Aangepaste categorieën en groepen maken en beheren in het navigatiedeelvenster

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met het navigatiedeelvenster in Access kunt u uw databaseobjecten gebruiken en beheren. U kunt aangepaste categorieën en groepen maken in het navigatiedeelvenster, zodat u uw databaseobjecten geheel naar wens kunt ordenen. U kunt bijvoorbeeld snelkoppelingen maken waarmee uitsluitend objecten worden weergegeven die gebruikers nodig hebben, zodat ze efficiënter kunnen werken.

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u aangepaste categorieën en groepen maakt en beheert in het navigatiedeelvenster.

Opmerking: Het navigatiedeelvenster kan niet worden gebruikt in een webbrowser. Als u het navigatiedeelvenster bij een webdatabase wilt gebruiken, moet u de database eerst met Access openen.

Opmerking:  Dit artikel heeft geen betrekking op Access-apps, het nieuwe type database dat u met Access ontwerpt en online publiceert. Zie Een Access-app maken voor meer informatie.

In dit artikel

Aangepaste categorieën en groepen maken

Groepen en objecten in een categorie weergeven of verbergen

Objecten in aangepaste groepen verwijderen en terugzetten

Aangepaste categorieën en groepen maken

Wanneer u een aangepaste categorie maakt, maakt u deze voor de geopende database en de categorie blijft ook altijd bij die bepaalde database. U kunt aangepaste categorieën en groepen niet overbrengen naar een andere database.

U gebruikt het dialoogvenster Navigatieopties voor het maken en beheren van aangepaste categorieën en groepen. Het proces verloopt globaal volgens deze stappen:

 • Eerst maakt u een aangepaste categorie. Access bevat al een dergelijke categorie, namelijk de categorie Aangepast. U kunt de naam van deze categorie wijzigen en vervolgens de gewenste groepen toevoegen of verwijderen, maar u kunt ook op elk gewenst moment een nieuwe categorie maken.

 • Nadat u een categorie hebt gemaakt, maakt u een of meer groepen voor de nieuwe categorie.

 • U sluit het dialoogvenster Navigatieopties en in het navigatiedeelvenster sleept of kopieert en plakt u de databaseobjecten die u aan de aangepaste groep wilt toewijzen. U sleept of kopieert de objecten uit een speciale groep, genaamd Niet-toegewezen objecten. Deze groep wordt automatisch in Access gemaakt wanneer u een aangepaste categorie maakt.

  Opmerking: Als u een databaseobject uit de groep Niet-toegewezen objecten toevoegt aan uw aangepaste groep, wordt er een snelkoppeling naar dat object gemaakt. Het object zelf wordt niet verplaatst of gekopieerd. Als u de snelkoppeling in een aangepaste groep een andere naam geeft of de snelkoppeling verwijdert, hebben deze wijzigingen geen invloed op het object zelf, alleen op de snelkoppeling naar dat object. 

 • Als u klaar bent met het vullen van de aangepaste groep of groepen, kunt u de groep Niet-toegewezen objecten en eventuele andere ongewenste groepen verbergen.

Een aangepaste categorie maken

 1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties.

 2. Klik in het dialoogvenster Navigatieopties, onder de lijst Categorieën, op Item toevoegen. Deze afbeelding geeft een nieuwe aangepaste categorie weer:

  Een nieuwe aangepaste categorie in het navigatiedeelvenster

 3. Typ een naam voor de nieuwe categorie en druk op Enter.

  Probeer een naam te bedenken waarvan de betekenis duidelijk is voor de personen die de database gebruiken. Nadat u de naam hebt gemaakt, ziet u dat het bijschrift voor de lijst (rechts) is gewijzigd en nu met de naam overeenkomt. Als u de nieuwe categorie bijvoorbeeld Mijn schakelbord noemt, wordt het bijschrift in de lijst aan de rechterkant Groepen voor "Mijn schakelbord". U ziet ook dat de lijst een groep bevat die Niet-toegewezen objecten heet. Deze groep wordt standaard in Access gemaakt en bevat alle objecten in uw database. U gebruikt deze objecten voor het vullen van uw aangepaste groep.

  Nadat u uw aangepaste categorie hebt gemaakt, maakt u een of meer groepen voor die categorie. U kunt zoveel groepen maken als u nodig hebt. Houd het dialoogvenster Navigatieopties open en voer de volgende stappen uit.

Een aangepaste groep maken

 1. Klik onder de lijst groepen voor "Groepsnaam" op Groep toevoegenen typ een naam voor de groep. U kunt dit proces zo vaak herhalen als u moet doen. Mijn schakelbord kan bijvoorbeeld drie groepen bevatten, formulieren voor gegevensinvoer, rapporten en query´s. De behoeften van uw gebruikers of uw eigen-voorkeuren, bepalen welke groepen die u in dit stadium toevoegt.

 2. Laat het selectievakje naast Niet-toegewezen objecten ingeschakeld en klik op OK. Het dialoogvenster Navigatieopties wordt gesloten en de nieuwe aangepaste groep wordt aan het navigatiedeelvenster toegevoegd, maar u kunt de nieuwe groep nog niet zien.

 3. Ga naar de volgende reeks stappen om de nieuwe groep zichtbaar te maken en objecten aan de groep toe te voegen.

Objecten aan een aangepaste groep toevoegen

 1. Klik op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik in de bovenste sectie van het menu op uw nieuwe categorie. De groep of groepen die u voor uw categorie hebt gemaakt, verschijnen in de onderste sectie van het menu, samen met de groep Niet-toegewezen objecten.

 2. Selecteer in de groep Niet-toegewezen objecten de items die u in de aangepaste groep wilt gebruiken en verplaats deze naar de aangepaste groep. In Access kunt u op verschillende manieren geselecteerde items verplaatsen. U kunt het volgende doen:

  • De items afzonderlijk slepen.

  • Ctrl ingedrukt houden, op meerdere items klikken en deze vervolgens naar uw aangepaste groep slepen.

  • Met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde items klikken, Toevoegen aan groep aanwijzen en vervolgens op de naam van de aangepaste groep klikken.

Als u klaar bent, kunt u de groep Niet-toegewezen objecten in het navigatiedeelvenster weergeven of verbergen.

De groep Niet-toegewezen objecten verbergen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en selecteer Navigatieopties.

 2. In het deelvenster Groepen voorcategorie schakelt u het selectievakje Niet-toegewezen objecten uit.

Wanneer u eenmaal een aangepaste categorie en groep hebt gemaakt en enkele snelkoppelingen aan die groep hebt toegevoegd, kunt u deze snelkoppelingen gebruiken om nog meer groepen te maken. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u dat doet.

Een nieuwe aangepaste groep maken met een object uit een bestaande aangepaste groep

Opmerking: Om deze techniek te kunnen gebruiken moet u eerst een aangepaste categorie maken en dan de objecten groeperen volgens de stappen in de vorige gedeelten.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een object dat u in de nieuwe groep wilt plaatsen terwijl u een aangepaste categorie en groep geopend hebt in het navigatiedeelvenster.

 2. Wijs Toevoegen aan groep aan en klik op Nieuwe groep.

  U ziet een nieuwe groep in het navigatiedeelvenster.

  Een nieuwe aangepaste groep in het navigatiedeelvenster

  Voer een naam in voor de nieuwe groep en sleep vervolgens meer gewenste snelkoppelingen naar de nieuwe groep.

Naar boven

Groepen en objecten in een categorie weergeven of verbergen

U kunt zoveel groepen in een aangepaste categorie verbergen als u wilt en zoveel objecten in a groep als u wenst. Onthoud het volgende als u verder gaat met het proces:

 • In Access kunt u op twee manieren een object verbergen. U kunt opdrachten in het navigatiedeelvenster gebruiken om een object in de bovenliggende groep en categorie te verbergen, of u kunt een eigenschap voor elk object kiezen en deze verbergen in alle groepen en categorieën in de geopende database.

 • U kunt verborgen objecten en groepen volledig onzichtbaar maken of u kunt ze in het navigatiedeelvenster weergeven als niet-beschikbare (lichter gekleurde) pictogrammen. U doet dit door het selectievakje Verborgen objecten weergeven in het dialoogvenster Navigatieopties in of uit te schakelen. U kunt dit selectievakje ook gebruiken om een verborgen groep of object te herstellen (zichtbaar te maken).

In de volgende gedeelten wordt stap voor stap uitgelegd hoe u deze taken uitvoert.

Een groep in een categorie verbergen

 • Klik met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster op de titelbalk van de groep die u wilt verbergen en klik vervolgens op Verbergen.

  Opmerking: U kunt ook deze taak uitvoeren met behulp van het dialoogvenster Navigatieopties te klikken . Het dialoogvenster openen (Zie de stappen in het volgende gedeelte als u niet weet hoe), en schakel het selectievakje in naast de groep die u wilt verbergen in de lijst groepen voor "categorie" .

Een verborgen groep in een categorie herstellen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de menubalk boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties in het snelmenu.

 2. Selecteer in de lijst Categorieën de categorie die de verborgen groep bevat.

 3. Selecteer het selectievakje in naast de verborgen groep in de lijst groepen voor "categorie" .

 4. Klik op OK.

Een object in de bovenliggende groep verbergen

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het object en klik op Verbergen.

Een object verbergen in alle categorieën en groepen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het object dat u wilt verbergen en vervolgens op Objecteigenschappen.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend en de naam van het object wordt weergegeven in de titel van het dialoogvenster. Als u bijvoorbeeld een formulier met de naam Orders opent, krijgt het dialoogvenster de titel Eigenschappen voor Orders. De volgende afbeelding geeft dit dialoogvenster weer.

  Het dialoogvenster Eigenschappen voor een databaseobject in Access

 2. Schakel het selectievakje Verborgen in.

 3. Klik op OK.

Een verborgen object herstellen (zichtbaar maken)

 1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik op Navigatieopties in het snelmenu.

 2. Schakel onder Weergaveopties het selectievakje Verborgen objecten weergeven in.

 3. Klik op OK en ga terug naar het navigatiedeelvenster. In dit venster wordt voor alle verborgen objecten een grijs pictogram weergegeven.

 4. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u het object alleen in de bovenliggende groep en categorie hebt verborgen, klikt u met de rechtermuisknop op het object en klikt u op Zichtbaar maken.

  • Als u het object in alle categorieën en groepen hebt verborgen met de eigenschap Verborgen, klikt u met de rechtermuisknop op het object, klikt u op Eigenschappen weergeven en schakelt u het selectievakje Verborgen uit.

Naar boven

Objecten in aangepaste groepen verwijderen en terugzetten

Uw aangepaste groepen kunnen na verloop van tijd veranderen omdat de behoeften van de gebruikers en het bedrijf ook veranderen. U kunt op elk moment objecten in een groep toevoegen of verwijderen. In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u dat doet.

Objecten uit een aangepaste groep verwijderen

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het object dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Een object in een aangepaste groep terugzetten

 1. Geef de groep Niet-toegewezen objecten weer indien deze groep is verborgen.

  Hoe kan ik de groep Niet-toegewezen objecten weergeven?

  1. Klik met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik op Navigatieopties in het snelmenu.

  2. Selecteer het selectievakje naast Niet-toegewezen objectenin het deelvenster groepen voor "categorie" .

 2. Sleep of kopieer en plak het gewenste object uit de groep Niet-toegewezen objecten in uw aangepaste groep.

De naam van een object in een aangepaste groep wijzigen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het object waarvan u de naam wilt wijzigen en klik vervolgens op Naam snelkoppeling wijzigen.

 2. Typ de nieuwe naam voor de snelkoppeling en druk vervolgens op Enter.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×