Functies voor talen die van rechts naar links worden geschreven

Microsoft Office ondersteunt rechts naar links-functies en -opties voor het invoeren, bewerken en weergeven van tekst in talen die van rechts naar links worden geschreven of in een gecombineerde omgeving waarin tekst zowel van rechts naar links als van links naar rechts wordt geschreven. In dit verband hebben van rechts naar links geschreven talen betrekking op elk schriftsysteem dat van rechts naar links wordt geschreven, inclusief talen waarin de schrijfwijze van letters plaatsgebonden is, zoals Arabisch, en talen waarin dit niet het geval is. U kunt de weergave wijzigen om van rechts naar links te lezen of u kunt afzonderlijke bestanden wijzigen zodat u de inhoud van rechts naar links kunt lezen.

Als op de computer geen van rechts naar links geschreven taalversie van Office is geïnstalleerd, moet u het betreffende taalpakket installeren. U moet ook een Microsoft Windows-besturingssysteem uitvoeren dat ondersteuning biedt voor van rechts naar links geschreven talen, zoals de Arabische versie van Windows Vista servicepack 2, en de toetsenbordtaal inschakelen voor de gewenste taal.

In dit artikel

Vereisten voor het werken met van rechts naar links geschreven tekst

Een weergavetaal selecteren

Talen voor toetsenborden

Tekst weergeven die van rechts naar links wordt geschreven

Tekstrichting in Access of Excel

Tekst, scheidingstekens en nummers voor van rechts naar links geschreven talen instellen

Ligaturen en diakritische tekens selecteren

Van rechts naar links geschreven tekst in HTML-indeling opslaan

Sorteren in volgorde van rechts naar links

Codetabellen

Vereisten voor het werken met talen die van rechts naar links worden geschreven

Windows Vista of Windows 7

Als u Windows Vista of Windows 7 gebruikt, moet u een invoertaal toevoegen en de toetsenbordindeling inschakelen voor de van rechts naar links geschreven taal voordat u de functies voor van rechts naar links geschreven talen in Microsoft Office kunt gebruiken of zelfs van rechts naar links geschreven schrifttypen goed kunt weergeven.

Windows XP

Als u Windows XP gebruikt, moet u via de startpagina van het Configuratiescherm in Windows XP de vereiste complexe schrifttypen van Microsoft Windows installeren voordat u functies voor van rechts naar links geschreven talen in Office kunt gebruiken of zelfs van rechts naar links geschreven schrifttypen goed kunt weergeven. Voeg de toetsenbordtaal toe nadat u de software voor complexe schrifttypen hebt geïnstalleerd. Zie Windows XP instellen voor meerdere talen (Engelstalig).

Naar boven

Een weergavetaal selecteren

Afhankelijk van de manier waarop u de computer wilt aanpassen, kunt u één taal voor het scherm (menu's, dialoogvensters en wizards) gebruiken en waar nodig tekst in een andere taal typen. Als u tekst in een van rechts naar links geschreven taal wilt typen en de menu's en online-Help in die taal wilt weergeven, kunt u deze taalvoorkeur instellen voor het Office-scherm. Zie De taalvoorkeuren voor bewerking, weergave of Help instellen voor meer informatie.

Bij verschillende functies voor van rechts naar links geschreven talen in Office-programma's zijn de richting van de vensterindeling en de uitlijning van tekst in dialoogvensters afhankelijk van de taal die voor de gebruikersinterface is ingesteld. Wanneer u een van rechts naar links geschreven taal voor de schermen instelt in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen, worden de menu's, dialoogvensters en wizards van rechts naar links ingedeeld. Microsoft Windows blijft echter ingesteld op een weergave van links naar rechts. Zie De weergavetaal wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de weergavetaal in Microsoft Windows.

Wanneer bijvoorbeeld Arabisch als weergavetaal is geselecteerd in Office (maar niet in Windows), wordt het volgende scherm weergegeven:

Arabische gebruikersinterface

Hoewel de menu's van rechts naar links worden weergegeven, blijft de titelbalk in het Nederlands en worden de knoppen Sluiten, Minimaliseren en Maximaliseren nog altijd rechtsboven weergegeven, zoals in een interface waarin de taal van links naar rechts wordt weergegeven. Als de gebruikersinterface van Windows is ingesteld voor een taal die van rechts naar links wordt geschreven, zou de taal op de titelbalk ook worden vertaald en zouden de knoppen Sluiten, Minimaliseren en Maximaliseren linksboven worden weergegeven.

Als u vooral met een taal werkt die van links naar rechts wordt geschreven, maar soms tekst moet invoegen in een taal die van rechts naar links wordt geschreven, kunt u Nederlands selecteren als weergavetaal en desgewenst tekst in de van rechts naar links geschreven taal typen in de meeste Office-programma's. Hiervoor moet u tekst, scheidingstekens en nummers voor van rechts naar links geschreven tekst instellen voor het bewerkingsgebied en de toetsenbordindeling inschakelen.

De weergavetaal wijzigen

U kunt de tekstrichting wijzigen vanuit een Microsoft Office-programma door op het tabblad Start in de groep Alinea de alineaknop Van rechts naar links te kiezen. (Deze knop wordt alleen weergegeven als u een van rechts naar links geschreven taal hebt ingeschakeld). Zelfs nadat u de weergave hebt gewijzigd in een van rechts naar links geschreven taal, moet u de juiste toetsenbordtaal hebben ingeschakeld om tekst in deze taal in te voeren.

Ga als volgt te werk als uw gebruikelijke weergavetaal Nederlands is, maar u deze wilt wijzigen in een Arabisch dialect:

 1. Open een Office-programmabestand, zoals een Word-document.

 2. Op het tabblad Bestand kiest u Opties > Taal.

 3. Kies in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen, in de lijst Bewerkingstaal, het gewenste Arabische dialect en kies vervolgens Toevoegen.

 4. Zorg dat in de tabel Bewerkingstalen kiezen het zojuist toegevoegde Arabische dialect is gemarkeerd en kies vervolgens Als standaard instellen.

  Belangrijk    Wanneer u de zojuist toegewezen bewerkingstaal als de standaardtaal instelt, wordt deze de standaardtaal voor al uw Microsoft Office-programma's.

Naar boven

Talen voor toetsenborden

Als u het specifieke toetsenbord van een bepaalde taal wilt gebruiken, moet u het betreffende taalpakket voor die taal installeren. U moet ook de bijbehorende toetsenbordindeling toevoegen. Nadat u een toetsenbordindeling voor een andere taal hebt toegevoegd en de taalbalk hebt ingesteld op Gekoppeld aan de taakbalk weergeven, wordt een taalaanduiding weergegeven op de taakbalk Afbeelding van taakbalk en wordt de huidige toetsenbordtaal weergegeven. De taalaanduiding voor Arabisch is Indicator Arabisch toetsenbord. Zie Taalbalk (overzicht) voor meer informatie over de taalbalk.

Opmerking   De taalbalk wordt automatisch weergegeven nadat een toetsenbord voor minimaal één taal naast het Nederlands is toegevoegd in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen van Microsoft Windows.

 • Als u de taalbalk wilt weergeven als de taalaanduiding op de taakbalk zichtbaar is, kiest u de taalaanduiding en kiest u vervolgens Taalbalk weergeven.

 • Als u de taalaanduiding op de taakbalk wilt weergeven als de taalbalk zichtbaar is, kiest u Minimaliseren.

 • Als u het toetsenbord voor een andere taal wilt selecteren, kiest u de naam van de huidige taal (op de taalbalk) of de taalaanduiding en kiest u vervolgens de naam van de gewenste taal.

Zie Toetsenbordindelingen voor andere talen inschakelen voor instructies voor het instellen van een toetsenbord voor een specifieke taal.

Tekst invoeren met Speciale tekens en ASCII-tekencodes

Afhankelijk van de benodigde talen kunt u tekst invoeren met Speciale tekens of ASCII-tekencodes. Zie Symbolen invoegen voor meer informatie over het automatisch invoegen van ASCII-tekencodes met de galerie Symbolen.

Als u slechts weinig tekst in een andere taal wilt invoeren en geen andere toetsenbordtaal wilt instellen, kunt u tekst invoeren met Speciale tekens, een van de accessoires in Microsoft Windows. De tekens die u kiest op een lettertypepagina voor een taal in een van beide richtingen, kunt u naar het Klembord kopiëren en vervolgens in het document invoegen. Zie Werken met speciale tekens voor meer informatie over het gebruik van Speciale tekens om tekst in te voeren.

Naar boven

Tekst weergeven die van rechts naar links wordt geschreven

Tekstrichting verwijst naar de leesrichting, uitlijning en algehele indeling van schermonderdelen. Zinnen, alinea's of besturingselementen waarin tekst gelijktijdig van rechts naar links en van links naar rechts wordt geschreven, worden gecombineerde tekst genoemd.

Als het Office-programma is ingesteld en geactiveerd voor het weergeven van een omgeving waarin tekst van rechts naar links wordt getypt, verandert de cursor van vorm om aan te geven dat er sprake is van een links-naar-rechts-run links-naar-rechts-cursor of cursor voor links-naar-rechts-run, of van een rechts-naar-links-verwerking rechts-naar-links-cursor. De cursor kan zich verplaatsen volgens de richting van de huidige taal (logische verplaatsing) of naar het volgende zichtbaar aangrenzende teken (visuele verplaatsing).

Naar boven

Tekstrichting in Access of Excel

U kunt de tekst in een cel of een veld links uitlijnen, centreren of rechts uitlijnen. In sommige programma's, zoals Access en Excel, kan tekst ook in een contextgebonden richting lopen.

In tekst met een contextgebonden richting worden woorden en getallen uitgelijnd volgens de taal van het teken dat het eerst is getypt. De tekst in de cel of het veld wordt bijvoorbeeld rechts uitgelijnd als het eerste teken afkomstig is uit een van rechts naar links geschreven taal en links uitgelijnd wanneer het een van links naar rechts geschreven taal betreft. U kunt de contextgebonden tekstrichting voor afzonderlijke objecten wijzigen in links uitgelijnd, gecentreerd of rechts uitgelijnd.

In veel programma's met tekst die van rechts naar links of zowel van rechts naar links als van links naar rechts is geschreven, worden contextregels gebruikt om de uitlijning en de leesrichting van de tekst te bepalen. De contextregels zijn afhankelijk van de vakken, lijsten of andere elementen waarin de tekst voorkomt.

Voor de leesrichting en de uitlijning van de tekst gelden de volgende contextregels:

 • Als het eerste sterke teken van links naar rechts is getypt, wordt de leesrichting ook van links naar rechts en wordt de tekst links uitgelijnd.

 • Als het eerste sterke teken van rechts naar links is getypt, wordt de leesrichting ook van rechts naar links en wordt de tekst rechts uitgelijnd.

 • Als er uitsluitend neutrale tekens worden getypt, worden de leesrichting en de uitlijning gebaseerd op de richting (die zowel van links naar rechts als van rechts naar links kan zijn) totdat het eerste sterke teken wordt getypt.

Wanneer het eerste sterke teken van links naar rechts is geschreven en u dit wijzigt in een teken dat van rechts naar links wordt geschreven (of andersom), worden de leesrichting en de uitlijning overeenkomstig gewijzigd.

Naar boven

Tekst, scheidingstekens en nummers voor van rechts naar links geschreven talen instellen

Wanneer zowel van links naar rechts als van rechts naar links geschreven talen zijn ingeschakeld, zijn de alineaknoppen Van links naar rechts en Van rechts naar links ingeschakeld op het lint in de meeste Office-programma's. Wanneer u op deze knoppen klikt, kunt u de tekstrichting wijzigen wanneer u tekst invoert en uitvult.

Opmerking   In Microsoft OneNote zijn de knoppen Van links naar rechts en Van rechts naar links beschikbaar als u op de pijl Alinea-uitlijning klikt.

Naar boven

Ligaturen en diakritische tekens selecteren

In Word en andere tekstverwerkingsprogramma's, kunt u diakritische tekens en Arabische tekens afzonderlijk selecteren, zoeken en vervangen, ongeacht of ze als ligatuur zijn verbonden. Ligaturen en diakritische tekens in een van rechts naar links geschreven woord worden als afzonderlijke eenheden behandeld.

Hier volgt een voorbeeld van een Arabisch woord met een ligatuur van drie tekens (waarbij elk teken wordt geselecteerd).

Woord met één geselecteerde ligatuur

Woord met twee geselecteerde ligaturen

Woord met drie geselecteerde ligaturen

Naar boven

Van rechts naar links geschreven tekst in HTML-indeling opslaan

U kunt bestanden opslaan in HTML-indeling om de betreffende inhoud van rechts naar links of van links naar rechts op het web te publiceren. De HTML-bestanden van de webpagina's waarop tekst van rechts naar links wordt geschreven, zijn voorzien van het standaard DIR-kenmerk. Als het DIR-kenmerk door de webbrowser wordt herkend, wordt de tekst op de pagina van rechts naar links weergeven. Als het DIR-kenmerk niet wordt herkend, loopt de tekst van links naar rechts.

Tip   Geef webpagina's met tekst die van rechts naar links wordt geschreven weer in een browser die het DIR-kenmerk herkent, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer Middle East vanaf versie 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.01 voor complexe schrifttypen of ten minste Microsoft Internet Explorer 5.

Naar boven

Sorteren in volgorde van rechts naar links

De sortering voor van rechts naar links geschreven talen wordt waar mogelijk toegepast. Dit geldt voor gegevenslijsten in tabelweergaven, kaartweergaven en pictogramweergaven, alsmede voor lijsten met groeperingen, contactpersonen, mappen en adressen.

Opmerking   Soms kunnen gegevens in weergaven vanaf servers niet volgens een rechts-naar-links sortering worden opgemaakt, omdat de sorteervolgorde van de server moet worden aangehouden.

Naar boven

Codetabellen

In de programma's van Microsoft Office worden de volgende codetabellen ondersteund voor gebruikers die werken met Arabische, Hebreeuwse en bidirectionele teksten:

Arabisch

Elke codetabel wordt aangeduid met een uniek codetabelnummer. De codetabel (CP) voor Arabisch is CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Voor Dari, Pashto, Perzisch, Oejgoers en Urdu worden dezelfde codetabellen gebruikt als voor Arabisch.

Hebreeuws

Elke codetabel wordt aangeduid met een uniek codetabelnummer. De codetabel (CP) voor Hebreeuws is CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Voor Jiddisch wordt dezelfde codetabel gebruikt als voor Hebreeuws.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, Office 2010, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Professional 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen