Sneltoetsen voor Outlook

Informatie over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen (een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren). Als u bijvoorbeeld op Command+ P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities   

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Toetsen op andere toetsenbordindelingen komen mogelijk niet overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

Veelgebruikte Outlook-functies

Handeling

Druk op

Outlook starten zonder planningen uit te voeren of te proberen verbinding te maken met een e-mailserver. Gebruik deze optie ter voorkoming van verbindingsfouten wanneer u met Outlook werkt terwijl u geen verbinding met het netwerk hebt.

SHIFT (tijdens het starten van Outlook)

Open het databasehulpprogramma terwijl Outlook is afgesloten.

Houd de OPTION -toets ingedrukt en klik op het Outlook-pictogram in het Dock.

Een item opslaan

Command+ S

Een item afdrukken

Command+ P

De laatste bewerking ongedaan maken

Command+ Z

De laatste bewerking opnieuw uitvoeren

Command+ Y

Het actieve venster minimaliseren

Command+ M

Een nieuwe map maken in het navigatiedeelvenster

SHIFT + Command+ N

Het leesvenster verbergen of rechts weergeven

Command+ \

Het leesvenster verbergen of onder weergeven

SHIFT + Command+ \

Het geselecteerde item verplaatsen naar een andere map

SHIFT + Command+ M

Het geselecteerde item kopiëren naar een andere map

SHIFT + Command+ C

Alle items in de itemlijst selecteren als de itemlijst het actieve deelvenster is

Command+ A

Het lint minimaliseren of uitvouwen

OPTION + Command+ R

Outlook verbergen

Command+ H

Outlook afsluiten

Command+ Q

Vensters en dialoogvensters

Handeling

Druk op

Naar de e-mailweergave gaan

Command+ 1

Naar de agendaweergave gaan

Command+ 2

Naar de contactpersonenweergave gaan

Command+ 3

Naar de taakweergave gaan

Command+ 4

Naar de notitieweergave gaan

Command+ 5

Het voortgangsvenster openen of activeren

Command+ 7

Het foutenlogboek openen of het venster met het foutenlogboek activeren

Command+ 8

My Day openen

Command+ 9

Het venster Contactpersonen zoeken openen

Command+ 0

Het dialoogvenster Voorkeuren openen

Command+ KOMMA (,)

De mediabrowser openen

CTRL + Command+ M

Vooruit bladeren door geopende vensters

Command+ TILDE (~)

Terugbladeren door geopende vensters

SHIFT + Command+ TILDE (~)

Het actieve venster sluiten

Command+ W

Het geselecteerde item openen

Command+ O

Naar het volgende vak in een dialoogvenster gaan

TAB

Naar het vorige vak in een dialoogvenster gaan

SHIFT + TAB

Zoeken

Handeling

Druk op

Een basiszoekopdracht uitvoeren in Outlook

OPTION + Command+ F

Een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren in Outlook

SHIFT + Command+ F

Zoeken naar tekst in een item

Command+ F

Het volgende exemplaar van de zoektekst opsporen in een item

Command+ G

Zoeken naar het vorige exemplaar van de tekst waarnaar u zocht in een item

Command+ SHIFT + G

Een actieve zoekactie annuleren

Command+ PUNT (.)

E-mail

Handeling

Druk op

Een nieuw bericht maken

Command+ N

Het geopende bericht verzenden

Command+ RETURN

Alle berichten in het Postvak UIT verzenden en alle binnenkomend berichten ontvangen

Command+ K

Alle berichten in het Postvak UIT verzenden

SHIFT + Command+ K

Het geopende bericht opslaan in de map Concepten

Command+ S

Een bijlage aan het geopende bericht toevoegen

Command+ E

Het dialoogvenster Spelling en grammatica openen

Command+ DUBBELE PUNT (:)

De namen van de geadresseerden in de geopende berichten controleren

CONTROL + Command+ C

De afzender van het bericht beantwoorden of, als het bericht afkomstig is van een adressenlijst, de adressenlijst beantwoorden

Command+ R

Allen beantwoorden

SHIFT + Command+ R

Het bericht doorsturen

Command+ J

Het geselecteerde bericht in een apart venster openen

Command+ O

De markering voor het geselecteerde bericht wissen

OPTION + Command+ APOSTROF (')

Het geselecteerde bericht als ongewenste e-mail markeren

Command+ SHIFT + J

Het geselecteerde bericht als niet-ongewenste e-mail markeren

Command+ SHIFT + OPTION + J

Het vorige bericht weergeven

CONTROL + [

Het volgende bericht weergeven

CONTROL + ]

Het geselecteerde bericht naar een map verplaatsen

SHIFT + Command+ M

Tekst in een geopend bericht of in het leesvenster kleiner weergeven

Command+ AFBREEKSTREEPJE (-)

Tekst in een geopend bericht of in het leesvenster groter weergeven

Command+ +

Omlaag schuiven naar het volgende tekstscherm of als u aan het einde van een bericht bent, het volgende ongelezen bericht weergeven

SPATIEBALK

Omhoog schuiven naar het vorige tekstscherm of als u aan het begin van een bericht bent, het vorige bericht weergeven

SHIFT + SPATIEBALK

Het geselecteerde bericht verwijderen

DELETE

Het huidige bericht verwijderen en het berichtvenster (indien geopend) sluiten

Command+ DELETE

Geselecteerde berichten als gelezen markeren

Command+ T

Geselecteerde berichten als ongelezen markeren

SHIFT + Command+ T

Alle berichten in een map als gelezen markeren

OPTION + Command+ T

Agenda

Handeling

Druk op

Een nieuwe afspraak maken

Command+ N

Het geselecteerde agenda-item openen

Command+ O

Het agenda-item verwijderen

DEL

Overschakelen naar een weergave waarin vandaag zichtbaar is

Command+ T

De datumkiezer Datum weergeven openen

SHIFT + Command+ T

In de dagweergave naar de vorige dag gaan. In de week- en werkweekweergave naar de vorige week gaan. In de maandweergave naar de vorige maand gaan.

Command+ PIJL-LINKS

In de dagweergave naar de volgende dag gaan. In de week- en werkweekweergave naar de volgende week gaan. In de maandweergave naar de volgende maand gaan.

Command+ PIJL-RECHTS

Contactpersonen

Handeling

Druk op

Een nieuwe contactpersoon maken

Command+ N

Een contactpersoon opslaan en sluiten

Command+ ENTER

De geselecteerde contactpersoon openen

Command+ O

De contactpersoon verwijderen

DEL

De huidige geopende contactpersoon sluiten en de vorige contactpersoon openen

CTRL + [

De huidige geopende contactpersoon sluiten en de volgende contactpersoon openen

CTRL + ]

Taken

Handeling

Druk op

Een nieuwe taak maken

Command+ N

Een taak opslaan en sluiten

Command+ ENTER

De geselecteerde taak openen

Command+ O

De taak verwijderen

DEL

De huidige geopende taak sluiten en de vorige taak in de takenlijst openen

CTRL + [

De huidige geopende taak sluiten en de volgende taak in de takenlijst openen

CTRL + ]

Notities

Handeling

Druk op

Een nieuwe notitie maken

Command+ N

De geselecteerde notitie openen

Command+ O

De notitie verwijderen

DEL

De huidige geopende notitie sluiten en de vorige notitie in de notitielijst openen

CTRL + [

De huidige geopende notitie sluiten en de volgende notitie in de notitielijst openen

CTRL + ]

Een notitie verzenden als e-mailbericht

Command+ J

Een notitie verzenden als bijlage bij een e-mailbericht

CTRL + Command+ J

Tekst bewerken en opmaken

Handeling

Druk op

De geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren.

Command+ X

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Command+ C

De selectie naar de knipselmap kopiëren

CTRL + OPTION + C

Een selectie uit het Klembord plakken

Command+ V

Een knipsel uit de knipselmap plakken

CTRL + OPTION + V

Een selectie vanaf het Klembord plakken en de doelstijl hieraan aanpassen

SHIFT + OPTION + Command+ V

De geselecteerde tekst vet maken

Command+ B

De geselecteerde tekst cursief maken

Command+ I

De geselecteerde tekst onderstrepen

Command+ U

De geselecteerde tekst doorhalen

SHIFT + Command+ X

De cursor één teken naar links verplaatsen

PIJL-LINKS

De cursor één teken naar rechts verplaatsen

PIJL-RECHTS

De cursor één regel naar boven verplaatsen

PIJL-OMHOOG

De cursor één regel naar beneden verplaatsen

PIJL-OMLAAG

De cursor naar het begin van de huidige alinea verplaatsen

OPTION + PIJL-OMHOOG

De cursor naar het einde van de huidige alinea verplaatsen

OPTION + PIJL-OMLAAG

De cursor naar het begin van het huidige woord verplaatsen

OPTION + PIJL-LINKS

De cursor naar het einde van het huidige woord verplaatsen

OPTION + PIJL-RECHTS

Het teken links van de cursor verwijderen of de geselecteerde tekst verwijderen

DELETE

Het teken rechts van de cursor verwijderen of de geselecteerde tekst verwijderen

Delete

Als uw toetsenbord geen Delete-toets heeft, gebruikt u FN + DEL .

Een tabstop invoegen

TAB

De cursor naar het begin van de regel verplaatsen

Command+ PIJL-LINKS

De cursor naar het einde van de regel verplaatsen

Command+ PIJL-RECHTS

De cursor boven aan de hoofdtekst plaatsen

Command+ PIJL-OMHOOG

De cursor onder aan de hoofdtekst plaatsen

Command+ PIJL-OMLAAG

De cursor naar het begin van de geselecteerde tekst verplaatsen

Command+ HOME

De cursor naar het einde van de geselecteerde tekst verplaatsen

Command+ END

Omhoog schuiven

PAGE UP

Omlaag schuiven

PAGE DOWN

Berichten, contactpersonen en opvolgingstaken markeren

Handeling

Druk op

Het geselecteerde item markeren voor opvolging, met Vandaag als einddatum

CONTROL + 1

Het geselecteerde item markeren voor opvolging, met Morgen als einddatum

CONTROL + 2

Het geselecteerde item markeren voor opvolging, met Deze week als einddatum

CONTROL + 3

Het geselecteerde item markeren voor opvolging, met Volgende week als einddatum

CONTROL + 4

Het geselecteerde item markeren voor opvolging, met Geen einddatum

CONTROL + 5

Het geselecteerde item markeren voor opvolging en een aangepaste einddatum toevoegen

CTRL + 6

Het geselecteerde item markeren voor opvolging en een herinnering toevoegen

CTRL + =

Het geselecteerde item markeren als Voltooid

CONTROL + 0

De opvolgingsmarkering van het geselecteerde item wissen

OPTION + Command+ APOSTROF (')

Help-venster

Handeling

Druk op

Het Help-menu van Outlook openen

SHIFT + Command+ ?

Met één scherm tegelijk naar het begin van een Help-onderwerp schuiven

PAGE UP

Met één scherm tegelijk naar het einde van een Help-onderwerp schuiven

PAGE DOWN

Met één regel tegelijk naar het begin van een Help-onderwerp schuiven

PIJL-OMHOOG

Met één regel tegelijk naar het einde van een Help-onderwerp schuiven

PIJL-OMLAAG

De selectie naar het Klembord kopiëren

Command+ C

Het Help-venster sluiten

Command+ W

Zie ook

Veelgebruikte Office-sneltoetsen

Toetscombinaties voor het euroteken

Is van toepassing op: Outlook for Mac 2011Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen