Velkommen til det nye standard tastaturoppsettet for Skjermleser

Vi har gjort noen endringer i måten du samhandler med Skjermleser på, den innebygde skjermleseren i Windows. Vi ønsket å gjøre det enklere for deg å bli kjent med og bruke Skjermleser, så vi bygger videre på kunnskapen du kan ha hentet fra bruk av andre skjermlesere. I denne utgaven introduserer vi det nye standard tastaturoppsettet for Skjermleser. Når du bruker Skjermleser, brukes tastaturet automatisk med standard tastaturoppsett.

Denne artikkelen er bare et utgangspunkt for å fortelle deg om alle endringene. Alt skjermleserinnholdet vårt blir oppdatert over tid, men det kommer til å ta en stund. Denne artikkelen skal være til hjelp i mellomtiden.

Tips!: Det er mulig å gå tilbake til det gamle tastaturoppsettet for Skjermleser hvis du foretrekker det. Hvis du vil endre tilbake, trykker du på Windows -logotasten+CTRL+N. Trykk på TAB til du hører: «Velg tastaturoppsett, standard.» Hvis du vil endre oppsettet til det eldre, trykker du på PIL NED én gang. Du hører: «Eldre, valgt.» De nye Skjermleser-kommandoene vil ikke være tilgjengelige i det eldre tastaturoppsettet hvis tastetrykk for eldre kommandoer kommer i konflikt med de som brukes for nye funksjoner i Skjermleser.

Her er noen av høydepunktene:

 • Med Skjermleser kan du bruke enten CAPS LOCK eller INSERT som endringstast for Skjermleser. Heretter vil vi omtale disse endringstastene som SR-tasten.

 • Endre visning-kommandoene er oppdaterte. De er nå tilordnet til SR-tasten+PAGE UP eller PAGE DOWN. Du kan også bruke Endre visning ved å trykke på SR-tasten+CTRL+PIL OPP og PIL NED. Flytt til neste og flytt til forrige er ikke endret.

 • De primære og sekundære handlingskommandoene i søkemodus er endret. Primærhandlingen kan utføres ved å trykke på ENTER eller MELLOMROM. Du kan fullføre sekundærhandlingen ved å legge til SKIFT for hver av disse tastene (SKIFT+ENTER eller SKIFT+MELLOMROM). Du ser denne endringen uavhengig av hvilket tastaturoppsett du velger.

 • Kommandoer for side, avsnitt, linje, ord og tegn for Skjermleser er endret i det nye standard tastaturoppsettet vårt. I tillegg er mange av kommandoene til Skjermleser endret for å gjøre dem lettere å huske. Noen er også justert til tastetrykk som er mer kjente for brukere av skjermlesere.

 • Nå kan du bruke det numeriske tastaturet til å lage Skjermleser-kommandoer. Vi skal snakke mer om dette nedenfor.

 • Vi har lagt til noen nye kommandoer for Skjermleser, blant annet en liste over koblinger, overskrifter, landemerker og Skjermleser-søk.

 • Flere nye tastaturkommandoer for søkemodus for å velge tekst er lagt til.

 • Flere av tastaturkommandoene for å flytte til koblinger, overskrifter og tabeller i Skjermleser, er fjernet fra standard tastaturoppsett. Disse kommandoene er fremdeles tilgjengelige i søkemodus og Endre visning. Vi har også fjernet kommandoen Flytt til siste element i beholderområdet.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

I dette emnet

Oppgraderingsopplevelsen

Når du oppgraderer til denne versjonen av Windows og slår på Skjermleser, vises en dialogboks med informasjon om endringene vi har gjort i tastaturoppsettet for Skjermleser. Hvis du vil slå dette av, kan du merke av for Ikke vis dette igjen.

SR-tasten

Vi har gjort noen endringer i endringstasten for Skjermleser. Vi kommer til å omtale denne som SR-tasten i innstillingene for Skjermleser og i fremtidig dokumentasjon.

Som standard er CAPS LOCK og INSERT tilgjengelige som SR-tast. Hvis du bruker et japansk 106-tastatur, kan NONCONVERT og INSERT brukes som SR-tast. Dette er en endring fra tidligere utgaver der CTRL og ALT ble brukt som endringstaster for Skjermleser.

Endring i Skjermleserinnstillinger

Vi har lagt til en ny overskrift i Skjermleserinnstillinger, som heter Velg tastaturinnstillinger. Du får tilgang til den i søkemodus ved å bruke H-tasten til å flytte til overskriften. Du finner følgende innstillinger der:

Velge tastaturoppsett

Med denne innstillingen kan du velge tastaturoppsett for Skjermleser. Som standard velges Standard tastaturoppsett. Hvis du vil gå tilbake til tastaturoppsettet fra april 2018-utgaven, velger du Eldre oppsett.

Velge endringstast for Skjermleser

Med denne innstillingen kan du bestemme hvilke taster som skal brukes som endringstast for Skjermleser (SR-tasten). Disse alternativene er tilgjengelige:

 • CAPS LOCK og INSERT (standardinnstilling)

 • INSERT

 • CAPS LOCK

Hvis du bruker et japansk 106-tastatur, er innstillingene som følger:

 • NONCONVERT og INSERT (standardinnstilling)

 • CONVERT

 • INSERT

 • NONCONVERT

Nye hurtigtaster for Skjermleser

Flere nye funksjoner er lagt til i Skjermleser i denne utgaven. Noen av disse kommandoene fungerer bare i søkemodus, mens andre fungerer hver gang du bruker Skjermleser.

Obs!: Når vi beskriver tastetrykk for kommandoer i tabellene som vises i dette dokumentet, omtaler vi endringstasten for Skjermleser som SR-tasten. Du vil også se dette i dialogboksen SR-tast+F1 som viser alle kommandoer for Skjermleser.

Nye generelle snarveier

Disse snarveiene fungerer om søkemodus er av eller på:

Kommando

Tast

Lese utvalg

SR-tast+SKIFT+PIL NED

Stav utvalg

SR-tast+SKIFT+PIL NED raskt to ganger

Liste over koblinger

SR-tast+F7

Liste over overskrifter

SR-tast+F6

Liste over landemerker

SR-tast+F5

Skjermleser-søk

SR-tast+CTRL+F

Fortsett Søk etter neste

SR-tast+F3

Fortsett Søk etter forrige

SR-tast+SKIFT+F3

Nye snarveier for søkemodus

I denne utgaven kan du velge innhold når du er i søkemodus, og kopiere det til utklippstavlen i Windows. Følgende snarveier fungerer når du bruker søkemodus:

Kommando

Tast

Merke eller fjerne merking av tegn i Skjermleser-fokus

SKIFT+VENSTRE eller HØYRE PILTAST

Merke eller fjerne merking av ord i Skjermleser-fokus

CTRL+SKIFT+VENSTRE eller HØYRE PILTAST

Merke eller fjerne merking av linje i Skjermleser-fokus

SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Merke eller fjerne merking av avsnitt i Skjermleser-fokus

CTRL+SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Merke til begynnelsen eller slutten av gjeldende linje

SKIFT+HOME eller END

Merke til begynnelsen eller slutten av dokumentet

CTRL+SKIFT+HOME eller END

Merke eller fjerne merking av side

SKIFT+PAGE UP eller PAGE DOWN

Merke blokk

F9

Velge blokk

F10

merke alt

CTRL+A

Lese utvalg

SR-tast+SKIFT+PIL NED

Stav utvalg

SR-tast+SKIFT+PIL NED raskt to ganger

Kopiere utvalg til utklippstavle

CTRL+C

Lime inn utvalg

CTRL+V

Klippe ut utvalg

CTRL+X

Bruke det numeriske tastaturet med Skjermleser

Med det nye standard tastaturoppsettet kan du bruke det numeriske tastaturet til å utføre Skjermleser-kommandoer. Vi utformet det numeriske tastaturet slik at du kan få tilgang til et objekt ved å bruke én hånd. Alle Skjermleser-kommandoer krever at du bruker SR-tasten (høyst sannsynlig INSERT når du bruker et numerisk tastatur). PIL OPP, PIL NED, PIL VENSTRE og PIL HØYRE samt HOME, END, PAGE UP og PAGE DOWN fungerer på samme måte som når SR-tasten ikke holdes nede. Disse tastene sendes til programmet. En fullstendig beskrivelse av det numeriske tastaturoppsettet vises nedenfor:

Kommando

Tast

Flytte til det første elementet i vinduet

SR-tast+HOME

Flytt til det siste elementet i vinduet

SR-tast+END

Les gjeldende linje

SR-tast+PIL OPP

Les fra markøren

SR-tast+PIL NED

Les gjeldende utvalg

SR-tast+SKIFT+PIL NED

Stav gjeldende utvalg

SR-tast+SKIFT+PIL NED raskt to ganger

Endre visning

SR-tast+PAGE UP

Endre visning

SR-tast+PAGE DOWN

Flytt til forrige element

SR-tast+PIL VENSTRE

Flytt til neste element

SR-tast+PIL HØYRE

Lese gjeldende tegn

Numerisk tastatur 5

Lese forrige ord

SR-tast+CTRL+PIL VENSTRE

Les neste ord

SR-tast+CTRL+PIL HØYRE

Les element

SR-tast+CTRL+numerisk tastatur 5

Les elementet stavet ut

SR-tast+CTRL+numerisk tastatur 5 raskt to ganger

Flytt Skjermleser-markøren til systemmarkøren

SR-tast+numerisk tastatur minus (-)

Angi fokus til element

Numerisk tastatur pluss (+)

Lese hvilken rad eller kolonne Skjermleser er i

CTRL+ALT+SKIFT+numerisk tastatur 5

Standard tastaturoppsett

I de følgende inndelingene får du vite mer om hvordan det nye standard tastaturoppsettet for Skjermleser skiller seg fra forrige tastaturoppsett (nå kalt Eldre). Vi ser gjennom de vanligste tastene som brukes i Skjermleser, i disse inndelingene.

Modus for inndataopplæring i Skjermleser

Modus for inndataopplæring sørger for at du blir kjent med det standard tastaturoppsettet. Trykk på SR-tasten+1 for å aktivere modus for inndataopplæring. Herfra kan du prøve taster på tastaturet for å finne ut mer om de nye funksjonene.

Endret tilbakemeldingsfunksjon

Det nye tastetrykket for å gi tilbakemelding er SR-tast+ALT+F. Dette fungerer både i standard og eldre oppsett.

Endrede Endre visning-kommandoer

De nye er som følger:

Trykk på disse tastene

For å gjøre dette

SR-tast+PAGE UP eller PAGE DOWN
SR-tast+CTRL+PIL OPP eller PIL NED

Endre visning

Enkelte tastaturer på bærbare datamaskiner plasserer PAGE UP og PAGE DOWN på uegnede områder, så vi tilbyr en alternativ metode for å endre Skjermleser-visningen, ved å bruke PIL OPP og PIL NED.

Obs!: Når du endrer Skjermleser-visningen til enten tegn, ord, linjer eller avsnitt, leser kommandoen Les gjeldende element teksten i den bestemte visningstypen på en pålitelig måte.

Endre stemmeinnstillinger i Skjermleser

Følgende endringer er gjort for å kontrollere taleinnstillinger i Skjermleser:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Øke stemmevolum

SR-tast+CTRL+plusstegn (+)

SR-tast+CTRL+numerisk tastatur pluss (+)

Senk stemmevolum

SR-tast+CTRL+minustegn (-)

SR-tast+CTRL+numerisk tastatur minus (-)

Øk detaljert modus

SR-tast+V

Reduser detaljert modus

SR-tast+SKIFT+V

Aktiver/deaktiver tegnlesing

SR-tast+2

Endringer for søkemodus

Vi har endret kommandoene for primær- og sekundærhandlinger for å gjøre dem enklere å bruke. Dette er de nye tastetrykkene som skal brukes med disse kommandoene:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Primærhandling

ENTER

MELLOMROM

Sekundærhandling

SKIFT+ENTER

SKIFT+MELLOMROM

Kommandoer for generelle formål

Følgende endringer er gjort i disse kommandoene:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Aktivere/deaktivere søkemodus

SR-tast+CTRL+ENTER

Les gjeldende dato og klokkeslett

SR-tast+F12

Beskriv bilde ved hjelp av en nettjeneste

SR-tast+CTRL+D

Aktiver/deaktiver utviklermodus

SR-tast+CTRL+F12

Musemodus

SR-tast+ALT+M

Send taster til programmet

SR-tast+3

Flytt Skjermleser-markøren til systemmarkøren

SR-tast+ÅPEN HAKEPARENTES ([)

SR-tast+numerisk tastatur minus (-)

Sett fokus på element

SR-tast+enkelt anførselstegn (')

SR-tast+numerisk tastatur pluss (+)

Hopp til koblet element

SR-tast+A

Gå til innhold med merknad

SR-tast+SKIFT+A

Gå til overordnet (når strukturell navigasjon er angitt)

SR-tast+ALT+PIL OPP

Gå til neste sideordnede (når strukturell navigasjon er angitt)

SR-tast+ALT+PIL HØYRE

Gå til forrige sideordnede (når strukturell navigasjon er angitt)

SR-tast+ALT+PIL VENSTRE

Gå til første underordnede (når strukturell navigasjon er angitt)

SR-tast+ALT+PIL NED

Generelle lesekommandoer

Følgende kommandoer er endret:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Lese element

SR-tast+TAB

SR-tast+numerisk tastatur 5

Les elementet stavet ut

SR-tast+TAB raskt to ganger

SR-tast+numerisk tastatur 5 raskt to ganger

Gjenta uttrykk

SR-tast+X

Begynn å lese dokumentet

SR-tast+PIL NED

SR-tast+CTRL+R

Flytt til begynnelsen av teksten

SR-tast+B

SR-tast+CTRL+HOME

Flytt til slutten av teksten

SR-tast+E

SR-tast+CTRL+END

Les dokument

SR-tast+C

Les tekst fra start til markøren

SR-tast+SKIFT+J

SR-tast+ALT+HOME

Kommandoer for tegn, ord, linjer, avsnitt og sidelesing

Her er kommandoendringene:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Lese gjeldende tegn

SR-tast+komma (,)

Numerisk tastatur 5

Lese forrige tegn

SR-tast+M

PIL VENSTRE (når du redigerer tekst)

Lese neste tegn

SR-tast+punktum (.)

PIL HØYRE (når du redigerer tekst)

Lese gjeldende ord

SR-tast+K

SR-tast+CTRL+numerisk tastatur 5

Stav gjeldende ord

SR-tast+K raskt to ganger

SR-tast+CTRL+PIL VENSTRE

Les forrige ord

SR-tast+J

SR-tast+CTRL+END

Les neste ord

SR-tast+L

SR-tast+CTRL+PIL HØYRE

Les gjeldende linje

SR-tast+I

SR-tast+PIL OPP

Les forrige linje

SR-tast+U

PIL OPP (når du redigerer tekst)

Lese neste linje

SR-tast+O

PIL NED (når du redigerer tekst)

Lese gjeldende avsnitt

SR-tast+CTRL+K

Les forrige avsnitt

SR-tast+CTRL+J

Les neste avsnitt

SR-tast+CTRL+L

Les gjeldende side

SR-tast+CTRL+I

Les forrige side

SR-tast+CTRL+U

Les neste side

SR-tast+CTRL+O

Lesefunksjon for tabell

Vi forener måten tabeller leses på. Her er de nye tastetrykkene for å lese tabeller når du ikke bruker søkemodus:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Hoppe til neste celle i gjeldende rad

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Hoppe til forrige celle i gjeldende rad

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Hoppe til neste celle i gjeldende kolonne

CTRL+ALT+PIL NED

Hoppe til forrige celle i gjeldende kolonne

CTRL+ALT+PIL OPP

Hoppe til første celle i tabellen

CTRL+ALT+HOME

Hoppe til siste celle i tabellen

CTRL+ALT+END

Lese gjeldende radoverskrift

CTRL+ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Lese gjeldende rad

CTRL+ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Lese gjeldende kolonneoverskrift

CTRL+ALT+SKIFT+PIL OPP

Lese gjeldende kolonne

CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED

Lese hvilken rad eller kolonne Skjermleser er i

CTRL+ALT+SKIFT+skråstrek (/)

CTRL+ALT+SKIFT+numerisk tastatur 5

Hoppe til tabellcelle

CTRL+ALT+PAGE UP

Hoppe til celleinnhold

CTRL+ALT+PAGE DOWN

Se også

Fullstendig veiledning for Skjermleser

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×