de bijbehorende gebeurtenis wordt geactiveerd.

Een macro rechtstreeks uitvoeren

Voer een van de volgende handelingen uit als u een macro rechtstreeks wilt uitvoeren:

 • Ga naar de macro in het navigatie deel venster en dubbel klik op de naam van de macro.

 • Ga naar het tabblad hulp middelen voor data bases en klik in de groep macro op macro uitvoeren Bijschrift 4 , klik op de macro in de lijst macro naam en klik vervolgens op OK.

 • Als de macro is geopend in de ontwerp weergave, klikt u op het tabblad ontwerpen in de groep hulp middelen op Bijschrift 4 uitvoeren. Als u de macro wilt openen in de ontwerp weergave, klikt u met de rechter muisknop op de macro in het navigatie deel venster en klikt u vervolgens op ontwerp weergave Bijschrift 4 .

Een macro in een macro groep uitvoeren

Voer een van de volgende handelingen uit als u een macro in een macro groep wilt uitvoeren:

 • Ga naar het tabblad hulp middelen voor data bases, klik in de groep macro op macro uitvoeren Bijschrift 4 en klik vervolgens op de macro in de lijst macro naam.

  Access bevat een vermelding voor elke macro in elke macro groep, in de indeling macrogroupname. Macro naam.

 • Klik op OK.

 • Geef de macro op als een gebeurteniseigenschap-instelling in een formulier of rapport of als het argument macro naam van de actie MacroStarten . Raadpleeg de macro met behulp van de volgende syntaxis:

  macrogroupname. Macro naam

  Met de volgende instelling voor de gebeurtenis eigenschap wordt bijvoorbeeld een macro gestart met de naam Categorieën in een macro groep met de naam formulier schakelbord knoppen:

  Formulier schakelbord knoppen. Categorieën

 • Een macro in een macro groep uitvoeren vanuit een VBA-procedure met behulp van de methode MacroStarten van het object DoCmd en met behulp van de syntaxis die eerder is weer gegeven om naar de macro te verwijzen.

Een macro uitvoeren vanuit een andere macro of een VBA-procedure

Voeg de actie MacroStarten toe aan uw macro of procedure.

 • Als u de actie MacroStarten wilt toevoegen aan een macro, klikt u op MacroStarten in de lijst actie in een lege actierij en stelt u het argument macro naam in op de naam van de macro die u wilt uitvoeren.

 • Als u de actie MacroStarten wilt toevoegen aan een VBA-procedure, voegt u de methode MacroStarten van het object DoCmd toe aan uw procedure en geeft u de naam op van de macro die u wilt uitvoeren. Met de volgende instantie van de methode MacroStarten wordt bijvoorbeeld de macro mijn macro uitgevoerd:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Een macro uitvoeren als reactie op een gebeurtenis in een formulier, rapport of besturings element

Hoewel u macro's nu rechtstreeks kunt insluiten in gebeurtenis eigenschappen van formulieren, rapporten en besturings elementen, kunt u nog steeds zelfstandige macro's maken en deze vervolgens binden aan gebeurtenissen, wat is de manier waarop macro's worden gebruikt in eerdere versies van Access.

 1. Nadat u de zelfstandige macro hebt gemaakt, opent u het formulier of rapport in de ontwerp weergave of de indelings weergave.

 2. Open het eigenschappen venster voor het formulier of rapport, of voor een sectie of besturings element op het formulier of rapport.

 3. Klik op het tabblad gebeurtenis.

 4. Klik op de gebeurtenis eigenschap voor de gebeurtenis die de macro moet veroorzaken. Als u bijvoorbeeld de macro wilt starten voor de gebeurtenis Change , klikt u op de eigenschap on Change .

 5. Klik in de vervolg keuzelijst op de naam van de zelfstandige macro.

 6. Sla het formulier of rapport op.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×