Aggregaties in Power Pivot

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Aggregaties zijn een manier om gegevens samen te vouwen, samen te vatten of te groeperen. Wanneer u begint met ruwe gegevens uit tabellen of andere gegevensbronnen, zijn de gegevens meestal plat, wat betekent dat er veel details zijn, maar dat deze nog niet op een bepaalde manier zijn ingedeeld of gegroepeerd. Het ontbreken van overzicht of structuur maakt het wellicht moeilijk om patronen in de gegevens te ontdekken. Een belangrijk onderdeel van gegevensmodellering is het definiëren van samentellingen die patronen vereenvoudigen, abstraheren of samenvatten om een antwoord op een specifieke bedrijfsvraag te krijgen.

Veelgebruikte aggregaties, zoals gemiddelden, aantal, DISTINCTCOUNT, Max, minof som , kunnen automatisch worden gemaakt in een maat eenheid met AutoSom. Andere typen aggregaties, zoals Gemiddeldex , CountX , COUNTROWSof SUMX, retour neren een tabel en vereisen een formule die is gemaakt met behulp van Data Analysis Expressions (Dax).

Aggregaties in Power Pivot

Groepen voor aggregatie kiezen

Wanneer u gegevens aggregeert, groepeert u gegevens op kenmerken zoals product, prijs, regio of datum en definieert u vervolgens een formule die op alle gegevens in de groep werkt. Wanneer u bijvoorbeeld een totaal voor een jaar maakt, maakt u een aggregatie. Als u vervolgens een verhouding van dit jaar in vergelijking met het vorige jaar berekent en als percentage presenteert, is dit een ander type aggregatie.

Uw beslissing over het groeperen van gegevens wordt gestuurd door zakelijke vragen. Aggregaties kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoorden:

Tellingen    Hoeveel transacties hebben er in een maand plaatsgevonden?

Gemiddelden    Wat was de gemiddelde omzet per verkoper deze maand?

Minimum- en maximumwaarden    Welke rayons behoorden tot de top vijf met verkochte producten?

Als u een berekening wilt maken die deze vragen beantwoordt, moet u gedetailleerde gegevens hebben die de getallen bevatten die u wilt tellen of waarvan u de som wilt berekenen, en moeten de numerieke gegevens op een bepaalde manier zijn gerelateerd aan de groepen die u gebruikt om de resultaten in te delen.

Als de gegevens nog geen waarden bevatten die u kunt gebruiken voor het groeperen, zoals een product categorie of de naam van de geografische regio waar de Store zich bevindt, kunt u groepen toevoegen aan uw gegevens door categorieën toe te voegen. Wanneer u groepen maakt in Excel, moet u de groepen die u wilt gebruiken hand matig typen of selecteren tussen de kolommen in het werk blad. In een relationeel systeem worden hiërarchieën, zoals categorieën voor producten, vaak opgeslagen in een andere tabel dan de tabel feit of waarde. Meestal is de categorie tabel gekoppeld aan de feitelijke gegevens door een bepaald type sleutel. Stel dat uw gegevens bijvoorbeeld product-Id's bevatten, maar niet de namen van producten of categorieën. Als u de categorie wilt toevoegen aan een plat Excel-werk blad, moet u deze kopiëren in de kolom met de naam van de categorie. Met Power Pivot kunt u de tabel product categorie importeren in uw gegevens model, een relatie maken tussen de tabel met de numerieke gegevens en de lijst met product categorieën, en vervolgens de categorieën gebruiken om gegevens te groeperen. Zie een relatie tussen tabellen makenvoor meer informatie.

Een functie voor aggregatie kiezen

Nadat u de te gebruiken groeperingen hebt geïdentificeerd en toegevoegd, moet u besluiten welke wiskundige functies u voor aggregatie gebruikt. Vaak wordt het woord aggregatie gebruikt als een synoniem voor de wiskundige of statistische bewerkingen die in aggregaties worden gebruikt, zoals som, gemiddelde, minimum of telling. Met Power Pivot kunt u behalve de standaardaggregaties in Power Pivot en Excel ook aangepaste formules voor aggregaties maken.

Gegeven dezelfde reeks waarden en groeperingen die in de voorgaande voorbeelden zijn gebruikt, zou u aangepaste aggregaties kunnen maken die de volgende vragen beantwoorden:

Gefilterde tellingen   Hoeveel transacties hebben er in een maand plaatsgevonden, met uitzondering van het onderhoud aan het einde van de maand?

Verhoudingen met gemiddelden over tijd    Wat was het groei- of afnamepercentage voor de omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar?

Gegroepeerde minimum- en maximumwaarden    Welke rayons staan voor elke productcategorie of voor elke aanbieding bovenaan?

Aggregaties toevoegen aan formules en draaitabellen

Wanneer u een algemeen idee hebt van een duidelijke manier waarop uw gegevens moeten worden gegroepeerd en de waarden waarmee u wilt werken, kunt u bepalen of u een draaitabel wilt opbouwen of berekeningen in een tabel wilt maken. Power Pivot is een uitbreiding en verbetering van de oorspronkelijke Excel-voorziening voor het maken van aggregaties, zoals som, telling of gemiddelde. U kunt aangepaste aggregaties in Power Pivot maken en wel in het Power Pivot-venster of in het draaitabelgebied van Excel.

  • In een berekende kolom kunt u aggregaties maken die rekening houden met de huidige rijcontext om verwante rijen uit een andere tabel op te halen, en vervolgens de som, de telling of het gemiddelde van die waarden in de verwante rijen berekenen.

  • In een metingkunt u dynamische aggregaties maken waarbij zowel filters worden gebruikt die in de formule zijn gedefinieerd, als filters die zijn opgelegd door het ontwerp van de draai tabel en de selectie van slicers, kolom koppen en rijkoppen. Metingen met behulp van standaard aggregaties kunnen worden gemaakt in Power Pivot met beHulp van AutoSom of door een formule te maken. U kunt ook impliciete metingen maken met behulp van standaard aggregaties in een draai tabel in Excel.

Groeperingen toevoegen aan een draaitabel

Wanneer u een draaitabel ontwerpt, sleept u velden die groeperingen, categorieën of hiërarchieën vertegenwoordigen naar het kolommen- en rijengebied van de draaitabel om de gegevens te groeperen. U sleept vervolgens velden die numerieke waarden bevatten naar het waardengebied zodat ze kunnen worden geteld, het gemiddelde kan worden berekend of de som kan worden berekend.

Als u categorieën toevoegt aan een draaitabel, maar de categoriegegevens niet zijn gerelateerd aan de feitelijke gegevens, wordt mogelijk een fout of worden vreemde resultaten weergegeven. Normaliter probeert Power Pivot het probleem te corrigeren door automatisch relaties te detecteren en voor te stellen. Zie Werken met relaties in draaitabellen voor meer informatie.

U kunt tevens velden naar slicers slepen om bepaalde groepen gegevens voor weergave te selecteren. Met slicers kunt u de resultaten in een draaitabel op interactieve wijze groeperen, sorteren en filteren.

Werken met groeperingen in een formule

U kunt ook groeperingen en categorieën gebruiken om gegevens te aggregeren die zijn opgeslagen in tabellen door relaties tussen tabellen te maken en vervolgens formules maken die die relaties gebruiken om verwante waarden op te zoeken.

Met andere woorden, als u een formule wilt maken waarmee waarden op categorie worden gegroepeerd, moet u daarom eerst een relatie gebruiken om de tabel die de detailgegevens bevat, te verbinden met de tabel die de categorieën bevat, en vervolgens de formule opbouwen.

Zie Lookups in PowerPivot-formules voor meer informatie over het maken van formules waarin lookups worden gebruikt.

Filters gebruiken in aggregaties

Een nieuwe functie in Power Pivot is de mogelijkheid om filters toe te passen op kolommen en tabellen met gegevens, niet alleen in de gebruikers interface en in een draai tabel of grafiek, maar ook in de formules die u gebruikt om aggregaties te berekenen. Filters kunnen worden gebruikt in formules in de berekende kolommen en in s.

In de nieuwe DAX-aggregatiefuncties kunt u bijvoorbeeld een hele tabel als het argument opgeven in plaats van waarden opgeven die moeten worden berekend of geteld. Als u geen filters op die tabel hebt toegepast, werkt de aggrefatiefunctie tegen alle waarden in de opgegeven kolom van de tabel. In DAX kunt u echter een dynamisch of statisch filter voor de tabel maken zodat de aggregatie ten opzichte van een andere subset gegevens werkt, afhankelijk van de filtervoorwaarde en de huidige context.

Door voorwaarden in filters en formules te combineren, kunt u aggregaties maken die veranderen naar gelang de waarden in de formules, of veranderen naar gelang de selectie van rij- en kolomkoppen in een draaitabel.

Zie Gegevens in formules filteren voor meer informatie.

Vergelijking van statistische Excel-functies en statistische DAX-functies

In de volgende tabel staat een aantal standaardaggregatiefuncties van Excel en vindt u koppelingen naar de implementatie van deze functies in Power Pivot. De DAX-versie van deze functies is qua gedrag vergelijkbaar met de Excel-versie, met enkele kleine verschillen in syntaxis en verwerking van bepaalde gegevenstypen.

Standaardaggregatiefuncties

Functie

Gebruik

BEREKEND

Retourneert het (rekenkundig) gemiddelde van alle getallen in een kolom.

GEMIDDELDEA

Retourneert het (rekenkundig) gemiddelde van alle waarden in een kolom. Werkt met tekst en niet-numerieke waarden.

STAND

Telt het aantal unieke numerieke waarden in een kolom.

AANTALARG

Telt het aantal waarden in een kolom die niet leeg zijn.

Afdruk

Retourneert de grootste numerieke waarde in een kolom.

MAXX

Retourneert de hoogste waarde in een set expressies die in een tabel worden geëvalueerd.

MINIMUM

Retourneert de kleinste numerieke waarde in een kolom.

MINX

Retourneert de laagste waarde in een set expressies die in een tabel worden geëvalueerd.

SAMENGEVAT

Telt alle getallen in een kolom bij elkaar op.

DAX-aggregatiefuncties

DAX bevat aggregatiefuncties waarmee u een tabel kunt specificeren waarover de aggregatie moet worden uitgevoerd. Met deze functies kunt u dus, behalve alleen het optellen of een gemiddelde berekenen van waarden in een kolom, ook een expressie maken waarmee dynamisch wordt gedefinieerd welke gegevens moeten worden samengeteld.

In de volgende tabel ziet u de aggregatiefuncties die in DAX beschikbaar zijn.

Functie

Gebruik

AVERAGEX

Berekent een gemiddelde van een set expressies die voor een tabel zijn geëvalueerd.

COUNTAX

Telt een set expressies die voor een tabel zijn geëvalueerd.

CELLEN

Telt het aantal lege waarden in een kolom.

COUNTX

Telt het totale aantal rijen in een tabel.

COUNTROWS

Telt het aantal rijen dat uit een geneste tabelfunctie is geretourneerd, zoals een filterfunctie.

SUMX

Retourneert de som van een set expressies die voor een tabel zijn geëvalueerd.

Verschillen tussen aggregatiefuncties in DAX en Excel

Hoewel deze functies dezelfde namen hebben als hun Excel-tegen Hangers, gebruiken ze de analyse-engine in het geheugen van Power Pivot en zijn ze opnieuw geschreven om met tabellen en kolommen te werken. U kunt geen DAX-formule gebruiken in een Excel-werkmap en omgekeerd. Ze kunnen alleen worden gebruikt in het Power Pivot-venster en in draai tabellen die zijn gebaseerd op Power Pivot-gegevens. Hoewel de functies identieke namen hebben, kan het gedrag enigszins afwijken. Zie de onderwerpen over afzonderlijke functies voor meer informatie.

De manier waarop kolommen in een aggregatie worden geëvalueerd, verschilt ook van de manier waarop Excel omgaat met aggregaties. Een voorbeeld kan hierbij wellicht helpen.

Stel dat u een som van de waarden in de kolom Amount van de tabel Sales wilt berekenen. U maakt dan de volgende formule:

=SUM('Sales'[Amount])

In het eenvoudigste geval haalt de functie de waarden op uit één ongefilterde kolom en is het resultaat gelijk aan het resultaat in Excel, waarin altijd slechts de waarden van de kolom Amount worden opgeteld. In Power Pivot wordt de formule echter geïnterpreteerd als "Haal de waarde in Amount op voor elke rij in de tabel Sales en tel die afzonderlijke waarden vervolgens op". Power Pivot evalueert elke rij waarover de aggregatie wordt uitgevoerd en berekent één scalaire waarde voor elke rij, en vervolgens wordt de aggregatie van die waarden uitgevoerd. Het resultaat van een formule kan daarom afwijken als er filters zijn toegepast op een tabel, of als de waarden worden berekend op basis van andere aggregaties die mogelijk worden gefilterd. Zie Context in DAX-formules voor meer informatie.

DAX-functies voor tijdintelligentie

Naast de functies voor tabelaggregatie die in het vorige gedeelte zijn beschreven, heeft DAX aggregatiefuncties die werken met datums en tijden die u opgeeft om u ingebouwde time intelligence te bieden. Deze functies gebruiken datumbereiken om verwante waarden op te halen en de waarden te aggregeren. U kunt ook waarden van datumbereiken vergelijken.

In de volgende tabel ziet u de functies voor tijdintelligentie die u voor aggregatie kunt gebruiken.

Functie

Gebruik

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Berekent een waarde aan het kalendereinde van de opgegeven periode.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Berekent een waarde aan het kalendereinde van de periode vóór de opgegeven periode.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Berekent een waarde voor het interval dat begint op de eerste dag van de periode en dat eindigt op de laatste datum in de opgegeven datumkolom.

De andere functies in de sectie time intelligence-functie (time Intelligence-functies) zijn functies die kunnen worden gebruikt voor het ophalen van datums of aangepaste bereiken van datums die in samen voeging worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld de functie DATESINPERIOD gebruiken om een datum bereik als resultaat te geven en deze reeks datums als argument gebruiken voor een andere functie om een aangepaste aggregatie alleen te berekenen voor deze datums.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×