Recordtypen en lijsten maken en aanpassen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met Business Contact Manager voor Outlook kunt u uw formulieren aanpassen door velden toe te voegen die relevant zijn voor uw bedrijf, overbodige velden te verwijderen en velden te verplaatsen zodat de voor u belangrijkste gegevens de nadruk krijgen. U kunt nieuwe formulieren maken, lijsten toevoegen, rapporten aanpassen, verkoopfasen en criteria voor het beoordelen van potentiële klanten wijzigen, velden voor uw visitekaartjes kiezen en het lint aanpassen.

Dit artikel behandelt het maken en aanpassen van formulieren en het maken en bewerken van lijsten.

Opmerking:  Alleen de eigenaar van de database kan formulieren aanpassen.

Zie de volgende artikelen voor informatie over het aanpassen van rapporten; het wijzigen van verkoopfasen, verkoopactiviteiten en herinneringen; het wijzigen van criteria voor het beoordelen van potentiële klanten; het kiezen van velden voor visitekaartjes en het aanpassen van het lint:

Wat wilt u doen?

Een nieuw recordtype maken

Een formulier aanpassen

Een nieuw recordtype maken

Business Contact Manager voor Outlook bevat een aantal verschillende typen aanpasbare formulieren of recordtypen, waaronder Account, zakelijke contactpersoon, Potentiële klant, verkoopkans en bedrijfsproject.

U kunt ongewijzigde standaardformulieren gebruiken of nieuwe recordtypen maken die voldoen aan de behoeften van uw bedrijf.

U kunt formulieren ook wijzigen door velden toe te voegen of te verwijderen. Zie Velden toevoegen of verwijderen verderop in dit artikel.

Nieuwe recordtypen moeten zijn gebaseerd op het recordtype Account of Zakelijke contactpersoon. De wijze waarop records kunnen worden gekoppeld en de via de records gedeelde informatie, blijven behouden in elk nieuw recordtype dat u maakt.

Voorbeeld: Fietsengroothandel maakt aangepaste recordtypen

Een fietsengroothandel wil de records Winkel en Winkelmedewerker maken.

Elke winkel die fietsen koopt bij de groothandel heeft meerdere werknemers die verantwoordelijk zijn voor de aankoop. De fietsengroothandel verkoopt aan talloze winkels, elk met eigen medewerkers die aankoopbeslissingen nemen. De groothandel moet elke winkelmedewerker koppelen aan zijn of haar winkel om de lijst met medewerkers en eventuele communicatie met de winkelmedewerkers weer te geven bij het bekijken van informatie over een winkel.

Hiervoor maakt de groothandelaar een record Winkel op basis van het recordtype Account en een record Winkelmedewerker op basis van het recordtype Zakelijke contactpersoon. De groothandelaar wil de record Winkel baseren op een record Account, omdat Account-records een lijst weergeven van gerelateerde zakelijke contactpersonen en alle communicatiegeschiedenisitems van alle zakelijke contactpersonen.

Een aangepast recordtype maken

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Business Contact Manager.

 3. Klik op de knop Aanpassen en klik op Recordtypen aanpassen.

 4. Voer in het dialoogvenster Recordtypen aanpassen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Nieuw type zakelijke contactpersoon als u een nieuw formulier wilt maken op basis van het recordtype Zakelijke contactpersoon.

  • Klik op Nieuw accounttype als u een nieuw formulier wilt maken op basis van het recordtype Account.

   Het dialoogvenster Recordtypen aanpassen, waarin rond de knoppen Nieuw type zakelijke contactpersoon en Nieuw accounttype een kader is geplaatst.

   • Kies Nieuw type zakelijke contactpersoon als u een nieuw recordtype voor individuele personen nodig hebt.

   • Kies Nieuw accounttype als u een nieuw recordtype voor organisaties of groepen binnen een grotere organisatie nodig hebt. Alle communicatie-items van een record die is gekoppeld aan een account, worden vermeld in de communicatiegeschiedenis van de record Account. Zie Informatie over uw accounts opslaan in Business Contact Manager voor meer informatie over Account-records.

 5. Typ in het dialoogvenster Nieuw type zakelijke contactpersoon of Nieuw accounttype een enkelvoudige en een meervoudige naam voor het nieuwe recordtype.

 6. U kunt op Bladeren klikken als u het pictogram wilt wijzigen dat op elke record van dat type wordt weergegeven.

 7. Klik op OK.

  Het nieuwe recordtype wordt opgenomen in de lijst met recordtypen in het dialoogvenster Recordtypen aanpassen.

  Het nieuwe recordtype bevat alle standaardpagina's en -velden van het account of de zakelijke contactpersoon waarop u het nieuwe recordtype hebt gebaseerd. Het bevat geen aangepaste pagina's of velden die u aan andere formulieren hebt toegevoegd. Zie de volgende sectie, Een formulier aanpassen, als u het formulier wilt aanpassen door pagina's en velden te wijzigen.

Naar boven

Een formulier aanpassen

U kunt formulieren op meerdere manieren aanpassen. U kunt pagina’s, secties en velden toevoegen of verwijderen. U kunt de velden opnieuw ordenen op een manier die voor uw bedrijf handig is.

Opmerking:  Alleen de eigenaar van de database kan formulieren aanpassen.

U kunt uw aangepaste formulieren exporteren, zodat u ze met anderen kunt delen. Zie Zakelijke records exporteren vanuit Business Contact Manager voor meer informatie over exporteren.

Belangrijk:  Als u een formulier wijzigt, worden alle records van dat type gewijzigd. Als u bijvoorbeeld een veld van het formulier Zakelijke contactpersoon verwijdert, dan wordt dat veld van alle records Zakelijke contactpersoon verwijderd.

In deze sectie

Een formulier verwijderen

Lijsten maken of bewerken

Een formulier openen om het aan te passen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Business Contact Manager.

 3. Klik op de knop Aanpassen en klik op Recordtypen aanpassen.

 4. Klik in de lijst op het recordtype dat u wilt aanpassen en klik vervolgens op de knop Formulier aanpassen.

  Het dialoogvenster Recordtypen aanpassen, waarin rond de knop Formulier aanpassen een kader is geplaatst.

  U kunt elk geopend formulier aanpassen. Klik op het lint in de groep Aanpassen op de knop Formulierindeling.

Er wordt een aanpasbare versie van het formulier geopend. U kunt nu pagina's, secties of velden toevoegen of verwijderen, of secties en velden op het formulier herschikken.

Standaard wordt de pagina Algemeen weergegeven. Als u een andere pagina wilt weergeven, klikt u op het tabblad Aanpassen, in de groep Pagina's, op Weergeven en vervolgens op de paginanaam.

Naar boven

Een nieuwe pagina maken

Voor elk formulier kunt u maximaal vier extra pagina's maken. Standaard bevatten de meeste formulieren de pagina's Algemeen, Details en Geschiedenis.

 1. Open een formulier om het aan te passen.

 2. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Pagina's, op Weergeven Pictogram Weergeven en klik vervolgens op Gebruikerspagina 1 of op een van de andere gebruikerspagina's.

  Er wordt een lege pagina weergegeven.

  Opmerking: Als de pagina eindigt op (Verborgen), dan is de pagina standaard verborgen. Schakel de functie Verbergen uit als u gegevens wilt invoeren op deze pagina van het formulier.

 3. Als de pagina is verborgen, schakelt u de functie Verbergen uit om de pagina weer te geven. Klik in de groep Pagina's op Verbergen Pictogram Verbergen

  Opmerking: Klik in de groep Pagina's op Weergeven om te controleren of de pagina nu wordt weergegeven. Als de naam van de door u geselecteerde pagina niet meer wordt gevolgd door (Verborgen), dan is deze zichtbaar.

U kunt de pagina nu een nieuwe naam geven of er secties en velden aan toevoegen. Zie Secties toevoegen of verwijderen en Velden toevoegen of verwijderen verderop in dit artikel voor meer informatie.

Naar boven

Een pagina een (nieuwe) naam geven

 1. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Pagina's, op Weergeven en vervolgens op de pagina waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik in de groep Pagina's op Naam van pagina wijzigen Pictogram Naam wijzigen .

 3. Typ de nieuwe naam in het vak Paginanaam en klik op OK.

Naar boven

Secties toevoegen of verwijderen

De informatie op een formulier is in secties onderverdeeld. Op bijvoorbeeld het formulier Zakelijke contactpersoon bevindt zich een sectie Telefoonnummers met verschillende velden voor telefoonnummers, zoals Werk en Thuis.

Het scherm Formulierindeling voor zakelijke contactpersonen, waarin de sectie Telefoonnummers is geselecteerd.

Een sectie toevoegen

 1. Open een formulier om het aan te passen.

 2. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Indeling, op Sectie toevoegen pictogram groep toevoegen .

 3. Typ in het vak Sectienaam een naam in voor de sectie en klik vervolgens op OK.

  Als u de breedte van een sectie wilt wijzigen, selecteert u de sectie. Klik op het tabblad Aanpassen op Breed Pictogram Verbreden of Smal Pictogram Versmallen .

Een sectie verwijderen

 1. Klik op de sectie die u wilt verwijderen.

  Tip:  Een sectie heeft een sectienaam met een horizontale lijn ernaast. Klik op of vlak naast de sectienaam om de sectie te selecteren.

  De geselecteerde sectie Telefoonnummers

 2. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Indeling, op Verwijderen Pictogram Verwijderen .

  Notities: 

  • De velden in deze sectie worden verwijderd, maar ze worden niet gewist uit de Business Contact Manager-database. Zie Velden toevoegen verderop in dit artikel als u de velden opnieuw aan het formulier wilt toevoegen. Als u velden verwijdert, worden de velden of gegevens die ze bevatten, niet gewist. Eventuele in de velden ingevoerde gegevens zijn nog steeds in de database opgeslagen, tenzij u het veld definitief verwijdert.

  • Als u een sectie verwijdert, wordt deze gewist uit de Business Contact Manager-database. De velden die zijn opgenomen in de sectie, worden niet samen met de sectie gewist. Als u de sectie opnieuw wilt toevoegen, kunt u een sectie met dezelfde naam toevoegen en vervolgens de velden opnieuw toevoegen aan het formulier in die sectie.

Naar boven

Velden toevoegen of verwijderen

In Business Contact Manager voor Outlook kunt u naar gelang de behoefte van uw bedrijf verschillende typen velden toevoegen. Het type veld dat u toevoegt, bepaalt het soort informatie dat u in het veld kunt invoeren of selecteren.

Als u bijvoorbeeld informatie in een tekstvak wilt typen, kunt u een tekstveld toevoegen. Als u op een item in een lijst wilt klikken, kunt u een vooraf ingevulde lijst toevoegen (ook vervolgkeuzelijst genoemd). Als u een record aan een andere record wilt koppelen, kunt u een relatieveld toevoegen.

Een bloemist kan bijvoorbeeld het tekstveld Favoriete bloem maken, waarin een persoon het type bloem moet intypen. Een verwarmingsmonteur kan het veld Ketelmodel maken met een lijst om uit te kiezen. Zie Lijsten maken of bewerken verderop in dit artikel voor meer informatie.

Naar boven

Een veld toevoegen

 1. Open een formulier om het aan te passen.

  Tip:  Klik vóór de volgende stap op de sectie waaraan u het veld wilt toevoegen. Als het veld zich niet op de gewenste plaats bevindt, kunt u het naar een andere sectie slepen nadat u het hebt toegevoegd.

 2. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Indeling, op Velden toevoegen Pictogram Veld toevoegen .

 3. Voer in het dialoogvenster Velden toevoegen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een van de velden in de lijst en klik vervolgens op Aan formulier toevoegen.

   Het dialoogvenster Velden toevoegen

  • Als u een nieuw veld wilt maken of een veld wilt toevoegen dat u al eerder voor een ander formulier hebt gemaakt, klikt u op Nieuw.

   Voer in het dialoogvenster Nieuw veld maken een van de volgende handelingen uit:

   Nieuw veld maken   

   1. Typ in het vak Veldnaam een naam voor het veld.

   2. Klik in de lijst Gegevenstype op het type gegevens dat het veld moet bevatten, bijvoorbeeld Getal.

   Voor dit type gegevens

   Selecteer dit gegevenstype

   Woorden of zinnen met maximaal 96 tekens

   Tekst

   Getallen met of zonder een decimaalteken

   Getal

   Percentages

   Procent

   Prijzen, inkomsten of andere valuta-gerelateerde gegevens

   Valuta

   Antwoorden op eenvoudige vragen zoals ja of nee, aan of uit, waar of onwaar

   Ja/nee

   Datum- of tijdgegevens in een van de indelingen in Outlook

   Datum/tijd

   Gehele getallen

   Geheel getal

   Een vooraf ingevulde lijst met items (waarden) om tijd te besparen of consistentie tussen formulieren te behouden

   Vervolgkeuzelijst

   Internetadres

   URL

   Een koppeling naar een andere record in de database

   Relatie

   Opmerking:  U kunt het gegevenstype van een veld niet wijzigen nadat u het veld hebt gemaakt. Als u het gegevenstype wilt wijzigen, verwijdert u het veld en voegt u vervolgens een nieuw veld met het gewenste gegevenstype toe.

   1. Klik zo nodig in de lijst Indeling op een indeling voor de gegevens in het veld.

    Opmerking:  Sommige gegevenstypen kennen slechts één indeling.

   2. Klik op OK.

    Het veld dat u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst in het dialoogvenster Velden toevoegen.

   3. Als u het veld aan het formulier wilt toevoegen, klikt u in het dialoogvenster Velden toevoegen op het veld en vervolgens op Aan formulier toevoegen.

   Een veld uit een ander formulier toevoegen   

   1. Klik op de optie Een veld uit een ander formulier toevoegen.

   2. Klik op een veld in de lijst en klik vervolgens op OK.

    Opmerking: U moet hiervoor een veld hebben gemaakt opdat het in deze lijst wordt weergegeven.

    Het veld dat u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in de lijst in het dialoogvenster Velden toevoegen.

   3. Als u het veld aan het formulier wilt toevoegen, klikt u in het dialoogvenster Velden toevoegen op het veld en vervolgens op Aan formulier toevoegen.

Naar boven

Een relatieveld toevoegen

Gebruik een relatieveld om gerelateerde records te koppelen. Alle records die zijn gekoppeld aan een bepaalde record, worden vermeld in de geselecteerde record (de zogenaamde doelrecord), net zoals in een Account-record alle zakelijke contactpersonen worden vermeld die eraan zijn gekoppeld.

U kunt records van hetzelfde type koppelen en ook records koppelen die verschillend zijn.

Als u bijvoorbeeld in de voorbeelddatabase voor zakelijke contactpersonen fietsenwinkels wilt koppelen aan de leveranciers van wie fietsen in die winkels worden verkocht, moet u:

 • Het recordtype Leverancier openen om dit aan te passen. Het relatieveld wordt aan dit recordtype toegevoegd.

  Het dialoogvenster Recordtypen aanpassen in de database van het voorbeeldbedrijf, waarin het recordtype Leverancier is geselecteerd.

 • Voeg een relatieveld met de naam Detailhandelwinkels toe aan het recordtype Leverancier, met Winkels als het doelrecordtype en Leveranciersnamen als de doelveldnaam.

  Notities: 

  • Als u een relatieveld toevoegt aan het oorspronkelijke recordtype, wordt ook een tabel gemaakt met de gerelateerde records voor de doelrecord. In dit voorbeeld hebben de leveranciersrecords (oorspronkelijke records) een relatieveld dat u gebruikt om een koppeling met winkelrecords te maken. De winkelrecords (doelrecords) hebben een tabel waarin de leveranciersrecords worden vermeld die eraan zijn gekoppeld.

  • U kunt de tabel (of het doelveld) niet bewerken. Gebruik het relatieveld als u de gerelateerde records wilt wijzigen. In dit voorbeeld gaat u naar de leveranciersrecord om een winkel te verwijderen of om een andere winkel toe te voegen. Hierdoor wordt de lijst met leveranciers in de tabel voor de gerelateerde winkelrecords gewijzigd.

  Een nieuw relatieveld maken in het dialoogvenster Een nieuw veld maken.

 • Gebruik het relatieveld voor de leveranciersrecords om de records voor de fietsenwinkel te koppelen aan de leveranciersrecords.

  Een leverancierrecord waarin winkels zijn vermeld in het relatieveld Detailhandelwinkels.

 • Controleer het doelveld voor de records voor de fietsenwinkel om de lijst met leveranciers te bekijken die fietsen aan die winkels leveren.

  Een leverancierrecord met een lijst van leveranciers die fietsen aan de winkel leveren.

Zie Over Adventure Works en de voorbeeldbedrijfsdatabase voor informatie over de voorbeelddatabase voor zakelijke contactpersonen.

Een relatieveld toevoegen

 1. Open een formulier om het aan te passen.

 2. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Indeling, op Velden toevoegen Pictogram Veld toevoegen .

 3. Klik in het dialoogvenster Velden toevoegen op Nieuw.

  Het dialoogvenster Velden toevoegen

 4. Typ in het dialoogvenster Een nieuw veld maken, in het vakVeldnaam, de naam van het relatieveld.

 5. Klik in de lijst Gegevenstype op Relatie.

 6. Klik in de lijst Doelrecordtype op het recordtype waaraan u de geselecteerde record wilt koppelen.

  Opmerking:  Als het doelrecordtype hetzelfde is als het recordtype dat u aan het aanpassen bent, moeten de Veldnaam en de Doelveldnaam verschillende zijn.

 7. Typ in het vak Doelveldnaam de naam van het doelveld.

  Opmerking:  De Doelveldnaam is de naam van de tabel met alle gerelateerde records die zijn gekoppeld aan het doelrecordtype.

 8. Klik op OK.

  Het veld dat u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in de lijst in het dialoogvenster Velden toevoegen.

 9. Als u het veld aan het formulier wilt toevoegen, klikt u in het dialoogvenster Velden toevoegen op het veld met Relatie in de kolom Gegevenstype en vervolgens op Aan formulier toevoegen.

  Opmerking:  De veld met Relatie in de kolom Gegevenstype is het gegevensinvoerveld. Het veld met Relatiedoellijst in de kolom Gegevenstype wordt automatisch toegevoegd aan het Doelrecordtype. Dit is de tabel met alle gerelateerde records die u in het relatieveld hebt ingevoerd.

Naar boven

Een veld verwijderen

 1. Open een formulier om het aan te passen.

 2. Klik op het veld dat u wilt verwijderen van het formulier.

  Opmerking:  Verplichte velden, zoals Accountnaam, kunnen niet worden verwijderd.

 3. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Indeling, op Verwijderen Pictogram Verwijderen of druk op de toets Delete.

  Opmerking:  Het veld en eventuele gegevens erin kunnen opnieuw aan het formulier worden toegevoegd omdat het veld nog steeds is opgeslagen in de Business Contact Manager-database. Het veld kan ook worden toegevoegd aan andere formulieren vanuit het dialoogvenster Velden toevoegen.

Een veld definitief verwijderen

Waarschuwing:  Als u een veld verwijdert vanuit het dialoogvenster Velden toevoegen, dan wordt het veld definitief verwijderd en verliest u alle gegevens die in dat veld zijn ingevoerd. Als u een veld van een formulier verwijdert of wist, dan wordt het veld alleen van het formulier verwijderd. Als u het veld opnieuw aan het formulier toevoegt, hebt u toegang tot de gegevens.

 1. Open een formulier om het aan te passen.

 2. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Indeling, op Velden toevoegen Pictogram Veld toevoegen .

 3. Klik in het dialoogvenster Velden toevoegen in het veld dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  Opmerking:  U kunt een veld alleen definitief verwijderen als het niet voor andere formulieren wordt gebruikt.

Naar boven

De namen van secties wijzigen en velden bewerken

U kunt de naam van elke sectie in een formulier wijzigen, maar de naam van een veld kunt u alleen wijzigen als u het veld zelf hebt gemaakt.

U kunt velden bewerken door de naam ervan te wijzigen en door de indeling van de gegevens te wijzigen die in het veld kunnen worden geselecteerd.

Opmerking:  U kunt het gegevenstype van een veld niet wijzigen. U kunt het veld verwijderen en vervolgens een nieuw veld met het gewenste gegevenstype toevoegen.

 1. Open een formulier om het aan te passen.

 2. Klik op de sectie of het veld waarvan u de naam wilt wijzigen of dat u wilt bewerken.

  Opmerking:  U kunt alleen de naam van een veld wijzigen dat u zelf hebt gemaakt.

 3. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Indeling, op Veld of sectie bewerken Het pictogram Veld of sectie bewerken .

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Naam van een sectie wijzigen    Typ in het dialoogvenster Sectie bewerken een andere naam voor de sectie.

  • Een veldnaam bewerken die u hebt gemaakt    Typ in het dialoogvenster Veld bewerken een andere naam voor het veld.

   Als u de indeling wilt wijzigen van de gegevens die in het veld zijn toegestaan, klikt u in het vak Indeling op een andere indeling. Voor sommige veldtypen is slechts één indeling mogelijk.

Items op een formulier ordenen

Op een aanpasbaar formulier kunt u de secties op een pagina verplaatsen of naar een andere pagina verplaatsen en de velden opnieuw ordenen.

Een secties verplaatsen of velden op een pagina opnieuw ordenen

 1. Open een formulier om het aan te passen.

 2. Klik op de sectie die of het veld dat u wilt verplaatsen.

  Een sectie heeft een sectienaam met een horizontale lijn ernaast. Klik op of vlak naast de sectienaam om de sectie te selecteren.

  De geselecteerde sectie Telefoonnummers

 3. Sleep de sectie of het veld naar een andere locatie op de pagina of gebruik de pijltoetsen op het toetsenbord om de sectie of het veld te verplaatsen.

Naar boven

Een sectie naar een andere pagina verplaatsen

 1. Klik op de sectie die u wilt verplaatsen.

  De geselecteerde sectie Telefoonnummers

 2. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Indeling, op Verplaatsen naar Pictogram verplaatsen .

 3. Klik in het dialoogvenster Verplaatsen naar pagina op de pagina waarnaar u de sectie wilt verplaatsen en klik op OK.

  Opmerking:  Als een pagina is verborgen, schakelt u de functie Verbergen uit als u gegevens wilt invoeren op de pagina. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Weergeven, op de pagina. Klik in de groep Pagina's op Verbergen Pictogram Verbergen .

Naar boven

Een formulier verwijderen

Waarschuwing:  Als u een recordtype verwijdert, verliest u alle gegevens die in dat recordtype zijn ingevoerd.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Business Contact Manager en klik vervolgens op de knop Aanpassen.

 3. Klik op Recordtypen aanpassen.

 4. Klik in het dialoogvenster Recordtypen aanpassen op een recordtype dat u zelf hebt gemaakt.

  Opmerking:  U kunt alleen recordtypen verwijderen die u zelf hebt gemaakt. U kunt geen standaardrecordtypen verwijderen.

 5. Klik op Recordtype verwijderen.

Naar boven

Lijsten maken of bewerken

Als u regelmatig dezelfde gegevens in een formulier invoert, kunt u beter een lijst maken waaruit u kunt kiezen.

Een lijst maken

 1. Open een formulier om het aan te passen.

 2. Klik op het tabblad Aanpassen, in de groep Indeling, op Velden toevoegen Pictogram Veld toevoegen .

 3. Klik in het dialoogvenster Velden toevoegen op Nieuw.

 4. Selecteer in de lijst Gegevenstype de optie Vervolgkeuzelijst.

  Opmerking:  Voor een lijst is de enige keuze voor een indeling eveneens Vervolgkeuzelijst.

 5. Klik op OK.

 6. Voeg items aan de lijst toe.

  Werkwijze

  1. Klik in het dialoogvenster Lijsten bewerken op Toevoegen om een item (een waarde) aan de lijst toe te voegen.

  2. Typ in het dialoogvenster Item toevoegen, in het vak Itemnaam, de naam van de waarde.

  3. Klik op OK.

   Het toegevoegde item wordt weergegeven in het dialoogvenster Lijsten bewerken in de kolom Waarde.

  4. Herhaal dit proces als u een ander item aan de lijst wilt toevoegen.

 7. Als u een item omhoog of omlaag in de lijst wilt verplaatsen, klikt u op de waarde die u wilt verplaatsen en vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

 8. Als u een item de standaardwaarde in het veld wilt maken, klikt u op de waarde en vervolgens op de knop Standaardwaarde maken.

  Als er een item is dat u het meest gebruikt, kunt u deze tot standaardwaarde maken om tijd te besparen bij het invullen van een formulier.

 9. Klik op OK.

Een lijst bewerken

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Business Contact Manager en klik vervolgens op de knop Aanpassen.

 3. Klik op Lijsten bewerken.

 4. Klik in het dialoogvenster Lijsten bewerken op de lijst die u wilt bewerken.

  Als u een lijst selecteert, worden de items in de lijst weergegeven in de kolom Waarde.

  Het dialoogvenster Lijsten bewerken

 5. Voer een van de volgende handelingen uit als u de lijst wilt bewerken:

  Een waarde aan de lijst toevoegen    Klik op de knop Toevoegen, typ de naam van het item en klik op OK.

  De naam van een waarde wijzigen    Klik op een item en klik vervolgens op de knop Naam wijzigen. Typ de nieuwe naam en klik op OK.

  Een waarde verwijderen of door een ander waarde vervangen    Klik op een item en klik vervolgens op de knop Verwijderen. Als u de waarde wilt vervangen, selecteert u een andere waarde in de lijst en klikt u op OK. Als u de waarde wilt verwijderen, klikt u op OK.

  Een waarde omhoog of omlaag in de lijst verplaatsen    Klik op een item en klik vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

  Een item tot standaardwaarde maken    Klik op het item en klik vervolgens op de knop Standaardwaarde maken.

 6. Als u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u in het dialoogvenster Lijsten bewerken op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×