Gegevens in een bereik of tabel sorteren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Het sorteren van gegevens vormt een belangrijk onderdeel van gegevensanalyse. U kunt bijvoorbeeld een lijst met namen op alfabetische volgorde sorteren, een lijst met productvoorraden van hoog naar laag samenstellen of rijen op kleur of pictogram sorteren. Gesorteerde gegevens zijn overzichtelijker, begrijpelijker, sneller terug te vinden en goed bruikbaar bij het nemen van beslissingen.

Opmerking : Als u de hoogste of laagste waarden in een celbereik of tabel wilt zoeken, zoals de tien hoogste cijfers of de vijf laagste verkoopbedragen, kunt u AutoFilter of voorwaardelijke opmaak gebruiken.

Zie gegevens in een Excel-tabel of bereik filterenen toevoegen, wijzigen, zoeken, of voorwaardelijke opmaak wissenvoor meer informatie.

Wat wilt u doen?

Meer weten over sorteren

Tekst sorteren

Getallen sorteren

Datums of tijden sorteren

Sorteren op celkleur, tekstkleur of pictogram

Sorteren op een aangepaste lijst

Rijen sorteren

Sorteren op meer dan één kolom of rij

Sorteren op een gedeeltelijke waarde in een kolom

Eén kolom sorteren in een celbereik zonder andere kolommen te beïnvloeden

Meer weten over waar u op moet letten bij sorteren

Meer informatie over sorteren

U kunt gegevens alfabetisch (A-Z of Z-A), getallen (klein naar groot of groot naar klein) en datums en tijden (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen sorteren. U kunt sorteren op een aangepast lijst (zoals groot, normaal en klein) of op opmaak, waaronder ook celkleur, tekstkleur en pictogramserie. Doorgaans zult u op kolommen sorteren, maar u kunt ook op rijen sorteren.

De sorteercriteria voor een Excel-tabel worden in de werkmap opgeslagen, zodat u bij het openen van een werkmap de sortering opnieuw kunt gebruiken voor die tabel. Sorteercriteria voor een celbereik worden echter niet opgeslagen. Als u sorteercriteria wilt opslaan zodat u van tijd tot tijd een sortering opnieuw kunt toepassen wanneer u een werkmap opent, is het handig om een tabel te gebruiken. Dit is vooral van belang als u meerdere kolommen sorteert of sorteringen maakt die ingewikkeld zijn om in te stellen.

Wanneer u een sortering opnieuw toepast, kunt u andere resultaten verkrijgen. Dit kan gebeuren om de volgende redenen:

 • Er zijn gegevens toegevoegd, gewijzigd of verwijderd in het celbereik of de tabelkolom.

 • Waarden die zijn geretourneerd door een formule zijn gewijzigd en het werkblad is herberekend.

Naar boven

Tekst sorteren

 1. Selecteer een kolom met alfanumerieke gegevens in een celbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt die alfanumerieke gegevens bevat.

 2. Ga op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op een van de volgende manieren te werk:

 3. Als u wilt sorteren in oplopende alfanumerieke volgorde, klikt u op De opdracht A tot Z in Excel sorteert gegevens van A tot Z of van het kleinste naar het grootste getal (Sorteren van A naar Z).

 4. Als u wilt sorteren in aflopende alfanumerieke volgorde, klikt u op De opdracht Z tot A in Excel sorteert gegevens van Z tot A of van het grootste naar het kleinste getal (Sorteren van Z naar A).

Bij het sorteren kunt u desgewenst onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters:

 1. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Sorteren.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 2. Klik in het dialoogvenster Sorteren op op Opties.

  Het dialoogvenster Sorteeropties wordt geopend.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Sorteeropties de optie Hoofdlettergevoelig.

 4. Klik tweemaal op OK.

 5. Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, klikt u op een cel in het bereik of de tabel en klikt u vervolgens op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op Opnieuw toepassen.

Controleer of gegevens zijn opgeslagen als tekst   Als de kolom die u wilt sorteren getallen bevat die als getallen zijn opgeslagen en getallen die als tekst zijn opgeslagen, moet u eerst alle getallen opmaken als tekst. Als u deze notatie niet toepast, worden de getallen die als getallen zijn opgeslagen als eerste gesorteerd. U kunt alle geselecteerde gegevens opmaken als tekst door op het tabblad Start in de groep Lettertype te klikken op de knop Cellettertype opmaken. Vervolgens klikt u op het tabblad Getal onder Categorie op Tekst.

Verwijder eventuele voorloopspaties    In sommige gevallen zijn bij gegevens die uit een andere toepassing zijn geïmporteerd soms voorloopspaties voor de gegevens ingevoegd. U moet deze voorloopspaties verwijderen voordat u de gegevens sorteert. U kunt dit handmatig doen of met de functie SCHOON.

Naar boven

Getallen sorteren

 1. Selecteer een kolom met numerieke gegevens in een celbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt die numerieke gegevens bevat.

 2. Ga op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op een van de volgende manieren te werk:

 3. Als u getallen wilt sorteren van laag naar hoog, klikt u op De opdracht A tot Z in Excel sorteert gegevens van A tot Z of van het kleinste naar het grootste getal (Sorteren van laag naar hoog).

 4. Als u getallen wilt sorteren van hoog naar laag, klikt u op De opdracht Z tot A in Excel sorteert gegevens van Z tot A of van het grootste naar het kleinste getal (Sorteren van hoog naar laag).

Controleer of alle getallen zijn opgeslagen met getalnotatie   Als het resultaat van de sorteerbewerking tegenvalt, is het mogelijk dat de kolom getallen bevat die als tekst zijn opgeslagen in plaats van als getallen. Negatieve getallen die uit sommige boekhoudsystemen zijn geïmporteerd of een getal dat begint met een apostrof (') worden opgeslagen als tekst. Zie Tekstnotatie van getallen converteren naar getalnotatie voor meer informatie.

Naar boven

Datums of tijden sorteren

 1. Selecteer een kolom met datums of tijden in een celbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt die datums of tijden bevat.

 2. Selecteer een kolom met datums of tijden in een celbereik of een tabel.

 3. Ga op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op een van de volgende manieren te werk:

 4. Als u datums en tijden wilt sorteren van oud naar nieuw, klikt u op De opdracht A tot Z in Excel sorteert gegevens van A tot Z of van het kleinste naar het grootste getal (Sorteren van oud naar nieuw).

 5. Als u datums en tijden wilt sorteren van nieuw naar oud, klikt u op De opdracht Z tot A in Excel sorteert gegevens van Z tot A of van het grootste naar het kleinste getal (Sorteren van nieuw naar oud).

 6. Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, klikt u op een cel in het bereik of de tabel en klikt u vervolgens op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op Opnieuw toepassen.

Probleem: controleer of datums en tijden zijn opgeslagen als datums of tijden     Als het resultaat van de sorteerbewerking niet aan uw verwachtingen voldoet, is het mogelijk dat de kolom datums en tijden bevat die als tekst zijn opgeslagen in plaats van als datums en tijden. Datums en tijden worden alleen juist gesorteerd als alle datums en tijden in een kolom zijn opgeslagen met een serienummer voor datums of tijden. Als een waarde in Excel niet wordt herkend als een datum of tijd, wordt deze opgeslagen als tekst. Zie Tekstnotatie van datums converteren naar datumnotatie voor meer informatie.

Opmerking :  Als u wilt sorteren op dagen van de week, maakt u de cellen zo op dat de dag van de week wordt weergegeven. Als u wilt sorteren op dag van de week, ongeacht de datum, converteert u de cellen naar tekst met behulp van de functie TEKST. De functie TEKST retourneert echter een tekstwaarde, dus de sorteerbewerking wordt dan uitgevoerd op basis van alfanumerieke gegevens. Zie Datums weergeven als dagen van de week voor meer informatie.

Naar boven

Sorteren op celkleur, tekstkleur of pictogram

Als u de celkleur of tekstkleur in een celbereik of een tabelkolom handmatig hebt opgemaakt of een voorwaardelijke opmaak hebt toegepast, kunt u ook op deze kleuren sorteren. Het is ook mogelijk om te sorteren op een pictogramserie die u hebt gemaakt door een voorwaardelijke opmaak toe te passen.

 1. Selecteer een kolom met gegevens in een celbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt.

 2. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Sorteren.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

  Het dialoogvenster Sorteren wordt weergegeven.

 3. Selecteer de kolom die u wilt sorteren in het vak Sorteren op onder Kolom.

 4. Selecteer het type sortering onder Sorteren op. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u op celkleur wilt sorteren, selecteert u Celkleur en selecteert u een kleur.

  • Als u op tekstkleur wilt sorteren, selecteert u Tekstkleur en selecteert u een kleur.

  • Als u op pictogramserie wilt sorteren, selecteert u Celpictogram en selecteert u een pictogram.

 5. Klik onder Sorteren op de pijl naast de knop en selecteer afhankelijk van het type opmaak een celkleur, tekstkleur of celpictogram.

 6. Selecteer de gewenste sorteervolgorde onder Volgorde. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de celkleur, tekstkleur of het pictogram naar boven of naar links wilt verplaatsen, selecteert u Bovenaan wanneer u op een kolom wilt sorteren en Links wanneer u op een rij wilt sorteren.

  • Als u de celkleur, tekstkleur of het pictogram naar beneden of naar rechts wilt verplaatsen, selecteert u Onderaan wanneer u op een kolom wilt sorteren en Rechts wanneer u op een rij wilt sorteren.

   Opmerking : Er is geen standaardsorteervolgorde voor celkleuren, tekstkleuren of pictogrammen. U moet voor elke sorteerbewerking de gewenste volgorde opgeven.

 7. Als u de volgende celkleur, tekstkleur of pictogram wilt opgeven om op te sorteren, klikt u op Niveau toevoegen en herhaalt u de stappen 3 tot en met 5.

  Zorg ervoor dat u dezelfde kolom selecteert in het vak Vervolgens op en dat u dezelfde selectie maakt onder Volgorde.

  Herhaal dit voor elke volgende celkleur, tekstkleur of pictogram waarop u wilt sorteren.

 8. Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, klikt u op een cel in het bereik of de tabel en klikt u vervolgens op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op Opnieuw toepassen.

Naar boven

Sorteren op een aangepaste lijst

Met een aangepaste lijst kunt u sorteren in een volgorde die u zelf definieert. Stel dat een kolom waarden bevat waarop u wilt sorteren, zoals Hoog, Normaal en Laag. U wilt de kolom zodanig sorteren dat de rijen met de waarde Hoog als eerste worden weergegeven, gevolgd door de rijen met de waarde Normaal en de rijen met de waarde Laag. Als u alfabetisch sorteert van A naar Z, komen de rijen met de waarde Hoog bovenaan, maar komen de rijen met de waarde Laag vóór de rijen met de waarde Normaal. En sorteert u van Z naar A, dan komen de rijen met de waarde Normaal bovenaan, gevolgd door de rijen met de waarde Laag. U wilt echter dat de rijen met de waarde Normaal altijd als middelste worden weergegeven, ongeacht de volgorde waarin u sorteert. U lost dit probleem op door een aangepaste lijst te maken.

Naast aangepaste lijsten beschikt u in Excel over ingebouwde aangepaste lijsten voor de dagen van de week en de maanden van het jaar.

 1. Maak desgewenst een aangepaste lijst:

  1. Typ in een cellenbereik de waarden waarop u wilt sorteren, in de gewenste volgorde, van hoog naar laag. Bijvoorbeeld:

   A

   1

   Hoog

   2

   Gemiddeld

   3

   Laag

  2. Selecteer het bereik dat u zojuist hebt ingevoerd. In dit voorbeeld selecteert u de cellen A1:A3.

  3. Klik op het tabblad Bestand, klik op Opties en klik vervolgens op de categorie Geavanceerd.

  4. Klik onder Algemeen op Aangepaste lijsten bewerken.

  5. Klik in het dialoogvenster Aangepaste lijsten op Importeren en klik vervolgens tweemaal op OK.

   Notities : 

   • U kunt alleen een aangepaste lijst maken die is gebaseerd op een waarde (tekst, getal en datum of tijd). U kunt geen aangepaste lijst maken op basis van een opmaakkenmerk (celkleur, tekstkleur of pictogram).

   • De maximumlengte van een aangepaste lijst is 255 tekens en het eerste teken mag geen cijfer zijn.

 2. Selecteer een kolom met gegevens in een celbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt.

 3. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Sorteren.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

  Het dialoogvenster Sorteren wordt weergegeven.

 4. Selecteer de kolom die u wilt sorteren met behulp van een aangepaste lijst in het vak Sorteren op of Vervolgens op onder Kolom.

 5. Selecteer Aangepaste lijst onder Volgorde.

 6. Selecteer de gewenste lijst in het dialoogvenster Aangepaste lijsten Met de aangepaste lijst die u in dit voorbeeld hebt gemaakt, klikt u op Hoog, Normaal, Laag.

 7. Klik op OK.

 8. Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, klikt u op een cel in het bereik of de tabel en klikt u vervolgens op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op Opnieuw toepassen.

Naar boven

Rijen sorteren

 1. Selecteer een rij met gegevens in een celbereik of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt.

 2. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Sorteren.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

  Het dialoogvenster Sorteren wordt weergegeven.

 3. Klik op Opties.

 4. Klik in het dialoogvenster Sorteren onder Richting op Van links naar rechts sorteren en klik vervolgens op OK.

 5. Selecteer de rij die u wilt sorteren in het vak Sorteren op onder Kolom.

 6. Ga als volgt te werk om te sorteren op waarde:

  1. Selecteer voor tekst A tot Z of Z tot A.

  2. Selecteer voor getallen Klein naar groot of Groot naar klein.

  3. Selecteer voor datums of tijden Oud naar nieuw of Nieuw naar oud.

 7. U kunt als volgt sorteren op celkleur, tekstkleur of celpictogram:

  1. Selecteer Waarden onder Sorteren op.

  2. Voer onder Volgorde een van de volgende handelingen uit:

  3. Selecteer Celkleur, Tekstkleur of Celpictogram onder Sorteren op.

  4. Klik op de pijl naast de knop en selecteer vervolgens een celkleur, tekstkleur of celpictogram.

  5. Selecteer Links of Rechts onder Volgorde.

 8. Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, klikt u op een cel in het bereik of de tabel en klikt u vervolgens op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op Opnieuw toepassen.

Opmerking :  Als u rijen sorteert die deel uitmaken van een werkbladoverzicht, worden de groepen van het hoogste niveau (niveau 1) zo gesorteerd dat de detailrijen of -kolommen bij elkaar blijven, zelfs als deze verborgen zijn.

Naar boven

Sorteren op meer dan één kolom of rij

Het is mogelijk om op meer dan één kolom of rij te sorteren. Hiervoor groepeert u eerst gegevens met dezelfde waarde in een kolom of rij. Vervolgens sorteert u op een andere kolom of rij binnen die groep met gelijke waarden. Als u bijvoorbeeld beschikt over een kolom Afdeling en een kolom Werknemer, kunt u eerst sorteren op Afdeling (zodat alle werknemers van dezelfde afdeling worden gegroepeerd) en vervolgens op Werknemer (zodat de namen binnen elke afdeling op alfabetische volgorde worden gesorteerd). U kunt sorteren op maximaal 64 kolommen.

Opmerking : U bereikt het beste resultaat als u kolomkoppen opneemt in het cellenbereik.

 1. Selecteer een celbereik met twee of meer kolommen met gegevens, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt met twee of meer kolommen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Sorteren en filteren, op Sorteren.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

  Het dialoogvenster Sorteren wordt weergegeven.

 3. Selecteer de eerste kolom die u wilt sorteren in het vak Sorteren op onder Kolom.

 4. Selecteer het type sortering onder Sorteren op. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt sorteren op tekst, getal of datum en tijd, selecteert u Waarden.

  • Als u wilt sorteren op opmaak, selecteert u Celkleur, Tekstkleur of Celpictogram.

 5. Selecteer de gewenste sorteervolgorde onder Volgorde. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer voor tekst A tot Z of Z tot A.

  • Selecteer voor getallen Klein naar groot of Groot naar klein.

  • Selecteer voor datums of tijden Oud naar nieuw of Nieuw naar oud.

  • Als u wilt sorteren op basis van een aangepaste lijst, selecteert u Aangepaste lijst.

 6. Klik op Niveau toevoegen als u nog een kolom wilt toevoegen waarop u wilt sorteren. Herhaal vervolgens de stappen 3 tot en met 5.

 7. Als u een kolom wilt kopiëren om op te sorteren, selecteert u de kolom en klikt u op Niveau kopiëren.

 8. Als u een kolom wilt verwijderen om op te sorteren, selecteert u de kolom en klikt u op Niveau verwijderen.

  Opmerking : U moet ten minste één kolom in de lijst behouden.

 9. Als u de volgorde wilt wijzigen waarop de kolommen worden gesorteerd, selecteert u een kolom in de lijst en klikt u op de pijl Omhoog of Omlaag om de volgorde te wijzigen.

  Kolommen boven in de lijst worden gesorteerd vóór kolommen die lager in de lijst voorkomen.

 10. Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, klikt u op een cel in het bereik of de tabel en klikt u vervolgens op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op Opnieuw toepassen.

Naar boven

Sorteren op een gedeeltelijke waarde in een kolom

Als u wilt sorteren op een gedeeltelijke waarde in een kolom, zoals een code voor een onderdeelnummer (789-WDG-34), een achternaam (Pascaline Overeem) of een voornaam (Overeem, Pascaline), moet u de kolom eerst opsplitsen tot twee of meer kolommen, zodat de waarde waarop u wilt sorteren zich in een eigen kolom bevindt. U kunt hiervoor tekstfuncties gebruiken om de delen van de cellen te scheiden, of u kunt de wizard Tekst naar kolommen gebruiken. Zie Tekst splitsen in verschillende cellen en Tekst splitsen in kolommen met behulp van functies voor meer informatie en voorbeelden.

Naar boven

Eén kolom sorteren in een celbereik zonder andere kolommen te beïnvloeden

Waarschuwing : Wees voorzichtig met het gebruik van deze functie. Als u op één kolom in een bereik sorteert, verkrijgt u mogelijk ongewenste resultaten. Cellen in die kolom worden dan gescheiden van andere cellen in dezelfde rij.

Opmerking : U kunt de volgende procedure niet uitvoeren in een tabel.

 1. Selecteer een kolom in een celbereik met twee of meer kolommen.

 2. Klik op de gewenste kolomkop om de kolom te selecteren.

 3. Ga naar het tabblad Start, klik in de groep Bewerken op Sorteren en filteren, en klik vervolgens op een van de beschikbare sorteeropdrachten.
  Het dialoogvenster Waarschuwing bij sorteren wordt weergegeven.

 4. Selecteer Doorgaan met de huidige selectie.

 5. Klik op Sorteren.

 6. Selecteer eventueel nog andere sorteeropties in het dialoogvenster Sorteren en klik vervolgens op OK.

Als de bewerking niet het gewenste resultaat oplevert, klikt u op Ongedaan maken Knopafbeelding .

Naar boven

Meer informatie over sorteren

Als een sorteerbewerking niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u het volgende doen:

Controleren of de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn gewijzigd    Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u de sortering opnieuw toepassen om de resultaten bij te werken.

Rijen en kolommen zichtbaar maken voordat u sorteert     Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Voordat u gegevens sorteert, wordt aangeraden de kolommen en rijen weer zichtbaar te maken.

De landinstellingen controleren    De sorteervolgorde is afhankelijk van de landinstelling. Controleer of op uw computer het juiste land is ingesteld in het onderdeel Landinstellingen of Opties voor landinstellingen in het Configuratiescherm. Raadpleeg de Windows Help voor informatie over het wijzigen van de landinstellingen.

Kolomkoppen in maar één rij invoeren    Als uw kolomkoppen over meerdere regels lopen, moet u de tekst binnen de cel laten teruglopen.

De veldnamenrij in- of uitschakelen    Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een veldnamenrij wanneer u een kolom sorteert omdat deze de betekenis van de gegevens verduidelijkt. Standaard wordt de waarde in de veldnamenrij niet meegenomen in de sorteerbewerking. Soms moet u de veldnamenrij misschien in- of uitschakelen zodat de veldnamenrij wel of niet wordt meegenomen in de sorteerbewerking. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de eerste rij niet wilt sorteren omdat deze de kolomkoppen bevat, klikt u op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren, klikt u op Aangepast sorteren en schakelt u het selectievakje De gegevens bevatten kopteksten in.

 • Als u de eerste rij wel wilt sorteren omdat deze geen kolomkoppen bevat, klikt u op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren, klikt u op Aangepast sorteren en schakelt u het selectievakje De gegevens bevatten kopteksten uit.

Naar boven

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Bericht een vraag in het Excel-community-forum

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice (Engelstalig).

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten in formules opsporen en corrigeren

Toetscombinaties en functietoetsen in Excel

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×