Woordenlijst Infopath

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

A

B

C

D

E

F

G

H

Ik

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

V

W

X

A

Naar boven

actie

Een deel van een regel die wordt gebruikt in combinatie met voorwaarden automatisch dialoogvensters, weergeven waarden instellen, query gegevens indienen en formulieren openen.

actief veld

Het veld in een formulier waarin de cursor zich bevindt.

ActiveX-besturingselement

Een aangepaste besturingselement. Ontwerpers kunnen toevoegen of verwijderen van ActiveX-besturingselementen in het taakvenster besturingselementen .

door beheerder goedgekeurde formuliersjabloon

Een browsercompatibele formuliersjabloon die door een beheerder op een server met InfoPath Forms Services is geüpload. Een beheerder goedgekeurde formuliersjabloon kunt code opnemen.

kenmerkveld

Een veld in de gegevensbron die u gegevens en dat bevatten kunt is een kenmerk (in plaats van een element). Kenmerkvelden mogen geen andere velden bevatten.

B

Naar boven

binden

Een besturingselement koppelen aan een veld of groep in de gegevensbron, zodat de gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement wordt opgeslagen. Wanneer een besturingselement voor een niet-afhankelijk is, het is niet verbonden met een veld of groep en dus gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement niet worden opgeslagen.

voor browsers compatibele formuliersjabloon

Een formuliersjabloon die is ontworpen in Microsoft Office InfoPath met behulp van een bepaalde compatibiliteitsmodus. Een browsercompatibele formuliersjabloon kunt worden browsercompatibele wanneer deze wordt gepubliceerd naar een InfoPath Forms Services-server.

voor browsers geschikte formuliersjabloon

Een browsercompatibele formuliersjabloon die is gepubliceerd naar een InfoPath Forms Services-server en die is browser-ingeschakeld zodat gebruikers kunnen weergeven en vul het formulier in een webbrowser.

C

Naar boven

CAB-bestand

Een bestandsindeling die kunt u efficiënt pakket meerdere bestanden als één bestand, voor eenvoudiger opslag of overdracht. InfoPath-formulierbestanden formuliersjabloonbestand (.xsn vormen) zijn .cab-bestanden met de extensie xsn.

trapsgewijze keuzelijst

Twee of meer keuzelijsten die met elkaar zodanig verbonden zijn dat een waarde te selecteren in een keuzen in de andere aangepast.

onderliggend element

Een XML-boomstructuur, het element dat deel van het bovenliggende element uitmaakt.

keuzegroep

Een besturingselement dat wordt gebruikt om een reeks opties die elkaar uitsluiten. Standaard bevat een keuzegroep twee keuzesecties, waarvan er wordt weergegeven aan de gebruiker als de standaardoptie in het formulier.

keuzesectie

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en wordt gebruikt voor één optie binnen een reeks opties die elkaar uitsluiten. Gebruikers kunnen een keuzesectie vervangen door een andere bij het invullen van een formulier.

COM

Zie Component objectmodel.

besturingselement voor keuzelijsten met invoervak

Een besturingselement die wordt gecombineerd met een tekstvak in een keuzelijst, zodat gebruikers kunnen een vermelding Typ of kies een van de lijst.

Component Object Model (COM)

Een specificatie ontwikkeld door Microsoft voor het maken van software-onderdelen die kan worden samengevoegd tot programma's of functionaliteit kunt toevoegen aan bestaande programma's op Microsoft Windows-besturingssystemen.

voorwaardelijke opmaak

Het proces van het wijzigen van het uiterlijk van een besturingselement, inclusief de zichtbaarheid en alleen-lezen-schrijven provincie, op basis van waarden die zijn ingevoerd in het formulier.

aangepast besturingselement

Een formulieronderdeel, zoals een sjabloononderdeel of ActiveX-besturingselement, die niet is opgenomen met InfoPath al dan niet standaard. Ontwerpers kunnen toevoegen of verwijderen van aangepaste besturingselementen met behulp van het taakvenster besturingselementen .

aangepast geïnstalleerd formulier

Een formulier dat is geïnstalleerd met een aangepast installatieprogramma en dat meestal heeft toegang tot bestanden en instellingen op de computer.

aangepast taakvenster

Een HTML-bestand waarvan de inhoud wordt weergegeven in een venster naast een formulier. Aangepaste taakvensters kunnen bieden formulier / regiospecifieke opdrachten en Help-inhoud.

D

Naar boven

gegevensverbinding

De verbinding tussen een InfoPath-formulier en een externe gegevensbron, zoals een database, webservice, SharePoint-bibliotheek of XML-bestand. Gegevensverbindingen worden gebruikt voor het ophalen en indienen van gegevens.

gegevensverbindingsbibliotheek

Een documentbibliotheek, bevindt op een site met Microsoft Office SharePoint Server 2007, met een verzameling universele gegevensverbinding (gegevensverbindingsbestand) en Office-gegevensbestanden (ODC).

gegevensveld

Een veld waarin het resultaat van een query toevoegen aan een externe gegevensbron.

gegevensbron

De lijst met velden en groepen die de gegevens voor een InfoPath-formulier gedefinieerd en opgeslagen. Besturingselementen in het formulier zijn gekoppeld aan de velden en groepen in de gegevensbron.

gegevenstype

De eigenschap van een veld gemaakt waarmee wordt bepaald welk type gegevens dat het veld kan worden opgeslagen. Voorbeelden van gegevenstypen zijn tekst, Rich Text, geheel getal, decimaal getal, waar/onwaar, Hyperlink, datum en tijd en afbeelding.

gegevensvalidatie

Het proces van het testen van de nauwkeurigheid van gegevens; een set regels die u kunt toepassen op een besturingselement wilt opgeven van het type en het bereik van gegevens die gebruikers kunnen invoeren.

standaardrol

Een instelling die is gekoppeld aan een bepaalde gebruikersfunctie. Gebruikers die niet zijn toegewezen aan een bestaande gebruikersfunctie worden automatisch toegewezen aan de rol die is opgegeven als het standaardapparaat.

ontwerpmodus

De InfoPath-ontwerpomgeving waarin u kunt maken of wijzigen van een formuliersjabloon.

waarschuwing in dialoogvenster

Een gegevensvalidatiewaarschuwing dat wordt een dialoogvenster geopend met een aangepast foutbericht wanneer ongeldige gegevens in een besturingselement wordt ingevoerd.

digitale handtekening

Een elektronische, versleuteling gebaseerde tijdstempel op een formulier of een gedeelte van een formulier. Deze handtekening bevestigt dat het formulier of de sectie afkomstig van de ondertekenaar is en niet is gewijzigd.

documentbibliotheek

Een map waarin een verzameling bestanden worden gedeeld en de bestanden vaak dezelfde sjabloon te gebruiken. Elk bestand in een bibliotheek is gekoppeld aan de gebruiker gedefinieerde informatie die wordt weergegeven in de inhoudsopgave voor deze bibliotheek.

Document-objectmodel (DOM)

Een specificatie World Wide Web Consortium die goed beschrijft de structuur van dynamische HTML en XML-documenten op een manier waarmee ze worden bewerkt via een webbrowser.

DOM

Zie Document objectmodel.

E

Naar boven

gebeurtenis

Een actie die wordt herkend door een object, zoals een muisklik of de toets te drukken, waarvoor u een reactie kunt definiëren. Een gebeurtenis kan worden veroorzaakt door een gebruikersactie of een Visual Basic-instructie of deze kan worden veroorzaakt door het systeem.

gebeurtenis-handler

De functie code in een InfoPath-formuliersjabloon die u moet op een gebruikersactie reageren of wijzigen om de XML-gegevens.

expressievak

Een besturingselement op een formulier dat alleen-lezen gegevens worden weergegeven als het resultaat van een opzoekactie of berekening van de gegevens met een XPath-expressie.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Een taal van het type markeringen die breidt HTML en opnieuw wordt geformuleerd als XML.

Extensible Markup Language (XML)

Standaard-taal voor het beschrijven, ordenen en gegevens uitwisselen. In InfoPath-formuliersjablonen zijn gebaseerd op XML-technologieën en formuliergegevens worden opgeslagen of verzonden in XML-indeling.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

Een XML-vocabulaire dat wordt gebruikt om XML-gegevens naar een ander formulier, zoals HTML-code, door middel van een opmaakmodel waarmee wordt gedefinieerd regels van de presentatie te transformeren.

F

Naar boven

veld

Een element of kenmerk in de gegevensbron die gegevens bevatten. Als het veld een element is, kan het kenmerkvelden bevatten. Velden bevatten de gegevens die worden ingevoerd in besturingselementen.

bestandsbijlage

Een besturingselement waarmee gebruikers kunnen bestanden toevoegen aan hun formulier wanneer ze invullen. De formulierontwerper van een kan de soorten bevestigbare bestanden kunt beperken.

filter

Een reeks voorwaarden die is toegepast op gegevens om een subset van de gegevens weer te geven.

filterpictogram

Het pictogram dat wordt weergegeven naast gefilterde gegevens in een formulier.

formulier

In InfoPath, een document met een reeks besturingselementen waarin gebruikers gegevens kunnen opgeven. InfoPath-formulieren kunnen functies zoals uitgebreide tekstvakken, datumkiezers, optionele en herhalende secties, gegevensvalidatie en voorwaardelijke opmaak bevatten.

() formulierdefinitiebestand

Een XML-bestand met de extensie .xsf dat informatie over alle andere bestanden en onderdelen die worden gebruikt in een formulier bevat, met inbegrip van de aanpassingen van de gebruikersinterface, XML-schema's, weergaven, bedrijfslogica, gebeurtenissen en implementatie-instellingen.

formulierbestanden

Een verzameling bestanden die worden gebruikt voor het implementeren van een InfoPath-formulier. Bestandstypen zijn .html, .xml, .xsd, XSLT, script en andere bestandstypen die nodig zijn voor ondersteunt de functionaliteit van het formulier.

formulierbibliotheek

Een map waarin een verzameling formulieren die zijn gebaseerd op dezelfde sjabloon wordt opgeslagen en gebruikt. Elk formulier in een formulierbibliotheek is gekoppeld aan de gebruiker gedefinieerde informatie die wordt weergegeven in de inhoudsopgave voor deze bibliotheek.

formuliersjabloon

In InfoPath, een bestand of set bestanden die u de gegevensstructuur, uiterlijk en gedrag van een formulier definieert.

sjabloon formulierbibliotheek

De locatie, in het bovenste niveau van een siteverzameling waar de formuliersjablonen die door een beheerder zijn geactiveerd worden opgeslagen.

Formule

Een XPath-expressie die bestaat uit waarden, velden of groepen, functies en operatoren. Formules kunnen worden gebruikt om te berekenen, wiskundige waarden, datums en tijden weergeven en referentievelden.

functie

Een vooraf gedefinieerde XPath-expressie die resulteert in een waarde op basis van de resultaten van een berekening.

G

Naar boven

groeperen

Een element in de gegevensbron die velden en andere ongewenste groepen kan bevatten. Besturingselementen met andere besturingselementen, zoals herhalende tabellen en secties, zijn afhankelijk van groepen.

B

Naar boven

hostomgeving

Een Web- of -bureaubladtoepassing hebt, zoals een Windows Forms-toepassing, waarin een InfoPath-formulier is ingesloten.

hyperlink

Gekleurde en onderstreepte tekst of een afbeelding die u op Ga naar een bestand, een locatie in een bestand, een webpagina op het World Wide Web of een webpagina op een intranet. Hyperlinks kunnen ook verwijzen naar nieuwsgroepen en naar Gopher, Telnet en FTP-sites.

I

Naar boven

IME

Zie Input Method Editor.

InfoPath-formuliermap

Een map in Outlook 2007 waarin een verzameling verwante InfoPath 2007-formulieren opgeslagen. Klik in de map InfoPath-formulieren kunt u kolommen om te groeperen, filteren en sorteren gegevens uit meerdere formulieren.

initiatiefnemer

Een optionele instelling die is gekoppeld aan een bepaalde gebruikersfunctie. Gebruikers die een nieuw formulier openen worden automatisch toegewezen aan deze rol, heft u eventuele andere roltoewijzingen.

Inkt

Het schrijven of tekenen van lijnen die zijn gemaakt met een tablet-pen of de muis.

handgeschreven invoer

De omgeving waarin u een formulier invullen kunt door te schrijven in inkt. Op een Tablet-PC, InfoPath automatisch geopend in de modus Peninvoer.

inkt handleiding

Een gearceerd gebied dat groter wordt als u in het formulierveld van een met een tablet-pen schrijft.

inktsectie

Een gebied in een RTF-vak waarop gebruikers kunnen tekenen of schrijven met een tabletpen. InfoPath slaat handgeschreven notities en tekeningen in een inktsectie als inkt.

inline waarschuwing

Een gegevensvalidatiewaarschuwing waarmee wordt aangegeven besturingselementen die ongeldige of ontbrekende gegevens met een onderbroken rode rand of een rood sterretje bevatten. Gebruikers kunnen aangepaste foutberichten weergeven met de rechtermuisknop op het besturingselement of door te klikken op een koppeling voor meer informatie.

Input Method Editor (IME)

Een programma dat Oost-Aziatische tekst (Traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Japans of Koreaans) in programma's invoert door toetsaanslagen te converteren naar complexe Oost-Aziatische tekens. De IME wordt behandeld als een alternatief type toetsenbordindeling.

Internet

Een wereldwijd netwerk van duizenden kleinere computernetwerken en miljoenen commerciële, educatieve, government en pc's.

intranet

Een netwerk binnen een organisatie die gebruikmaakt van Internet-technologieën (zoals de HTTP of FTP-protocol). Met behulp van hyperlinks vindt u objecten, documenten, pagina's en andere bestemmingen op het intranet.

J

Naar boven

JScript

Een geïnterpreteerd, op basis van een object scripttaal die op C, C++ en Java voortbouwt. Dit is de Microsoft-implementatie van de ECMA 262 language specification.

K

Naar boven

sleutelveld

Een veld in de gegevensbron dat koppelingen gerelateerde gegevens worden weergegeven in de hoofdsectie en detailsectie.

L

Naar boven

indelingstabel

Een verzameling cellen die worden gebruikt om te rangschikken van de formulierinhoud van het zoals tekst of besturingselementen.

gekoppeld object

Een object dat is gemaakt in een bronbestand en ingevoegd in een doelbestand, behoud van een verbinding tussen de twee bestanden. Het gekoppelde object in het doelbestand kan worden bijgewerkt als het bronbestand wordt bijgewerkt.

keuzelijst

Een besturingselement vindt u een lijst met opties. Een keuzelijst bestaat uit een lijst en een optionele label.

lijstbesturingselement

Een besturingselement op een formulier dat kan worden opgemaakt als een lijst met opsommingstekens, genummerde of normaal. Een gebruiker kan tekst invoeren in een lijstbesturingselement, zo nodig wordt herhaald.

M

Naar boven

Microsoft Developer Network (MSDN)

Een Microsoft-website (en abonnementsprogramma) en waarmee ontwikkelaars met de meest recente hulpmiddelen, evenals informatie, codevoorbeelden en trainingsmateriaal voor hulpmiddelen voor het ontwikkelen van Microsoft. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Een programming-omgeving gebruikt om te maken, bewerken en fouten opsporen in Microsoft JScript- of Microsoft VBScript-code in een InfoPath-formulier.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Een programming beheerde code-omgeving die wordt gebruikt om te maken, bewerken en fouten opsporen in Visual Basic of C#-code in een InfoPath-formuliersjabloon opgenomen.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Een hulpmiddel die wordt gebruikt voor het maken van de installatiepakketten voor software die moet worden geïmplementeerd op Windows-besturingssystemen.

MSDN

Zie Microsoft Developer Network.

MSE

Zie Microsoft Script Editor.

MSI

Zie Microsoft Windows Installer.

keuzelijst voor meervoudige selectie

Een besturingselement waarmee gebruikers een of meer items uit een lijst met mogelijkheden te kiezen. Gebruikers kunnen items opgeven door selectievakjes in te schakelen of door hun eigen items toe te voegen aan de lijst.

N

Naar boven

naamruimte

Een manier die uniek in aanmerking komt de namen van elementen en relaties om te voorkomen voor elementen die dezelfde naam hebben maar afkomstig zijn uit meerdere bronnen.

O

Naar boven

objectmodel

Een hiërarchische bibliotheek van objecten en collecties met de inhoud en de functionaliteit van een toepassing. Objecten en collecties hebben eigenschappen, methoden en gebeurtenissen die kunnen worden gebruikt om het bewerken van en werken met een toepassing.

object-modeldiagram

Een grafische weergave van de objecten en collecties die deel uitmaken van een opgegeven objectmodel.

offlinegegevensbron

Een secundaire gegevensbron die toegankelijk is voor gebruikers die offline formulieren invullen. Wanneer een gebruiker online is, worden gegevens uit de gegevensbron is opgeslagen op de computer van de gebruiker zodat deze kan worden weergegeven in besturingselementen wanneer het formulier offline is.

operator

Een teken of symbool waarmee het type berekening in een expressie moet worden uitgevoerd. Er zijn rekenkundige operatoren, vergelijkingsoperatoren, logische en verwijzingsoperatoren.

optionele sectie

Een besturingselement op een formulier met andere besturingselementen en die meestal wordt niet standaard weergegeven. Gebruikers kunnen invoegen en optionele secties verwijderen als u het formulier invult.

P

Naar boven

parameter

Een waarde die is toegewezen aan een variabele aan het begin van een bewerking of voordat een expressie wordt geëvalueerd door een programma. Een parameter kan tekstwaarden zijn, een getal, of de argumentnaam van een van de die zijn toegewezen aan een andere waarde.

bovenliggend element

In XML-bestand, het waarvan een bepaald element een onderliggend is element.

PNG

Zie Portable Network Graphics.

Portable Network Graphics (PNG)

Een grafische-bestandsindeling die wordt ondersteund door sommige webbrowsers. Kort voor Portable Network Graphics, PNG ondersteunt variabele transparantie van afbeeldingen en besturingselement helderheid van afbeeldingen op verschillende computers. PNG-bestanden zijn gecomprimeerde bitmaps.

verwerkingsinstructies

Gegevens die zijn opgeslagen in de proloog van een XML-document. Deze informatie is de XML-parser doorgegeven aan de andere toepassingen die gebruikmaken van het XML-document.

eigenschap

Een benoemd kenmerk van een besturingselement, een veld of een object dat u hebt ingesteld om te definiëren, een van de kenmerken van het object (zoals grootte, kleur of schermlocatie) of een aspecten van het gedrag (zoals of het object is verborgen).

publiceren

Een formuliersjabloon om beschikbaar te maken voor anderen het kunnen invullen in InfoPath of een webbrowser. U kunt een formuliersjabloon publiceren door het uitvoeren van taken zoals in een e-mailbericht verzendt of naar een SharePoint-site of andere gedeelde locatie op te slaan.

Q

Naar boven

queryveld

Een veld dat een waarde die wordt gebruikt in een query kan bevatten.

stil

Om over te brengen geleidelijk een farm, service of formuliersjabloon offline door te niet nieuwe gebruikerssessies geaccepteerd en bestaande sessies om te voltooien.

R

Naar boven

recursieve sectie

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat, kan worden ingevoegd in zichzelf en is afhankelijk van geneste verwijzingsvelden.

verwijzingsveld

Een veld dat is gekoppeld aan een ander veld zodat de eigenschappen altijd overeenkomen. Als de eigenschappen in één veld worden gewijzigd, worden de eigenschappen in het andere veld automatisch bijgewerkt.

verwijzingsgroep

Een groep die is gekoppeld aan een andere groep zodat hun en de eigenschappen van de groepen en velden in deze altijd overeenkomen. Als de eigenschappen van een groep zijn gewijzigd, wordt de groep Overige wordt automatisch bijgewerkt.

herhalend veld

Een veld in de gegevensbron die meer dan één keer kan optreden. Besturingselementen zoals lijst met opsommingstekens, genummerde en normale bevat; herhalende secties; en herhalende tabellen kunt herhalende velden zijn gekoppeld.

herhalende groep

Een groep in de gegevensbron die meer dan één keer kan optreden. Besturingselementen zoals herhalende secties en herhalende tabellen zijn afhankelijk van herhalende groepen.

herhalende sectie

Een besturingselement op een formulier dat en dat andere besturingselementen bevat zo nodig wordt herhaald. Gebruikers kunnen meerdere secties invoegen wanneer het formulier invult.

herhalende tabel

Een besturingselement op een formulier met andere besturingselementen in een tabelindeling en die wordt herhaald naar wens. Wanneer het formulier invult, kunnen gebruikers meerdere rijen invoegen.

bronbestand

Een bestand gemaakt buiten InfoPath, zoals een .html, .xml of .xsd-bestand, die wordt toegevoegd aan een formuliersjabloon naar ondersteunt de functionaliteit van het formulier.

S

Naar boven

schuifbalkgebied

Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en waarin verticale of horizontale schuifbalken kunnen worden weergegeven. Schuifknoppen regio's alleen voor indelingen worden gebruikt en zijn niet gekoppeld aan velden of groepen in de gegevensbron.

secundaire gegevensbron

Een XML-gegevensbestand, database of -webservice die wordt gebruikt door een formulier voor de items in een keuzelijst of scriptacties.

sneltoets

Een functietoets of toetsencombinatie, zoals F5 of CTRL + A, waarmee u kunt een menuopdracht uitvoeren. Een access-sleutel is daarentegen een toetsencombinatie, zoals ALT + F, die de focus verplaatsen naar een menu, opdracht of besturingselement.

snelmenu

Een menu waarin een lijst met opdrachten relevant zijn voor een bepaald item. Een snelmenu weergeven, met de rechtermuisknop op een item of druk op SHIFT + F10.

siteverzameling

Een reeks websites op een virtuele server die dezelfde eigenaar hebben en beheerinstellingen. Elke siteverzameling bevat een website op het hoogste niveau en kan een of meerdere subsites bevatten.

N

Naar boven

sjabloononderdeel

Een gedeelte van een formuliersjabloon die kan worden opgeslagen voor later gebruik in meerdere formuliersjablonen. Een typisch sjabloononderdeel bestaat uit besturingselementen en een gegevensbron en kan ook functies zoals gegevensverbindingen, gegevensvalidatie en regels bevatten.

tekstvak

Een besturingselement waarin een gebruiker tekst kunt invoeren. RTF-vakken toestaan gegevensinvoer met mogelijkheden voor tekstopmaak.

U

Naar boven

Uniform Resource Locator (URL)

Een adres waarmee een protocol (zoals HTTP of FTP) en een locatie van een object, document, webpagina of andere bestemming op Internet of een intranet, bijvoorbeeld: http://www.microsoft.com/.

URL

Zie Uniform Resource Locator.

gebruikersformuliersjabloon

Een browsercompatibele formuliersjabloon die is gepubliceerd van InfoPath en die niet hoeft te worden geüpload door een beheerder op een server met InfoPath Forms Services.

gebruikersfunctie

Een vooraf gedefinieerde categorie die kan worden toegewezen aan gebruikers van het formulier op basis van de functie of een ander criterium. Rollen worden meestal gebruikt voor het presenteren van aangepaste versies van een formulier aan verschillende typen gebruikers.

V

Naar boven

geldig

Zonder fouten, of acceptabel volgens een vastgestelde reeks regels of normen. Gegevens die zijn ingevoerd in een formulier is bijvoorbeeld geldig als ze voldoen aan de criteria in de regels voor gegevensvalidatie van het formulier.

geldige XML

Een juist opgemaakte XML-document dat aan een specifieke reeks beperkingen voldoet, meestal gedefinieerd in een XML-Schema.

VBScript

Zie Visual Basic Scripting Edition.

bekijken

Een formulier / regiospecifieke weergave-instelling die kan worden opgeslagen door een formuliersjabloon en worden toegepast op formuliergegevens wanneer het formulier wordt ingevuld. Gebruikers kunnen schakelen tussen weergaven om te bepalen welke gegevens worden weergegeven in de vorm.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Een geïnterpreteerd, op basis van een object scripttaal die een subset van de programmeertaal Microsoft Visual Basic.

VSTA

Zie Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Naar boven

Webbrowser

Software die HTML interpreteert bestanden, opmaakt als webpagina's en worden deze weergegeven. Een webbrowser, zoals Windows Internet Explorer kunt hyperlinks volgen, bestanden overbrengen en afspelen van geluid of video-bestanden die zijn ingesloten in webpagina's.

juist opgemaakte XML

Een XML-document dat voldoet aan de minimale criteria voor een die voldoen XML-document.

workflow

De geautomatiseerde verplaatsing van documenten of items door een specifieke reeks acties of taken die zijn gerelateerd aan een bedrijfsproces. Werkstromen kunnen worden gebruikt voor algemene bedrijfsprocessen, zoals goedkeuring van documenten consistente manier te beheren of controleren.

X

Naar boven

XHTML

Zie Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Zie Extensible Markup Language.

XML-kenmerk

Een combinatie van naam-waarde, gescheiden door een gelijkteken (=) in en opgenomen in een gecodeerd element, die functies van een element worden gewijzigd. Alle waarden van de XML-kenmerken zijn tekenreeksen tussen aanhalingstekens staan.

XML-gegevens

Gegevens die zijn opgeslagen in een XML-indeling. InfoPath-formulieren worden opgeslagen als XML-gegevensbestanden.

XML-element

Een XML-structuur die uit een tag start, een end-code en de gegevens tussen de codes bestaat. Elementen kunnen kenmerken hebben en andere elementen kunnen bevatten.

XML Path Language (XPath)

Een taal die wordt gebruikt voor bepaalde gedeelten van een XML-document. XPath biedt tevens basisfuncties voor het bewerken van tekenreeksen, getallen en Booleaanse waarden.

XML-schema

Een formele specificatie, geschreven in XML-bestand, waarin de structuur van een XML-document, inclusief de namen van elementen en functierijke gegevenstypen, welke elementen kunnen voorkomen in combinatie en welke kenmerken beschikbaar zijn voor elk element.

XML-sjabloonbestand

Een XML-bestand met de voorbeeldgegevens die wordt weergegeven in de velden van een formulier voordat u een gebruiker het formulier invult.

XPath

Zie XML Path Language.

XSL

Zie Extensible Stylesheet Language.

XSL-transformatie (XSL Transformation, XSLT)

Een taal die wordt gebruikt voor het omzetten van XML-documenten naar andere soorten documenten, zoals HTML of XML. Dit is ontworpen voor gebruik als onderdeel van XSL.

XSLT

Zie XSL-transformatie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×