Sette inn en bildekontroll

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil at brukerne skal kunne sette inn bilder i et Microsoft Office InfoPath-skjema, kan du bruke en bildekontroll i skjemamalen. En bildekontroll gjør at brukerne kan sette inn et bilde i et angitt området i skjemaet. Bildedataene lagres da i den underliggende skjemafilen (XML). Bildene som brukerne setter inn i en bildekontroll, kan være av hvilken som helst bildetype som kan vises i Windows Internet Explorer.

I denne artikkelen

Når du bruker en bildekontroll

Brukeropplevelsen

Vurderinger for kompatibilitet

Sette inn en bildekontroll

Oppsettips

Når bruker jeg en bildekontroll?

Bruk en bildekontroll når du vil:

 • Legge til et tomt område i skjemamalen der brukerne kan sette inn bilder, inkludert fotografier, utklipp og tegninger.

 • Legge til et permanent bilde i skjemamalen som ikke kan byttes ut eller slettes, for eksempel en firmalogo.

 • Legge til et midlertidig bilde i skjemamalen som kan slettes eller byttes ut av brukeren, for eksempel et plassholderbilde.

 • Lagre bildedata som kodede data i brukerskjemafiler (XML). I InfoPath brukes base64-koding til å kode og dekode binary filer, for eksempel GIF- eller JPG-filer.

 • Lagre bildedata som en hyperkoblingsreferanse i brukerskjemafiler (XML).

 • Vise bilder som hentes fra en database eller annen ekstern datakilde, i skjemamalen.

I illustrasjonen nedenfor er en bildekontroll brukt i en skjemamal for et forsikringskrav for å innhente bilder av skaden på et kjøretøy fra forsikringstakere. Skjemautformeren har plassert bildekontrollen i en gjentatt inndeling, slik at brukerne kan legge til så mange bilder som nødvendig i skjemaene.

En bildekontroll inne i en gjentatt inndeling på en skjemamal

Når du legger til en bildekontroll i skjemamalen, settes det som standard inn en tom bildekontroll i InfoPath. Brukerne kan legge til et bilde i den tomme bildekontrollen når de fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen. Hvis du vil, kan du angi et standardbilde i stedet for å la bildekontrollen stå tom. Du kan også angi om brukerne kan bla gjennom, slette eller bytte ut bilder du setter inn i en bildekontroll.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder kontroller som ligner på bildekontroller, men som brukes til andre formål. Se i listen nedenfor for å avgjøre hvilke av disse kontrollene som vil fungere best i skjemamalen din.

Kontroll for frihåndstegning    En kontroll for frihåndstegning ser ut som og fungerer som en bildekontroll. Med en kontroll for frihåndstegning kan imidlertid brukerne lage tegninger eller skisser med en tavlepenn ved hjelp av en tavle-PC, og de kan ikke sette inn fotografier eller andre bilder. Begge kontrollene kan lagre base64-kodede data i den underliggende XML-filen. En bildekontroll kan imidlertid også lagre bildedata som en hyperkobling i XML-filen.

Filvedleggskontroll    Hvis du vil at brukerne skal kunne legge ved dokumenter, regneark, presentasjoner og andre filer i skjemaene, kan du bruke en filvedleggskontroll i stedet for en bildekontroll.

Boks for rik tekst    Hvis skjemamalen inneholder kontroller for bokser for rik tekst og du har aktivert fullstendig formatering med rik tekst, kan brukerne legge til bilder i disse boksene for rik tekst.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Når du setter inn en bildekontroll, vil brukerne avhengig av utformingen av skjemamalen se et standardbilde (angitt av deg) eller et bildeikon og tipsteksten Klikk her for å sette inn et bilde. I eksemplet nedenfor kan brukere som fyller ut et skjema for forsikringskrav, klikke en bildekontroll for å sette inn fotografier av kjøretøyet. I dette eksemplet plasserte skjemautformeren bildekontrollen i en gjentatt inndeling for å kunne innhente flere bilder fra brukeren.

Bildekontroll i gjentatt inndeling

Når brukerne klikker i bildekontrollen, kan de bla gjennom etter et bilde ved hjelp av dialogboksen Sett inn bilde. Når de setter inn en bildefil, endres automatisk størrelsen på bildekontrollen slik at det blir plass til bildet.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, er bildekontroller utilgjengelige i oppgaveruten Kontroller fordi de ikke kan vises i en webleser.

Hvis du vil at brukerne skal kunne sette inn bilder i en nettleseraktivert skjemamal, kan du bruke InfoPath som en Microsoft ASP.NET-skjemakontroll på en webside og skrive kode på serversiden for å sette inn bildet i skjemamalens XML-fil som base64-kodede data. Du kan også bruke en boks for rik tekst i den webleserkompatible skjemamalen som gjør at brukerne kan sette inn koblede bilder. På den måten kan du lagre bildedataene som en hyperkobling i den underliggende XML-filen.

Til toppen av siden

Sette inn en bildekontroll

Fremgangsmåten for å sette inn en bildekontroll varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en tom bildekontroll ser ut når den er valgt i utformingsmodus.

Bildekontroll valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Kontroller er alltid bundet til feltene. I eksemplet nedenfor er bildekontrollen i skjemamalen bundet til feltet fotofil i oppgaveruten Datakilde.

Forholdet mellom bildekontroll på skjemamal og tilsvarende felt i datakilde

Sette inn en bildekontroll i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Bilde under Sett inn kontroller.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn bildekontroll:

  • Hvis du vil lagre bildedataene i brukerskjemaet, klikker du Inkludert i skjemaet. Når du velger dette alternativet, brukes datatypeBilde eller filvedlegg (base64) for bildekontrollen i InfoPath, og bildedataene kodes i de underliggende skjemafilene (XML). Inkludering av bildet i skjemaet er et godt valg hvis du vil at skjemaet og dataene i det skal være bærbare.

  • Hvis du vil vise et bilde som er koblet til brukerskjemaet, men ikke lagret i det, klikker du Som en kobling. Når du velger dette alternativet, brukes Hyperkobling (anyURI) som datatype for bildekontrollen i InfoPath, og bildedataene lagres som en hyperkobling i de underliggende skjemafilene (XML). Kobling til et bilde er et godt valg hvis du tror at brukerne må oppdatere det koblede bildet, eller hvis du vil redusere filstørrelsen for brukerskjemaet.

   Obs!: Når brukerne viser koblede bilder i et skjema, må de ha tilgang til stedet bildekildefilen befinner seg på, ellers vil ikke bildet vises i skjemaet.

 5. En bildekontroll med plassholderteksten Klikk her for å sette inn et bilde settes som standard inn i skjemamalen.

 6. Hvis du valgte å inkludere bildedataene i brukerskjemaene i trinn 4, kan du angi et bakgrunnsbilde.

  Hvordan?

  1. Dobbeltklikk bildekontrollen i skjemamalen.

  2. Klikk kategorien Data.

  3. Klikk Angi standardbilde under Binding i kategorien Data, og klikk deretter Bla gjennom.

   Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du valgte Som en kobling tidligere i denne fremgangsmåten.

  4. Klikk ønsket bilde i dialogboksen Sett inn bilde.

 7. Når du skal legge en etikett til kontrollen, skriver du inn tekst over eller til venstre for kontrollen etterfulgt av et kolon (:).

Sette inn en bildekontroll som er basert på en eksisterende datakilde, i en skjemamal

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en bildekontroll ved å dra et felt fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen eller ved å sette inn en bildekontroll fra oppgaveruten Kontroller, som beskrevet i denne fremgangsmåten:

 1. Plasser pekeren der du vil sette inn kontrollen i skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Bilde under Sett inn kontroller.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sett inn bildekontroll:

  • Hvis du vil lagre bildedataene i skjemaet, klikker du Inkludert i skjemaet. Når du velger dette alternativet, må du binde bildekontrollen til et felt med datatypen Bilde eller filvedlegg (base64).

  • Hvis du vil vise et bilde som er koblet til skjemaet, men ikke lagret i det, klikker du Som en kobling. Når du velger dette alternativet, må du binde bildekontrollen til et felt med datatypen Hyperkobling (anyURI).

 5. Merk feltet der du vil lagre bildekontrolldataene, i dialogboksen Binding for bilde, og klikk deretter OK.

  En bildekontroll med plassholderteksten Klikk her for å sette inn et bilde settes som standard inn i skjemamalen.

 6. Hvis du valgte å inkludere bildedataene i brukerskjemaene i trinn 4, kan du angi et standardbilde som vises i kontrollen.

  Hvordan?

  1. Dobbeltklikk bildekontrollen i skjemamalen.

  2. Klikk kategorien Data.

  3. Klikk Angi standardbilde under Binding, og klikk deretter Bla gjennom.

   Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du har bundet bildekontrollen til et felt med datatypen Hyperkobling (anyURI) tidligere i denne fremgangsmåten.

  4. Klikk ønsket bilde i dialogboksen Sett inn bilde.

 7. Når du skal legge en etikett til kontrollen, skriver du inn tekst over eller til venstre for kontrollen etterfulgt av et kolon (:).

Til toppen av siden

Tips om oppsett

Bruk følgende tips som hjelp til å justere utseendet, størrelsen og andre aspekter for en bildekontroll:

 • Bruk av en oppsettstabell for å få et ryddig utseende er alltid lurt, uansett hvilken kontrolltype du måtte arbeide med.

 • Det kan være nyttig å sette inn en bildekontroll i et rulleområde når du vil ha et fast område i skjemamalen som det skal kunne rulles i for å få plass til store bilder.

 • Du kan endre bredden på flere bildekontroller samtidig ved å merke kontrollene du vil endre størrelsen for, trykke ALT+ENTER, klikke kategorien Størrelse og deretter skrive inn et tall i Bredde-boksen.

 • Du kan endre kantlinjen eller fargen på en bildekontroll ved å merke den i skjemamalen, klikke Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen og deretter foreta de nødvendige justeringene.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×