Functies voor talen die van rechts naar links worden geschreven

Microsoft Office ondersteunt rechts naar links-functies en -opties voor het invoeren, bewerken en weergeven van tekst in talen die van rechts-naar-links worden geschreven of in een gecombineerde omgeving waarin tekst zowel van rechts naar links als van links naar rechts wordt geschreven. In dit verband hebben van rechts naar links geschreven talen betrekking op elk schriftsysteem dat van rechts naar links wordt geschreven, inclusief talen waarin de schrijfwijze van letters plaatsgebonden is, zoals Arabisch, en talen waarin dit niet het geval is. U kunt de weergave wijzigen om van rechts naar links te lezen of u kunt afzonderlijke bestanden wijzigen zodat u de inhoud van rechts naar links kunt lezen.

Als op de computer geen van rechts naar links geschreven taalversie van Office is geïnstalleerd, moet u het betreffende taalpakket installeren. U moet ook een Microsoft Windows-besturingssysteem uitvoeren dat ondersteuning biedt voor van rechts naar links geschreven talen en de toetsenbordtaal inschakelen voor de gewenste taal.

U moet een invoertaal toevoegen in Windows en de toetsenbordindeling inschakelen voor de van rechts naar links geschreven taal voordat u de functies voor van rechts naar links geschreven talen in Microsoft Office kunt gebruiken of zelfs van rechts naar links geschreven schrifttypen goed kunt weergeven.

Als u Windows XP gebruikt, moet u eerst naar de startpagina van het Configuratiescherm in Windows XP gaan om de vereiste complexe schrifttypen van Microsoft Windows te openen. Voeg de toetsenbordtaal toe nadat u de software voor complexe schrifttypen hebt geïnstalleerd. Zie Set up Windows XP for multiple languages (Windows XP instellen voor meerdere talen) voor meer informatie.

Afhankelijk van de manier waarop u de computer wilt aanpassen, kunt u één taal voor het scherm (menu's, dialoogvensters en wizards) gebruiken en waar nodig tekst in een andere taal typen. Als u tekst in een van rechts naar links geschreven taal wilt typen en de menu's en online-Help in die taal wilt weergeven, kunt u deze taalvoorkeur instellen voor het Office-scherm. Zie Een taal toevoegen of taalvoorkeuren instellen in Office voor meer informatie.

Bij verschillende functies voor van rechts naar links geschreven talen in de Office-programma's zijn de richting van de vensterindeling en de uitlijning van tekst in dialoogvensters afhankelijk van de weergavetaal. Wanneer u een van rechts naar links geschreven weergavetaal instelt in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen, worden de menu's, dialoogvensters en wizards van rechts naar links ingedeeld. Microsoft Windows blijft echter ingesteld op een weergave van links naar rechts.

Wanneer bijvoorbeeld Arabisch als weergavetaal is geselecteerd in Office (maar niet in Windows), wordt het volgende scherm weergegeven:

Arabische gebruikersinterface

Hoewel de menu's van rechts naar links worden weergegeven, blijft de titelbalk in het Nederlands en worden de knoppen Sluiten, Minimaliseren en Maximaliseren nog altijd rechtsboven weergegeven, zoals in een interface waarin de taal van links naar rechts wordt weergegeven. Als de gebruikersinterface van Windows is ingesteld voor een taal die van rechts naar links wordt geschreven, zou de taal op de titelbalk ook worden vertaald en zouden de knoppen Sluiten, Minimaliseren en Maximaliseren linksboven worden weergegeven.

Als u vooral met een taal werkt die van links naar rechts wordt geschreven, maar soms tekst moet invoegen in een taal die van rechts naar links wordt geschreven, kunt u Nederlands selecteren als weergavetaal en desgewenst tekst in de van rechts naar links geschreven taal typen in de meeste Office-programma's. Hiervoor moet u tekst, scheidingstekens en nummers voor van rechts naar links geschreven tekst instellen voor het bewerkingsgebied en de toetsenbordindeling inschakelen.

U kunt de tekstrichting wijzigen vanuit een Microsoft Office-programma door op het tabblad Start in de groep Alinea op de alineaknop Van rechts naar links te klikken. (Deze knop wordt alleen weergegeven als u een van rechts naar links geschreven taal hebt ingeschakeld). Zelfs nadat u de weergave hebt gewijzigd in een van rechts naar links geschreven taal, moet u de juiste toetsenbordindeling hebben ingeschakeld om tekst in deze taal te kunnen typen.

Ga als volgt te werk als uw gebruikelijke weergavetaal Nederlands is, maar u deze wilt wijzigen in een Arabisch dialect:

 1. Open een Office-programmabestand, zoals een Word-document.

 2. Kies op het tabblad Bestand de optie Opties > Taal.

 3. Klik in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen in de lijst Bewerkingstaal op het gewenste dialect van Arabisch en kies Toevoegen.

 4. Controleer in de tabel Bewerkingstalen kiezen of het toegevoegde Arabische dialect is gemarkeerd en kies Als standaard instellen.

  Belangrijk :  Wanneer u de net toegewezen bewerkingstaal instelt als standaard, wordt dit de standaardtaal voor alleMicrosoft Office-programma's.

Als u het specifieke toetsenbord van een bepaalde taal wilt gebruiken, moet u het relevante taalpakket voor die taal installeren en de bijbehorende toetsenbordindeling toevoegen. Nadat u een toetsenbordindeling voor een andere taal hebt toegevoegd en de taalbalk hebt ingesteld op Gekoppeld aan de taakbalk weergeven, wordt een taalaanduiding weergegeven op de taakbalk Afbeelding van taakbalk en wordt de huidige toetsenbordtaal weergegeven. De taalaanduiding voor Arabisch is indicator arabisch toetsenbord .

Opmerking : De taalbalk wordt automatisch weergegeven nadat een toetsenbord voor minimaal één taal naast het Nederlands is toegevoegd in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen van Microsoft Windows.

 • Als u de taalbalk wilt weergeven terwijl de taalaanduiding op de taakbalk zichtbaar is, kiest u de taalaanduiding en kiest u Taalbalk weergeven.

 • Als u de taalaanduiding op de taakbalk wilt weergeven terwijl de taalbalk zichtbaar is, kiest u Minimaliseren.

 • Als u het toetsenbord voor een andere taal wilt selecteren, kiest u de naam van de huidige taal (op de taalbalk) of de taalaanduiding en kiest u de naam van de andere taal.

Zie De toetsenbordtaal inschakelen of wijzigen voor instructies over het inschakelen van een taalspecifiek toetsenbord.

Afhankelijk van de talen die u nodig hebt, kunt u tekst invoeren met Speciale tekens of ASCII-tekencodes. Zie Symbolen invoegen voor meer informatie over het automatisch invoegen van ASCII-tekencodes via de galerie Symbool.

Als u slechts weinig tekst in een andere taal wilt invoeren en geen andere toetsenbordtaal wilt instellen, kunt u Speciale tekens gebruiken, een van de accessoires in Microsoft Windows. De tekens die u kiest op een lettertypepagina voor een taal in een van beide richtingen, kunt u naar het Klembord kopiëren en vervolgens in het document invoegen. Zie Speciale tekens gebruiken voor meer informatie over het gebruik van Speciale tekens om tekst in te voeren.

Tekstrichting verwijst naar de leesrichting, uitlijning en algehele indeling van schermonderdelen. Wanneer in zinnen, alinea's of besturingselementen zowel tekst van rechts naar links als tekst van links naar rechts wordt geschreven, wordt dit gecombineerde tekst genoemd.

Als het Office-programma is ingesteld en geactiveerd voor het weergeven van een omgeving waarin tekst van rechts naar links wordt getypt, verandert de cursor van vorm om aan te geven dat er sprake is van een links-naar-rechts-run links-naar-rechts-cursor of cursor voor links-naar-rechts-run of van een rechts-naar-links-run Rechts-naar-links-cursor . De cursor kan zich verplaatsen volgens de richting van de huidige taal (logische verplaatsing) of naar het volgende zichtbaar aangrenzende teken (visuele verplaatsing).

Wanneer zowel van links naar rechts als van rechts naar links geschreven talen zijn ingeschakeld, zijn de alineaknoppen Van links naar rechts en Van rechts naar links ingeschakeld op het lint in de meeste Office-programma's. Wanneer u op deze knoppen klikt, kunt u de tekstrichting wijzigen wanneer u tekst invoert en uitvult.

Opmerking : In Microsoft OneNote zijn de knoppen Van links naar rechts en Van rechts naar links beschikbaar als u op de pijl Alinea-uitlijning klikt.

U kunt de tekst in een cel of een veld links uitlijnen, centreren of rechts uitlijnen. In sommige programma's, zoals Access en Excel, kan tekst ook in een contextgebonden richting lopen.

In tekst met een contextgebonden richting worden woorden en getallen uitgelijnd volgens de taal van het teken dat het eerst is getypt. De tekst in de cel of het veld wordt bijvoorbeeld rechts uitgelijnd als het eerste teken afkomstig is uit een van rechts naar links geschreven taal en links uitgelijnd wanneer het een van links naar rechts geschreven taal betreft. U kunt de contextgebonden tekstrichting voor afzonderlijke objecten wijzigen in links uitgelijnd, gecentreerd of rechts uitgelijnd.

In veel programma's met tekst die van rechts naar links of zowel van rechts naar links als van links naar rechts is geschreven, worden contextregels gebruikt om de uitlijning en de leesrichting van de tekst te bepalen. De contextregels zijn afhankelijk van de vakken, lijsten of andere elementen waarin de tekst voorkomt.

Voor de leesrichting en de uitlijning van de tekst gelden de volgende contextregels:

 • Als het eerste sterke teken van links naar rechts is getypt, wordt de leesrichting ook van links naar rechts en wordt de tekst links uitgelijnd.

 • Als het eerste sterke teken van rechts naar links is getypt, wordt de leesrichting ook van rechts naar links en wordt de tekst rechts uitgelijnd.

 • Als er uitsluitend neutrale tekens worden getypt, worden de leesrichting en de uitlijning gebaseerd op de richting (die zowel van links naar rechts als van rechts naar links kan zijn) totdat het eerste sterke teken wordt getypt.

Wanneer het eerste sterke teken van links naar rechts is geschreven en u dit wijzigt in een teken dat van rechts naar links wordt geschreven (of andersom), worden de leesrichting en de uitlijning overeenkomstig gewijzigd.

In Word en andere tekstverwerkingsprogramma's kunt u diakritische tekens en Arabische tekens afzonderlijk selecteren, zoeken en vervangen, ongeacht of ze als ligatuur zijn verbonden. Ligaturen en diakritische tekens in een van rechts naar links geschreven woord worden als afzonderlijke eenheden behandeld.

Hier volgt een voorbeeld van een Arabisch woord met een ligatuur van drie tekens (waarbij elk teken wordt geselecteerd).

Woord met één geselecteerde ligatuur

Woord met twee geselecteerde ligaturen

Woord met drie geselecteerde ligaturen

U kunt bestanden opslaan in HTML-indeling om de desbetreffende inhoud van rechts naar links of van links naar rechts richting op het web te publiceren. Webpagina's waarop tekst van rechts naar links wordt geschreven, zijn voorzien van het standaard DIR-kenmerk in het HTML-bestand. Als het DIR-kenmerk door de browser wordt herkend, wordt de tekst op de pagina van rechts naar links weergeven. Als het DIR-kenmerk niet wordt herkend, loopt de tekst van links naar rechts.

Tip :  Als u webpagina's met van rechts naar links geschreven tekst wilt weergeven, gebruikt u een browser die het DIR-kenmerk herkent, zoals minstens Microsoft Internet Explorer 3.02 voor het Midden-Oosten, Microsoft Internet Explorer 4.01 voor complexe schrifttypen of minstens Microsoft Internet Explorer 5.

De sortering voor van rechts naar links geschreven talen wordt waar mogelijk toegepast. Dit geldt voor gegevenslijsten in tabel-, kaart- en pictogramweergaven, en voor lijsten met groeperingen, contactpersonen, mappen en adressen.

Opmerking :  Soms kunnen gegevens in weergaven vanaf servers niet met een sorteervolgorde van rechts naar links worden gesorteerd omdat de sorteervolgorde van de server moet worden aangehouden.

In Indische talen, zoals Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil en Telugu, kunnen de zoekmogelijkheden van Microsoft Office waarschijnlijk niet volledig worden benut. De opties Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord werken bijvoorbeeld niet voor tekst in deze talen. U kunt met deze opties wel overeenkomende tekenreeksen vinden voor de Latijnse tekens in het document.

Talen die van rechts naar links worden geschreven

De functie Zoeken en vervangen gebruikt zoektekst in de volgorde waarin de tekst in het vak Zoeken wordt ingevoerd, in plaats van in de volgorde waarin de tekst wordt weergegeven. U kunt daarom zoeken naar tekenreeksen in talen die van rechts naar links worden geschreven, ongeacht de richting van de alinea. U kunt ook zoeken naar overeenkomende tekens met of zonder kashida's (alleen Arabisch), Alef Hamzas (alleen Arabisch) of diakritische tekens, zoals de Hebreeuwse niqqud. Voor een lijst met ASCII- en Unicode-tekencodes gaat u naar ASCII of Unicode met Latijnse symbolen of tekens invoegen.

Indische talen

In Indische talen, zoals Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil en Telugu, kunnen de zoekmogelijkheden van Microsoft Office waarschijnlijk niet volledig worden benut. De opties Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord werken bijvoorbeeld niet voor tekst in deze talen. U kunt met deze opties wel overeenkomende tekenreeksen vinden voor de Latijnse tekens in het document.

Zuidoost-Aziatische talen

In Zuidoost-Aziatische talen, zoals Thais en Vietnamees, kunnen de zoekmogelijkheden van Microsoft Office waarschijnlijk niet volledig worden benut. De opties Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord werken bijvoorbeeld niet voor Zuidoost-Aziatische tekst. U zult met deze opties wel overeenkomende tekenreeksen vinden voor de Latijnse tekens in het document.

Microsoft Office-programma's ondersteunen de volgende codetabellen die beschikbaar zijn voor gebruikers van Arabisch, Hebreeuws en gemengde tekst:

Arabisch

Elke codetabel wordt aangeduid met een uniek codetabelnummer. De codetabel (CP) voor Arabisch is CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Voor Dari, Pasjtoe, Perzisch, Oejgoers en Urdu worden dezelfde codetabellen gebruikt als voor Arabisch.

Hebreeuws

Elke codetabel wordt aangeduid met een uniek codetabelnummer. De codetabel (CP) voor Hebreeuws is CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Voor Jiddisch wordt dezelfde codetabel gebruikt als voor Hebreeuws.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×