Share schedule and task details with a Visio Gantt chart

Share schedule and task details with a Visio Gantt chart

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

A Gantt chart helps you schedule your project tasks and then helps you track your progress. To communicate detailed task and schedule information to managers or other team members, you can create a Gantt chart in Microsoft Visio. You can also use a Gantt chart to manage the project's schedule at the task level.

Set up a Gantt chart

 1. In the Categories list, click the Schedule category.

 2. Klikk Gantt, og klikk deretter Opprett.

 3. I dialogboksen Alternativer for Gantt-diagram angir du datoene for tidsskalaen:

  • Velg kategorien Dato, og velg deretter de ønskede alternativene.
   Hovedenheter er den lengste tidsenheten (for eksempel år eller måneder) du vil bruke i diagrammet, og Delenheter er den korteste (for eksempel dager eller timer).

  • I kategorien Format klikker du figurene og etikettene du vil bruke på oppgavefelt, milepæler og sammendragslinjer, og klikker deretter OK.
   Hvis du ikke er sikker på hvilken formatering du skal velge, kan du bare akseptere standardvalgene. Du kan endre formateringen senere.

Legge til data i et Gantt-diagram

Oppgaver

Hver oppgave i et Gantt-diagram opptar en rad i diagramrammen. Når du skriver inn oppgavenavn i celler i Oppgavenavn-kolonnen, vises oppgavevarigheter som oppgavefelt i området under tidsskalaen.

Mål

Handling som skal utføres

Endre et oppgavenavn

 • Klikk cellen i Oppgavenavn-kolonnen som inneholder oppgaven, og skriv deretter inn et nytt navn.

Angi eller endre oppgavevarighet

 • Klikk cellen i Gantt-diagramrammen som inneholder varigheten eller datoen som du vil endre, og skriv deretter inn den nye informasjonen.

Type varighet:

 • 1h for 1 hour

 • 1d for 1 day

 • 1w for 1 week

 • 1m for 1 month

Legge til nye oppgaverader

 • Dra en Rad-figur fra Figurer-vinduet, og slipp den på ønsket sted på diagrammet.

Legge til indikatorer for fullføringsprosent i oppgaver

 1. Velg kolonnen til venstre for der du vil ha en kolonne for fullføringsprosent.

 2. Klikk Sett inn i Kolonner-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 3. Velg % fullført under Kolonnetype, og klikk deretter OK.

Mens oppgaven utføres, skriver du inn fullføringsprosenten for oppgaven i den nye kolonnen. Det vises en indikator for fullføringsprosent i det nye oppgavefeltet.

Slette en oppgave

 • Velg en celle i raden som representerer oppgaven du vil slette, og klikk deretter Slett i Oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Milepæler

Siden en milepæl representerer en viktig hendelse i en tidsplan i stedet for en oppgave, angir du varigheten til null.

Mål

Handling som skal utføres

Legge til en ny milepæl

 1. Dra en Milepæl-figur fra Figurer-vinduet, og slipp den på ønsket sted i diagrammet.

 2. Høyreklikk cellen i Start-kolonnen for raden som representerer milepælen, og klikk deretter Rediger dato på hurtigmenyen.

 3. Angi dato og klikk OK. Datoen i Slutt-kolonnen endres for å samsvare med datoen i Start-kolonnen, og Varighet er satt til null (0).

Konvertere en eksisterende oppgave til en milepæl

 • Type a duration of zero (0) in the Duration column of the row representing the task that you want to convert to a milestone.

Endre utseende på en milepælindikator

 • Høyreklikk milepælindikatoren, og klikk deretter Alternativer for aktiviteter på hurtigmenyen. Velg ønskede alternativer, og klikk deretter OK.

Slette en milepæl

 • Velg en celle i raden som representerer milepælen du vil slette, og klikk deretter Slett i Oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Oppgavesammendrag

Du kan bruke et oppgavesammendrag når du vil kombinere flere underordnede oppgaver under én samleoppgave.

Mål

Handling som skal utføres

Opprette underordnede oppgaver under et oppgavesammendrag

Et oppgavesammendrag er en normal oppgaverad. Den oppsummerer de underordnede oppgavene som er rykket inn under den. Slik oppretter du underordnede oppgaver:

 1. Velg en celle som inneholder et oppgavenavn. Hvis du vil merke flere oppgaver, holder du ned SKIFT-tasten mens du klikker.

 2. Klikk Innrykk i Oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Den innrykkede oppgaven er nå underordnet oppgavesammendraget over den.

Angi varigheten for et oppgavesammendrag

 1. I raden for den første underordnede oppgaven klikker du cellen i Start-kolonnen, og deretter skriver du inn startdatoen for oppgaven.

 2. For den samme underordnede oppgaven klikker du cellen i Slutt-kolonnen, og deretter skriver du inn sluttdatoen for oppgaven.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 for hver underordnede oppgave.

Varigheten for oppgavesammendraget fylles ut automatisk når du har lagt til informasjon om oppgavevarighet for alle underordnede oppgaver.

Redusere innrykk for en oppgave

 • Høyreklikk navnet på oppgaven du vil redusere innrykket for, og klikk deretter Reduser innrykk på hurtigmenyen.

Endre utseende på et oppgavefelt

 1. Høyreklikk tidsfeltet for et oppgavesammendrag du vil endre, og klikk deretter Alternativer for aktiviteter på hurtigmenyen.

 2. Under Sammendragslinjer velger du symbolene du vil bruke for starten og slutten til linjene, og deretter klikker du OK.

Avhengigheter (koblede oppgaver)

Når du gjør én oppgave i Gantt-diagrammet avhengig av en annen, kobles de to oppgavefeltene sammen av en pil. Hvis du endrer en dato eller varighet for oppgaven som en annen oppgave er avhengig av, endres også datoene for den avhengige oppgaven.

Mål

Handling som skal utføres

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Velg navnecellene til oppgavene og milepælene du vil koble til. Hold nede CTRL-tasten for å merke flere oppgaver.

 2. Klikk Kobling i Oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Merk oppgavene med avhengigheter du vil bryte, ved å klikke i cellene som inneholder oppgavenavnene. Hold nede CTRL-tasten for å merke flere oppgaver.

 2. Klikk Fjern kobling i Oppgaver-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Endre stilen for avhengighetspiler

 • Mens Gantt-diagrammet er åpent, høyreklikker du tegningssiden og klikker S-koblinger.

Legg til kolonner

Mål

Handling som skal utføres

Endre navn på en eksisterende kolonne

 • Klikk overskriften for kolonnen du vil endre navn på, og skriv deretter inn et nytt navn.

Legge til en ny forhåndsdefinert datakolonne

 1. Velg overskriften til kolonnen til venstre for der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Klikk Sett inn i Kolonner-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 3. I Kolonnetype-listen klikker du kolonnenavnet som samsvarer med datatypen du vil legge til, og deretter klikker du OK.

Legge til en ny datakolonne du definerer selv

 1. Velg overskriften til kolonnen til venstre for der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. Klikk Sett inn i Kolonner-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 3. I Kolonnetype-listen klikker du en av de brukerdefinerte kolonnene som samsvarer med formatet dataene skal være i (for eksempel Brukerdefinert desimal, Brukerdefinert tekst eller Brukerdefinert tid), og deretter klikker du OK.

 4. Skriv inn et nytt navn på kolonnen.

Obs!: Hvis du legger til mer enn én tekstkolonne, velger du et annet brukerdefinert tekstalternativ hver gang. Velg for eksempel Brukerdefinert tekst 1 for den første kolonnen, Brukerdefinert tekst 2 for den andre kolonnen, osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Velg overskriften til kolonnen du vil slette (skjule).

 • Klikk Skjul i Kolonner-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Obs!: Når du sletter eller skjuler en kolonne i diagrammet, bevares dataene fra kolonnen i en fil. Hvis du vil vise kolonnen igjen senere, høyreklikker du en kolonneoverskrift, og klikker deretter Sett inn kolonne. På listen velger du kolonnen du vil vise igjen, og klikker deretter OK.

Slette (skjule) en datakolonne

 1. Klikk overskriften for kolonnen du vil flytte.

 2. Dra kolonnen til den nye plasseringen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte en kolonne til venstre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til venstre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for tidsskalaområdet, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i tidsskalaområdet.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala for hovedenheter og delenheter som gjelder fra datoen prosjektet begynner, til datoen det slutter. Du kan definere tidsenhetene for tidsskalaen, start- og sluttdatoen, og antall dager du regner som ikke-arbeidsdager.

Mål

Handling som skal utføres

Endre start- og/eller sluttdato

 1. Klikk Diagramalternativer i Behandle-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 2. Angi datoområde under Tidsskalaområde i dialogboksen Alternativer for Gantt-diagram.

Endre tidsenheter

 1. Klikk Diagramalternativer i Behandle-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 2. Velg ønskede Hovedenheter og Delenheter under Tidsenheter i dialogboksen Alternativer for Gantt-diagram, og klikk deretter OK.

Angi ikke-arbeidsdager

 1. Klikk Konfigurer arbeidstid i Administrer-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

 2. Velg ønskede alternativer for Arbeidsdager og Arbeidstid i dialogboksen Konfigurer arbeidstid, og klikk deretter OK.

Bla til en bestemt oppgave eller milepæl

 1. Merk oppgaven eller milepælen du vil rulle til, ved å klikke i cellen som inneholder oppgavenavnet.

 2. Klikk Bla til aktivitet i Navigasjon-gruppen i kategorien Gantt-diagram.

Bla til en bestemt dato

 • To scroll to the end of the timescale, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Go to Finish.

 • To scroll one minor unit to the left, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Next.

 • To scroll one minor unit to the right, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Previous.

 • To scroll to the beginning of the timescale, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Go to Start.

Endre bredden på tidsskalaområdet

 1. Velg tidsskalakolonnen.

 2. Dra markeringshåndtaket til høyre i kolonnen i ønsket retning slik at området får ønsket bredde.

Vise flere tidsenheter

 1. Klikk den heltrukne linjen som omslutter rammen for Gantt-diagrammet.

 2. Dra markeringshåndtaket i midten til høyre på rammen mot høyre.

Obs!: Når du utvider tidsskalaen for å vise flere tidsenheter, endrer du også sluttdatoen som er knyttet til prosjektet.

Hva vil du gjøre?

Use a Gantt chart as a communication tool

Set up a Gantt chart

Add data to a Gantt chart

Print a large Gantt chart

Use a Gantt chart as a communication tool

In a Gantt chart, graphical elements such as bars and arrows represent tasks and the dependencies between them so you can track how the changes in one task affect the others.

You can also group several subordinate tasks under one summary task and add descriptions, required resources, and completion percentages to each task.

Tasks are displayed as bars on a timescale.

Datakolonner for Gantt-diagram

You can quickly produce a visually appealing annotated schedule for a presentation by applying a color scheme and adding text labels to a Gantt chart.

If you start a schedule for a complex project as a Visio Gantt chart, you can easily export the schedule data to Microsoft Project 2010, and then use Project to plan and manage the project in detail.

Product

Use when

Visio

 • You want to prepare a visually appealing annotated schedule for a presentation.

 • You want to define the basic tasks in a schedule in the early stages of a project.

 • Your schedule includes fewer than 30 tasks.

Project

 • You want to use a full-featured project management tool for planning and scheduling a project.

 • Your schedule includes dozens of tasks.

 • You need to assign multiple resources to tasks or connect schedules for different projects.

Top of Page

Set up a Gantt chart

 1. Klikk på NyFil-fanen.

 2. Under Choose a Template, click Schedule, and then double-click Gantt Chart.

 3. In the Gantt Chart Options dialog box, set up the dates for the timescale. You can also choose how you want to format the task bars, milestones, and other chart elements:

  • Click the Date tab, and then choose the options that you want.

   Obs!: Major units are the longest unit of time (such as years or months) that you want to use in the chart, and Minor units are the smallest (such as days or hours).

  • On the Format tab, click the shapes and labels that you want to use on the task bars, milestones, and summary bars, and then click OK.
   Dialogboksen Alternativer for Gantt-diagram

Obs!:  If you aren't sure what formatting to choose, just accept the default choices. You can change the formatting later.

A chart frame up close

After you set up a Gantt chart, a generic chart frame appears.

The frame is like a blank canvas on which you can paint the details of your schedule:

 • In the Task Name column, click a cell, and then type to replace the generic text with a specific task name. You can add more tasks as your project progresses.

 • Initially, the dates in the Start and Finish columns reflect the start date that you specified for the project. To change the date, click a cell, and then type.

 • The Duration column updates automatically as you type new start and finish dates. You can also type one of the dates and the duration to indicate the length of a task.

 • In the Timescale (the area labeled 2000 with months shown below), Major units are on top, and Minor units are on the bottom. The timescale starts and ends with the start and finish dates that you specified. As you add task start and end dates or durations, task bars appear in the area below the timescale, and the area expands.

Tips!: To record additional data about each task, you can add more columns. For example, you can add a Resource column so your Gantt chart reflects who is responsible for each task.

Top of Page

Legge til data i et Gantt-diagram

You can fill the frame with data that reflects the details of your project schedule. You can add and refine the following schedule elements:

Tasks

Milestones

Summary tasks

Dependencies (Linked tasks)

Data columns

Timescale

Oppgaver

Datakolonner for Gantt-diagram

Hver oppgave i et Gantt-diagram opptar en rad i diagramrammen. Når du skriver inn oppgavenavn i celler i Oppgavenavn-kolonnen, vises oppgavevarigheter som oppgavefelt i området under tidsskalaen.

Mål

Handling som skal utføres

Endre et oppgavenavn

 • Klikk cellen i Oppgavenavn-kolonnen som inneholder oppgaven, og skriv deretter inn et nytt navn.

Angi eller endre oppgavevarighet

 • Klikk cellen i Gantt-diagramrammen som inneholder varigheten eller datoen som du vil endre, og skriv deretter inn den nye informasjonen.

Obs!: Type varighet:

 • 1h for 1 hour

 • 1d for 1 day

 • 1w for 1 week

 • 1m for 1 month

Add new tasks at the bottom of the Gantt chart

 • Select the Gantt chart frame by clicking the solid line that surrounds the chart. To create a new task row, on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click New.
  Oppgaver-gruppen

Add a new task between two existing tasks

 • Select any cell in the row that you want a new task row to appear above, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click New.
  Oppgaver-gruppen

Legge til indikatorer for fullføringsprosent i oppgaver

 1. Select the shaded portion at the top of the column to the left of where you want a percent complete column to appear, and then on the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Insert.
  Kolonner-gruppen

 2. Velg % fullført under Kolonnetype, og klikk deretter OK.

 3. Mens oppgaven utføres, skriver du inn fullføringsprosenten for oppgaven i den nye kolonnen. Det vises en indikator for fullføringsprosent i det nye oppgavefeltet.

Slette en oppgave

 • Select any cell in the row that represents the task you want to delete, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Delete.
  Oppgaver-gruppen

Milepæler

Avhengige aktiviteter på Gantt-diagram

Siden en milepæl representerer en viktig hendelse i en tidsplan i stedet for en oppgave, angir du varigheten til null.

Mål

Handling som skal utføres

Legge til en ny milepæl

 1. Drag a Milestone shape from the Gantt Chart Shapes stencil onto the Gantt chart frame, and drop it between the cells containing the task names for the tasks that you want the milestone to follow and precede.

 2. Høyreklikk cellen i Start-kolonnen for raden som representerer milepælen, og klikk deretter Rediger dato på hurtigmenyen.

 3. Type the date that you want, and then click OK. The date in the Finish column changes to match the date in the Start column, and the Duration is set to zero (0).

Konvertere en eksisterende oppgave til en milepæl

 • Type a duration of zero (0) in the Duration column of the row representing the task that you want to convert to a milestone.

Endre utseende på en milepælindikator

 • Høyreklikk milepælindikatoren, og klikk deretter Alternativer for aktiviteter på hurtigmenyen. Velg ønskede alternativer, og klikk deretter OK.

Slette en milepæl

 • Select any cell in the row that represents the milestone that you want to delete, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Delete.
  Oppgaver-gruppen

Oppgavesammendrag

Gantt-diagram med aktivitetssammendrag og underordnede aktiviteter

Du kan bruke et oppgavesammendrag når du vil kombinere flere underordnede oppgaver under én samleoppgave.

Mål

Handling som skal utføres

Create a summary task with subordinate tasks

 1. Add a summary task and subordinate tasks or milestones to the Gantt chart.

 2. To select a subordinate task, select a cell containing the task name. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you click.

 3. On the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Indent.
  Oppgaver-gruppen

Angi varigheten for et oppgavesammendrag

 1. I raden for den første underordnede oppgaven klikker du cellen i Start-kolonnen, og deretter skriver du inn startdatoen for oppgaven.

 2. For den samme underordnede oppgaven klikker du cellen i Slutt-kolonnen, og deretter skriver du inn sluttdatoen for oppgaven.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 for hver underordnede oppgave.

Obs!: Varigheten for oppgavesammendraget fylles ut automatisk når du har lagt til informasjon om oppgavevarighet for alle underordnede oppgaver.

Demote (Indent) a task

 • Select the name of the task that you want to demote, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Indent.
  Oppgaver-gruppen

Redusere innrykk for en oppgave

 • Right-click the name of the task that you want to promote, and then on the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Oudent.
  Oppgaver-gruppen

Endre utseende på et oppgavefelt

 1. Right-click the task bar of a summary task that you want to change, and then click Task Options on the shortcut menu.

 2. Under Sammendragslinjer velger du symbolene du vil bruke for starten og slutten til linjene, og deretter klikker du OK.

Avhengigheter (koblede oppgaver)

Avhengige aktiviteter på Gantt-diagram

Når du gjør én oppgave i Gantt-diagrammet avhengig av en annen, kobles de to oppgavefeltene sammen av en pil. Hvis du endrer en dato eller varighet for oppgaven som en annen oppgave er avhengig av, endres også datoene for den avhengige oppgaven.

Mål

Handling som skal utføres

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Select the tasks and milestones between which you want to set dependencies by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Link.
  Oppgaver-gruppen

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Select the tasks with dependencies that you want to break by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Tasks group, click Unlink.
  Oppgaver-gruppen

Endre stilen for avhengighetspiler

 • Mens Gantt-diagrammet er åpent, høyreklikker du tegningssiden og klikker S-koblinger.

Data columns

A project schedule is built from task-specific data. The accumulation of task start dates and durations determines the finish date for the project. In a Visio Gantt chart, you store task data in data columns.

If you want to record and display additional task data in a Gantt chart, you can add new columns. For example, you may want to add a column for task notes in which you can describe complex or unique tasks, a column for resources to list the people responsible for completing each task, or a column for percent complete to track what percentage of each task is completed.


Datakolonner for Gantt-diagram

By default, when you create a new Gantt chart, the chart contains Task Name, Start, Finish, and Duration columns. You can rearrange the existing columns, add new columns, and delete columns that you no longer need.

Mål

Handling som skal utføres

Endre navn på en eksisterende kolonne

 • Klikk overskriften for kolonnen du vil endre navn på, og skriv deretter inn et nytt navn.

Legge til en ny forhåndsdefinert datakolonne

 1. Velg overskriften til kolonnen til venstre for der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Insert.
  Kolonner-gruppen

 3. I Kolonnetype-listen klikker du kolonnenavnet som samsvarer med datatypen du vil legge til, og deretter klikker du OK.

Legge til en ny datakolonne du definerer selv

 1. Velg overskriften til kolonnen til venstre for der du vil at den nye kolonnen skal vises.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Insert.
  Kolonner-gruppen

 3. I Kolonnetype-listen klikker du en av de brukerdefinerte kolonnene som samsvarer med formatet dataene skal være i (for eksempel Brukerdefinert desimal, Brukerdefinert tekst eller Brukerdefinert tid), og deretter klikker du OK.

 4. Skriv inn et nytt navn på kolonnen.

Obs!: Hvis du legger til mer enn én tekstkolonne, velger du et annet brukerdefinert tekstalternativ hver gang. Velg for eksempel Brukerdefinert tekst 1 for den første kolonnen, Brukerdefinert tekst 2 for den andre kolonnen, osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Velg overskriften til kolonnen du vil slette (skjule).

 • On the Gantt Chart tab, in the Columns group, click Hide.
  Kolonner-gruppen

Obs!: Når du sletter eller skjuler en kolonne i diagrammet, bevares dataene fra kolonnen i en fil. Hvis du vil vise kolonnen igjen senere, høyreklikker du en kolonneoverskrift, og klikker deretter Sett inn kolonne. På listen velger du kolonnen du vil vise igjen, og klikker deretter OK.

Slette (skjule) en datakolonne

 1. Klikk overskriften for kolonnen du vil flytte.

 2. Dra kolonnen til den nye plasseringen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte en kolonne til venstre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til venstre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for tidsskalaområdet, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i tidsskalaområdet.

Obs!: If the timescale region is long, you may have to zoom out to move the column past the region's midpoint. To zoom out, on the View menu, point to Zoom, and then click the zoom level that you want.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala for hovedenheter og delenheter som gjelder fra datoen prosjektet begynner, til datoen det slutter. Du kan definere tidsenhetene for tidsskalaen, start- og sluttdatoen, og antall dager du regner som ikke-arbeidsdager.

Datakolonner for Gantt-diagram

You can scroll to a particular date or task on the timescale, and you can change the width of the timescale region and display more dates.

Mål

Handling som skal utføres

Endre start- og/eller sluttdato

 1. On the Gantt Chart tab, in the Manage group, click Chart Options.
  Behandle-gruppen

 2. In the Gantt Chart Options dialog box, under Timescale range, change the click the date that you want to change.

Endre tidsenheter

 1. On the Gantt Chart tab, in the Manage group, click Chart Options.
  Behandle-gruppen

 2. Velg ønskede Hovedenheter og Delenheter under Tidsenheter i dialogboksen Alternativer for Gantt-diagram, og klikk deretter OK.

Angi ikke-arbeidsdager

 1. On the Gantt Chart tab, in the Manage group, click Configure Working Time.
  Behandle-gruppen

 2. Velg ønskede alternativer for Arbeidsdager og Arbeidstid i dialogboksen Konfigurer arbeidstid, og klikk deretter OK.

Bla til en bestemt oppgave eller milepæl

 1. Merk oppgaven eller milepælen du vil rulle til, ved å klikke i cellen som inneholder oppgavenavnet.

 2. On the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Scroll To Task.
  Navigasjon-gruppen

Bla til en bestemt dato

 • To scroll to the end of the timescale, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Go to Finish.

 • To scroll one minor unit to the left, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Next.

 • To scroll one minor unit to the right, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Previous.

 • To scroll to the beginning of the timescale, on the Gantt Chart tab, in the Navigation group, click Go to Start.
  Navigasjon-gruppen

Endre bredden på tidsskalaområdet

 1. Click once in the gray area at the top of the timescale region, and then click again to select the timescale column.

 2. Drag the blue selection handle on the right side of the column in either direction until the region is the width that you want.

Vise flere tidsenheter

 1. Klikk den heltrukne linjen som omslutter rammen for Gantt-diagrammet.

 2. Drag the blue selection handle at the right-center of the frame toward the right.

Obs!: Når du utvider tidsskalaen for å vise flere tidsenheter, endrer du også sluttdatoen som er knyttet til prosjektet.

Top of Page

Print a large Gantt chart

Unless you are creating a schedule for a small project, your Gantt chart is likely to extend beyond the boundaries of one standard printer page. The following table describes some printing problems that you may encounter and steps that you can take before you print that will help you get the results that you expect.

Problem

Solution

Handling som skal utføres

Only part of the Gantt chart is printed.

Make sure the whole chart fits on a drawing page.

 1. On the Design tab, in the Page Setup group, click Page Setup dialog box launcher.

 2. In the Page Setup dialog box, click the Page Size tab, under Print zoom, select Fit to.

 3. Next to Fit to, type “1” in the sheet(s) across box and type “1” in the sheet(s) down box.

 4. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

The printed page and drawing page orientations are not the same.

Change the printer page orientation.

 • On the Design tab, in the Page Setup group, click Orientation, and then click the orientation that you want.

You don't know how many pages the chart will be printed across.

Preview how the drawing will be printed before you print it.

 • On the File tab, click Print, and then click Print Preview.

You don't know where the page breaks will occur.

Turn on page breaks to see how many pages the chart will tile across.

 • On the View tab, in the Show group, select Page Breaks. Gray lines on the chart indicate where the page breaks will occur.

The breaks between the printed pages occur at awkward positions.

Change the margin settings to control the overlap between pages. The larger the margins, the larger the overlap between pages.

 1. On the Design tab, in the Page Setup group, click Page Setup dialog box launcher.

 2. On the Print Setup tab, under Printer paper, click Setup.

 3. Type the margin settings that you want, and then click OK two times.

Top of Page

Hva vil du gjøre?

Use a Gantt chart as a communication tool

Set up a Gantt chart

Add data to a Gantt chart

Print a large Gantt chart

Use a Gantt chart as a communication tool

In a Gantt chart, graphical elements such as bars and arrows represent tasks and the dependencies between them so you can track how the changes in one task affect the others.

You can also group several subordinate tasks under one summary task and add descriptions, required resources, and completion percentages to each task.

Tasks are displayed as bars on a timescale.

Eksempel på Gantt-diagram

You can quickly produce a visually appealing annotated schedule for a presentation by applying a color scheme and adding text labels to a Gantt chart.

If you start a schedule for a complex project as a Visio Gantt chart, you can easily export the schedule data to Microsoft Office Project, and then use Office Project to plan and manage the project in detail. For more information about exporting Gantt charts from Office Visio, see Help in Microsoft Office Visio.

Product

Use when

Office Visio

 • You want to prepare a visually appealing annotated schedule for a presentation.

 • You want to define the basic tasks in a schedule in the early stages of a project.

 • Your schedule includes fewer than 30 tasks.

Office Project

 • You want to use a full-featured project management tool for planning and scheduling a project.

 • Your schedule includes dozens of tasks.

 • You need to assign multiple resources to tasks or connect schedules for different projects.

Top of Page

Set up a Gantt chart

First set up the basic chart frame and the dates for the timescale. You can also choose how you want to format the task bars, milestones, and other chart elements.

Later you can change the dates, add or delete tasks and milestones, and create dependencies between tasks. You can also apply a color scheme and add a title and legend.

 1. In Visio, on the File menu, point to New, point to Schedule, and then click Gantt Chart.

 2. Click the Date tab, and then choose the options that you want.

  Major units are the longest unit of time (such as years or months) that you want to use in the chart, and Minor units are the smallest (such as days or hours).

 3. On the Format tab, click the shapes and labels that you want to use on the task bars, milestones, and summary bars, and then click OK.

If you aren't sure what formatting to choose, just accept the default choices. You can change the formatting later.

A chart frame up close

After you set up a Gantt chart, a generic chart frame appears.

The frame is like a blank canvas on which you can paint the details of your schedule:

 • In the Task Name column, click a cell, and then type to replace the generic text with a specific task name. You can add more tasks as your project progresses.

 • Initially, the dates in the Start and Finish columns reflect the start date that you specified for the project. To change the date, click a cell, and then type.

 • The Duration column updates automatically as you type new start and finish dates. You can also type one of the dates and the duration to indicate the length of a task.

 • In the Timescale (the area labeled 2000 with months shown below), Major units are on top, and Minor units are on the bottom. The timescale starts and ends with the start and finish dates that you specified. As you add task start and end dates or durations, task bars appear in the area below the timescale, and the area expands.

To record additional data about each task, you can add more columns. For example, you can add a Resource column so your Gantt chart reflects who is responsible for each task.

Top of Page

Legge til data i et Gantt-diagram

You can fill the frame with data that reflects the details of your project schedule. You can add and refine the following schedule elements:

Tasks

Milestones

Summary tasks

Dependencies (Linked tasks)

Data columns

Timescale

Oppgaver

Datakolonner for Gantt-diagram

Hver oppgave i et Gantt-diagram opptar en rad i diagramrammen. Når du skriver inn oppgavenavn i celler i Oppgavenavn-kolonnen, vises oppgavevarigheter som oppgavefelt i området under tidsskalaen.

Mål

Handling som skal utføres

Endre et oppgavenavn

 • Klikk cellen i Oppgavenavn-kolonnen som inneholder oppgaven, og skriv deretter inn et nytt navn.

Angi eller endre oppgavevarighet

 • Klikk cellen i Gantt-diagramrammen som inneholder varigheten eller datoen som du vil endre, og skriv deretter inn den nye informasjonen.

Type varighet:

 • 1h for 1 hour

 • 1d for 1 day

 • 1w for 1 week

 • 1m for 1 month

Add new tasks at the bottom of the Gantt chart

 • Select the Gantt chart frame by clicking the solid line that surrounds the chart. To create new task rows, drag the green selection handle at the lower center of the frame.

Add a new task between two existing tasks

 • Right-click any cell in the row that you want a new task row to appear above, and then click New Task on the shortcut menu.

Legge til indikatorer for fullføringsprosent i oppgaver

 1. Right-click the shaded portion at the top of the column to the left of where you want a percent complete column to appear, and then click Insert Column on the shortcut menu.

 2. Velg % fullført under Kolonnetype, og klikk deretter OK.

 3. Mens oppgaven utføres, skriver du inn fullføringsprosenten for oppgaven i den nye kolonnen. Det vises en indikator for fullføringsprosent i det nye oppgavefeltet.

Slette en oppgave

 • Right-click any cell in the row that represents the task you want to delete, and then click Delete Task on the shortcut menu.

Change the way a task bar looks

 • Right-click the task bar, and then click Task Options on the shortcut menu. From the list, click the options you want, and then click OK.

Milepæler

Avhengige aktiviteter på Gantt-diagram

Siden en milepæl representerer en viktig hendelse i en tidsplan i stedet for en oppgave, angir du varigheten til null.

Mål

Handling som skal utføres

Legge til en ny milepæl

 1. Drag a Milestone shape from the Gantt Chart Shapes stencil onto the Gantt chart frame, and drop it between the cells containing the task names for the tasks that you want the milestone to follow and precede.

 2. Høyreklikk cellen i Start-kolonnen for raden som representerer milepælen, og klikk deretter Rediger dato på hurtigmenyen.

 3. Type the date that you want, and then click OK. The date in the Finish column changes to match the date in the Start column, and the Duration is set to zero (0).

Konvertere en eksisterende oppgave til en milepæl

 • Type a duration of zero (0) in the Duration column of the row representing the task that you want to convert to a milestone.

Endre utseende på en milepælindikator

 • Høyreklikk milepælindikatoren, og klikk deretter Alternativer for aktiviteter på hurtigmenyen. Velg ønskede alternativer, og klikk deretter OK.

Slette en milepæl

 • Right-click any cell in the row that represents the milestone that you want to delete, and then click Delete Task on the shortcut menu.

Oppgavesammendrag

Gantt-diagram med aktivitetssammendrag og underordnede aktiviteter

Du kan bruke et oppgavesammendrag når du vil kombinere flere underordnede oppgaver under én samleoppgave.

Mål

Handling som skal utføres

Create a summary task with subordinate tasks

 1. Add a summary task and subordinate tasks or milestones to the Gantt chart.

 2. To select a subordinate task, click a cell containing the task name. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you click.

 3. Right-click one of the selected tasks, and then click Indent on the shortcut menu.

Angi varigheten for et oppgavesammendrag

 1. I raden for den første underordnede oppgaven klikker du cellen i Start-kolonnen, og deretter skriver du inn startdatoen for oppgaven.

 2. For den samme underordnede oppgaven klikker du cellen i Slutt-kolonnen, og deretter skriver du inn sluttdatoen for oppgaven.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 for hver underordnede oppgave.

Varigheten for oppgavesammendraget fylles ut automatisk når du har lagt til informasjon om oppgavevarighet for alle underordnede oppgaver.

Demote (Indent) a task

 • Right-click the name of the task that you want to demote, and then click Indent on the shortcut menu.

Redusere innrykk for en oppgave

 • Right-click the name of the task that you want to promote, and then click Outdent on the shortcut menu.

Endre utseende på et oppgavefelt

 1. Right-click the task bar of a summary task that you want to change, and then click Task Options on the shortcut menu.

 2. Under Sammendragslinjer velger du symbolene du vil bruke for starten og slutten til linjene, og deretter klikker du OK.

Avhengigheter (koblede oppgaver)

Avhengige aktiviteter på Gantt-diagram

Når du gjør én oppgave i Gantt-diagrammet avhengig av en annen, kobles de to oppgavefeltene sammen av en pil. Hvis du endrer en dato eller varighet for oppgaven som en annen oppgave er avhengig av, endres også datoene for den avhengige oppgaven.

Mål

Handling som skal utføres

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Select the tasks and milestones between which you want to set dependencies by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. Right-click one of the selected tasks, and then click Link Tasks on the shortcut menu.

Angi avhengigheter mellom oppgaver

 1. Select the tasks with dependencies that you want to break by clicking in the cells containing the task names. To select multiple tasks, hold down SHIFT while you select.

 2. Right-click one of the selected tasks, and then click Unlink Tasks on the shortcut menu.

Endre stilen for avhengighetspiler

 • With the Gantt chart open, right-click the drawing page, and then click S Type Connectors on the shortcut menu.

Data columns

A project schedule is built from task-specific data. The accumulation of task start dates and durations determines the finish date for the project. In a Visio Gantt chart, you store task data in data columns.

If you want to record and display additional task data in a Gantt chart, you can add new columns. For example, you may want to add a column for task notes in which you can describe complex or unique tasks, a column for resources to list the people responsible for completing each task, or a column for percent complete to track what percentage of each task has been completed.


Datakolonner for Gantt-diagram

By default, when you create a new Gantt chart, the chart contains Task Name, Start, Finish, and Duration columns. You can rearrange the existing columns, add new ones, and delete columns you no longer need.

Mål

Handling som skal utføres

Endre navn på en eksisterende kolonne

 • Klikk overskriften for kolonnen du vil endre navn på, og skriv deretter inn et nytt navn.

Legge til en ny forhåndsdefinert datakolonne

 1. Right-click the heading of the column to the left of where you want the new column to appear, and then click Insert Column on the shortcut menu.

 2. I Kolonnetype-listen klikker du kolonnenavnet som samsvarer med datatypen du vil legge til, og deretter klikker du OK.

Legge til en ny datakolonne du definerer selv

 1. Right-click the heading of the column to the left of where you want the new column to appear, and then Click Insert Column on the shortcut menu.

 2. I Kolonnetype-listen klikker du en av de brukerdefinerte kolonnene som samsvarer med formatet dataene skal være i (for eksempel Brukerdefinert desimal, Brukerdefinert tekst eller Brukerdefinert tid), og deretter klikker du OK.

 3. Skriv inn et nytt navn på kolonnen.

Obs!: Hvis du legger til mer enn én tekstkolonne, velger du et annet brukerdefinert tekstalternativ hver gang. Velg for eksempel Brukerdefinert tekst 1 for den første kolonnen, Brukerdefinert tekst 2 for den andre kolonnen, osv.

Slette (skjule) en datakolonne

 • Right-click the heading of the column that you want to delete (hide), and then click Hide Column on the shortcut menu.

Obs!:  When you delete, or hide, a column from the chart, the data from the column is preserved in a file. To show the column again later, right-click a column heading, and then click Insert Column on the shortcut menu. From the list, select the column that you want to show again, and then click OK.

Slette (skjule) en datakolonne

 1. Klikk overskriften for kolonnen du vil flytte.

 2. Dra kolonnen til den nye plasseringen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte en kolonne til venstre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til venstre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for en annen kolonne, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i den andre kolonnen.

  • Hvis du vil flytte en kolonne til høyre for tidsskalaområdet, plasserer du midtpunktet i kolonnen du flytter, til høyre for midtpunktet i tidsskalaområdet.

Obs!: If the timescale region is long, you may have to zoom out to move the column past the region's midpoint. To zoom out, on the View menu, point to Zoom, and then click the zoom level that you want.

Tidsskala

Tidsskalaen er en skala for hovedenheter og delenheter som gjelder fra datoen prosjektet begynner, til datoen det slutter. Du kan definere tidsenhetene for tidsskalaen, start- og sluttdatoen, og antall dager du regner som ikke-arbeidsdager.

Datakolonner for Gantt-diagram

You can scroll to a particular date or task on the timescale, and you can change the width of the timescale region and display more dates.

Mål

Action to take

Endre start- og/eller sluttdato

 1. In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click Date Options on the shortcut menu.

 2. Under Timescale range, select a new start or end date or time, and then click OK.

Endre tidsenheter

 1. In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click Date Options on the shortcut menu.

 2. Under Time units, select the Major units and Minor units that you want, and then click OK.

Angi ikke-arbeidsdager

 1. In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click Configure Working Time on the shortcut menu.

 2. Select the options that you want for Working days and Working time, and then click OK.

Bla til en bestemt oppgave eller milepæl

 1. Select the task or milestone that you want to scroll to by clicking in the cell containing the task name.

 2. On the Gantt Chart toolbar, click the Scroll To Task button.

Obs!:  If you don't see the Gantt Chart toolbar, on the View menu, point to Toolbars, and then click Gantt Chart.

Bla til en bestemt dato

In your Gantt chart, right-click anywhere in the timescale, and then click one of the following on the shortcut menu:

 • Scroll to Finish Date, to scroll to the end of the timescale.

 • Scroll One Unit Left, to scroll one minor unit to the left.

 • Scroll One Unit Right, to scroll one minor unit to the right.

 • Scroll to Start Date, to scroll to the beginning of the timescale.

Endre bredden på tidsskalaområdet

 1. Click once in the gray area at the top of the timescale region, and then click again to select the timescale column.

 2. Drag the green selection handle on the right side of the column in either direction until the region is the width that you want.

Vise flere tidsenheter

 1. Klikk den heltrukne linjen som omslutter rammen for Gantt-diagrammet.

 2. Drag the green selection handle at the right-center of the frame toward the right.

Obs!: Når du utvider tidsskalaen for å vise flere tidsenheter, endrer du også sluttdatoen som er knyttet til prosjektet.

Top of Page

Print a large Gantt chart

Unless you are creating a schedule for a small project, your Gantt chart is likely to extend beyond the boundaries of one standard printer page. The following table describes some printing problems you may encounter and steps you can take before you print that will help you get the results you expect.

Problem

Sol ution

Handling som skal utføres

Only part of the Gantt chart is printed.

Make sure the entire chart fits on a drawing page.

 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Click the Page Size tab, click Size to fit drawing contents, and then click OK.

The printed page and drawing page orientations are not the same.

Change the printer page orientation.

 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Click the Print Setup tab, click the orientation you want, and then click OK.

You don't know how many pages the chart will be printed across.

Preview how the drawing will be printed before you print it.

 • On the File menu, click Print Preview.

You don't know where the page breaks will occur.

Turn on page breaks to see how many pages the chart will tile across.

 • On the View menu, click Page Breaks. Gray lines on the chart indicate where the page breaks will occur.

The breaks between the printed pages occur at awkward places.

Change the margin settings to control the overlap between pages. The larger the margins, the larger the overlap between pages.

 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. On the Print Setup tab, click Setup.

 3. Type the margin settings that you want, and then click OK twice.

Top of Page

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×