Utforme et skjema for sammenslåing

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med skjemasammenslåing kan brukerne konsolidere data fra mange ulike skjemaer til ett skjema. Dette er nyttig når brukerne vil sammenligne eller oppsummere data fra flere relaterte skjemaer. Det kan for eksempel være nyttig for en leder med en gruppe som fyller ut ukentlige statusrapportskjemaer, å slå sammen data fra disse skjemaene til én sammendragsrapport til sjefen.

I denne artikkelen

Måter brukerne kan slå sammen skjemaer på

Utformingshensyn

Sammenslåingshandlinger for felt og grupper

Definere egendefinerte fletteinnstillinger for kontroller

Måter brukerne kan slå sammen skjemaer på

Plasseringen av et skjema bestemmer hvordan en bruker kan slå det sammen med andre skjemaer. Listen nedenfor angir de ulike plasseringene der Microsoft Office InfoPath-skjemaer kan lagres, og hvordan brukerne kan slå sammen skjemaer som er lagret på disse plasseringene:

 • Lokal harddisk eller en nettverksplassering    En bruker må først åpne et skjema i InfoPath. Dette skjemaet kalles målskjemaet fordi det er dette skjemaet andre skjemaer skal slås sammen med. Brukeren klikker deretter Slå sammen skjemaerFil-menyen og velger flere skjemaer, disse kalles kildeskjemaer, som skal slås sammen med målskjemaet.

  Obs!: Du kan altså åpne et nytt, tomt skjema og bruke samme fremgangsmåte for å slå det tomme skjemaet sammen med andre skjemaer som er basert på samme skjemamal.

 • Dokumentbibliotek på et SharePoint-nettsted    Skjemaer kan lagres i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-, Microsoft Office SharePoint Server 2007- eller Microsoft Office Forms Server 2007-nettsted. På Vis-menyen i dokumentbiblioteket der skjemaene er lagret, kan brukerne velge visningen Flett dokumenter og deretter velge skjemaene som skal slås sammen. Når skjemaer slås sammen på denne måten, trenger ikke brukerne først åpne et målskjema, slik som beskrevet i forrige eksempel.

  Obs!: Når du utformer en nettleserkompatibel skjemamal, kan brukerne fylle ut skjemaer som er basert på den skjemamalen, ved hjelp av en nettleser. Fremgangsmåten for sammenslåing av skjemaer i et SharePoint-bibliotek som er basert på leserkompatible skjemamaler, er den samme som når du slår sammen skjemaer som brukerne åpner og fyller ut i InfoPath.

 • Skjemaer sendes via e-post fra InfoPath med Microsoft Office Outlook 2007    Brukerne kan slå sammen flere skjemaer fra Office Outlook 2007 ved å merke dem i visningen i mappen der skjemaene er lagret, og deretter klikke Slå sammen skjemaerHandlinger-menyen.

Obs!: Når brukerne slår sammen skjemaer, slettes ikke det opprinnelige skjemaet. Dataene i de sammenslåtte skjemaene legges til i målskjemaet. Det anbefales at brukerne lagrer målskjemaet, med sammenslåtte data, som et nytt skjema, slik at dataene i det opprinnelige skjemaet ikke overskrives.

Til toppen av siden

Utformingshensyn

Nå som du kjenner til måtene brukerne kan slå sammen skjemaer på basert på et skjemas plassering, er det viktig å forstå hvordan du kan aktivere bestemte kontroller for å støtte sammenslåing, og hvordan data fra individuelle felt kombineres når skjemaer slås sammen. Denne informasjonen, i tillegg til å vite hvordan brukerne planlegger å bruke sammenslåtte data, er viktig når du skal lage skjemamaler som gjør det enkelt for brukerne å slå sammen skjemaer.

Når du legger til en kontroll i en skjemamal, er den bundet til et felt eller en gruppe i datakilde for skjemamalen. Hvis du utformer en ny, tom skjemamal, opprettes datakilden for deg når du legger til kontroller. Hvis du utformer en skjemamal som er basert på en ekstern datakilde, for eksempel et XML-skjema eller en nettjeneste, må kontrollene du legger til i skjemamalen, være bundet til felt eller grupper i den datakilden.

Når du aktiverer sammenslåingsinnstillinger for en kontroll, aktiverer du sammenslåingsinnstillinger for feltet eller gruppen som kontrollen er bundet til. Sammenslåingsinnstillingene varierer avhengig av felt eller gruppe og datatypen. Enkelte typer felt eller grupper støtter ikke sammenslåing.

Du kan bedre forstå hvordan sammenslåing av skjemaer fungerer hvis du tenker deg at du utformer en utgiftsrapportmal som inneholder en tekstbokskontroll som er bundet til et ikke gjentatt felt i datakilden som bruker en tekstdatatype. Dette feltet brukes til å lagre hver brukers begrunnelse for de registrerte utgiftene. I dette eksemplet kaller vi feltet formål og binder det til tekstbokskontrollen med etiketten Begrunnelse.

Tenk deg at tre brukere, Bob Kelly, Nate Sun og Judy Lew, fyller ut skjemaer basert på skjemamalen din. I Begrunnelse-feltet skriver Bob inn Konferanse, Nate skriver inn Kundebesøk, og Judy skriver inn Forretningsreise. Ettersom tekstbokskontroller som bruker en tekstdatatype, som standard ikke støtter sammenslåing av data, vil en leder som slår sammen disse utgiftsrapportene, bare se én verdi i Begrunnelse-feltet; verdien som allerede fantes i målskjemaet. Hvis for eksempel Judys skjema er målskjemaet, vil bare den verdien Judy skrev inn, vises i dette feltet i det sammenslåtte skjemaet.

Brukerne kan slå sammen dataene i feltet eller gruppen fra flere skjemaer ved å tilpasse innstillingene for sammenslåing for feltet eller gruppen en kontroll er bundet til. I dette eksemplet kan du tilpasse innstillingene for tekstbokskontrollen Begrunnelse slik at brukerne kan slå sammen data fra skjemaene som inneholder dette feltet. Du kan tilpasse innstillingene for sammenslåing ytterligere ved å vise et skilletegn mellom hver sammenslåtte verdi. Et skilletegn kan være et mellomrom, et komma, et semikolon, en loddrett linje, et linjeskift, et avsnittsskift eller et understrekingstegn. Hvis Bob for eksempel skriver inn Konferanse i Begrunnelse-feltet, Nate skriver inn Kundebesøk, og Judy skriver inn Forretningsreiser, og du aktiverer sammenslåing for dette feltet og angir komma som skilletegn, vil de sammenslåtte resultatdataene vises som Forretningsreise, Kundebesøk, Konferanse (hvis Judys skjema er målskjemaet).

Obs!: Det settes automatisk inn et mellomrom etter skilletegnene komma og semikolon

Det kan hjelpe å legge til et skilletegn for å skille mellom bestemte verdier, men du kan tilpasse måten data slås sammen på, ytterligere ved å legge til et unikt prefiks i hver verdi i et felt eller en gruppe. Når du legger til et prefiks, kan du velge verdien fra et annet felt eller skrive inn en funksjon som du vil bruke som prefiks. Et prefiks kan hjelpe brukerne å finne kilden til de opprinnelige dataene. Du kan for eksempel la navnet på personen som fylte ut et skjema, en verdi som er skrevet inn i et annet felt, vises som prefiks for en verdi i et annet felt. Når flere skjemaer slås sammen, viser da verdiene fra kildeskjemaet sammenslåtte verdier, og disse verdiene har identifikatorer.

Hvis du for eksempel identifiserer et felt som lagrer et brukernavn som prefiks, og lager en concat-funksjon som legger til et kolon etter hver forekomst av verdien, kan brukerne enkelt se hvem som skrev inn en verdi, selv etter at flere skjemaer er slått sammen. Hvis Judy Lews skjema, i dette eksemplet, er målskjemaet, vises resultatdataene med prefiks som Forretningsreise, Nate Sun Kundebesøk, Bob Kelly: Konferanse.

Obs!: 

 • Prefikset legges ikke til i målskjemaet, i dette tilfellet Judy Lews skjema for å unngå at det legges til overflødige prefikser hvis de sammenslåtte dataene lagres i skjemaet, og skjemaet deretter slås sammen på nytt.

 • Når en bruker slår sammen InfoPath-skjemaer som er lagret på en harddisk eller en nettverksplassering, et SharePoint-nettsted eller i InfoPath-e-postskjemaer i Office Outlook 2007, vises de sammenslåtte resultatdataene i omvendt rekkefølge i forhold til rekkefølgen skjemaene ble valgt i. Hvis for eksempel en bruker velger tre skjemaer, Bobs skjema først, deretter Judys og til slutt Nates, vil Nates data vises først i resultatskjemaet som inneholder sammenslåtte data, etterfulgt av Judys data og til slutt Bobs.

 • I tillegg til å tilpasse sammenslåingsinnstillinger for enkeltkontroller kan du også deaktivere skjemasammenslåing for hele skjemamalen for å forhindre at brukere slår sammen skjemaer som er basert den. Når du deaktiverer skjemasammenslåing, har ikke brukerne som fyller ut skjemaet, tilgang til kommandoen Slå sammen skjemaerFil-menyen.

 • Du kan sikre at skjemamalen er konfigurert riktig for å slå sammen andre skjemaer ved å publisere skjemamalen og deretter opprette og lagre minst fem skjemaer basert på skjemamalen med eksempeldata. Når du har lagret skjemaene, åpner du skjemamalen i utformingsmodus, og klikker deretter ForhåndsvisningStandard-verktøylinjen. Slå sammen eksempelskjemaene i forhåndsvisningsmodus. Hvis skjemaene slå sammen riktig, kan du publisere skjemamalen og la brukerne opprette skjemaer basert på skjemamalen.

 • Gi brukerne instruksjoner for hvordan de skal slå sammen skjemaer. Du kan utvikle denne fremgangsmåten når du tester skjemamalen for sammenslåing.

Til toppen av siden

Sammenslåingshandlinger for felt og grupper

Følgende sammenslåingshandlinger varierer avhengig av datatypen for feltet eller gruppen.

Når du konfigurerer sammenslåingsinnstillinger for alle typer felt eller gruppe, kan du enten velge å ignorere verdiene i kildeskjemaer og beholde verdiene i målskjemaet, eller velge en egendefinert sammenslåingsinnstilling. Tabellen nedenfor beskriver de egendefinerte sammenslåingsinnstillingene for hver type felt eller gruppe.

Type felt eller gruppe

Tilgjengelige sammenslåingsinnstillinger

Eksempler på kontroller som kan være bundet til denne felttypen

Felt som ikke gjentas

 • Slå sammen verdien i målskjemaet med verdiene fra kildeskjemaene

  • Ignorer tomme felt

  • Legg til et skilletegn mellom elementer

  • Legg til et prefiks i hvert element

 • Tekstboks

 • Rullegardinliste

 • Kombinasjonsboks

gjentagende felt

 • Sett inn verdiene fra kildeskjemaer før eller etter verdien i målskjemaet

  • Fjern tomme felt

 • Punktmerket liste

 • Nummerert liste

 • Enkel liste

 • Flervalgsliste

XHTML-felt som ikke skal gjentas

 • Slå sammen verdien i målskjemaet med verdiene fra kildeskjemaene

  • Ignorer tomme felt

  • Legg til et skilletegn mellom elementer

  • Legg til et prefiks i hvert element, og formater prefiksteksten

Boks for rik tekst

Gjentatt XHTML-felt

 • Sett inn verdiene fra kildeskjemaer før eller etter verdien i målskjemaet

  • Fjern tomme felt

 • Punktmerket liste

 • Nummerert liste

 • Enkel liste

 • Gjentagende tabell

attributtfelt

 • Erstatt verdien i målskjemaet med verdien fra kildeskjemaet

  Hvis en bruker velger flere skjemaer, blir verdien fra det siste skjemaet som brukeren velger, verdien som bevares i målskjemaet. Eksempel: Hvis en bruker velger tre skjemaer der brukeren starter med Bobs, velger deretter Judys og deretter Nates skjema, erstatter dataene i attributtfeltet i Nates skjema den opprinnelige verdien i målskjemaet.

  Obs!: Verdien som bevares kan variere. Dette avhenger av operativsystemet til personen som slår sammen skjemaene.

 • Slå sammen verdien i målskjemaet med verdiene fra kildeskjemaene

  • Ignorer tomme felt

  • Legg til et skilletegn mellom elementer

  • Legg til et prefiks i hvert element

Alle kontroller kan ha en attributtfelttype.

Gruppe som ikke gjentas

 • Slå sammen verdien i målskjemaet med verdiene fra kildeskjemaene

 • Inndeling

 • Valgfri inndeling

Gjentatt gruppe

 • Sett inn verdiene fra kildeskjemaer før eller etter verdien i målskjemaet

  • Fjern tomme felt

 • Punktmerket liste

 • Nummerert liste

 • Enkel liste

 • Flervalgsliste

 • Gjentagende tabell

Til toppen av siden

Definere egendefinerte fletteinnstillinger for kontroller

Bruk fremgangsmåtene i dette avsnittet til å definere egendefinerte fletteinnstillinger for standardkontroller og gjentatte kontroller.

Obs!: Når du aktiverer sammenslåingsinnstillinger for en kontroll, aktiverer du sammenslåingsinnstillinger for feltet eller gruppen som kontrollen er bundet til. Sammenslåingsinnstillingene varierer avhengig av felt eller gruppe og datatypen. Enkelte typer felt eller grupper støtter ikke sammenslåing. Du kan også endre sammenslåingsinnstillingene ved å redigere egenskapene for et felt eller en gruppe i datakilden. Dette gjør du ved å høyreklikke et felt eller en gruppe i oppgaveruten Datakilde, klikke Egenskaper på hurtigmenyen, og klikke Sammenslåingsinnstillinger på fanen Regler og fletting.

Blant standardkontrollene finner vi kontroller du vanligvis knytter til innsamling og visning av informasjon. Disse kan være tekstbokser, lister, avmerkingsbokser og knapper. Blant gjentatte og valgfrie kontroller finner vi lister, gjentatte tabeller, gjentatte inndelinger og valgfrie inndelinger. Med disse kontrollene kan brukerne sette inn listeelementer, rader, postsett og valgfri informasjon under utfylling av skjemaer. I for eksempel en mal for utgiftsrapportskjema kan du bruke en gjentatt tabell til å la brukerne legge til så mange rader som nødvendig for å skrive inn det bestemte antall utgiftselementer.

Obs!: 

 • Enkelte kontroller er bundet til felt som ikke kan slås sammen. Verdier i for eksempel datovalgkontroller eller avmerkingsbokskontroller kan ikke slås sammen fordi datatypen de inneholder, ikke kan slås sammen. Kontroller som inneholder digitale signaturer kan aldri slås sammen fordi dette ville ugyldiggjøre den digitale signaturen.

 • Enkelte kontroller inneholder tilleggsalternativer. Når du for eksempel tilpasser innstillingene for sammenslåing for en kontroll med rik tekst, kan du også velge alternativer for skriftformatering.

Definere egendefinerte fletteinnstillinger for standardkontroller

Blant standardkontrollene finner vi tekstbokser, bokser for rik tekst og kombinasjonsbokser. Se Sammenslåingshandlinger for felt og grupper i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!: Kontroller som er lagt til i inndelinger, med andre ord, underordnede kontroller av overordnede kontroller, støtter bare sammenslåing hvis dette er aktivert for den overordnede kontrollen.

 1. Dobbeltklikk kontrollen du vil endre.

 2. Klikk Avansert-fanen i dialogboksen Kontrollegenskaper.

 3. Klikk Sammenslåingsinnstillinger under Flette skjemaer.

 4. Under Handling for dette feltet klikker du Slå sammen verdien i målskjemaet med verdiene fra kildeskjemaene.

 5. Hvis du vil utelate felt som ikke inneholder data, merker du av for Ignorer tomme felt (anbefales) under Sammenslåingsalternativer.

 6. I listen Skill hvert element med velger du et skilletegn som skal vises mellom verdiene i kontrollen i målskjemaet.

  Tekniske detaljer

  Hvis du legger til et skilletegn, kan det hjelpe brukerne å finne ut hvilken bruker som skrev inn dataene når data fra flere skjemaer slås sammen. Hvis du for eksempel velger Komma (,) for en bestemt kontroll, blir dataene fra denne kontrollen skilt med komma når flere skjemaer som er basert på skjemamalen, slås sammen.

 7. Merk av for Begynn hvert element med prefikset for å legge til et prefiks foran hver verdi som vises i kontrollen når brukerne slår sammen skjemaer basert på denne skjemamalen, og velg deretter et element du vil basere prefikset på.

  Hvordan?

  1. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

  2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn formel:

   • Hvis du vil bruke et felt i formelen, klikker du Sett inn felt eller gruppe. Klikk feltet du vil bruke, i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

   • Hvis du vil bruke en funksjon i formelen, klikker du Sett inn funksjon. Velg funksjonen du vil bruke, i dialogboksen Sett inn funksjon, og klikk deretter OK.

    Tips!: Hvis funksjonen krever parametere, velger du funksjonen i dialogboksen Sett inn funksjon, klikker OK, og deretter dobbeltklikker du funksjonen du la til, i Formel-boksen i dialogboksen Sett inn formel, og klikker et felt eller en gruppe. Du finner koblinger til mer informasjon om InfoPath-funksjoner i Se også-delen.

   • Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i Formel-boksen.

  Operasjon

  Symbol

  Legg til

  +

  Trekk fra

  -

  Multipliser

  *

  Divider

  /

  • Obs!: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er satt inn et mellomrom før og etter operatoren. Hvis det ikke finnes mellomrom før og etter operatoren, kan det hende InfoPath tolker den som et skilletegn for en XPath-plassering i stedet for en divisjonsoperator.

  • Hvis du vil kontrollere at formelen har riktig syntaks, klikker du Bekreft formel i dialogboksen Sett inn formel.

Definere egendefinerte fletteinnstillinger for en standardinndeling

Standardinndelinger er beholdere for andre kontroller. Inndelinger kan inneholde kontrollene som vises i oppgaveruten Kontroller, inkludert andre inndelinger. Se Sammenslåingshandlinger for felt og grupper i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!: Kontroller som er lagt til i inndelinger, med andre ord, underordnede kontroller av overordnede kontroller, støtter bare sammenslåing hvis dette er aktivert for den overordnede kontrollen.

 1. Dobbeltklikk inndelingen du vil endre.

 2. Klikk fanen Avansert i dialogboksen Inndelingsegenskaper.

 3. Klikk Sammenslåingsinnstillinger under Flette skjemaer.

 4. Under Handling for denne gruppen klikker du Slå sammen innholdet i gruppene i kilde- og målskjemaet (standard).

  Obs!: Innstillingene for sammenslåing for hvert felt og hver gruppe i denne gruppen bestemmer hvordan dataene slås sammen.

Definere egendefinerte fletteinnstillinger for gjentatte kontroller og inndelinger

Blant gjentatte kontroller finner vi gjentatte inndelinger, gjentatte tabeller og punktlister. Se Sammenslåingshandlinger for felt og grupper i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!: Kontroller som er lagt til i inndelinger, med andre ord, underordnede kontroller av overordnede kontroller, støtter bare sammenslåing hvis dette er aktivert for den overordnede kontrollen.

 1. Dobbeltklikk kontrollen du vil endre.

 2. Klikk Avansert-fanen i dialogboksen Kontrollegenskaper.

 3. Klikk Sammenslåingsinnstillinger under Flette skjemaer.

 4. Under Handling for denne gjentatte gruppen klikker du Sett inn gruppene fra kildeskjemaene i målskjemaet (standard).

 5. Du finner ut hvor gruppene fra kildeskjemaene kommer til å vises i målskjemaet, ved å klikke Etter grupper i målskjemaet eller Foran grupper i målskjemaet under Alternativer for innsetting.

 6. Hvis du vil fjerne tomme verdier fra de sammenslåtte skjemaene, merker du av for Fjern tomme grupper (anbefales).

 7. Du kan kombinere grupper med kontroller som inneholder de samme verdiene, og dermed redusere overflødighet, ved å merke av for Slå sammen grupper med samme feltverdi og deretter klikke knappen ved siden av Felt som skal sammenlignes for å velge feltene som skal kombineres.

Definere egendefinerte fletteinnstillinger valgfrie inndelinger

Valgfrie inndelinger inneholder andre kontroller. Brukerne kan sette inn eller fjerne valgfrie inndelinger når de fyller ut et skjema. Se Sammenslåingshandlinger for felt og grupper i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!: Kontroller som er lagt til i inndelinger, med andre ord, underordnede kontroller av overordnede kontroller, støtter bare sammenslåing hvis dette er aktivert for den overordnede kontrollen.

 1. Dobbeltklikk kontrollen du vil endre.

 2. Klikk Avansert-fanen i dialogboksen Kontrollegenskaper.

 3. Klikk Sammenslåingsinnstillinger under Flette skjemaer.

 4. Under Handling for denne gruppen klikker du Slå sammen innholdet i gruppene i kilde- og målskjemaet (standard).

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×