Veiledning for tabellrelasjoner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En av målene for god databaseutforming er å fjerne overflødige data (like data). Hvis du vil oppnå dette deler du dataene i mange tabell slik at hvert faktum representeres bare én gang. Du kan deretter angi Microsoft Office Access 2007 mulighet til å samle delt informasjon tilbake sammen – du gjør dette ved å plassere vanlige felt i tabeller som er relatert. For å utføre dette trinnet riktig, må men du først forstå relasjonene mellom tabellene, og angi disse relasjonene i databasen din Office Access 2007.

I denne artikkelen

Innføring

Typer tabellrelasjoner

Hvorfor opprette tabellrelasjoner?

Forstå referanseintegritet

Vise tabellrelasjoner

Opprette en tabellrelasjon

Slette en tabellrelasjon

Endre en tabellrelasjon

Gjennomføre referanseintegritet

Innføring

Når du har opprettet en tabell for hvert element i databasen, må du oppgi Office Access 2007 mulighet til å samle denne informasjonen tilbake sammen på nytt når det er nødvendig. Du gjør dette ved å plassere vanlige felt i tabeller som er relatert, og ved å definere relasjoner mellom tabellene. Du kan deretter opprette spørringer, skjemaer og rapporter som viser informasjon fra flere tabeller samtidig. Skjemaet som vises her omfatter for eksempel informasjon som er hentet fra flere tabeller:

Ordreskjema som viser relatert informasjon fra fem tabeller samtidig

1. Informasjonen i dette skjemaet kommer fra Kunder-tabellen ...

2. ... Ordrer-tabellen ...

3. ... Varer-tabellen ...

4. ... og Ordredetaljer-tabellen.

Kundenavnet i Faktureres til-boksen hentes fra kundetabellen, verdiene for ordre-IDen og ordredatoen fra ordretabellen, produktnavnet fra produkttabellen og enhetsprisen og mengden fra tabellen for ordredetaljer. Disse tabellene er koblet til hverandre på mange forskjellige måter for å hente informasjon fra hver av dem og inn i skjemaet.

I det forrige eksemplet måtte feltene i tabellene koordineres slik at de viste informasjon om den samme ordren. Denne koordineringen oppnås ved hjelp av tabellrelasjoner. En tabellrelasjon fungerer på den måten at den sammenligner data i nøkkelfelt, vanligvis et felt med det samme navnet i begge tabellene. I de fleste tilfeller er disse sammenlignbare feltene primærnøkkelen fra en tabell, som gir en entydig identifikator for hver post og en sekundærnøkkel i den andre tabellen. Ansatte kan for eksempel tilknyttes ordrer som de er ansvarlige for, ved å opprette en tabellrelasjon mellom AnsattID-feltene i Ansatte- og Ordrer-tabellen.

AnsattID brukt som primærnøkkel i Ansatte-tabellen og sekundærnøkkelen i Ordre-tabellen.

1. AnsattID vises i begge tabellene – som en primærnøkkel ...

2. ... og som en sekundærnøkkel.

Til toppen av siden

Typer tabellrelasjoner

Det finnes tre typer tabellrelasjoner.

 • Én-til-mange-relasjoner

  Vurdere en ordresporing databasen som inneholder en kundetabell og en ordretabell. En kunde kan sette inn en hvilken som helst antall ordrer. Den kommer etter at for kunder som er representert i Kunder-tabellen, kan det være mange ordrer representert i Ordrer-tabellen. Forholdet mellom Kunder-tabellen og Ordrer-tabellen er derfor en én-til-mange-relasjon.

  For å representere en én-til-mange-relasjon i databaseutformingen, tar du primærnøkkelen på "én"-siden i relasjonen, og legge den til som ett eller flere felt i tabellen på "mange"-siden av relasjonen. I dette tilfellet, for eksempel du legger til et nytt felt – ID-feltet fra Kunder-tabellen, til ordrene tabell og gi tabellen navnet kunde-ID. Access kan deretter bruke kunde-ID-nummer i Ordrer-tabellen til å finne den riktige kunden for hver ordre.

 • Mange-til-mange-relasjoner

  Vurder forholdet mellom en tabell og en ordretabell. En enkelt ordre kan inneholde mer enn ett produkt. Et enkeltprodukt kan derimot, vises i mange ordrer. Derfor for hver post i Ordrer-tabellen, kan det være mange poster i produkter-tabellen. I tillegg for hver post i produkter-tabellen, kan det være mange poster i Ordrer-tabellen. Denne relasjonstypen kalles en mange-til-mange-relasjon fordi det kan være mange ordrer for et produkt, og det kan være mange varer for en hvilken som helst rekkefølge. Legg merke til at for å oppdage eksisterende mange-til-mange-relasjoner mellom tabellene, er det viktig at du vurderer begge sider av relasjonen.

  Når du skal representere en mange-til-mange-relasjon, må du opprette en tredje tabell, ofte kalt foreningstabell, som deler opp mange-til-mange-relasjonen i to én-til-mange-relasjoner. Du setter inn primærnøkkelen fra hver av de to tabellene i den tredje tabellen. Den tredje tabellen registrerer dermed hver forekomst av relasjonen. Ordretabellen og varetabellen har for eksempel en mange-til-mange-relasjon som er definert av to én-til-mange-relasjoner til ordredetaljertabellen. Én ordre kan ha mange varer, og hver vare kan forekomme i mange ordrer.

 • Én-til-én-relasjoner

  I en fotballkamp hver post i den første tabellen kan ha bare én samsvarende post i den andre tabellen, og hver post i den andre tabellen kan ha bare én samsvarende post i den første tabellen. Denne typen relasjon er ikke vanlige fordi oftest bruker informasjonen relatert på denne måten er lagret i samme tabell. Du kan bruke en én-relasjon for å dele en tabell med mange felt, til å isolere deler av en tabell av sikkerhetsårsaker, eller til å lagre informasjon som gjelder bare for et delsett av den primære tabellen. Når du finner en slik relasjon, må begge tabellene dele et felles felt.

Til toppen av siden

Hvorfor opprette tabellrelasjoner?

Du kan opprette tabellrelasjoner eksplisitt ved hjelp av Relasjoner-vinduet, eller ved å dra et felt fra Feltliste-ruten. Office Access 2007 bruker tabellrelasjoner til å føye sammen tabeller når du skal bruke dem i et databaseobjekt. Det finnes flere årsaker til hvorfor du bør opprette tabellrelasjoner før du kan opprette andre databaseobjekter, for eksempel skjemaer, spørringer, makroer og rapporter.

 • Tabellrelasjoner angir informasjon til spørringsutformingene

  Hvis du vil arbeide med poster fra flere tabeller, må du ofte oppretter en spørring som føyer sammenføyninger tabellene. Spørringen fungerer ved å sammenligne verdiene i primærnøkkelfeltet på den første tabellen med et sekundærnøkkelfelt i den andre tabellen. Hvis du vil returnere rader som viser alle ordrene for hver kunde, lage du for eksempel en spørring som føyer sammen Kunder-tabellen med Ordrer-tabellen som er basert på kunde-ID-feltet. Du kan manuelt angi feltene du vil bli med i Relasjoner-vinduet. Hvis du allerede har definert en relasjon mellom tabellene, leverer Office Access 2007 standardsammenføyningen, basert på eksisterende tabellrelasjonen. Hvis du bruker en spørringsveiviserne, bruker Access i tillegg informasjonen den samler fra tabellrelasjoner du allerede har definert til å presentere du oppdaterte valg og fyll på forhånd egenskapsinnstillinger med aktuelle standardverdier.

 • Tabellrelasjoner angir informasjon til skjema- og rapportutformingene

  Når du utformer et skjema eller en rapport, bruker Office Access 2007 informasjonen den samler fra tabellrelasjoner du allerede har definert til å presentere du oppdaterte valg og fyll på forhånd egenskapsinnstillinger med aktuelle standardverdier.

 • Tabellrelasjonene er grunnlaget som du kan gjennomføre referanseintegritet fra, som hjelp til å hindre isolerte poster i databasen. En isolert post er en post med en referanse til en annen post som ikke finnes, for eksempel en ordrepost som refererer til en kundepost som ikke finnes.

  Når du utformer en database, deler du informasjonen i tabeller, som har en primærnøkkel. Du deretter legge til sekundærnøkler i relaterte tabeller som refererer til disse primærnøklene. Disse utenlandsk primær-tasten par danner grunnlaget for tabellrelasjoner og spørringer med flere tabeller. Det er derfor viktig at disse sekundærnøkkelreferanser for-og primærnøkler forblir synkroniserte. Referanseintegritet bidrar til å sikre at referanser forblir synkroniserte og er avhengig av tabellrelasjoner.

Til toppen av siden

Forstå referanseintegritet

Når du utformer en database, deler du informasjonen i mange emne-baserte tabeller for å minimere overflødige data. Du kan deretter angi Office Access 2007 mulighet til å samle dataene igjen ved å plassere vanlige felt i relaterte tabeller. Hvis du for eksempel til å representere en én-til-mange-relasjon du tar primærnøkkelen fra "én"-tabellen og legger den som et felt til "mange"-tabellen. Access tar verdien i "mange"-tabellen for å føye dataene sammen, og slår opp den tilsvarende verdien i "én"-tabellen. På denne måten refererer verdiene i "mange"-tabellen til de tilsvarende verdiene i "én"-tabellen.

Anta at du har en én-til-mange-relasjon mellom speditører og ordrer, og du vil slette en speditør. Hvis speditøren som du vil slette, har ordrer i ordretabellen, blir disse ordrene isolerte når du sletter speditørposten. Ordrene vil fortsatt inneholde en speditør-ID, men IDen vil ikke lenger være gyldig, fordi posten som den refererer til, ikke finnes.

Formålet med referanseintegritet er å unngå isolerte poster og holde referanser synkroniserte, slik at denne hypotetiske situasjonen aldri oppstår.

Du gjennomfører referanseintegritet ved å aktivere det for en tabellrelasjon (se gjennomføre referanseintegritet for trinnvise instruksjoner). Når den er angitt, avviser Access operasjoner som bryter med referanseintegritet for en tabellrelasjon. Dette betyr at Access avviser både oppdateringer som endrer målet for en referanse, og slettinger som fjerner målet for en referanse. Det er imidlertid mulig du kan ha et helt gyldig behov for å endre primærnøkkelen for en speditør som har ordrer i Ordrer-tabellen. I slike tilfeller er det du virkelig trenger for å få tilgang til å oppdatere alle påvirkede rader automatisk som en del av en enkelt operasjon. På denne måten Access sikrer at oppdateringen er fullført i sin helhet slik at databasen ikke er inkonsekvent, med noen rader oppdatert og andre ikke. Derfor Access støtter alternativet Oppdater relaterte felt gjennomgripende. Når du gjennomfører referanseintegritet og velger alternativet Oppdater relaterte felt gjennomgripende, og deretter oppdaterer en primærnøkkel, oppdaterer Access automatisk alle feltene som refererer til primærnøkkelen.

Det er også mulig må du kanskje behov for å slette en rad og alle relaterte poster, for eksempel en Speditør-post og alle relaterte ordrer for denne speditør. Derfor støtter Access alternativet Slett relaterte poster gjennomgripende. Når du gjennomfører referanseintegritet og velger alternativet Slett relaterte poster gjennomgripende, og deretter sletter en post på primær-siden i relasjonen, sletter Access automatisk alle poster som refererer til primærnøkkelen.

Til toppen av siden

Vise tabellrelasjoner

Hvis du vil vise din tabellrelasjoner, klikker du relasjoner i kategorien Databaseverktøy. Relasjoner-vinduet åpnes og viser alle eksisterende relasjoner. Hvis ingen tabellrelasjoner er definert, og du åpner Relasjoner-vinduet for første gang, blir du bedt om å legge til en tabell eller spørring i vinduet.

Åpne Relasjoner-vinduet.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Klikk på Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

 4. Hvis databasen inneholder relasjoner, vises i Relasjoner-vinduet. Hvis databasen ikke inneholder noen relasjoner, og du åpner Relasjoner-vinduet for første gang, vises dialogboksen Vis tabell. Klikk Lukk for å lukke dialogboksen.

 5. Klikk på Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

  Dette viser alle definerte relasjoner i databasen. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller som skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellens er merket) og deres relasjoner ikke vises med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i Navigasjon Alternativer for dialogboksen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Vis skjulte objekter, kan du se artikkelen veiledning til navigasjonsruten.

Relasjoner-vindu

1. primærnøkkelen

2. denne linjen representerer relasjonen

3. i sekundærnøkkelen

En tabellrelasjon representeres av en relasjonslinje trukket mellom tabellene i Relasjoner-vinduet. En relasjon som ikke bruker referanseintegritet, vises som en tynn linje mellom fellesfeltene for relasjonen. Når du velger relasjonen ved å klikke relasjonslinjen, blir linjen tykkere for å angi at den er merket. Hvis du bruker referanseintegritet for denne relasjonen, vises linjen som tykkere i hver ende. I tillegg vises tallet 1 over den tykke delen av linjen på én-siden av relasjonen og uendeligsymbolet (8) over den tykke delen av linjen på den andre siden.

Når Relasjoner-vinduet er aktiv, kan du velge blant følgende kommandoer på båndet, en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent:

I kategorien Utforming i Verktøy-gruppen:

 • Redigere relasjoner    Åpner dialogboksen Redigere relasjoner. Når du merker en relasjonslinje, kan du klikke Redigere relasjoner for å endre tabellrelasjonen. Du kan også dobbeltklikke relasjonslinjen.

 • Slett oppsett    Fjerner alle tabeller og relasjoner fra visningen i Relasjoner-vinduet. Legg merke til at denne kommandoen bare skjuler tabellene og relasjonene. De blir ikke slettet. .

 • Relasjonsrapport    Oppretter en rapport som viser tabellene og relasjonene i databasen. Rapporten viser bare tabellene og relasjonene som ikke er skjult i Relasjoner-vinduet.

I kategorien Utforming i Relasjoner-gruppen:

 • Vis tabell     Åpner dialogboksen Vis tabell slik at du kan velge tabeller og spørringer som skal vises i Relasjoner-vinduet.

 • Skjul tabell     Skjuler den valgte tabellen i Relasjoner-vinduet.

 • Direkte relasjoner     Viser alle relasjoner og relaterte tabeller for den valgte tabellen i Relasjoner-vinduet, hvis de ikke allerede vises.

 • Alle relasjoner    Viser alle relasjoner og relaterte tabeller i databasen i Relasjoner-vinduet. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller som skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellens er merket) og deres relasjoner vises ikke hvis ikke vise skjulte tabeller er valgt i dialogboksen Alternativer for navigering.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Vis skjulte objekter, kan du se artikkelen veiledning til navigasjonsruten.

 • Lukk     Lukker Relasjoner-vinduet. Hvis du har endret oppsettet i Relasjoner-vinduet, blir du spurt om du vil lagre disse endringene.

Til toppen av siden

Opprette en tabellrelasjon

Du kan opprette en tabellrelasjon ved hjelp av Relasjoner-vinduet eller ved å dra et felt til et dataark fra Feltliste-ruten. Når du oppretter en relasjon mellom tabeller, behøver ikke fellesfelt å ha samme navn, selv om de ofte har samme navn. Disse feltene må ha samme datatype. Hvis primærnøkkelfeltet er et Autonummer-felt, kan imidlertid sekundærnøkkelfeltet være et Tall-felt hvis egenskapen Feltstørrelse for begge felt er den samme. Du kan for eksempel koble et Autonummer-felt til et Tall-felt hvis egenskapen Feltstørrelse for begge feltene er satt til Langt heltall. Når begge fellesfeltene er Tall-felt, må de ha samme innstilling for egenskapen Feltstørrelse.

Opprette en tabellrelasjon ved hjelp av Relasjoner-vinduet

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Klikk på Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

 4. Hvis du ikke har definert noen relasjoner, vises dialogboksen Vis tabell automatisk. Hvis den ikke vises, klikker du Vis tabell i Relasjoner-gruppen i kategorien Utforming.

  Dialogboksen Vis tabell viser alle tabellene og spørringene i databasen. Hvis du vil se bare tabeller, klikker du Tabeller. Hvis du vil se bare spørringer, klikker du Spørringer. Hvis du vil se både tabeller og spørringer, klikker du Begge.

 5. Velg én eller flere tabeller eller spørringer, og klikk deretter Legg til. Når du er ferdig med å legge til tabeller og spørringer i Relasjoner-vinduet, klikker du Lukk.

 6. Dra et felt (vanligvis primærnøkkelen) fra en tabell til fellesfeltet (sekundærnøkkelen) i den andre tabellen. Hvis du vil dra flere felt, holder du nede CTRL og klikker hvert felt, og deretter drar du dem.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 7. Kontroller at feltnavnene som vises, er fellesfeltene for relasjonen. Hvis et feltnavn er feil, klikker du feltnavnet og velger et nytt felt i listen.

  Når du skal gjennomføre referanseintegritet for denne relasjonen, merker du av for Gjennomfør referanseintegritet. Hvis du vil ha mer informasjon om referanseintegritet, kan du se delen Forstå referanseintegritet og Gjennomføre referanseintegritet.

 8. Klikk Opprett.

  Relasjonslinjen trekkes mellom de to tabellene. Hvis du har merket av for Gjennomfør referanseintegritet, vises linjen som tykkere i hver ende. Hvis du har merket av for Gjennomfør referanseintegritet, vises også tallet 1 over den tykke delen av linjen på én side av relasjonen, og uendeligsymbolet (8) vises over den tykke delen av linjen på den andre siden.

Dra et felt fra en tabell til det samsvarende feltet i en annen tabell

Obs!: 

 • Opprette en én-til-én-relasjon    Begge de vanlige feltene (vanligvis primærnøkkelen og sekundærnøkkelfelt) må ha en unik indeks. Dette betyr at egenskapen Indexed for disse feltene som skal settes til Ja (ingen dubletter). Hvis begge feltene har en unik indeks, oppretter Access en én-relasjon.

 • Opprette en én-til-mange-relasjon    Feltet på "én"-siden (vanligvis primærnøkkelen) i relasjonen må ha en unik indeks. Dette betyr at egenskapen Indexed for dette feltet skal settes til Ja (ingen dubletter). Feltet på "mange"-siden skal ikke ha en unik indeks. Det kan ha en indeks, men den må tillate dubletter. Dette betyr at egenskapen Indexed for dette feltet skal settes til Neieller Ja (dubletter tillatt). Når én feltet har en unik indeks og det andre ikke, oppretter Access en én-til-mange-relasjon.

Opprette en tabellrelasjon ved hjelp av Feltliste-ruten

Office Access 2007, kan du legge til et felt i en eksisterende tabell som er åpen i dataarkvisning ved å dra den fra Feltliste-ruten. Feltliste-ruten viser tilgjengelige felt i relaterte tabeller og felt som er tilgjengelige i andre tabeller. Når du drar et felt fra en "annet" (ikke-relatert) tabell og deretter fullføre oppslagsveiviseren, opprettes det automatisk en ny én-til-mange-relasjon mellom tabellen i Feltliste-ruten og tabellen som du har dratt feltet. Denne relasjonen, opprettet av Access, fremtvinger ikke referanseintegritet som standard. Hvis du vil gjennomføre referanseintegritet, må du redigere relasjonen. Se endre en tabellrelasjon for mer informasjon.

Åpne en tabell i dataarkvisning

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten, høyreklikker du tabellen du vil legge til feltet og opprette relasjonen, og klikk Dataarkvisning på hurtigmenyen.

Åpne Feltliste-ruten

 • Klikk Legg til eksisterende felt i felt og kolonner-gruppen i kategorien dataark.

  Båndet i Access

  Feltliste-ruten vises.

Feltliste-ruten viser alle de andre tabellene i databasen, gruppert i kategorier. Når du arbeider med en tabell i dataarkvisning, vises felt i en av to kategorier i Feltliste-ruten: tilgjengelige felt i relaterte tabeller og felt som er tilgjengelige i andre tabeller. Den første kategorien viser alle tabeller som har en relasjon med tabellen du arbeider med. Andre kategori viser alle tabellene som tabellen ikke har en relasjon.

Når du klikker plusstegnet (+) ved siden av et tabellnavn i Feltliste-ruten, ser du en liste over alle feltene som er tilgjengelige i denne tabellen. Hvis du vil legge til et felt i tabellen, drar du det ønskede feltet fra Feltliste-ruten til tabellen i dataarkvisning.

Legge til et felt og opprette en relasjon fra Feltliste-ruten

 1. Klikk Legg til eksisterende felt i felt og kolonner-gruppen i kategorien dataark.

  Båndet i Access

  Feltliste-ruten vises.

 2. Klikk plusstegnet (+) ved siden av et tabellnavn under Tilgjengelige felt i andre tabeller for å vise listen over felt i denne tabellen.

 3. Dra det ønskede feltet fra Feltliste-ruten til tabellen som er åpen i dataarkvisning.

 4. Når innsettingslinjen vises, slipper du feltet i posisjonen.

  Oppslagsveiviseren starter.

 5. Følg instruksjonene for å fullføre oppslagsveiviseren.

  Feltet vises i tabellen i dataarkvisning.

Når du drar et felt fra en "annet" (ikke-relatert) tabell og deretter fullføre oppslagsveiviseren, opprettes det automatisk en ny én-til-mange-relasjon mellom tabellen i Feltlisten og tabellen som du har dratt feltet. Denne relasjonen, opprettet av Access, fremtvinger ikke referanseintegritet som standard. Hvis du vil gjennomføre referanseintegritet, må du redigere relasjonen. Se endre en tabellrelasjon for mer informasjon.

Til toppen av siden

Slette en tabellrelasjon

Hvis du vil fjerne en tabellrelasjon, må du slette relasjonslinjen i Relasjoner-vinduet. Plasser markøren nøyaktig slik at den peker på relasjonslinjen, og deretter klikker du linjen. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket. Med relasjonslinjen er merket, trykker du del. Legg merke til at når du fjerner en relasjon, fjerner du også støtte for referanseintegritet for denne relasjonen, hvis den er aktivert. Access vil derfor ikke lenger automatisk forhindre opprettingen av isolerte poster på "mange"-siden av en relasjon.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Klikk på Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

Relasjoner-vinduet vises

Hvis du ikke har definert noen relasjoner og dette er første gang du åpner Relasjoner-vinduet, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 1. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

Alle tabeller som har relasjoner vises med relasjonslinjer.

 1. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil slette. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 2. Trykk DEL.

  –eller–

  Høyreklikk, og klikk deretter Slett.

 3. Det kan hende at meldingen Er du sikker på at du vil slette de valgte relasjonene permanent fra databasen? viser. Hvis denne bekreftelsesmeldingen vises, klikker du Ja.

Obs!: Hvis en av tabellene som brukes i tabellrelasjonen, er i bruk, kanskje av en annen person eller prosess eller i et åpent databaseobjekt (for eksempel et skjema), kan du ikke slette relasjonen. Du må først lukke alle åpne objekter som bruker disse tabellene før du kan fjerne relasjonen.

Til toppen av siden

Endre en tabellrelasjon

Du endrer en tabellrelasjon ved å velge den i Relasjoner-vinduet og deretter redigere den. Plasser markøren nøyaktig slik at den peker på relasjonslinjen, og klikk deretter linjen for å merke den. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket. Dobbeltklikk den merkede relasjonen, eller klikk Redigere relasjoner i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming. Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

Utføre endringene i dialogboksen Redigere relasjoner

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Klikk på Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

Relasjoner-vinduet vises

Hvis du ikke har definert noen relasjoner og dette er første gang du åpner Relasjoner-vinduet, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 1. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

Alle tabeller som har relasjoner vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller som skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellens er merket) og deres relasjoner vises ikke hvis ikke er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Vis skjulte objekter, kan du se artikkelen veiledning til navigasjonsruten.

 1. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 2. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  –eller–

  Klikk Redigere relasjoner i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

  Dialogboksen Redigere relasjoner

 3. Utfør endringene, og klikk deretter på OK.

  I dialogboksen Redigere relasjoner kan du endre en tabellrelasjon. Du kan endre tabellene eller spørringene på begge sider av relasjonen eller feltene på begge sider. Du kan også angi sammenføyningstypen, eller du kan gjennomføre referanseintegritet og velge et gjennomgripende alternativ. Hvis du vil ha mer informasjon om sammenføyningstypen og hvordan du angir den, kan du se delen Angi sammenføyningstypen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjennomfører referanseintegritet og velger et gjennomgripende alternativ, se delen Gjennomføre referanseintegritet.

Angi sammenføyningstypen

Når du definerer en tabellrelasjon, spørringsutformingene fakta om relasjonen til. Hvis du for eksempel hvis du definerer en relasjon mellom to tabeller, og deretter opprette en spørring som bruker disse tabellene, velger Access automatisk samsvarende felt basert på felt som er angitt i relasjonen som standard. Du kan overstyre disse innledende standardverdiene i spørringen, men verdiene som angis av relasjonen bevise ofte riktige. Fordi samsvarende og setter sammen data fra flere tabeller er noe du vil gjøre ofte i alle unntatt de mest enkel databasene, angi standarder ved å opprette relasjoner kan være tid og tidsbesparende.

En spørring for flere tabeller kombinerer informasjon fra flere tabeller ved å finne samsvar mellom verdiene i fellesfelt. Operasjonen som finner samsvar mellom og kombinerer verdier, kalles en sammenføyning. Anta for eksempel at du vil vise kundeordrer. Du oppretter en spørring som føyer sammen Kunder-tabellen og Ordrer-tabellen, i feltet Kunde-ID. Spørringsresultatet inneholder kundeinformasjon og ordreinformasjon for bare de radene der et samsvar ble funnet.

En av verdiene du kan angi for hver relasjon er sammenføyningstypen. Sammenføyningstypen forteller Access hvilke poster som skal være med i et spørringsresultat. Anta for eksempel igjen en spørring som føyer sammen Kunder-tabellen og Ordrer-tabellen i de vanlige feltene som representerer Kunde-ID. Bruker standard sammenføyningstype (kalt en indre kobling), returnerer spørringen bare kunde-radene og ordre-radene der vanlige felt (også kalt sammenføyde felt) er like.

Anta imidlertid at du vil inkludere alle kunder, også kunder som ikke ennå har lagt inn ordrer. Når du skal gjøre dette, må du endre sammenføyningstypen fra en indre sammenføyning til en venstre ytre sammenføyning. En venstre ytre sammenføyning returnerer alle radene fra tabellen på venstre side i relasjonen og bare dem som samsvarer fra tabellen til høyre. En høyre ytre sammenføyning returnerer alle radene til høyre, og bare dem som samsvarer mot venstre.

Obs!: I dette tilfellet refererer "venstre" og "høyre" til plasseringen av tabellene i dialogboksen Redigere relasjoner, ikke i Relasjoner-vinduet.

Du bør vurdere hvilket resultat du hyppigst ønsker fra en spørring som føyer sammen tabellene i denne relasjonen, og angi sammenføyningstypen deretter.

Angi sammenføyningstypen

 1. Klikk Sammenføyningstype i dialogboksen Redigere relasjoner.

  Dialogboksen Sammenføyningsegenskaper vises.

 2. Klikk ditt valg, og klikk deretter OK.

Tabellen nedenfor (ved hjelp av tabellene Kunder og ordrer) viser de tre valgene som vises i dialogboksen Sammenføyningsegenskaper for sammenføyningstypen de bruker, og om alle rader eller samsvarende rader som er inkludert for hver tabell.

Valg

Relasjonssammenføyning

Venstre tabell

Høyre tabell

1. Ta med bare de radene der de sammenføyde feltene er like i begge tabeller.

Indre sammenføyning

Samsvarende rader

Samsvarende rader

2. Ta med ALLE poster fra Kunder og de postene i Ordrer som har like verdier i de sammenføyde feltene.

Venstre ytre sammenføyning

Alle rader

Samsvarende rader

3. Ta med ALLE poster fra Ordrer og de postene i Kunder som har like verdier i de sammenføyde feltene.

Høyre ytre sammenføyning

Samsvarende rader

Alle rader

Når du velger alternativ 2 eller alternativ 3, vises en pil på relasjonslinjen. Denne pilen peker på siden av relasjonen som bare viser samsvarende rader.

Utføre endringene i dialogboksen Sammenføyningsegenskaper

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Klikk på Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

Relasjoner-vinduet vises

Hvis du ikke har definert noen relasjoner og dette er første gang du åpner Relasjoner-vinduet, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 1. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

Alle tabeller som har relasjoner vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller som skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellens er merket) og deres relasjoner vises ikke hvis ikke er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Vis skjulte objekter, kan du se artikkelen veiledning til navigasjonsruten.

 1. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 2. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  –eller–

  Klikk Redigere relasjoner i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 3. Klikk Sammenføyningstype

 4. Klikk et alternativ i dialogboksen Sammenføyningsegenskaper, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Sammenføyningsegenskaper

 5. Utfør eventuelt flere endringer med relasjonen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Gjennomføre referanseintegritet

Formålet med å bruke referanseintegritet er å forhindre isolerte poster og holde referanser synkronisert, slik at du ikke har poster som refererer til andre poster som ikke lenger eksisterer. Du gjennomfører referanseintegritet ved å aktivere det for en tabellrelasjon. Når den er angitt, avviser Access operasjoner som bryter med referanseintegritet for en tabellrelasjon. Access avviser oppdateringer som endrer målet for en referanse, og slettinger som fjerner målet for en referanse. Hvis du vil at Access overføre referanseintegritet oppdateringer og slettinger slik at alle relaterte rader endres tilsvarende, kan du se delen Angi gjennomgripende alternativer.

Aktivere eller deaktivere referanseintegritet

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Klikk på Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

Relasjoner-vinduet vises

Hvis du ikke har definert noen relasjoner og dette er første gang du åpner Relasjoner-vinduet, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 1. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

Alle tabeller som har relasjoner vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller som skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellens er merket) og deres relasjoner vises ikke hvis ikke er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Vis skjulte objekter, kan du se artikkelen veiledning til navigasjonsruten.

 1. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 2. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  –eller–

  Klikk Redigere relasjoner i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 3. Merk av for Gjennomfør referanseintegritet.

 4. Utfør eventuelt flere endringer med relasjonen, og klikk deretter OK.

Når du har angitt referanseintegritet, gjelder følgende regler:

 • Du kan ikke angi en verdi i sekundærnøkkelfeltet til en relatert tabell hvis denne verdien ikke finnes i primærnøkkelfeltet for primærtabellen. Hvis du gjør dette, opprettes isolerte poster.

 • Du kan ikke slette en post i en primærtabell hvis samsvarende poster eksisterer i en relatert tabell. Du kan for eksempel ikke slette en post i Ansatte-tabellen hvis det ligger ordrer som er tilordnet denne ansatte, i Ordrer-tabellen. Du kan imidlertid velge å slette en primærpost og alle relaterte tabeller i én operasjon ved å merke av for Slett relaterte poster gjennomgripende.

 • Du kan ikke endre en primærnøkkelverdi i primærtabellen hvis så vil opprette isolerte poster. Du kan ikke for eksempel endre en nummeret i Ordrer-tabellen hvis det finnes linjeelementer tilordnet nevnte rekkefølge i tabellen Ordredetaljer. Du kan imidlertid velge å oppdatere en primær post og alle relaterte poster i en operasjon ved å merke av for Oppdater relaterte felt gjennomgripende.

  Obs!: Hvis du har problemer med å aktivere referanseintegritet, må du være oppmerksom på at de følgende betingelsene må å gjennomføre referanseintegritet:

  • Fellesfeltet fra den primære tabellen må være en primærnøkkel eller ha en unik indeks.

  • Fellesfeltene må ha samme datatype. Det eneste unntaket er at et Autonummer-felt kan være relatert til et Tall-felt som har innstillingen Langt heltall for egenskapen Feltstørrelse.

  • Begge tabellene må finnes i samme Access-database. Referanseintegritet kan gjennomføres med koblede tabeller. Hvis kildetabeller i Access-format, kan du åpne databasen der de er lagret, og Aktiver referanseintegritet i denne databasen.

Angi gjennomgripende alternativer

Det kan oppstå en situasjon der du har behov for å endre verdien på "én"-siden av en relasjon. I slike tilfeller må Access automatisk oppdatere alle påvirkede rader som en del av en enkelt operasjon. På denne måten oppdateringen er fullført i sin helhet slik at databasen ikke er inkonsekvent – med noen rader oppdatert og andre ikke. Access kan du unngå dette problemet ved å støtte alternativet Oppdater relaterte felt gjennomgripende. Når du gjennomfører referanseintegritet og velger alternativet Oppdater relaterte felt gjennomgripende, og deretter oppdaterer en primærnøkkel, oppdaterer Access automatisk alle feltene som refererer til primærnøkkelen.

Du må kanskje også slette en rad og alle relaterte poster, for eksempel en Speditør-post og alle relaterte ordrer for denne speditør. Derfor støtter Access alternativet Slett relaterte poster gjennomgripende. Når du gjennomfører referanseintegritet og velger alternativet Slett relaterte poster gjennomgripende, sletter Access automatisk alle poster som refererer til primærnøkkelen når du sletter posten som inneholder primærnøkkelen.

Aktivere eller deaktivere gjennomgripende oppdatering og/eller gjennomgripende sletting

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Åpne.

 2. Velg og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Klikk på Relasjoner i Vis/skjul-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

Relasjoner-vinduet vises

Hvis du ikke har definert noen relasjoner og dette er første gang du åpner Relasjoner-vinduet, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 1. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

Alle tabeller som har relasjoner vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller som skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellens er merket) og deres relasjoner vises ikke hvis ikke er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Vis skjulte objekter, kan du se veiledning til navigasjonsruten.

 1. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 2. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  –eller–

  Klikk Redigere relasjoner i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 3. Merk av for Gjennomfør referanseintegritet.

 4. Merk av for Oppdater relaterte felt gjennomgripende eller Slett relaterte poster gjennomgripende, eller merk av for begge.

 5. Utfør eventuelt flere endringer med relasjonen, og klikk deretter OK.

Obs!: Hvis primærnøkkelen er et Autonummer-felt, har det ingen virkning hvis du merker av for Oppdater relaterte felt gjennomgripende, ettersom du ikke kan endre verdien i et Autonummer-felt.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×