Aggregaties in Power Pivot

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Aggregaties zijn een manier om gegevens samen te vouwen, samen te vatten of te groeperen. Wanneer u begint met ruwe gegevens uit tabellen of andere gegevensbronnen, zijn de gegevens meestal plat, wat betekent dat er veel details zijn, maar dat deze nog niet op een bepaalde manier zijn ingedeeld of gegroepeerd. Het ontbreken van overzicht of structuur maakt het wellicht moeilijk om patronen in de gegevens te ontdekken. Een belangrijk onderdeel van gegevensmodellering is het definiëren van samentellingen die patronen vereenvoudigen, abstraheren of samenvatten om een antwoord op een specifieke bedrijfsvraag te krijgen.

Meest voorkomende aggregaties, zoals die met gemiddelde, COUNT, DISTINCTCOUNT, MAX, MINof som kunnen worden gemaakt in een maateenheid automatisch met behulp van AutoSom. Andere soorten aggregaties, zoals AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSof SUMXretourneren een tabel en een formule die is gemaakt met behulp van Data Analysis Expressions (DAX)vereisen.

Aggregaties in Power Pivot

Groepen voor aggregatie kiezen

Wanneer u gegevens aggregeert, groepeert u gegevens op kenmerken zoals product, prijs, regio of datum en definieert u vervolgens een formule die op alle gegevens in de groep werkt. Wanneer u bijvoorbeeld een totaal voor een jaar maakt, maakt u een aggregatie. Als u vervolgens een verhouding van dit jaar in vergelijking met het vorige jaar berekent en als percentage presenteert, is dit een ander type aggregatie.

Uw beslissing over het groeperen van gegevens wordt gestuurd door zakelijke vragen. Aggregaties kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoorden:

Tellingen    Hoeveel transacties hebben er in een maand plaatsgevonden?

Gemiddelden    Wat was de gemiddelde omzet per verkoper deze maand?

Minimum- en maximumwaarden    Welke rayons behoorden tot de top vijf met verkochte producten?

Als u een berekening wilt maken die deze vragen beantwoordt, moet u gedetailleerde gegevens hebben die de getallen bevatten die u wilt tellen of waarvan u de som wilt berekenen, en moeten de numerieke gegevens op een bepaalde manier zijn gerelateerd aan de groepen die u gebruikt om de resultaten in te delen.

Als de gegevens nog niet bevat waarden die u voor het groeperen gebruiken kunt, zoals een productcategorie of de naam van de geografische regio waarin de store zich bevindt, wilt u mogelijk groepen kennismaken met uw gegevens door toe te voegen categorieën. Wanneer u groepen in Excel maakt, moet u handmatig typt of selecteert u de groepen die u wilt gebruiken uit de kolommen in het werkblad. Echter in een relationele systeem hiërarchieën zoals categorieën voor producten vaak worden opgeslagen in een andere tabel dan het feit of de Waardetabel. Meestal is de categorietabel gekoppeld aan de feitelijke gegevens door middel van een sleutel. Stel dat u hebt gevonden dat uw gegevens product-id's, maar niet de namen van producten of hun categorieën bevat. De als categorie wilt toevoegen aan een platte Excel-werkblad, moet u kopiëren in de kolom die de categorienamen opgenomen. Met Power Pivot, kunt u de tabel product categorie importeren in uw gegevensmodel, een relatie tussen de tabel met de numerieke gegevens en de lijst met producten categorie maken en gebruik vervolgens de categorieën om gegevens te groeperen. Zie een relatie tussen tabellen makenvoor meer informatie.

Een functie voor aggregatie kiezen

Nadat u de te gebruiken groeperingen hebt geïdentificeerd en toegevoegd, moet u besluiten welke wiskundige functies u voor aggregatie gebruikt. Vaak wordt het woord aggregatie gebruikt als een synoniem voor de wiskundige of statistische bewerkingen die in aggregaties worden gebruikt, zoals som, gemiddelde, minimum of telling. Met Power Pivot kunt u behalve de standaardaggregaties in Power Pivot en Excel ook aangepaste formules voor aggregaties maken.

Gegeven dezelfde reeks waarden en groeperingen die in de voorgaande voorbeelden zijn gebruikt, zou u aangepaste aggregaties kunnen maken die de volgende vragen beantwoorden:

Gefilterde tellingen   Hoeveel transacties hebben er in een maand plaatsgevonden, met uitzondering van het onderhoud aan het einde van de maand?

Verhoudingen met gemiddelden over tijd    Wat was het groei- of afnamepercentage voor de omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar?

Gegroepeerde minimum- en maximumwaarden    Welke rayons staan voor elke productcategorie of voor elke aanbieding bovenaan?

Aggregaties toevoegen aan formules en draaitabellen

Wanneer u een algemeen idee hebt van een duidelijke manier waarop uw gegevens moeten worden gegroepeerd en de waarden waarmee u wilt werken, kunt u bepalen of u een draaitabel wilt opbouwen of berekeningen in een tabel wilt maken. Power Pivot is een uitbreiding en verbetering van de oorspronkelijke Excel-voorziening voor het maken van aggregaties, zoals som, telling of gemiddelde. U kunt aangepaste aggregaties in Power Pivot maken en wel in het Power Pivot-venster of in het draaitabelgebied van Excel.

  • In een berekende kolom kunt u aggregaties maken die rekening houden met de huidige rijcontext om verwante rijen uit een andere tabel op te halen, en vervolgens de som, de telling of het gemiddelde van die waarden in de verwante rijen berekenen.

  • In een maateenheid, kunt u dynamische aggregaties die zowel filters die zijn gedefinieerd in de formule en filters die zijn ingesteld door het ontwerp van de draaitabel en de selectie van Slicers, kolomkoppen en rijkoppen gebruiken. Maateenheden gebruiken standaard aggregaties kunnen worden gemaakt in Power Pivot met behulp van AutoSom of door een formule te maken. U kunt ook impliciete maateenheden standaard aggregaties gebruiken in een draaitabel in Excel maken.

Groeperingen toevoegen aan een draaitabel

Wanneer u een draaitabel ontwerpt, sleept u velden die groeperingen, categorieën of hiërarchieën vertegenwoordigen naar het kolommen- en rijengebied van de draaitabel om de gegevens te groeperen. U sleept vervolgens velden die numerieke waarden bevatten naar het waardengebied zodat ze kunnen worden geteld, het gemiddelde kan worden berekend of de som kan worden berekend.

Als u categorieën toevoegt aan een draaitabel, maar de categoriegegevens niet zijn gerelateerd aan de feitelijke gegevens, wordt mogelijk een fout of worden vreemde resultaten weergegeven. Normaliter probeert Power Pivot het probleem te corrigeren door automatisch relaties te detecteren en voor te stellen. Zie Werken met relaties in draaitabellen voor meer informatie.

U kunt tevens velden naar slicers slepen om bepaalde groepen gegevens voor weergave te selecteren. Met slicers kunt u de resultaten in een draaitabel op interactieve wijze groeperen, sorteren en filteren.

Werken met groeperingen in een formule

U kunt ook groeperingen en categorieën gebruiken om gegevens te aggregeren die zijn opgeslagen in tabellen door relaties tussen tabellen te maken en vervolgens formules maken die die relaties gebruiken om verwante waarden op te zoeken.

Met andere woorden, als u een formule wilt maken waarmee waarden op categorie worden gegroepeerd, moet u daarom eerst een relatie gebruiken om de tabel die de detailgegevens bevat, te verbinden met de tabel die de categorieën bevat, en vervolgens de formule opbouwen.

Zie Lookups in PowerPivot-formules voor meer informatie over het maken van formules waarin lookups worden gebruikt.

Filters gebruiken in aggregaties

Een nieuwe functie in Power Pivot is de mogelijkheid filters toepassen op kolommen en tabellen met gegevens, niet alleen in de gebruikersinterface en in een draaitabel of grafiek, maar ook in de helemaal formules die u gebruikt voor het berekenen van de aggregaties. Filters kunnen worden gebruikt in formules in berekende kolommen en in s.

In de nieuwe DAX-aggregatiefuncties kunt u bijvoorbeeld een hele tabel als het argument opgeven in plaats van waarden opgeven die moeten worden berekend of geteld. Als u geen filters op die tabel hebt toegepast, werkt de aggrefatiefunctie tegen alle waarden in de opgegeven kolom van de tabel. In DAX kunt u echter een dynamisch of statisch filter voor de tabel maken zodat de aggregatie ten opzichte van een andere subset gegevens werkt, afhankelijk van de filtervoorwaarde en de huidige context.

Door voorwaarden in filters en formules te combineren, kunt u aggregaties maken die veranderen naar gelang de waarden in de formules, of veranderen naar gelang de selectie van rij- en kolomkoppen in een draaitabel.

Zie Gegevens in formules filteren voor meer informatie.

Vergelijking van statistische Excel-functies en statistische DAX-functies

In de volgende tabel staat een aantal standaardaggregatiefuncties van Excel en vindt u koppelingen naar de implementatie van deze functies in Power Pivot. De DAX-versie van deze functies is qua gedrag vergelijkbaar met de Excel-versie, met enkele kleine verschillen in syntaxis en verwerking van bepaalde gegevenstypen.

Standaardaggregatiefuncties

Functie

Gebruik

AVERAGE

Retourneert het (rekenkundig) gemiddelde van alle getallen in een kolom.

AVERAGEA

Retourneert het (rekenkundig) gemiddelde van alle waarden in een kolom. Werkt met tekst en niet-numerieke waarden.

COUNT

Telt het aantal unieke numerieke waarden in een kolom.

COUNTA

Telt het aantal waarden in een kolom die niet leeg zijn.

MAX

Retourneert de grootste numerieke waarde in een kolom.

MAXX

Retourneert de hoogste waarde in een set expressies die in een tabel worden geëvalueerd.

MIN

Retourneert de kleinste numerieke waarde in een kolom.

MINX

Retourneert de laagste waarde in een set expressies die in een tabel worden geëvalueerd.

SUM

Telt alle getallen in een kolom bij elkaar op.

DAX-aggregatiefuncties

DAX bevat aggregatiefuncties waarmee u een tabel kunt specificeren waarover de aggregatie moet worden uitgevoerd. Met deze functies kunt u dus, behalve alleen het optellen of een gemiddelde berekenen van waarden in een kolom, ook een expressie maken waarmee dynamisch wordt gedefinieerd welke gegevens moeten worden samengeteld.

In de volgende tabel ziet u de aggregatiefuncties die in DAX beschikbaar zijn.

Functie

Gebruik

AVERAGEX

Berekent een gemiddelde van een set expressies die voor een tabel zijn geëvalueerd.

COUNTAX

Telt een set expressies die voor een tabel zijn geëvalueerd.

COUNTBLANK

Telt het aantal lege waarden in een kolom.

COUNTX

Telt het totale aantal rijen in een tabel.

COUNTROWS

Telt het aantal rijen dat uit een geneste tabelfunctie is geretourneerd, zoals een filterfunctie.

SUMX

Retourneert de som van een set expressies die voor een tabel zijn geëvalueerd.

Verschillen tussen aggregatiefuncties in DAX en Excel

Hoewel deze functies dezelfde naam als hun tegenhangers van Excel hebben, worden ze Power Pivotvan in het geheugen-analyse-engine gebruiken en als u wilt werken met tabellen en kolommen hebben herschreven. U kunt een DAX-formule niet gebruiken in een Excel-werkmap, en vice versa. Ze kunnen alleen worden gebruikt in het venster Power Pivot en in draaitabellen die zijn gebaseerd op Power Pivot gegevens. Ook, hoewel de functies identieke namen hebben, het gedrag enigszins afwijken. Zie de afzonderlijke functie verwijzing onderwerpen voor meer informatie.

De manier waarop kolommen in een aggregatie worden geëvalueerd, verschilt ook van de manier waarop Excel omgaat met aggregaties. Een voorbeeld kan hierbij wellicht helpen.

Stel dat u een som van de waarden in de kolom Amount van de tabel Sales wilt berekenen. U maakt dan de volgende formule:

=SUM('Sales'[Amount])

In het eenvoudigste geval haalt de functie de waarden op uit één ongefilterde kolom en is het resultaat gelijk aan het resultaat in Excel, waarin altijd slechts de waarden van de kolom Amount worden opgeteld. In Power Pivot wordt de formule echter geïnterpreteerd als "Haal de waarde in Amount op voor elke rij in de tabel Sales en tel die afzonderlijke waarden vervolgens op". Power Pivot evalueert elke rij waarover de aggregatie wordt uitgevoerd en berekent één scalaire waarde voor elke rij, en vervolgens wordt de aggregatie van die waarden uitgevoerd. Het resultaat van een formule kan daarom afwijken als er filters zijn toegepast op een tabel, of als de waarden worden berekend op basis van andere aggregaties die mogelijk worden gefilterd. Zie Context in DAX-formules voor meer informatie.

DAX-functies voor tijdintelligentie

Naast de functies voor tabelaggregatie die in het vorige gedeelte zijn beschreven, heeft DAX aggregatiefuncties die werken met datums en tijden die u opgeeft om u ingebouwde time intelligence te bieden. Deze functies gebruiken datumbereiken om verwante waarden op te halen en de waarden te aggregeren. U kunt ook waarden van datumbereiken vergelijken.

In de volgende tabel ziet u de functies voor tijdintelligentie die u voor aggregatie kunt gebruiken.

Functie

Gebruik

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Berekent een waarde aan het kalendereinde van de opgegeven periode.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Berekent een waarde aan het kalendereinde van de periode vóór de opgegeven periode.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Berekent een waarde voor het interval dat begint op de eerste dag van de periode en dat eindigt op de laatste datum in de opgegeven datumkolom.

De overige functies in de Time Intelligence-functiesectie (Time Intelligence-functies) zijn functies die kunnen worden gebruikt om datums of aangepaste datums op te halen om in een aggregatie te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de functie DATESINPERIOD gebruiken om een bereik met datums te retourneren en deze set datums als een argument gebruiken voor een andere functie om alleen voor die datums een aangepaste aggregatie te berekenen.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×