Sneltoetsen voor Access

U kunt sneltoetsen gebruiken voor snelle toegang tot veelgebruikte opdrachten of bewerkingen. De onderstaande secties bevatten een beschrijving van de sneltoetsen die in Microsoft Access 2010 beschikbaar zijn. Sneltoetsen kunt u ook gebruiken om zonder de muis de focus te verplaatsen naar een menu, opdracht of besturingselement.

Algemene sneltoetsen

Algemene sneltoetsen in Access

Databases openen

Actie

Toetsen

Een nieuwe database openen

Ctrl+N

Een bestaande database openen

Ctrl+O

Access 2010 afsluiten

Alt+F4

Afdrukken en opslaan

Actie

Toetsen

Het huidige of geselecteerde object afdrukken

Ctrl+P

Het dialoogvenster Afdrukken openen vanuit een afdrukvoorbeeld

P of Ctrl+P

Het dialoogvenster Pagina-instelling openen vanuit een afdrukvoorbeeld

S

Het afdruk- of rapportvoorbeeld annuleren

C of Esc

Een databaseobject opslaan

Ctrl+S of Shift+F12

Het dialoogvenster Opslaan als openen

F12

Keuzelijsten of keuzelijsten met invoervak gebruiken

Actie

Toetsen

Een keuzelijst met invoervak openen

F4 of Alt+pijl-omlaag

De inhoud vernieuwen van het opzoekveld van een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak

F9

Een regel omlaag gaan

Pijl-omlaag

Een pagina omlaag gaan

Page Down

Een regel omhoog gaan

Pijl-omhoog

Een pagina omhoog gaan

Page Up

De keuzelijst of keuzelijst met invoervak verlaten

Tab

Tekst of gegevens zoeken en vervangen

Actie

Toetsen

Het tabblad Zoeken in het dialoogvenster Zoeken en vervangen openen (alleen in de gegevensblad- en formulierweergave)

Ctrl+F

Het tabblad Vervangen in het dialoogvenster Zoeken en vervangen openen (alleen in de gegevensblad- en formulierweergave)

Ctrl+H

De volgende plaats zoeken waar de tekst voorkomt die is opgegeven in het dialoogvenster Zoeken en vervangen nadat het dialoogvenster is gesloten (alleen in de gegevensblad- en formulierweergave)

Shift+F4

Werken in de ontwerpweergave

Actie

Toetsen

Schakelen tussen de bewerkingsmodus (waarbij de invoegpositie wordt weergegeven) en de navigatiemodus op een gegevensblad. Wanneer u in een formulier of rapport werkt, drukt u op Esc om de navigatiemodus te verlaten.

F2

Overschakelen naar het eigenschappenvenster (of naar de ontwerpweergave van formulieren en rapporten in Access-databases en -projecten)

F4

Vanuit de ontwerpweergave overschakelen naar de formulierweergave

F5

Schakelen tussen het bovenste en onderste gedeelte van een venster (alleen in de ontwerpweergave van query's en het venster Geavanceerde filter-/sorteeropties)

F6

Het veldraster, de veldeigenschappen, het navigatiedeelvenster, de toegangstoetsen in het toetsenbordtoegangsysteem, de zoomknoppen en de beveiligingsbalk (ontwerpweergave van tabellen) doorlopen

F6

Het dialoogvenster Opbouwfunctie kiezen openen (ontwerpweergave van formulieren en rapporten)

F7

Visual Basic Editor openen vanuit een geselecteerde eigenschap in het eigenschappenvenster van een formulier of rapport

F7

Vanuit Visual Basic Editor teruggaan naar de ontwerpweergave van een formulier of rapport

Shift+F7 of Alt+F11

Besturingselementen in de ontwerpweergave van formulieren en rapporten bewerken

Actie

Toetsen

Het geselecteerde besturingselement kopiëren naar het Klembord

Ctrl+C

Het geselecteerde besturingselement knippen en kopiëren naar het Klembord

Ctrl+X

De inhoud van het Klembord linksboven in de geselecteerde sectie plakken

Ctrl+V

Het geselecteerde besturingselement naar rechts verplaatsen (met uitzondering van besturingselementen die deel uitmaken van een indeling)

Pijl-rechts of Ctrl+pijl-rechts

Het geselecteerde besturingselement naar links verplaatsen (met uitzondering van besturingselementen die deel uitmaken van een indeling)

Pijl-links of Ctrl+pijl-links

Het geselecteerde besturingselement omhoog verplaatsen

Pijl-omhoog of Ctrl+pijl-omhoog

Het geselecteerde besturingselement omlaag verplaatsen

Pijl-omlaag of Ctrl+pijl-omlaag

Het geselecteerde besturingselement hoger maken

Shift+pijl-omlaag

Het geselecteerde besturingselement breder maken

Opmerking : Bij toepassing op besturingselementen in een indeling wordt de breedte van de hele indeling bijgesteld.

Shift+pijl-rechts

Het geselecteerde besturingselement lager maken

Shift+pijl-omhoog

Het geselecteerde besturingselement smaller maken

Opmerking : Bij toepassing op besturingselementen in een indeling wordt de breedte van de hele indeling bijgesteld.

Shift+pijl-links

Bewerkingen in vensters

De databases van Microsoft Access 2010 worden standaard als documenten met tabbladen weergegeven. Als u documenten met vensters wilt gebruiken, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database en klik onder Opties voor documentvensters op Overlappende vensters.

Opmerking : U moet de huidige database sluiten en opnieuw openen om de optie te implementeren.

Actie

Toetsen

Het navigatiedeelvenster openen of sluiten

F11

Schakelen tussen geopende vensters

Ctrl+F6

Het vorige formaat van een geselecteerd geminimaliseerd venster herstellen als alle vensters zijn geminimaliseerd

Enter

De modus voor het wijzigen van het formaat van het actieve venster inschakelen wanneer het venster niet is gemaximaliseerd; druk op de pijltoetsen om het formaat van het venster te wijzigen

Ctrl+F8

Het systeemmenu weergeven

Alt+spatiebalk

Het snelmenu weergeven

Shift+F10

Het actieve venster sluiten

Ctrl+W of Ctrl+F4

Schakelen tussen de Visual Basic Editor en het vorige actieve venster

Alt+F11

Werken met wizards

Actie

Toetsen

De focus verplaatsen naar het volgende besturingselement in de wizard

Tab

Naar de volgende pagina van de wizard gaan

Alt+N

Naar de vorige pagina van de wizard gaan

Alt+B

De wizard voltooien

Alt+F

Diversen

Actie

Toetsen

Het volledige adres voor een geselecteerde hyperlink weergeven

F2

Spelling controleren

F7

Het zoomvenster openen om expressies en andere tekst gemakkelijker te kunnen invoeren in kleine invoervakken

Shift+F2

Een eigenschappenvenster weergeven in de ontwerpweergave

Alt+Enter

Access afsluiten of een dialoogvenster sluiten

Alt+F4

Een opbouwfunctie activeren

Ctrl+F2

Voorwaarts schakelen tussen de weergaven in een tabel, query, formulier, rapport, pagina, draaitabellijst, draaigrafiekrapport, opgeslagen procedure of functie van een Access-project (.ADP). Als er meer weergaven beschikbaar zijn, gaat u naar de volgende beschikbare weergave door nogmaals op de toetsen te drukken.

Ctrl+pijl-rechts of Ctrl+komma (,)

Terugwaarts schakelen tussen de weergaven in een tabel, query, formulier, rapport, pagina, draaitabellijst, draaigrafiekrapport, opgeslagen procedure of ADP-functie. Als er meer weergaven beschikbaar zijn, gaat u naar de vorige beschikbare weergave door nogmaals op de toetsen te drukken.

Opmerking : Ctrl+punt (.) werkt niet onder alle omstandigheden met alle objecten.

Ctrl+pijl-links of Ctrl+punt (.)

De sneltoetsen in het navigatiedeelvenster

Actie

Toetsen

Vanaf een willekeurige plaats in de database naar het zoekvak van het navigatiedeelvenster gaan

Alt+Ctrl+F

Bewerken en navigeren in de lijst Objecten

Actie

Toetsen

De naam van een geselecteerd object wijzigen

F2

Een regel omlaag gaan

Pijl-omlaag

Eén venster omlaag gaan

Page Down

Naar het laatste object gaan

End

Eén regel omhoog gaan

Pijl-omhoog

Eén venster omhoog gaan

Page Up

Naar het eerste object gaan

Home

Navigeren en objecten openen

Actie

Toetsen

De geselecteerde tabel of query openen in de gegevensbladweergave

Enter

Het geselecteerde formulier of rapport openen

Enter

De geselecteerde macro uitvoeren

Enter

Geselecteerde tabellen, query's, formulieren, rapporten, macro's, modules of Data Access-pagina's openen in de ontwerpweergave

Ctrl+Enter

Het venster Direct in Visual Basic Editor weergeven

Ctrl+G

Sneltoetsen voor menu's

Actie

Toetsen

Het snelmenu weergeven

Shift+F10

De toegangstoetsen weergeven

Alt of F10

Het menu voor het programmapictogram weergeven (op de titelbalk van het programma)

Alt+spatiebalk

De volgende of vorige opdracht selecteren terwijl het menu of vervolgmenu zichtbaar is

Pijl-omlaag of pijl-omhoog

Eén menu naar links of rechts gaan; of schakelen tussen het hoofd- en submenu als er een submenu wordt weergegeven

Pijl-links of pijl-rechts

De eerste of laatste opdracht selecteren in het menu of submenu

Home of End

Het weergegeven menu en submenu gelijktijdig sluiten

Alt

Het weergegeven menu sluiten; of alleen het submenu sluiten als dit wordt weergegeven

ESC

Sneltoetsen in vensters en dialoogvensters

In programmavensters

Actie

Toetsen

Het volgende programma activeren

Alt+Tab

Het vorige programma activeren

Alt+Shift+Tab

Het menu Start van Windows weergeven

Ctrl+Esc

Het actieve databasevenster sluiten

Ctrl+W

Het volgende databasevenster activeren

Ctrl+F6

Het vorige databasevenster activeren

Ctrl+Shift+F6

Het vorige formaat van een geselecteerd geminimaliseerd venster herstellen als alle vensters zijn geminimaliseerd

Enter

In dialoogvensters

Actie

Toetsen

Het volgende tabblad in een dialoogvenster activeren

Ctrl+Tab

Het vorige tabblad in een dialoogvenster activeren

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende optie of het volgende groepsvak gaan

Tab

Naar de vorige optie of het vorige groepsvak gaan

Shift+Tab

De cursor verplaatsen tussen opties in de geselecteerde vervolgkeuzelijst of tussen opties in een groepsvak

Pijltoetsen

De bewerking uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen; het selectievakje in- of uitschakelen

Spatiebalk

De eerste letter van de naam van een optie in een vervolgkeuzelijst gebruiken om naar de optie te gaan

Lettertoets voor de eerste letter in de naam van de gewenste optie (als een vervolgkeuzelijst is geselecteerd)

De optie selecteren, of de het selectievakje in- of uitschakelen, met de onderstreepte letter in de optienaam

Alt+lettertoets

De geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Alt+pijl-omlaag

De geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten

Esc

De bewerking uitvoeren die is toegewezen aan de standaardknop in het dialoogvenster

Enter

De opdracht annuleren en het dialoogvenster sluiten

Esc

Een dialoogvenster sluiten

Alt+F4

Bewerkingen uitvoeren in een tekstvak

Actie

Toetsen

Naar het begin van het item gaan

Home

Naar het einde van het item gaan

End

Eén teken naar links of rechts gaan

Pijl-links of pijl-rechts

Eén woord naar links of rechts gaan

Ctrl+pijl-links of Ctrl+pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot het begin van het tekstitem

Shift+Home

Selecteren vanaf de invoegpositie tot het einde van het tekstitem

Shift+End

De selectie met één teken naar links wijzigen

Shift+pijl-links

De selectie met één teken naar rechts wijzigen

Shift+pijl-rechts

De selectie met één woord naar links wijzigen

Ctrl+Shift+pijl-links

De selectie met één woord naar rechts wijzigen

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Werken met eigenschappenvensters

Een eigenschappenvenster gebruiken bij een formulier of rapport in de ontwerpweergave

Actie

Toetsen

Het eigenschappenvenster in- of uitschakelen

F4

Naar een andere keuze in de vervolgkeuzelijst van het besturingselement gaan (in stappen van één item)

Pijl-omlaag of pijl-omhoog

Naar een andere keuze in de vervolgkeuzelijst van het besturingselement gaan (in stappen van vijf items)

Page Down of Page Up

Vanuit de de vervolgkeuzelijst van het besturingselement naar de tabbladen van het eigenschappenvenster gaan

Tab

Naar een ander tabblad van het eigenschappenvenster gaan als er een tabblad, maar geen eigenschap is geselecteerd

Pijl-links of pijl-rechts

Eén eigenschap op een tabblad omlaag gaan wanneer er een eigenschap is geselecteerd

Tab

Eén eigenschap op een tabblad omhoog gaan als er een eigenschap is geselecteerd; of naar het tabblad gaan als u al bovenaan staat

Shift+Tab

Eén tabblad vooruitgaan als er een eigenschap is geselecteerd

Ctrl+Tab

Eén tabblad teruggaan als er een eigenschap is geselecteerd

Ctrl+Shift+Tab

Het eigenschappenvenster gebruiken bij een tabel of query

Actie

Toetsen

Het eigenschappenvenster in- of uitschakelen

F4

Naar een ander tabblad in het eigenschappenvenster gaan als er een tabblad, maar geen eigenschap is geselecteerd

Pijl-links of pijl-rechts

Naar de tabbladen van het eigenschappenvenster gaan als er een eigenschap is geselecteerd

Ctrl+Tab

Naar de eerste eigenschap van een tabblad gaan als er geen eigenschap is geselecteerd

Tab

Eén eigenschap omlaag gaan op een tabblad

Tab

Eén eigenschap omhoog gaan op een tabblad; of het tabblad zelf selecteren als u al bovenaan staat

Shift+Tab

Eén tabblad vooruitgaan als er een eigenschap is geselecteerd

Ctrl+Tab

Eén tabblad teruggaan als er een eigenschap is geselecteerd

Ctrl+Shift+Tab

Sneltoetsen voor het werken met het deelvenster Lijst met velden

Actie

Toetsen

Het deelvenster Lijst met velden in- of uitschakelen

Alt+F8

Het geselecteerde veld toevoegen aan de detailsectie van het formulier of rapport

Enter

Omhoog of omlaag gaan in het deelvenster Lijst met velden

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Van het onderste naar het bovenste deelvenster van de lijst met velden gaan

Shift+Tab

Van het bovenste naar het onderste deelvenster van de lijst met velden gaan

Tab

Sneltoetsen voor het gebruik van het Help-venster

Actie

Toetsen

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, of Alles weergeven of Alles verbergen selecteren boven in een onderwerp

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren, of de knop Browser View boven in een artikel op de Microsoft Office-website selecteren

Shift+Tab

De bewerking uitvoeren voor de knop Alles weergeven, de knop Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink

Enter

Teruggaan naar het vorige Help-onderwerp

Alt+pijl-links

Verdergaan naar het volgende Help-onderwerp

Alt+pijl-rechts

Het dialoogvenster Afdrukken openen

Ctrl+P

Binnen het weergegeven Help-onderwerp een kleine afstand omhoog en omlaag schuiven

Pijl-omhoog en pijl-omlaag

Binnen het weergegeven Help-onderwerp een grotere afstand omhoog en omlaag schuiven

Page Up en Page Down

Een menu met opdrachten weergeven voor het Help-venster; hierbij moet het Help-venster de focus hebben (klik op een item in het Help-venster)

Shift+F10

Toetsen voor het werken met tekst en gegevens

Sneltoetsen voor het selecteren van tekst of gegevens

Tekst in een veld selecteren

Actie

Toetsen

De selectie met één teken naar rechts uitbreiden

Shift+pijl-rechts

De selectie met één woord naar rechts uitbreiden

Ctrl+Shift+pijl-rechts

De selectie met één teken naar links uitbreiden

Shift+pijl-links

De selectie met één woord naar links uitbreiden

Ctrl+Shift+pijl-links

Een veld of record selecteren

Opmerking : Gebruik de tegenovergestelde pijltoets als u een selectie wilt annuleren.

Actie

Toetsen

Het volgende veld selecteren

Tab

Schakelen tussen de bewerkingsmodus (waarbij de invoegpositie wordt weergegeven) en de navigatiemodus op een gegevensblad. Wanneer u een formulier of rapport gebruikt, drukt u op Esc om de navigatiemodus te verlaten.

F2

Schakelen tussen selectie van de huidige record en het eerste veld van de huidige record in de navigatiemodus

Shift+spatiebalk

De selectie uitbreiden met de vorige record als de huidige record is geselecteerd

Shift+pijl-omhoog

De selectie uitbreiden met de volgende record als de huidige record is geselecteerd

Shift+pijl-omlaag

Alle records selecteren

Ctrl+A of Ctrl+Shift+spatiebalk

Een selectie uitbreiden

Actie

Toetsen

De uitbreidingsmodus inschakelen (in de gegevensbladweergave wordt rechtsonder in het venster Uitgebreide selectie weergegeven); druk herhaaldelijk op F8 om de selectie achtereenvolgens uit te breiden met het volgende woord, het volgende veld, de volgende record (alleen in de gegevensbladweergave) en alle records

F8

Een selectie uitbreiden naar de aangrenzende velden in dezelfde rij binnen de gegevensbladweergave

Pijl-links of pijl-rechts

Een selectie uitbreiden naar de aangrenzende rijen binnen de gegevensbladweergave

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

De vorige uitbreiding ongedaan maken

Shift+F8

De uitbreidingsmodus annuleren

Esc

Een kolom selecteren en verplaatsen in de gegevensbladweergave

Actie

Toetsen

De huidige kolom selecteren of de kolomselectie annuleren (alleen in de navigatiemodus)

Ctrl+spatiebalk

De kolom aan de rechterzijde selecteren als de huidige kolom is geselecteerd

Shift+pijl-rechts

De kolom aan de linkerzijde selecteren als de huidige kolom is geselecteerd

Shift+pijl-links

De verplaatsingsmodus inschakelen; druk vervolgens op pijl-rechts of pijl-links om geselecteerde kolommen naar rechts of links te verplaatsen

Ctrl+Shift+F8

Sneltoetsen voor het bewerken van tekst of gegevens

Opmerking : Als de invoegpositie niet zichtbaar is, geeft u deze weer door op F2 te drukken.

De invoegpositie in een veld verplaatsen

Actie

Toetsen

De invoegpositie één teken naar rechts verplaatsen

Pijl-rechts

De invoegpositie één woord naar rechts verplaatsen

Ctrl+pijl-rechts

De invoegpositie één teken naar links verplaatsen

Pijl-links

De invoegpositie één woord naar links verplaatsen

Ctrl+pijl-links

De invoegpositie naar het einde van het veld verplaatsen in velden van één regel of naar het einde van de regel in velden met meerdere regels

End

De invoegpositie naar het einde van het veld verplaatsen in velden met meerdere regels

Ctrl+End

De invoegpositie naar het begin van het veld verplaatsen in velden van één regel of naar het begin van de regel in velden met meerdere regels

Home

De invoegpositie naar het begin van het veld verplaatsen in velden met meerdere regels

Ctrl+Home

Tekst kopiëren, verplaatsen of wissen

Actie

Toetsen

De selectie naar het Klembord kopiëren

Ctrl+C

De selectie knippen en kopiëren naar het Klembord

Ctrl+X

De inhoud van het Klembord plakken op de invoegpositie

Ctrl+V

De selectie of het teken links van de invoegpositie verwijderen

Backspace

De selectie of het teken rechts van de invoegpositie verwijderen

Del

Alle tekens rechts van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Del

Wijzigingen ongedaan maken

Actie

Toetsen

Ongedaan maken wat u hebt getypt

Ctrl+Z of Alt+Backspace

Wijzigingen in het huidige veld of de huidige record ongedaan maken; als u zowel het veld als de record hebt gewijzigd, drukt u twee keer op Esc om de wijzigingen ongedaan te maken (eerst in het huidige veld en dan in de huidige record)

Esc

Gegevens invoeren in de gegevensblad- of formulierweergave

Actie

Toetsen

De huidige datum invoegen

Ctrl+puntkomma (;)

De huidige tijd invoegen

Ctrl+Shift+dubbelepunt (:)

De standaardwaarde voor een veld invoegen

Ctrl+Alt+spatiebalk

De waarde uit hetzelfde veld in de vorige record invoegen

Ctrl+apostrof (')

Een nieuwe record toevoegen

Ctrl+plusteken (+)

De huidige record in een gegevensblad verwijderen

Ctrl+minteken (-)

De wijzigingen in de huidige record opslaan

Shift+Enter

Een selectievakje in- en uitschakelen; een keuzerondje selecteren of deze selectie opheffen

Spatiebalk

Een nieuwe regel invoegen

Ctrl+Enter

De inhoud van velden vernieuwen

Actie

Toetsen

De velden in het venster opnieuw berekenen

F9

Een query opnieuw uitvoeren op de onderliggende tabellen; hiermee wordt in een subformulier de query voor de onderliggende tabel alleen opnieuw uitgevoerd voor het subformulier

Shift+F9

De inhoud van het opzoekveld van een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak vernieuwen

F9

Toetsen voor het navigeren door records

Sneltoetsen voor het navigeren in de ontwerpweergave

Actie

Toetsen

Schakelen tussen de bewerkingsmodus (invoegpositie is zichtbaar) en de navigatiemodus

F2

Het eigenschappenvenster openen of sluiten

F4

Vanuit de ontwerpweergave overschakelen naar de formulierweergave

F5

Schakelen tussen het bovenste en onderste gedeelte van een venster (ontwerpweergave van macro's, query's en het venster Geavanceerde filter-/sorteeropties); druk op F6 wanneer u niet met Tab naar het gewenste gedeelte van het scherm kunt gaan

F6

Vooruitgaan tussen het ontwerpdeelvenster, de eigenschappen, het navigatiedeelvenster, de toegangstoetsen en de zoomknoppen (ontwerpweergave van tabellen, formulieren en rapporten)

F6

Visual Basic Editor openen vanuit een geselecteerde eigenschap in het eigenschappenvenster van een formulier of rapport

F7

Het deelvenster Lijst met velden in een formulier, rapport of Data Access-pagina openen; als het deelvenster Lijst met velden al is geopend, wordt de focus naar het deelvenster Lijst met velden verplaatst

Alt+F8

Vanuit Visual Basic Editor naar de ontwerpweergave van een formulier of rapport gaan wanneer er een codemodule is geopend

Shift+F7

Vanuit het eigenschappenvenster van een besturingselement in de ontwerpweergave voor een formulier of rapport overschakelen naar het ontwerpvlak zonder de focus van het besturingselement te wijzigen

Shift+F7

Een eigenschappenvenster weergeven

Alt+Enter

Het geselecteerde besturingselement kopiëren naar het Klembord

Ctrl+C

Het geselecteerde besturingselement knippen en kopiëren naar het Klembord

Ctrl+X

De inhoud van het Klembord linksboven in de geselecteerde sectie plakken

Ctrl+V

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel naar rechts verplaatsen in het paginaraster

Pijl-rechts

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel naar links verplaatsen in het paginaraster

Pijl-links

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel omhoog verplaatsen in het paginaraster

Opmerking : Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daarboven, tenzij het al het bovenste besturingselement van de indeling is.

Pijl-omhoog

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel omlaag verplaatsen in het paginaraster

Opmerking : Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daaronder, tenzij het al het onderste besturingselement van de indeling is.

Pijl-omlaag

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel aar rechts verplaatsen (onafhankelijk van het paginaraster)

Ctrl+pijl-rechts

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel naar links verplaatsen (onafhankelijk van het paginaraster)

Ctrl+pijl-links

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel omhoog verplaatsen (onafhankelijk van het paginaraster)

Opmerking : Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daarboven, tenzij het al het bovenste besturingselement van de indeling is.

Ctrl+pijl-omhoog

Het geselecteerde besturingselement pixel voor pixel omlaag verplaatsen (onafhankelijk van het paginaraster)

Opmerking : Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daaronder, tenzij het al het onderste besturingselement van de indeling is.

Ctrl+pijl-omlaag

De breedte van het geselecteerde besturingselement (aan de rechterkant) met één pixel vergroten

Opmerking : Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de breedte van de hele indeling vergroot.

Shift+pijl-rechts

De breedte van het geselecteerde besturingselement (aan de linkerkant) met één pixel verkleinen

Opmerking : Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de breedte van de hele indeling verkleind.

Shift+pijl-links

De hoogte van het geselecteerde besturingselement (aan de onderkant) met één pixel verkleinen

Shift+pijl-omhoog

De hoogte van het geselecteerde besturingselement (aan de onderkant) met één pixel vergroten

Shift+pijl-omlaag

Sneltoetsen voor het navigeren in de gegevensbladweergave

Naar een bepaalde record gaan

Actie

Toetsen

Naar het recordnummervak gaan; typ vervolgens het recordnummer en druk op Enter

F5

Tussen velden en records navigeren

Actie

Toetsen

Naar het volgende veld gaan

Tab of pijl-rechts

In de navigatiemodus naar het laatste veld van de huidige record gaan

End

Naar het vorige veld gaan

Shift+Tab of pijl-links

In de navigatiemodus naar het eerste veld van de huidige record gaan

Home

Naar het huidige veld van de volgende record gaan

Pijl-omlaag

In de navigatiemodus naar het huidige veld van de vorige record gaan

Ctrl+pijl-omlaag

In de navigatiemodus naar het laatste veld van de vorige record gaan

Ctrl+End

Naar het huidige veld van de vorige record gaan

Pijl-omhoog

In de navigatiemodus naar het huidige veld van de eerste record gaan

Ctrl+pijl-omhoog

In de navigatiemodus naar het eerste veld van de eerste record gaan

Ctrl+Home

Naar een ander scherm met gegevens gaan

Actie

Toetsen

Eén scherm omlaag gaan

Page Down

Eén scherm omhoog gaan

Page Up

Eén scherm naar rechts gaan

Ctrl+Page Down

Een scherm naar links gaan

Ctrl+Page Up

Sneltoetsen voor het navigeren op subgegevensbladen

Naar een bepaalde record gaan

Actie

Toetsen

Vanaf het subgegevensblad naar het recordnummervak gaan; typ vervolgens het recordnummer en druk op Enter

Alt+F5

Subgegevensbladen uit- en samenvouwen

Actie

Toetsen

Vanaf het gegevensblad het subgegevensblad van de record uitvouwen

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

Het subgegevensblad samenvouwen

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

Schakelen tussen het gegevensblad en het subgegevensblad

Actie

Toetsen

Het subgegevensblad activeren vanuit het laatste veld van de vorige record op het gegevensblad

Tab

Het subgegevensblad activeren vanuit het eerste veld van de volgende record op het gegevensblad

Shift+Tab

Het subgegevensblad sluiten en naar het eerste veld van de volgende record op het gegevensblad gaan

Ctrl+Tab

Het subgegevensblad sluiten en naar het eerste veld van de vorige record op het gegevensblad gaan

Ctrl+Shift+Tab

Vanuit het laatste veld op het subgegevensblad naar het volgende veld op het gegevensblad gaan

Tab

Vanaf het gegevensblad naar de volgende record op het gegevensblad gaan en het subgegevensblad overslaan

Pijl-omlaag

Vanaf het gegevensblad naar de vorige record op het gegevensblad gaan en het subgegevensblad overslaan

Pijl-omhoog

Opmerking : U kunt navigeren tussen velden en records op een subgegevensblad via dezelfde sneltoetsen als in de gegevensbladweergave.

Sneltoetsen voor het navigeren in de formulierweergave

Naar een bepaalde record gaan

Actie

Toetsen

Naar het recordnummervak gaan; typ vervolgens het recordnummer en druk op Enter

F5

Tussen velden en records navigeren

Actie

Toetsen

Naar het volgende veld gaan

Tab

Naar het vorige veld gaan

Shift+Tab

In de navigatiemodus naar het laatste besturingselement op het formulier gaan en in de huidige record blijven

End

In de navigatiemodus naar het laatste besturingselement op het formulier gaan en de focus instellen op de laatste record

Ctrl+End

In de navigatiemodus naar het eerste besturingselement op het formulier gaan en in de huidige record blijven

Home

In de navigatiemodus naar het eerste besturingselement op het formulier gaan en de focus instellen op de eerste record

Ctrl+Home

Naar het huidige veld van de volgende record gaan

Ctrl+Page Down

Naar het huidige veld van de vorige record gaan

Ctrl+Page Up

Navigeren in formulieren met meerdere pagina's

Actie

Toetsen

Eén pagina omlaag gaan; aan het einde van de record gaat u naar de overeenkomende pagina van de volgende record

Page Down

Eén pagina omhoog gaan; aan het einde van de record gaat u naar de overeenkomende pagina van de vorige record

Page Up

Tussen het hoofdformulier en een subformulier navigeren

Actie

Toetsen

Naar het subformulier gaan vanuit het vorige veld in het hoofdformulier

Tab

Naar het subformulier gaan vanuit het volgende veld in het hoofdformulier

Shift+Tab

Het subformulier afsluiten en naar het volgende veld in het hoofdformulier of naar de volgende record gaan

Ctrl+Tab

Het subformulier sluiten en naar het vorige veld in het hoofdformulier of naar de vorige record gaan

Ctrl+Shift+Tab

Sneltoetsen voor het navigeren in het afdrukvoorbeeld en het rapportvoorbeeld

Bewerkingen in dialoogvensters en vensters

Actie

Toetsen

Het dialoogvenster Afdrukken openen via de opdracht Afdrukken

Ctrl+P (voor gegevensbladen, formulieren en rapporten)

Het dialoogvenster Pagina-instelling openen (alleen in formulieren en rapporten)

S

In- of uitzoomen op een gedeelte van de pagina

Z

Het afdruk- of rapportvoorbeeld annuleren

C of Esc

Verschillende pagina's bekijken

Actie

Toetsen

Naar het paginanummervak gaan; typ vervolgens het paginanummer en druk op Enter

Alt+F5

De volgende pagina weergeven (als Aanpassen aan venster is geselecteerd)

Page Down of pijl-omlaag

De vorige pagina weergeven (als Aanpassen aan venster is geselecteerd)

Page Up of pijl-omhoog

In het afdrukvoorbeeld en de voorbeeldlay-out navigeren

Actie

Toetsen

In kleine stappen omlaag schuiven

Pijl-omlaag

Eén volledig scherm omlaag schuiven

Page Down

Naar de onderkant van de pagina gaan

Ctrl+pijl-omlaag

In kleine stappen omhoog schuiven

Pijl-omhoog

Eén volledig scherm omhoog schuiven

Page Up

Naar de bovenkant van de pagina gaan

Ctrl+pijl-omhoog

In kleine stappen naar rechts schuiven

Pijl-rechts

Naar de rechterkant van de pagina gaan

End

Naar de rechterbenedenhoek van de pagina gaan

Ctrl+End

In kleine stappen naar links schuiven

Pijl-links

Naar de linkerkant van de pagina gaan

Home

Naar de linkerbovenhoek van de pagina gaan

Ctrl+Home

Sneltoetsen voor het navigeren in het databasediagramvenster in een Access-project

Actie

Toetsen

Van een tabelcel naar de titelbalk van de tabel gaan

Esc

Van de titelbalk van een tabel naar de laatste cel gaan die u hebt bewerkt

Enter

Naar een andere titelbalk van een tabel of
naar een andere cel in een tabel gaan

Tab

Een lijst in een tabel uitvouwen

Altpijl-omlaag

Van boven naar beneden schuiven door de items in een vervolgkeuzelijst

Pijl-omlaag

Naar het vorige item in een lijst gaan

Pijl-omhoog

Een item in een lijst selecteren en naar de volgende cel gaan

Enter

De instelling van een selectievakje wijzigen

Spatiebalk

Naar de eerste cel in de rij of naar
het begin van de huidige cel gaan

Home

Naar de laatste cel in de rij of naar
het einde van de huidige cel gaan

End

Naar de volgende 'pagina' binnen een tabel of
naar de volgende 'pagina' van het diagram gaan

Page Down

Naar de vorige 'pagina' binnen een tabel of
naar de vorige 'pagina' van het diagram gaan

Page Up

Sneltoetsen voor het navigeren in de ontwerpfunctie voor query's in een Access-project

Alle deelvensters

Actie

Toetsen

Schakelen tussen verschillende deelvensters in de ontwerpfunctie voor query's

F6, Shift+F6

Diagramdeelvenster

Actie

Toetsen

Naar een andere tabel, weergave of functie (of join-lijn, indien beschikbaar) gaan

Tab of Shift+Tab

Naar een andere kolom gaan in een tabel, weergave of functie

Pijltoetsen

De geselecteerde gegevenskolom voor uitvoer kiezen

Spatiebalk of plusteken

De geselecteerde gegevenskolom verwijderen uit de uitvoer van de query

Spatiebalk of minteken

De geselecteerde tabel, weergave, functie of join-lijn verwijderen uit de query

Del

Opmerking : Als er meerdere items zijn geselecteerd, worden alle geselecteerde items gewijzigd wanneer u op de spatiebalk drukt. U selecteert meerdere items door Shift ingedrukt te houden terwijl u op de items klikt. U kunt de selectiestatus van één item wijzigen door Ctrl ingedrukt te houden terwijl u op het item klikt.

Rasterdeelvenster

Actie

Toetsen

Naar een andere cel gaan

Pijltoetsen, of tab of Shift+Tab

Naar de laatste rij in de huidige kolom gaan

Ctrl+pijl-omlaag

Naar de eerste rij in de huidige kolom gaan

Ctrl+pijl-omhoog

Naar de cel linksboven in het zichtbare gedeelte van het raster gaan

Ctrl+Home

Naar de cel rechtsonder gaan

Ctrl+End

Door een vervolgkeuzelijst bladeren

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Een volledige rasterkolom selecteren

Ctrl+spatiebalk

Schakelen tussen de bewerkings- en celselectiemodus

F2

Geselecteerde tekst in een cel kopiëren naar het Klembord (in de bewerkingsmodus)

Ctrl+C

Geselecteerde tekst in een cel knippen en op het Klembord plaatsen (in de bewerkingsmodus)

Ctrl+X

Tekst van het Klembord plakken (in de bewerkingsmodus)

Ctrl+V

Schakelen tussen de invoeg- en overschrijfmodus als u gegevens in een cel bewerkt

Ins

Het selectievakje in het kolom Uitvoer in- en uitschakelenOpmerking    Als er meerdere items zijn geselecteerd, worden alle geselecteerde items gewijzigd wanneer u op deze toets drukt.

Spatiebalk

De geselecteerde inhoud van een cel verwijderen

Del

De rij met de geselecteerde gegevenskolom uit de query verwijderen Opmerking    Als er meerdere items zijn geselecteerd, worden alle geselecteerde items gewijzigd wanneer u op deze toets drukt.

Del

Alle waarden voor een geselecteerde rasterkolom wissen

Del

Een rij tussen bestaande rijen invoegen

Ins (als u een rasterrij hebt geselecteerd)

Een kolom Of invoegen

Ins (als u een kolom Of hebt geselecteerd)

SQL-deelvenster

Als u in het SQL-deelvenster werkt, kunt u de standaardbewerkingstoetsen van Windows gebruiken, zoals Ctrl+ pijltoetsen om naar een ander woord te gaan, en de opdrachten Knippen, Kopiëren en Plakken in het menu Bewerken.

Opmerking :  U kunt alleen tekst invoegen. De overschrijfmodus is niet beschikbaar.

Sneltoetsen voor draaitabelweergaven

Draaitabelweergave

Toetsen voor het selecteren van elementen in de draaitabelweergave

Actie

Toetsen

De selectie van links naar rechts en vervolgens omlaag verplaatsen

Tab

De selectie van boven naar beneden en vervolgens naar rechts verplaatsen

Enter

De cel links van de actieve cel selecteren. Als de actieve cel de meest linkse cel is, selecteer u met Shift+Tab de laatste cel in de vorige rij.

Shift+Tab

De cel boven de actieve cel selecteren. Als de actieve cel de bovenste cel is, selecteer u met Shift+Enter de laatste cel in de vorige kolom.

Shift+Enter

Detailcellen selecteren voor het volgende item in het rijgebied

Ctrl+Enter

Detailcellen selecteren voor het vorige item in het rijgebied

Shift+Ctrl+Enter

De selectie verplaatsen in de richting van de pijltoets. Als een rij- of kolomveld is geselecteerd, drukt u op pijl-omlaag om naar het eerste gegevensitem in het veld te gaan en drukt u op een pijltoets om naar het volgende of vorige item of terug naar het veld te gaan. Als een detailveld is geselecteerd, drukt u op pijl-omlaag of pijl-rechts om naar de eerste cel in het detailgebied te gaan.

Pijltoetsen

De selectie uitbreiden of beperken in de richting van de pijltoets

Shift+pijltoetsen

De selectie naar de laatste cel verplaatsen in de richting van de pijltoets

Ctrl+pijltoetsen

Het geselecteerde item verplaatsen in de richting van de pijltoets

Shift+Alt+pijltoetsen

De meest linkse cel van de huidige rij selecteren

Home

De meest rechtse cel van de huidige rij selecteren

End

De meest linkse cel van de eerste rij selecteren

Ctrl+Home

De laatste cel van de laatste rij selecteren

Ctrl+End

De selectie uitbreiden naar de meest linkse cel van de eerste rij

Shift+Ctrl+Home

De selectie uitbreiden naar de laatste cel van de laatste rij

Shift+Ctrl+End

Het veld voor het geselecteerde gegevens-, totaal- of detailitem selecteren

Ctrl+spatiebalk

De volledige rij met de geselecteerde cel selecteren

Shift+spatiebalk

De volledige draaitabelweergave selecteren

Ctrl+A

Het volgende scherm weergeven

Page Down

Het vorige scherm weergeven

Page Up

De selectie één scherm omlaag uitbreiden

Shift+Page Down

De selectie één scherm kleiner maken

Shift+Page Up

Het volgende scherm rechts weergeven

Alt+Page Down

Het vorige scherm links weergeven

Alt+Page Up

De selectie naar de pagina rechts uitbreiden

Shift+Alt+Page Down

De selectie naar de pagina links uitbreiden

Shift+Alt+Page Up

Toetsen voor het uitvoeren van opdrachten

Actie

Toetsen

Help-onderwerpen weergeven

F1

Het snelmenu weergeven voor het geselecteerde element in de draaitabelweergave. Via de snelmenu's kunt u opdrachten uitvoeren in de draaitabelweergave.

Shift+F10

Een opdracht in het snelmenu uitvoeren

Onderstreepte letter

Het snelmenu sluiten zonder een opdracht uit te voeren

Esc

Het dialoogvenster Eigenschappen weergeven

Alt+Enter

Het dialoogvenster Eigenschappen sluiten

Alt+F4

Een vernieuwingsbewerking annuleren terwijl deze wordt uitgevoerd

Esc

De geselecteerde gegevens van de draaitabelweergave kopiëren naar het Klembord

Ctrl+C

De inhoud van de draaitabelweergave exporteren naar Microsoft Excel 2010Excel 2010

Ctrl+E

Toetsen voor het weergeven, verbergen, filteren of sorteren van gegevens

Actie

Toetsen

De uitvouwtekens (vakken plusteken en Minvak ) naast items weergeven of verbergen

Ctrl+8

Het geselecteerde item uitvouwen

Ctrl+plusteken (op het numerieke toetsenbord)

Het geselecteerde item verbergen

Ctrl+minteken (op het numerieke toetsenbord)

De lijst voor het geselecteerde veld openen

Alt+pijl-omlaag

Schakelen tussen het laatst geselecteerde item, de knop OK en de knop Annuleren in de vervolgkeuzelijst van een veld

Tab

Naar het volgende item gaan in de vervolgkeuzelijst van een veld

Pijltoetsen

Het selectievakje voor het huidige item in de vervolgkeuzelijst van een veld in- of uitschakelen

Spatiebalk

De vervolgkeuzelijst van een veld sluiten en de ingevoerde wijzigingen doorvoeren

Enter

De vervolgkeuzelijst van een veld sluiten zonder de ingevoerde wijzigingen door te voeren

Esc

AutoFilter in- of uitschakelen

Ctrl+T

De gegevens in het geselecteerde veld of alle gegevens sorteren in oplopende volgorde (A-Z, 0-9)

Ctrl+Shift+A

De gegevens in het geselecteerde veld of alle gegevens sorteren in aflopende volgorde (Z-A, 9-0)

Ctrl+Shift+Z

Het geselecteerde lid omhoog of naar links verplaatsen

Alt+Shift+pijl-omhoog of Alt+Shift+pijl-links

Het geselecteerde lid omlaag of naar rechts verplaatsen

Alt+Shift+pijl-omlaag of Alt+Shift+pijl-rechts

Toetsen voor het toevoegen van velden en totalen en het wijzigen van de indeling van een draaitabelweergave

Toetsen voor het werken met het deelvenster Lijst met velden

Actie

Toetsen

Het deelvenster Lijst met velden weergeven of activeren als dit al wordt weergegeven

Ctrl+L

Naar het volgende item in het deelvenster Lijst met velden gaan

Pijltoetsen

Naar het vorige item gaan en dit opnemen in de selectie

Shift+pijl-omhoog

Naar het volgende item gaan en dit opnemen in de selectie

Shift+pijl-omlaag

Naar het vorige item gaan, maar dit niet opnemen in de selectie

Ctrl+pijl-omhoog

Naar het volgende item gaan, maar dit niet opnemen in de selectie

Ctrl+pijl-omlaag

Het item verwijderen uit de selectie als het gemarkeerde item is opgenomen in de selectie en vice versa

Ctrl+spatiebalk

Het huidige item in het deelvenster Lijst met velden uitvouwen om de inhoud weer te geven of totalen uitvouwen om de beschikbare totaalvelden weer te geven

Plusteken (numeriek toetsenblok)

Het huidige item in het deelvenster Lijst met velden samenvouwen om de inhoud te verbergen of totalen samenvouwen om de beschikbare totaalvelden te verbergen

Minteken (numeriek toetsenblok)

In het deelvenster Lijst met velden schakelen tussen het laatst geselecteerde item, de knop Toevoegen aan en de lijst naast de knop Toevoegen aan

Tab

De vervolgkeuzelijst openen naast de knop Toevoegen aan in de Lijst met velden. Gebruik de pijltoetsen om naar het volgende item in de lijst te gaan en druk op Enter om een item te selecteren.

Alt+pijl-omlaag

Het gemarkeerde veld in het deelvenster Lijst met velden toevoegen aan het gebied in de draaitabelweergave dat wordt weergegeven in de lijst Toevoegen aan

Enter

Het deelvenster Lijst met velden sluiten

Alt+F4

Toetsen voor het toevoegen van velden en totalen

Actie

Toetsen

Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Som

Ctrl+Shift+S

Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Aantal

Ctrl+Shift+C

Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Min

Ctrl+Shift+M

Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Max

Ctrl+Shift+X

Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Gem

Ctrl+Shift+E

Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Standaarddeviatie

Ctrl+Shift+D

Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Populatie van standaarddeviatie

Ctrl+Shift+T

Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Variantie

Ctrl+Shift+V

Een nieuw totaalveld voor het geselecteerde veld toevoegen in de draaitabelweergave met de samenvattingsfunctie Populatie van variantie

Ctrl+Shift+R

Subtotalen en eindtotalen in- of uitschakelen voor het geselecteerde veld in de draaitabelweergave

Ctrl+Shift+B

Een berekend detailveld toevoegen

Ctrl+F

Toetsen voor het wijzigen van de indeling

Opmerking : De volgende vier sneltoetsen werken niet als u de toetsen 1, 2, 3 of 4 op het numerieke toetsenbord gebruikt.

Actie

Toetsen

Het geselecteerde veld in de draaitabelweergave verplaatsen naar het rijgebied

Ctrl+1

Het geselecteerde veld in de draaitabelweergave verplaatsen naar het kolomgebied

Ctrl+2

Het geselecteerde veld in de draaitabelweergave verplaatsen naar het filtergebied

Ctrl+3

Het geselecteerde veld in de draaitabelweergave verplaatsen naar het detailgebied

Ctrl+4

Het geselecteerde rij- of kolomveld in de draaitabelweergave verplaatsen naar een hoger niveau

Ctrl+pijl-links

Het geselecteerde rij- of kolomveld in de draaitabelweergave verplaatsen naar een lager niveau

Ctrl+pijl-rechts

Toetsen voor het opmaken van elementen in de draaitabelweergave

Als u de volgende sneltoetsen wilt gebruiken, moet u eerst een detailveld of een gegevenscel voor een totaalveld selecteren.

Met de eerste zeven sneltoetsen wijzigt u de getalnotatie van het geselecteerde veld.

Actie

Toetsen

De standaardgetalnotatie toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld

Ctrl+Shift+~ (tilde)

De valutanotatie, met twee decimalen en negatieve getallen tussen haakjes, toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld

Ctrl+Shift+$

De procentnotatie, zonder decimalen, toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld

Ctrl+Shift+%

De notatie voor exponentiële getallen, met twee decimalen, toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld

Ctrl+Shift+^

De datumnotatie, met de dag, de maand en het jaar, toepassen op de waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld

Ctrl+Shift+#

De tijdnotatie, met de uren, minuten en de aanduiding AM of PM, toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld

Ctrl+Shift+@

De getalnotatie, met twee decimalen, een scheidingsteken voor duizendtallen en een minteken voor negatieve getallen, toepassen op waarden in het geselecteerde totaal- of detailveld

Ctrl+Shift+!

Tekst vet weergeven in het geselecteerde veld van de draaitabelweergave

Ctrl+B

Tekst onderstrepen in het geselecteerde veld van de draaitabelweergave

Ctrl+U

Tekst cursief weergeven in het geselecteerde veld van de draaitabelweergave

Ctrl+I

Draaigrafiekweergave

Toetsen voor het selecteren van items in een grafiek

Actie

Toetsen

Het volgende item in de grafiek selecteren

Pijl-rechts

Het vorige item in de grafiek selecteren

Pijl-links

De volgende groep items selecteren

Pijl-omlaag

De vorige groep items selecteren

Pijl-omhoog

Toetsen voor het werken met eigenschappen en opties

Actie

Toetsen

Het dialoogvenster Eigenschappen weergeven

Alt+Enter

Het dialoogvenster Eigenschappen sluiten

Alt+F4

Het volgende item op het geselecteerde tabblad selecteren wanneer het dialoogvenster Eigenschappen is geopend

Tab

Het volgende tabblad selecteren vanaf het actieve tabblad in het dialoogvenster Eigenschappen

Pijl-rechts

Het vorige tabblad selecteren vanaf het actieve tabblad in het dialoogvenster Eigenschappen

Pijl-links

Een lijst of palet weergeven wanneer er op een knop met een lijst of palet wordt geklikt

Pijl-omlaag

Het snelmenu weergeven

Shift+F10

Een opdracht in het snelmenu uitvoeren

Onderstreepte letter

Het snelmenu sluiten zonder een opdracht uit te voeren

Esc

Toetsen voor het werken met velden

Actie

Toetsen

De lijst voor het geselecteerde veld openen

Alt+pijl-omlaag

Schakelen tussen het laatst geselecteerde item, de knop OK en de knop Annuleren in de vervolgkeuzelijst van een veld

Tab

Naar het volgende item gaan in de vervolgkeuzelijst van een veld

Pijltoetsen

Het selectievakje voor het huidige item in de vervolgkeuzelijst van een veld in- of uitschakelen

Spatiebalk

De vervolgkeuzelijst van een veld sluiten en de ingevoerde wijzigingen doorvoeren

Enter

De vervolgkeuzelijst van een veld sluiten zonder de ingevoerde wijzigingen door te voeren

Esc

Toetsen voor het werken met het deelvenster Lijst met velden

Actie

Toetsen

Het deelvenster Lijst met velden weergeven of activeren als dit al wordt weergegeven

Ctrl+L

Naar het volgende item in het deelvenster Lijst met velden gaan

Pijltoetsen

Naar het vorige item gaan en dit opnemen in de selectie

Shift+pijl-omhoog

Naar het volgende item gaan en dit opnemen in de selectie

Shift+pijl-omlaag

Naar het vorige item gaan, maar dit niet opnemen in de selectie

Ctrl+pijl-omhoog

Naar het volgende item gaan, maar dit niet opnemen in de selectie

Ctrl+pijl-omlaag

Het item verwijderen uit de selectie als het gemarkeerde item is opgenomen in de selectie en vice versa

Ctrl+spatiebalk

Het huidige item in het deelvenster Lijst met velden uitvouwen om de inhoud weer te geven of totalen uitvouwen om de beschikbare totaalvelden weer te geven

Plusteken (numeriek toetsenblok)

Het huidige item in het deelvenster Lijst met velden samenvouwen om de inhoud te verbergen of totalen samenvouwen om de beschikbare totaalvelden te verbergen

Minteken (numeriek toetsenblok)

In het deelvenster Lijst met velden schakelen tussen het laatst geselecteerde item, de knop Toevoegen en de lijst naast de knop Toevoegen

Tab

De vervolgkeuzelijst openen naast de knop Toevoegen in de Lijst met velden. Gebruik de pijltoetsen om naar het volgende item in de lijst te gaan en druk op Enter om een item te selecteren.

Alt+pijl-omlaag

Het gemarkeerde veld in het deelvenster Lijst met velden toevoegen aan het neerzetgebied dat wordt weergegeven in de lijst Toevoegen

Enter

Het deelvenster Lijst met velden sluiten

Alt+F4

Lint van Microsoft Office Fluent

Lint van Office Fluent

 1. Druk op Alt.

  De toetstips worden weergegeven bij elke functie die beschikbaar is in de huidige weergave.

 2. Druk op de letter die wordt weergegeven in de toetstip bij de functie die u wilt gebruiken.

 3. Afhankelijk van de letter waarop u drukt, worden wellicht extra toetstips weergegeven. Als u bijvoorbeeld op C drukt terwijl het tabblad Externe gegevens actief is, wordt het tabblad Maken weergegeven, samen met de toetstips voor de groepen op dat tabblad.

 4. Blijf op letters drukken totdat u drukt op de letter van de opdracht of het besturingselement waarvan u gebruik wilt maken. Soms moet u eerst drukken op de letter van de groep die de opdracht bevat.

  Opmerking : Druk op Alt als u de bewerking die u gaat uitvoeren wilt annuleren en de toetstips wilt verbergen.

Online-Help

Sneltoetsen voor het gebruik van het Help-venster

Het Help-venster biedt toegang tot alle inhoud van Office Help. In het Help-venster worden onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Actie

Toetsen

Het Help-venster openen

F1

Het Help-venster sluiten

Alt+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

Alt+Tab

Teruggaan naar de startpagina van programmanaam

Alt+Home

Het volgende item in het Help-venster selecteren

Tab

Het vorige item in het Help-venster selecteren

Shift+Tab

De bewerking voor het geselecteerde item uitvoeren

Enter

Naar de sectie Bladeren in programmanaam Help van het Help-venster gaan en het volgende of vorige item selecteren

Tab of Shift+Tab

De sectie Bladeren in Programmanaam Help van het Help-venster het geselecteerde item respectievelijk uit- of samenvouwen

Enter

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, inclusief Alles weergeven of Alles verbergen in het bovenste gedeelte van een onderwerp

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

Shift+Tab

De bewerking voor de knop Alles weergeven, de knop Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink uitvoeren

Enter

Naar het vorige Help-onderwerp gaan (knop Vorige)

Alt+pijl-links of Backspace

Naar het volgende Help-onderwerp gaan (knop Volgende)

Alt+pijl-rechts

Kleine afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Pijl-omhoog, pijl-omlaag

Grotere afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Page Up, Page Down

Een menu met opdrachten voor het Help-venster weergeven. Het Help-venster moet wel het actieve venster zijn (klik in het Help-venster).

Shift+F10

De laatste bewerking stoppen (knop Stoppen)

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Opmerking : Als de cursor zich niet in het huidige Help-onderwerp bevindt, drukt u op F6 en op Ctrl+P.

Ctrl+P

De verbindingsstatus wijzigen

F6, en vervolgens drukt u op Enter om de lijst met opties te openen

Schakelen tussen de verschillende gebieden in het Help-venster, bijvoorbeeld tussen de werkbalk en de lijst Zoeken

F6

Het volgende of het vorige onderwerp selecteren in de structuurweergave van een inhoudsopgave

Pijl-omhoog, pijl-omlaag

Het geselecteerde onderwerp uitvouwen of samenvouwen in de structuurweergave van een inhoudsopgave

Pijl-links, pijl-rechts

Basisbewerkingen in Microsoft Office

Vensters weergeven en gebruiken

Actie

Toetsen

Naar het volgende venster gaan

Alt+Tab

Naar het vorige venster gaan

Alt+Shift+Tab

Het actieve venster sluiten

Ctrl+W of Ctrl+F4

In het programmavenster naar een ander taakvenster gaan (rechtsom; mogelijk moet u meerdere keren op F6 drukken)

Opmerking : Als u met F6 niet het gewenste taakvenster kunt weergeven, kunt u op Alt drukken om de focus te verplaatsen naar de menubalk of het lint van Microsoft Office Fluent. Vervolgens kunt u met Ctrl+Tab proberen het gewenste taakvenster te activeren.

F6

Naar het volgende venster gaan als meer dan één venster is geopend

Ctrl+F6

Naar het vorige venster gaan

Ctrl+Shift+F6

De opdracht Formaat (in het systeemmenu van het venster) uitvoeren wanneer een documentvenster niet is gemaximaliseerd. Druk op de pijltoetsen om het vensterformaat te wijzigen en druk op Enter wanneer u klaar bent.

Ctrl+F8

Een venster minimaliseren tot een pictogram (dit werkt niet in alle Microsoft Office-programma's)

Ctrl+F9

Een geselecteerd venster maximaliseren of het vorige vensterformaat herstellen

Ctrl+F10

Een schermafbeelding naar het Klembord kopiëren

PrtScn

Een schermafbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren

Alt+PrtScn

In tekst of cellen bewegen

Actie

Toetsen

Eén teken naar links gaan

Pijl-links

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Eén regel omhoog gaan

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag gaan

Pijl-omlaag

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+pijl-rechts

Naar het einde van de regel gaan

End

Naar het begin van de regel gaan

Home

Eén alinea omhoog gaan

Ctrl+pijl-omhoog

Eén alinea omlaag gaan

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het einde van een tekstvak gaan

Ctrl+End

Naar het begin van een tekstvak gaan

Ctrl+Home

De laatste bewerking voor Zoeken herhalen

Shift+F4

De invoegpositie verplaatsen en werken in tabellen

Actie

Toetsen

Naar de volgende cel gaan

Tab

Naar de vorige cel gaan

Shift+Tab

Naar de volgende rij gaan

Pijl-omlaag

Naar de vorige rij gaan

Pijl-omhoog

Een tabteken in een cel invoegen

Ctrl+Tab

Een nieuwe alinea beginnen

Enter

Een nieuwe rij toevoegen onder aan de tabel

Tab aan het einde van de laatste rij

Taakvensters openen en gebruiken

Actie

Toetsen

In het programmavenster naar een ander taakvenster gaan (mogelijk moet u meerdere keren op F6 drukken)

Opmerking : Als u met F6 niet het gewenste taakvenster kunt weergeven, kunt u op Alt drukken om de focus te verplaatsen naar de menubalk. Vervolgens kunt u met Ctrl+Tab naar het gewenste taakvenster gaan.

F6

Naar een taakvenster gaan als een menu of werkbalk actief is (mogelijk moet u meerdere keren op Ctrl+Tab drukken)

Ctrl+Tab

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab of Shift+Tab

Alle opdrachten in het menu van het taakvenster weergeven

Ctrl+pijl-omlaag

Naar een andere optie in een geselecteerd submenu gaan; naar een andere optie in een groepsvak van een dialoogvenster gaan

Pijl-omlaag of pijl-omhoog

Het geselecteerde menu openen of de bewerking uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen

Spatiebalk of Enter

Een snelmenu openen of een vervolgkeuzemenu bij het geselecteerde galerie-item openen

Shift+F10

De eerste of laatste opdracht in een menu of vervolgmenu selecteren als het menu of vervolgmenu zichtbaar is

Home of End

Omhoog of omlaag schuiven in de geselecteerde galerielijst

Page Up of Page Down

Naar de boven- of onderkant van de geselecteerde galerielijst gaan

Ctrl+Home of Ctrl+End

Tips

Werkbalken, menu's en taakvensters verplaatsen en het formaat ervan wijzigen

 1. Druk op Alt om de menubalk te selecteren.

 2. Druk herhaaldelijk op Ctrl+Tab om de gewenste werkbalk of het gewenste taakvenster te selecteren

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Het formaat van werkbalken wijzigen

  1. Druk op de werkbalk op Ctrl+spatiebalk om het menu Werkbalkopties weer te geven.

  2. Klik op de opdracht Formaat en druk op Enter.

  3. Gebruik de pijltoetsen om het formaat van de werkbalk te wijzigen. Druk op Ctrl + de pijltoetsen om het formaat per pixel te wijzigen.

  Werkbalken verplaatsen

  1. Druk op de werkbalk op Ctrl+spatiebalk om het menu Werkbalkopties weer te geven.

  2. Klik op de opdracht Verplaatsen en druk op Enter.

  3. Gebruik de pijltoetsen om de werkbalk te verplaatsen. Druk op Ctrl + de pijltoetsen om dit pixel voor pixel te doen. Druk herhaaldelijk op depijl-omlaag om de werkbalk los te koppelen. Als u de werkbalk verticaal aan de linker- of rechterkant wilt koppelen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts wanneer de werkbalk respectievelijk helemaal links of helemaal rechts op het scherm wordt weergegeven.

  Het formaat van een taakvenster wijzigen

  1. Druk in het taakvenster op Ctrl+spatiebalk om een menu met extra opdrachten weer te geven.

  2. Selecteer met pijl-omlaag de opdracht Formaat en druk op Enter.

  3. Gebruik de pijltoetsen om het formaat van de werkbalk te wijzigen. Druk op Ctrl + de pijltoetsen om het formaat per pixel te wijzigen.

  Een taakvenster verplaatsen

  1. Druk in het taakvenster op Ctrl+spatiebalk om een menu met extra opdrachten weer te geven.

  2. Selecteer met pijl-omlaag de opdracht Verplaatsen en druk op Enter.

  3. Gebruik de pijltoetsen om het taakvenster te verplaatsen. Druk op Ctrl + de pijltoetsen om het taakvenster pixel voor pixel te verplaatsen.

 4. Druk op Esc als u klaar bent.

Werken met dialoogvensters

Actie

Toetsen

Naar de volgende optie of het volgende groepsvak gaan

Tab

Naar de vorige optie of het vorige groepsvak gaan

Shift+Tab

Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Tab

Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Shift+Tab

Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een groepsvak gaan

Pijltoetsen

De bewerking uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop; het geselecteerde selectievakje in- of uitschakelen

Spatiebalk

De lijst openen als deze is gesloten en naar de betreffende optie in de lijst gaan

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Een optie selecteren; een selectievakje in- of uitschakelen

Alt+ de onderstreepte letter in een optie

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Alt+pijl-omlaag

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten

Esc

De bewerking uitvoeren die aan een standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen

Enter

Invoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een leeg vak waarin u gegevens typt of plakt, bijvoorbeeld uw gebruikersnaam of het pad van een map.

Actie

Toetsen

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links of rechts gaan

Pijl-links of pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+pijl-rechts

Het teken links van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

Shift+pijl-links

Het teken rechts van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

Shift+pijl-rechts

Het woord links van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+pijl-links

Het woord rechts van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer

Shift+Home

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer

Shift+End

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×