Voorbeelden van querycriteria

Een querycriterium is een regel die aangeeft welke records moeten worden opgenomen in het resultaat van de query. U hoeft niet voor alle query's criteria op te geven, maar als u niet alle records wilt zien die zijn opgeslagen in de onderliggende recordbron, moet u bij het ontwerpen van een query criteria toevoegen.

Hier worden verschillende voorbeelden van querycriteria behandeld. Er wordt verondersteld dat u al bekend bent met het ontwerpen van eenvoudige selectiequery's.

Zie het artikel Een eenvoudige selectiequery maken voor meer informatie over het maken van selectiequery's.

In dit onderwerp

Inleiding in querycriteria

Criteria voor tekst-, memo- en hyperlinkvelden

Criteria voor numerieke velden, valutavelden en velden van het type AutoNummering

Criteria voor datum- en tijdvelden

Criteria voor andere velden

Inleiding in querycriteria

Een criterium lijkt op een formule: het is een tekenreeks die kan bestaan uit veldverwijzingen, operator en constante. Querycriteria worden ook wel expressies genoemd in Microsoft Office Access 2007.

In de volgende tabel ziet u een aantal voorbeelden van criteria en hoe deze werken.

Criteria

Beschrijving

>25 and <50

Dit criterium is van toepassing op een numeriek veld, bijvoorbeeld Prijs of EenhedenInVoorraad. Dit criterium geeft als resultaat records waarvoor geldt dat de velden voor Prijs of EenhedenInVoorraad een waarde groter dan 25 en kleiner dan 50 hebben.

DateDiff ("jjjj", [Geboortedatum], Date()) > 30

Dit criterium is van toepassing op een datum- en tijdveld, bijvoorbeeld Geboortedatum. Dit criterium geeft als resultaat records waarvoor geldt dat het aantal jaren tussen iemands geboortedatum en de datum van vandaag groter is dan 30.

Is Null

Dit criterium kan op elk type veld worden toegepast om records weer te geven waarvan de veldwaarde null is.

Zoals u ziet, kunnen criteria nogal verschillen, afhankelijk van uw specifieke vereisten en van het gegevenstype van het veld waarop ze worden toegepast. Sommige criteria zijn eenvoudig te maken met alleen veelgebruikte operators en constanten. Andere criteria zijn complex en bevatten functies, speciale operators en veldverwijzingen.

Hier vindt u een lijst van verschillende veelgebruikte criteria per gegevenstype. Als de voorbeelden niet van toepassing zijn op uw specifieke behoeften, zult u uw eigen criteria moeten schrijven. Raadpleeg daarvoor eerst de lijst met alle functies, operators en speciale tekens en de syntaxis voor expressies die naar velden en letterlijke waarden verwijzen. Zie de lijst met onderwerpen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie.

Hier ziet u waar en hoe u criteria kunt toevoegen. Om een criterium toe te voegen, opent u de query eerst in de ontwerpweergave. Vervolgens kunt u aangeven op welke velden u een criterium wilt toepassen. Als het veld nog niet voorkomt in het ontwerpraster, moet u het zelf toevoegen door het veld van het queryontwerpvenster naar het ontwerpraster te slepen of door erop te dubbelklikken. (Als u dubbelklikt op het veld, wordt dit toegevoegd aan de eerstvolgende lege kolom in het ontwerpraster.) Ten slotte typt u het criterium in de rij Criteria

Als u criteria opgeeft voor verschillende velden in de Criteria-rij, worden deze gecombineerd met behulp van de operator AND. Zo worden de criteria die u hebt opgegeven voor de velden Plaats en Geboortedatum als volgt geïnterpreteerd:

Stad = "Chicago" AND Geboortedatum < DateAdd(-40, -18, Date())

Criteria voor Plaats en Geboortedatum

1. De velden Plaats en Geboortedatum bevatten criteria.

2. Alleen records waarvan het veld Plaats de waarde Chicago bevat, voldoen aan dit criterium.

3. Alleen records van personen die minstens 40 jaar zijn, voldoen aan dit criterium.

4. Alleen records die aan beide criteria voldoen, worden in het resultaat opgenomen.

Wat moet u doen als u alleen maar één van deze criteria wilt toepassen, met andere woorden: hoe moet u alternatieve criteria invoeren?

Als u alternatieve criteria wilt gebruiken, of twee series onafhankelijke criteria waarbij alleen aan de criteria van één van deze series hoeft te worden voldaan, moet u zowel de Criteria-rij als de of-rij gebruiken in het ontwerpraster.

Alternatieve criteria

1. Het criterium Plaats wordt opgegeven in de rij Criteria.

2. Het criterium Geboortedatum wordt opgegeven in de rij OR.

De criteria die u opgeeft in de Criteria-rij en de of-rij worden gecombineerd met de operator OR, zoals in het volgende voorbeeld:

Stad = "Chicago" OR Geboortedatum < DateAdd("jjjj", -40, Date())

Als u meer alternatieven wilt gebruiken, moet u deze criteria invoeren in de rijen onder de OR-rij.

Let op het volgende voordat u verder gaat met de voorbeelden:

 • Als het criterium tijdelijk is of vaak verandert, is het handiger om het queryresultaat te filteren in plaats van steeds de querycriteria te wijzigen. Een filter is een tijdelijk criterium waarmee het resultaat van de query wordt gewijzigd terwijl het ontwerp van de query gelijk blijft. Zie het artikel Filter: het aantal records in een weergave beperken voor meer informatie over filters.

 • Als de criteriavelden niet veranderen maar de waarden die u nodig hebt wel vaak veranderen, kunt u een parameterquery maken. De gebruiker wordt dan gevraagd om veldwaarden in te voeren en deze waarden worden vervolgens door de parameterquery gebruikt om de querycriteria te maken. Zie het artikelParameters gebruiken in query's en rapporten voor meer informatie over parameterquery's.

Criteria voor tekst-, memo- en hyperlinkvelden

De volgende voorbeelden zijn van toepassing op het veld Land/regio in een query die is gebaseerd op een tabel met informatie over contactpersonen. Het criterium wordt ingevoerd in de rij Criteria van het veld in het ontwerpraster.

Criteria voor Land/regio

Een criterium dat u opgeeft voor een hyperlinkveld is standaard alleen van toepassing op de weergegeven tekst van de veldwaarde. Als u criteria wilt opgeven voor de URL (Uniform Resource Locator), gebruikt u de expressie HyperlinkPart. De syntaxis voor deze expressie luidt: HyperlinkPart([Tabel1].[Veld1],1) = "http://www.microsoft.com/". Hierbij is Tabel1 de naam van de tabel met het hyperlinkveld, Veld1 het hyperlinkveld en http://www.microsoft.com de URL die u zoekt.

Definitie

Criterium

Resultaat van de query

Records die precies overeenkomen met een bepaalde waarde (bijvoorbeeld China)

"China"

Geeft als resultaat records waarvan het veld Land/regio is ingesteld op China.

Records die niet overeenkomen met een bepaalde waarde (bijvoorbeeld Mexico)

Not "Mexico"

Geeft als resultaat records waarvan het veld Land/regio is ingesteld op een ander land dan Mexico.

Records die beginnen met de aangegeven tekenreeks (bijvoorbeeld V)

Like V*

Geeft als resultaat records voor alle landen/regio's waarvan de naam begint met 'V' (bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, enzovoort).

Opmerking   Een sterretje (*) in een expressie stelt een willekeurige tekenreeks voor. Het sterretje wordt ook wel een jokerteken genoemd. Zie het artikel Naslaginformatie over jokertekens in Access voor een lijst met dergelijke tekens.

Records die niet beginnen met de aangegeven tekenreeks (bijvoorbeeld V)

Not Like V*

Geeft als resultaat records voor alle landen/regio's waarvan de naam niet begint met 'V'.

Records die de aangegeven tekenreeks bevatten (bijvoorbeeld Korea)

Like "*Korea*"

Geeft als resultaat records voor alle landen/regio's die de tekenreeks 'Korea' bevatten.

Records die de aangegeven tekenreeks niet bevatten (bijvoorbeeld Korea)

Not Like "*Korea*"

Geeft als resultaat records voor alle landen/regio's die de tekenreeks 'Korea' niet bevatten.

Records die eindigen op de aangegeven tekenreeks (bijvoorbeeld 'nië')

Like "*nië"

Geeft als resultaat records voor alle landen/regio's waarvan de naam eindigt op 'nië' (bijvoorbeeld Argentinië en Slovenië).

Records die niet eindigen met de aangegeven tekenreeks (bijvoorbeeld 'ina')

Not Like "*ina"

Geeft als resultaat records voor alle landen/regio's waarvan de naam niet eindigt op 'ina'.

Records die null-waarden (of ontbrekende waarden) bevatten

Is Null

Geeft als resultaat records waar geen waarde voorkomt in het veld.

Records die geen null-waarden bevatten

Is Not Null

Geeft als resultaat records waar de waarde niet ontbreekt in het veld.

Records die tekenreeksen met de lengte nul bevatten

"" (twee dubbele aanhalingstekens)

Geeft als resultaat records waar het veld leeg is maar niet de waarde null heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat verkopen die aan een andere afdeling zijn gedaan een lege waarde krijgen in het veld Land/regio.

Records die geen tekenreeksen met de lengte nul bevatten

Not ""

Geeft als resultaat records waarvan het veld Land/regio niet leeg is.

Records die null-waarden of tekenreeksen met lengte nul bevatten

"" Or Is Null

Geeft als resultaat records waar het veld geen waarde of een null-waarde bevat.

Records die niet leeg zijn of geen null-waarde bevatten

Is Not Null And Not ""

Geeft als resultaat records waar het veld Land/regio niet leeg is en geen null-waarde bevat.

Records die alle waarden in alfabetische volgorde geven vanaf een bepaalde waarde (bijvoorbeeld Mexico)

>= "Mexico"

Geeft als resultaat records van alle landen/regio's vanaf Mexico tot het einde van het alfabet.

Records die binnen een speciaal bereik vallen (bijvoorbeeld A tot en met D)

Like ''[A-D]*"

Geeft als resultaat records voor landen/regio's waarvan de naam begint met een van de letters 'A' tot en met 'D'.

Records die overeenkomen met één van twee mogelijke waarden (bijvoorbeeld VS of VK)

"VS" Or "VK"

Geeft records voor de VS en het VK.

Records die één van de waarden uit een lijst bevatten

In("Frankrijk", "China", "Duitsland", "Japan")

Geeft als resultaat records voor alle landen/regio's die in de lijst voorkomen.

Records die bepaalde tekens bevatten op een specifieke positie van de veldwaarde

Right([LandRegio], 1) = "ë"

Geeft als resultaat records voor alle landen/regio's waarvan de laatste letter 'ë' is.

Records die een bepaalde lengte hebben

Len([LandRegio]) > 10

Geeft als resultaat records voor landen/regio's waarvan de naam meer dan 10 tekens lang is.

Records die een bepaald patroon bevatten

Like "Chi??"

Geeft als resultaat records voor landen/regio's (bijvoorbeeld China of Chili) waarvan de naam vijf tekens lang is en begint met de drie letters 'Chi'.

Opmerking   De tekens ? en _ in een expressie stellen een willekeurig teken voor. Ze worden ook wel jokertekens genoemd. Het teken _ mag niet worden gebruikt in dezelfde expressie als het teken ? en ook niet in een expressie met het jokerteken *. U mag het jokerteken _ wel gebruiken in een expressie die ook het jokerteken % bevat.

Criteria voor numerieke velden, valutavelden en velden van het type AutoNummering

De volgende voorbeelden zijn van toepassing op het veld PrijsPerEenheid in een query die is gebaseerd op een tabel met informatie over producten. Het criterium wordt ingevoerd in de Criteria-rij van het veld in het ontwerpraster van de query.

Criteria voor PrijsPerEenheid

Definitie

Criterium

Resultaat van de query

Records die precies overeenkomen met een bepaalde waarde (bijvoorbeeld 100)

100

Geeft als resultaat records met een prijs per eenheid van 100 euro.

Records die niet overeenkomen met een bepaalde waarde (bijvoorbeeld 1000)

Not 1000

Geeft als resultaat records met een prijs per eenheid die anders is dan 1000 euro.

Records die een waarde bevatten die kleiner is dan een aangegeven waarde (bijvoorbeeld 100)

< 100
<= 100

Geeft als resultaat records met een prijs per eenheid lager dan 100 euro (<100). De tweede expressie (<=100) geeft records weer met prijs per eenheid lager dan óf gelijk aan 100 euro.

Records die een waarde bevatten die groter is dan een aangegeven waarde (bijvoorbeeld 99,99)

>99,99
>=99,99

Geeft als resultaat records met een prijs per eenheid hoger dan 99,99 euro (>99,99). De tweede expressie geeft records weer met een prijs per eenheid hoger dan óf gelijk aan 99,99 euro.

Records die één van twee mogelijke waarden bevatten (bijvoorbeeld 20 of 25)

20 or 25

Geeft als resultaat records waar de prijs per eenheid óf 20 óf 25 euro is.

Records die een waarde bevatten binnen een bepaald bereik

>49,99 and <99,99
-of-
Between 50 and 100

Geeft als resultaat records met een prijs per eenheid tussen de 49,99 en 99,99 euro (maar niet gelijk aan 49,99 of 99,99 euro).

Records die een waarde bevatten buiten een bepaald bereik

<50 or >100

Geeft als resultaat records met een andere prijs per eenheid dan tussen de 50 en 100 euro.

Records die één waarde van een aantal specifieke waarden bevatten

In(20, 25, 30)

Geeft als resultaat records waar de prijs per eenheid óf 20 óf 25 óf 30 euro is.

Records die een waarde bevatten die eindigt op specifieke cijfers

Like "*4,99"

Geeft als resultaat records met een eenheidsprijs die eindigt op '4,99' (bijvoorbeeld 4,99 euro, 14,99 euro, 24,99 euro, enzovoort).

Opmerking   De tekens * en % in een expressie stellen een willekeurig aantal tekens voor. Ze worden ook wel jokertekens genoemd. Het teken % mag niet worden gebruikt in dezelfde expressie als het teken * en ook niet in een expressie met het jokerteken ?. U mag het jokerteken % wel gebruiken in een expressie die ook het jokerteken _ bevat.

Records die null-waarden (of ontbrekende waarden) bevatten

Is Null

Geeft als resultaat records die geen waarde bevatten in het veld PrijsPerEenheid.

Records die geen null-waarden bevatten

Is Not Null

Geeft als resultaat records waar de waarde niet ontbreekt in het veld PrijsPerEenheid.

Criteria voor datum- en tijdvelden

De volgende voorbeelden zijn van toepassing op het veld Orderdatum in een query die is gebaseerd op een tabel met informatie over orders. Het criterium wordt ingevoerd in de Criteria-rij van het veld in het ontwerpraster van de query.

Criteria voor Orderdatum

Definitie

Criterium

Resultaat van de query

Records die precies overeenkomen met een bepaalde waarde (2-2-2006)

#2-2-2006#

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden op 2 februari 2006. Denk eraan dat het teken # moet worden geplaatst voor en na een datum om een datum te onderscheiden van een tekenreeks.

Records die niet overeenkomen met een bepaalde waarde (bijvoorbeeld 2-2-2006)

Not #3-3-2006#

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden op een andere dag dan 2 februari 2006.

Records die waarden bevatten vóór een bepaalde datum (bijvoorbeeld 2-2-2006)

< #2-2-2006#

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden vóór 2 februari 2006.

Gebruik de operator <= in plaats van < als u transacties wilt weergeven die óp of vóór die datum plaatsvonden.

Records die waarden bevatten na een bepaalde datum (bijvoorbeeld 2-2-2006)

> #2-2-2006#

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden na 2 februari 2006.

Gebruik de operator >= in plaats van > als u transacties wilt weergeven die óp of na die datum plaatsvonden.

Records die waarden bevatten binnen een bepaald datumbereik

>#2-2-2006# and <#2-4-2006#

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden tussen 2 februari 2006 en 4 februari 2006.

U kunt ook gebruikmaken van de operator Between om een bereik van waarden te filteren. Zo geeft bijvoorbeeld Between #2-2-2006# and #4-2-2006# hetzelfde resultaat als >#2-2-2006# and <#4-2-2006#.

Records die waarden bevatten buiten een bepaald bereik

<#2-2-2006# or >#4-2-2006#

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden vóór 2 februari 2006 of na 4 februari 2006.

Records die één van twee mogelijke waarden bevatten (bijvoorbeeld 2-2-2006 of 3-2-2006)

#2-2-2006# or #3-2-2006#

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden op 2 februari 2006 of 3 februari 2006.

Records die één waarde van een aantal specifieke waarden bevatten

In (#1-2-2006#, #1-3-2006#, #1-4-2006#)

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden op 1 februari 2006, 1 maart 2006 of 1 april 2006.

Records die een datum bevatten in een specifieke maand, ongeacht het jaar (bijvoorbeeld december)

DatePart("m", [Verkoopdatum]) = 12

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden in de maand december van een willekeurig jaar.

Records die een datum bevatten in een specifiek kwartaal, ongeacht het jaar (bijvoorbeeld het eerste kwartaal)

DatePart("k", [Verkoopdatum]) = 1

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden in het eerste kwartaal van een willekeurig jaar.

Records die de datum van vandaag bevatten

Date()

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden op de huidige dag. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records waarvan het veld Orderdatum is ingesteld op 2 februari 2006.

Records die de datum van gisteren bevatten

Date()-1

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden op de dag vóór de huidige dag. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor 1 februari 2006.

Records die de datum van morgen bevatten

Date() + 1

Geeft als resultaat records van transacties die zullen plaatsvinden op de dag na de huidige dag. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor 3 februari 2006.

Records die datums bevatten van de huidige week

DatePart("ww", [Verkoopdatum]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [Verkoopdatum]) = Year(Date())

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden tijdens de huidige week. Een week start op zondag en eindigt op zaterdag.

Records die datums bevatten van de vorige week

Year([Verkoopdatum])* 53 + DatePart("ww", [Verkoopdatum]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden tijdens de vorige week. Een week start op zondag en eindigt op zaterdag.

Records die datums bevatten van de volgende week

Year([Verkoopdatum])* 53+DatePart("ww", [Verkoopdatum]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Geeft als resultaat records van transacties die zullen plaatsvinden in de volgende week. Een week start op zondag en eindigt op zaterdag.

Records die een datum bevatten die valt binnen de laatste 7 dagen

Between Date() and Date()-6

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden tijdens de vorige 7 dagen. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor de periode van 24 januari 2006 tot en met 2 februari 2006.

Records die een datum bevatten van de huidige maand

Year([Verkoopdatum]) = Year(Now()) And Month([Verkoopdatum]) = Month(Now())

Geeft als resultaat records voor de huidige maand. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor februari 2006.

Records die een datum bevatten van de vorige maand

Year([Verkoopdatum])* 12 + DatePart("m", [Verkoopdatum]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Geeft als resultaat records voor de vorige maand. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor januari 2006.

Records die een datum bevatten van de volgende maand

Year([Verkoopdatum])* 12 + DatePart("m", [Verkoopdatum]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Geeft als resultaat records voor de volgende maand. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor maart 2006.

Records die een datum bevatten die valt binnen de laatste 30 of 31 dagen

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

De records met verkoopgegevens van een hele maand. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor de periode van 2 januari 2006 tot 2 februari 2006.

Records die een datum bevatten van het huidige kwartaal

Year([Verkoopdatum]) = Year(Now()) And DatePart("k", Date()) = DatePart("k", Now())

Geeft als resultaat records voor het huidige kwartaal. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het eerste kwartaal van 2006.

Records die een datum bevatten van het vorige kwartaal

Year([Verkoopdatum])*4+DatePart("k",[Verkoopdatum]) = Year(Date())*4+DatePart("k",Date())- 1

Geeft als resultaat records voor het vorige kwartaal. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het laatste kwartaal van 2005.

Records die een datum bevatten van het volgende kwartaal

Year([Verkoopdatum])*4+DatePart("k",[Verkoopdatum]) = Year(Date())*4+DatePart("k",Date())+1

Geeft als resultaat records voor het volgende kwartaal. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het tweede kwartaal van 2006.

Records die een datum bevatten van het huidige jaar

Year([Verkoopdatum]) = Year(Date())

Geeft als resultaat records voor het huidige jaar. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het jaar 2006.

Records die een datum bevatten van het vorige jaar

Year([Verkoopdatum]) = Year(Date()) - 1

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden tijdens het vorige jaar. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het jaar 2005.

Records die een datum bevatten van het volgende jaar

Year([Verkoopdatum]) = Year(Date()) + 1

Geeft als resultaat records van transacties met een datum van het volgende jaar. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het jaar 2007.

Records die een datum bevatten die valt tussen 1 januari en vandaag (zogenaamde 'jaar tot heden'-records)

Year([Verkoopdatum]) = Year(Date()) and Month([Verkoopdatum]) <= Month(Date()) and Day([Verkoopdatum]) <= Day (Date())

Geeft als resultaat records van transacties met datums tussen 1 januari van het huidige jaar en de datum van vandaag. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor de periode van 1 januari 2006 tot 2 februari 2006.

Records die een datum bevatten uit het verleden

< Date()

Geeft als resultaat records van transacties die plaatsvonden vóór vandaag.

Records die een datum bevatten in de toekomst

> Date()

Geeft als resultaat records van transacties die zullen plaatsvinden ná vandaag.

Records die null-waarden (of ontbrekende waarden) filteren

Is Null

Geeft als resultaat records van transacties waarvan de datum ontbreekt.

Records die andere waarden dan null-waarden filteren

Is Not Null

Geeft als resultaat records van transacties met datum.

Criteria voor andere velden

Ja-Nee-velden    Typ Ja in de Criteria-rij als u records wilt opnemen waarvan het selectievakje is ingeschakeld. Typ Nee als u records wilt opnemen waarvan het selectievakje niet is ingeschakeld.

Bijlagen    Typ Is Null in de Criteria-rij als u alleen records wilt opnemen die geen bijlagen bevatten. Typ Is Not Null als u records wilt opnemen die wel bijlagen bevatten.

Opzoekvelden    Er bestaan twee typen opzoekvelden: velden waarmee waarden worden gezocht in een bestaande gegevensbron (met behulp van een externe sleutel), en velden die zijn gebaseerd op een lijst met waarden die zijn opgegeven toen het opzoekveld werd gemaakt.

Opzoekvelden die zijn gebaseerd op een lijst met opgegeven waarden hebben het gegevenstype Tekst, en voor deze velden gelden dezelfde criteria als voor andere tekstvelden.

Welke criteria u kunt gebruiken voor opzoekvelden die zijn gebaseerd op waarden van een bestaande gegevensbron, hangt af van het gegevenstype van de refererende sleutel en niet van het gegevenstype van de gezochte gegevens. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u een opzoekveld hebt voor Naam werknemer, waarvoor een refererende sleutel wordt gebruikt van het gegevenstype Numeriek. Omdat het veld numerieke waarden bevat in plaats van tekst, moet u dus ook criteria gebruiken die werken voor numerieke waarden, zoals >2.

Als u het gegevenstype van de refererende sleutel niet kent, kunt u in de brontabel de gegevensbron controleren om de gegevenstypen van het veld te bepalen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Zoek de brontabel in het navigatiedeelvenster.

 2. Open op een van de volgende manieren de tabel in de ontwerpweergave:

  • Klik op de tabel en druk op CTRL+ENTER.

  • Klik met de rechtermuisknop op de tabel en op Ontwerpweergave.

 3. Het gegevenstype voor elk veld wordt vermeld in de kolom Gegevenstype in het tabelontwerpraster.

Velden met meerdere waarden    Gegevens in een veld met meerdere waarden worden opgeslagen als rijen in een verborgen tabel. Deze tabel vertegenwoordigt het veld en wordt door Office Access 2007 gemaakt en gevuld. In de ontwerpweergave voor uw query wordt dit veld weergegeven als een uitvouwbaar veld in de lijst met velden. Als u criteria voor een veld met meerdere waarden wilt gebruiken, moet u dus criteria invoeren voor een enkele rij van de verborgen tabel. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 1. Maak een query die het veld met meerdere waarden bevat en open de query in de ontwerpweergave.

 2. Klik op het plusteken (+) naast het veld om het veld met meerdere waarden uit te vouwen. Als het veld al is uitgevouwen, ziet u een minteken (-). Onder de naam van het veld ziet u een veld dat één waarde voorstelt van het veld met meerdere waarden. Dit veld heeft dezelfde naam als de naam van het veld met meerdere waarden, met de toevoeging .Waarde.

 3. Sleep het veld met meerdere waarden en het veld met een enkele waarde naar afzonderlijke kolommen in het ontwerpraster. Als u alleen het hele veld met meerdere waarden in uw resultaten wilt zien, schakelt u het selectievakje Weergeven voor het veld met enkele waarde uit.

 4. Typ uw criteria in de Criteria-rij voor het veld met enkele waarde. Gebruik hiervoor criteria die toepasselijk zijn voor het gegevenstype van de waarden.

 5. Elke waarde in het veld met meerdere waarden wordt afzonderlijk geëvalueerd volgens de criteria die u invoert. U hebt bijvoorbeeld een veld met meerdere waarden om een lijst met getallen op te slaan. Als u de criteria >5 AND <3 invoert, wordt elke record met een waarde groter dan 5 en kleiner dan 3 als resultaat gegeven.

Is van toepassing op: Access 2010, Access 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen