Aggregaties in Power Pivot

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Aggregaties zijn een manier van samenvouwen, samenvatten of gegevens groeperen. Wanneer u met onbewerkte gegevens uit tabellen of andere gegevensbronnen begint, is het meestal de gegevens plat, wat betekent dat er is een groot aantal details, maar deze niet is ingedeeld of gegroepeerd op geen enkele manier. Het gebrek aan samenvattingen of structuur kan moeilijker patronen ontdekken in de gegevens. Een belangrijk onderdeel van gegevensmodellen is om te definiëren aggregaties die vereenvoudigen, abstracte of patronen in antwoord op een specifieke zakelijke vraag samenvatten.

Meest voorkomende aggregaties, zoals die met gemiddelde, COUNT, DISTINCTCOUNT, MAX, MINof som kunnen worden gemaakt in een maateenheid automatisch met behulp van AutoSom. Andere soorten aggregaties, zoals AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSof SUMXretourneren een tabel en een formule die is gemaakt met behulp van Data Analysis Expressions (DAX)vereisen.

Aggregaties in Power Pivot

Groepen voor aggregatie kiezen

Wanneer u gegevens aggregeert, groepeert u gegevens op kenmerken zoals product, prijs, regio of datum en definieert u vervolgens een formule die op alle gegevens in de groep werkt. Wanneer u bijvoorbeeld een totaal voor een jaar maakt, maakt u een aggregatie. Als u vervolgens een verhouding van dit jaar in vergelijking met het vorige jaar berekent en als percentage presenteert, is dit een ander type aggregatie.

Uw beslissing over het groeperen van gegevens wordt gestuurd door zakelijke vragen. Aggregaties kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoorden:

Hiermee wordt geteld   Hoeveel transacties hebben er in een maand?

Gemiddelden    Wat was de gemiddelde omzet per verkoper deze maand?

Minimum- en maximumwaarden    Welke rayons behoorden tot de top vijf met verkochte?

Als u een berekening wilt maken die deze vragen beantwoordt, moet u gedetailleerde gegevens hebben die de getallen bevatten die u wilt tellen of waarvan u de som wilt berekenen, en moeten de numerieke gegevens op een bepaalde manier zijn gerelateerd aan de groepen die u gebruikt om de resultaten in te delen.

Als de gegevens nog niet bevat waarden die u voor het groeperen gebruiken kunt, zoals een productcategorie of de naam van de geografische regio waarin de store zich bevindt, wilt u mogelijk groepen kennismaken met uw gegevens door toe te voegen categorieën. Wanneer u groepen in Excel maakt, moet u handmatig typt of selecteert u de groepen die u wilt gebruiken uit de kolommen in het werkblad. Echter in een relationele systeem hiërarchieën zoals categorieën voor producten vaak worden opgeslagen in een andere tabel dan het feit of de Waardetabel. Meestal is de categorietabel gekoppeld aan de feitelijke gegevens door middel van een sleutel. Stel dat u hebt gevonden dat uw gegevens product-id's, maar niet de namen van producten of hun categorieën bevat. De als categorie wilt toevoegen aan een platte Excel-werkblad, moet u kopiëren in de kolom die de categorienamen opgenomen. Met Power Pivot, kunt u de tabel product categorie importeren in uw gegevensmodel, een relatie tussen de tabel met de numerieke gegevens en de lijst met producten categorie maken en gebruik vervolgens de categorieën om gegevens te groeperen. Zie een relatie tussen tabellen makenvoor meer informatie.

Een functie voor aggregatie kiezen

Nadat u de te gebruiken groeperingen hebt geïdentificeerd en toegevoegd, moet u besluiten welke wiskundige functies u voor aggregatie gebruikt. Vaak wordt het woord aggregatie gebruikt als een synoniem voor de wiskundige of statistische bewerkingen die in aggregaties worden gebruikt, zoals som, gemiddelde, minimum of telling. Met Power Pivot kunt u behalve de standaardaggregaties in Power Pivot en Excel ook aangepaste formules voor aggregaties maken.

Gegeven dezelfde reeks waarden en groeperingen die in de voorgaande voorbeelden zijn gebruikt, zou u aangepaste aggregaties kunnen maken die de volgende vragen beantwoorden:

Telt de gefilterde   Hoeveel transacties hebben er in een maand, met uitzondering van het einde van de maand onderhoud?

Verhoudingen gemiddelden over tijd gebruiken    Wat was het groei- of afnamepercentage omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar?

Gegroepeerde minimum- en maximumwaarden waarden    Welke rayons staan voor elke productcategorie of voor elke aanbieding bovenaan?

Aggregaties toevoegen aan formules en draaitabellen

Wanneer u een algemeen idee hebt van een duidelijke manier waarop uw gegevens moeten worden gegroepeerd en de waarden waarmee u wilt werken, kunt u bepalen of u een draaitabel wilt opbouwen of berekeningen in een tabel wilt maken. Power Pivot is een uitbreiding en verbetering van de oorspronkelijke Excel-voorziening voor het maken van aggregaties, zoals som, telling of gemiddelde. U kunt aangepaste aggregaties in Power Pivot maken en wel in het Power Pivot-venster of in het draaitabelgebied van Excel.

  • U kunt aggregaties die rekening houden met de huidige rijcontext gerelateerde rijen ophalen uit een andere tabel, en vervolgens optellen, tellen of het gemiddelde van deze waarden in de gerelateerde rijen maken in een berekende kolom.

  • In een maateenheid, kunt u dynamische aggregaties die zowel filters die zijn gedefinieerd in de formule en filters die zijn ingesteld door het ontwerp van de draaitabel en de selectie van Slicers, kolomkoppen en rijkoppen gebruiken. Maateenheden gebruiken standaard aggregaties kunnen worden gemaakt in Power Pivot met behulp van AutoSom of door een formule te maken. U kunt ook impliciete maateenheden standaard aggregaties gebruiken in een draaitabel in Excel maken.

Groeperingen toevoegen aan een draaitabel

Wanneer u een draaitabel ontwerpt, sleept u velden die groeperingen, categorieën of hiërarchieën vertegenwoordigen naar het kolommen- en rijengebied van de draaitabel om de gegevens te groeperen. U sleept vervolgens velden die numerieke waarden bevatten naar het waardengebied zodat ze kunnen worden geteld, het gemiddelde kan worden berekend of de som kan worden berekend.

Als u categorieën aan een draaitabel toevoegen, maar de categoriegegevens is niet zijn gerelateerd aan de feitelijke gegevens, krijgt u mogelijk een fout of bijzondere resultaten. Meestal wordt Power Pivot geprobeerd het probleem, door het automatisch detecteren en suggesties voor relaties worden gecorrigeerd. Voor meer informatie raadpleegt u werken met relaties in draaitabellen.

U kunt tevens velden naar slicers slepen om bepaalde groepen gegevens voor weergave te selecteren. Met slicers kunt u de resultaten in een draaitabel op interactieve wijze groeperen, sorteren en filteren.

Werken met groeperingen in een formule

U kunt ook groeperingen en categorieën gebruiken om gegevens te aggregeren die zijn opgeslagen in tabellen door relaties tussen tabellen te maken en vervolgens formules maken die die relaties gebruiken om verwante waarden op te zoeken.

Met andere woorden, als u een formule wilt maken waarmee waarden op categorie worden gegroepeerd, moet u daarom eerst een relatie gebruiken om de tabel die de detailgegevens bevat, te verbinden met de tabel die de categorieën bevat, en vervolgens de formule opbouwen.

Zie Lookups in PowerPivot-formulesvoor meer informatie over het maken van formules waarin lookups worden gebruikt.

Filters gebruiken in aggregaties

Een nieuwe functie in Power Pivot is de mogelijkheid filters toepassen op kolommen en tabellen met gegevens, niet alleen in de gebruikersinterface en in een draaitabel of grafiek, maar ook in de helemaal formules die u gebruikt voor het berekenen van de aggregaties. Filters kunnen worden gebruikt in formules in berekende kolommen en in s.

In de nieuwe DAX-aggregatiefuncties kunt u bijvoorbeeld een hele tabel als het argument opgeven in plaats van waarden opgeven die moeten worden berekend of geteld. Als u geen filters op die tabel hebt toegepast, werkt de aggrefatiefunctie tegen alle waarden in de opgegeven kolom van de tabel. In DAX kunt u echter een dynamisch of statisch filter voor de tabel maken zodat de aggregatie ten opzichte van een andere subset gegevens werkt, afhankelijk van de filtervoorwaarde en de huidige context.

Door voorwaarden in filters en formules te combineren, kunt u aggregaties maken die veranderen naar gelang de waarden in de formules, of veranderen naar gelang de selectie van rij- en kolomkoppen in een draaitabel.

Zie Gegevens in formules filterenvoor meer informatie.

Vergelijking van statistische Excel-functies en statistische DAX-functies

In de volgende tabel staat een aantal standaardaggregatiefuncties van Excel en vindt u koppelingen naar de implementatie van deze functies in Power Pivot. De DAX-versie van deze functies is qua gedrag vergelijkbaar met de Excel-versie, met enkele kleine verschillen in syntaxis en verwerking van bepaalde gegevenstypen.

Standaardaggregatiefuncties

Functie

Gebruik

GEMIDDELDE

Retourneert het (rekenkundig) gemiddelde van alle getallen in een kolom.

GEMIDDELDEA

Retourneert het (rekenkundig) gemiddelde van alle waarden in een kolom. Werkt met tekst en niet-numerieke waarden.

TELLEN

Telt het aantal unieke numerieke waarden in een kolom.

AANTALARG

Telt het aantal waarden in een kolom die niet leeg zijn.

MAX

Retourneert de grootste numerieke waarde in een kolom.

MAXX

Retourneert de hoogste waarde in een set expressies die in een tabel worden geëvalueerd.

MIN

Retourneert de kleinste numerieke waarde in een kolom.

MINX

Retourneert de laagste waarde in een set expressies die in een tabel worden geëvalueerd.

SOM

Telt alle getallen in een kolom bij elkaar op.

DAX-aggregatiefuncties

DAX bevat aggregatiefuncties waarmee u een tabel kunt specificeren waarover de aggregatie moet worden uitgevoerd. Met deze functies kunt u dus, behalve alleen het optellen of een gemiddelde berekenen van waarden in een kolom, ook een expressie maken waarmee dynamisch wordt gedefinieerd welke gegevens moeten worden samengeteld.

In de volgende tabel ziet u de aggregatiefuncties die in DAX beschikbaar zijn.

Functie

Gebruik

AVERAGEX

Berekent een gemiddelde van een set expressies die voor een tabel zijn geëvalueerd.

COUNTAX

Telt een set expressies die voor een tabel zijn geëvalueerd.

COUNTBLANK

Telt het aantal lege waarden in een kolom.

COUNTX

Telt het totale aantal rijen in een tabel.

COUNTROWS

Telt het aantal rijen dat uit een geneste tabelfunctie is geretourneerd, zoals een filterfunctie.

SUMX

Retourneert de som van een set expressies die voor een tabel zijn geëvalueerd.

Verschillen tussen aggregatiefuncties in DAX en Excel

Hoewel deze functies dezelfde naam als hun tegenhangers van Excel hebben, worden ze Power Pivotvan in het geheugen-analyse-engine gebruiken en als u wilt werken met tabellen en kolommen hebben herschreven. U kunt een DAX-formule niet gebruiken in een Excel-werkmap, en vice versa. Ze kunnen alleen worden gebruikt in het venster Power Pivot en in draaitabellen die zijn gebaseerd op Power Pivot gegevens. Ook, hoewel de functies identieke namen hebben, het gedrag enigszins afwijken. Zie de afzonderlijke functie verwijzing onderwerpen voor meer informatie.

De manier waarop kolommen in een aggregatie worden geëvalueerd, verschilt ook van de manier waarop Excel omgaat met aggregaties. Een voorbeeld kan hierbij wellicht helpen.

Stel dat u een som van de waarden in de kolom Amount van de tabel Sales wilt berekenen. U maakt dan de volgende formule:

=SUM('Sales'[Amount])

De functie formule worden de waarden opgehaald uit één niet-gefilterde kolom in het eenvoudigste geval is, en het resultaat is hetzelfde als in Excel, dat altijd de som van de waarden in de kolom Amount. Echter in Power Pivot, is de formule geïnterpreteerd als "Haal de waarde bedrag voor elke rij van de tabel Sales en klik vervolgens onder deze afzonderlijke waarden optellen. Power Pivot evalueert elke rij aanduidt waarop de aggregatie wordt uitgevoerd één scalaire waarde voor elke rij berekent en voert een aggregatie op deze waarden. Het resultaat van een formule kan dus verschillende als filters zijn toegepast op een tabel of als de waarden worden berekend op basis van andere aggregaties die mogelijk worden gefilterd. Zie Context in DAX-formulesvoor meer informatie.

DAX-functies voor tijdintelligentie

Naast de tabel aggregatiefuncties die worden beschreven in de vorige sectie, DAX heeft aggregatiefuncties die met datums werken en tijden u hebt opgegeven, bieden van ingebouwde tijdintelligentie. Deze functies gebruiken datumbereiken voor het ophalen van gerelateerde waarden en de waarden samenvoegen. U kunt ook waarden vergelijken bij datumbereiken.

In de volgende tabel ziet u de functies voor tijdintelligentie die u voor aggregatie kunt gebruiken.

Functie

Gebruik

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Berekent een waarde aan het kalendereinde van de opgegeven periode.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Berekent een waarde aan het kalendereinde van de periode vóór de opgegeven periode.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Berekent een waarde voor het interval dat begint op de eerste dag van de periode en dat eindigt op de laatste datum in de opgegeven datumkolom.

De andere functies in het gedeelte in de Time Intelligence-functie (Time Intelligence-functies) zijn functies die kunnen worden gebruikt om op te halen, datums of aangepaste bereiken met datums in aggregatie gebruiken. U kunt bijvoorbeeld gebruik van de functie DATESINPERIOD om te retourneren van een datumbereik en die set datums als een argument aan een andere functie gebruiken om een aangepaste aggregatie voor alleen die datums te berekenen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×