Basisinformatie over formulieren en formuliersjablonen

Van toepassing op

Microsoft Office InfoPath® 2003 Service Pack 1

Met behulp van InfoPath kunt u formulieren ontwerpen en invullen. Afhankelijk van de taak die u uitvoert, gebruikt u diverse bestandstypen. Bij het ontwerpen van een formulier maakt u bijvoorbeeld een formuliersjabloonbestand (.xsn). Dit is een bestand dat meerdere ondersteunende bestanden bevat. Hoewel het mogelijk is om deze ondersteunende bestanden uit de sjabloon te halen, is dit niet nodig.

Wanneer u een formulier invult, vult u eigenlijk een formulierbestand (.xml) in dat op een formuliersjabloon is gebaseerd.

Dit artikel is bedoeld voor ontwerpers van formulieren. Het bevat een korte beschrijving van formuliersjablonen en de formulieren die op deze sjablonen zijn gebaseerd. In dit artikel worden de volgende onderwerpen behandeld:

Wat u ontwerpt: de formuliersjabloon

Wat een gebruiker invult: het formulier

Componenten van een formuliersjabloon


Wat u ontwerpt: de formuliersjabloon

U maakt een formuliersjabloon in de ontwerpmodus, de ontwerpomgeving van InfoPath. Een formuliersjabloon is een bestand met de extensie .xsn. Het xsn-bestand definieert de gegevensstructuur, het uiterlijk en het gedrag van voltooide formulieren (xml-bestanden).

Een formuliersjabloon en de formulieren die op deze sjabloon zijn gebaseerd

Een formuliersjabloon bestaat uit diverse bestanden die in één bestand zijn gecomprimeerd, waaronder een of meerdere XML-schema, een XSL-transformatie (XSL Transformation, XSLT) (XSL Transformation) voor elke weergave van het formulier, een xml-bestand voor de gegevens die standaard worden weergegeven wanneer een formulier voor het eerst wordt geopend, scriptbestanden of assembly-bestanden met beheerde code, en een formulierdefinitiebestand met de naam Manifest.xsf. Verderop in dit artikel vindt u meer informatie over deze ondersteunende bestanden. U moet weten dat de formuliersjabloon uit een aantal verwante bestanden bestaat die het uiterlijk en het gedrag van een formulier bepalen.

Een formuliersjabloon bepaalt onder andere het volgende:

 • De besturingselement, labels en instructies die op het formulier worden weergegeven.

 • Het gedrag van een besturingselement bij gebruik. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde sectie laten verschijnen als de gebruiker een selectievakje inschakelt, en laten verdwijnen als het selectievakje weer wordt uitgeschakeld.

 • Eventuele extra weergaven van het formulier. In een internationale organisatie ontwerpt u bijvoorbeeld verschillende weergaven voor de verschillende talen. Of u ontwerpt een afdrukweergave waarin gegevens uit andere weergaven van het formulier worden samengevoegd.

 • Hoe en waar de gegevens van een formulier worden opgeslagen. Met behulp van een formulier kunnen gebruikers bijvoorbeeld direct of via een webservice gegevens aan een database toevoegen. Of gebruikers kunnen het formulier opslaan op een bepaalde netwerkserver.

 • De lettertypen, kleuren en andere ontwerpelementen die in het formulier worden gebruikt.

 • De aanpasbaarheid van het formulier door de gebruiker. U kunt bijvoorbeeld toestaan dat een gebruiker extra rijen aan een herhalende tabel, herhalende sectie of optionele sectie kan toevoegen.

 • Het weergeven van een waarschuwing als een gebruiker een fout maakt of een verplicht veld niet invult.

Nadat u het ontwerp van een formuliersjabloon hebt voltooid, stelt u de sjabloon beschikbaar aan anderen door deze te publiceren als een xsn-bestand. Raadpleeg de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie over het publiceren van formulieren.

Naar boven

Wat een gebruiker invult: het formulier

In InfoPath is een formulier een bestand dat xml-gegevens bevat. Een gebruiker slaat het formulier op als een afzonderlijk xml-bestand of verzendt de xml-gegevens in het formulier naar een database of andere locatie. Een gebruiker kan een formulier alleen invullen als InfoPath is geïnstalleerd.

Zoals eerder vermeld, zijn alle InfoPath-formulieren die door gebruikers worden ingevuld, gebaseerd op een formuliersjabloon. Deze sjabloon bepaalt het uiterlijk en het gedrag van het formulier.

De relatie tussen een formuliersjabloon en formulier wordt duidelijk aan de hand van het volgende voorbeeld: u hebt een formuliersjabloon van een statusrapport ontworpen en gepubliceerd voor gebruik door collega's binnen uw afdeling. Elk statusrapport dat uw collega's invullen, is een formulier. Dit formulier is een xml-bestand met de gegevens (en alleen de gegevens) die zijn ingevoerd op het formulier. Alle andere elementen waaruit het formulier bestaat, worden geleverd door de formuliersjabloon. Dit betekent dat wanneer u een formulier opent in InfoPath, dat formulier de formuliersjabloon moet gebruiken om juist te kunnen functioneren. Anders zou een formulier enkel Extensible Markup Language (XML) (Extensible Markup Language) en gegevens bevatten.

Om een formuliersjabloon en de formulieren die op deze sjabloon zijn gebaseerd aan elkaar te koppelen, worden door InfoPath boven aan elk formulierbestand geplaatst enkele coderegels geplaatst, de zogenaamde verwerkingsinstructies. De code koppelt het formulierbestand aan de bijbehorende formuliersjabloon.

Naar boven

Componenten van een formuliersjabloon

Een formuliersjabloon is een bestand dat meerdere ondersteunende formulierbestanden bevat, zoals bestanden die het uiterlijk van besturingselementen in het formulier bepalen, bestanden voor grafische afbeeldingen die in het formulier worden weergegeven, en programmeerbestanden voor het gedrag van het formulier.

Ondersteunende bestanden die samen een formuliersjabloonbestand (.XSN) vormen

Een formuliersjabloon kan sommige of alle van de volgende bestanden bevatten.

Bestandstype

Bestandsnaamextensie

Beschrijving

Formulierdefinitiebestand

.xsf

Het bestand met informatie over hoe het formulier is samengesteld, inclusief de xml-schema's die worden gebruikt en de bronbestanden die het bevat. Dit bestand wordt automatisch door InfoPath gegenereerd wanneer u een nieuwe formuliersjabloon ontwerpt. Tijdens het ontwerpen en wijzigen van de formuliersjabloon wordt het bestand automatisch bijgewerkt met uw wijzigingen.

xml-schema

.xsd

Het bestand of de bestanden die de gegevens in een formulier bevatten en valideren. De inhoud van xml-schemabestanden (de elementen, kenmerken, etc.) worden in het taakvenster Gegevensbron voorgesteld als groep en veld. Elke gegevensbron die aan een formuliersjabloon is gekoppeld, inclusief de hoofdgegevensbron, heeft een overeenkomstig xsd-bestand.

Weergave

.xsl

De xslt-bestanden (XSL Transformation) die worden gebruikt om de gegevens in de onderliggende xml-documentbestanden van een formulier weer te geven en om te zetten in HTML. Wanneer u met de verschillende weergaven van een formulier werkt, ziet u verschillende HTML-weergaven van de formuliergegevens.

xml-sjabloon

.xml

Het bestand dat de gegevens bevat die u standaard in bepaalde besturingselementen wilt weergeven. De gebruiker ziet deze gegevens wanneer een formulier voor het eerst wordt geopend. De gegevens verdwijnen als de gebruiker waarden selecteert in de besturingselementen.

Presentatie

.htm, .gif, .bmp, etc.

De bestanden die worden gebruikt om aangepast taakvenster of afbeeldingen binnen de formuliersjabloon weer te geven.

Bedrijfslogica

.js, .vbs

De bestanden die scripts bevatten voor de implementatie van bepaald gedrag van het formulier. Deze scriptbestanden zijn Microsoft JScript-bestanden of Visual Basic Scripting Edition (VBScript)-bestanden (VBScript).

Binair

.dll, .exe, .cab, etc.

De externe bestanden met programmacode en aanvullende bedrijfslogica. Als u bijvoorbeeld een aangepast ActiveX-besturingselementmaakt voor de formuliersjabloon, hebt u een cab-bestand nodig om dat besturingselement automatisch te installeren en registreren op de computers van de gebruikers. Binaire bestanden worden niet gemaakt in InfoPath, maar in programma's zoals Microsoft Visual Studio .NET.

Over het algemeen moet u de formulierbestanden automatisch laten bijwerken door InfoPath wanneer u wijzigingen toevoegt aan of aanbrengt in de formuliersjabloon. Als u echter ervaring hebt met XML of als u een geavanceerde formulierontwerper bent, kunt u de afzonderlijke formulierbestanden handmatig uitpakken en aanpassen. In de volgende situaties wilt u een set formulierbestanden mogelijk handmatig wijzigen:

 • U wilt het formuliersjabloonbestand (.xsd) opnieuw gebruiken in een ander Microsoft Office-programma. U kunt het xsd-bestand van InfoPath dan toevoegen aan de schemabibliotheek in Microsoft Office Word 2003. Koppel vervolgens elementen uit het xsd-bestand aan de inhoud van een document.

 • U wilt een werkbalk maken in de formuliersjabloon die naast de standaardopdrachten van InfoPath ook aangepaste opdrachten bevat. U moet hiervoor het xsf-bestand van het formulier bewerken.

 • U wilt aan de formuliersjabloon opmaakuitbreidingen toevoegen die niet beschikbaar zijn in InfoPath, zoals een achtergrondafbeelding (gif-bestand) voor een knop. U moet hiervoor het xsl-bestand van het formulier bewerken.

De formulierbestanden van een formuliersjabloon in een map opslaan

Als u een van de formulierbestanden uit de formuliersjabloon (.xsn) wilt wijzigen, pakt u alle formulierbestanden uit naar een map en past u vervolgens een of meerdere bestanden aan.

 1. Open in de ontwerpmodus de formuliersjabloon waarvan u de formulierbestanden wilt opslaan in een projectmap.

 2. Klik in het menu Bestand op Formulierbestand uitpakken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Map selecteren een bestaande map waarin u de formulierbestanden wilt opslaan, of maak een nieuwe map.

  Een kopie van het xsn-bestand wordt door InfoPath opgeslagen als een set bestanden binnen de map. Aan de naam op de titelbalk kunt u zien of u in het origineel of in een kopie van de formuliersjabloon werkt. In het laatste geval ziet u ook de naam van de map waarin u de bestanden hebt opgeslagen. Alle wijzigingen die u nu aanbrengt, worden alleen doorgevoerd in de bestanden in de map en niet in het originele xsn-bestand. Zo wordt voorkomen dat u de originele sjabloon per ongeluk overschrijft. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het originele xsn-bestand, moet u de bestanden weer samenvoegen in een xsn-bestand en het originele bestand vervolgens overschrijven.

 4. Bewerk de bestanden in Microsoft Kladblok of een ander tekstverwerkingsprogramma.

Formulierbestanden samenvoegen in een xsn-bestand

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht in een of meerdere formulierbestanden, voegt u ze weer samen in een xsn-bestand.

 1. Klik in Microsoft Windows Verkenner met de rechtermuisknop op Manifest.xsf en klik vervolgens in het snelmenu op Ontwerpen.

  Het formulier wordt geopend in de ontwerpmodus van InfoPath.

  Opmerking: Als er een foutbericht verschijnt waardoor u het bestand niet kunt openen, bekijkt u de wijzigingen die u hebt aangebracht. Als u een xml-bestand hebt gewijzigd, bijvoorbeeld het xsf-bestand, controleert u of de code geen fouten bevat. Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u altijd nog het originele xsn-bestand gebruiken.

 2. Test het formulier uitgebreid om te controleren of het nog steeds naar behoren werkt.

 3. Als u het originele xsn-bestand wilt overschrijven met de nieuwe wijzigingen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het formulier wilt publiceren, klikt u in het menu Bestand op Publiceren en volgt u de stappen in de wizard Publiceren. Overschrijf de oorspronkelijke formuliersjabloon wanneer u daarom wordt gevraagd.

  • Als u verder wilt gaan met het ontwerpen van het originele formulier, klikt u in het menu Bestand op Opslaan als. Als u wordt gevraagd of u het bestand wilt opslaan of publiceren, klikt u op Opslaan. Zoek in het dialoogvenster Opslaan als naar het originele xsn-bestand en klik op Opslaan. Als u vanaf nu op Opslaan klikt, wordt het originele xsn-bestand bijgewerkt en niet de bestanden in de map.

Opmerking: In bepaalde situaties kunt u ervoor kiezen de uitgepakte bestanden niet samen te voegen. Sommige formulierontwerpers willen bijvoorbeeld de hele set bestanden integreren in een bronbesturingssysteem, zoals Microsoft Visual SourceSafe. Ze kunnen dan een hulpprogramma voor de rapportage van verschillen gebruiken waarmee de verschillen in versies van hetzelfde bestand worden opgespoord en bijgewerkt. Dit is handig wanneer meerdere ontwerpers aan hetzelfde formulier werken. Dit hulpprogramma kan niet worden gebruikt voor xsn-bestanden.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×