Oversikt over OLAP (Online Analytical Processing)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

OLAP (Online Analytical Processing) er en teknologi som brukes til å organisere store forretningsdatabaser og støtte forretningsanalyse. OLAP-databaser er delt inn i én eller flere kuber, og hver kube er organisert og utformet av en kubeadministrator slik at den er tilpasset måten du henter og analyserer data på. Dette gjør det lettere å opprette og bruke pivottabell- og pivotdiagramrapporter.

I denne artikkelen

Hva er business intelligence?

Hva er behandling OLAP (Online Analytical)?

OLAP-funksjoner i Excel

Programvarekomponenter som du trenger tilgang til OLAP-datakilder

Funksjonsforskjeller mellom OLAP- og ikke-OLAP-kildedata

Hva er forretningsanalyse?

En forretningsanalytiker ønsker ofte et større bilde av virksomheten for å se bredere trender basert på samlede data, og for å se disse trendene brutt ned ved hjelp av et antall variabler. Forretningsanalyse er prosessen med å trekke ut data fra en OLAP-database og deretter analysere dataene for å få informasjon som kan brukes til å fatte informerte forretningsbeslutninger og iverksette tiltak. OLAP og forretningsanalyse kan for eksempel gi svar på følgende typer spørsmål om forretningsdata:

  • Hvordan er totalsalget av alle produkter i 2007 sammenlignet med totalsalget i 2006?

  • Hvordan er lønnsomheten i dag sammenlignet med samme tidsperiode de siste fem årene?

  • Hvor mange kroner brukte kunder over 35 år i fjor, og hvordan har forbruket endret seg over tid?

  • Hvor mange produkter er solgt i to bestemte land eller regioner denne måneden, sammenlignet med samme måned i fjor?

  • Hvordan er lønnsomhetsfordelingen (både marginprosent og totalt) per produktkategori for hver aldersgruppe blant kundene?

  • Finn de selgerne, distributørene, leverandørene, partnerne eller kundene som har solgt eller kjøpt mest.

Til toppen av siden

Hva er OLAP (Online Analytical Processing)?

OLAP-databaser (Online Analytical Processing) gjør det enklere å foreta spørringer knyttet til forretningsanalyse. OLAP er en databaseteknologi som er optimalisert for spørring og rapportering i stedet for behandling av transaksjoner. Kildedataene for OLAP er OLTP-databaser (Online Transactional Processing), som vanligvis er lagret i datalagre. OLAP-data utledes fra disse historiske dataene og samles i strukturer som muliggjør avanserte analyser. OLAP-data er også hierarkisk organisert og lagret i kuber i stedet for i tabeller. Det er en avansert teknologi som bruker flerdimensjonale strukturer for å gi rask tilgang til dataene som skal analyseres. Denne organiseringen gjør det lettere å vise summer på høyt nivå for pivottabell- eller pivotdiagramrapporter, for eksempel salgstotaler i et helt land eller en hel region, og vise detaljene for områder der salget er spesielt godt eller dårlig.

OLAP-databaser er utformet slik at det går raskere å hente data. Ettersom OLAP-serveren, ikke Microsoft Office Excel, beregner de summerte verdiene, må mindre mengder data sendes til Excel når du oppretter eller endrer en rapport. Med denne fremgangsmåten kan du arbeide med mye større mengder kildedata enn om dataene var organisert i en tradisjonell database, der Excel henter alle enkeltpostene og beregner de summerte verdiene.

OLAP-databaser inneholder to grunnleggende typer data: mål, som er numeriske data, mengder og gjennomsnitt du bruker for å kunne fatte informerte forretningsbeslutninger, og dimensjoner, som er kategoriene du bruker til å organisere disse målene. OLAP-databaser hjelper deg med å organisere data på mange detaljnivåer, og dataene analyseres ved hjelp av de samme velkjente kategoriene.

Avsnittene nedenfor beskriver hver komponent mer detaljert:

Kube     En datastruktur som samler målene etter nivåene og hierarkiene for hver av dimensjonene som skal analyseres. Kuber kombinerer flere dimensjoner, for eksempel tidspunkt, geografi og produktserier, med summerte data, for eksempel salgs- eller lagertall. Kuber er ikke "kuber" i streng matematisk betydning, fordi de ikke nødvendigvis har like sider. De fungerer imidlertid som en passende metafor for et komplekst konsept.

Mål     Et sett med verdier i en kube. Verdiene er basert på en kolonne i kubens faktatabell, og er vanligvis tallverdier. Mål er de sentrale verdiene i kuben og forbehandles, samles og analyseres. Vanlige eksempler er salg, fortjeneste, inntekter og kostnader.

Medlem     Et element i et hierarki som representerer ett eller flere forekomster av data. Et medlem kan være unik eller ikke-unikt. 2007 og 2008 representerer for eksempel unike medlemmer på hvilken år til en tidsdimensjon, mens Januar representerer ikke-unikt medlemmer i månedsnivået fordi det kan være flere forekomster av januar i en tidsdimensjon som inneholder data for mer enn ett år.

Beregnet medlem     Et medlem som inngår i en dimensjon, og som verdien beregnes for ved hjelp av et uttrykk under kjøring. Verdier for beregnede medlemmer kan utledes fra andre medlemmers verdier. Et beregnet medlem med navnet Fortjeneste kan for eksempel beregnes ved å trekke verdien av medlemmet Kostnader fra medlemmet Salg.

Dimensjon     Et sett med ett eller flere logisk organiserte nivåhierarkier i en kube. Disse brukes som grunnlag for dataanalyse. En geografidimensjon kan for eksempel inneholde nivåer for Land/region, Område eller Poststed. En tidsdimensjon kan for eksempel inneholde et hierarki med nivåer for år, kvartal, måned og dag. I en pivottabell- eller pivotdiagramrapport blir hvert hierarki et sett med felt som du kan vise eller skjule for å få frem lavere eller høyere nivåer.

Hierarki     En logisk trestruktur som organiserer medlemmene i en dimensjon slik at hvert medlem har ett overordnet medlem og null eller flere underordnede medlemmer. Et underordnet medlem er et medlem på neste lavere nivå i et hierarki, og er direkte relatert til gjeldende medlem. I et tidshierarki som inneholder nivåene Kvartal, Måned og Dag, er for eksempel Januar et underordnet medlem av Kv1. Et overordnet medlem er et medlem på neste høyere nivå i et hierarki, og er direkte relatert til gjeldende medlem. Den overordnede verdien er vanligvis en konsolidering av verdiene for alle underordnede medlemmer. I et tidshierarki som inneholder nivåene Kvartal, Måned og Dag, er for eksempel Kv1 det overordnede medlemmet for Januar.

Nivå     I et hierarki kan data organiseres i lavere og høyere detaljnivåer, for eksempel År, Kvartal, Måned og Dag i et tidshierarki.

Til toppen av siden

OLAP-funksjoner i Excel

Hente OLAP-data     Du kan koble til OLAP-datakilder på samme måte som til andre eksterne datakilder. Du kan arbeide med databaser som er opprettet med OLAP-tjenester for Microsoft SQL Server-versjon 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services versjon 2000 og Microsoft SQL Server Analysis Services versjon 2005, Microsoft OLAP-serverprodukter. Excel kan også arbeide med tredjeparts OLAP-produkter som er kompatible med OLE DB-for OLAP.

Du kan vise OLAP-data bare som en pivottabell eller pivotdiagramrapport eller i en regnearkfunksjon konvertert fra en pivottabellrapport, men ikke som en eksternt dataområde. Du kan lagre OLAP-pivottabellrapporter og pivotdiagramrapporter i rapportmaler, og du kan opprette Office Data Connection (ODC)-filer (ODC) til å koble til OLAP-databaser for OLAP-spørringer. Når du åpner en ODC-fil, vises det en tom pivottabellrapport, som er klar til å utforme.

Opprette kubefiler for frakoblet bruk     Du kan opprette en frakoblet kubefil (CUB) som inneholder et delsett av dataene fra en OLAP-serverdatabase. Bruk frakoblede kubefiler til å arbeide med OLAP-data når du ikke er koblet til nettverket. Med en kube kan du arbeide med større datamengder enn vanlig i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport, og det går raskere å hente dataene. Du kan opprette kubefiler bare hvis du bruker en OLAP-leverandør, for eksempel Microsoft SQL Analysis Services Server versjon 2005, som støtter denne funksjonen.

Server-handlinger     En serverhandling er en valgfri, men nyttig funksjon som en OLAP-kube-administrator kan definere på en server som bruker et KUBEMEDLEM eller mål som en parameter i en spørring for å hente detaljer i kuben, eller til å starte et annet program, for eksempel en nettleser. Excel støtter URL-adresse, rapport, radsett, gjennomgang og Utvid til detalj serverhandlinger, men det støtter ikke Proprietary, Statement og Dataset.

KPIer     En KPI er et spesielt beregnet mål som er definert på serveren som kan du spore "sentrale ytelsesindikatorer" inkludert status (gjeldende verdi oppfyller et bestemt number?) og trend (Hva er verdien over time?). Når disse vises, kan serveren sende relaterte ikoner som ligner på Excel-ikonet settes for å angi over eller under status nivåer (for eksempel en Stopp light ikon) eller om en verdi er aktive opp eller ned (for eksempel en retningsbestemte pilikonet).

Serverformatering     Kubeadministratorer kan opprette målinger og beregnede medlemmer med fargeformatering, skriftformatering og regler for betinget formatering, som angis som en standard firmaets regel. Formater en server for fortjeneste kan for eksempel være et tallformat valutabeløp, en cellefarge grønne hvis verdien er større enn eller lik 30 000 og rødt hvis verdien er mindre enn 30 000, og en skriftstil av fet hvis verdien er mindre enn 30 000 og vanlig Hvis større enn eller lik 30 000. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utforme oppsett og format for en pivottabellrapport.

Visningsspråk i Office     En kubeadministrator kan definere oversettelser for data og feil på serveren for brukere som har behov for å se pivottabellinformasjon på et annet språk. Denne funksjonen er definert som en filtilkoblingsegenskap, og innstillingen for land/region på brukerens datamaskin må være satt til visningsspråket.

Til toppen av siden

Programvarekomponenter du trenger for å få tilgang til OLAP-datakilder

En OLAP-leverandør     Hvis du vil konfigurere OLAP-datakilder for Excel, trenger du en av følgende OLAP-tjenester:

  • Microsofts OLAP-leverandør     Excel inneholder datakildedriver og klientprogramvaren du trenger for å få tilgang til databaser som er opprettet med Microsoft SQL Server OLAP Services versjon 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services versjon 2000 (8.0) eller Microsoft SQL Server Analysis Services versjon 2005 (9.0).

  • OLAP-tjenester fra tredjepartsleverandører       For andre OLAP-produkter må du installere ekstra drivere og klientprogramvare. Hvis du skal kunne bruke funksjonene i Excel når du arbeider med OLAP-data, må tredjepartsproduktet være i overensstemmelse med OLE-DB for OLAP-standarden, og være kompatibelt med Microsoft Office. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer og bruker en OLAP-tjeneste fra tredjepartsleverandør, kan du kontakte systemansvarlig eller firmaet som har levert OLAP-produktet.

Serverdatabaser og kubefiler     Klientprogramvaren for Excel OLAP støtter tilkoblinger til to typer OLAP-databaser. Hvis en database på en OLAP-server er tilgjengelig på nettverket, kan du hente kildedata direkte fra den. Hvis du har en frakoblet kubefil som inneholder OLAP-data, eller en fil for kubedefinisjon, kan du koble til denne filen og hente kildedata fra den.

Datakilder     En datakilde gir deg tilgang til alle dataene i OLAP-databasen eller den frakoblede kubefilen. Når du har opprettet en OLAP-datakilde, kan du basere rapporter på den og returnere OLAP-dataene til Excel i form av en pivottabell- eller pivotdiagramrapport eller i en regnearkfunksjon som er konvertert fra en pivottabellrapport.

Microsoft Query     Du kan bruke Query til å hente data fra en ekstern database for eksempel Microsoft SQL eller Microsoft Access. Du trenger ikke bruke Query til å hente data fra en OLAP-pivottabellrapport som er koblet til en kubefil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Microsoft Query til å hente eksterne data.

Til toppen av siden

Funksjonsforskjeller mellom OLAP- og ikke-OLAP-kildedata

Hvis du arbeider med pivottabell- og pivotdiagramrapporter både fra OLAP-kildedata og andre typer kildedata, vil du oppdage noen forskjeller i funksjonene.

Hente data     En OLAP-server returnerer nye data til Excel hver gang du endrer oppsettet for rapporten. Du vil søke etter alle datakildene samtidig med andre typer eksterne kildedata, eller du kan angi alternativer for å spørre bare når du viser forskjellige rapporten filtrere feltelementer. Du kan også ha flere alternativer for oppdatering av rapporten.

I rapporter som er basert på OLAP-kildedata, er ikke innstillingene for rapportfilterfelt, bakgrunnsspørring og innstillingen for minneoptimalisering tilgjengelige.

Obs!: Innstillingen er heller ikke tilgjengelig for OLEDB-datakilder og pivottabellrapporter basert på et celleområde.

Felttyper    OLAP-kildedata, dimensjon felt kan bare brukes som rad (serieakse), kolonne (kategori) eller sidefelt. Målfelt kan bare brukes som verdifelt. Alle felt kan brukes hvor som helst i en rapport for andre typer kildedata.

Tilgang til detaljdata     For OLAP-kildedata er det serveren som avgjør hvilke detaljnivåer som er tilgjengelige, og som beregner sammendragsverdier, slik at detaljpostene som utgjør sammendragsverdiene, kanskje ikke er tilgjengelige. Serveren kan imidlertid bruke egenskapfelter som du kan vise. Andre typer kildedata har ikke egenskapsfelt, men du kan vise underliggende detaljer for datafeltverdier og elementer. Du kan også vise elementer uten data.

OLAP-rapportfilterfelt kan ikke ha et Alle-element, og kommandoen Vis rapportfiltersider er ikke tilgjengelig.

Første sorteringsrekkefølge       For OLAP-kildedata vises elementer først i den rekkefølgen som de ble returnert fra OLAP-serveren. Deretter kan du sortere eller omordne elementene manuelt. For andre typer kildedata vises elementene i en ny rapport først i stigende rekkefølge etter navn på element.

Beregninger     OLAP-servere gir deg sammendragsverdier direkte for en rapport, slik at du ikke kan endre sammendragsfunksjoner for verdifelt. For andre typer kildedata, kan du endre sammendragsfunksjonen for et verdifelt og bruke flere sammendragsfunksjoner for samme verdi-feltet. Du kan ikke opprette beregnede felt eller beregnede elementer i rapporter med OLAP-kildedata.

Delsammendrag     I rapporter med OLAP-kildedata kan du ikke endre sammendragsfunksjonen for delsummer. For andre typer kildedata kan du endre sammendragsfunksjonen for delsummer og vise og skjule delsummer for alle rad- og kolonnefelt.

For OLAP-kildedata kan du ta med eller utelate skjulte elementer når du beregner delsummer og hovedsummer. For andre typer kildedata kan du ta med skjulte elementer for rapportfilterfelt i delsummer, men skjulte elementer i andre felt utelates som standard.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×