Adreslijstkenmerken voorbereiden voor synchronisatie met Office 365 via het hulpprogramma IdFix

Dit onderwerp bevat gedetailleerde instructies over het uitvoeren van het hulpprogramma, algemene fouten die u kunt tegenkomen, voorgestelde oplossingen, voorbeelden en aanbevolen procedures voor het oplossen van een groot aantal fouten.

Fouten in uw adreslijst oplossen met de grafische gebruikersinterface van IdFix

Voer het hulpprogramma IdFix voor Office 365 uit om te zoeken naar problemen in uw adreslijst en corrigeer vervolgens de fouten in de grafische gebruikersinterface zoals wordt beschreven in dit onderwerp. Als door het hulpprogramma een lege tabel wordt geretourneerd, zijn er geen fouten gevonden. Als er zich een groot aantal fouten in uw adreslijst bevinden, kan het resultaat van het hulpmiddel nogal overweldigend zijn. Een van de manieren om dit aan te pakken, is door alle fouten van hetzelfde type eerst op te lossen en vervolgens met het volgende type verder te gaan.

 1. Kijk eerst even naar de aanbevelingen die door IdFix worden weergegeven voordat u begint met het aanbrengen van wijzigingen.

  Neem de lijst met fouten door die IdFix heeft gevonden. U kunt de fouten sorteren op fouttype door te klikken op FOUT boven aan de kolom met de fouttypen. Als meerdere fouten aan één kenmerk zijn gekoppeld, worden die fouten in één rij samengebracht. Waar mogelijk komt IdFix met een aanbeveling voor een oplossing in de kolom BIJWERKEN. De oplossing is gebaseerd op een controle van andere kenmerken die aan een object zijn gekoppeld. Hoewel deze meestal beter zijn dan wat er zich al in de adreslijst bevindt, bent u de enige die de daadwerkelijke nauwkeurigheid ervan kan bepalen.

  Als IdFix een voorstel heeft voor het oplossen van een duplicatiefout, is deze oplossing herkenbaar aan een vlag (van drie mogelijke vlaggen) aan het begin van de waarde in de kolom BIJWERKEN, bijvoorbeeld [E]john.doe@contoso.com. Als u het voorstel accepteert, wordt de vlag niet in de adreslijst ingevoegd als u de wijziging aanbrengt. Alleen de waarde die volgt op de vlag voor het voorstel wordt toegepast, bijvoorbeeld john.doe@contoso.com. Als u het voorstel wilt accepteren, selecteert u de bijbehorende actie in de kolom ACTIE. De vlaggen duiden acties als volgt aan:

  • [G]    Voorgestelde actie GEREED. De waarde hoeft niet te worden bewerkt.

  • [B]    Voorgestelde actie BEWERKEN. De waarde moet worden gewijzigd om te voorkomen dat er een conflict met een andere waarde in de adreslijst ontstaat.

  • [V]    Voorgestelde actie VERWIJDEREN. De waarde is een SMTP-proxy op een niet-e-mailobject, waardoor dit dus waarschijnlijk veilig kan worden verwijderd.

 2. Nadat u de fouten hebt doorgenomen en ze begrijpt, werkt u de vermelding in de kolom BIJWERKEN bij met uw wijzigingen en selecteert u in de kolom ACTIE wat u met IdFix wilt doen om de wijziging aan te brengen. Zo kunnen twee gebruikers bijvoorbeeld een proxyAddress hebben waarvan wordt aangegeven dat het een duplicaat is. Slechts één gebruiker kan het proxyAddress gebruiken voor de bezorging van e-mail. U lost dit op door de kolom ACTIE te markeren als GEREED voor de gebruiker met de juiste waarde, en de kolom ACTIE te markeren als VERWIJDEREN voor de andere gebruiker. Hiermee verwijdert u het kenmerk proxyAddress van de gebruiker aan wie dit proxyAddress niet toebehoort, en er wordt niets gewijzigd voor de gebruiker van wie dit het juiste proxyAddress is.

 3. De volgende tabel bevat de fouten die door IdFix zijn gedetecteerd, de tabel bevat daarnaast de correcties die het hulpmiddel het vaakst voorstelt en biedt in een aantal gevallen voorbeelden van hoe de fouten opgelost kunnen worden.

  Veelvoorkomende fouten en oplossingen gedetecteerd door IdFix

  FOUT

  Beschrijving fouttype

  Voorgestelde oplossing

  Voorbeeld

  character

  Ongeldige tekens De waarde bevat een ongeldig teken.

  De voorgestelde oplossing voor de fout die wordt weergegeven in de kolom BIJWERKEN toont de waarde waaruit het ongeldige teken is verwijderd.

  Een spatie aan het einde van een geldig e-mailadres is een ongeldig teken, bijvoorbeeld:

  "user@contoso.com "

  Een spatie aan het begin van een geldig e-mailadres is een ongeldig teken, bijvoorbeeld:

  " user@contoso.com"

  Het teken ú is een ongeldig teken.

  duplicate

  Duplicaatgegeven. Voor de waarde bestaat een duplicaat binnen het bereik van de query. Alle duplicaatwaarden worden weergegeven als fouten.

  Bewerk of verwijder waarden zodat ze geen duplicaten meer zijn. Het hulpmiddel stelt geen correctie voor duplicaten voor. In plaats daarvan moet u kiezen welke van de twee of meer duplicaten de juiste is, en verwijdert u het duplicaatgegeven of de duplicaatgegevens.

  format

  Notatiefout. De waarde is in strijd met de vereisten voor het gebruik van het kenmerk.

  De voorgestelde bijwerkactie geeft de waarde weer waaruit alle ongeldige tekens zijn verwijderd. Als er geen ongeldige tekens zijn, zijn Bijwerken en Waarde identiek. U moet bepalen wat u echt hebben wilt in Bijwerken. Het hulpmiddel stelt geen correctie voor alle notatiefouten voor.

  Zo moeten SMTP-adressen voldoen aan RFC 2822 en mag mailNickName niet beginnen of eindigen met een punt. Zie voor meer informatie over notatievereisten voor directorykenmerken 'Voorbereiding van object en kenmerk van adreslijst' in Voorbereidingen treffen om gebruikers via adreslijstsynchronisatie in te richten voor Office 365.

  topleveldomain

  Topleveldomein. Dit geldt voor waarden die zijn onderworpen aan notatie volgens RFC 2822. Als het topleveldomein niet via internet routeerbaar is, wordt dit als een fout aangemerkt. Een SMTP-adres dat eindigt op .lokaal is bijvoorbeeld niet via internet routeerbaar en zou deze fout veroorzaken.

  Wijzig de waarde in een domein dat wel via internet routeerbaar is, zoals .com of .net.

  Wijzig myaddress@fourthcoffee.local in fourthcoffee.com of een ander via internet routeerbaar domein.

  Zie voor instructies Een niet-routeerbaar domein (zoals .lokaal) voorbereiden op adreslijstsynchronisatie.

  domainpart

  Fout in domeingedeelte. Dit geldt voor waarden die zijn onderworpen aan notatie volgens RFC 2822. Als het domeingedeelte van de waarde ongeldig is en niet voldoet aan RFC 2822, wordt dit gegenereerd.

  Wijzig de waarde in een waarde die aan RFC 2822 voldoet. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er zich geen spaties of ongeldige tekens in bevinden.

  Wijzig myaddress@fourth coffee.com in myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Fout in het lokale gedeelte. Dit geldt voor waarden die zijn onderworpen aan notatie volgens RFC 2822. Als het lokale gedeelte van de waarde ongeldig is en niet voldoet aan RFC 2822, wordt dit gegenereerd.

  Wijzig de waarde in een waarde die aan RFC 2822 voldoet. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er zich geen spaties of ongeldige tekens in bevinden.

  Wijzig my”work”address@fourthcoffee.com in myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  Lengtefout De waarde overschrijdt de maximale lengte voor het kenmerk. Dit doet zich meestal voor als het adreslijstschema is gewijzigd.

  De update die door IdFix wordt voorgesteld is om de waarde tot een acceptabele lengte af te kappen.

  Houd er rekening mee dat dit ongewenste resultaten kan opleveren. U moet de voorgestelde correctie bekijken en indien nodig wijzigen voordat u op Toepassen klikt.

  blank

  Leeg of null-fout. De waarde is in strijd met de null-beperking voor kenmerken die moeten worden gesynchroniseerd. Slechts een paar kenmerken moeten een waarde bevatten.

  Indien mogelijk worden bij de voorgestelde bijwerkactie andere kenmerkwaarden gebruikt om een waarschijnlijk alternatief te genereren.

  mailmatch

  Dit geldt alleen voor Office 365 Dedicated. De waarde komt niet overeen met het mailkenmerk.

  De voorgestelde bijwerkactie bestaat eruit om de waarde voor het mailkenmerk te laten voorafgaan door 'SMTP:'.

 4. Als u een fout wilt oplossen, selecteert u een optie in de vervolgkeuzelijst ACTIE .

  In de volgende tabel worden de handelingen beschreven die als ACTIE met het hulpprogramma IdFix kunnen worden uitgevoerd op kenmerken. Als u de kolom ACTIE leeg laat, wordt er door het hulpprogramma IdFix geen actie ondernomen naar aanleiding van deze specifieke fout in de adreslijst.

  Bewerkingen die u met IdFix kunt uitvoeren

  ACTIE

  Beschrijving van actie

  Voorbeeld

  GEREED

  De oorspronkelijke waarde is acceptabel en moet niet worden gewijzigd ook al wordt deze als fout aangemerkt.

  Twee gebruikers hebben een proxyAddress waarvan is aangetoond dat het duplicaten zijn. Slechts één gebruiker kan de waarde gebruiken voor de bezorging van e-mail. Markeer de gebruiker met de juiste waarde als GEREED.

  VERWIJDEREN

  De kenmerkwaarde wordt verwijderd uit het bronobject. Bij een kenmerk met meerdere waarden, bijvoorbeeld proxyAddresses, wordt alleen de weergegeven afzonderlijke waarde verwijderd.

  Twee gebruikers hebben een proxyAddress waarvan is aangetoond dat het duplicaten zijn. Slechts één gebruiker kan de waarde gebruiken voor de bezorging van e-mail. Markeer de gebruiker met de dubbele waarde als VERWIJDEREN.

  BEWERKEN

  De informatie in de kolom BIJWERKEN wordt gebruikt voor het wijzigen van de kenmerkwaarde. Als er een geldige waarde voor BIJWERKEN wordt voorgesteld door IdFix, selecteert u in de kolom ACTIEBEWERKEN en gaat u door naar de volgende fout. Als het voorstel u niet bevalt, typt u een nieuw voorstel in de kolom BIJWERKEN en selecteert u vervolgens in de kolom ACTIEBEWERKEN.

  ONGEDAAN MAKEN

  Deze optie is alleen beschikbaar als u een herstelbewerking vanuit een transactielogboek hebt uitgevoerd. Als u ONGEDAAN MAKEN selecteert, wordt de kenmerkwaarde teruggezet naar de oorspronkelijke waarde.

  MISLUKT

  Deze waarde wordt alleen geretourneerd als er een waarde voor BIJWERKEN op een onbekend wijze conflicteert met AD DS-regels. In dit geval kunt u de waarde in de kolom BIJWERKEN opnieuw bewerken als u weet wat de fout is. Het kan nodig zijn om de waarden in het object met ADSI Edit te analyseren. Zie voor meer informatie ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. Nadat u een ACTIE voor een fout of een reeks fouten hebt gekozen, klikt u op Toepassen. Wanneer u op Toepassen klikt, worden door het hulpmiddel de wijzigingen in de adreslijst aangebracht. U kunt oplossingen voor meerdere fouten opgeven voordat u op Toepassen klikt. De fouten worden met IdFix tegelijkertijd gecorrigeerd.

 6. Voer IdFix opnieuw uit om te controleren of uw oplossingen geen nieuwe fouten hebben veroorzaakt. U kunt deze stappen zo vaak herhalen als nodig is. Het is verstandig het proces een aantal keer uit te voeren voordat u de synchronisatie uitvoert.

Wijzigen van de regelreeks die door IdFix wordt gebruikt

In IdFix wordt standaard de regelset Multi-Tenant gebruikt voor het testen van de vermeldingen in uw adreslijst. Voor de meeste klanten van Office 365 is dit een geschikte regelset. Als u echter een Office 365 Dedicated- of ITAR-klant (International Traffic in Arms Regulations) bent, kunt u IdFix in plaats daarvan configureren voor het gebruik van de regelset Dedicated. Als u niet zeker weet welk type klant u bent, kunt u deze stap overslaan. Als u de regelset wilt instellen op Dedicated, klikt u op het tandwielpictogram in de menubalk en klikt u vervolgens op Dedicated.

Het zoekbereik wijzigen dat door IdFix wordt gebruikt

Standaard wordt met IdFix de hele adreslijst doorzocht. Als u wilt kunt u het hulpmiddel zo configureren dat er in de plaats daarvan een bepaalde substructuur wordt doorzocht. U doet dit door in de menubalk op het filterpictogram te klikken en vervolgens een geldige substructuur op te geven.

De wijzigingen terugdraaien met behulp van de grafische gebruikersinterface van IdFix

Telkens wanneer u op Toepassen klikt om wijzigingen toe te passen, maakt het hulpprogramma IdFix een apart bestand dat het transactielogboek wordt genoemd en dat de wijzigingen bevat die u zojuist hebt aangebracht. U kunt het transactielogboek gebruiken om alleen die wijzigingen terug te draaien die zich in het meest recente logboek bevinden, in het geval u een fout maakt. Als u een fout maakt terwijl u aan het bijwerken bent, kunt u de laatst toegepaste wijzigingen ongedaan maken door op Ongedaan maken te klikken. Als u op Ongedaan maken klikt wordt door IdFix het transactielogboek gebruikt om alleen die wijzigingen terug te draaien die zich in het meest recente transactielogboek bevinden. Zie voor meer informatie over het gebruik van het transactielogboek Verwijzing: IdFix-transactielogboek voor Office 365

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×