Automatische tekstopmaak (AutoOpmaak) configureren of uitschakelen

Automatische tekstopmaak (AutoOpmaak) configureren of uitschakelen

Gebruik de functie AutoOpmaak om snel automatische opmaak toe te passen of te wijzigen, zoals afbreekstreepjes en gewone streepjes, hyperlinks, aanhalingstekens en lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten. Als u AutoOpmaak niet wilt gebruiken, schakelt u op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen de selectievakjes van de betreffende opties uit.

Het tabblad AutoOpmaak tijdens typen

Belangrijk : 

 • De opties op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen zijn algemene opties, wat betekent dat ze van toepassing zijn op alle bestanden voor een programma.

 • De opties van AutoOpmaak tijdens typen kunnen niet worden toegepast op bestaande tekst in Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher en Visio.

Wat is het verschil tussen AutoOpmaak en AutoOpmaak tijdens typen?

Het is u misschien opgevallen dat het dialoogvenster AutoCorrectie twee tabbladen bevat met AutoOpmaak in de naam, wat verwarring kan veroorzaken. Het verschil is dat de instellingen op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen worden toegepast op tekst op het moment dat u typt, terwijl de instellingen op het tabblad AutoOpmaak worden toegepast wanneer u de opdracht AutoOpmaak uitvoert (via de werkbalk Snelle toegang). In dit artikel besteden we vooral aandacht aan de opties op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen. Zie Het tabblad AutoOpmaak en de opdracht AutoOpmaak gebruiken in Word hieronder voor informatie over het tabblad AutoOpmaak.

Locatie van het tabblad AutoOpmaak tijdens typen in uw Office-programma

Als u de instellingen voor automatische opmaak in een Office-programma wilt wijzigen, opent u eerst het tabblad AutoOpmaak tijdens typen en klikt u vervolgens hieronder op de gewenste taak.

Opmerking : Zie Het tabblad AutoOpmaak en de opdracht AutoOpmaak gebruiken in Word hieronder voor informatie over het tabblad AutoOpmaak.

Alle programma's, met uitzondering van Outlook:

 1. Klik op Bestand > Opties > Controle > AutoCorrectie-opties.

  Het dialoogvenster AutoCorrectie openen

 2. Klik op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Outlook:

 1. Klik op Bestand > Opties > E-mail > Editoropties > Controle > AutoCorrecttie-opties.

  Het dialoogvenster AutoCorrectie openen

 2. Klik op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Word, Excel en PowerPoint:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop > [Programmaopties] > Controle > AutoCorrectie-opties.

  Het dialoogvenster AutoCorrectie openen

 2. Klik op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Outlook:

 1. Open een e-mailitem en klik vervolgens op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop > Editoropties > Controle > AutoCorrectie-opties.

  Het dialoogvenster AutoCorrectie openen

 2. Klik op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Publisher en Visio:

 1. Klik in het menu Extra op AutoCorrectie-opties.

  Het dialoogvenster AutoCorrectie openen

 2. Klik op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Elk Office-programma ondersteunt andere opties voor automatische opmaak. Alle mogelijke opties worden hier beschreven. Schakel het selectievakje van een optie in of uit om de optie al dan niet te gebruiken.

VERVANGEN TIJDENS TYPEN

Optie

Beschrijving

"Rechte aanhalingstekens" door “gekrulde aanhalingstekens”

Hiermee vervangt u rechte, dubbele aanhalingstekens ( " " ) en rechte, enkele aanhalingstekens ( ' ) door gekrulde dubbele en enkele aanhalingstekens.

Breuken (1/2) door breuktekens (½)

Hiermee vervangt u getypte breuken (1/2) door één breukteken (½). Met deze optie vervangt u alleen de volgende getypte breuken: 1/4, 1/2 en 3/4.

*Vet* en _cursief_ door echte opmaak

Hiermee wordt een vet lettertype toegepast op een tekst tussen sterretjes (*) en wordt een cursief lettertype toegepast op een tekst tussen onderstrepingstekens (_). Bijvoorbeeld: *computer* wordt computer en _computer_ wordt computer. Merk op dat in Word het sterretje (*) of het onderstrepingsteken (_) door de opmaak wordt vervangen. In Outlook blijven ook na het opmaken het sterretje (*) of het onderstrepingsteken (_) behouden.

Internet- en netwerkpaden door hyperlinks

Hiermee vervangt u getypte internetadressen, netwerkpaden en e-mailadressen door hyperlinks.

Rangtelwoorden (1ste) door superscript

Hiermee vervangt u rangtelwoorden, die de relatieve positie van een item in een reeks weergeven (bijvoorbeeld 1e, 2e of 3e), door superscript ( 1ste geschreven als superscript ).

Afbreekstreepjes (--) door gewoon streepje (—)

Hiermee wordt een dubbel streepje (--) door een em-streepje (—) vervangen en een enkel streepje met een spatie ervoor en erachter ( - ) door een en-streepje (–). Merk op dat als u een em-streepje wilt gebruiken, u geen spaties voor en achter het dubbele streepje moet plaatsen.

Lachebekjes :-) en pijlen (==> ) door speciale symbolen

Hiermee vervangt u getypte smileys en pijlen door equivalente tekensymbolen.

TOEPASSEN TIJDENS TYPEN

Optie

Beschrijving

Automatische opsommingstekens

Hiermee maakt u een lijst met opsommingstekens wanneer een regel tekst begint met het teken *, -, of > gevolgd door een spatie of tab.

U stopt een lijst met opsommingstekens door tweemaal op Enter te drukken.

Randlijnen

Hiermee tekent u een lijn wanneer u op een nieuwe regel drie keer achter elkaar het teken ~, #, *, -, _ of = typt en vervolgens op Enter drukt. Als u bijvoorbeeld ~~~ op een nieuwe regel typt en vervolgens op Enter drukt, wordt er een golvende lijn op de pagina getekend.

Ingebouwde kopstijlen

Hiermee worden kopstijlen toegepast op alinea's van vijf woorden of minder die niet eindigen met interpunctie, nadat u tweemaal op Enter hebt gedrukt. Voor Kop 1 typt u een nieuwe regel; voor Kop 2 laat u de nieuwe regel voorafgaan door één tab; voor Kop 3 laat u de nieuwe regel voorafgaan door twee tabs.

Opmerking :  U past automatisch kopstijlen toe door na de vorige alinea tweemaal op Enter te drukken.

Automatische genummerde lijst

Hiermee maakt u een genummerde lijst wanneer u een regel tekst begint met het cijfer 1 gevolgd door een punt of een tab.

U stopt een genummerde lijst door tweemaal op Enter te drukken.

Tabellen

Hiermee maakt u een tabel met één rij wanneer u een reeks plustekens (+) en afbreekstreepjes (-) typt aan het begin van een tekstregel en vervolgens op Enter drukt. U moet de reeks beginnen en eindigen met een plusteken. Met +---+---+------+ krijgt u bijvoorbeeld een tabel met één rij en drie kolommen. De kolombreedte is gelijk aan het aantal afbreekstreepjes tussen de plustekens. Als u ergens in de tabel rijen wilt toevoegen, plaatst u de cursor aan het einde van de rij waar u de nieuwe rij wilt invoegen en drukt u op Enter.

Nieuwe rijen en kolommen toevoegen aan tabel (alleen Excel)

Hiermee wordt een nieuwe rij of kolom toegevoegd aan een bestaande tabel wanneer u gegevens invoert in een aangrenzende rij of kolom. Als u bijvoorbeeld een tabel met twee kolommen hebt, in kolom A en kolom B, en vervolgens gegevens invoert in een aangrenzende cel in kolom C, krijgt kolom C automatisch de opmaak van de bestaande tabel.

Tekst van titel AutoAanpassen aan tijdelijke aanduiding (alleen PowerPoint)

Hiermee wordt de tekengrootte van de titel verkleind zodat de tekst in de ingestelde tijdelijke aanduiding voor de tekst past.

Opmerking :  De tekst van de titel wordt automatisch met slechts één stap verkleind, bijvoorbeeld van puntgrootte 44 naar 40, afhankelijk van de ingebouwde tekengroottes van het lettertype. Als u de tekengrootte verder wilt verkleinen, selecteert u de tekst van de titel en selecteert u een kleinere grootte in de lijst Tekengrootte of typt u de gewenste grootte in de lijst Tekengrootte.

Hoofdtekst AutoAanpassen aan tijdelijke aanduiding (alleen PowerPoint)

Hiermee wordt de tekengrootte van de titel verkleind zodat de tekst in de ingestelde tijdelijke aanduiding voor de tekst past.

AUTOMATISCH TIJDENS TYPEN

Optie

Beschrijving

Begin van item in lijst opmaken zoals voorgaand item

Hiermee maakt u de openingstekst van een lijstitem op zoals het vorige lijstitem. Deze opmaak wordt herhaald tot aan het eerste interpunctieteken van het lijstitem, meestal een punt, dubbele punt, afbreekstreepje, em-streepje, vraagteken, uitroepteken of soortgelijk teken.

Alleen opmaak die van toepassing is op de gehele openingstekst van het lijstitem, wordt herhaald in het volgende lijstitem. Opmaak die is toegepast op een gedeelte van de openingstekst, wordt niet herhaald in het volgende lijstitem.

Linker- en eerste inspringing bij tabs en backspaces instellen

Hiermee laat u de eerste regel van een alinea inspringen door de cursor vóór de eerste regel te plaatsen en op de tabtoets te drukken. U kunt de hele alinea inspringen door de cursor vóór een willekeurige regel in de alinea te plaatsen (behalve de eerste regel) en op de tabtoets te drukken. Als u een inspringing wilt verwijderen, plaatst u de cursor voor de eerste regel van de alinea en drukt u op Backspace.

Stijlen definiëren op basis van opmaak

Hiermee past u een ingebouwde stijl toe op handmatig opgemaakte tekst wanneer de tekst hetzelfde is opgemaakt als een ingebouwde stijl.

Formules invullen in cellen om berekende kolommen te maken (alleen Excel)

Hiermee past u een bepaalde formule toe op alle tabelcellen in een kolom. De formule wordt automatisch aangepast zodat alle tabelcellen in de kolom worden opgenomen.

Als u AutoOpmaak niet wilt gebruiken voor een programma, schakelt u op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen de selectievakjes van de betreffende opties uit. De opties van AutoOpmaak tijdens typen zijn algemeen van aard. Dit betekent dat een uitgeschakelde optie voor geen enkel bestand van dat programma wordt gebruikt.

Het tabblad 'AutoOpmaak tijdens typen' met uitgeschakelde opties

U kunt de automatische opmaak die tijdens het typen wordt toegepast in een document direct ongedaan maken of wijzigen. Wanneer in Office automatische opmaak wordt toegepast, klikt u op de knop AutoCorrectie-opties Knopafbeelding die wordt weergegeven en kiest u uit de volgende mogelijkheden:

 • De opmaak alleen in dit geval ongedaan maken (en de bewerking eventueel opnieuw uitvoeren nadat u deze ongedaan hebt gemaakt).

 • De specifieke opties voor AutoOpmaak overal wijzigen door op Stoppen te klikken, zodat deze wijziging niet meer wordt doorgevoerd.

 • De opties wijzigen door op AutoCorrectie-opties instellen te klikken om het tabblad AutoOpmaak tijdens typen te openen en instellingen te wijzigen.

In Word is behalve het tabblad AutoOpmaak tijdens typen ook het tabblad AutoOpmaak beschikbaar. De instellingen van AutoOpmaak tijdens typen worden toegepast op tekst terwijl u typt, zoals hierboven is beschreven. Het tabblad AutoOpmaak wordt minder vaak gebruikt, omdat de betreffende opties alleen worden toegepast wanneer u de opdracht AutoOpmaak uitvoert. Deze opdracht moet u overigens eerst toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang.

Gebruik de opdracht AutoOpmaak om hetzelfde soort wijzigingen toe te passen als met AutoOpmaak tijdens typen, maar dan op bestaande tekst. Als u opmaak overal in een document in één keer wilt aanpassen (u wilt bijvoorbeeld rechte aanhalingstekens vervangen door gekrulde aanhalingstekens of breuken door breuktekens), kan dit met de opdracht AutoOpmaak.

Ga als volgt te werk om de opdracht AutoOpmaak eerst toe te voegen aan de werkbalk Snelle toegang en vervolgens te gebruiken:

 1. Klik in Word op het pictogram Werkbalk Snelle toegang aanpassen en klik vervolgens op Meer opdrachten.

  Meer opdrachten selecteren voor de werkbalk Snelle toegang

 2. Selecteer onder Kies opdrachten uit de optie Alle opdrachten.

 3. Schuif omlaag in de lijst, selecteer AutoOpmaak of Nu automatisch opmaken, klik op Toevoegen en klik ten slotte op OK.

  De opdracht AutoOpmaak kiezen op de werkbalk Snelle toegang

 4. U kunt de opdracht nu uitvoeren door in Word op het pictogram AutoOpmaak te klikken.

  Het pictogram AutoOpmaak

Zie ook

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×