Opprette, redigere eller slette en relasjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En relasjon i Access kan du kombinere data fra to forskjellige tabeller. Hver relasjon består av felt i to tabeller med data som samsvarer med. Du kan for eksempel har et ProduktID-felt i en tabell og en Ordredetaljer-tabellen. Hver post i tabellen Ordredetaljer har en ProduktID som svarer til en post i produkter-tabellen med samme ProductID.

Når du bruker relaterte tabeller i en spørring, gjør relasjonen at Access kan fastsette hvilke poster som skal kombineres fra hver tabell, i resultatsettet. En relasjon kan også være med på å forhindre manglende data ved å sørge for at slettede data synkroniseres.

Obs!: Denne artikkelen gjelder ikke for Access-nettapper.

I denne artikkelen

Oversikt

Opprette en tabellrelasjon ved hjelp av Relasjoner-vinduet

Opprette en tabellrelasjon ved å bruke Feltliste-ruten til å legge til et felt

Redigere en relasjon

Gjennomføre referanseintegritet

Slette en tabellrelasjon

Opprette eller endre en relasjon i en Access 2010-webdatabase

Oversikt

I en vanlig Access-database oppretter du en tabellrelasjon ved å bruke en av følgende metoder:

 • Legg til tabellene du vil angi relasjoner for, i Relasjoner-vinduet, og dra deretter feltet som skal relatere dem, fra én tabell til den andre tabellen.

 • Dra et felt fra Feltliste-ruten over på et tabelldataark.

Når du oppretter en relasjon mellom tabeller, trenger ikke fellesfelt å ha samme navn, selv om de ofte har det. Fellesfeltene må ha samme datatype. Hvis primærnøkkelfeltet er et Autonummer-felt, kan imidlertid sekundærnøkkelfeltet også være et Tall-felt hvis egenskapen Feltstørrelse for begge felt er den samme. Du kan for eksempel koble et Autonummer-felt til et Tall-felt hvis egenskapen Feltstørrelse for begge feltene er satt til Langt heltall. Når begge fellesfeltene er Tall-felt, må de ha samme innstilling for egenskapen Feltstørrelse.

Opprette en tabellrelasjon ved hjelp av Relasjoner-vinduet

 1. Klikk Relasjoner i Relasjoner-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

  Viktig!: Relasjoner-vinduet er ikke tilgjengelig i en Access web app. Hvis du vil opprette en relasjon i en nettapp, kan du se trinnene i opprette en relasjon.

 2. Hvis du ikke har definert noen relasjoner, vises dialogboksen Vis tabell automatisk. Hvis den ikke vises, klikker du Vis tabell i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

  Dialogboksen Vis tabell viser alle tabellene og spørringene i databasen. Hvis du vil se bare tabeller, klikker du Tabeller. Hvis du vil se bare spørringer, klikker du Spørringer. Hvis du vil se begge deler, klikker du Begge.

 3. Velg én eller flere tabeller eller spørringer, og klikk deretter Legg til. Når du er ferdig med å legge til tabeller og spørringer i dokumentfanen Relasjoner, klikker du Lukk.

 4. Dra et felt (vanligvis primærnøkkelen) fra en tabell til fellesfeltet (sekundærnøkkelen) i den andre tabellen. Hvis du vil dra flere felt, holder du nede CTRL og klikker hvert felt, og deretter drar du dem.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.
  Dialogboksen Rediger relasjoner

 5. Kontroller at feltnavnene som vises, er fellesfeltene for relasjonen. Hvis et feltnavn er feil, klikker du feltnavnet og velger det aktuelle feltet fra listen.

  For å gjennomføre referanseintegritet for denne relasjonen, merker du av for Gjennomfør referanseintegritet. Hvis du vil ha mer informasjon om referanseintegritet, kan du se delen Gjennomføre referanseintegritet.

 6. Klikk Opprett.

  Access trekker en relasjonslinje mellom de to tabellene. Hvis du har merket av for Gjennomfør referanseintegritet, vises linjen som tykkere i hver ende. Hvis du har merket av for Gjennomfør referanseintegritet, vises også tallet 1 over den tykke delen på én side av relasjonslinjen, og uendeligsymbolet () vises over den tykke delen på den andre siden av linjen, slik det vises i den følgende illustrasjonen.

  Dra et felt fra en tabell til det samsvarende feltet i en annen tabell

  Obs!: 

  • Opprette en én-til-én-relasjon    Begge fellesfeltene (vanligvis primærnøkkel- og sekundærnøkkelfeltene) må ha en unik indeks. Dette betyr at egenskapen Indeksert for disse feltene skal settes til Ja (ingen dubletter). Hvis begge feltene har en unik indeks, oppretter Access en én-til-én-relasjon.

  • Opprette en én-til-mange-relasjon    Feltet på den ene siden (vanligvis primærnøkkelen) i relasjonen må ha en unik indeks. Dette betyr at egenskapen Indeksert for dette feltet skal settes til Ja (ingen dubletter). Feltet på mange-siden skal ikke ha en unik indeks. Det kan ha en indeks, men den må tillate dubletter. Dette betyr at egenskapen Indeksert for dette feltet skal settes enten Nei eller Ja (dubletter tillatt). Når ett felt har en unik indeks og det andre ikke har en unik indeks, opprettes en én-til-mange-relasjon.

Til toppen av siden

Opprette en tabellrelasjon ved å bruke Feltliste-ruten til å legge til et felt

Du kan legge til et felt i en eksisterende tabell som er åpen i dataarkvisning, ved å dra den fra Feltliste-ruten. I Feltliste -ruten vises felt som er tilgjengelige i relaterte tabeller, og felt som er tilgjengelige i andre tabeller i databasen.

Når du drar et felt fra en annen (ikke-relatert) tabell og deretter fullfører oppslagsveiviseren, opprettes en ny én-til-mange-relasjon automatisk mellom tabellen i Feltliste-ruten og tabellen som du har dratt feltet til. Denne relasjonen, som er opprettet av Access, gjennomfører ikke referanseintegritet som standard. Hvis du vil gjennomføre referanseintegritet, må du redigere relasjonen. Se delen Redigere en relasjon hvis du vil ha mer informasjon.

Åpne en tabell i dataarkvisning

 • Dobbeltklikk tabellen i navigasjonsruten.

Åpne Feltliste-ruten

 • Trykk Alt+F8 for å vise Feltliste-ruten.

  Feltlisterute

I Feltliste-ruten vises alle de andre tabellene i databasen gruppert i kategorier. Når du arbeider med en tabell i dataarkvisning, vises felt i én av to kategorier i Feltliste-ruten: Tilgjengelige felt i relaterte tabeller og Tilgjengelige felt i andre tabeller. I den første kategorien vises alle tabellene som har en relasjon til tabellen du arbeider med. I den andre kategorien vises alle tabellene som tabellen ikke har relasjoner til.

Når du klikker plusstegnet (+) ved siden av et tabellnavn i Feltliste-ruten, ser du en liste over alle feltene som er tilgjengelige i denne tabellen. Hvis du vil legge til et felt i tabellen, drar du det ønskede feltet fra Feltliste-ruten til tabellen i dataarkvisning.

Legge til et felt og opprette en relasjon fra Feltliste-ruten

 1. Trykk ALT+F8 når tabellen åpnes i dataarkvisning. Feltliste-ruten vises.

 2. Klikk plusstegnet (+) ved siden av et tabellnavn under Tilgjengelige felt i andre tabeller for å vise listen over felt i denne tabellen.

 3. Dra det ønskede feltet fra Feltliste-ruten til tabellen som er åpen i dataarkvisning.

 4. Når innsettingslinjen vises, slipper du feltet i posisjonen.

  Oppslagsveiviseren starter.

 5. Følg instruksjonene for å fullføre oppslagsveiviseren.

  Feltet vises i tabellen i dataarkvisning.

Når du drar et felt fra en annen (ikke-relatert) tabell og deretter fullfører oppslagsveiviseren, opprettes en ny én-til-mange-relasjon automatisk mellom tabellen i Feltliste-ruten og tabellen som du har dratt feltet til. Denne relasjonen, som er opprettet av Access, gjennomfører ikke referanseintegritet som standard. Hvis du vil gjennomføre referanseintegritet, må du redigere relasjonen. Se delen Redigere en relasjon hvis du vil ha mer informasjon.

Til toppen av siden

Redigere en relasjon

Du endrer en relasjon ved å velge den i Relasjoner-vinduet og deretter redigere den.

 1. Plasser markøren nøyaktig slik at den peker på relasjonslinjen, og klikk deretter linjen for å merke den.

  Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 2. Klikk relasjonslinjen mens den er merket.

  –eller–

  Klikk Redigere relasjoner i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

Åpne dialogboksen Redigere relasjoner

 1. Klikk Relasjoner i Relasjoner-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

  Relasjoner-vinduet vises

  Hvis du ikke har definert noen relasjoner og dette er første gang du åpner Relasjoner-vinduet, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 2. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

  Alle tabeller og relasjoner vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen) og relasjonene deres ikke vises med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 4. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  - eller -

  Klikk Redigere relasjoner i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

  Dialogboksen Rediger relasjoner

 5. Utfør endringene, og klikk deretter på OK.

  I dialogboksen Redigere relasjoner kan du endre en tabellrelasjon. Du kan endre tabellene eller spørringene på begge sider av relasjonen eller feltene på begge sider. Du kan også angi sammenføyningstypen, eller du kan gjennomføre referanseintegritet og velge et gjennomgripende alternativ. Hvis du vil ha mer informasjon om sammenføyningstypen og hvordan du angir den, kan du se delen Angi sammenføyningstypen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjennomfører referanseintegritet og velger et gjennomgripende alternativ, se delen Gjennomføre referanseintegritet.

Angi sammenføyningstypen

Når du definerer en tabellrelasjon, overføres informasjon om relasjonen til spørringsutformingene. Hvis du for eksempel definerer en relasjon mellom to tabeller og du deretter oppretter en spørring som bruker de to tabellene, velger Access automatisk samsvarende felt som standard, basert på feltene angitt i relasjonen. Du kan overstyre disse innledende standardverdiene i spørringen, men verdiene som angis av relasjonen, er ofte riktige. Det kan være nyttig og tidsbesparende å angi standarder ved å opprette relasjoner, fordi du ofte finner samsvar mellom og setter sammen data fra flere tabeller i alle databaser, unntatt de minst kompliserte.

En spørring for flere tabeller kombinerer informasjon fra flere tabeller ved å finne samsvar mellom verdiene i fellesfelt. Operasjonen som finner samsvar mellom og kombinerer verdier, kalles en sammenføyning. Anta for eksempel at du vil vise kundeordrer. Du oppretter en spørring som føyer sammen Kunder-tabellen og Ordrer-tabellen, i feltet Kunde-ID. Spørringsresultatet inneholder kundeinformasjon og ordreinformasjon for bare de radene der et samsvar ble funnet.

Én av verdiene som du kan angi for hver relasjon, er sammenføyningstypen. Sammenføyningstypen informerer Access om hvilke poster som skal inkluderes i et spørringsresultat. Anta for eksempel igjen at du har en spørring som føyer sammen Kunder-tabellen og Ordrer-tabellen i fellesfeltene som representerer Kunde-ID. Spørringen bruker standardsammenføyningstypen (kalt en indre sammenføyning), og den returnerer bare Kunde-radene og Ordre-radene der fellesfeltene (også kalt sammenføyde felt) er like.

Anta imidlertid at du vil inkludere alle kunder, også kunder som ikke ennå har lagt inn ordrer. Når du skal gjøre dette, må du endre sammenføyningstypen fra en indre sammenføyning til en venstre ytre sammenføyning. En venstre ytre sammenføyning returnerer alle radene i tabellen på venstre side i relasjonen og bare dem som samsvarer i tabellen til høyre. En høyre ytre sammenføyning returnerer alle radene til høyre, og bare dem som samsvarer mot venstre.

Obs!: I dette tilfellet refererer "venstre" og "høyre" til plasseringen av tabellene i dialogboksen Redigere relasjoner, ikke i Relasjoner-vinduet.

Du bør vurdere hvilket resultat du hyppigst ønsker fra en spørring som føyer sammen tabellene i denne relasjonen, og angi sammenføyningstypen deretter.

Angi sammenføyningstypen

 1. Klikk Sammenføyningstype i dialogboksen Redigere relasjoner.

  Dialogboksen Sammenføyningsegenskaper vises.

 2. Klikk ditt valg, og klikk deretter OK.

I den følgende tabellen (Kunder- og Ordrer-tabellene bruke) vises de tre valgene som vises i dialogboksen Sammenføyningsegenskaper, sammenføyningstypen som brukes, og om alle rader eller samsvarende rader returneres for hver tabell.

Valg

Relasjonssammenføyning

Venstre tabell

Høyre tabell

1. Ta med bare de radene der de sammenføyde feltene er like i begge tabeller.

Indre sammenføyning

Samsvarende rader

Samsvarende rader

2. Ta med ALLE poster fra Kunder og de postene i Ordrer som har like verdier i de sammenføyde feltene.

Venstre ytre sammenføyning

Alle rader

Samsvarende rader

3. Ta med ALLE poster fra Ordrer og de postene i Kunder som har like verdier i de sammenføyde feltene.

Høyre ytre sammenføyning

Samsvarende rader

Alle rader

Når du velger alternativ 2 eller alternativ 3, vises en pil på relasjonslinjen. Denne pilen peker på siden av relasjonen som bare viser samsvarende rader.

Utføre endringene i dialogboksen Sammenføyningsegenskaper

 1. Klikk Relasjoner i Relasjoner-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

  Obs!: Hvis du ikke har definert noen relasjoner og dette er første gang du åpner Relasjoner-vinduet, vises dialogboksen Vis tabell. Hvis dialogboksen vises, klikker du Lukk.

 2. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen i kategorien Utforming.

  Alle tabeller som har relasjoner, vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen) og relasjonene deres ikke vises med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 4. Dobbeltklikk relasjonslinjen. Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 5. Klikk Sammenføyningstype.

 6. Klikk et alternativ i dialogboksen Sammenføyningsegenskaper, og klikk deretter OK.
  Dialogboksen Sammenføyningsegenskaper

 7. Utfør eventuelt flere endringer med relasjonen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Gjennomføre referanseintegritet

Formålet med referanseintegritet er å forhindre isolerte poster – poster som refererer til andre poster som ikke lenger eksisterer. Du gjennomfører referanseintegritet ved å aktivere den for en tabellrelasjon. Når den er angitt, avviser Access operasjoner som bryter med referanseintegritet for en tabellrelasjon. Dette betyr at Access avviser både oppdateringer som endrer målet for en referanse, og slettinger som fjerner målet for en referanse. Hvis du vil la Access overføre referansemessige oppdateringer og slettinger, slik at alle relaterte rader endres tilsvarende, kan du se delen Angi gjennomgripende alternativer.

Aktivere eller deaktivere referanseintegritet

 1. Klikk Relasjoner i Relasjoner-gruppen på fanen Databaseverktøy.

 2. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen i kategorien Utforming.

  Alle tabeller med relasjoner, vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen) og relasjonene deres ikke vises med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 4. Dobbeltklikk relasjonslinjen. Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 5. Merk av for eller fjern merket for Gjennomfør referanseintegritet.

 6. Utfør eventuelt flere endringer med relasjonen, og klikk deretter OK.

Hvis du gjennomfører referanseintegritet, gjelder følgende regler:

 • Du kan ikke angi en verdi i sekundærnøkkelfeltet til en relatert tabell hvis denne verdien ikke finnes i primærnøkkelfeltet for primærtabellen. Hvis du gjør dette, opprettes isolerte poster.

 • Du kan ikke slette en post i en primærtabell hvis samsvarende poster eksisterer i en relatert tabell. Du kan for eksempel ikke slette en post i Ansatte-tabellen hvis det ligger ordrer som er tilordnet denne ansatte, i Ordrer-tabellen. Du kan imidlertid velge å slette en primærpost og alle relaterte tabeller i én operasjon ved å merke av for Slett relaterte poster gjennomgripende.

 • Du kan ikke endre en primærnøkkelverdi i primærtabellen hvis dette forårsaker isolerte poster. Du kan for eksempel ikke endre et ordrenummer i Ordrer-tabellen hvis det finnes linjeelementer tilordnet denne ordren, i Ordredetaljer-tabellen. Du kan imidlertid velge å oppdatere en primærpost og alle relaterte poster i én operasjon ved å merke av for Oppdater relaterte felt gjennomgripende.

  Obs!: Hvis du har problemer med å aktivere referanseintegritet, bør du legge merke til at de følgende betingelsene må være oppfylt for å gjennomføre referanseintegritet:

  • Fellesfeltet fra den primære tabellen må være en primærnøkkel eller ha en unik indeks.

  • Fellesfeltene må ha samme datatype. Det eneste unntaket er at et Autonummer-felt kan være relatert til et Tall-felt som har innstillingen Langt heltall for egenskapen Feltstørrelse.

  • Begge tabellene må finnes i samme Access-database. Referanseintegritet kan ikke gjennomføres med koblede tabeller. Hvis kildetabellene er i Access-format, kan du imidlertid åpne databasen som de er lagret i, og aktivere referanseintegritet i denne databasen.

Angi gjennomgripende alternativer

Det kan oppstå en situasjon der du har behov for å endre verdien på "én"-siden i en relasjon. I slike tilfeller må Access automatisk oppdatere alle rader som påvirkes, som en del av én enkelt operasjon. På denne måten fullføres oppdateringen helt slik at databasen ikke er inkonsekvent – med noen rader oppdatert og andre ikke oppdatert. Du kan unngå dette problemet i Access ved hjelp av alternativet Oppdater relaterte felt gjennomgripende. Når du angir referanseintegritet, velger alternativet Oppdater relaterte felt gjennomgripende og deretter oppdaterer en primærnøkkel, oppdaterer Access automatisk alle felt som refererer til primærnøkkelen.

Det kan også hende at du må slette en rad og alle relaterte poster, for eksempel en Speditør-post og alle relaterte ordrer for denne speditøren. På grunn av dette har Access alternativet Oppdater relaterte felt gjennomgripende. Når du angir referanseintegritet og merker av for Slett relaterte poster gjennomgripende, sletter Access automatisk alle poster som refererer til primærnøkkelen når du sletter posten som inneholder primærnøkkelen.

Aktivere eller deaktivere gjennomgripende oppdatering og/eller gjennomgripende sletting

 1. Klikk Relasjoner i Relasjoner-gruppen på fanen Databaseverktøy.

 2. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen i kategorien Utforming.

  Alle tabeller med relasjoner, vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen) og relasjonene deres ikke vises med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 4. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 5. Merk av for Gjennomfør referanseintegritet.

 6. Merk av for Oppdater relaterte felt gjennomgripende eller Slett relaterte poster gjennomgripende, eller merk av for begge.

 7. Utfør eventuelt flere endringer med relasjonen, og klikk deretter OK.

Obs!: Hvis primærnøkkelen er et Autonummer-felt, har det ingen virkning hvis du merker av for Oppdater relaterte felt gjennomgripende, ettersom du ikke kan endre verdien i et Autonummer-felt.

Til toppen av siden

Slette en tabellrelasjon

Viktig!: Når du fjerner en relasjon, fjerner du også støtte for referanseintegritet for denne relasjonen hvis referanseintegritet er aktivert. Access vil derfor ikke lenger automatisk forhindre opprettingen av isolerte poster på mange-siden i en relasjon.

Når du skal fjerne en tabellrelasjon, må du slette relasjonslinjen i Relasjoner-vinduet. Plasser markøren slik at den peker på relasjonslinjen, og klikk deretter linjen. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket. Trykk DEL mens relasjonslinjen er merket.

 1. Klikk Relasjoner i Relasjoner-gruppen på fanen Databaseverktøy.

 2. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen i kategorien Utforming.

  Alle tabeller med relasjoner, vises med relasjonslinjer. Legg merke til at skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen) og relasjonene deres ikke vises med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil slette. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 4. Trykk DEL.

 5. Det kan hende at meldingen Er du sikker på at du vil slette de valgte relasjonene permanent fra databasen? viser. Hvis denne bekreftelsesmeldingen vises, klikker du Ja.

Obs!: Hvis en av tabellene som brukes i tabellrelasjonen, er i bruk – kanskje av en annen person eller prosess eller i et åpent databaseobjekt, for eksempel et skjema – kan du ikke slette relasjonen. Du må lukke alle åpne objekter som bruker disse tabellene, før du prøver å fjerne relasjonen.

Til toppen av siden

Opprette eller endre en relasjon i en Access 2010-webdatabase

Hvis du vil opprette en relasjon i en Access 2010-Webdatabase, kan du bruke oppslagsveiviseren. Relasjoner-vinduet er ikke tilgjengelig i en Webdatabase. Du kan bruke et felt i en tabell som kilde for verdier i det relaterte feltet i en annen tabell. Hvis du vil opprette en relasjon i en nettapp, kan du se trinnene i opprette en relasjon.

Obs!: Feltet du bruker som kilde for verdier, må allerede finnes før du kan bruke oppslagsveiviseren.

Opprette en relasjon i en Access 2010-webdatabase ved hjelp av oppslagsveiviseren

 1. Åpne tabellen som skal få verdiene fra den andre tabellen.

 2. Klikk Klikk for å legge til til høyre for det siste feltet, og klikk deretter Oppslag og relasjon.

  Obs!:  Du må kanskje rulle vannrett for å vise Klikk for å legge til.

 3. Velg Jeg vil at oppslagsfeltet skal hente verdiene fra en annen tabell på den første skjermen i oppslagsveiviseren, og klikk deretter Neste.

 4. Velg tabellen som har kildeverdiene, og klikk deretter Neste.

 5. Dobbeltklikk feltet som har kildeverdiene, i Tilgjengelige felt-boksen, og klikk deretter Neste.

 6. Angi eventuelt en sorteringsrekkefølge for oppslagsfeltet. Klikk Neste.

 7. Juster eventuelt bredden på oppslagsfeltet. Dette er en god idé hvis verdiene er lange. Klikk Neste.

 8. Skriv inn et navn på det nye feltet. Hvis du vil sikre at verdiene i de to tabellene alltid samsvarer, merker du av for Aktiver dataintegritet, og deretter klikker du ett av følgende:

  • Slett gennomgripende – Dette alternativet betyr at hvis du sletter en post fra én tabell, slettes også tilsvarende poster i den andre tabellen.

  • Begrens sletting – Dette alternativet betyr at hvis du prøver å slette en post fra én tabell mens det finnes en tilsvarende post i den andre tabellen, kan du ikke slette den.

   Obs!:  Ikke velg Tillat flere verdier i oppslagsveiviseren når du bruker veiviseren til å opprette en relasjon.

Endre en relasjon i en Access 2010-webdatabase

 1. Åpne tabellen som får verdiene fra en annen tabell.

 2. Merk feltet som får verdier fra en annen tabell.

 3. Klikk Endre oppslag i Egenskaper-gruppen i kategorien Felt.

 4. Følg fremgangsmåten i veiviseren for å gjøre ønskede endringer. Du kan endre følgende:

  • Feltet som er kilden til verdiene

  • Rekkefølgen til verdiene

  • Bredden på feltet og om nøkkelkolonnen skal skjules

  • Etiketten for oppslagsfeltet

  • Om dataintegritet er aktivert

  • Hvis dataintegritet er aktivert, om slettinger skal utvides kaskademessig eller begrenses

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×