Auto opmaak tijdens typen configureren of uitschakelen

Auto opmaak tijdens typen configureren of uitschakelen

Office 365-abonnement, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik de functie Auto opmaak tijdens typen om snel automatische opmaak toe te passen of te wijzigen voor dingen, zoals afbreek streepjes en streepjes, een of meer hyper links, aanhalings tekens en lijsten met opsommings tekens of nummering.

Als u de automatische opmaak van een programma wilt inschakelen, selecteert u elke optie die u wilt inschakelen. Als u de automatische opmaak wilt uitschakelen, schakelt u elke optie uit die u wilt uitschakelen. Nadat u uw voor keuren voor auto opmaak hebt geconfigureerd, klikt u op OK.

Het tabblad AutoOpmaak tijdens typen

Wat is het verschil tussen AutoOpmaak en AutoOpmaak tijdens typen?

 • De instellingen voor auto opmaak tijdens typen worden toegepast op tekst terwijl u typt.

 • De instellingen op het tabblad auto opmaak worden toegepast wanneer u de opdracht auto opmaak hand matig uitvoert (waarvoor u de werk balk snelle toegang nodig hebt).

In het meeste in dit artikel worden de opties op het tabblad auto opmaak tijdens typen beschreven. Zie het tabblad auto opmaak en de opdracht auto opmaak in wor d hieronder voor informatie over het tabblad auto opmaak.

Als u de instellingen voor automatische opmaak in een Office-programma wilt wijzigen, opent u eerst het venster AutoCorrectie-opties en selecteert u vervolgens het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Alle programma's, met uitzondering van Outlook:

 1. Klik op Bestand > Opties > Controle > AutoCorrectie-opties.

  Het dialoogvenster AutoCorrectie openen

 2. Klik op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Outlook:

 1. Klik op Bestand > Opties > E-mail > Editoropties > Controle > AutoCorrectie-opties.

  Het dialoogvenster AutoCorrectie openen

 2. Klik op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Word, Excel en PowerPoint:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop > [Programmaopties] > Controle > AutoCorrectie-opties.

  Het dialoogvenster AutoCorrectie openen

 2. Klik op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Outlook:

 1. Open een e-mailitem en klik vervolgens op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop > Editoropties > Controle > AutoCorrectie-opties.

  Het dialoogvenster AutoCorrectie openen

 2. Klik op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Publisher en Visio:

 1. Klik in het menu Extra op AutoCorrectie-opties.

  Het dialoogvenster AutoCorrectie openen

 2. Klik op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

Wat betekent elke optie?

De set met opties voor auto opmaak tijdens typen kan variëren, afhankelijk van het programma dat u gebruikt. Sommige apps, zoals Visio, hebben slechts een klein aantal van deze opties.

VERVANGEN TIJDENS TYPEN

Optie

Omschrijving

"Rechte aanhalingstekens" door “gekrulde aanhalingstekens”

Hiermee vervangt u rechte, dubbele aanhalingstekens (" ") en rechte, enkele aanhalingstekens (') door gekrulde dubbele aanhalingstekens en apostrofs.

Breuken (1/2) door breuktekens (½)

Hierdoor worden met de hand getypte breken (zoals 1/2) vervangen door het equivalent dat uit één teken bestaat (½). Deze optie werkt voor de volgende breuken: 1/4, 1/2 en 3/4.

Zie een vinkje of ander symbool invoegenals u één teken wilt invoegen van een paar andere breuken (zoals 1/5).

*Vet* en _cursief_ door echte opmaak

Hiermee wordt een vet lettertype toegepast op een tekst tussen sterretjes (*) en wordt een cursief lettertype toegepast op een tekst tussen onderstrepingstekens (_). Bijvoorbeeld: *computer* wordt computer en _computer_ wordt computer. Merk op dat in Word het sterretje (*) of het onderstrepingsteken (_) door de opmaak wordt vervangen. In Outlook blijven ook na het opmaken het sterretje (*) of het onderstrepingsteken (_) behouden.

Internet- en netwerkpaden door hyperlinks

Hiermee vervangt u getypte internetadressen, netwerkpaden en e-mailadressen door hyperlinks.

Rangtelwoorden (1ste) door superscript

Hiermee vervangt u rang telwoorden (die de relatieve positie van een item in een reeks weer geven), zoals 1e, 2e of 3e, met superscript versies (zoals 1ste geschreven als superscript ).

Afbreekstreepjes (--) door gewoon streepje (—)

Hiermee wordt een dubbel streepje (--) door een em-streepje (—) vervangen en de volgorde spatie-afbreekstreepje-spatie ( - ) door een en-streepje (–). Merk op dat als u een em-streepje wilt gebruiken, u geen spaties voor en achter het dubbele streepje moet plaatsen.

Lachebekjes :-) en pijlen (==> ) door speciale symbolen

Hiermee vervangt u getypte smileys en pijlen door equivalente tekensymbolen en emoticons.

TOEPASSEN TIJDENS TYPEN

Optie

Omschrijving

Automatische opsommingstekens

Hiermee wordt een lijst met opsommingstekens gemaakt als een tekstregel begint met *, - of >, gevolgd door een spatie of tab.

U stopt een lijst met opsommingstekens door tweemaal op Enter te drukken.

Randlijnen

Hiermee tekent u een lijn wanneer u op een nieuwe regel drie keer achter elkaar het teken ~, #, *, -, _ of = typt en vervolgens op Enter drukt. Als u bijvoorbeeld ~~~ op een nieuwe regel typt en vervolgens op Enter drukt, wordt er een golvende lijn op de pagina getekend.

Ingebouwde kopstijlen

Hiermee worden kopstijlen toegepast op alinea's van vijf woorden of minder (die niet eindigen met interpunctie), nadat u tweemaal op Enter hebt gedrukt. Voor Kop 1 typt u een nieuwe regel zonder voorafgaande tabs. Voor Kop 2 laat u de nieuwe regel voorafgaan door één tab; voor Kop 3 laat u de nieuwe regel voorafgaan door twee tabs.

Opmerking: U past automatisch kopstijlen toe door na de vorige alinea tweemaal op Enter te drukken.

Automatische genummerde lijst

Hiermee maakt u een genummerde lijst wanneer u een regel tekst begint met het cijfer 1 gevolgd door een punt of een tab.

U stopt een genummerde lijst door tweemaal op Enter te drukken.

Tabellen

Hiermee maakt u een tabel met één rij wanneer u een reeks plustekens (+) en afbreekstreepjes (-) typt aan het begin van een tekstregel en vervolgens op Enter drukt. U moet de reeks beginnen en eindigen met een plusteken. Met +---+---+------+ krijgt u bijvoorbeeld een tabel met één rij en drie kolommen. De kolombreedte is evenredig met het aantal afbreekstreepjes tussen de plustekens. Als u ergens in de tabel rijen wilt toevoegen, plaatst u de cursor aan het einde van de rij waar u de nieuwe rij wilt invoegen en drukt u op Enter.

Nieuwe rijen en kolommen toevoegen aan tabel (alleen Excel)

Hiermee wordt een nieuwe rij of kolom toegevoegd aan een bestaande tabel wanneer u gegevens invoert in een aangrenzende rij of kolom. Als u bijvoorbeeld een tabel met twee kolommen hebt, kolom A en kolom B, en vervolgens gegevens invoert in een aangrenzende cel in kolom C, krijgt kolom C automatisch de opmaak van de bestaande tabel.

Tekst van titel AutoAanpassen aan tijdelijke aanduiding (alleen PowerPoint)

Hiermee wordt de tekengrootte van de titel verkleind, zodat de tekst in de ingestelde tijdelijke aanduiding voor de titel past.

Opmerking: De tekst van de titel wordt automatisch met slechts één stap verkleind (bijvoorbeeld van puntgrootte 44 naar 40), afhankelijk van de ingebouwde tekengroottes van het lettertype. Als u de tekengrootte verder wilt verkleinen, selecteert u de tekst van de titel en kiest u een kleinere grootte in de lijst Tekengrootte of typt u de gewenste grootte in de lijst Tekengrootte.

Hoofdtekst AutoAanpassen aan tijdelijke aanduiding (alleen PowerPoint)

Hiermee wordt de tekengrootte van de titel verkleind, zodat de tekst in de ingestelde tijdelijke aanduiding voor de tekst past.

AUTOMATISCH TIJDENS TYPEN

Optie

Beschrijving

Begin van item in lijst opmaken zoals voorgaand item

Hiermee maakt u de openingstekst van een lijstitem op zoals het vorige lijstitem. Deze opmaak wordt herhaald tot aan het eerste interpunctieteken van het lijstitem, meestal een punt, dubbele punt, afbreekstreepje, em-streepje, vraagteken, uitroepteken of soortgelijk teken.

Alleen opmaak die van toepassing is op de hele openingstekst van het lijstitem, wordt herhaald in het volgende lijstitem. Opmaak die alleen is toegepast op een gedeelte van de openingstekst, wordt niet herhaald in het volgende lijstitem.

Linker- en eerste inspringing bij tabs en backspaces instellen

Hiermee laat u de eerste regel van een alinea inspringen door de cursor vóór de eerste regel te plaatsen en op de Tab-toets te drukken. U kunt de hele alinea inspringen door de cursor vóór een willekeurige regel in de alinea te plaatsen (behalve de eerste regel) en op de Tab-toets te drukken. Als u een inspringing wilt verwijderen, plaatst u de cursor voor de eerste regel van de alinea en drukt u op Backspace.

Stijlen definiëren op basis van opmaak

Hiermee past u een ingebouwde stijl toe op handmatig opgemaakte tekst wanneer de tekst hetzelfde is opgemaakt als een ingebouwde stijl.

Formules invullen in cellen om berekende kolommen te maken (alleen Excel)

Hiermee past u een bepaalde formule toe op alle tabelcellen in een kolom. De formule wordt automatisch aangepast zodat alle tabelcellen in de kolom worden opgenomen.

Klik op de koppen hieronder voor meer informatie.

U kunt automatische opmaak die optreedt tijdens het typen, meteen negeren of wijzigen. Wanneer Office de automatische opmaak toepast, plaatst u de muis aanwijzer op het item dat automatisch is opgemaakt en selecteert u de knop Knopafbeelding auto correctie-opties die wordt weer gegeven:

 • Maak de opmaak van dit exemplaar alleen onGedaan door op de optie ongedaan maken te klikken. (U kunt ervoor kiezen om de opmaak opnieuw uit te brengen nadat u deze hebt ongedaan gemaakt.)

  Tip: U kunt ook op CTRL + Z (ongedaan maken) drukken om alleen de opmaak voor dit exemplaar ongedaan te maken.

 • Deze specifieke opties voor AutoOpmaak overal wijzigen door op Stoppen te klikken, zodat de zojuist uitgevoerde automatische wijziging niet meer wordt doorgevoerd.

 • Wijzig opties voor auto opmaak door op Opties voor auto opmaak instellen te klikken om het tabblad auto opmaak tijdens typen te openen en instellingen te wijzigen.

Word heeft een tabblad auto opmaak, plus het tabblad auto opmaak tijdens typen. De instellingen voor auto opmaak tijdens typen worden toegepast op tekst op het moment dat u typt, zoals hierboven is beschreven. Het tabblad auto opmaak wordt minder algemeen gebruikt, omdat de opties hierop alleen worden toegepast wanneer u de opdracht auto opmaak uitvoert, die u moet toevoegen aan de werk balk snelle toegang.

Met de opdracht AutoOpmaak wordt hetzelfde soort wijzigingen aangebracht als met AutoOpmaak tijdens typen, maar de opmaak wordt toegepast op al getypte tekst. U kunt bijvoorbeeld AutoOpmaak gebruiken om in een document in één keer alle rechte aanhalingstekens te vervangen door gekrulde aanhalingstekens of breuken te vervangen door breuktekens.

Als u de opdracht AutoOpmaak wilt gebruiken, dient u deze eerst toe te voegen aan de werkbalk Snelle toegang. Dit doet u als volgt:

 1. Klik in Word op het pictogram Werkbalk Snelle toegang aanpassen en klik vervolgens op Meer opdrachten.

  Meer opdrachten selecteren voor de werkbalk Snelle toegang

 2. Selecteer onder Kies opdrachten uit de optie Alle opdrachten.

 3. Schuif omlaag in de lijst, selecteer AutoOpmaak... of Nu automatisch opmaken, klik op Toevoegen en klik ten slotte op OK.

  De opdracht AutoOpmaak kiezen op de werkbalk Snelle toegang

 4. Klik op de werkbalk Snelle toegang op het AutoOpmaak-pictogram om de opdracht uit te voeren.

  Het pictogram AutoOpmaak

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×