Utforme oppsett og format for en pivottabell

Når du har laget en pivottabell og lagt til feltene du vil analysere, vil du kanskje forbedre rapportoppsettet og formatet, slik at dataene blir enklere å lese og skanne for mer informasjon. Hvis du vil endre oppsettet til en pivottabell, kan du endre pivottabellformatet og måten felter, kolonner, rader, delsummer, tomme celler og linjer vises på. Hvis du vil endre formatet på pivottabellen, kan du bruke en forhåndsdefinert stil, radstriper og betinget formatering.

Viktig!: Pivottabellverktøy-fanen på båndet har to faner – Analyser (Excel 2016 og Excel 2013) eller Alternativer (Excel 2010 og Excel 2010) og Utforming. Vær obs på at fremgangsmåtene i dette emnet omtaler både Analyser- og Alternativer-fanene sammen der det er aktuelt.

Endre oppsettsformatet for en pivottabell

Hvis du skal gjøre store endringer i oppsettet til pivottabellen eller de ulike feltene, kan du bruke ett av tre formater:

 • Komprimert format    viser elementer fra ulike radområdefelter i én kolonne og bruker innrykk for å skille mellom elementer fra ulike felter. Radetiketter tar opp mindre plass i komprimert format, noe som gir mer plass til numeriske data. Vis- og Skjul-knappen vises slik at du kan vise eller skjule detaljer i komprimert format. Komprimert format sparer plass og gjør det enklere å lese pivottabellen. Derfor er dette formatet angitt som standard oppsettsformat for pivottabeller.

  Pivottabell som vises i komprimert format

 • Tabellformat    viser én kolonne per felt og har plass til feltoverskrifter.

  Pivottabell som vises i tabellformat

 • Disposisjonsformat    ligner på tabellformat, men kan vise delsummer øverst i hver gruppe, fordi elementene i den neste kolonnen vises én rad nedenfor gjeldende element.

  Pivottabell i disposisjonsformat

Endre en pivottabell til komprimert, disposisjons- eller tabellformat

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Klikk på Rapportoppsett i Oppsett-gruppen på Utforming-fanen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk på Vis i komprimert format for å hindre at dataene spres vannrett utover skjermen, og for å redusere rulling.

   I komprimert format holdes feltene i én kolonne med innrykk for å vise relasjonen i den nestede kolonnen.

  • Hvis du vil disponere data i klassisk pivottabellstil, kan du klikke på Vis i disposisjonsformat

  • Hvis du vil se alle dataene i tradisjonelt tabellformat og kopiere celler til et annet regneark på en enkel måte, kan du klikke på Vis i tabellformat.

   Båndet i Excel

Endre hvordan elementetiketter vises i et oppsettsformat

 1. Merk et radfelt i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

  Du kan også dobbelklikke på radfeltet i disposisjons- eller tabellformat og fortsette med trinn 3.

 2. Klikk på Feltinnstillinger i Aktivt felt-gruppen på Analyser- eller Alternativer-fanen.

  Båndet i Excel

 3. Klikk på Oppsett og utskrift-fanen, i Feltinnstillinger-dialogboksen, og gjør deretter ett av følgende under Oppsett:

  • Hvis du vil vise feltelementer som disposisjon, klikker du Vis elementetiketter som disposisjon.

  • Hvis du vil vise eller skjule etiketter fra neste felt i samme kolonne i kompakt format, klikker du Vis elementetiketter som disposisjon, og deretter velger du Vis elementer fra det neste feltet i samme kolonne (komprimert format).

  • Hvis du vil vise feltelementer i et tabellignende format, klikker du Vis elementetiketter som tabell.

Endre feltplasseringen i en pivottabell

Du får de endelige oppsettsresultatene du ønsker, ved å bruke feltlisten for pivottabeller for å legge til, omorganisere og fjerne felter.

Hvis du ikke ser feltlisten for pivottabellen, må du kontrollere at pivottabellen er valgt. Hvis du fremdeles ikke ser feltlisten for pivottabellen, må du klikke på Feltliste i Vis/skjul-gruppen på Alternativer-fanen.

Hvis du ikke ser feltene du vil bruke, i feltlisten for pivottabellen, kan det hende du må oppdatere pivottabellen så den viser eventuelle nye felter, beregnede felter, mål, beregnede mål eller dimensjoner du har lagt til siden forrige operasjon. Klikk på Oppdater i Data-gruppen på Alternativer-fanen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med feltlister for pivottabeller, kan du se Bruke feltliste for å ordne felter i en pivottabell.

Legge til felter i en pivottabell

Gjør ett eller flere av følgende:

 • Merk boksen ved siden av hvert feltnavn i feltdelen. Feltet plasseres i standardområdet i oppsettdelen, men du kan flytte på feltene hvis du vil.

  Som standard legges tekstfelter til i Radetiketter-området, numeriske felter i Verdier-området, og dato- og klokkesletthierarkier for OLAP (Online analysebehandling) legges til i Kolonneetiketter-området.

 • Høyreklikk på feltnavnet, og velg deretter riktig kommando, Legg til i rapportfilter, Legg til i kolonneetikett, Legg til i radetikett eller Legg til i verdier, for å plassere feltet i et bestemt område i oppsettdelen.

 • Klikk og hold på et feltnavn, og dra deretter feltet mellom feltdelen og et område i oppsettdelen.

Kopier felter i en pivottabell

I en Pivottabell som er basert på data i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke-OLAP-kildedata, ønsker du kanskje å legge til samme felt mer enn én gang i Verdier-området, slik at du kan vise ulike beregninger ved hjelp av Vis verdier som-funksjonen. Du vil for eksempel kanskje sammenligne beregninger side ved side, for eksempel brutto og netto fortjenestemargin, minimums- og maksimumsomsetning eller antall kunder og prosentdel av totalt antall kunder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise ulike beregninger i verdifeltene i en pivottabell.

 1. Klikk og hold på et feltnavn i feltdelen, og dra deretter feltet til Verdier-området i oppsettdelen.

 2. Gjenta trinn 1 så mange ganger som du vil kopiere feltet.

 3. Endre sammendragsfunksjonen eller den egendefinerte beregningen slik du ønsker, i hver kopi av feltet.

  Obs!: 

  • Når du legger til to eller flere felter i Verdier-området, enten det er kopier av samme felt eller ulike felter, legger feltlisten automatisk til en verdikolonneetikett i Verdier-området. Du kan bruke dette feltet til å flytte feltposisjonene opp og ned i Verdier-området. Du kan til og med flytte verdikolonneetiketten til Kolonneetiketter- eller Radetiketter-området. Du kan imidlertid ikke flytte verdikolonneetiketten til Rapportfiltre-området.

  • Du kan legge til et felt bare én gang i Rapportfilter-, Radetiketter- eller Kolonneetiketter-området, uavhengig av om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver å legge til samme felt mer enn én gang, for eksempel i Radetiketter- og Kolonneetiketter-området i oppsettdelen, fjernes feltet automatisk fra det opprinnelige området og plasseres i det nye området.

  • En annen måte å legge til samme felt i Verdier-området på er å bruke en formel (kalles også en beregnet kolonne) som bruker det samme feltet i formelen.

  • Du kan ikke legge til samme felt mer enn én gang i en pivottabell som er basert på en OLAP-datakilde.

Omorganiser feltene i en pivottabell

Du kan omorganisere eksisterende felt eller flytte disse feltene ved å bruke ett av de fire områdene nederst i oppsettdelen:

Pivottabellrapport

Beskrivelse

Pivotdiagram

Beskrivelse

Verdier   

Bruk til å vise numeriske sammendragsdata.

Verdier   

Bruk til å vise numeriske sammendragsdata.

Radetiketter   

Bruk til å vise felt som rader ved siden av rapporten. En rad som er lavere plassert, er nestet i en annen rad som er rett over.

Aksefelt (kategorier)   

Bruk til å vise felt som en akse i diagrammet.

Kolonneetiketter   

Bruk til å vise felt som kolonner øverst i rapporten. En kolonne som er lavere plassert, er nestet i en annen kolonne som er rett over.

Forklaringsfeltetiketter (serie)   

Bruk til å vise felt i forklaringen for diagrammet.

Rapportfilter   

Bruk til å filtrere hele rapporten basert på det merkede elementet i rapportfilteret.

Rapportfilter   

Bruk til å filtrere hele rapporten basert på det merkede elementet i rapportfilteret.

Hvis du vil omorganisere felt, klikker du feltnavnet i ett av områdene, og deretter velger du en av de følgende kommandoene:

Velg dette

for alternativet

Flytt opp   

Flytte feltet opp en plass i området.

Flytt ned   

Flytte feltet ned en plass i området.

Flytt til begynnelsen   

Flytte feltet til begynnelsen av området.

Flytt til slutten   

Flytte feltet til slutten av området.

Flytt til rapportfilter   

Flytte feltet til rapportfilterområdet.

Flytt til radetiketter   

Flytte feltet til radetikettområdet.

Flytt til kolonneetiketter   

Flytte feltet til kolonneetikettområdet.

Flytt til verdier   

Flytte feltet til verdiområdet.

Innstillinger for verdifelt, Feltinnstillinger   

Vis Feltinnstillinger- eller Innstillinger for verdifelt-dialogboksen. Hvis du vil ha mer informasjon om hver innstilling, kan du klikke på Hjelp-knappen knappesymbol øverst i dialogboksen.

Du kan også klikke og holde et feltnavn, og deretter dra feltet mellom felt- og oppsettdelen, og mellom de ulike områdene.

Fjerne delsummer fra en pivottabell

 1. Klikk på pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Hvis du trenger å vise feltlisten for pivottabellen, klikker du på Feltliste i Vis-gruppen på Analyser- eller Alternativer-fanen.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Hvis du vil fjerne et felt, gjør du ett av følgende i feltlisten for pivottabellen:

  • Fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av feltnavnet i feltlisten for pivottabell.

   Obs!: Hvis du fjerner merket i en avmerkingsboks i feltlisten, fjernes alle forekomster av feltet fra rapporten.

  • Klikk på feltnavnet i Oppsett-området, og klikk deretter på Fjern felt.

  • Klikk og hold på et feltnavn i oppsettdelen, og dra deretter feltet til utsiden av feltlisten for pivottabellen.

Endre oppsettet for kolonner, rader og delsummer

Hvis du vil tilpasse oppsettet til pivottabellen ytterligere, kan du foreta endringer som påvirker oppsettet av kolonner, rader og delsummer, for eksempel vise delsummer over rader eller slå av kolonneoverskrifter. Du kan også omorganisere individuelle elementer innenfor en rad eller en kolonne.

Aktivere eller deaktivere feltoverskrifter for rader og kolonner

 1. Klikk på pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Hvis du vil bytte mellom å vise og skjule feltoverskrifter, kan du klikke på Feltoverskrifter i Vis-gruppen på Analyser- eller Alternativer-fanen.

  Bilde av båndet i Excel

Vise delsummer over eller under radene

 1. Merk radfeltet hvor du vil vise delsummer i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

  Tips!: I disposisjons- eller tabellformat kan du også dobbelklikke på radfeltet og deretter fortsette med trinn 3.

 2. Klikk på Feltinnstillinger i Aktivt felt-gruppen på Analyser- eller Alternativer-fanen.

  Båndet i Excel

 3. Klikk på Automatisk eller Egendefinert i Feltinnstillinger-dialogboksen på Delsummer og filtre-fanen under Delsummer.

  Obs!:  Hvis Ingen er valgt, er delsummer deaktivert.

 4. Klikk på Vis elementetiketter i disposisjonsformatOppsett og utskrift-fanen under Oppsett, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil vise delsummene over de delsummerte radene, merker du av i avmerkingsboksen Vis delsummer øverst i hver gruppe. Dette alternativet er valgt som standard.

  • Hvis du vil vise delsummene under de delsummerte radene, fjerner du merket i avmerkingsboksen Vis delsummer øverst i hver gruppe.

Endre rekkefølgen på rad- eller kolonneelementer

Gjør ett av følgende:

 • Høyreklikk på rad- eller kolonneetiketten eller elementet i en etikett, og pek på Flytt i pivottabellen. Deretter bruker du en av kommandoene på Flytt-menyen for å flytte elementet til et annet sted.

 • Merk rad- eller kolonneetikettelementet du vil flytte, og deretter peker du på den nederste cellekanten. Når pekeren endres til en firehodet peker, drar du elementet til en ny posisjon. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan du flytter et radelement ved å dra.

  Eksempel på hvordan et element i en pivottabellrapport flyttes

Justere kolonnebredder ved oppdatering

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Klikk på Alternativer i Pivottabell-gruppen på Analyser- eller Alternativer-fanen.

  Båndet i Excel

 3. Gjør ett av følgende i Pivottabellalternativer-dialogboksen på Oppsett og format-fanen under Format:

  • Hvis du vil justere pivottabellkolonnene slik at de automatisk tilpasses størrelsen til den bredeste tekst- eller tallverdien, merker du av i avmerkingsboksen Beste tilpassing av kolonnebredder ved oppdatering.

  • Hvis du vil beholde gjeldende kolonnebredde for pivottabellen, fjerner du merket i avmerkingsboksen Beste tilpassing av kolonnebredder ved oppdatering.

Flytte en kolonne til radetikettområdet eller en rad til kolonneetikettområdet

Du kan flytte et kolonnefelt til radetikettområdet eller et radfelt til kolonneetikettområdet for å optimalisere oppsettet og lesbarheten i pivottabellen. Når du flytter en kolonne til en rad eller en rad til en kolonne, transponerer du feltets loddrette eller vannrette retning. Denne operasjonen kalles også å pivotere en rad eller kolonne.

Gjør ett av følgende:

 • Høyreklikk på et radfelt, pek på Flytt <feltnavn>, og klikk deretter på Flytt <feltnavn> til kolonner.

 • Høyreklikk på et kolonnefelt, og klikk deretter på Flytt <feltnavn> til rader.

 • Dra et rad- eller kolonnefelt til et annet område. Følgende illustrasjon viser hvordan du flytter et kolonnefelt til radetikettområdet.

  Eksempel på endring av oppsett for en pivottabellrapport

  1. Klikk et kolonnefelt

  2. Dra det til radområdet

  3. Sport blir et radfelt som Region

Slå sammen eller fjerne sammenslåing av celler for ytre rad- og kolonneelementer

Du kan slå sammen celler for rad- og kolonneelementer for å midtstille elementene vannrett og loddrett, eller du kan fjerne sammenslåing av celler for å venstrejustere elementer i ytre rad- og kolonnefelt øverst i elementgruppen.

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Klikk Alternativer under Pivottabell i kategorien Alternativer.

  Båndet i Excel

 3. Klikk på Oppsett og format-fanen i Pivottabellalternativer-dialogboksen. Deretter merker eller fjerner du merket i avmerkingsboksen Slå sammen eller midtstill celler med etiketter under Oppsett.

Obs!: Du kan ikke bruke avmerkingsboksen Slå sammen celler under Justering-fanen i en pivottabell.

Endre visning av tomme celler, tomme linjer og feil

Det hender at pivottabelldataene inneholder tomme celler, tomme linjer eller feil, og du ønsker å endre visningen av disse.

Endre visning av feil og tomme celler

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Klikk på Alternativer i Pivottabell-gruppen på Analyser- eller Alternativer-fanen.

  Båndet i Excel

 3. Klikk på Oppsett og format-fanen i Pivottabellalternativer-dialogboksen, og deretter gjør du ett av følgende under Format:

  • Hvis du vil endre feilvisning, merker du av i avmerkingsboksen Vis for feilverdier. Skriv inn verdien du vil vise i stedet for feil, i boksen. Hvis du vil vise feil som tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen.

  • Hvis du vil endre visningen av tomme celler, merker du av i avmerkingsboksen Vis for tomme celler, og deretter skriver du inn verdien du vil vise i de tomme cellene i tekstboksen.

   Tips!: Hvis du vil vise tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen. Hvis du vil vise nuller, fjerner du merket i avmerkingsboksen.

Vise eller skjule tomme linjer etter rader eller elementer

Gjør følgende for rader:

 • Merk et radfelt i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

  Tips!: I disposisjons- eller tabellformat kan du også dobbelklikke på radfeltet og deretter fortsette med trinn 3.

 • Klikk på Feltinnstillinger i Aktivt felt-gruppen på Analyser- eller Alternativer-fanen.

  Båndet i Excel

 • Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen Sett inn tom linje etter hver elementetikett i Feltinnstillinger-dialogboksen på Oppsett og utskrift-fanen under Oppsett.

Gjør følgende for elementer:

 • Merk elementet du vil bruke i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 • Klikk på Tomme rader i Oppsett-gruppen på Utforming-fanen, og merk deretter av for Sett inn tom linje etter hver elementetikett eller Fjern tom linje etter hver elementetikett.

  Båndet i Excel

  Obs!: Du kan bruke tegn- og celleformatering på tomme linjer, men du kan ikke legge inn data i dem.

Endre hvordan elementer og etiketter uten data vises

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Klikk på Alternativer i Pivottabell-gruppen på Analyser- eller Alternativer-fanen.

  Båndet i Excel

 3. Gjør ett eller flere av følgende på Vis-fanen under Vis:

  • Hvis du vil vise elementer uten data i radene, merker eller fjerner du merket for Vis elementer uten data i rader for å vise eller skjule radelementer som mangler verdier.

   Obs!: Denne innstillingen er bare tilgjengelig for en Online analysebehandling (OLAP)-datakilde.

  • Hvis du vil vise elementer uten data i kolonnene, merker eller fjerner du merket for Vis elementer uten data i kolonner for å vise eller skjule kolonneelementer som mangler verdier.

   Obs!: Denne innstillingen er bare tilgjengelig for en OLAP-datakilde.

  • Hvis du vil vise elementetiketter når det ikke er felter i Verdier-området, kan du merke eller fjerne merket for Vis elementetiketter når det ikke er felter i Verdier-området, for å vise eller skjule elementetiketter når det ikke er felter i Verdier-området.

   Obs!: Denne avmerkingsboksen gjelder bare for pivottabeller som er opprettet i tidligere versjoner av Excel enn Office Excel 2007.

Endre eller fjerne formatering

Du kan velge blant en rekke pivottabellstiler i galleriet. I tillegg kan du kontrollere bruken av striper i rapporten. Hvis du endrer tallformatet i et felt, får du et konsekvent format i en rapport på en rask måte. Du kan også legge til eller fjerne striper (skifte mellom mørk og lys bakgrunn) på rader og kolonner. Striper kan gjøre det enklere å lese og skanne data.

Bruke en stil for å formatere en pivottabell

Du kan raskt endre utseendet og formatet til en pivottabell ved å bruke en av mange forhåndsdefinerte pivottabellstiler (eller hurtigstiler).

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Gjør ett av følgende i Pivottabellstiler-gruppen på Utforming-fanen:

  • Klikk på en av pivottabellstilene som vises, eller rull gjennom galleriet for å se flere stiler.

  • Hvis du vil se alle de tilgjengelige stilene, klikker du på Mer-knappen nederst i rullefeltet.

   Båndet i Excel

   Hvis du vil lage din egen pivottabellstil, kan du klikke på Ny pivottabellstil nederst i galleriet, for å vise Ny pivottabellstil-dialogboksen.

Bruke striper for å endre formatet til en pivottabell

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Gjør ett av følgende i gruppen Alternativer for pivottabellstiler i kategorien Utforming:

  • Hvis du vekselvis vil bruke lys og mørk radfarge, klikker du Radstriper.

  • Hvis du vekselvis vil bruke lys og mørk kolonnefarge, klikker du Kolonnestriper.

  • Hvis du vil inkludere radoverskrifter i stripestilen, klikker du Radoverskrifter.

  • Hvis du vil inkludere kolonneoverskrifter i stripestilen, klikker du Kolonneoverskrifter.

   Bilde av båndet i Excel

Fjerne stil eller stripeformat fra en pivottabell

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Klikk Mer-knappen nederst i rullefeltet i gruppen Pivottabellstiler i kategorien Utforming for å se alle tilgjengelige stiler, og klikk deretter Fjern nederst i galleriet.

  Båndet i Excel

Betinget formatering av data i en pivottabell

Bruk et betinget format for å kunne utforske data visuelt og analysere dem, oppdage alvorlige problemer og se mønstre og trender. Betinget formatering gjør det enklere å svare på bestemte spørsmål om dataene. Det er viktige forskjeller du må være klar over når du bruker betinget formatering i en pivottabell.

 • Hvis du endrer oppsettet til pivottabellen ved å filtrere, skjule og vise nivåer eller flytte et felt, beholdes det betingede formatet så lenge du ikke fjerner feltene i de underliggende dataene.

 • Omfanget til det betingede formatet for felt i området Verdier kan baseres på datahierarkiet og er bestemt av alle de synlige underordnede (nivået under i et hierarki) felt av et overordnet (nivået over i et hierarki) felt på rader for én eller flere kolonner, eller kolonner for én eller flere rader.

  Obs!: I datahierarkiet arver ikke underordnede felt betinget formatering fra det overordnede feltet, og det overordnede feltet arver ikke betinget formatering fra de underordnede feltene.

 • Det finnes tre metoder for å angi omfang for det betingede formatet til felter i Verdier-området: etter valg, etter tilhørende felt og etter verdifelt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke betinget formatering.

Endre tallformat for et felt

 1. Merk det aktuelle feltet i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Klikk på Feltinnstillinger i Aktivt felt-gruppen på Analyser- eller Alternativer-fanen.

  Båndet i Excel

  Dialogboksen Feltinnstillinger vises etiketter og rapportfiltre, og dialogboksen Innstillinger for verdifelt viser verdier.

 3. Klikk Tallformat nederst i dialogboksen.

 4. Klikk på tallformatet du vil bruke, i Formater celler-dialogboksen i Kategori-listen.

 5. Velg alternativene du foretrekker, og klikk deretter på OK to ganger.

  Du kan også høyreklikke på et verdifelt og deretter klikke på Tallformat.

Inkludere OLAP-serverformatering

Hvis du er koblet til en Online analysebehandling (OLAP)-database for Microsoft SQL Server Analysis Services, kan du velge hvilke OLAP-serverformater som skal hentes og vises sammen med dataene.

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Klikk på Endre datakilde i Data-gruppen på Analyser- eller Alternativer-fanen, og klikk deretter på Tilkoblingsegenskaper.

  Båndet i Excel

 3. Gjør ett av følgende i Tilkoblingsegenskaper-dialogboksen på Bruk-fanen og deretter under delen Formatering av OLAP-server:

  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere tallformatering, for eksempel valuta, datoer og klokkeslett, merker eller fjerner du merket i Tallformat-avmerkingsboksen

  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere skriftstiler, for eksempel fet, kursiv, understreking og gjennomstreking, merker eller fjerner du merket i Skriftstil-avmerkingsboksen.

  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere fyllfarger, merker eller fjerner du merket i Fyllfarge-avmerkingsboksen.

  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere tekstfarger, merker eller fjerner du merket i Tekstfarge-avmerkingsboksen.

Beholde eller fjerne formatering

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Dette viser Pivottabellverktøy-fanen på båndet.

 2. Klikk på Alternativer i Pivottabell-gruppen på Analyser- eller Alternativer-fanen.

  Båndet i Excel

 3. Gjør ett av følgende på Oppsett og format-fanen under Format:

  • Hvis du vil lagre oppsettet og formatet i pivottabellen, slik at disse brukes hver gang du utfører en operasjon på pivottabellen, merker du av i avmerkingsboksen Behold celleformatering ved oppdatering.

  • Hvis du vil fjerne oppsettet og formatet i pivottabellen og gå tilbake til standard oppsett og format hver gang du utfører en operasjon på pivottabellen, fjerner du merket i avmerkingsboksen Behold celleformatering ved oppdatering.

  Obs!: Pivotdiagramformatering, trendlinjer, dataetiketter og feilfelt påvirkes også av dette alternativet og andre endringer i bestemte dataserier beholdes imidlertid ikke.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×