Aangepaste menu's en snelmenu's maken met macro's

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Access-macro's kunt u aangepaste snelmenu's die worden weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op formulieren, rapporten of afzonderlijke besturingselementen maken. U kunt ook aangepaste menu's die worden weergegeven op het lint voor specifieke formulieren of rapporten maken.

Als u wilt een menu met behulp van macro's maken, moet u drie stappen uitvoeren:

 1. Maak een macro-object met submacros met de opdrachten in het menu.

 2. Maak een andere macro-object dat wordt gemaakt van het menu zelf.

 3. Het menu voor een besturingselement, een formulier, een rapport of met de database toevoegen als geheel.

De volgende secties doorlopen u deze stappen uitgebreid beschreven.

Opmerking: Gebruikt u Access 2007? Als dat het geval is, gaat u verder omlaag naar de sectie aangepast snelmenu maken in Access 2007.

Tip: Als u weten hoe wilt u aangepaste snelmenu's maakt in Access met Visual Basic for Applications (VBA)-code, raadpleegt u het artikel een snelmenu voor een formulier, een formulierbesturingselement, of een rapport maken.

Stap 1: Een macro-object maken met submacros met de opdrachten in het menu

In deze stap maakt u een macro-object met submacros, elke submacro van de plaats waar de opdracht in een afzonderlijk in het snelmenu is.

Wat is een submacro?

U kunt een submacro binnen een macro-object een verzameling macroacties wilt definiëren. Submacros binnen een macro-object kunnen afzonderlijk worden aangeroepen vanuit diverse gebeurtenissen op het besturingselement en object. De afzonderlijke submacros binnen een macro-object elk een unieke naam hebben en een of meer macroacties kunnen bevatten.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Macro.

 2. Voor elke opdracht die u wilt dat in uw aangepaste snelmenu:

  1. Een submacro voor Macro-instructie toevoegen aan het macrovenster-ontwerp en noem de submacro voor wat u wilt weergeven in het snelmenu (bijvoorbeeld "Afdrukken" of "Vernieuwen").

   Tip: Als een toegangstoets zodat u het toetsenbord gebruiken kunt om de opdracht te kiezen, typt u een en-teken (&) voor de letter die u wilt de access-sleutel in de naam van de opdracht (bijvoorbeeld "&Refresh"). Deze letter wordt onderstreept in het menu.

  2. Binnen de submacro, selecteert u de eerste actie die u plaatsvinden wilt wanneer u de opdracht in het snelmenu op.

  3. Als er meer acties die moet worden uitgevoerd wanneer u deze optie selecteert, kunt u deze als afzonderlijke macroacties binnen de dezelfde submacro toevoegen.

 3. Opslaan en de naam van de macro-object, bijvoorbeeld mcrShortcutMenuCommands.

  De volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van macro-object met drie submacros voor een aangepast menu of het snelmenu.

  Schermafbeelding van Access macro ontwerpvenster met drie submacro voor instructies.

Stap 2: Maak een tweede macro-object dat wordt gemaakt van het menu

Deze stap kan worden gehouden, maar als u wilt maken het snelmenu van de macro-object dat u in stap 1 hebt gemaakt, moet u een tweede macro-object dat de Macroactie MenuToevoegenbevat. Deze macroactie wordt soms de "menumacro' genoemd.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Macro.

 2. Selecteer in de Nieuwe actie toevoegen keuzelijst met invoervak in het macrovenster-ontwerp, MenuToevoegen.

 3. Typ de naam van het menu (bijvoorbeeld ' formulier-opdrachten") in het vak Naam van het Menu van de argumenten voor de macro-actie MenuToevoegen . Dit argument is niet vereist, maar wordt aanbevolen als, klik in stap 3 u van plan bent het menu toevoegen aan een tabblad op het lint (zoals het tabblad Invoegtoepassingen van een formulier of rapport). Als het menu wordt toegevoegd als een snelmenu in stap 3, is de Naam van het Menu hoofdlettergevoelig.

 4. Voer de naam van de macro-object dat u hebt gemaakt in stap 1 in het vak Macronaam Menu van de argumenten.

 5. Opslaan en noem deze tweede macro-object, bijvoorbeeld mcrAddShortcutMenu.

  De volgende afbeelding ziet u een voorbeeld menu macro-object dat wordt gemaakt van het menu dat we ontworpen in stap 1.

  Schermafbeelding van een Access-macro-object met een MenuToevoegen macro-actie.

Stap 3: Het menu aan een besturingselement, formulier, rapport of -database koppelen

Afhankelijk van waar u het menu wilt wilt weergeven, gebruikt u een of meer van de volgende procedures uit.

Het menu naar het tabblad invoegtoepassingen van een formulier of rapport toevoegen

Gebruik deze procedure als u wilt dat het menu wordt weergegeven op het tabblad Invoegtoepassingen voor een specifieke formulier of rapport.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport waar u het menu wilt weergeven en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Extra op Eigenschappenvenster.

 3. Selecteer het hele object door het formulier of rapport in de lijst aan de bovenkant van het taakvenster eigenschappenvenster te selecteren.

 4. Typ de naam van het object macro die u hebt gemaakt in stap 2 (in dit voorbeeld "mcrAddShortcutMenu") op het tabblad Overige van het eigenschappenvenster in het vak van de eigenschap Menubalk .

 5. Sla de wijzigingen formulier of rapport.

  De volgende keer dat u het formulier of rapport opent, het tabblad Invoegtoepassingen wordt weergegeven in het lint. Klik op het tabblad als u wilt zien van het menu, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:

  Schermafbeelding van het lint van de invoegtoepassingen in Access

  Zie het artikel maken een aangepast lint in Accessvoor meer informatie over de technieken van het lint aanpassen, zoals aangepaste tabbladen toe te voegen of te verbergen van de standaardtabbladen.

Het menu toevoegen als een snelmenu voor een formulier, rapport of besturingselement

Gebruik deze procedure als u wilt dat het menu worden weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op een specifieke formulier, rapport of besturingselement.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport waar u het snelmenu wordt weergegeven en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Extra op Eigenschappenvenster.

 3. Selecteer het besturingselement of het object waaraan u wilt bijvoegen van het snelmenu te openen.

  Selecteer de hele om object te selecteren, formulier of rapport in de lijst aan de bovenkant van het taakvenster eigenschappenvenster.

 4. Typ de naam van het object macro die u hebt gemaakt in stap 2 (in dit voorbeeld "mcrAddShortcutMenu") op het tabblad Overige van het eigenschappenvenster in het vak van de eigenschap Snelmenubalk .

 5. Zorg ervoor dat de eigenschap Snelmenu is ingesteld op Ja.

 6. Sla de wijzigingen formulier of rapport.

  De volgende keer dat u opent het formulier of rapport en klik vervolgens met de rechtermuisknop op het formulier, rapport of besturingselement, ziet u het snelmenu met de bijbehorende opdrachten, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:

  Schermafbeelding van een snelmenu in een Access-formulier

Het menu toevoegen als een globaal snelmenu

Deze procedure vervangt alle de Standaardsnelmenu in de huidige database. Aangepaste snelmenu's die u hebt toegevoegd aan specifieke formulieren, rapporten of besturingselementen worden niet beïnvloed.

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

 3. Klik onder het lint en werkbalkopties, in het vak Snelmenubalk Typ de naam van de macro die u hebt gemaakt in stap 2 (in dit voorbeeld "mcrAddShortcutMenu").

 4. Klik op OK om uw wijzigingen opslaan in het dialoogvenster Opties voor Access .

 5. Sluit en Open de database voor de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Aangepaste snelmenu's vervangen de Standaardsnelmenu voor de objecten die ze zijn gekoppeld. Als u bewaren van bepaalde Access-opdrachten wilt in deze menu's, gebruikt u de macroactie OpdrachtUitvoeren om te zetten van de opdrachten in de macro-objecten voor de menu's die u wilt gebruiken.

Een aangepast snelmenu dat is gekoppeld aan een besturingselement vervangt eventuele andere aangepaste snelmenu's die zijn gedefinieerd in de database. Een aangepast snelmenu dat is gekoppeld aan een formulier of rapport vervangt een aangepaste globaal snelmenu.

Wanneer u een menumacro voor een formulier of rapport of voor de database opgeeft, wordt deze menumacro wanneer het formulier, rapport of de database is geopend. Als u wijzigingen aanbrengen in het menu macro-object of de macro-object met de opdrachten terwijl het formulier, rapport of database geopend is, moet u het formulier, rapport of database sluiten en opnieuw openen om de wijzigingen te bekijken.

Als u wilt een submenu maken op een snelkoppeling menulijst met opdrachten, volgt u stap 1 als u wilt maken van een afzonderlijke macro-object met alleen de opdrachten in het vervolgmenu, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:

Schermafbeelding van een macro in Access met twee submacros

Volg stap 1 opnieuw als u wilt de opdrachten voor het menuobject met een hoger niveau definiëren. Het submenu als een item in het op een hoger niveau macro-object toevoegen met behulp van de macro-actie MenuToevoegen . De volgende afbeelding ziet u het object macro voor een menu dat een submenu bevat. De derde submacro in dit voorbeeld macro-object wordt gemaakt van het submenu exporteren naar... (mcrShortcutSubMenuCommands).

Schermafbeelding van een Access-macro met vier submacros

De volgende afbeelding wordt het resulterende voltooide snelmenu met een vervolgmenu:

Schermafbeelding van een snelmenu met een vervolgmenu

U kunt meerdere niveaus van submenu's maken met behulp van MenuToevoegen macroacties die in de macro-objecten voor elk niveau van het menu. Zorg ervoor dat u een waarde opgeven voor het argument Menunaam voor elke actie MenuToevoegen , anders kan het submenu wordt weergegeven als een lege regel in het menu een hoger niveau.

Macro expressie voorwaarden met If-Then-Else blokken worden ondersteund in het hoofdmenu macro-object alleen. Met andere woorden, kunt u een voorwaardelijke expressie in een menu macro-object om te bepalen of een bepaald menu of het snelmenu wordt weergegeven, maar alleen voor de menu's op het hoogste niveau. U kunt geen voorwaarde expressies gebruiken om opdrachten of submenu's in de menu's weergeven of verbergen. U kunt ook een voorwaarde-expressie aan een aangepast snelmenu of globaal snelmenu weergeven of verbergen.

U kunt ook kunt de macro die u in stap 2 maakt deel uitmaken van een macro-object. Als u verschillende snelmenu's voor verschillende objecten opgeven of besturingselementen hebt, kunt u bijvoorbeeld één macro-object met alle benodigde menu macro's maken. Zorg ervoor dat u hebt een unieke naam voor elke submacro. Klik in stap 3, gebruikt u de volgende notatie om te verwijzen naar de macro: MacroObjectName.SubmacroName. Bijvoorbeeld: mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Naar boven

Aangepaste snelmenu's maken in Access 2007

Is er anders in Access 2007 ten opzichte van het ontwerpvenster macro nieuwere versies uitvouwen zodat de volgende secties om te volgen als u Access 2007 gebruikt.

In deze stap maakt u een macrogroep, elke macro waarvan een afzonderlijke opdracht in het snelmenu.

Wat is een macrogroep?

Een macrogroep is één macro-object met twee of meer onafhankelijke macro's. Macro's worden aangeduid met een naam voor elke macro te typen in de kolom met namen van Macro's. In de volgende afbeelding is Macro3 macrogroep voor een. NotFoundMsg en FoundMsg zijn afzonderlijke macro's in de groep elke macro die bestaat uit twee macroacties.

Voorbeeld macrogroep

Opmerking: De kolom Naam van de Macro wordt standaard verborgen. Klik op de Namen van Macro'som weer te geven van de kolom Naam van de Macro op het tabblad ontwerp in de groep Weergeven/verbergen .

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassenmodule en klikt u op Macro.

 2. Klik op Namen van Macro's om weer te geven van de kolom Naam van de Macro op het tabblad ontwerp in de groep Weergeven/verbergen .

 3. Voor elke opdracht die u wilt dat in uw aangepaste snelmenu:

  • Voer de tekst die u weergeven in het snelmenu (bijvoorbeeld 'Rapport afdrukken' of wilt 'Opslaan' genoemd) in de kolom Naam van de Macro .

   1. Opmerking: Als een toegangstoets zodat u het toetsenbord gebruiken kunt om de opdracht te kiezen, typt u een en-teken (&) voor de letter die u wilt de access-sleutel in de naam van de opdracht (bijvoorbeeld "&Save"). Deze letter wordt onderstreept in het menu.

  • Selecteer de eerste actie die u plaatsvinden wilt wanneer u de opdracht in het snelmenu op in de kolom actie .

  • Als er meer acties die moet worden uitgevoerd wanneer u deze optie selecteert, kunt u deze op in de volgende regels toevoegen. Voor elke opeenvolgende actie, laat u de cel met De naam van de Macro leeg.

   1. Opmerking: Als een lijn tussen twee menuopdrachten, typt u een afbreekstreepje (-) in de kolom Macronaam tussen de desbetreffende menuopdrachten.

 4. Opslaan en de naam van de macro, bijvoorbeeld mcrShortcutMenuCommands.

De volgende afbeelding ziet u een voorbeeld macrogroep voor een aangepast menu of het snelmenu.

Een macrogroep voor een menu in Ontwerpweergave

Deze stap kan worden gehouden, maar als u wilt maken het snelmenu van de macrogroep die u in stap 1 hebt gemaakt, moet u een tweede macro waarmee de macroactie MenuToevoegen bevat. Deze macro wordt soms de "menumacro' genoemd.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassenmodule en klikt u op Macro.

 2. Selecteer op de eerste regel van de macro MenuToevoegen in de lijst actie .

 3. Typ in het vak Naam van het Menu onder Actieargumenten, de naam van het menu (bijvoorbeeld "rapport opdrachten"). Dit argument is niet vereist, maar wordt aanbevolen als, klik in stap 3 u van plan bent het menu toevoegen aan een tabblad op het lint (zoals het tabblad Invoegtoepassingen van een formulier of rapport). Als het menu wordt toegevoegd als een snelmenu in stap 3, is de Naam van het Menu hoofdlettergevoelig.

 4. Voer in het vak Menumacronaam de naam van de macro die u in stap 1 hebt gemaakt.

 5. Opslaan en de naam van de macro, bijvoorbeeld mcrAddShortcutMenu.

De volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een menumacro waarmee wordt het menu dat we ontworpen gemaakt in stap 1.

Een menumacro in Ontwerpweergave

Afhankelijk van waar u het menu wilt wilt weergeven, gebruikt u een of meer van de volgende procedures uit.

 • Het menu naar het tabblad invoegtoepassingen van een formulier of rapport toevoegen

  Gebruik deze procedure als u wilt dat het menu wordt weergegeven op het tabblad Invoegtoepassingen voor een specifieke formulier of rapport, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:

  Tabblad Invoegtoepassingen met een aangepast menu

  1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport waar u het menu wilt weergeven en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

  2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Eigenschappenvenster.

  3. Selecteer het hele object door het formulier of rapport in de lijst aan de bovenkant van het taakvenster eigenschappenvenster te selecteren.

  4. Typ de naam van de macro die u hebt gemaakt in stap 2 (in dit voorbeeld "mcrAddShortcutMenu") op het tabblad Overige van het eigenschappenvenster in het vak van de eigenschap Snelmenu te openen .

   De volgende keer dat u het formulier of rapport opent, het tabblad Invoegtoepassingen wordt weergegeven in het lint. Klik op het tabblad om het menu ziet.

   Zie het artikel maken een aangepast lint in Accessvoor meer informatie over de technieken van het lint aanpassen, zoals aangepaste tabbladen toe te voegen of te verbergen van de standaardtabbladen.

   Het lint maakt deel uit van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 • Het menu toevoegen als een snelmenu voor een formulier, rapport of besturingselement

  Gebruik deze procedure als u wilt dat het menu worden weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op een specifieke formulier, rapport of besturingselement, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding:

  Een eenvoudig snelmenu

  1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport waar u het snelmenu wordt weergegeven en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

  2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Eigenschappenvenster.

  3. Selecteer het besturingselement of het object waaraan u wilt bijvoegen van het snelmenu te openen.

   Opmerking: Selecteer de hele om object te selecteren, formulier of rapport in de lijst aan de bovenkant van het taakvenster eigenschappenvenster.

  4. Typ de naam van de macro die u hebt gemaakt in stap 2 (in dit voorbeeld "mcrAddShortcutMenu") op het tabblad Overige van het eigenschappenvenster in het vak van de eigenschap Snelmenubalk .

 • Het menu toevoegen als een globaal snelmenu

  Deze procedure vervangt alle de Standaardsnelmenu in de huidige database. Aangepaste snelmenu's die u hebt toegevoegd aan specifieke formulieren, rapporten of besturingselementen worden niet beïnvloed.

  1. Klik op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

  2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

  3. Klik onder het lint en werkbalkopties, in het vak Snelmenubalk Typ de naam van de macro die u hebt gemaakt in stap 2 (in dit voorbeeld "mcrAddShortcutMenu").

 • Aangepaste snelmenu's vervangen de Standaardsnelmenu voor de objecten die ze zijn gekoppeld. Als u bewaren van bepaalde Access-opdrachten wilt in deze menu's, gebruikt u de actie OpdrachtUitvoeren om te zetten van de opdrachten in de macrogroepen voor de menu's die u wilt gebruiken.

 • Een aangepast snelmenu dat is gekoppeld aan een besturingselement vervangt eventuele andere aangepaste snelmenu's die zijn gedefinieerd in de database. Een aangepast snelmenu dat is gekoppeld aan een formulier of rapport vervangt een aangepaste globaal snelmenu.

 • Wanneer u een menumacro voor een formulier of rapport of voor de database opgeeft, wordt deze menumacro wanneer het formulier, rapport of de database is geopend. Als u wijzigingen aanbrengt in de menumacro of de macrogroep waarin de opdrachten terwijl het formulier, rapport of database geopend is, moet u het formulier, rapport of database sluiten en opnieuw openen om de wijzigingen te bekijken.

 • Als u wilt een submenumaken, volgt u stap 1 als u wilt maken van een afzonderlijke macrogroep met alleen de opdrachten in het vervolgmenu. Volg stap 1 opnieuw als u wilt de opdrachten voor het op een hoger niveau menu definiëren. Het submenu als een item in de groep met een hoger niveau macro toevoegen met behulp van de macro-actie MenuToevoegen . De volgende afbeelding ziet u de macrogroep voor een menu waarbij een submenu bevat, wordt het resulterende snelmenu te openen. De derde regel in de macrogroep maakt het submenu Exporteren naar... (mcrSubMenu).

  Een snelmenu dat een submenu bevat

  U kunt meerdere niveaus van submenu's maken met behulp van MenuToevoegen in de macrogroepen voor elk niveau van het menu. Zorg ervoor dat u een waarde opgeven voor het argument Menunaam voor elke actie MenuToevoegen , anders kan het submenu wordt weergegeven als een lege regel in het menu een hoger niveau.

 • Macrovoorwaarden worden ondersteund in alleen het hoogste niveau menumacro. Met andere woorden, kunt u een voorwaarde in een menumacro om te bepalen of een bepaald menu of het snelmenu wordt weergegeven, maar alleen voor de menu's op het hoogste niveau. U kunt voorwaarden niet gebruiken om opdrachten of submenu's in de menu's weergeven of verbergen. U kunt ook een voorwaarde een aangepast snelmenu of globaal snelmenu weergeven of verbergen.

 • (Optioneel) kunt de macro die u in stap 2 maakt deel uitmaken van een macrogroep. Als u verschillende snelmenu's voor verschillende objecten opgeven of besturingselementen hebt, kunt u bijvoorbeeld één macro-object met alle benodigde menu macro's maken. Zorg ervoor dat de kolom Naam van de macro's weergeven en typ een unieke naam voor elke macro. Klik in stap 3, gebruikt u de volgende notatie om te verwijzen naar de macro: macrogroepsnaam.macronaam. Bijvoorbeeld: mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders