Redigere, slette eller sette inn poster i en datavisning

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du har opprettet en datavisning som har en SharePoint-liste, et SharePoint-bibliotek, en SQL-database eller en XML-fil som datakilde, kan du enkelt legge til koblinger for å redigere, slette eller sette inn poster i datakilden ved hjelp av leseren.

Gastronor Delikatesser er for eksempel et firma som registrerer varene sine i en XML-fil. Når varelageret er lavt, ringer et gruppemedlem leverandøren av produktet og legger inn en bestilling. Du foreslår å legge til koblinger for redigering av datavisningen, slik at gruppemedlemmet som bestiller, raskt kan oppdatere posten for elementet. Du kan også legge til koblinger for innsetting og sletting i datavisningen, slik at gruppemedlemmer kan legge til eller fjerne produkter. Dermed har Gastronor Delikatesser alltid den mest oppdaterte informasjonen i gjeldende lageroversikt.

Denne artikkelen viser deg hvordan du legger til, redigere, slette og sette inn koblinger til en eksisterende datavisning. Opprette eksempeldataene og datavisningen som er brukt i eksemplet, eller hvis du vil vite mer om datavisninger, kan du se artikkelen opprette en datavisning.

I denne artikkelen

Før du begynner

Legge til koblinger for å redigere, slette eller sette inn poster i en datavisning

Redigere, slette eller sette inn en post ved hjelp av leseren

Tilpasse redigerings- eller maler

Før du starter

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 har disse to funksjonene som brukere kan benytte til å redigere dataene i en datavisning via leseren:

 • Legge til koblinger i en eksisterende datavisning     Du kan legge til koblinger i en eksisterende datavisning slik at brukere kan redigere, slette eller sette inn poster i datakilden. Brukere klikker Rediger-koblingen for en post når de ønsker å redigere posten. Hvis du legger til koblinger i en datavisning som ble satt inn som et skjema, erstatter koblingene skjemaknappene. Og i tillegg viser ikke datavisningen lenger skjemafeltene som standard, bare data vises i en visning.

 • Sette inn en datavisning som et skjema     Når du oppretter en datavisning, kan du velge å sette den inn som et skjema med ett element eller flere elementer. Én post eller flere poster vises i skjemaet er alltid i redigeringsmodus. Brukere kan endre eksisterende poster via nettleseren, men de kan ikke sette inn eller sletter poster. Du kanskje vil velge et skjema med flere elementer hvis brukerne har sannsynligvis vil du vil redigere dataene i flere poster samtidig. For mer informasjon, kan du se artikkelen sette inn en datavisning som et skjema.

Dataformater

I dette eksemplet brukes en XML-fil som datakilde. Fordi en XML-fil er en ren tekstfil, er det ikke mulig å angi typene verdier som enkeltfelt skal inneholde. Det er for eksempel ikke noe som kan hindre deg i å skrive inn og lagre tekst i et felt som skal inneholde numre, for eksempel EnheterIBestilling.

Hvis datakilden er en database, en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek, er det mulig å angi typene verdier som enkeltfelt kan inneholde, når du oppretter databasen, listen eller biblioteket. Hvis du i et slikt tilfelle bruker skjemaet til å skrive inn tekst i et felt for tall og deretter klikker Lagre, får du en feilmelding om at datakildekontrollen ikke kan utføre oppdateringskommandoen. Dette skjer fordi du angir en verdi i feltet som datakilden ikke kan godta. Hvis du får en slik feilmelding, klikker du Tilbake i leseren. Deretter klikker du enten Avbryt i skjemaet for å forkaste endringene eller skriver inn en verdi datakilden kan godta.

Når du utformer skjemaet, kan det være at du ønsker å ta med en merknad i hver kolonneoverskrift for å angi hva slags data som feltet krever.

Til toppen av siden

Legge til koblinger for å redigere, slette eller sette inn poster i en datavisning

Disse koblingene kan legges til i alle datavisninger uavhengig av om de ble satt inn som en visning eller et skjema. Hvis du legger disse koblingene til en datavisning som ble satt inn som et skjema, erstatter de innsatte koblingene skjemaknappene. Hvis du i tillegg legger til koblinger i en datavisning som ble satt inn som et skjema, vises ikke skjemafeltene lenger i datavisningen, bare data vises. Du kan ikke ha en datavisning med både knapper og koblinger når du bruker disse funksjonene.

 1. Åpne siden som inneholder datavisningen som du ønsker å legge til koblinger i.

  Hvis du vil følge dette eksemplet, kan du bruke datavisningen du opprettet i opprette en datavisning.

  Varer.xml slik den vises i en datavisning

 2. Klikk datavisningen, klikk pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning, og klikk deretter Egenskaper for datavisning. Klikk pilen på nytt for å skjule listen.

  Tips!: Du kan også høyreklikke datavisningen og deretter klikke Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

 3. Klikk kategorien Redigering i dialogboksen Egenskaper for datavisning.

 4. Gjør ett av følgende under Koblingsalternativer i kategorien Redigering:

  • Hvis du vil legge til en kobling for å redigere en post, merker du av for Vis koblinger for å redigere element.

  • Hvis du vil legge til en kobling for å slette en post, merker du av for Vis koblinger for å slette element.

  • Hvis du vil legge til en kobling for å sette inn en ny post, merker du av for Vis kobling for å sette inn element.

   I dette eksemplet merker du av for Vis koblinger for å redigere element, Vis koblinger for å slette element og Vis kobling for å sette inn element.

   Kategorien Redigering i dialogboksen Egenskaper for datavisning

   Obs!: Det foregående eksemplet gjelder XML-filer. Når du arbeider med SQL-databaser, inneholder kategorien Redigering i dialogboksen Egenskaper for datavisning også alternativet Synkroniser kommandoalternativer automatisk. Når dette alternativet velges, synkroniseres kommandoene for oppdatering, sletting og innsetting fra SQL-datakilden med kontrollene for redigering, sletting og innsetting i datavisningen.

 5. Klikk OK.

  Foran hver post i datavisningen er det nå plassert både en Redigering- og Slett-kobling. I det nederste venstre hjørnet av datavisningen er det en Sett inn-kobling.

  Datavisning med flere elementer med innsettings-, redigerings- og slettekobling

 6. Klikk Lagre somFil-menyen.

 7. Skriv inn navnet på filen i Filnavn-boksen i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Redigere, slette eller sette inn en post via leseren

Når du har lagret siden som inneholder skjemaet, kan du forhåndsvise den i leseren og endre dataene i skjemaet.

Forhåndsvise datavisningen i leseren

 • Klikk Forhåndsvisning i leserFil-menyen i Office SharePoint Designer 2007, og klikk deretter lesertypen og -størrelsen du ønsker å bruke.

  Hurtigtast Klikk siden du vil forhåndsvise i mappelisten, og trykk deretter F12.

  Datavisningen som har koblingene, vises i leseren.

  Datavisning med koblinger slik den vises i leseren

Redigere en post

 1. Klikk Redigering-koblingen for posten du ønsker å redigere.

  Hvis du vil følge eksemplet, klikker du Rediger-koblingen for Chai. En datavisning som inneholder et dataskjema for den Chai post vises.

  Én enkelt post i en datavisning i redigeringsmodus

  Obs!: 

  • Når du arbeider med SharePoint-lister og -biblioteker, er ikke redigeringskontrollene tekstbokser, men SharePoint-skjemafeltkontroller.

  • Når du arbeider med felt som er skrivebeskyttet, for eksempel en ID i en SharePoint-liste eller en SQL-database, vises feltet bare som tekst og ikke som et redigerbart felt.

  Du kan nå redigere noe av informasjonen som vises i den Chai-posten.

 2. Rediger dataene for denne posten, og klikk deretter enten Lagre for å lagre endringene eller Avbryt for å angre endringene og gå tilbake til datavisningen.

  Hvis du vil følge eksemplet, Skriv inn 40i boksen i EnheterIBestilling -kolonnen, og klikk deretter Lagre til venstre for den Chai-posten.

  Datavisningen med den oppdaterte posten vises.

  Post med EnheterIBestilling-verdi

Slette en post

 • Klikk Slett-koblingen til venstre for posten som du ønsker å slette.

  Viktig!: Når du sletter en post via leseren, blir du ikke spurt om du er sikker på om du ønsker å utføre handlingen, og du kan ikke angre slettingen.

  Hvis du vil følge eksemplet, klikker du Slett koblingen til venstre for Chang i Varenavn -listen. En datavisning som inneholder bare fire poster vises.

  Bare fire poster vises i datavisningen

Sette inn en post

 1. Klikk Sett inn-koblingen i det nederste venstre hjørnet av datavisningen.

  En post med tomme skjemafelt vises.

  Post med tomme skjemafelt som vises når du klikker innsettingskoblingen

  Nå kan du sette inn en ny post.

 2. Skriv inn dataene for posten, og klikk enten Lagre for å lagre endringene eller Avbryt for å angre endringene og gå tilbake til datavisningen.

  Skriv inn Bestemor Boysenberry oppslagfor å følge eksemplet, i boksen i Produktnavn -kolonnen. Skriv inn 120i boksen i kolonnen EnheterPåLager . Skriv inn 0i boksen i EnheterIBestilling -kolonnen. Skriv inn 25i boksen datavisning . Klikk Lagre. En datavisning med den nye posten vises.

  En ny post som du satte inn, vises i datavisningen

Til toppen av siden

Tilpasse redigerings- eller innsettingsmalene

Når du bruker en datavisning til å sette inn eller redigere poster, fungerer det litt annerledes enn når du for eksempel bruker listeskjemaer, for eksempel NewForm.aspx eller EditForm.aspx, til å legge til eller redigere elementer i en SharePoint-liste. En liste eller et bibliotek viser en annen side til brukere når de legger til eller redigerer elementer, mens en datavisning viser en annen modus. Hver modus har imidlertid en mal som du kan tilpasse fullstendig. Hvis du for eksempel tilpasser redigeringsmalen, vil brukerne se tilpasningene bare når de klikker redigeringskoblingen for å redigere datavisningen.

Det kan være at du ønsker å tilpasse malen for hver modus når du for eksempel vil gi brukere bestemte instruksjoner når de skal sette inn eller redigere poster. Du kan enkelt sette inn en ny rad under kolonneoverskriftene og deretter bruke raden til å angi hvilken type data som skal skrives inn i hver kolonne, og hvilket format som data skal være i (tekst, tall osv.).

 1. Klikk datavisningen, og klikk deretter pilen Knappesymbol i øvre høyre hjørne for å vise listen Vanlige oppgaver for datavisning.

  Tips!: Du kan også høyreklikke datavisningen og deretter klikke Vis felles kontrolloppgaver på hurtigmenyen.

 2. Klikk Rediger mal eller Sett inn mal i listen Forhåndsvisning av datavisning.

  Malen for denne modusen i datavisning vises. Du kan tilpasse utseendet til malen ved å endre skjemaets skrift, formatering eller oppsett.

 3. Klikk LagreFil-menyen for å lagre endringene.

 4. Hvis du vil forhåndsvise malen i leseren, klikker du Forhåndsvisning i leserFil-menyen, og deretter klikker du lesertypen og -størrelsen du vil bruke.

  Hurtigtast Klikk siden du vil forhåndsvise i mappelisten, og trykk deretter F12.

Når du åpner datavisningen i leseren og deretter klikker Rediger eller Sett inn, vises den tilpassede malen som du opprettet.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×