Aanmelden

Inleiding in browsercompatibele formuliersjablonen

Wanneer u in Microsoft Office InfoPath een formuliersjabloon ontwerpt, kunt u desgewenst een formuliersjabloon maken die zowel in InfoPath als in een webbrowser kan worden geopend of ingevuld. Dit type formuliersjabloon wordt een browsercompatibele formuliersjabloon genoemd. Als u klaar bent met het ontwerp van een browsercompatibele formuliersjabloon, kunt u deze met behulp van de wizard Publiceren naar een server publiceren waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. U moet de browsercompatibele formuliersjabloon ook inschakelen voor gebruik in een webbrowser. In sommige gevallen kunt u de formuliersjabloon zelf voor een browser inschakelen tijdens het publicatieproces. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer de browsercompatibele formuliersjabloon beheerde code bevat, moet een serverfarmbeheerder deze stap voor u uitvoeren.

In dit artikel

Wat is InfoPath Forms Services?

Overzicht van browsercompatibiliteit

Compatibiliteitsopties

Specifieke InfoPath-weergaven

Het taakvenster Ontwerpcontrole

Distributieopties

Wat is InfoPath Forms Services?

InfoPath Forms Services is een servertechnologie waarmee u in InfoPath browserformulieren kunt ontwerpen en deze formulieren op interne en externe websites kunt distribueren. Gebruikers hoeven InfoPath niet op hun computer te hebben om een formulier in te vullen, en ze hoeven ook geen extra hulpmiddelen van het web te downloaden. Het enige wat ze nodig hebben is een browser, zoals Windows Internet Explorer, Apple Safari of Mozilla Firefox. Als gebruikers InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd, kunnen ze het formulier weergeven en invullen in InfoPath in plaats van in een browser.

De technologie van InfoPath Forms Services is beschikbaar in de Enterprise CAL van Microsoft Office SharePoint Server 2007 en ook afzonderlijk in Microsoft Office Forms Server 2007.

Naar boven

Overzicht van browsercompatibiliteit

Alle formuliersjablonen zijn compatibel met InfoPath. Gebruikers kunnen de formulieren dus in InfoPath openen en bewerken. Ze moeten InfoPath dan wel op hun computer hebben geïnstalleerd.

Als u toegang hebt tot een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd, kunt u één formuliersjabloon ontwerpen die voor twee soorten gebruikers geschikt is: gebruikers die InfoPath op hun computer hebben en gebruikers die InfoPath niet op hun computer hebben. De tweede groep kan formulieren in een webbrowser invullen, maar niet in InfoPath.

Als uw gebruikers InfoPath hebben geïnstalleerd, kunnen ze het formulier in InfoPath openen en alle functies voor het invullen van formulieren gebruiken.

Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, moet u ook een compatibiliteitsinstelling opgeven. U kunt dat doen terwijl u de formuliersjabloon maakt of op een later moment, terwijl u de formuliersjabloon ontwerpt. Nadat u een browsercompatibele formuliersjabloon hebt ontworpen, kunt u de sjabloon testen, publiceren en inschakelen voor browsers, zodat gebruikers de sjabloon in een browser kunnen invullen.

Naar boven

Compatibiliteitsopties

U kunt één browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpen die in een webbrowser, in InfoPath of zelfs in een mobiel apparaat kan worden gebruikt. Hierdoor beperkt u de tijd en kosten voor de ontwikkeling, en verhoogt u de efficiëntie omdat één formuliersjabloon in dat geval voor verschillende soorten gebruikers geschikt is.

Als u een browsercompatibele formuliersjabloon wilt ontwerpen, schakelt u in het dialoogvenster Formuliersjabloon ontwerpen, dat verschijnt als u een nieuwe formuliersjabloon maakt, het selectievakje Alleen browsercompatibele functies inschakelen in. Zo geeft u aan dat uw formuliersjabloon compatibel met een webbrowser moet zijn, en dat u uw formuliersjabloon wilt publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd.

Compatibiliteitsinstelling in het dialoogvenster Een formuliersjabloon ontwerpen

Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden besturingselementen of functies die in browsercompatibele formuliersjablonen niet functioneren, verborgen of uitgeschakeld, zodat u niet geneigd bent deze tijdens het ontwerpen van het formulier te gebruiken. In de volgende afbeelding geeft de tekst in het gele vak aan dat niet-ondersteunde besturingselementen niet in het taakvenster Besturingselementen worden weergegeven.

Bericht over verborgen besturingselementen in het taakvenster Besturingselementen

De instelling van de compatibiliteit voor uw formuliersjabloon kunt u zien aan de tekst in de rechterbenedenhoek van het InfoPath-venster.

De huidige compatibiliteitsinstelling voor de formuliersjabloon verschijnt op de statusbalk

Als u op deze tekst klikt, verschijnt het taakvenster Ontwerpcontrole, waarin u de huidige compatibiliteitsinstelling voor de formuliersjabloon kunt wijzigen. Als u bijvoorbeeld een formuliersjabloon begint te ontwerpen en pas later beslist dat deze browsercompatibel moet zijn, dan kunt u de compatibiliteitsinstelling voor de formuliersjabloon wijzigen door in het taakvenster Ontwerpcontrole op de koppeling Compatibiliteitsinstellingen wijzigen te klikken. U kunt ook op deze koppeling klikken als u een browsercompatibele formuliersjabloon wilt wijzigen in een formuliersjabloon die alleen voor InfoPath is bestemd.

Naar boven

Specifieke InfoPath-weergaven

Als veel van uw gebruikers InfoPath op hun computer hebben, kan het zijn dat u gebruik wilt maken van alle functies die in InfoPath beschikbaar zijn, dus ook van functies die niet in een webbrowser beschikbaar zijn. In dat geval kunt u twee weergave van uw browsercompatibele formuliersjabloon maken. De ene weergave is voor gebruikers die de formuliersjabloon in een webbrowser openen. De andere weergave wordt uitsluitend gebruikt door gebruikers die InfoPath op hun computer hebben geïnstalleerd.

Deze specifieke InfoPath-weergave wordt nooit in een webbrowser weergegeven. In deze weergave kunt u bijgevolg InfoPath-voorzieningen opnemen die u anders niet zou kunnen gebruiken, zoals gebruikersfunctie of besturingselementen van het type Hoofd-/detailsectie.

Tip : U kunt ook een specifieke weergave voor een klein scherm ontwerpen en deze weergave met behulp van code automatisch activeren wanneer een gebruiker het formulier op een mobiel apparaat opent.

Naar boven

Het taakvenster Ontwerpcontrole

Als u een formuliersjabloon ontwerpt en u beslist om de compatibiliteitsinstelling te wijzigen en de sjabloon browsercompatibel te maken, kan het zijn dat er zich compatibiliteitsproblemen voordoen. Compatibiliteitsproblemen doen zich voor wanneer een formuliersjabloon functies bevat die in browsercompatibele formuliersjablonen niet worden ondersteund. De snelste manier om tijdig compatibiliteitsproblemen op te sporen is met behulp van het taakvenster Ontwerpcontrole.

Gedeelte van het taakvenster Ontwerpcontrole

1. Uit de tekst boven in het taakvenster blijkt dat de formuliersjabloon compatibel is met zowel InfoPath als een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Als u deze instelling wilt wijzigen, klikt u op de koppeling Compatibiliteitsinstellingen wijzigen.

2. In het taakvenster verschijnen fouten omdat de browsercompatibele formuliersjabloon niet-ondersteunde besturingselementen bevat. Als u de browsercompatibele formuliersjabloon wilt publiceren, moet u deze besturingselementen verwijderen of naar browsercompatibele besturingselementen converteren.

Als u in het taakvenster Ontwerpcontrole het selectievakje Controleren op server inschakelt, kunt u ook fouten en meldingen bekijken die zich voordoen op een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd, naast eventuele fouten die door InfoPath worden gedetecteerd. U kunt bijvoorbeeld meldingen krijgen over functies in uw formuliersjabloon die een negatieve invloed hebben op de werking van het formulier in de browser. De verificatiefunctie is nuttig omdat u hiermee mogelijke problemen al tijdens het ontwerpen van de browsercompatibele formuliersjabloon kunt zien, in plaats van na de publicatie van de sjabloon op de server.

Opmerking : Het is mogelijk een formuliersjabloon met compatibiliteitsproblemen toch te publiceren. Als u dit doet, kan de formuliersjabloon echter niet voor browsers worden ingeschakeld, noch door u, noch door de farmbeheerder.

Naar boven

Distributieopties

Alle voor browsers ingeschakelde formuliersjablonen moeten worden gehost op een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Als u een voor browsers ingeschakelde formuliersjabloon wilt distribueren, moet u een browsercompatibele formuliersjabloon met behulp van de wizard Publiceren in InfoPath publiceren en deze sjabloon inschakelen voor gebruik op het web.

Als u een browsercompatibele formuliersjabloon wilt publiceren, moet u op de eerste pagina van de wizard Publiceren de optie Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services inschakelen.

Gedeelte van de wizard Publiceren

Er zijn twee distributiemodi voor formuliersjablonen die worden gehost op een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd: een voor gebruikersformuliersjablonen en een voor formuliersjablonen die door een beheerder zijn goedgekeurd. In de volgende gedeelten worden de twee distributiemodi beschreven.

Gebruikersformuliersjablonen

Dit type formuliersjabloon kan door een ontwerper van formuliersjablonen voor gebruik op het web worden ingeschakeld.

Gebruikersformuliersjablonen mogen geen script of beheerde code bevatten, mogen niet zijn ingesteld op Volledig vertrouwen en mogen geen gegevensverbinding gebruiken die door een beheerder wordt beheerd. Bovendien mogen gebruikersformuliersjablonen niet ontworpen zijn voor toegang via een mobiele webbrowser.

Voor gebruikersformuliersjablonen is het beveiligingsniveau Domein ingeschakeld, wat betekent dat de formuliersjabloon wordt vertrouwd door computers in hetzelfde domein als de server en dat gegevensverbindingen in de formuliersjabloon alleen toegang hebben tot gegevens in hetzelfde domein.

U kunt gebruikersformuliersjablonen publiceren naar een bibliotheek of als een inhoudstype op een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Als u de formuliersjabloon naar een bibliotheek wilt publiceren, moet u gemachtigd zijn om bibliotheken en lijsten op de site te maken. Als u de formuliersjabloon als een site-inhoudstype wilt publiceren, moet u gemachtigd zijn om de site te beheren.

Gebruikersformuliersjablonen distribueren is de beste optie voor formuliersjablonen zonder beheerde code die op beperkte schaal worden gedistribueerd, zoals sjablonen die bestemd zijn voor de werknemers op één afdeling.

Opmerking : Als u een formuliersjabloon wilt distribueren terwijl u daartoe niet bent gemachtigd, ziet u in de wizard Publiceren de melding dat u contact moet opnemen met uw farmbeheerder voor hulp. Voordat u een farmbeheerder vraagt een formuliersjabloon te distribueren, moet u deze sjabloon publiceren naar een locatie waartoe de beheerder toegang heeft. Stel dat u zojuist een formuliersjabloon hebt ontworpen waarmee klanten hun verzekeringspolis online kunnen beheren. Aangezien uw formuliersjabloon gegevensverbindingen bevat die door de farmbeheerder worden beheerd, kunt u de sjabloon niet rechtstreeks publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. U publiceert de formuliersjabloon in dat geval naar een netwerklocatie die door de beheerder is opgegeven en waar kan worden gecontroleerd of deze sjabloon voldoet aan de standaarden die in uw organisatie voor het ontwerp van formuliersjablonen worden gehanteerd. Ten slotte kunt u de beheerder inlichten dat de formuliersjabloon klaar is voor controle.

Door een beheerder goedgekeurde formuliersjablonen

Dit type formuliersjabloon kan alleen door een farmbeheerder worden ingeschakeld voor gebruik op het web.

Door een beheerder goedgekeurde formuliersjablonen mogen script of beheerde code bevatten, mogen zijn ingesteld op Volledig vertrouwen en mogen een gegevensverbinding gebruiken die door een beheerder wordt beheerd. Bovendien mogen ze ook zijn ontworpen voor toegang via een mobiele webbrowser.

Door een beheerder goedgekeurde formuliersjablonen kunnen met het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen of Domein worden gebruikt.

Meestal zal een farmbeheerder de formuliersjabloon controleren en uploaden, waarnaa de sjabloon kan worden geactiveerd in een formuliersjabloonbibliotheek voor een of meer siteverzamelingen. Het activeren betekent dat functies in een siteverzameling worden in- of uitgeschakeld, of dat door een beheerder goedgekeurde formuliersjablonen beschikbaar worden gemaakt voor gebruik. Een farmbeheerder moet een door een beheerder goedgekeurde formuliersjabloon controleren en uploaden, maar een beheerder van een siteverzameling kan de formuliersjabloon activeren nadat deze is geüpload.

Door een beheerder goedgekeurde formuliersjablonen distribueren is de beste optie voor formuliersjablonen die op grotere schaal moeten worden gedistribueerd, bijvoorbeeld voor werknemers in vele departementen van een organisatie.

Naar bovenWas deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.