Oversikt over formler i Excel

Oversikt over formler i Excel

Hvis Excel er nytt for deg, vil du snart finne ut at det er mer enn bare et rutenett der du skriver inn tall i kolonner og rader. Ja, du kan bruke Excel til å finne totaler for en kolonne eller rad med tall, men du kan også beregne et låneavdrag, løse matematiske og tekniske problemer, eller finne beste scenario basert på variable tall du angir.

Excel gjør dette ved å bruke formler i celler. En formel utfører beregninger eller andre handlinger på dataene i regnearket. En formel starter alltid med et likhetstegn (=), som kan etterfølges av tall, matematiske operatorer (for eksempel et pluss- eller minustegn) og innebygde Excel-funksjoner. Dette gjør en formel mye kraftigere.

Følgende formel multipliserer for eksempel 2 med 3 og adderer deretter 5 til resultatet, for å komme frem til resultatet 11.

=2*3+5

Nedenfor finner du flere eksempler på formler du kan bruke i et regneark.

 • =A1+A2+A3    Legger sammen verdiene i celle A1, A2 og A3

 • =SUMMER(A1:A10)    bruker SUMMER-funksjonen til å returnere summen av verdiene i A1 til og med A10.

 • =IDAG()    Returnerer gjeldende dato.

 • =STORE("hallo")     Konverterer teksten «hallo» til «HALLO» ved å bruke STORE-funksjonen.

 • =HVIS(A1>0)    bruker HVIS-funksjonen til å teste celle A1 for å fastslå om den inneholder en verdi større enn 0.

En formel kan også inneholde noen av eller alle disse elementene: funksjoner, referanser, operatorer, og konstanter.

Deler av en formel   

Deler av en formel

1. Funksjoner: PI()-funksjonen returnerer verdien av pi: 3,142...

2. Referanser: A2 returnerer verdien i celle A2.

3. Konstanter: Tall- eller tekstverdier som skrives direkte inn i en formel, for eksempel 2.

4. Operatorer: Operatoren ^ (cirkumflekstegn) opphøyer et tall i en potens, og operatoren * (stjerne) multipliserer tall.

En konstant er en verdi som ikke beregnes, den har alltid samme verdi. Datoen 09.10.2008, tallet 210 og teksten «Kvartalsvise inntekter» er for eksempel konstanter. Et uttrykk, eller en verdi som er et resultat av et uttrykk, er ikke en konstant. Hvis du bruker konstanter i en formel i stedet for cellereferanser (for eksempel =30+70+110), vil resultatet bare endres hvis du endrer formelen. Generelt er det best å sette inn konstanter i individuelle celler der de enkelt kan endres hvis det er nødvendig, og deretter referere til disse cellene i formler.

Operatorene spesifiserer typen beregning som skal utføres på elementene i en formel. Excel følger generelle matematiske regler for beregninger, som er parenteser, eksponenter, multiplikasjon og divisjon, og addisjon og subtraksjon, eller akronymet PEMDAS (Please Excuse My Dear Aunt Sally). Når du bruker parentes, kan du endre den beregningsrekkefølgen.

Typer operatorer. Det finnes fire typer beregningsoperatorer: Operatorer for aritmetikk, sammenligning, tekstsammensetning og referanse.

 • Aritmetiske operatorer

  Med følgende aritmetiske operatorer kan du utføre grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon eller divisjon, kombinere tall og finne numeriske resultater.

  Aritmetisk operator

  Betydning

  Eksempel

  + (plusstegn)

  Addisjon

  =3+3

  – (minustegn)

  Subtraksjon
  Negasjon

  =3–3
  =-3

  * (stjernetegn)

  Multiplikasjon

  =3*3

  / (skråstrek)

  Divisjon

  =3/3

  % (prosenttegn)

  Prosent

  30 %

  ^ (cirkumflekstegn)

  Potens

  =3^3

 • Sammenligningsoperatorer

  Med følgende operatorer kan du sammenligne to verdier. Resultatet når to verdier sammenlignes ved hjelp av disse operatorene er en logisk verdi, enten SANN eller USANN.

  Sammenligningsoperator

  Betydning

  Eksempel

  = (likhetstegn)

  Lik

  =A1=B1

  > (større enn-tegn)

  Større enn

  =A1>B1

  < (mindre enn-tegn)

  Mindre enn

  =A1<B1

  >= (større enn- eller lik-tegn)

  Større enn eller lik

  =A1>=B1

  <= (mindre enn- eller lik-tegn)

  Mindre enn eller lik

  =A1<=B1

  <> (ikke lik-tegn)

  Ikke lik

  =A1<>B1

 • Tekstsammenligningsoperator

  Med tekstoperatoren & kan du kjede sammen én eller flere tekstverdier og få én enkelt tekststreng.

  Tekstoperator

  Betydning

  Eksempel

  & (og-tegn)

  Setter sammen to verdier og lager én sammenhengende tekstverdi

  = «Nord» & «vind» resulterer i «Nordvind».
  Der A1 inneholder «Etternavn» og B1 inneholder «Fornavn», vil =A1&«,»&B1 resultere i «Etternavn, Fornavn».

 • Referanseoperatorer

  Med følgende operatorer kan du sette sammen celleområder for bruk i beregninger.

  Referanseoperator

  Betydning

  Eksempel

  : (colon)

  Områdeoperator som gir en referanse til alle cellene mellom (og innbefattet) de to referansene.

  B5:B15

  , (komma)

  Unionsoperator som setter sammen flere referanser til én referanse

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (mellomrom)

  Skjæringspunktoperator som produserer én referanse til celler som er felles for de to referansene

  B7:D7 C6:C8

Til toppen av siden

I noen tilfeller kan rekkefølgen som beregningen utføres i, påvirke returverdien for formelen, så det er viktig å forstå hvordan rekkefølgen fastslås og hvordan du kan endre rekkefølgen for å få resultatet du ønsker.

 • Beregningsrekkefølge

  I formler beregnes verdier i en bestemt rekkefølge. En formel i Excel starter alltid med et likhetstegn (=). I Excel tolkes tegnene som følger etter likhetstegnet, som en formel. Bak likhetstegnet finnes elementene som skal beregnes (operandene), for eksempel konstanter eller cellereferanser. Disse skilles med beregningsoperatorer. I Excel beregnes formelen fra venstre til høyre, i henhold til en bestemt rekkefølge for hver operator i formelen.

 • Operatorprioritet i Excel-formler

  Hvis du kombinerer flere operatorer i én enkelt formel, utføres operasjonene i den rekkefølgen som vises i tabellen nedenfor. Hvis en formel inneholder operatorer med samme prioritet – for eksempel en formel som inneholder både en operator for multiplikasjon og en for divisjon – blir operatorene evaluert fra venstre mot høyre.

  Operator

  Beskrivelse

  : (kolon)

  (enkelt mellomrom)

  , (komma)

  Referanseoperatorer

  Negasjon (som i –1)

  %

  Prosent

  ^

  Potens

  * og /

  Multiplikasjon og divisjon

  + og –

  Addisjon og subtraksjon

  &

  Føyer sammen to strenger med tekst (sammenkobling)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Sammenligning

 • Bruk av parenteser i Excel-formler

  Hvis du vil endre rekkefølgen på evalueringen, må du omslutte den delen av formelen som skal beregnes først, med parenteser. Den neste formelen gir for eksempel resultatet 11 fordi multiplikasjon utføres før addisjon. Formelen multipliserer 2 med 3 og legger til 5 til resultatet.

  =5+2*3

  Hvis du derimot bruker parenteser til å endre syntaksen, blir 5 og 2 først lagt sammen, og deretter multipliseres resultatet med 3 og du får 21.

  =(5+2)*3

  I følgende eksempel vil parentesene som omslutter første del av formelen, tvinge programmet til å beregne B4+25 først og deretter dele resultatet med summen av verdiene i celle D5, E5 og F5.

  =(B4+25)/SUMMER(D5:F5)

  Til toppen av siden

Funksjoner er forhåndsdefinerte formler som utfører beregninger ved hjelp av bestemte verdier, kalt argumenter, i en bestemt rekkefølge eller struktur. Funksjoner kan brukes til å utføre enkle eller kompliserte beregninger. Du kan finne alle funksjonene i Excel på Formler-fanen på båndet:

Formler-fanen på båndet i Excel
 • Funksjonssynktaks i Excel

  Følgende eksempel på AVRUND-funksjonen som runder av et tall i celle A10, illustrerer syntaksen til en funksjon.

  Struktur på en funksjon

  1. Struktur Strukturen på en funksjon begynner med et likhetstegn (=), etterfulgt av funksjonens navn, en venstreparentes, argumentene til funksjonen atskilt med komma, og en høyreparentes.

  2. Funksjonsnavn. Hvis du vil ha en liste over tilgjengelige funksjoner, kan du klikke en celle og trykke SKIFT+F3. Dette vil starte dialogen Sett inn funksjon

  Formler i Excel – dialogboks for funksjonen Sett inn

  3. Argumenter. Argumenter kan være tall, tekst, logiske verdier som SANN eller USANN, matriser, feilverdier som #I/T eller cellereferanser. Argumentet du angir, må gi en gyldig verdi for argumentet. Argumenter kan også være konstanter, formler eller andre funksjoner.

  4. Verktøytips for argumenter. Et verktøytips med syntaksen og argumentene vises når du skriver inn funksjonen. Skriv for eksempel =AVRUND(, så vises verktøytipset. Verktøytips vises bare for innebygde funksjoner.

  Obs!: Du ikke trenger å skrive inn funksjoner med store bokstaver, som = AVRUND, da Excel automatisk vil endre til store bokstaver for funksjonsnavnet når du trykker ENTER. Hvis du feilstaver et funksjonsnavn, for eksempel =SUME(A1:A10) i stedet for = SUMMER(A1:A10), så vil Excel returnere feilmeldingen #NAME?

 • Skrive inn Excel-funksjoner

  Når du lager en formel som inneholder en funksjon, kan du bruke dialogboksen Sett inn funksjon for å få hjelp til å sette inn regnearkfunksjoner. Når du velger en funksjon fra dialogboksen Sett inn funksjon, vil Excel starte en funksjonsveiviser som viser navnet på funksjonen, alle argumentene, en beskrivelse av funksjonen og hvert enkelt argument, gjeldende resultat av funksjonen og gjeldende resultat av hele formelen.

  Veiviser for Excel-funksjon

  Du kan gjøre det enklere å opprette og redigere formler, og redusere skrivefeil og syntaksfeil ved hjelp av Autofullfør-formel. Når du har skrevet inn et = (likhetstegn) og de første bokstavene i en funksjon, vil Excel vise en dynamisk rullegardinliste med gyldige funksjoner, argumenter og navn som samsvarer med bokstavene. Du kan velge et element fra rullegardinlisten, og Excel vil sette det inn for deg.

  Autofullføring av formler i Excel

 • Neste Excel-funksjoner

  I noen tilfeller kan det være at du må bruke en funksjon som et av argumentene i en annen funksjon. I den følgende funksjonen brukes for eksempel en nestet GJENNOMSNITT-funksjon, og resultatet sammenlignes med verdien 50.

  Nestede funksjoner

  1. Funksjonene GJENNOMSNITT og SUMMER er nestet i IF-funksjonen.

  Gyldige resultater    Når en nestet funksjon brukes som et argument, må den nestede funksjonen returnere den samme verditypen som brukes i argumentet. Hvis for eksempel argumentet returnerer en SANN- eller USANN-verdi, må den nestede funksjonen returnere en SANN- eller USANN-verdi. Hvis funksjonen ikke gjør det, vises feilverdien #VERDI! i Excel.

  Grenser for nestenivåer    En formel kan inneholde opptil sju nivåer med nestede funksjoner. Når én funksjon (vi kaller denne Funksjon B) brukes som et argument i en annen funksjon (vi kaller denne for Funksjon A), fungerer Funksjon B som en funksjon på andre nivå. GJENNOMSNITT-funksjonen og SUMMER-funksjonen er for eksempel begge andrenivåfunksjoner hvis de brukes som argumenter for HVIS-funksjonen. En funksjon som nestes inne i den nestede GJENNOMSNITT-funksjonen, er da en tredjenivåfunksjon osv.

  Til toppen av siden

En referanse identifiserer en celle eller et celleområde i et regneark og angir hvor Excel finner verdiene eller dataene som skal brukes i en formel. Du kan bruke referanser til å bruke data som ligger i ulike deler av et regneark, i én formel, eller du kan bruke verdien fra én celle i flere formler. Du kan også referere til celler i andre regneark i samme arbeidsbok, og til andre arbeidsbøker. Referanser til celler i andre arbeidsbøker kalles koblinger eller eksterne referanser.

 • Referansestilen A1

  Excel bruker referansestilen A1 som standard. Den refererer til kolonner med bokstaver (A til XFD, for totalt 16 384 kolonner) og refererer til rader med tall (1 til 1 048 576). Disse bokstavene og tallene kalles rad- og kolonneoverskrifter. Når du skal referere til en celle, angir du kolonnebokstaven etterfulgt av radnummeret. B2 refererer for eksempel til cellen i skjæringspunktet for kolonne B og rad 2.

  Hvis du vil referere til

  Bruk

  Cellen i kolonne A og rad 10

  A10

  Celleområdet i kolonne A og rad 10 til og med 20

  A10:A20

  Celleområdet i rad 15 og kolonne B til og med E

  B15:E15

  Alle celler i rad 5

  5:5

  Alle celler i rad 5 til og med 10

  5:10

  Alle celler i kolonne H

  H:H

  Alle celler i kolonne H til og med J

  H:J

  Celleområdet i kolonne A til og med E og rad 10 til og med 20

  A10:E20

 • Lage en referanse til en celle eller et celleområde i et annet regneark i samme arbeidsbok

  I eksemplet nedenfor beregner GJENNOMSNITT-funksjonen gjennomsnittsverdien for området B1:B10 i regnearket som heter Markedsføring, i samme arbeidsbok.

  Eksempel på arkreferanse

  1. Refererer til regnearket Markedsføring

  2. Refererer til celleområdet fra B1 til B10

  3. Utropstegnet (!) skiller regnearkreferansen fra celleområdereferansen

  Obs!: Hvis det refererte regnearket inneholder mellomrom eller tall, må du legge til apostrofer (') før og etter regnearknavnet , for eksempel ='123'!A1 eller ='Inntekt januar'!A1.

 • Forskjellen mellom absolutte, relative og blandede referanser

  1. Relative referanser    En relativ cellereferanse i en formel, for eksempel A1, er basert på den relative plasseringen av cellen som inneholder formelen, og cellen referansen refererer til. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen, endres, blir også referansen endret. Hvis du kopierer eller fyller formelen langs rader eller nedover kolonner, blir referansen automatisk justert. Som standard bruker nye formler relative referanser. Hvis du for eksempel kopierer eller fyller en relativ referanse i celle B2 til celle B3, blir den automatisk justert fra =A1 til =A2.

   Kopiert formel med relativ referanse   

   Kopiert formel med relativ referanse

  2. Absolutte referanser    En absolutt cellereferanse i en formel, for eksempel $A$1, refererer alltid til en celle med en bestemt plassering. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen endres, forblir den absolutte referansen den samme. Hvis du kopierer eller fyller formelen langs rader eller ned kolonner, blir ikke den absolutte referansen justert. Som standard bruker nye formler relative referanser, så det kan hende du må bytte til absolutte referanser hvis du ønsker det. Hvis du for eksempel kopierer eller fyller en absolutt referanse i celle B2 til celle B3, forblir den lik i begge celler =$A$1.

   Kopiert formel med absolutt referanse   

   Kopiert formel med absolutt referanse
  3. Blandede referanser    En blandet referanse har enten en absolutt kolonne og en relativ rad, eller en absolutt rad og en relativ kolonne. En absolutt kolonnereferanse har syntaksen $A1, $B1 osv., mens en absolutt radreferanse har syntaksen A$1, B$1 osv. Hvis plasseringen av cellen som inneholder formelen, endres, endres den relative referansen, men ikke den absolutte. Hvis du kopierer eller fyller formelen langs rader eller ned kolonner, justeres automatisk den relative referansen, men ikke den absolutte. Hvis du for eksempel kopierer eller fyller en blandet referanse fra celle A2 til B3, justeres den fra =A$1 til =B$1.

   Kopiert formel med blandet referanse   

   Kopiert formel med blandet referanse

 • Den tredimensjonale referansestilen

  Raskt referere flere regneark    Hvis du vil analysere data i samme celleområder på flere regneark i en arbeidsbok, bruker du en 3D-referanse. En 3D-referanse består av celle- eller områdereferansen, med et område av regnearknavn foran. I Microsoft Excel brukes alle regneark som er lagret mellom start- og sluttnavnet i referansen. For eksempel =SUMMER(Ark2:Ark13!B5) legger sammen alle verdiene i celle B5 på alle regnearkene mellom og inkludert ark 2 og ark 13.

  • Du kan bruke tredimensjonale referanser til å referere til celler i andre regneark, til å definere navn og til å opprette formler ved hjelp av disse funksjonene: SUMMER, GJENNOMSNITT, GJENNOMSNITTA, ANTALL, ANTALLA, STØRST, MAKSA, MINST, MINA, PRODUKT, STDAV.P, STDAV.S, STDAVVIKA, STDAVVIKPA, VARIANS.P, VARIANS.S, VARIANSA og VARIANSPA.

  • Tredimensjonale referanser kan ikke brukes i matriseformler.

  • Tredimensjonale referanser kan ikke brukes med skjæringspunktoperator (ett enkelt mellomrom) eller i formler som bruker implisitt skjæringspunkt.

  Hva som skjer når du flytter, kopierer, setter inn eller sletter regneark    Eksemplene nedenfor forklarer hva som skjer når du flytter, kopierer, setter inn eller sletter regneark som er brukt i en tredimensjonal referanse. I eksemplene brukes formelen =SUMMER(Ark2:Ark6!A2:A5) til å legge sammen cellene A2 til og med A5 i regnearkene 2 til og med 6.

  • Sette inn eller kopiere    Hvis du setter inn eller kopierer regneark mellom Ark2 og Ark6 (det første og det siste regnearket i dette eksemplet), blir alle verdier i cellene A2 til og med A5 fra de nye arkene med i beregningene i Excel.

  • Slette       Hvis du sletter regneark mellom Ark2 og Ark6, blir verdiene i regnearkene fjernet fra beregningen.

  • Flytte       Hvis du flytter regneark fra mellom Ark2 og Ark6 til et sted utenfor regnearkområdet det er referert til, blir verdiene i regnearkene fjernet fra beregningen.

  • Flytte et sluttpunkt       Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et annet sted i samme arbeidsbok, blir beregningen justert slik at den tar hensyn til det nye regnearkområdet mellom dem.

  • Slette et sluttpunkt       Hvis du sletter Ark2 eller Ark6 i beregningen, blir beregningen justert slik at den tar hensyn til det nye regnearkområdet mellom dem.

 • Referansestilen R1C1

  Du kan også bruke en referansestil der både radene og kolonnene i regnearket er nummerert. Referansestilen R1C1 er nyttig når du skal beregne rad- og kolonneposisjoner i makroer. I R1C1-stilen angis plasseringen til en celle med en R etterfulgt av et radnummer, og en C etterfulgt av et kolonnenummer.

  Referanse

  Betydning

  R[-2]C

  En relativ referanse til cellen to rader ovenfor og i samme kolonne.

  R[2]C[2]

  En relativ referanse til cellen to rader nedenfor og to kolonner til høyre.

  R2C2

  En absolutt referanse til cellen i andre rad og andre kolonne.

  R[-1]

  En relativ referanse til hele raden ovenfor den aktive cellen.

  R

  En absolutt referanse til den gjeldende raden.

  Når du registrerer en makro, registreres noen av kommandoene ved å bruke R1C1-referansestilen. Hvis du for eksempel registrerer en kommando, som å klikke Autosummer-knappen, for å sette inn en formel som legger sammen et celleområde, registreres formelen ved hjelp av referanser med R1C1-stilen, ikke A1-stilen.

  Du kan aktivere eller deaktivere referansestilen R1C1 ved å merke eller fjerne merket for R1C1-referansestil under Arbeide med formler i kategorien Formler i dialogboksen Alternativer. Klikk fanen Fil for å vise denne dialogboksen.

  Til toppen av siden

Du kan opprette definerte navn som representerer celler, celleområder, formler, konstanter eller Excel-tabeller. Et navn er en beskrivende forkortelse som gjør det lettere å forstå hensikten med en cellereferanse, konstant, formel eller tabell, som alle kan være vanskelige å forstå ved første øyekast. Følgende informasjon viser vanlige eksempler på navn og måten du bruker dem på i formler, kan forbedre tydeligheten og gjøre det enklere å forstå formler.

Eksempel 1

Eksempeltype

Eksempel: bruke områder i stedet for navn

Eksempel: bruke navn

Referanse

=SUMMER(A16:A20)

=SUMMER(Salg)

Konstant

=PRODUKT(A12;9,5 %)

=PRODUKT(Pris, MVA)

Formel

=TEKST(FINN.RAD(STØRST(A16;A20);A16:B20;2;USANN);"dd.m.åååå")

=TEKST(FINN.RAD(STØRST(Salg);Salgsinfo;2;USANN),"dd.m.åååå")

Tabell

A22:B25

=PRODUKT(Pris,Tabell1[@MVA])

Eksempel 2

Kopier eksempeldataene i følgende tabell, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Før formlene kan vise resultater, må du merke dem, trykke F2, og deretter trykke Enter. Du kan eventuelt justere kolonnebredden for å se alle dataene

Obs!:  I formlene i kolonne C og D er det definerte navnet «Salg» erstattet med referansen til (område) A9:A13 og navnet «Salgsinformasjon» er erstattet med området A9: B13. Hvis du ikke oppretter disse navnene i testarbeidsboken, vil formlene i D2:D3 returnere feilmeldingen #NAME?.

Eksempeltype

Eksempel: uten bruk av navn

Eksempel: med bruk av navn

Formel og resultat: med bruk av navn

Referanse

'=SUMMER(A9:A13)

'=SUMMER(Salg)

=SUMMER(Salg)

Formel

'=TEKST(FINN.RAD(STØRST(A9:13),A9:B13,2,FALSE),"dd.m.åååå")

'=TEKST(FINN.RAD(STØRST(Salg);Salgsinfo;2;USANN),"dd.m.åååå")

=TEKST(FINN.RAD(STØRST(Salg);Salgsinfo;2;USANN),"dd.m.åååå")

Pris

$995

Salg

Salgsdato

$249

17.03.2011

USD 399

02.04.2011

USD 643

23.04.2011

$275

30.04.2011

$447

04.05.2011

 • Navnetyper

  Det finnes flere navnetyper du kan opprette og bruke.

  • Definert navn    Et navn som representerer en celle, et celleområde, en formel eller en konstant verdi. Du kan opprette ditt eget definerte navn. Noen ganger opprettes det et definert navn for deg i Excel, for eksempel når du angir et utskriftsområde.

  • Tabellnavn    Et navn for en Excel-tabell, som er en samling data om et bestemt emne, som lagres i poster (rader) og felt (kolonner). Tabell1, Tabell2 osv. opprettes som standard Excel-tabellnavn i Excel hver gang du setter inn en tabell, men du kan endre disse navnene for å gjøre dem mer meningsfylte.

   Hvis du vil ha mer informasjon om Excel-tabeller, kan du se Bruke strukturerte referanser med Excel-tabeller.

 • Opprette og angi navn

  Du kan opprette et navn på flere måter:

  • Navn-boksen på formellinjen    Passer best til å opprette et navn på arbeidsboknivå for et merket område.

  • Fra et merket område    Du kan lett opprette navn fra eksisterende rad- og kolonneetiketter ved å bruke et merket celleområde i regnearket.

  • Dialogboksen Nytt navn    Denne metoden er best hvis du vil ha mer fleksibilitet når du oppretter navn, for eksempel ved å spesifisere omfanget for et lokalt regnearknivå eller ved å opprette en navnekommentar.

  Obs!: Navn bruker som standard absolutte cellereferanser.

  Du kan angi et navn på flere måter:

  • Inntasting    Skriv inn navnet, for eksempel som et argument til en formel.

  • Bruke Autofullfør-formel    Bruk rullegardinlisten for Autofullfør formel, der du automatisk får en liste over gyldige navn.

  • Velge fra kommandoen Bruk i formel    Velg et definert navn fra en liste som er tilgjengelig for kommandoen Bruk i formel under Definerte navn på fanen Formel.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere og bruke navn i formler.

Til toppen av siden

Med en matriseformel kan du utføre flere beregninger og deretter returnere enten ett enkelt resultat eller flere resultater. Matriseformler fungerer ved hjelp av to eller flere sett med verdier som kalles matriseargumenter. Alle matriseargumenter må ha samme antall rader og kolonner. Du lager matriseformler på samme måte som du lager andre formler, bortsett fra at du trykker CTRL+SKIFT+ENTER for å legge inn formelen. Noen av de innebygde funksjonene er matriseformler, og må angis som matrise for å få riktig resultat.

Matriseformler kan brukes i stedet for referanser når du ikke vil skrive hver konstantverdi i en egen celle i regnearket.

Bruke en matriseformel til å beregne enkle og flere resultater

Obs!: Når du skriver inn en matriseformel, vil Excel automatisk sette inn formelen mellom {} (klammeparenteser). Hvis du prøver å angi klammeparentesene selv, viser Excel formelen som tekst.

 • Matriseformel som beregner ett enkelt resultat     Denne typen matriseformel kan forenkle en regnearkmodell ved å erstatte flere forskjellige formler med én enkelt matriseformel.

  Matriseformelen nedenfor beregner for eksempel den totale verdien av en matrise for aksjekurser og aksjer, uten å bruke en rad med celler til å beregne de enkelte verdiene for hver aksje.

  Matriseformel som produserer ett enkelt resultat

  Når du skriver inn formelen ={SUMMER(B2:D2*B3:D3)} som en matriseformel, multipliserer den antall aksjer og kurs for hver aksje, og legger deretter sammen resultatene av disse beregningene.

 • Matriseformel som beregner flere resultater    Noen regnearkfunksjoner returnerer matriser med verdier, eller krever en matrise med verdier som argument. Hvis du vil beregne flere resultater med en matriseformel, må du skrive inn matrisen i et celleområde som har samme antall rader og kolonner som matriseargumentene.

  Når du for eksempel har en serie med tre salgstall (i kolonne B) for en serie på tre måneder (i kolonne A), vil TREND-funksjonen bestemme de lineære verdiene for salgstallene. Hvis du vil vise alle resultatene i formelen, blir den satt inn i tre celler i kolonne C (C1:C3).

  Matriseformel som produserer flere resultater

  Når du skriver inn formelen =TREND(B1:B3;A1:A3) som en matriseformel, produserer den tre forskjellige resultater (22196, 17079 og 11962), basert på de tre salgstallene og de tre månedene.

Bruke matrisekonstanter

I en vanlig formel kan du skrive inn en referanse til en celle som inneholder en verdi, eller selve verdien, også kalt en konstant. På samme måte kan du i en matriseformel skrive inn en referanse til en matrise, eller skrive inn matrisen med verdier i cellene, også kalt en matrisekonstant. Matriseformler godtar konstanter på samme måte som formler som ikke er matriser, men du må angi matrisekonstantene i et bestemt format.

Matrisekonstanter kan inneholde tall, tekst, logiske verdier som SANN og USANN, eller feilverdier som #I/T. Ulike typer verdier kan være i samme matrisekonstant – for eksempel {1,3,4;SANN,USANN,SANN}. Tall i matrisekonstanter kan være i heltallformat, desimalformat eller eksponentielt format. Tekst må være omsluttet av tommetegn, for eksempel "tirsdag".

Matrisekonstanter kan ikke inneholde cellereferanser, kolonner eller rader med forskjellig lengde, formler eller spesialtegnene $ (dollartegn), parenteser eller % (prosenttegn).

Pass på at du gjør følgende når du formaterer matrisekonstanter:

 • Sett dem i klammeparentes ( { } ).

 • Skill verdiene i ulike kolonner ved å bruke komma (,). Hvis du for eksempel vil angi verdiene 10, 20, 30 og 40, skriver du {10,20,30,40}. Denne matrisekonstanten kalles en 1-ganger-4-matrise, og tilsvarer en referanse til 1 rad med 4 kolonner.

 • Skill verdiene i ulike rader ved å bruke semikolon (;). Hvis du for eksempel vil angi verdiene 10, 20, 30 og 40 i én rad og 50, 60, 70 og 80 i raden under, angir du en 2-ganger-4-matrisekonstant: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Til toppen av siden

Når du sletter en formel, slettes også resultatverdiene av formelen. Du kan imidlertid fjerne bare formelen og la resultatverdien av formelen vises i cellen.

 • Hvis du vil slette formler sammen med resultatverdier, gjør du følgende:

  1. Merk cellen eller celleområdet som inneholder formelen.

  2. Trykk DEL.

 • Hvis du vil slette formler uten å fjerne resultatverdiene, gjør du følgende:

  1. Merk cellen eller celleområdet som inneholder formelen.

   Hvis formelen er en matriseformel, merker du celleområdet som inneholder matriseformelen.

   Slik merker du et celleområde som inneholder matriseformelen

   1. Klikk en celle i matriseformelen.

   2. Klikk Søk etter og merk i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Gå til.

   3. Klikk Spesielt.

   4. Velg Gjeldende matrise.

  2. Klikk Kopier Knapp i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.
   Båndet i Excel

   Snarvei på tastaturet    Du kan også trykke CTRL+C.

  3. Klikk pilen under Lim inn Knapp i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Lim inn verdier.

Toppen av siden

Tabellen nedenfor oppsummerer noen av de mest vanlige feilene du kan gjøre når du skriver inn en formel, og hvordan du unngår formelfeil:

Pass på at du …

Mer informasjon

Bruk like mange høyre- som venstreparenteser i formelen   

Alle parentesene du bruker i formler, tilhører et par. Når du lager en formel, viser Excel parentesene i farger når du skriver dem inn.

Bruk et kolon til å angi et område du setter inn i formelen   

Kolon (:) brukes til å skille referansen til den første og siste cellen i området. For eksempel A1:A5.

Angi alle nødvendige argumenter   

Funksjoner kan ha obligatoriske og valgfrie argumenter (indikert med hakeparenteser i syntaksen). Alle nødvendige argumenter bør legges inn. Kontroller også at du ikke har lagt inn for mange argumenter.

Ikke nest flere enn 64 funksjoner i en formel   

Nesting av funksjoner i en formel er begrenset til 64 nivåer.

Omslutte navn på arbeidsbok eller regneark med enkle anførselstegn    

Når du refererer til verdier eller celler i andre regneark eller arbeidsbøker som har ikke-alfabetiske tegn i navnene, må navnene være omsluttet av enkle anførselstegn ( ' ).

Inkluder banen til eksterne arbeidsbøker   

Eksterne referanser må inneholde et arbeidsboknavn og banen til arbeidsboken.

Skriv inn tall uten formatering   

Tall du angir i en formel, bør ikke formateres med desimalskilletegn eller dollartegn ($) fordi komma brukes allerede som skilletegn for argumenter i formler, og dollartegn brukes til å markere absolutte referanser. Du kan for eksempel angi 1000 i formelen i stedet for $1,000.

Toppen av siden

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis det er tilfelle, kan du se emnene på Excel User Voice.

Se også

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Finne og rette feil i formler

Hurtigtaster og funksjonstaster for Excel

Funksjoner i Excel

Excel-funksjoner (etter kategori)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×