Sette inn en filvedleggskontroll

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil at brukerne skal kunne sette inn filer i et Microsoft Office InfoPath-skjema, kan du bruke en filvedleggskontroll i skjemamalen. Brukerne kan bruke denne kontrollen til å legge ved filer i skjemaet, og filene blir deretter kodet og lagret sammen med skjemadataene.

I denne artikkelen

Når du bruker en filvedleggskontroll

Brukeropplevelsen

Sette inn en filvedleggskontroll

Sikkerhetsdetaljer

Når du bør bruke en filvedleggskontroll

Bruk en filvedleggskontroll når du ønsker å gjøre følgende:

 • La brukerne legge ved dokumenter, regneark og andre typer filer i skjemaet.

 • Legge ved en fil i skjemamalen, for eksempel en fil som inneholder tilleggsinformasjon om skjemamalen.

 • Arbeide med binary filer fra en database eller annen ekstern datakilde.

I eksemplet nedenfor er et Microsoft Office Word 2007-dokument lagt ved i en InfoPath-mal. Dokumentet inneholder detaljer om den foreslåtte sakslisten for et internasjonalt salgsmøte.

fil som er lagt ved skjemaet via filvedleggskontrollen

Som standard kan brukerne bla gjennom, slette og erstatte filer i en filvedleggskontroll. Brukerne kan legge ved alle typer filer i skjemaet, bortsett fra potensielt usikre filer som kan inneholde virus, for eksempel BAT- eller EXE-filer. Hvis du vil, kan du ytterligere begrense filtypene som brukerne kan sette inn i en filvedleggskontroll i skjemaet.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder kontroller som ligner på filvedleggskontroller, men som brukes til andre formål. Se i listen nedenfor for å avgjøre hvilke kontroller som vil fungere best i skjemamalen din.

Bildekontroll    Med en bildekontroll, i likhet med en filvedleggskontroll, kan brukerne bla gjennom, slette eller erstatte filer i skjemaet. Forskjellen er at du bare kan legge til bildefiler i en bildekontroll, mens en filvedleggskontroll godtar alle typer filer, inkludert bildefiler. Begge kontrollene bruker base64-datatypen, som brukes til å kode og dekode binærfiler for lagring og visning.

Hyperkobling    I stedet for å la brukerne bygge inn filer i skjemaer, som kan øke filstørrelsen til skjemaet, kan du bruke en hyperkoblingskontroll i skjemamalen, som lar brukerne sette inn koblinger til den aktuelle filen.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Avhengig av hvilke alternativer du angir for filvedleggskontrollen, kan brukerne enten sette inn en tom filvedleggskontroll eller erstatte et filvedlegg som allerede finnes. I begge tilfeller klikker brukerne i filvedleggskontrollen for å finne en fil. Når dialogboksen Legg ved fil vises, kan de bla gjennom for å finne ønsket fil.

Du kan angi nøyaktig hvilke filtyper brukerne kan legge til i filvedleggskontroller. Når du angir filtypene du vil tillate, skjuler InfoPath automatisk eventuelle skjulte filer og filer som ikke støttes, i Legg ved fil-dialogboksen. Hvis du for eksempel begrenser filvedleggene til TXT-filer, blir DOCX og PPTX og andre filtyper skjult i dialogboksen, selv om de finnes i mappen.

Hvis brukerne prøver å sette inn en filtype som er potensielt farlig, for eksempel en .exe-fil, sikkerhetsmelding en at filtypen er usikker og hindrer legge dem til i skjemaet. InfoPath blokkerer disse usikre filtypene som standard. Hvis du vil ha mer informasjon om usikre filer, kan du se Detaljer om sikkerhet i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Sette inn en filvedleggskontroll

Fremgangsmåten for å sette inn en filvedleggskontroll varierer noe avhengig av om du utformer et nytt tomt skjema eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en filvedleggskontroll ser ut når den er valgt i utformingsmodus.

Filvedleggskontroll valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Filvedleggskontroller er alltid bundet til felt med et bilde eller filvedlegg (base64) datatype. I eksemplet nedenfor er filvedleggskontrollen i skjemamalen bundet til feltet discussionItemAttachment i oppgaveruten Datakilde.

Forholdet mellom kontroll av filvedlegg i en skjemamal og tilsvarende felt i en datakilde

Sette inn en filvedleggskontroll i en ny tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Under Sett inn kontroller klikker du Filvedlegg.

 4. Når du skal legge en etikett til kontrollen, skriver du inn tekst over eller til venstre for kontrollen etterfulgt av et kolon (:).

 5. Som standard kan brukerne legge ved alle filtyper i skjemaet, bortsett fra EXE-filer, som InfoPath blokkerer av sikkerhetsgrunner. Hvis du vil begrense filtypene som brukerne kan legge ved i skjemaene, gjør du følgende:

  1. Dobbeltklikk filvedleggskontrollen.

  2. Klikk Data-kategorien.

  3. Under Validering og regler merker du av for Bare la brukeren legge ved følgende filtyper og skriver deretter filtypene du vil tillate, i boksen. Hvis du for eksempel skriver .docx, kan brukerne bare legge ved Office Word 2007-filer i filvedleggskontrollen i skjemaet.

   Obs!: Hvis du utformer en nettleserkompatibel skjemamal, vil du ikke kunne angi hvilke filtyper som er tillatt i filvedleggskontrollen.

 6. Som standard settes et filvedleggsikon inn med plassholdertekst i skjemamalen.

 7. Hvis du vil vise et standard filvedlegg i kontrollen i stedet for plassholderteksten, gjør du følgende:

  1. Dobbeltklikk filvedleggskontrollen.

  2. Klikk Data-kategorien.

  3. Under Binding klikker du Angi standardfil og deretter Bla gjennom.

  4. I dialogboksen Legg ved fil velger du filen som du vil skal vises i filvedleggsboksen i skjemamalen, og klikker deretter Sett inn.

Sette inn en filvedleggskontroll i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en filvedleggskontroll ved å dra et felt fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn en filvedleggskontroll fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Under Sett inn kontroller klikker du Filvedlegg.

 4. I dialogboksen Binding for Filvedlegg velger du feltet der du vil lagre filvedleggsdata, og klikker deretter OK.

 5. InfoPath bruker navnet på feltet eller gruppen som kontrollens etikett. Hvis nødvendig, endrer du etiketteksten.

 6. Som standard kan brukerne legge ved alle filtyper i skjemaet, bortsett fra EXE-filer, som InfoPath blokkerer av sikkerhetsgrunner. Hvis du vil begrense filtypene som brukerne kan legge ved i skjemaene, gjør du følgende:

  1. Dobbeltklikk filvedleggskontrollen.

  2. Klikk Data-kategorien.

  3. Under Validering og regler merker du av for Bare la brukeren legge ved følgende filtyper og skriver deretter filtypene du vil tillate, i boksen. Hvis du for eksempel skriver .docx, kan brukerne bare legge ved Office Word 2007-filer i filvedleggskontrollen i skjemaet.

   Obs!: Hvis du utformer en nettleserkompatibel skjemamal, vil du ikke kunne angi hvilke filtyper som er tillatt i filvedleggskontrollen.

 7. Som standard settes en filvedleggskontroll inn med plassholdertekst i skjemamalen.

 8. Hvis du vil at skjemamalen skal vise en standardfil i stedet for plassholderteksten, gjør du følgende:

  1. Dobbeltklikk filvedleggskontrollen.

  2. Klikk Data-kategorien.

  3. Under Binding klikker du Angi standardfil og deretter Bla gjennom.

  4. I dialogboksen Legg ved fil velger du filen som du vil skal vises i filvedleggsboksen i skjemamalen.

   Tips!: Du kan også bruke oppgaveruten Datakilde for å sette inn kontroller. Høyreklikk feltet du vil binde filvedleggskontrollen til, i Datakilde-oppgaveruten, og klikk deretter Filvedlegg på hurtigmenyen. Hvis Filvedlegg ikke vises som et valg på hurtigmenyen, kontrollerer du at feltet har datatypen for bilde eller filvedlegg.

Til toppen av siden

Sikkerhetsdetaljer

InfoPath tillater ikke at bestemte filtyper, for eksempel EXE-, COM- eller BAT-filer, legges ved i et skjema. Denne begrensningen bidrar til å hindre at skadelige kjørbare filer påvirker brukernes datamaskiner på en negativ måte. InfoPath avgjør hvilke filer som anses som usikre, ved å følge en modell som ligner på den i Microsoft Office Outlook.

InfoPath regner som standard disse filtypene som usikre: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Systemansvarlige kan legge til filtyper i denne listen ved å legge til en bestemt registernøkkel og angi verdien som en liste over filtyper atskilt med semikolon. De kan også fjerne filer fra listen over usikre filer.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×