Basiskenmerken van macro's in Access 2007

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt uitgelegd wat macro's zijn en hoe u tijd kunt besparen door vaak uitgevoerde taken te automatiseren. De basisbegrippen voor het maken en gebruiken van macro's worden behandeld, terwijl ook het perfectioneren van macro's in Microsoft Office Access 2007 ter sprake komt.

In dit artikel

Wat is een macro?

Meer informatie over macro 's

Nieuwe macrofuncties in Office Access 2007

Een macro maken

Een macro uitvoeren

Wat is een macro?

Een macro is een hulpmiddel waarmee u taken kunt automatiseren en functionaliteit toevoegen aan uw formulieren, rapporten en besturingselementen. Bijvoorbeeld als u een opdrachtknop aan een formulier toevoegen, u van de knop OnClick gebeurtenis aan een macro koppelen en de macro bevat de opdrachten dat u wilt dat de knop wilt uitvoeren telkens wanneer erop wordt geklikt.

In Access is het handig om na te denken van macro's als een vereenvoudigde programmeertaal waarmee u het bouwen van een lijst met acties om uit te voeren. Wanneer u een macro maken, kunt u elke actie selecteren uit een vervolgkeuzelijst en vul de vereiste gegevens voor elke actie. Macro's kunnen u functionaliteit toevoegen aan formulieren, rapporten en besturingselementen zonder code schrijven in een module Visual Basic for Applications (VBA). Macro's bieden een subset van de opdrachten die beschikbaar in VBA zijn en de meeste mensen handiger te maken van een macro dan als u wilt schrijven VBA-code.

Stel dat u wilt een rapport starten rechtstreeks vanuit een van uw formulieren voor gegevensinvoer. U kunt een knop aan uw formulier toevoegt en vervolgens een macro maken die het rapport wordt gestart. De macro kan een zelfstandige macro (een afzonderlijk object in de database), die vervolgens aan de gebeurtenis OnClick van de knop is gekoppeld, of de macro kan zijn ingesloten rechtstreeks aan op de gebeurtenis OnClick van de knop zelf, een nieuwe functie in Office Access 2007. In beide gevallen wanneer u op de knop, de macro wordt uitgevoerd en het rapport wordt gestart.

U kunt een macro maken met de Opbouwfunctie voor macro's, zoals u in de volgende afbeelding kunt zien.

Opbouwfunctie voor macro's

De opbouwfunctie voor macro's weergeven:

 • Klik op het tabblad maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de Module of de Klassemodule -knop en klik vervolgens op Macro. Knopafbeelding

  Tip: De opbouwfunctie voor Macro's is ontworpen in Access 2010 zodat u zelfs eenvoudiger kunt maken, wijzigen en delen van Access-macro's.

Naar boven

Informatie over macro's

De term macro wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar zelfstandige macro-objecten (dat wil zeggen de objecten die u onder macro's in het navigatiedeelvenster ziet), maar in feite één macro-object meerdere macro's kan bevatten. In dat geval wordt aangeduid aan als een macrogroep. Een macrogroep wordt weergegeven in het navigatiedeelvenster als één macro-object, maar macrogroep voor een werkelijk meer dan één macro bevat. Daarnaast is het mogelijk te maken van elke macro in een apart macro-object, maar vaak is het verstandig om te groeperen verwante macro's in één macro-object. De naam in de kolom Naam van de Macro wordt elke macro geïdentificeerd.

Een macro bestaat uit afzonderlijke macroacties. Voor de meeste acties zijn een of meer argumenten nodig. U kunt bovendien aan elke macro in een macrogroep een naam geven, en u kunt voorwaarden toevoegen die bepalen hoe elke actie wordt uitgevoerd. In de volgende secties komen deze functies gedetailleerd aan bod.

Macronamen

Als uw macro-object slechts één macro bevat, zijn namen van macro's onnodige. U kunt alleen verwijzen naar de macro door de naam van de macro-object. In het geval van een macrogroep, moet u echter een unieke naam toewijzen aan elke macro. Als de kolom Naam van de Macro niet zichtbaar zijn in de opbouwfunctie voor Macro's is, klik op de Namen van Macro's, Knopafbeelding in de groep Weergeven/verbergen op het tabblad ontwerpen . Meer informatie over het uitvoeren van macro's in macrogroepen wordt weergegeven verderop in dit artikel.

Argumenten

Een argument is een waarde die informatie voor een actie bevat, zoals de tekenreeks die in een berichtvenster moet worden weergegeven, welk besturingselement moet worden gebruikt, enzovoort. Sommige argumenten zijn verplicht en andere optioneel. Argumenten zijn zichtbaar in het deelvenster Actieargumenten onderaan in de opbouwfunctie voor macro's.

Actieargumenten opgeven

Een nieuwe functie van de Office Access 2007 opbouwfunctie voor Macro's is de kolom argumenten , zodat u kunt bekijken (maar niet hoeven te bewerken) van een actie argumenten op dezelfde regel als de actie. Hierdoor iets gemakkelijker te lezen van uw macro, omdat u niet meer nodig hebt om te selecteren van elke actie om weer te geven van de argumenten. Als u wilt weergeven in de kolom argumenten , klikt u op argumenten Knopafbeelding in de groep Weergeven/verbergen op het tabblad ontwerpen .

Voorwaarden

In een voorwaarde worden criteria vastgelegd waaraan moet zijn voldaan voordat een actie wordt uitgevoerd. U kunt elke expressie gebruiken die Waar/Onwaar of Ja/Nee als resultaat geeft. De actie wordt niet uitgevoerd als de expressie Onwaar, Nee of 0 (nul) als resultaat geeft. Als de actie een andere waarde als resultaat geeft, wordt de actie uitgevoerd.

U kunt met één voorwaarde meer dan één actie controleren door in de kolom Voorwaarde puntjes (...) te typen voor elke opeenvolgende actie waarop u de voorwaarde wilt toepassen. Als de expressie Onwaar, Nee of 0 (nul) als resultaat geeft, wordt geen van de acties uitgevoerd. Als de voorwaarde een andere waarde als resultaat geeft, worden alle acties uitgevoerd.

Als u wilt weergeven van een kolom met de voorwaarden in de opbouwfunctie voor Macro's op het tabblad ontwerp in de groep Weergeven/verbergen , klikt u op voorwaarden Knopafbeelding .

Gebruik deze expressie om de actie uit te voeren

Als:

[Stad]="Parijs"

De waarde van Stad in het veld op het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, is Parijs.

DCount("[Order-id]", "Orders")>35

Het veld Order-id van de tabel Orders bevat meer dan 35 items.

DCount("*", "Orderinformatie", "[Order-id]=Forms![Orders]![OrderID]")>3

De tabel Orderinformatie meer dan drie items bevat waarin het tabelveld Order-id overeenkomt met het veld Order-id van het formulier Orders.

[Verzenddatum] tussen #2-Feb-2006# en #2-Mar-2006#

De waarde van het veld Verzenddatum van het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, op of tussen 2 februari 2006 en 2 maart 2006 ligt.

Forms![Producten]![Aantal in voorraad]<5

De waarde van het veld Aantal in voorraad van het formulier Producten is kleiner is dan 5.

IsNull([Voornaam])

De waarde van de voornaam in het formulier van waaruit u de macro wordt uitgevoerd is null (heeft geen waarde). Deze expressie is gelijk aan [Voornaam] Is Null.

[LandRegio]="VK" And Forms! [Omzettotaal]![TotaalOrders]>100

De waarde in het veld Land/regio van het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, VK is en de waarde van het veld TotaalOrders van het formulier Omzettotaal groter is dan 100.

[LandRegio] In ("Frankrijk"; "Italië"; "Spanje") And Len([Postcode])<>5

De waarde in het veld Land/regio van het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, Frankrijk, Italië of Spanje is en de postcode minder of meer dan vijf tekens heeft.

MsgBox("Wilt u de wijzigingen opslaan?",1)=1

U op OK klikt in een dialoogvenster waarin met de functie MsgBox het bericht 'Wilt u de wijzigingen opslaan?' wordt weergegeven. Als u in het dialoogvenster Annuleren kiest, wordt de actie genegeerd.

[TijdelijkeVariabelen]![BerichtVensterResultaat]=2

De tijdelijke variabele waarin het resultaat van een berichtvenster wordt opgeslagen, wordt vergeleken met 2 (vbCancel=2).

Tip: Als u wilt dat een actie tijdelijk wordt genegeerd, voert u Onwaar in als voorwaarde. Het kan nuttig zijn een actie tijdelijk over te slaan wanneer u problemen met een macro probeert op te lossen.

Macroacties

Acties zijn de bouwstenen van een macro. U kunt in Access kiezen uit een groot aantal acties waarmee u sterk uiteenlopende opdrachten kunt uitvoeren. Met enkele veelgebruikte acties kunt u een rapport openen, naar een record zoeken, een berichtvenster weergeven of een filter op een formulier of rapport toepassen.

Naar boven

Nieuwe macrofuncties in Office Access 2007

In eerdere versies van Access konden veel gebruikte functies vaak alleen worden uitgevoerd door VBA-code te schrijven. In Office Access 2007 zijn nieuwe functies en macroacties toegevoegd, zodat u geen code meer nodig hebt. Hierdoor kunt u eenvoudiger functies aan uw database toevoegen en de database veiliger maken.

 • Ingesloten macro's    U kunt voortaan macro's insluiten in elke gebeurtenis die afkomstig is van een formulier, rapport of besturingselement. Een ingesloten macro is niet zichtbaar in het navigatiedeelvenster en wordt een onderdeel van het formulier, rapport of besturingselement waarin het is gemaakt. Als u een kopie maakt van een formulier, rapport of besturingselement waarin ingesloten macro's voorkomen, zijn de macro's ook in de kopie aanwezig.

 • Verhoogd beveiliging    wanneer de knop Alle acties weergeven Knopafbeelding is niet gemarkeerd in de opbouwfunctie voor Macro's, de enige macroacties en OpdrachtUitvoeren-argumenten die beschikbaar voor gebruik zijn komen waarvoor geen vertrouwde status om uit te voeren. Een macro die is gemaakt met deze acties wordt uitgevoerd, zelfs wanneer de database in de modus uitgeschakeld is (wanneer VBA niet worden uitgevoerd). Databases die macroacties die niet in de lijst vertrouwde bevatten, of databases die VBA-code hebt, moet expliciet zijn verleend vertrouwde status.

 • Fout foutafhandeling en foutopsporing   Office Access 2007 biedt nieuwe macroacties, inclusief BijFout (vergelijkbaar met de instructie "Op fout" in VBA) en ClearMacroError, waarmee u bepaalde acties wilt uitvoeren wanneer fouten optreden terwijl uw macro wordt uitgevoerd. Bovendien kunt de nieuwe macroactie StapVoorStap voert u stap voor stap-modus op een willekeurige plaats in uw macro, zodat u kunt zien hoe uw macro een actie op een moment werkt. 

 • Tijdelijke variabelen    Drie nieuwe macroacties (TijdelijkeVariabeleInstellen, TijdelijkeVariabeleVerwijderenen AlleTijdelijkeVariabelenVerwijderen) kunnen u maken en gebruiken van tijdelijke variabelen in uw macro's. U kunt deze in voorwaardelijke expressies aan een besturingselement voor macro's uitvoeren of gegevens van en doorgeven van rapporten of formulieren of voor andere doeleinden waarvoor een tijdelijke opslagplaats voor een waarde. Deze tijdelijke variabelen zijn ook toegankelijk in VBA, zodat u ze ook gebruiken kunt om te communiceren gegevens van en naar VBA-modules.

Naar boven


Macro's maken

In Office Access 2007 kan een macro of macrogroep deel uitmaken van een macro-object (soms aangeduid als een zelfstandige macro), of kan een macro in een gebeurteniseigenschap van een formulier, rapport of besturingselement zijn ingesloten. Ingesloten macro's worden een onderdeel van het object of besturingselement waarin ze zijn ingesloten. Zelfstandige macro's worden in het navigatiedeelvenster onder Macro's weergegeven, terwijl ingesloten macro's niet worden weergegeven.

Opbouwfunctie voor macro 's

Zelfstandige macro's maken

Een macrogroep maken

Een ingesloten macro maken

Voorbeeld: Een macro insluiten in de gebeurtenis bij geen gegevens van een rapport

Een macro bewerken

Meer informatie over macroacties

Opbouwfunctie voor macro's

Gebruik de opbouwfunctie voor macro's om macro's te maken en wijzigen. U kunt als volgt de opbouwfunctie openen:

 • Klik op het tabblad maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de Module of de Klassemodule -knop en klik vervolgens op Macro. Knopafbeelding

  De Opbouwfuncties voor macro's wordt in Access weergegeven.

U kunt met de opbouwfunctie voor macro's de lijst met acties samenstellen die u wilt uitvoeren wanneer de macro wordt uitgevoerd. Wanneer u de opbouwfuncties voor het eerst opent, worden de kolommen Actie, Argumenten en Opmerking weergegeven.

Onder Actieargumenten geeft u, indien nodig, voor elke macroactie argumenten op en bewerkt u deze. Er wordt van elke actie of argument een korte beschrijving in een beschrijvingsvak weergegeven. Klik op een actie of actieargument om de bijbehorende beschrijving in het vak te lezen.

In de onderstaande tabel staan de opdrachten die beschikbaar zijn op het tabblad Ontwerpen van de opbouwfunctie voor macro's.

Groep

Opdracht

Beschrijving

Hulpprogramma’s   

Uitvoeren   

De acties in de macro uitvoeren.

Één stap   

Hiermee schakelt u de stap-voor-stapmodus in. Wanneer u de macro in deze modus uitvoert, worden de stappen een voor een uitgevoerd. Na voltooiing van elke actie wordt het dialoogvenster Macro stap-voor-stap uitvoeren weergegeven. Klik in dit dialoogvenster op Stap om door te gaan naar de volgende actie. Klik op Alle macro's stoppen om deze en alle andere actieve macro's stop te zetten. Klik op Doorgaan om de stap-voor-stapmodus uit te schakelen en de overige acties uit te voeren zonder te stoppen.

Opbouwfunctie voor   

Wanneer u een actieargument typt dat een expressie kan bevatten, wordt deze knop beschikbaar. Klik op Opbouwfunctie om het dialoogvenster Opbouwfunctie voor expressies te openen, waarmee u de expressie kunt opbouwen.

Rijen   

Rijen invoegen   

Hierdoor worden een of meer lege actierijen ingevoegd boven de geselecteerde rij of rijen.

Rijen verwijderen   

Hierdoor worden een of meer geselecteerde actierijen verwijderd.

Weergeven/verbergen   

Alle acties weergeven   

Voor weergave van meer of minder macroacties in de vervolgkeuzelijst Actie.

 • Als u een langere lijst van macroacties wilt weergeven, klikt u op Alle acties weergeven. Wanneer de langere lijst van macroacties beschikbaar is, wordt de knop Alle acties weergeven als geselecteerd weergegeven. Als u een macroactie uit deze langere lijst van macroacties selecteert, kan het zijn dat u de database een uitdrukkelijke vertrouwensstatus moet toekennen voordat u de actie kunt uitvoeren.

 • Als u wilt overschakelen van een langere lijst macroacties naar een kortere lijst met alleen die macroacties die kunnen worden gebruikt in een database waaraan geen vertrouwensstatus is toegekend, moet u zorgen dat de knop Alle acties weergeven niet is geselecteerd.

  Tip: Als de knop Alle acties weergeven is geselecteerd, klikt u op de knop Alle acties weergeven om de selectie ongedaan te maken.

  Wanneer de knop Alle acties weergeven niet is geselecteerd, is de kortere lijst met vertrouwde macroacties beschikbaar.

Namen van macro 's   

Weergeven of verbergen van de kolom Naam van de Macro . Namen van macro's zijn vereist in macrogroepen voor de afzonderlijke macro's van elkaar onderscheiden, maar anders namen van macro's zijn optioneel. Zie de sectie een macrogroep maken, verderop in dit artikel voor meer informatie.

Voorwaarden   

De kolom Voorwaarde weergeven of verbergen. In deze kolom worden expressies ingevoerd die regelen wanneer een bepaalde actie wordt uitgevoerd.

Argumenten   

Om de kolom Argumenten weer te geven of te verbergen. In deze kolom worden de argumenten voor elke macroactie weergegeven, waardoor het gemakkelijker is om de macro door te lezen. Als de kolom Argumenten niet wordt weergegeven, moet u op elke actie klikken en de argumenten lezen onder Actieargumenten. U kunt geen argumenten typen in de kolom Argumenten.

Naar begin sectie

Een zelfstandige macro maken

 • Klik op het tabblad Maken, in de groep Overige, op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassemodule. Vervolgens klikt u op Macro.

 • De Opbouwfunctie voor macro's wordt weergegeven.

 • Een actie aan een macro toevoegen:

  1. Klik in de opbouwfunctie voor macro's op de eerste lege cel in de kolom Actie.

  2. Typ de actie die u wilt gebruiken of klik op de pijl om de actielijst weer te geven en selecteer daarin de actie die u wilt gebruiken.

  3. Geef onder Actieargumenten, argumenten voor de actie, indien nodig. Als u wilt zien een korte beschrijving van elk argument, klikt u in het argumentvak van de en lees de beschrijving aan de rechterkant van het argument.
   Tips

   • Voor actieargumenten waarvan de naam van een database-object, kunt u het argument instellen door te slepen van het object in het navigatiedeelvenster naar van de actie Objectnaam argumentvak.

   • U kunt ook een actie maken door een databaseobject uit het navigatiedeelvenster naar een lege rij in de opbouwfunctie voor macro's te slepen. Als u een tabel, query, rapport, formulier of module naar de opbouwfunctie voor macro's sleept, wordt automatisch een actie toegevoegd waardoor in Access de tabel, de query, het formulier of het rapport wordt geopend. Als u een macro naar de opbouwfunctie voor macro's sleept, wordt in Access een actie toegevoegd waardoor de macro wordt uitgevoerd.

  4. U kunt desgewenst ook een opmerking bij de actie typen.

 • Als u meer acties aan de macro wilt toevoegen, gaat u naar een andere actierij en herhaalt u vervolgens stap 2. De acties worden uitgevoerd in de volgorde waarin u ze opneemt.

Naar begin sectie

Een macrogroep maken

Als u verschillende aan elkaar verwante macro's in één macro-object wilt groeperen, kunt u een macrogroep maken.

 • Klik op het tabblad Maken, in de groep Overige, op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassemodule. Vervolgens klikt u op Macro.

 • De Opbouwfunctie voor macro's wordt weergegeven.

 • Klik op de Namen van Macro's Knopafbeelding op het tabblad ontwerp in de groep Weergeven/verbergen als dit nog niet geselecteerd. De kolom Naam van de Macro wordt weergegeven in de opbouwfunctie voor Macro's.

  Opmerking: In macrogroepen dienen macronamen om de afzonderlijke macro's te identificeren. De macronaam verschijnt op dezelfde regel als de eerste actie van de macro. De macronaamkolom is leeg voor alle volgende acties in de macro. De macro eindigt bij de volgende vermelding in de macronaamkolom.

 • Typ in de kolom Macronaam de naam van de eerste macro in de macrogroep.

 • De acties toevoegen die door de eerste macro moeten worden uitgevoerd:

  1. Klik in de actiekolom op de pijl aan de rechterkant van het vak om de lijst met acties weer te geven.

  2. Klik op het besturingselement dat u wilt wijzigen.

  3. Geef onder Actieargumenten, argumenten voor de actie, indien nodig. Als u wilt zien een korte beschrijving van elk argument, klikt u in het argumentvak van de en lees de beschrijving aan de rechterkant van het argument.
   Tips

   • Voor actieargumenten waarbij de naam van een databaseobject moet worden opgegeven, kunt u het argument instellen door het object van het databasevenster naar het vak bij het argument Objectnaam van de actie te slepen.

   • U kunt ook een actie maken door een databaseobject uit het navigatiedeelvenster naar een lege rij in de opbouwfunctie voor macro's te slepen. Als u een tabel, query, rapport, formulier of module naar de opbouwfunctie voor macro's sleept, wordt automatisch een actie toegevoegd waardoor in Access de tabel, de query, het formulier of het rapport wordt geopend. Als u een macro naar de opbouwfunctie voor macro's sleept, wordt in Access een actie toegevoegd waardoor de macro wordt uitgevoerd.

  4. U kunt desgewenst ook een opmerking bij de actie typen.

 • Ga naar de kolom Macronaam van de volgende lege rij en typ vervolgens een naam voor de volgende macro in de macrogroep.

 • Voeg de acties toe die door de macro moeten worden uitgevoerd.

 • Herhaal stap 5 en 6 voor elke macro in de groep

Opmerking: 

 • Als u een macrogroep uitvoert door erop te dubbelklikken in het navigatiedeelvenster of door te klikken op uitvoeren Knopafbeelding in de groep hulpmiddelen van het tabblad ontwerpen , wordt alleen de eerste macro, afgebroken bij de naam van de tweede macro uitgevoerd.

 • Wanneer u de macrogroep opslaat, wordt de door u opgegeven naam de naam van de hele macrogroep. Deze naam wordt in het navigatiedeelvenster onder Macro's weergegeven. Met de volgende syntaxis verwijst u naar een aparte macro binnen een macrogroep:

  macrogroepsnaam.macronaam

  Bijvoorbeeld verwijst knoppen.producten naar de macro producten in de macrogroep knoppen. In een lijst met macro's, zoals de argumentenlijst Macronaam voor de actie MacroStarten , wordt de macro producten als knoppen.producten.

Naar begin sectie

Een ingesloten macro maken

Het verschil tussen ingesloten macro's en zelfstandige macro's is dat ingesloten macro's in de gebeurteniseigenschappen van formulieren, rapporten of besturingselementen worden opgeslagen. Ze worden in het navigatiedeelvenster onder Macro's niet als objecten weergegeven. Dit kan het beheer van uw database vereenvoudigen, omdat u geen administratie hoeft bij te houden voor aparte macro-objecten die macro's voor een formulier of rapport bevatten. Gebruik de volgende procedure om een ingesloten macro te maken.

 1. Open het formulier of rapport waarin u de macro in de ontwerpweergave of indelingsweergave. Een formulier of rapport wilt openen, met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding of Indelingsweergave Knopafbeelding .

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 3. Klik op het besturingselement of de sectie met de gebeurteniseigenschap waarin de macro is ingesloten.

  Als u het hele formulier of rapport wilt selecteren, klikt u in de vervolgkeuzelijst, boven in het eigenschappenvenster, op Rapport.

 4. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Gebeurtenis.

 5. Klik op de gebeurteniseigenschap waarin u wilt insluiten van de macro en klik vervolgens op Knop Opbouwfunctie naast het vak.

 6. Klik in het dialoogvenster Opbouwfunctie kiezen op Opbouwfunctie voor macro's en klik vervolgens op OK.

 7. Klik in de opbouwfunctie voor macro's op de kolom Actie.

 8. Klik in de vervolgkeuzelijst Actie op de gewenste actie.

 9. Vul alle vereiste argumenten in het deelvenster Actieargumenten in en ga naar de volgende actierij.

 10. Herhaal de stappen 8 en 9 totdat de macro is voltooid.

 11. Klik op Opslaan Knopafbeelding en klik op sluiten Knopafbeelding .

De macro wordt uitgevoerd telkens wanneer de gebeurtenis zich voordoet.

Opmerking: Access kunt u een macrogroep als een ingesloten macro maken. Alleen de eerste macro in de groep wordt echter uitgevoerd wanneer de gebeurtenis wordt geactiveerd. De volgende macro's worden genegeerd tenzij ze worden aangeroepen vanuit de ingesloten macro zelf (bijvoorbeeld eerst op de actie BijFout ).

Naar begin sectie

Voorbeeld: een macro insluiten in de gebeurtenis Bij geen gegevens van een rapport

Wanneer u een rapport uitvoert en de gegevensbron bevat geen records, wordt er een lege rapportpagina weergegeven, dat wil zeggen een pagina zonder gegevens. U wilt mogelijk liever een berichtvenster weergeven en het rapport niet afbeelden. De beste oplossing is om in dergelijke situaties een ingesloten macro te gebruiken.

 1. Open een rapport in de ontwerp- of indelingsweergave.

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 3. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Gebeurtenis.

 4. Klik op Bij geen gegevens.

 5. Klik op Knop Opbouwfunctie .

 6. Klik in het dialoogvenster Opbouwfunctie kiezen op Opbouwfunctie voor macro's en klik vervolgens op OK.

 7. Geef de acties en argumenten uit de volgende tabel op.

Actie

Argumenten

Berichtvenster

Er zijn geen records gevonden., Ja, Informatie, Geen gegevens

GebeurtenisAnnuleren

[geen argumenten]

 1. Let op dat in de voorgaande tabel de argumenten worden getoond zoals ze in de kolom Argumenten worden weergegeven. Ze zijn feitelijk ingevoerd onder Actieargumenten, zoals aangegeven in de volgende tabel.

Actieargument

Waarde

Bericht

Er zijn geen records gevonden.

Pieptoon

Ja

Type

Informatie

Titel

Geen gegevens

 1. Klik op Sluiten.

  De Opbouwfunctie voor macro's wordt gesloten en de gebeurtenis Bij geen gegevens geeft [Ingesloten macro] weer.

 2. Sla het rapport op en sluit het.

Wanneer u het rapport opnieuw uitvoert, wordt het berichtvenster weergegeven. Wanneer u in het berichtvenster op OK klikt, wordt het rapport geannuleerd zonder dat de lege pagina wordt weergegeven.

Naar begin sectie

Een macro bewerken

 • Een actierij invoegen     Klik op de macrorij waarboven u wilt invoegen van de nieuwe actie en klik vervolgens op het tabblad ontwerp in de groep rijen op Rijen invoegen Knopafbeelding .

 • Een actierij verwijderen     Klik op de rij van de actie die u wilt verwijderen en klik vervolgens op het tabblad ontwerp in de groep rijen op Rijen verwijderen Knopafbeelding .

 • Een actierij verwijderen    Selecteer de actie door op de rijselector links van de actienaam te klikken. Versleep de rijselector om de actie naar een nieuwe positie te verplaatsen.

Naar boven

Meer informatie over macroacties

Wanneer u in de opbouwfunctie voor macro's werkt, kunt u meer informatie over een actie of argument opvragen door erop te klikken en vervolgens de beschrijving rechtsonder in het venster van de opbouwfunctie voor macro's te lezen. Verder is er aan elke macroactie een Help-artikel gekoppeld. Klik voor meer informatie over een actie op de actie in de actielijst en druk vervolgens op F1.

Naar boven

Een macro uitvoeren

Zelfstandige macro's kunnen worden uitgevoerd in een van de volgende manieren: rechtstreeks (bijvoorbeeld in het navigatiedeelvenster), in een macrogroep, vanuit een andere macro, vanuit een VBA-module, of in antwoord op een gebeurtenis die in een formulier, rapport of besturingselement optreedt. Een macro ingesloten in een formulier, rapport of besturingselement kan worden uitgevoerd door te klikken op uitvoeren Knopafbeelding op het tabblad ontwerpen , terwijl de macro in de ontwerpweergave; anders wordt de macro alleen uitgevoerd wanneer de bijbehorende gebeurtenis wordt geactiveerd.

Macro's rechtstreeks uitvoeren

Ga als volgt te werk als u een macro rechtstreeks wilt uitvoeren:

 • Ga naar de macro in het navigatiedeelvenster en dubbelklik vervolgens op de macronaam.

 • Op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Macro , klikt u op Macro uitvoeren Knopafbeelding , klikt u op de macro in de lijst Macronaam en klik vervolgens op OK.

 • Als de macro geopend in de ontwerpweergave is, klikt u op uitvoeren Knopafbeelding op het tabblad ontwerp in de groep hulpmiddelen . Als u wilt openen de macro in de ontwerpweergave, met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding .

Macro's in macrogroepen uitvoeren

U kunt een macro in een macrogroep op een van de volgende manieren uitvoeren:

 • Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Macro , klikt u op Macro uitvoeren Knopafbeelding en klik op de macro in de lijst Macronaam .

  Access bevat een vermelding voor elke macro in elke macrogroep, klikt u in de indeling macrogroepsnaam.macronaam.

 • Klik op OK.

 • Geef de macro als de instelling van een gebeurteniseigenschap in een formulier of rapport of als het argument Macronaam van de actie MacroStarten . Verwijzen naar de macro met behulp van de volgende syntaxis:

  macrogroepsnaam.macronaam

  Met onderstaande instelling voor een gebeurteniseigenschap wordt bijvoorbeeld een macro gestart met de naam Categorieën in de macrogroep Schakelbordknoppen:

  Formulieren Schakelbordknoppen.Categorieën

 • Een macro uitvoeren die zich in een macrogroep vanuit een VBA-procedure met behulp van de methode MacroStarten van het object DoCmd en met behulp van de syntaxis van de eerder weergegeven om te verwijzen naar de macro.

Een macro vanuit een andere macro of VBA-procedure uitvoeren

De actie MacroStarten toevoegen aan uw macro of procedure.

 • Als u wilt de actie MacroStarten toevoegen aan een macro, klikt u op MacroStarten in de actielijst in een lege actierij en stel vervolgens het argument Macronaam op de naam van de macro die u wilt uitvoeren.

 • Als u wilt de actie MacroStarten toevoegen aan een VBA-procedure, voegt u de methode MacroStarten van het object DoCmd toe aan de procedure en geef de naam van de macro die u wilt uitvoeren. Het volgende exemplaar van de methode MacroStarten wordt bijvoorbeeld de macro Mijn Macro uitgevoerd:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Een macro uitvoeren als reactie op een gebeurtenis in een formulier, rapport of besturingselement

Hoewel u macro's voortaan direct in gebeurteniseigenschappen van formulieren, rapporten en besturingselementen kunt insluiten, kunt u nog steeds zelfstandige macro's maken en deze vervolgens koppelen aan gebeurtenissen (dit is de manier waarop macro's in eerdere versies van Access werden gebruikt).

 1. Nadat u een zelfstandige macro hebt opgebouwd, opent u het formulier of rapport in de ontwerp- of indelingsweergave.

 2. Open het eigenschappenvenster voor het formulier of het rapport, of voor een sectie of besturingselement in het formulier of rapport.

 3. Klik op het tabblad Gebeurtenis.

 4. Klik op de gebeurteniseigenschap voor de gebeurtenis die u wilt activeren van de macro. Bijvoorbeeld als u wilt de macro op de gebeurtenis wijzigen , klikt u op de eigenschap Op wijzigen .

 5. Klik in de vervolgkeuzelijst op de naam van de zelfstandige macro.

 6. Sla het formulier of rapport op.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×