Tilpasse standardinnstillinger for databasene

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan tilpasse forskjellige innstillinger for Access-skrivebordsdatabase ved å klikke fil > Alternativer > Klientinnstillinger. Innstillingene du gjør fra denne kategorien gjelder for alle Access skrivebordsdatabase filer som ligger på datamaskinen.

Obs!: Hvis du bruker Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen > Alternativer > Avansert for å se disse alternativer og innstillinger.

Obs!: Denne artikkelen gjelder ikke webapper for Access – den typen databaser du utformer med Access og publiserer på nettet.

Hva du vil gjøre?

Tilpasse virkemåten for markører og taster

Angi alternativer for funksjonsvisning

Endre utskriftsalternativene

Angi vanlige alternativer for databasen

Tilpasse avanserte alternativer for programmet

Angi alternativer for språkspesifikk visning

Tilpasse virkemåten for markører og taster

Bruk alternativene nedenfor til å angi markøren virkemåte når du bruker enkelte taster. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir språkspesifikke Markørens virkemåte, kan du se delen MarkørbevegelseAngi alternativer for språkspesifikk visning senere i denne artikkelen.

Slik angir du handlingen for hvordan markøren beveger seg når du har trykket ENTER:

Alternativ

Beskrivelse

Ikke flytt

Beholder markøren i det gjeldende feltet.

Neste felt

Flytter markøren til neste felt. Det neste feltet er plassert enten til høyre eller til venstre for det gjeldende feltet som standard, avhengig av hvordan du tekstretningen er angitt. Denne innstillingen er standardvalget.

Neste post

Flytter markøren til det gjeldende feltet for neste post. Når du viser flere poster, er den neste posten den posten som er rett nedenfor den gjeldende posten.

Hvis du vil angi hvordan markøren oppfører seg i skjemaer og dataark når du bruker ENTER, TAB og piltaster, kan du velge et alternativ fra delen Virkemåte ved inngang i felt:

Alternativ

Beskrivelse

Merk hele feltet

Merker hele feltet når markøren flyttes til dette feltet.

Gå til begynnelsen av feltet

Flytter til begynnelsen av feltet når markøren flyttes til dette feltet.

Gå til slutten av feltet

Flytter til slutten av feltet når markøren flyttes til dette feltet.

Bruk alternativene for Virkemåte for piltaster til å tilpasse hvordan markøren beveger seg når du bruker piltastene:

fokusvisning av alternativene for piltastbevegelse

Alternativ

Beskrivelse

Neste felt

Flytter markøren til neste eller forrige felt når du trykker høyre eller venstre piltast, i henhold til språkinnstillingene.

Neste tegn

Flytter markøren til neste eller forrige tegn i et felt når du trykker høyre eller venstre piltast.

Markøren stopper i første/siste felt

Når dette er valgt, hindrer det at venstre og høyre piltast flytter markøren fra første eller siste felt i forrige eller neste post.

Til toppen av siden

Angi alternativer for funksjonsvisning

Du kan tilpasse følgende innstillinger for å vise nyttige funksjoner, for eksempel animasjoner og statuslinjer fra Vis-alternativene.

Alternativ

Beskrivelse

Vis dette antallet nylig brukte databaser

Angi eller endre antallet nylig brukte filer som vises i ruten Nylig brukte databaser.

Rask tilgang til det angitte antallet nylig brukte databaser

Angi eller endre antallet nylig brukte filer som vises under Alternativer i Backstage. Legg merke til at dette alternativet er tilgjengelig for Access 2013 og senere versjoner.

Vis dette antallet ulåste nylig brukte mapper

Angi eller endre hvor mange ulåste nylig brukte mapper som vises i ruten Nylig brukte databaser. Legg merke til at dette alternativet er tilgjengelig for Access 2013 og senere versjoner.

Ikke Vis Backstage ved åpning eller lagring av filer

Skjuler Backstage-visningen når du åpner eller lagrer filer. Legg merke til at dette alternativet er tilgjengelig for Access 2013 og senere versjoner.

Statuslinje

Viser statuslinjen nederst i Access-vinduet.

Vis animasjoner

Aktiverer animasjonsfunksjoner, for eksempel animert innsetting av nye kolonner i dataark.

Vis handlingsflagg i dataark

Viser handlingsflagg i dataarkene.

Vis handlingsflagg i skjemaer og rapporter

Viser handlingsflagg i skjemaer og rapporter.

Vis i makroutforming - Navn-kolonnen

Access 2007. Viser Makronavn-kolonnen i makroutforming. Du kan også vise eller skjule denne kolonnen ved å klikke Makronavn i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming Vær oppmerksom på at hvis du slår av dette alternativet, men du deretter åpner en makro (i utformingsvisning) som inneholder makronavn på, blir den skjulte kolonnen synlig. Denne innstillingen gjelder for alle databaser, men du kan bruke Makronavn-kommandoen til å deaktivere denne innstillingen for den gjeldende makroen.

Vis i makroutforming - betingelser-kolonnen

Access 2007. Viser kommandoen betingelser i makroutforming. Du kan også vise eller skjule denne kolonnen ved å klikke betingelser i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming at hvis du deaktivere dette alternativet, men du deretter åpner en makro (i utformingsvisning) som inneholder én eller flere betingelser, skjult kolonne vil være synlig. Denne innstillingen gjelder for alle databaser, men du kan bruke kommandoen betingelser til å deaktivere denne innstillingen for den gjeldende makroen.

Til toppen av siden

Endre utskriftsalternativene

Du kan angi standardmarger ved å bruke alternativene under Utskrift. Du kan også tilpasse sideoppsettet og utskriftsalternativene før du skriver ut en rapport eller et dataark.

Alternativ

Beskrivelse

Venstre marg

Endrer standard venstre marg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Hvis du vil endre margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk kategorien fil, klikk Skriv ut, klikk Skriv ut på nytt, og angi deretter alternativene i dialogboksen Skriv ut.

Høyre marg

Endrer standard høyre marg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Hvis du vil endre margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk kategorien fil, klikk Skriv ut, klikk Skriv ut på nytt, og klikk deretter Utskriftsformat i dialogboksen Skriv ut.

Toppmarg

Endrer standard toppmarg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Slik endrer du margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk kategorien fil, klikk Skriv ut, klikk Skriv ut på nytt og klikk deretter Utskriftsformat i dialogboksen Skriv ut.

Bunnmarg

Endrer standard bunnmarg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Slik endrer du margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk kategorien fil, klikk Skriv ut, klikk Skriv ut på nytt og klikk deretter Utskriftsformat i dialogboksen Skriv ut.

Obs!: Hvis du vil endre margene i eksisterende skjemaer og rapporter ved hjelp av Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen og bruker kommandoen Utskriftsformat.

Til toppen av siden

Angi vanlige alternativer for databasen

Bruk et av de følgende alternativene til å tilpasse hvordan Access skal oppføre seg når du utfører enkelte vanlige oppgaver:

Alternativ

Beskrivelse

Vis feil i brukergrensesnitt i tillegg

Dette alternativet finnes i Standard-delen og kan være nyttig hvis du er en utvikler. Velg alternativet der Access viser feilene i koden for egendefinering av brukergrensesnitt.

Gi tilbakemelding med lyd

Spiller tilgjengelige lyder som er knyttet til programhendelser i Microsoft Office, som å åpne, lagre og skrive ut filer og vise feilmeldinger. Lyder som er knyttet til forskjellige hendelser, kan endres i dialogboksen Lydegenskaper i Windows Kontrollpanel. Hvis du merker av for eller fjerner merket for Gi tilbakemelding med lyd i et Office-program, er lyden på eller av i alle andre Office-programmer også. Hvis du vil endre lyden som er knyttet til en hendelse, åpner du Lyder-mappen i Windows Kontrollpanel. Datamaskinen må ha et lydkort for å kunne spille av de fleste lyder.

Bruk firesifret årsformat

Denne databasen Angir standard årsformat for den gjeldende åpne databasen til fire sifre (åååå).

Obs!:  Denne innstillingen erstatter innstillingen Alle databaser for den åpne databasen.

Alle databaser Angir standard årsformat for alle databaser til fire sifre (åååå).

Åpne sist brukte database når Access starter

Dette alternativet er plassert under Avansert-delen. Når dette er valgt, åpnes Access den siste brukte databasen i stedet for viser Microsoft Access-siden. Det finnes to måter å åpne den siste brukte databasen: delt åpnes sist brukte database for delt bruk. Dette er standardinnstillingen. Eksklusiv åpnes den siste brukte databasen i alenemodus for én enkelt bruker.

Standard postlåsing

Disse alternativene er plassert under Avansert-delen.

Ingen låser Poster er åpne for redigering.

Alle poster Låser alle postene i et åpent skjema eller dataark og låser poster i underliggende tabeller. Poster forblir låst så lenge du har objektene åpne.

Redigert post Låser bare posten du redigerer.

Til toppen av siden

Angi alternativer for handlingene søk og erstatt

Angi søk og søk/erstatt virkemåten ved hjelp av følgende alternativer i delen redigering.

Alternativ

Beskrivelse

Hurtigsøk

Søker i det gjeldende feltet og sammenligner hele feltet med søkestrengen.

Fullt søk

Søker i alle felt og sammenligner alle deler av et felt.

Søk etter begynnelsen av felt

Søker i det gjeldende feltet og sammenligner de innledende tegnene i feltet.

Til toppen av siden

Angi alternativer for å vise bekreftelsesmeldinger

Bruk alternativene nedenfor til å angi hvilke meldingen vises når noen brukerhandlinger er fullført.

Alternativ

Beskrivelse

Postendringer

Viser en bekreftelsesmelding når du endrer en post.

Sletting av dokumenter

Viser en bekreftelsesmelding når du sletter et databaseobjekt.

Redigeringsspørringer

Viser en bekreftelsesmelding når du kjører en tilføyingspørring, oppdateringsspørring, slettespørring eller en lag tabell-spørring mot en Access-database.

Til toppen av siden

Tilpasse avanserte alternativer for programmet

Alternativ

Beskrivelse

Åpne databaser med låsing på postnivå

Angir låsing på postnivå som standard for den gjeldende åpne databasen. Hvis du deaktiverer dette alternativet, angis låsing på sidenivå som standard for den åpne databasen. Valget du foretar, gjelder for data i skjemaer, dataark og kode som bruker et postsettobjekt til å gjennomløpe poster i løkke. Dette alternativet gjelder ikke for redigeringsspørringer eller kode som utfører masseoperasjoner ved hjelp av SQL-setninger.

OLE/DDE-tidsavbrudd (sek)

Kontroller intervallet hvoretter forsøk Access et mislykket forsøk på OLE- eller DDE. Gyldige verdier: 0-300. Standardverdi: 30.

Oppdateringsintervall (s)

Hvor mange sekunder hvoretter oppdateres Access automatisk poster i dataark- eller visninger. Gyldige verdier: 0-32 766. Standardverdi: 60. En verdi på 0, hindrer oppdatering.

Antall oppdateringsforsøk

Hvor mange ganger Access prøver å lagre en endret post som er låst av en annen bruker. Gyldige verdier: 0-10. Standardverdi: 2.

ODBC-oppdateringsintervall (sek)

Intervallet hvoretter oppdaterer Access automatisk data samlet gjennom en ODBC-tilkobling. Denne innstillingen trer i kraft bare når databasen er delt på et nettverk. Gyldige verdier: 0-32 766. Standardverdi: 1500. Verdien null, hindrer oppdatering.

Oppdateringsforsøk (MS)

Antall millisekunder hvoretter Access prøver å lagre en endret post som er låst av en annen bruker. Gyldige verdier: 0-1, 000. Standardverdi: 250.

DDE-operasjoner

Ignorer DDE-forespørsler gir Access muligheten til å ignorere DDE-forespørsler fra andre programmer.

Aktiver DDE-oppdatering angir at Access skal oppdatere DDE-koblinger basert på intervallet spesifisert i boksen Oppdateringsintervall (s).

Kommandolinjeargumenter

Skriv inn argumenter som skal kjøres når du starter Access eller åpner en Access-database.

Krypteringsmetode

Disse to alternativer er tilgjengelige i Access 2010 og senere versjoner.

Bruk eldre kryptering (god for flere brukere databaser og bakoverkompatibilitet): bruke eldre krypteringsmetoden finnes i Access 2007.

Bruk standard kryptering (høyere sikkerhet): Krypteringsverktøyet i Access 2010 og senere versjoner kombinerer og forbedrer to eldre verktøy – koding og databasepassord. Når du bruker et databasepassord til å kryptere en database, gjør du alle data kan leses med andre verktøy, og du tvinge brukere til å angi et passord for å bruke databasen. Kryptering brukt i Access 2010 og senere versjoner bruker en sterkere algoritmen enn det som ble brukt i tidligere versjoner av Access.

Standardtema

Klikk Bla gjennom for å velge et standardtema, skrifttema eller farger for databasen.

Til toppen av siden

Angi alternativer for språkspesifikk visning

Du kan finne disse alternativene under redigering-delen.

Alternativ

Beskrivelse

Standardretning

Venstre mot høyre: Angir visningen av nye objekter fra venstre mot høyre, som kjent blant dem som bruker engelsk og europeiske språk. Denne innstillingen viser for eksempel det første feltet i en tabell fra kolonnen lengst til venstre og legger til nye felt i høyre for kolonnen, og plasserer postnummerboksen og navigasjonsknappene i dataarkvisning i hjørnet nederst til venstre.

Høyre mot venstre: Angir visningen av nye objekter fra høyre mot venstre, som kjent blant dem som bruker språk fra Midt-Østen. Denne innstillingen viser for eksempel det første feltet i en tabell fra kolonnen lengst til høyre og legger til nye felt til venstre for kolonnen, og plasserer postnummerboksen og navigasjonsknappene i tabelldataarkvisning i hjørnet nederst til høyre.

Markørbevegelse

Logisk: Angir at bevegelse av markøren skal følge språkretningen i den aktuelle teksten, i toveis tekst. Når du for eksempel bruker piltastene til å bevege deg gjennom arabisk og deretter norsk tekst i samme setning, flytter innsettingspunktet seg fra høyre mot venstre gjennom den arabiske teksten og begynner deretter ved tegnet lengst til venstre i det norske ordet og fortsetter fra venstre mot høyre.

Visuelt: Angir at bevegelse av markøren skal gå mot tegnet som visuelt kommer etter, i toveis tekst. Når du for eksempel bruker piltastene for å bevege deg fra høyre mot venstre gjennom arabisk, og deretter norsk tekst i samme setning, flytter innsettingspunktet seg fra høyre mot venstre gjennom den arabiske teksten, og fortsetter deretter ved tegnet lengst til høyre i det norske ordet og fortsetter fra høyre mot venstre.

Bruk Hijri-kalender

Når dette alternativet er tilgjengelig, kan du velge det for å basere den underliggende datoreferansen på månekalenderen. Hvis alternativet ikke er valgt, bruker databasen den gregorianske kalenderen.

Obs!: Access anbefaler at du velger en kalendertype første gang du oppretter en database i Access, og at du deretter ikke endrer denne innstillingen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×