Utforme en skjemamal basert på en webtjeneste

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan utforme en skjemamal som kan fungere med en webtjeneste, for å spørre etter data, sende data eller spørre etter og sende data.

I denne artikkelen

Oversikt

Vurderinger for kompatibilitet

Før du begynner

Utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring

Utforme en skjemamal med en datatilkobling

Utforme en skjemamal med query datatilkoblinger og sending

Oversikt

Et skjema kan ha én primær datatilkobling, kalt hoveddatatilkoblingen, og det kan eventuelt ha én eller flere sekundære datatilkoblinger. Avhengig av målene for skjemaet kan en datatilkobling spørre etter eller sende skjemadata til en ekstern datakilde, for eksempel en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Når du utformer en skjemamal som er basert på en webtjeneste, har du velge å konfigurere skjemamalen til å tillate at skjemaer som er basert på malen til å motta data fra, sende data til, eller sende og motta data til og fra en webtjeneste. Hvis du utformer en skjemamal som tillater at skjemaer motta data fra en webtjeneste, opprettes en datatilkobling for spørring som den primære datatilkoblingen for skjemaet. Basert på datatilkoblingen, opprettes en viktigste datakilde med spørringsfelt, datafelt og grupper som er basert på XML-skjema for webtjenesten. Spørringsfelt inneholder dataene webtjenesten bruker til å avgjøre hva som skal sendes til skjemaet. Når skjemaer som er basert på denne skjemamalen bruker den primære datatilkoblingen, opprettes en spørring ved hjelp av dataene i spørringsfeltene. Deretter sendes spørringen via datatilkoblingen for spørring til webtjenesten. Webtjenesten returnerer resultatet av spørringen tilbake til skjemaet via datatilkoblingen for spørring.

Ettersom datastrukturen i spørringen og datafeltene må samsvare med måten dataene er lagret på i webtjenesten, kan du ikke endre eksisterende felt eller grupper i hoveddatakilden. Du kan bare legge til felt eller grupper i rotgruppen i hoveddatakilden. Du finner koblinger til mer informasjon om datakilder under Se også.

Når du utformer en skjemamal for å sende data til en webtjeneste, opprettes det en datatilkobling for sending i InfoPath i den primære datatilkoblingen for skjemaet. Dette gjør at brukerne kan sende dataene i skjemaene til webtjenesten. Det legges også til en Send-kommando på Fil-menyen i InfoPath, og Send-knappen på standardverktøylinjen i skjemaet aktiveres. Du kan også tilpasse sendealternativene for skjemaene. Når du oppretter datatilkoblingen for sending, fastsettes det hvilke parametere i webtjenesten som er tilgjengelige for mottak av data. Basert på denne informasjonen kan du angi hvilke felt du vil sende til webtjenesten.

Hvis du utformer en skjemamal for å sende og motta data til og fra en webtjeneste, opprettes det både en datatilkobling for spørring og en datatilkobling for sending i InfoPath.

Følgende webtjenestestandarder brukes i InfoPath for å kommunisere med webtjenester:

 • SOAP (Simple Object Access Protocol)    SOAP er kommunikasjonsprotokollen som definerer XML-meldingene som brukes til å kommunisere med webtjenesten.

 • WSDL (Web Services Description Language)    WSDL er standarden for XML-skjema som brukes til å beskrive plasseringen, kommunikasjonsprotokollene og grensesnittene for en webtjeneste. Bare webtjenester i dokument-/litteralstil kan brukes i InfoPath.

 • UDDI (Universal Description Discovery and Integration)    UDDI er katalogtjenesten som beskriver webtjenestene som tilbys av et firma.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Du kan ikke konfigurere datatilkoblingen for sending i en nettleserkompatibel skjemamal slik at den tillater at brukerne sender endringsinformasjon sammen med skjemadataene til en webtjeneste som godtar et Microsoft ADO.NET-datasett. Endringsinformasjon består av endringene en bruker gjør i dataene som er lagret i en database. Databasen bruker en webtjeneste til å koble brukere til databasen. ADO.NET kan bruke endringsinformasjon til å fastsette hvordan dataene i databasen skal oppdateres. Spør webtjenesteadministratoren om webtjenesten krever endringsinformasjon for å oppdatere en database. Hvis den gjør det, må du utforme en skjemamal der skjemaene bare kan fylles ut ved hjelp av InfoPath.

Til toppen av siden

Før du begynner

Du trenger følgende informasjon fra administratoren for webtjenesten for å kunne utforme en skjemamal som er basert på en webtjeneste:

 • Plasseringen til webtjenesten.

 • Bekreftelse på at webtjenesten bruker koding i dokument-/litteralstil. InfoPath kan bare bruke webtjenester med dokument-/litteralstil.

 • Navnet på webtjenesteoperasjonen som skal sende data til eller motta data fra skjemaene som er basert på denne skjemamalen.

Til toppen av siden

Utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring

Du må gjøre følgende for å kunne utforme en skjemamal med en datatilkobling for spørring:

 1. Opprette skjemamalen    Når du oppretter en skjemamal som kan motta data fra en webtjeneste, opprettes det en primær datatilkobling i InfoPath med en datatilkobling for spørring mellom webtjenesten og et skjema som er basert på denne skjemamalen. Den primære datakilden for skjemamalen opprettes også.

 2. Legge til én eller flere kontroller for å vise spørringsresultatene    Hvis du vil tillate brukere å vise og redigere dataene i feltene i den primære datakilden når de åpner skjemaet, kan du legge til en kontroll i skjemamalen og binder kontrollen til et felt i den primære datakilden.

Trinn 1: Opprette skjemamalen

 1. Velg Utform en skjemamal, på Fil-menyen.

 2. Klikk Skjemamal under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal.

 3. Klikk Webtjeneste i Basert på-listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, merker du av for Aktiver bare funksjoner som er kompatible med webleser.

 5. Klikk OK.

 6. I veiviseren for datatilkobling klikker du Motta data, og deretter klikker du Neste.

 7. På den neste siden i veiviseren angir du plasseringen av webtjenesten, og deretter klikker du Neste.

  Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-Adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er angitt, skriver du inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 8. Klikk webtjenesteoperasjonen som returnerer data til skjemaet, i listen Velg en operasjon, og klikk deretter Neste.

 9. Hvis veiviseren for datatilkobling støter på et ukjent element i XML-skjemaet for webtjenesten, kan det hende at du på neste side i veiviseren blir bedt om å angi eksempelverdier for hver parameter for å fastsette hvilke felt eller grupper som skal legges til i den primære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 10. Hvis webtjenesten godtar endringsinformasjon, blir du på den neste siden i veiviseren spurt om du vil ta med endringsinformasjon i spørringsdataene. I de fleste tilfeller merker du av for Inkluder informasjon om endringer når data sendes og klikker Neste. Hvis du ikke vil ta med endringsinformasjon, fjerner du merket for Inkluder informasjon om endringer når data sendes og klikker Neste.

  Denne avmerkingsboksen er deaktivert hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal.

  Tekniske detaljer

  Denne side i veiviseren vises bare hvis WSDL-filen (Web Services Description Language) for webtjenesten angir at webtjenesten returnerer et Microsoft ADO.NET-datasett.

 11. På neste side i veiviseren skriver du inn et navn på datatilkoblingen.

 12. Kontroller at informasjonen i delen Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

Trinn 2: Legge til én eller flere kontroller for å vise spørringsresultatene

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll til skjemamalen.

 3. Velg gruppen eller feltet du vil binde kontrollen til i dialogboksen Binde kontrollen.

Til toppen av siden

Utforme en skjemamal med en datatilkobling for sending

Du må gjøre følgende for å utforme et skjema med en datatilkobling for sending:

 1. Opprette skjemamalen    Når du oppretter en skjemamal som kan sende data til en webtjeneste, opprettes det en primær datatilkobling i InfoPath med en datatilkobling for sending mellom webtjenesten og et skjema som er basert på denne skjemamalen. Den primære datakilden for skjemamalen opprettes også.

 2. Legge til én eller flere controlsand binde dem til grupper eller felt, eller angi kontrollegenskapene for å vise dataene i et felt    Hvis du vil tillate brukere å redigere dataene i feltene i den primære datakilden, kan du legge til kontroller i skjemamalen og binde kontrollene til felt i den primære datakilden.

 3. Konfigurere sendealternativene    Du kan konfigurere hvilke data du vil sende til webtjenesten, og sendealternativene for skjemaet.

Trinn 1: Opprette skjemamalen

 1. Velg Utform en skjemamal, på Fil-menyen.

 2. Klikk Skjemamal under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal.

 3. Klikk Webtjeneste i Basert på-listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, merker du av for Aktiver bare funksjoner som er kompatible med webleser.

 5. Klikk OK.

 6. I veiviseren for datatilkobling klikker du Send data, og deretter klikker du Neste.

 7. På den neste siden i veiviseren angir du plasseringen til webtjenesten som brukerne skal sende dataene til, og deretter klikker du Neste.

  Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-Adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er angitt, skriver du inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 8. Klikk Neste.

 9. Klikk webtjenesteoperasjonen som tar imot de sendte dataene, i listen Velg en operasjon, og klikk deretter Neste.

 10. På neste side i veiviseren skriver du inn et navn på datatilkoblingen.

 11. Kontroller at informasjonen i delen Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

Trinn 2: Legge til én eller flere kontroller og binde dem til grupper eller felt

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll til skjemamalen.

 3. Velg gruppen eller feltet du vil binde kontrollen til i dialogboksen Binde kontrollen.

 4. Gjenta trinn 2 og 3 for andre kontroller som du vil legge til skjemamalen.

Trinn 3: Konfigurere sendealternativene

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk datatilkoblingen for sending i den primære datatilkoblingen i dialogboksen Datatilkoblinger, og klikk deretter Endre.

 3. Klikk Neste to ganger i veiviseren for datatilkobling.

 4. På den neste siden i veiviseren gjør du ett av følgende for å velge hvilke data i skjemaet som skal sendes for hver parameter i webtjenesten:

  Sende dataene i et felt eller gruppe

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk Felt eller gruppe under Parameteralternativer.

  3. Klikk Endre Datakilde-knappen .

  4. Klikk feltet eller gruppen som inneholder dataene du vil sende, i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  5. I boksen Omfatter klikker du Bare tekstelementer og underordnede elementer for å sende bare dataene i dette feltet, og de underordnede elementene for feltet eller gruppen, eller klikk XML-undertre, inkludert merket element for å sende feltnavnet, dataene i feltet og de underordnede elementene i den valgte gruppen eller det valgte feltet.

  Sende alle dataene i skjemaet

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  Sende dataene som en streng

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  3. Merk av for Send data som en streng.

   Obs!: Vanligvis merker du denne avmerkingsboksen for å sende digitalt signerte data. I de fleste tilfeller fjerner du merket for denne avmerkingsboksen.

  Tekniske detaljer om ADO.NET-datasett objekter

  Hvis webtjenesten krever et ADO.NET-datasettobjekt, velger du en datasettnode når du konfigurerer denne datatilkoblingen. Hvis du bruker en annen nodetype for en datatilkobling til en webtjeneste som krever et datasett med ActiveX-dataobjekter (ADO), vil sendingen mislykkes.

 5. Klikk Neste.

 6. Klikk Fullfør.

 7. Klikk Lukk.

 8. Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i dialogboksen Sendealternativer.

   Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 9. Hvis du ikke vil at andre skal bruke en Send-kommando eller Send-knappen på standardverktøylinjen når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   1. Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   2. Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   3. Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Utforme en skjemamal med datatilkoblinger for spørring og sending

Du må gjøre følgende for å kunne utforme en skjemamal med datatilkoblinger både for spørring og sending:

 1. Opprette skjemamalen    Når du oppretter en skjemamal som både kan spørre etter og sende data til en webtjeneste, opprettes det en primær datatilkobling mellom skjemamalen og webtjenesten med en datatilkobling for spørring og en datatilkobling for sending. Den primære datakilden for skjemamalen opprettes også i InfoPath.

 2. Legge til en kontroll og binde den til et felt for å vise dataene i et felt    Du kan legge til kontroller i skjemamalen og deretter binde dem til felt i den primære datakilden for å tillate at brukerne viser og redigerer dataene i felten ei den primære datakilden.

 3. Konfigurere sendealternativene    Du kan konfigurere hvilke data du vil sende til webtjenesten, og sendealternativene for skjemaet.

Trinn 1: Opprette skjemamalen

 1. Velg Utform en skjemamal, på Fil-menyen.

 2. Klikk Skjemamal under Utform en ny i dialogboksen Utform et skjema.

 3. Klikk Webtjeneste i Basert på-listen.

 4. Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, merker du av for Aktiver bare funksjoner som er kompatible med webleser.

 5. Klikk OK.

 6. I veiviseren for datatilkobling klikker du Motta og send data, og deretter klikker du Neste.

 7. På den neste siden i veiviseren angir du plasseringen for webtjenesten med operasjonen som sender data til skjemamalen, og deretter klikker du Neste.

  Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-Adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er angitt, skriver du inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 8. Klikk webtjenesteoperasjonen som returnerer data til skjemaet, i listen Velg en operasjon, og klikk deretter Neste.

 9. Hvis veiviseren for datatilkobling støter på et ukjent element i XML-skjemaet for webtjenesten, kan det hende at du på neste side i veiviseren blir bedt om å angi eksempelverdier for hver parameter for å fastsette hvilke felt eller grupper som skal legges til i den primære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 10. Hvis webtjenesten godtar endringsinformasjon, blir du på den neste siden i veiviseren spurt om du vil ta med endringsinformasjon i spørringsdataene. I de fleste tilfeller merker du av for Inkluder informasjon om endringer når data sendes og klikker Neste. Hvis du ikke vil ta med endringsinformasjon, fjerner du merket for Inkluder informasjon om endringer når data sendes og klikker Neste.

  Avmerkingsboksen er deaktivert hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal.

  Tekniske detaljer

  Denne side i veiviseren vises bare hvis WSDL-filen (Web Services Description Language) for webtjenesten angir at webtjenesten returnerer et ADO.NET-datasett.

 11. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et navn på datatilkoblingen for spørring, og deretter klikker du Neste.

 12. På den neste siden i veiviseren angir du plasseringen til webtjenesten som brukerne skal sende skjemaene til, og deretter klikker du Neste.

  Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-Adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er angitt, skriver du inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 13. Klikk webtjenesteoperasjonen som tar imot de sendte dataene, i listen Velg en operasjon, og klikk deretter Neste.

 14. På den neste siden i veiviseren gjør du ett av følgende for å velge hvilke data i skjemaet som skal sendes for hver parameter i webtjenesten:

  Sende dataene i et felt eller gruppe

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk Felt eller gruppe under Parameteralternativer.

  3. Klikk Endre Datakilde-knappen .

  4. Klikk feltet eller gruppen som inneholder dataene du vil sende, i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  5. I boksen Omfatter klikker du Bare tekstelementer og underordnede elementer for å sende bare dataene i dette feltet, og de underordnede elementene for feltet eller gruppen, eller klikk XML-undertre, inkludert merket element for å sende feltnavnet, dataene i feltet og de underordnede elementene i den valgte gruppen eller det valgte feltet.

  Sende alle dataene i skjemaet

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  Sende dataene som en streng

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  3. Merk av for Send data som en streng.

   Vanligvis merker du denne avmerkingsboksen for å sende digitalt signerte data. I de fleste tilfeller fjerner du merket for denne avmerkingsboksen.

  Tekniske detaljer om ADO.NET-datasett objekter

  Hvis webtjenesten krever et ADO.NET-datasettobjekt, velger du en datasettnode når du konfigurerer denne datatilkoblingen. Hvis du bruker en annen nodetype for en datatilkobling til en webtjeneste som krever et ADO.NET-datasett, vil sendingen mislykkes.

 15. Klikk Neste.

 16. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et navn på datatilkoblingen for sending, og deretter klikker du Fullfør.

Trinn 2: Legge til en kontroll og binde den til et felt for å vise dataene i et felt

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll til skjemamalen.

 3. Velg feltet du vil binde kontrollen til i dialogboksen Binde kontrollen.

Trinn 3: Konfigurere sendealternativene

 1. Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i dialogboksen Sendealternativer.

   Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 2. Hvis du ikke vil at andre skal bruke en Send-kommando eller Send-knappen på standardverktøylinjen når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   • Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×