Animaties, video en audio

Audio toevoegen aan uw PowerPoint-presentatie of eruit verwijderen

Audio toevoegen aan uw PowerPoint-presentatie of eruit verwijderen

U kunt aan uw PowerPoint_generic-presentatie audio toevoegen, zoals muziek, gesproken tekst of geluidsfragmenten. Als u geluid wilt opnemen en afspelen, moet uw computer beschikken over een geluidskaart, een microfoon en luidsprekers.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

2:00

Audio toevoegen vanaf uw pc

 1. Selecteer Invoegen > Audio.

 2. Selecteer Audio op mijn pc.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Audiobestand invoegen het audiobestand dat u wilt toevoegen.

 4. Selecteer Invoegen.

Audio opnemen

 1. Selecteer Invoegen > Audio.

 2. Selecteer Audio opnemen.

 3. Typ een naam voor het audiobestand, selecteer de knop Opnemen en spreek in de microfoon.

  Opmerking: Op het apparaat moet een microfoon zijn ingeschakeld om audio te kunnen opnemen.

 4. Als u de opname wilt afspelen, selecteert u de knop Stoppen en vervolgens Afspelen.

 5. Selecteer Opnemen om de clip opnieuw op te nemen of selecteer OK als u tevreden bent.

 6. Als u de clip wilt verplaatsen, sleept u het audiopictogram naar de gewenste positie op de dia.

  Als u meer dan een audiobestand per dia gebruikt, is het raadzaam om het audiopictogram op elke dia op dezelfde plaats te plaatsen zodat u het pictogram gemakkelijk kunt vinden.

 7. Selecteer Afspelen.

Afspeelopties wijzigen

Selecteer het audiopictogram en selecteer vervolgens het tabblad Hulpprogramma's voor audio - Afspelen. Selecteer vervolgens de opties die u wilt gebruiken:

 • Als u de audio wilt bijsnijden, selecteert u Bijsnijden en gebruikt u de rode en groene schuifregelaars om het audiobestand bij te snijden.

 • Als u wilt infaden of uitfaden, wijzigt u de waarde in de vakken onder Duur van faden.

 • Als u het volume wilt aanpassen, selecteert u Volume en selecteert u de gewenste instelling.

 • Als u wilt kiezen hoe het audiobestand wordt afgespeeld, selecteert u de pijl-omlaag van de vervolgkeuzelijst Begin en selecteert u een optie:

  • In klikvolgorde: het audiobestand wordt automatisch afgespeeld als u klikt.

  • Automatisch: het bestand wordt automatisch afgespeeld wanneer u naar de dia met het audiobestand gaat.

  • Wanneer erop wordt geklikt: er wordt alleen audio afgespeeld als op het pictogram wordt geklikt.

 • Selecteer een optie om aan te geven hoe de audio wordt afgespeeld in uw presentatie:

  • Tijdens dia's afspelen: één audiobestand wordt voor alle dia's afgespeeld.

  • Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet: een audiobestand wordt herhaaldelijk afgespeeld totdat het afspelen handmatig wordt gestopt door te klikken op de knop Afspelen/Onderbreken.

 • Als u de audio doorlopend voor alle dia's op de achtergrond wilt afspelen, selecteert u Afspelen op achtergrond.

Audio verwijderen

Als u een audioclip wilt verwijderen, selecteert u het audiopictogram op de dia en drukt u op Delete.

Wat wilt u doen?

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u geluid wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Media op de pijl onder Audio.

  Het menu Audio

 3. Klik in de lijst op Audio uit bestand of Audio uit illustratie, zoek en selecteer het audiofragment dat u wilt gebruiken, en klik op Invoegen.

  De besturingselementen en het pictogram voor audio worden weergegeven op de dia.

  Het audiopictogram en de audiobesturingselementen

 4. Klik in de weergave Normaal of Diavoorstelling op het pictogram Afspelen om de muziek of een ander geluid af te spelen.

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u geluid wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Media op de pijl onder Audio.

  Het menu Audio

 3. Klik in de lijst op Geluid opnemen.

  Het dialoogvenster Geluid opnemen wordt geopend.

 4. Klik in het dialoogvenster Geluid opnemen op Opnemen Knop Geluid opnemen in PowerPoint , en begin te spreken of speel uw eigen audio af.

 5. Als u klaar bent, klikt u op De knop Stoppen in het dialoogvenster Geluid opnemen stoppen. Geef de opname een naam.

  Klik op Knop Afspelen in het dialoogvenster Geluid opnemen afspelen om de opname te beluisteren. Als u tevreden bent, klikt u op </c0>OK om de opname op te slaan en in te voegen op de dia. Als u nog niet tevreden bent, herhaalt u de stappen 4 en 5.

  De besturingselementen en het pictogram voor audio worden weergegeven op de dia:

  Het audiopictogram en de audiobesturingselementen

 6. Klik in de weergave Normaal of Diavoorstelling op het pictogram Afspelen om de muziek of een ander geluid af te spelen.

 1. Klik op de dia op het pictogram voor het audiofragment Pictogram van geluidsfragment .

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor audio het tabblad Afspelen en voer in de groep Audio-opties een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt dat het audiofragment automatisch start wanneer u de dia vertoont, klikt u in de lijst Starten op Automatisch.

  • Als u het audiofragment handmatig wilt starten wanneer u erop klikt op de dia, klikt u in de lijst Starten op Bij klikken.

  • Als u wilt dat een audiofragment wordt afgespeeld wanneer u door de dia's in de presentatie klikt, klikt u in de lijst Starten op Afspelen gedurende dia's.

  • Als u een audiofragment continu wilt afspelen totdat u het stopt, schakelt u het selectievakje Herhalen totdat geluid wordt stopgezet in.

   Opmerking: Als u een geluid herhaalt, wordt dit afgespeeld tot u naar de volgende dia gaat.

 • Klik op de dia op de knop Afspelen/onderbreken onder het audiopictogram.

  het audiofragment afspelen

Belangrijk: Gebruik deze optie alleen als u het audiofragment hebt ingesteld om automatisch te worden afgespeeld, of als u een ander soort besturingselement, zoals een trigger, voor het afspelen van het fragment hebt gemaakt. (Een trigger is een onderdeel van uw dia, zoals een afbeelding, vorm, knop, alinea met tekst, of een tekstvak, die een handeling kan activeren wanneer u erop klikt.) Houd er rekening mee dat het audiopictogram altijd zichtbaar is, tenzij u het van de dia sleept.

 1. Klik op het pictogram voor het audiofragment Pictogram van geluidsfragment .

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor audio op het tabblad Afspelen en schakel in de groep Audio-opties het selectievakje Verbergen tijdens weergave in.

Ga als volgt te werk om een muziekclip of ander geluid uit PowerPoint_generic te verwijderen:

 1. Zoek de dia met het geluid dat u wilt verwijderen.

 2. Klik in de normale weergave op het geluidspictogram Pictogram van geluidsfragment of cd-pictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia en druk vervolgens op Delete.

Wat wilt u doen?

 1. Klik in de normale weergave op de dia waaraan u geluid wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Mediaclips, op de pijl onder Geluid.

  Het menu Geluid

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een geluid wilt toevoegen vanaf uw computer of een netwerkshare, klikt u op Geluid uit bestand, zoekt u de map met het gewenste bestand en dubbelklikt u op het bestand dat u wilt toevoegen.

  • Als u een geluid vanuit een illustratie wilt toevoegen, klikt u op Geluid uit Mediagalerie, zoekt u het gewenste audiofragment in het taakvenster Illustratie en klikt u er vervolgens op om het aan de dia toe te voegen.

  • Als u een geluid wilt afspelen vanaf een cd in uw computer, klikt u op Cd-nummer afspelen, selecteert u de begin- en eindtijd en andere opties voor het afspelen, en klikt u op OK.

  • Als u uw eigen audio wilt opnemen en toevoegen, klikt u op Geluid opnemen en klikt u in het dialoogvenster op de knop Opnemen Knop Geluid opnemen in PowerPoint . Daarna begint u te spreken of speelt u uw eigen audio af.

  Op de dia wordt het audiopictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia weergegeven.

 1. Selecteer op de dia het geluidspictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia .

 2. Voer onder Hulpmiddelen voor geluiden, op het tabblad Opties, in de groep Geluidsopties, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt dat het audiofragment automatisch start wanneer u de dia vertoont, klikt u in de lijst Geluid afspelen op Automatisch.

  • Als u het audiofragment handmatig wilt starten wanneer u erop klikt op de dia, klikt u in de lijst Geluid afspelen op Starten wanneer erop wordt geklikt.

  • Als u wilt dat een audiofragment wordt afgespeeld wanneer u door de dia's in de presentatie klikt, klikt u in de lijst Geluid afspelen op Tijdens dia's afspelen.

  • Als u een audiofragment continu wilt afspelen tot u het zelf stopzet, selecteert u Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet.

   Opmerking: Als u een geluid herhaalt, wordt dit afgespeeld tot u naar de volgende dia gaat.

Als u een geluid wilt herhalen tot u het zelf stopzet of als u het tijdens de gehele presentatie wilt afspelen, moet u de opties voor het stopzetten opgeven.

 1. Als u de instellingen voor het stopzetten van het geluidsbestand wilt aanpassen, klikt u op het tabblad Animaties, in de groep Animaties, op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 2. Klik in TE000127618Aangepaste animatie op de pijl rechts van het geselecteerde geluid in de lijst Aangepaste animatie en klik vervolgens op Effectopties.

 3. Voer op het tabblad Effect, onder Afspelen stoppen, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het geluidsbestand wilt stoppen met één muisklik op de dia, klikt u op Bij klikken.

  • Als u het geluidsbestand wilt stoppen na deze dia, klikt u op Na huidige dia.

  • Als u het geluidsbestand gedurende meerdere dia's wilt afspelen, klikt u op Na en stelt u in op hoeveel dia's het bestand moet worden afgespeeld.

   Opmerking: Voor de laatste twee opties hierboven moet het geluid even lang zijn als de weergaveduur van de dia's. U kunt de lengte van het geluidsbestand zien op het tabblad Geluidsinstellingen, onder Informatie.

 • Dubbelklik op de dia op het geluidspictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia .

Belangrijk: Gebruik deze optie alleen als u het geluid hebt ingesteld om automatisch te worden afgespeeld, of als u een ander soort besturingselement, bijvoorbeeld een trigger, hebt gemaakt waarop moet worden geklikt om het geluid af te spelen. (Een trigger is een onderdeel van uw dia, zoals een afbeelding, vorm, knop, alinea met tekst, of een tekstvak, dat een handeling activeert wanneer u erop klikt.) Houd er rekening mee dat het geluidspictogram altijd zichtbaar is in de weergave Normaal tenzij u het van de dia sleept.

 1. Klik op het geluidspictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia .

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voor geluiden op het tabblad Opties, in de groep Geluidsopties, het selectievakje Verbergen tijdens weergave in.

 1. Klik op de dia met het geluid dat u wilt verwijderen.

 2. Klik in de normale weergave op het geluidspictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia of cd-pictogram Afbeelding van pictogram voor verborgen dia en druk vervolgens op Delete.

  Als u meerdere geluiden wilt verwijderen, herhaalt u stap 1 en 2 voor elke dia die geluidsbestanden bevat die u wilt verwijderen.

U kunt aan uw PowerPoint_generic-presentatie audio toevoegen, zoals muziek, gesproken tekst of geluidsfragmenten. Als u geluid wilt opnemen en afspelen, moet uw computer beschikken over een geluidskaart, een microfoon en luidsprekers.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

2:00

Als u muziek of andere audiofragmenten wilt toevoegen aan uw diavoorstelling, selecteert u de gewenste dia en klikt u op Invoegen > Audio. U kunt audio toevoegen aan één dia, audio automatisch afspelen wanneer een dia wordt weergegeven of een nummer toevoegen dat als achtergrondmuziek wordt afgespeeld tijdens de hele presentatie.

U kunt uw eigen gesproken tekst of commentaar toevoegen aan een hele presentatie door deze/dit op te nemen op het tabblad Diavoorstelling. Zie Diavoorstelling opnemen voor meer informatie.

Audio toevoegen aan een enkele dia

 1. Selecteer in de weergave Normaal de gewenste dia en klik op Invoegen > Audio.

  Menu Audio invoegen met opties Audio uit bestand en Audiobrowser
 2. Klik op Audiobrowser om audio toe te voegen vanuit iTunes, of op Audio uit bestand om een audioclip op uw computer toe te voegen.

 3. Selecteer de audioclip. Selecteer de gewenste audio-opties op het tabblad Audio-indeling.

  Audio-opties aan de rechterkant van het tabblad Audio-indeling
 4. Als u het pictogram voor een standaardaudiobestand wilt wijzigen, gebruikt u de knoppen voor afbeeldingsopmaak op het tabblad Audio-indeling om een kader, rand of andere opmaak toe te voegen aan het audiopictogram. (optioneel)

  Audio-besturingselement met het luidsprekerpictogram geselecteerd

Voorbeeld van de audio beluisteren

 • Selecteer het audiopictogram op de dia en klik op Afspelen/onderbreken onder het audiopictogram.

  Het audiopictogram en de besturingselementen voor afspelen in PowerPoint voor Mac 2011.

Audio automatisch afspelen wanneer een dia wordt weergegeven

Tijdens een diavoorstelling wordt standaard audio afgespeeld wanneer erop wordt geklikt. U kunt dit zo aanpassen dat de audio automatisch wordt afgespeeld zodra de dia wordt weergegeven.

 1. Selecteer in de weergave Normaal de gewenste dia en voeg een audioclip toe, als u dit nog niet hebt gedaan.

 2. Klik op het tabblad Audio-indeling aan de rechterkant op Start > Automatisch.

  Audio-optie voor automatisch starten

Audio toevoegen die tijdens de hele presentatie wordt afgespeeld

 1. Selecteer in de weergave Normaal de eerste dia in uw presentatie en voeg een audioclip toe, als u dit nog niet hebt gedaan.

 2. Klik op het tabblad Audio-indeling aan de rechterkant op Tijdens dia's afspelen.

  Audio-optie voor het gedurende alle dia’s continu afspelen van muziek

Audio toevoegen die herhaaldelijk wordt afgespeeld

 1. Selecteer in de weergave Normaal de gewenste dia en voeg een audioclip toe, als u dit nog niet hebt gedaan.

 2. Klik op het tabblad Audio-indeling aan de rechterkant op Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet.

  (Als u alleen deze optie selecteert, wordt het geluid herhaald zolang de bijbehorende dia wordt weergegeven. Als u zowel de optie Herhalen als de optie Tijdens dia’s afspelen selecteert, wordt het geluid gedurende de hele presentatie herhaald.)

Het audiopictogram verbergen

 1. Klik op het pictogram voor het audiofragment. Het audiopictogram geeft de aanwezigheid van een audioclip aan in een dia in PowerPoint 2016 voor Mac

 2. Ga op het lint van PowerPoint_generic naar het tabblad Afspelen en selecteer het selectievakje Verbergen tijdens weergave.

  Gebruik deze optie alleen als u de audio automatisch laat afspelen. Houd er rekening mee dat het audiopictogram altijd zichtbaar is, tenzij u het van de dia sleept.

Zie ook

Diavoorstelling opnemen

Als u muziek of andere audio wilt afspelen gedurende de hele presentatie, stelt u dit in op het tabblad Audio opmaken.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Klik op het tabblad Start op Media > Audiobrowser en kies iTunes of GarageBand.

  Audiobrowser openen
 2. Selecteer het audiobestand en sleep dit naar de eerste dia.

  Mediabrowser

  Tip:   Als u een voorbeeld van een nummer wilt horen, dubbelklikt u hierop.

 3. Selecteer het luidsprekerpictogram en klik op het tabblad Audio opmaken op Start > Tijdens dia's afspelen.

  Audiopictogram

  Tijdens dia's afspelen selecteren

  Tip:   Tip: als uw presentatie langer duurt dan uw audio, herhaalt u de audio door op Opties voor afspelen > Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet te klikken.

  Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet

  Tip:   Als u het audiopictogram wilt verbergen, selecteert u Pictogram verbergen tijdens presentatie.

  Pictogram verbergen tijdens presentatie

Verwante artikelen

Audio opnemen

Een diavoorstelling opnemen

Het toevoegen van audio aan een dia wordt niet ondersteund in PowerPointOnline_1st.

Als u wilt dat deze functie wordt toegevoegd aan PowerPointOnline_2nd, gaat u naar onze ideeënbus en stemt u hiervoor.

Zie ook

Muziek of andere geluiden automatisch afspelen wanneer er een dia verschijnt 

Muziek afspelen in meerdere dia’s in uw diavoorstelling

Een diavoorstelling opnemen met gesproken tekst en tijdsinstellingen voor dia's 

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×