Toetscombinaties in Word voor Mac

Toetscombinaties in Word voor Mac

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Veel gebruikers vinden het gebruik van een extern toetsen bord met toetscombinaties voor Word voor Mac om efficiënter te werken. Voor gebruikers met een mobiliteit of een visuele handicap zijn toetscombinaties een essentieel alternatief voor het gebruik van een muis. In dit artikel worden de toetscombinaties voor Word voor Mac vindt.

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Opdrachten waarbij u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken en die u tegelijk moet loslaten, zijn aangegeven met een plusteken (+). Opdrachten waarbij u meerdere toetsen achtereenvolgens moet indrukken, zijn aangegeven met een komma (,).

 • De instellingen in sommige versies van het Mac-besturings systeem (OS) en sommige hulpprogramma toepassingen kunnen conflicten veroorzaken met sneltoetsen en functie toetsen in Office voor Mac. Zie Mac Help voor uw versie van het Mac-besturings systeem of Zie de programma toepassing voor informatie over het wijzigen van de toetstoewijzing van een sneltoets. Zie ook problemen met snelkoppelingen verderop in dit onderwerp.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

Deze tabel bevat de veelgebruikte toetscombinaties in Word 2016 voor Mac.

Dit wilt u doen

Druk op

De laatste bewerking ongedaan maken

COMMAND + z of Control + Z

De geselecteerde tekst of graphic knippen

COMMAND + X of Ctrl+X

De geselecteerde tekst of graphics naar het Klembord kopiëren

COMMAND + C of Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

COMMAND + V of Ctrl+V

De opdracht Ga naar kiezen (menu Bewerken)

Option + COMMAND + G

Het dialoogvenster Spelling en grammatica openen

Option + COMMAND + L

Een selectie uitbreiden

F8

Naar volgende venster gaan

COMMAND + accent grave (')

De opdracht Opslaan als kiezen (menu Bestand).

COMMAND +Shift+S

De geselecteerde tekst kopiëren

Shift+F2

Letters wijzigen in hoofdletters, kleine letters of een combinatie daarvan

Shift+F3

Zoeken of Zoeken en vervangen

Ctrl+F voor Zoeken; plaatst de focus in het zoekvak

Ctrl+H voor Zoeken en vervangen

Een document afdrukken

COMMAND +P of Ctrl+P

Naar het vorige invoegpunt gaan

Shift+F5

Naar het vorige venster gaan

COMMAND +Shift+`

Het deelvenster Synoniemenlijst openen

Shift+F7

Een selectie verkleinen

Shift+F8

Schakelen tussen veldcode en veldresultaat

Shift+F9

De selectie knippen en naar de Prikker verplaatsen

COMMAND + F3

Het venster sluiten

COMMAND + F4

Het lint uitvouwen of minimaliseren

Option + COMMAND + R

Een bladwijzer bewerken

COMMAND +Shift+F5

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen moet zijn ingeschakeld (menu Word, opdracht Voorkeuren, Spelling en grammaticacontrole).

Option+F7

Geselecteerde tekst op internet opzoeken

COMMAND +Shift+L

Aan de slag

Voor de beste ervaring met het gebruik van het toetsen bord met het lint, kunt u als volgt de instellingen van het toetsen bord veranderen in alle besturings elementen:

 1. Open systeem voorkeuren ( COMMAND + spatie, typ systeem voorkeuren druk op ENTER).

 2. Ga naar toetsenbord instellingen (Typ toetsen bord en druk op ENTER).

 3. Ga naar snelkoppelingen (druk op tab, klik drie maal op pijl-rechts en vervolgens op de spatie balk).

 4. De volledige toegangs instelling voor het toetsen bord wijzigen van tekst vakken en lijsten alleen voor alle besturings elementen (Control + F7)

Op de meeste toetsenborden zijn standaard speciale functies toegewezen aan functietoetsen. Als u de functietoets ergens anders voor wilt gebruiken, drukt u op Fn + de functietoets. Zie Toetsencombinaties voor functietoetsen voor meer informatie over het inschakelen en gebruiken van functietoetsen zonder op Fn te drukken.

Conflicten met toetsencombinaties

Sommige Windows-toetsencombinaties conflicteren met de overeenkomstige standaard toetsencombinaties op de Mac. Als u deze combinaties wilt gebruiken, dient u mogelijk de toetsenbordinstellingen op de Mac te wijzigen om de sneltoets Bureaublad weergeven een andere functie te geven.

Systeemvoorkeuren voor toetscombinaties met de muis wijzigen

 1. Druk in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.

 2. Klik op Toetsenbord.

 3. Druk op het tabblad Sneltoetsen.

 4. Klik op Mission Control.

 5. Schakel het selectievakje uit voor de toetscombinatie die u wilt gebruiken.

Schuifregelaar voor kleurovergangsbeëindiging

Dit wilt u doen

Druk op

Eén teken naar links gaan

Pijl-links

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Option+pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

Option+pijl-rechts

Eén alinea omhoog gaan

COMMAND + Pijl-omhoog

Eén alinea omlaag gaan

COMMAND + Pijl-omlaag

Eén cel naar links gaan (in een tabel)

Shift+Tab

Eén cel naar rechts gaan (in een tabel)

Tab

Eén regel omhoog gaan

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag gaan

Pijl-omlaag

Naar het einde van een regel

COMMAND +Pijl-rechts of End

Naar het begin van een regel

COMMAND +Pijl-links of Home

Eén scherm omhoog (schuiven)

Page Up

Eén scherm omlaag (schuiven)

Page Down

Naar het begin van de volgende pagina

COMMAND +Page Down

Naar het begin van de vorige pagina

COMMAND +Page Up

Naar het einde van het document

COMMAND + End

Op een MacBook-toetsenbord:
COMMAND + FN+Pijl-rechts

Naar het begin van het document

COMMAND + Home

Op een MacBook-toetsenbord:
COMMAND +FN+Pijl-links

Naar het vorige invoegpunt gaan

Shift+F5

Tekst en graphics selecteren

Tip: Als u weet met welke toetsencombinatie u de cursor verplaatst, kunt u in het algemeen de tekst ook selecteren door dezelfde toetsencombinatie te gebruiken en tegelijkertijd Shift ingedrukt te houden. Bijvoorbeeld: met COMMAND + Pijl-rechts verplaatst u de cursor naar het volgende woord; met COMMAND + Shift + Pijl-rechts selecteert u de tekst vanaf de cursor tot het begin van het volgende woord.

Als u dit wilt doen

Druk op

Meerdere items selecteren die niet naast elkaar staan

Het eerste gewenste item selecteren, COMMAND ingedrukt houden en de andere items selecteren

Het teken rechts selecteren

Shift+pijl-rechts

Het teken links selecteren

Shift+pijl-links

Het woord rechts selecteren

Shift+Option+pijl-rechts

Het woord links selecteren

Shift+Option+pijl-links

Tot het einde van een regel selecteren

COMMAND +Shift+Pijl-rechts of Shift+End

Tot het begin van een regel selecteren

COMMAND +Shift+Pijl-links of Shift+Home

Eén regel lager selecteren

Shift+pijl-omlaag

Eén regel hoger selecteren

Shift+pijl-omhoog

Tot het einde van de alinea selecteren

COMMAND +Shift+Pijl-omlaag

Tot het begin van de alinea selecteren

COMMAND +Shift+Pijl-omhoog

Eén scherm omlaag selecteren

Shift+Page Down

Eén scherm omhoog selecteren

Shift+Page Up

Tot het begin van het document selecteren

COMMAND +Shift+Home

Tot het einde van het document selecteren

COMMAND +Shift+End

Tot het einde van het venster selecteren

Option+ COMMAND +Shift+Page Down

Het hele document selecteren

COMMAND + A

Een verticaal tekstblok selecteren

COMMAND + SHIFT + F8 en gebruik vervolgens de pijl toetsen. Druk op ESC om de selectie modus te annuleren

Tot een bepaalde positie in het document selecteren

F8 en gebruikt u de pijl toetsen. Druk op ESC om de selectie modus te annuleren

Tekst en afbeeldingen in een tabel selecteren

Actie

Druk op

De inhoud van de volgende cel selecteren

Tab

De inhoud van de vorige cel selecteren

Shift+Tab

De selectie uitbreiden naar aangrenzende cellen

Houd Shift ingedrukt en druk herhaaldelijk op een pijltoets

Een kolom selecteren

Klik in de bovenste of onderste cel van de kolom. Houd SHIFT ingedrukt en druk herhaaldelijk op pijl-omhoog of pijl-omlaag

Een selectie (of blok) uitbreiden

COMMAND +Shift+F8, en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen

De selectie verkleinen

Shift+F8

Meerdere cellen, kolommen of rijen selecteren die niet aan elkaar grenzen

Het eerste gewenste item selecteren, COMMAND ingedrukt houden en de andere items selecteren

Een selectie uitbreiden

Actie

Druk op

De uitbreidingsmodus inschakelen

F8

Als u in de modus Uitgebreide selectie op een locatie in het document klikt, wordt de huidige selectie naar die locatie uitgebreid.

Het eerste teken naar links selecteren

F8, pijl-rechts

Het eerste teken naar rechts selecteren

F8, pijl-rechts

Een selectie uitbreiden

Druk herhaaldelijk op F8 om de selectie uit te breiden naar het hele woord, de zin, de alinea, de sectie of het document.

De selectie verkleinen

Shift+F8

De uitbreidingsmodus uitschakelen

Esc

Tekst en graphics bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

Tekst of graphics kopiëren

COMMAND + C of F3

Een stijl kopiëren

COMMAND + Shift + C

Een stijl plakken

COMMAND + Shift + V

Tekst of graphics kopiëren naar de knipselmap

Ctrl+Option+C

Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren.

COMMAND +X of F2

Tekst of graphics verplaatsen

COMMAND +X of F2 (verplaats vervolgens de cursor en druk op COMMAND + V of F4 )

AutoTekst maken

Option+F3

AutoTekst invoegen

COMMAND + Option + Shift + V

De inhoud van het Klembord plakken.

COMMAND + V of F4

Plakken speciaal

COMMAND +Ctrl+V

Plakken en de opmaak van de aangrenzende tekst overnemen

COMMAND + Option + Shift + V

De inhoud van de Prikker plakken

COMMAND + SHIFT + F3

Eén teken naar links verwijderen

Delete

Eén woord naar links verwijderen

COMMAND + Delete

Eén teken naar rechts verwijderen

COMMAND of wissen

Het woord rechts van de cursor verwijderen

COMMAND + COMMAND

Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren.

COMMAND + X of F2

De laatste bewerking ongedaan maken

COMMAND + Z

De laatste bewerking herhalen

COMMAND + Y

Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Spike

COMMAND + F3

Tekening

Als u dit wilt doen

Druk op

Teken modus in-/uitschakelen

COMMAND + Control + Z

Alinea's uitlijnen en opmaken

Dit wilt u doen

Druk op

Een alinea centreren

COMMAND + E

Een alinea uitvullen

COMMAND + J

Alinea links uitlijnen

COMMAND + L

Alinea rechts uitlijnen

COMMAND + R

Een alinea links laten inspringen

Control+Shift+M

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen

COMMAND + Shift + M

Verkeerd-om inspringen

COMMAND + T

Een verkeerd-om inspringing verwijderen

COMMAND + Shift + T

AutoOpmaak starten

COMMAND + Option + K

De stijl Standaard toepassen

COMMAND + SHIFT + N

De stijl Kop 1 toepassen

COMMAND + Option + 1

De stijl Kop 2 toepassen

COMMAND + Option + 2

De stijl Kop 3 toepassen

COMMAND + Option + 3

De lijststijl toepassen wanneer de cursor aan het begin van een regel staat

COMMAND + Shift + L

Een vaste spatie invoeren

Option+spatiebalk

Regelafstand instellen

Dit wilt u doen

Druk op

Regels instellen met regelafstand 1

COMMAND + 1

Regels instellen met regelafstand 2

COMMAND + 2

Regels instellen met regelafstand 1,5

COMMAND + 5

Eén witregel meteen voorafgaand aan de tekst toevoegen of verwijderen.

COMMAND +0 (nul)

Tekens opmaken

Dit wilt u doen

Druk op

Het lettertype wijzigen

COMMAND + Shift + F

De tekengrootte vergroten

COMMAND + SHIFT + >

De tekengrootte verkleinen

COMMAND + Shift + <

De tekengrootte met één punt vergroten

COMMAND +]

De tekengrootte met één punt verkleinen

COMMAND + [

De opmaak van tekens wijzigen (opdracht Lettertype in het menu Opmaak)

COMMAND + D

Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen

Shift+F3

Helemaal in hoofdletters opmaken

COMMAND + Shift + A

Opmaak Vet toepassen

COMMAND + B

Tekst onderstrepen

COMMAND + U

Woorden onderstrepen, maar spaties niet onderstrepen

COMMAND + SHIFT + W

Tekst dubbel onderstrepen

COMMAND + Shift + D

Tekst cursief maken

COMMAND + I

Helemaal in klein kapitaal opmaken

COMMAND + Shift + K

Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald)

COMMAND + gelijkteken

Teken in superscript zetten (afstand automatisch bepaald)

COMMAND + Shift + plus teken

Doorhaalopmaak toepassen

COMMAND +Shift+X

Speciale tekens invoegen

Dit wilt u doen

Druk op

Een leeg veld invoegen

COMMAND +F9

Een regeleinde invoegen

Shift + Return

Pagina-einden invoegen

COMMAND +Enter

Een kolomeinde invoegen

COMMAND +Shift+Return

Een vast afbreekstreepje invoegen

COMMAND +Shift+Afbreekstreepje

Copyrightsymbool invoegen

Option+G

Symbool voor geregistreerd handelsmerk invoegen

Option+R

Handelsmerksymbool invoegen

Option+2

Beletselteken invoegen

Option+puntkomma

Werken met velden

Actie

Druk op

Een DATE-veld invoegen

Control+Shift+D

Een LISTNUM-veld invoegen

COMMAND + Option + Shift + L

Een PAGE-veld invoegen

Control+Shift+P

Een TIME-veld invoegen

Control+Shift+T

Een leeg veld invoegen

COMMAND + F9

Geselecteerde velden bijwerken

F9

Een veld ontkoppelen

COMMAND + SHIFT + F9

Schakelen tussen veldcode en veldresultaat

Shift+F9

Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten

Option+F9

Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten

Option+Shift+F9

Naar het volgende veld gaan

F11

Naar het vorige veld gaan

Shift+F11

Een veld vergrendelen

COMMAND + F11

Een veld ontgrendelen

COMMAND +Shift+F11

Een overzicht van een document maken

Dit wilt u doen

Druk op

Een alinea verhogen

Control+Shift+pijl-links

Een alinea verlagen

Control+Shift+pijl-rechts

Een alinea verlagen naar platte tekst

COMMAND + SHIFT + N

Geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen

Deze sneltoets is in strijd met een standaard-Mission Control-toets. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de koppeling van de missie besturing voor deze sleutel wijzigen. Klik in het Apple-menu op Systeem Voorkeuren > Mission Control. Kies onder toetsen bord en muis een andere snelkoppeling voor de besturing van de missie of kies (minteken) om deze uit te scha kelen.

Control+Shift+pijl-omhoog

Geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen

Deze sneltoets is in strijd met een standaard-Mission Control-toets. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de snelkoppeling naar de toepassings Windows-app voor deze sleutel wijzigen. Klik in het Apple-menu op Systeem Voorkeuren > Mission Control. Kies onder toetsen bord en muis een andere snelkoppeling voor toepassings Vensters of kies (minteken) om deze uit te scha kelen.

Control+Shift+pijl-omlaag

Tekst onder een kop uitvouwen

Control+Shift+plusteken

Tekst onder een kop samenvouwen

Control+Shift+minteken

Alle hoofdtekst en koppen uitvouwen of alle hoofdtekst samenvouwen

Control+Shift+A

De eerste regels platte tekst of alle platte tekst weergeven

Control+Shift+L

Alle koppen met het opgegeven kopniveau weergeven

Control+Shift+<kopniveau>

Een document controleren

Dit wilt u doen

Druk op

Een opmerking invoegen

COMMAND +Option+A

Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen

COMMAND + Shift + E

Naar het begin van een opmerking gaan

Home

Naar het einde van een opmerking gaan

End (de toets end is niet beschikbaar op alle toetsen borden)

Naar het begin van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster

COMMAND + Home

Naar het einde van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster

COMMAND + End

Een document afdrukken

Bewerking

Druk op

Een document afdrukken

COMMAND + P

Navigeren door een tabel

Dit wilt u doen

Druk op

Naar de volgende cel gaan

Tab (als de cursor in de laatste cel van een tabel staat, voegt u een nieuwe rij toe als u op Tab drukt)

Naar de vorige cel gaan

Shift+Tab

Naar de vorige of volgende rij gaan

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Naar de eerste cel in de rij gaan

Control+Home

Naar de laatste cel in de rij gaan

Control+End

Naar de eerste cel in de kolom gaan

Control+Page Up

Naar de laatste cel in de kolom gaan

Control+Page Down

Een nieuwe alinea beginnen

Return

Onder aan de tabel een nieuwe rij toevoegen

Tab aan het eind van de laatste rij

Tekst toevoegen vóór een tabel aan het begin van een document

Return bij het begin van de eerste cel

Een rij invoegen

COMMAND + Control + I

Formaat van tabelkolommen wijzigen

met behulp van de liniaal

Als u dit wilt doen

Druk op de sneltoetsen en Sleep een kolom begrenzing

Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

Shift

Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

COMMAND + Shift

Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

COMMAND

Het formaat van tabelkolommen rechtstreeks in een tabel wijzigen

Tips: 

 • Als u de afmetingen van een kolom wilt weergeven op de liniaal als u het formaat van de kolom wijzigt, drukt u op Option bij deze sneltoetsen.

 • Als u de breedte van een kolom nauwkeurig wilt aanpassen, schakelt u de hulplijnfunctie uit door op Option te drukken bij de sneltoetsen.

Dit wilt u doen

Druk op de sneltoetsen en Sleep een kolom begrenzing

Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

Geen toets

Kolomformaten aan de rechterkant behouden

De breedte van een tabel wijzigen

Shift

Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

COMMAND + Shift

Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

COMMAND

Alinea's en tabtekens invoegen in een tabel

Dit wilt u doen

Druk op

Een nieuwe alinea in een cel invoegen

Return

Een tabteken in een cel invoegen

Option + Tab

Voetnoten en eindnoten gebruiken

Dit wilt u doen

Druk op

Een voetnoot invoegen

COMMAND + Option + F

Een eindnoot invoegen

COMMAND + Option + E

Functies voor talen die van rechts naar links worden geschreven

Voor het invoeren, bewerken en weergeven van tekst ondersteunt Word functies voor rechts naar links (RTL, right to left) voor talen die worden geschreven van rechts naar links of in een gecombineerde omgeving waarin tekst zowel van rechts naar links als van links naar rechts wordt geschreven. In dit verband heeft van rechts naar links geschreven talen betrekking op elk schriftsysteem dat van rechts naar links wordt geschreven, inclusief talen waarin de schrijfwijze van letters plaatsgebonden is, zoals Arabisch, en talen waarin dit niet het geval is.

Voordat u deze toetsenbordsneltoetsen kunt gebruiken, moet u ervoor te zorgen dat de sneltoetsen zijn ingeschakeld voor de taal die u gebruikt:

 1. Ga naar Apple > Systeemvoorkeuren > Toetsenbord.

 2. Op het tabblad Invoerbronnen selecteert u de taal waarvoor u toetsenbordsneltoetsen wilt inschakelen.

 3. Aan de rechterkant van het tabblad selecteert u het selectievakje voor Toetsenbordsneltoetsen inschakelen.

Overschakelen

Druk op

Alinearichting van rechts naar links

Control+ COMMAND +Pijl-links

Alinearichting van links naar rechts

Control+ COMMAND +Pijl-rechts

Functietoetsen gebruiken

Word 2016 voor Mac gebruikt de functietoetsen voor algemene opdrachten, waaronder Kopiëren en plakken Voor snelle toegang tot deze sneltoetsen kunt u de Apple-systeemvoorkeuren wijzigen zodat u de Fn-toets niet hoeft in te drukken als u een sneltoets voor een functietoets wilt gebruiken.

Opmerking: Door de systeemvoorkeuren voor functietoetsen te wijzigen, wordt de werking van de functietoetsen voor de Mac (niet alleen voor Word) gewijzigd. Als u deze instelling hebt gewijzigd, kunt u nog steeds de speciale functies uitvoeren die op een functietoets staan afgedrukt. Druk hiervoor op de Fn-toets. Druk bijvoorbeeld op Fn+F12 als u het volume wilt aanpassen.

Voorkeuren voor functietoetsen met de muis wijzigen

 1. Druk in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.

 2. Selecteer Toetsenbord.

 3. Selecteer op het tabblad Toetsenbord het selectievakje voor De toetsen F1, F2, enzovoort als standaardfunctietoetsen gebruiken.

Functietoetsen

Dit wilt u doen

Druk op

De laatste bewerking ongedaan maken

F1

De geselecteerde tekst of graphic knippen

F2

De geselecteerde tekst of graphics naar het Klembord kopiëren

F3

De inhoud van het Klembord plakken.

F4

De opdracht Ga naar kiezen (menu Bewerken)

F5

Het dialoogvenster Spelling en grammatica openen

F7

Een selectie uitbreiden

F8

Geselecteerde velden bijwerken

F9

Naar volgende venster gaan

COMMAND + F6

De geselecteerde tekst kopiëren

Shift+F2

Letters wijzigen in hoofdletters, kleine letters of een combinatie daarvan

Shift+F3

Actie Zoeken of Ga naar herhalen

SHIFT + F4 of COMMAND + SHIFT + F4

Naar het vorige invoegpunt gaan

Shift+F5

Het deelvenster Synoniemenlijst openen

Shift+F7

Een selectie verkleinen

Shift+F8

Schakelen tussen veldcode en veldresultaat

Shift+F9

Naar het vorige veld gaan

Deze sneltoets is strijdig met een standaardtoets Mission Control voor Bureaublad weergeven. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de sneltoets Toon bureaublad voor deze toets wijzigen. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren > Mission Control. Onder Toets- en muisknopcombinaties kiest u een andere sneltoets voor Toon bureaublad of u kiest (minteken) om deze uit te schakelen.

Shift+F11

De selectie knippen en naar de Prikker verplaatsen

COMMAND + F3

Het venster sluiten

COMMAND + F4

Naar volgende venster gaan

COMMAND + F6

Een leeg veld invoegen

COMMAND + F9

Een veld vergrendelen

COMMAND + F11

De inhoud van de Prikker invoegen

COMMAND +Shift+F3

Een bladwijzer bewerken

COMMAND + SHIFT + F5

Gekoppelde informatie in een Word-brondocument bijwerken

COMMAND + SHIFT + F7

De selectie als een blokselectie uitbreiden

COMMAND +Shift+F8, een pijltoets

Een veld ontkoppelen

COMMAND + SHIFT + F9

Een veld ontgrendelen

COMMAND + SHIFT + F11

AutoTekst-fragmenten maken

Option+F3

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken

Option+F7

Macro's uitvoeren

Option+F8

Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten

Option+F9

Geselecteerde tekst op internet opzoeken

COMMAND +Shift+L

Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten

Option+Shift+F9

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen — een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld op COMMAND + P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities: 

 • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

 • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

 • De volgende lijst bevat alleen sneltoetsen voor de meest voorkomende taken. Voor een lijst met alle opdrachten en sneltoetsen van Word, wijst u Macro aan in het menu Extra en klikt u op Macro's. Klik in het snelmenu Macro's in op Word-opdrachten, typ LijstOpdrachten in het vak Macronaam, klik op Uitvoeren en selecteer de gewenste opties.

In dit onderwerp

Functietoetsen

Opmerking: Als u een MacBook hebt en een functietoets wilt gebruiken, moet u tegelijkertijd op de toets fn (linksonder op het toetsenbord) drukken.

Bewerking

Druk op

De laatste bewerking ongedaan maken

F1

Tekst of graphics knippen

F2

Tekst of graphics kopiëren

F3

De inhoud van het Klembord plakken.

F4

De opdracht Ga naar kiezen (menu Bewerken)

F5

Naar het volgende deelvenster of frame gaan

F6

De opdracht Spelling en grammaticacontrole kiezen (menu Extra).

F7

Een selectie uitbreiden

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Sneltoetsen en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

F8

Geselecteerde velden bijwerken

Deze sneltoets is in strijd met een standaard toetstoewijzing voor Exposé in Mac OS X versie 10,3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Exposé-toetsenbord snel toets uitschakelen voor deze sleutel. Klik in het Apple-menu op systeem voorkeuren. Klik onder persoonlijk op Exposé en spaties. Klik onder sneltoetsen voor toetsen bord en muis in het snelmenu voor de snelkoppeling die u wilt uitschakelen, op .

F9

Naar het volgende veld gaan

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces. Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

F11

De opdracht Opslaan als kiezen (menu Bestand).

COMMAND + SHIFT + S

Tekst kopiëren

SHIFT + F2

Letters wijzigen in hoofdletters, kleine letters of een combinatie daarvan

SHIFT + F3

De actie Zoeken of Ga naar herhalen

SHIFT + F4

Naar het vorige invoegpunt gaan

SHIFT + F5

Naar het vorige deelvenster of frame gaan

SHIFT + F6

De opdracht Synoniemen kiezen (menu Extra)

SHIFT + F7

Een selectie verkleinen

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces. Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F8

Schakelen tussen veldcode en veldresultaat

Deze sneltoets is in strijd met een standaard toetstoewijzing voor Exposé in Mac OS X versie 10,3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Exposé-toetsenbord snel toets uitschakelen voor deze sleutel. Klik in het Apple-menu op systeem voorkeuren. Klik onder persoonlijk op Exposé en spaties. Klik onder sneltoetsen voor toetsen bord en muis in het snelmenu voor de snelkoppeling die u wilt uitschakelen, op .

SHIFT + F9

Een snelmenu weergeven

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces. Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F10

Naar het vorige veld gaan

Deze sneltoets is in strijd met een standaard toetstoewijzing voor Exposé in Mac OS X versie 10,3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Exposé-toetsenbord snel toets uitschakelen voor deze sleutel. Klik in het Apple-menu op systeem voorkeuren. Klik onder persoonlijk op Exposé en spaties. Klik onder sneltoetsen voor toetsen bord en muis in het snelmenu voor de snelkoppeling die u wilt uitschakelen, op .

SHIFT + F11

Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Spike

COMMAND + F3

Het venster sluiten

COMMAND + F4

Naar volgende venster gaan

COMMAND + F6

Het lint uitvouwen of minimaliseren

OPTION + COMMAND + R

Een leeg veld invoegen

COMMAND + F9

Een veld vergrendelen

COMMAND + F11

De inhoud van de Spike invoegen

COMMAND + SHIFT + F3

De actie Zoeken of Ga naar herhalen

COMMAND + SHIFT + F4

Een bladwijzer bewerken

COMMAND + SHIFT + F5

Naar het vorige venster gaan

COMMAND + SHIFT + F6

Gekoppelde informatie in een Word-brondocument bijwerken

COMMAND + SHIFT + F7

Een selectie of een blok uitbreiden (druk vervolgens op een pijltoets)

COMMAND + SHIFT + F8

Een veld ontkoppelen

COMMAND + SHIFT + F9

Een veld ontgrendelen

COMMAND + SHIFT + F11

Een AutoTekst-vermelding maken

OPTION + F3

Naar volgende venster gaan

OPTION + F6

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen moet zijn ingeschakeld (menu Word, opdracht Voorkeuren, Spelling en grammaticacontrole).

OPTION + F7

Een macro uitvoeren

OPTION + F8

Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten

OPTION + F9

Naar het vorige venster gaan

OPTION + SHIFT + F6

De woordenlijst openen

OPTION + SHIFT + F7

Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten

OPTION + SHIFT + F9

De cursor verplaatsen

Verplaatsing

Toetsen

Eén teken naar links

Pijl-links

Eén teken naar rechts

Pijl-rechts

Eén woord naar links

OPTION + PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

OPTION + PIJL-RECHTS

Eén alinea omhoog

COMMAND + PIJL-OMHOOG

Eén alinea omlaag

COMMAND + PIJL-OMLAAG

Eén cel naar links (in een tabel)

SHIFT + TAB

Eén cel naar rechts (in een tabel)

Tab

Eén regel omhoog

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag

Pijl-omlaag

Naar het einde van de regel

COMMAND + PIJL-RECHTS of END

Naar het begin van de regel

COMMAND + PIJL-LINKS of HOME

Eén scherm omhoog (schuiven)

Page Up

Eén scherm omlaag (schuiven)

Page Down

Naar het begin van de volgende pagina

COMMAND + PAGE DOWN

COMMAND + FN + PIJL-OMLAAG (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het begin van de vorige pagina

COMMAND + PAGE UP

COMMAND + FN + PIJL-OMHOOG (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het einde van het document

COMMAND + END

COMMAND + FN + PIJL-RECHTS (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het begin van het document

COMMAND + HOME

COMMAND + FN + PIJL-LINKS (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het vorige invoegpunt gaan

SHIFT + F5

Tekst en graphics selecteren

Tip: Als u weet met welke toetsencombinatie u de cursor verplaatst, kunt u in het algemeen de tekst ook selecteren door dezelfde toetscombinatie te gebruiken en tegelijkertijd SHIFT ingedrukt te houden. Bijvoorbeeld: met Knop COMMAND + PIJL-RECHTS verplaatst u de cursor naar het volgende woord; met COMMAND + SHIFT + PIJL-RECHTS selecteert u de tekst vanaf de cursor tot het begin van het volgende woord.

Uitbreiding van de selectie

Druk op

Door meerdere items te selecteren die niet aan elkaar grenzen

Het eerste gewenste item selecteren, COMMAND ingedrukt houden en de andere items selecteren

Eén teken naar rechts

SHIFT + PIJL-RECHTS

Eén teken naar links

SHIFT + PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

SHIFT + OPTION + PIJL-RECHTS

Eén woord naar links

SHIFT + OPTION + PIJL-LINKS

Naar het einde van de regel

COMMAND + SHIFT + PIJL-RECHTS of SHIFT + END

Naar het begin van de regel

COMMAND + SHIFT + PIJL-LINKS of SHIFT + END

Eén regel omlaag

SHIFT + PIJL-OMLAAG

Eén regel omhoog

SHIFT + PIJL-OMHOOG

Naar het einde van de alinea

COMMAND + SHIFT + PIJL-OMLAAG

Naar het begin van de alinea

COMMAND + SHIFT + PIJL-OMHOOG

Eén scherm omlaag

SHIFT + PAGE DOWN

Eén scherm omhoog

SHIFT + PAGE UP

Naar het begin van het document

COMMAND + SHIFT + HOME

Naar het einde van het document

COMMAND + SHIFT + END

Tot het einde van het venster

OPTION + COMMAND + SHIFT + PAGE DOWN

Het gehele document selecteren

COMMAND + A

Naar een verticaal tekstblok

COMMAND + SHIFT + F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op COMMAND + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen

Naar een bepaalde positie in het document

F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op COMMAND + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen

Tekst en graphics in een tabel selecteren

U wilt

Druk op

De inhoud van de volgende cel selecteren

TAB

De inhoud van de vorige cel selecteren

SHIFT + TAB

De selectie uitbreiden naar aangrenzende cellen

SHIFT ingedrukt houden en herhaaldelijk op een pijltoets drukken

Een kolom selecteren

Klikken in de bovenste of onderste cel van de kolom. SHIFT ingedrukt houden en herhaaldelijk op PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG drukken

Een selectie (of blok) uitbreiden

COMMAND + SHIFT + F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op COMMAND + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen

De selectie verkleinen

SHIFT + F8

Meerdere cellen, kolommen of rijen selecteren die niet aan elkaar grenzen

Het eerste gewenste item selecteren, COMMAND ingedrukt houden en de andere items selecteren

Een selectie uitbreiden

U wilt

Druk op

De uitbreidingsmodus inschakelen

F8

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Sneltoetsen en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

Het eerste teken naar links selecteren

F8 en vervolgens PIJL-LINKS

Het eerste teken naar rechts selecteren

F8 en vervolgens PIJL-RECHTS

Een selectie uitbreiden

Blijf op F8 drukken om de selectie uit te breiden naar het hele woord, de zin, de alinea, de sectie, enzovoort.

De selectie verkleinen

SHIFT + F8

De uitbreidingsmodus uitschakelen

COMMAND + Punt

Tekst en graphics bewerken

U wilt

Druk op

Tekst of graphics kopiëren

COMMAND + C of F3

Een stijl kopiëren

COMMAND + SHIFT + C

Een stijl plakken

COMMAND + SHIFT + V

Tekst of afbeeldingen kopiëren naar de knipselmap

CONTROL + OPTION + C

Tekst of graphics verplaatsen

COMMAND + X of F2 (verplaats vervolgens de cursor en druk op COMMAND + V of F4 )

Graphics invoegen via de mediabrowser

COMMAND + CTRL + M

AutoTekst maken

OPTION + F3

AutoTekst invoegen

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

De inhoud van het Klembord plakken.

COMMAND + V of F4

Het geselecteerde knipsel uit de knipselmap plakken

CONTROL + OPTION + V

Plakken speciaal

COMMAND + CTRL + C

Plakken en de opmaak van de aangrenzende tekst overnemen

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

Plakken in de knipselmap

CONTROL + OPTION + V

De Spike-inhoud plakken

COMMAND + SHIFT + F3

Eén teken naar links verwijderen

DELETE

Eén woord naar links verwijderen

COMMAND + DELETE

Eén teken naar rechts verwijderen

Verwijderen of wissen

Het woord rechts van de cursor verwijderen

COMMAND + Verwijderen

Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren.

COMMAND + X of F2

De laatste bewerking ongedaan maken

COMMAND + Z

Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Spike

COMMAND + F3

Alinea's uitlijnen en opmaken

U wilt

Druk op

Een alinea centreren

COMMAND + E

Een alinea uitvullen

COMMAND + J

Een alinea links uitlijnen

COMMAND + L

Een alinea rechts uitlijnen

COMMAND + R

Een alinea links laten inspringen

CONTROL + SHIFT + M

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen

COMMAND + SHIFT + M

Verkeerd-om inspringen

COMMAND + T

Een verkeerd-om inspringing verwijderen

COMMAND + SHIFT + T

AutoOpmaak starten

COMMAND + OPTION + K

De stijl Standaard toepassen

COMMAND + SHIFT + N

De stijl Kop 1 toepassen

COMMAND + OPTION + 1

De stijl Kop 2 toepassen

COMMAND + OPTION + 2

De stijl Kop 3 toepassen

COMMAND + OPTION + 3

De stijl Lijst toepassen

COMMAND + SHIFT + L

Een vaste spatie invoeren

OPTION + SPATIEBALK

De regelafstand instellen

De regelafstand instellen op

Druk op

Regelafstand 1

COMMAND + 1

Regelafstand 2

COMMAND + 2

Regelafstand 1,5

COMMAND + 5

Eén witregel meteen voorafgaand aan de tekst toevoegen of verwijderen.

COMMAND + 0 (nul)

Tekens opmaken

U wilt

Druk op

Het lettertype wijzigen

COMMAND + SHIFT + F

De tekengrootte vergroten

COMMAND + SHIFT + >

De tekengrootte verkleinen

COMMAND + SHIFT + <

De tekengrootte met één punt vergroten

COMMAND + ]

De tekengrootte met één punt verkleinen

COMMAND + [

De opmaak van tekens wijzigen (opdracht Lettertype in het menu Opmaak)

COMMAND + D

Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen

SHIFT + F3

Helemaal in hoofdletters opmaken

COMMAND + SHIFT + A

Opmaak Vet toepassen

COMMAND + B

Tekst onderstrepen

COMMAND + U

Woorden onderstrepen, maar spaties niet onderstrepen

COMMAND + SHIFT + W

Tekst dubbel onderstrepen

COMMAND + SHIFT + D

Tekst cursief maken

COMMAND + I

Helemaal in klein kapitaal opmaken

COMMAND + SHIFT + K

Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald)

COMMAND + GELIJKTEKEN

Teken in superscript zetten (afstand automatisch bepaald)

COMMAND + SHIFT + PLUSTEKEN

Handmatig toegepaste tekenopmaak verwijderen

COMMAND + SHIFT + Z

Doorhaalopmaak toepassen

COMMAND + SHIFT + X

Speciale tekens invoegen

Invoeging

Toetsen

Veld

COMMAND + F9

Regeleinde

SHIFT + RETURN

Pagina-einde

SHIFT + ENTER

Kolomeinde

COMMAND + SHIFT + RETURN

Vast afbreekstreepje

COMMAND + SHIFT + AFBREEKSTREEPJE

Het copyrightsymbool

OPTION + G

Symbool voor geregistreerd handelsmerk

OPTION + R

Handelsmerksymbool

OPTION + 2

Beletselteken

OPTION + PUNTKOMMA

Velden invoegen

Invoeging

Druk op

Veld DATE

CONTROL + SHIFT + D

Veld LISTNUM

COMMAND + OPTION + SHIFT + L

Veld PAGE

CONTROL + SHIFT + P

Veld TIME

CONTROL + SHIFT + T

Een leeg veld

COMMAND + F9

Werken met velden

U wilt

Druk op

Geselecteerde velden bijwerken

F9

Een veld ontkoppelen

COMMAND + SHIFT + F9

Schakelen tussen veldcode en veldresultaat

SHIFT + F9

Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten

OPTION + F9

Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten

OPTION + SHIFT + F9

Naar het volgende veld gaan

F11

Naar het vorige veld gaan

SHIFT + F11

Een veld vergrendelen

COMMAND + F11

Een veld ontgrendelen

COMMAND + SHIFT + F11

Documentoverzicht

U wilt

Druk op

Een alinea verhogen

CONTROL + SHIFT + PIJL-LINKS

Een alinea verlagen

CONTROL + SHIFT + PIJL-RECHTS

Een alinea verlagen naar platte tekst

COMMAND + SHIFT + N

Geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen

CONTROL + SHIFT + PIJL-OMHOOG

Geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen

CONTROL + SHIFT + PIJL-OMLAAG

Tekst onder een kop uitvouwen

CONTROL + SHIFT + PLUSTEKEN

Tekst onder een kop samenvouwen

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Sneltoetsen en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

CONTROL + SHIFT + MINTEKEN

Alle hoofdtekst en koppen uitvouwen of alle hoofdtekst samenvouwen

CONTROL + SHIFT + A

De eerste regels platte tekst of alle platte tekst weergeven

CONTROL + SHIFT + L

Alle koppen met het opgegeven kopniveau weergeven

CONTROL + SHIFT + <KOPNIVEAU>

Documenten redigeren

U wilt

Druk op

Een opmerking invoegen

COMMAND + OPTION + A

Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen

COMMAND + SHIFT + E

Naar het begin van een opmerking gaan

HOME

Naar het einde van een opmerking gaan

END (de toets END is niet beschikbaar op alle toetsen borden)

Naar het begin van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster

COMMAND + HOME

Naar het einde van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster

COMMAND + END

Documenten afdrukken

U wilt

Druk op

Een document afdrukken

COMMAND + P

In een tabel navigeren

U wilt

Druk op

Naar de volgende cel gaan

TAB (Als de cursor in de laatste cel van een tabel staat, voegt u een nieuwe rij toe als u op TAB drukt)

Naar de vorige cel gaan

SHIFT + TAB

Naar de vorige of volgende rij gaan

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Naar de eerste cel in de rij gaan

CONTROL + HOME

Naar de laatste cel in de rij gaan

CONTROL + END

Naar de eerste cel in de kolom gaan

CONTROL + PAGE UP

Naar de laatste cel in de kolom gaan

CONTROL + PAGE DOWN

Een nieuwe alinea beginnen

RETURN

Onder aan de tabel een nieuwe rij toevoegen

TAB aan het einde van de laatste rij

Tekst toevoegen vóór een tabel aan het begin van een document

RETURN bij het begin van de eerste cel

Een rij invoegen

COMMAND + CONTROL + I

Het formaat van tabelkolommen wijzigen met de liniaal

U wilt

Druk op de sneltoetsen en versleep een punt op de liniaal

Kolomformaten aan de rechterkant behouden

De breedte van een tabel wijzigen

Geen toets

Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

SHIFT

Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

COMMAND + SHIFT

Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

COMMAND

Het formaat van tabelkolommen rechtstreeks in een tabel wijzigen

Tips: 

 • Als u de afmetingen van een kolom wilt weergeven op de liniaal als u het formaat van de kolom wijzigt, drukt u op OPTION bij deze sneltoetsen.

 • Als u de breedte van een kolom nauwkeurig wilt aanpassen, schakelt u de hulplijnfunctie uit door op OPTION te drukken bij de sneltoetsen.

Bewerking

Druk op de sneltoetsen en Sleep een kolom begrenzing

Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

Geen toets

Kolomformaten aan de rechterkant behouden

De breedte van een tabel wijzigen

SHIFT

Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

COMMAND + SHIFT

Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

COMMAND

Alinea's en tabtekens invoegen in een tabel

Invoeging

Toetsen

Nieuwe alinea in een cel

RETURN

Tabteken in een cel

OPTION + TAB

Gegevens samenvoegen

Als u de volgende sneltoetsen wilt gebruiken, moet u eerst samenvoegbestanden instellen.

Bewerking

Druk op

Een document samenvoegen

CONTROL + SHIFT + N

Een gegevensdocument voor Gegevens samenvoegen bewerken

CONTROL + SHIFT + E

Op fouten controleren

CONTROL + SHIFT + K

Een samenvoegveld invoegen

CONTROL + SHIFT + F

Voetnoten en eindnoten

Invoeging

Druk op

Een voetnoot

COMMAND + OPTION + F

Een eindnoot

COMMAND + OPTION + E

Zie ook

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Basistaken met een schermlezer in Word

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×