Opprette listerelasjoner ved å bruke unike kolonner og oppslagskolonner

Opprette listerelasjoner ved å bruke unike kolonner og oppslagskolonner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette relasjoner mellom lister ved å bruke en kombinasjon av unike kolonner, oppslags Kol onner og Relasjons håndhevelse (gjennom gripende og begrense sletting), som er bedre til å opprette mer avanserte forretnings løsninger og bidra til å beholde integriteten til dataene dine.

Oversikt over liste relasjoner

De følgende avsnittene inneholder viktig bakgrunns informasjon om hvordan du oppretter relasjoner mellom kilde-og mål lister, oppretter unike og oppslags Kol onner, håndhever liste Relasjons virke måte, legger til primær-og sekundær oppslags Kol onner redigering og sletting av elementer i liste relasjoner, behandle liste relasjoner når lister har mange elementer, og de andre fordelene ved å bruke et redigerings program, for eksempel Microsoft SharePoint Designer 2013.

En oversikt over listerelasjoner

1. element listen er kilde listen, og ordre listen er mål listen.

2. hver liste har unike kolonner for å sikre at de riktige dataene Sams varer.

3. den primære oppslags Kol onnen i kilde listen slår opp ordre-ID-kolonnen i mål listen basert på en samsvarende verdi.

4. en sekundær oppslagskolonne i kilde listen setter automatisk inn Kol onnene for ordre beskrivelse fra mål listen.

Når du oppretter en kolonne, kan du angi at kolonnen må inneholde unike verdier. Dette betyr at listen ikke kan ha noen dupliserte verdier i denne kolonnen. Du kan ikke legge til et liste element som inneholder en duplikat verdi, endre et eksisterende liste element som vil føre til at du oppretter en duplisert verdi, eller gjenoppretter et element fra papir kurven hvis det vil resultere i en duplisert verdi. Hvis du oppretter en oppslagskolonne i en kilde liste, og du definerer at kolonnen skal være unik, kan ikke kolonnen i mål listen inneholde duplikat verdier.

Obs!:  Unikheten skiller ikke mellom store og små bokstaver, så du kan for eksempel bestemme-231 og ordre-231 anses som dupliserte verdier.

En unik kolonne må også ha en indeks. Når du oppretter en unik kolonne, kan du bli bedt om å opprette indeksen, og den opprettes automatisk når du klikker OK. Når en unik kolonne har en indeks, kan du ikke fjerne indeksen fra denne kolonnen, med mindre du først definerer kolonnen på nytt for å tillate duplikat verdier.

Tabellen nedenfor viser en oversikt over hvilke Kol onne typer som kan og ikke kan brukes til å opprette unike kolonner.

Kolonnetyper som støttes

Kolonnetyper som ikke støttes

En enkelt linje med tekst

Flere linjer med tekst

Valg (enkeltverdi)

Valg (flere verdier)

Tall

Beregnet

Valuta

Hyperkobling eller bilde

Dato og klokkeslett

Egendefinerte kolonner

Oppslag (enkelt verdi)

Oppslag (flere verdier)

Person eller gruppe (enkeltverdi)

Person eller gruppe (flere verdier)

Ja/nei

Hvis du vil opprette en relasjon mellom to lister, oppretter du en oppslagskolonne i kilde-listen som henter (eller slår opp) én eller flere verdier fra en målliste hvis disse verdiene Sams varer med verdien i oppslags Kol onnen i kilde listen. Når du har opprettet denne oppslags Kol onnen (den primære kolonnen), kan du fortsette å legge til flere kolonner (sekundære kolonner) fra mål listen i kilde listen, så lenge de andre Kol onnene har en støttet datatype som er beskrevet nedenfor.

Tabellen nedenfor viser en oversikt over hvilke Kol onne typer som kan og ikke kan brukes til å opprette oppslags Kol onner.

Kolonnetyper som støttes

Kolonnetyper som ikke støttes

En enkelt linje med tekst

Flere linjer med tekst

Tall

Valuta

Dato og klokkeslett

Person eller gruppe

Beregnet

Hyperkobling eller bilde

Egendefinerte kolonner

Ja/nei

Valg

Oppslag

Det finnes to typer oppslags Kol onner du kan opprette, en oppslagskolonne med en fremtvunget relasjon og en oppslagskolonne med en ikke-gjennomført relasjon.

En oppslagskolonne med en fremtvunget relasjon

I en oppslagskolonne med en fremtvunget relasjon (også kalt referanseintegritet) kan du slå sammen enkelt verdier og vedlikeholde integriteten til dataene i mål listen på én av to måter:

Gjennom gripende sletting    Når et element i mål listen slettes, slettes også det relaterte elementet eller elementene i kilde listen. I dette tilfellet vil du forsikre deg om at alle relaterte elementer slettes som en del av en database transaksjon. Hvis du for eksempel sletter en ordre i en målliste, kan du sikre at de tilsvarende ordre elementene i kilde listen også slettes. Du vil ikke ha ordre elementer uten en tilsvarende ordre, fordi dette ville opprettet "foreldreløse" ordre elementer som kan føre til forvirring senere.

Begrens sletting    Når du prøver å slette et element i mål listen, og det har ett eller flere relaterte elementer i kilde listen, forhindres det fra å slette elementet i mål listen. I dette tilfellet vil du sikre at det relaterte elementet i mål listen beholdes. Hvis noen prøver å slette et ordre element fra en målliste, kan det hende at en kunde fremdeles har den bestillingen som venter, og at du vil forhindre at slette operasjonen blir utført til bestillingen er behandlet. Du vil ikke at kundens ordre skal slettes ved en feil takelse, fordi dette ville ha innvirkning på muligheten til å fullføre bestillingen.

Fremtvinge listerelasjoner

1. en slette operasjon for gjennom gripende sikrer at alle relaterte elementer slettes i én database transaksjon.

2. en Begrens sletting-operasjon forhindrer sletting av elementer i mål listen hvis det finnes relaterte kilde liste elementer.

I korte tilfeller som fremtvinger en liste Relasjons virke måte å holde dataene gyldige og bidra til å forhindre inkonsekvenser som kan føre til problemer med veien.

Obs!:  Du må ha tillatelsen Administrere lister for en liste for å opprette eller endre en fremtvunget relasjon.

En oppslagskolonne som fremtvinger en relasjon, må også ha en indeks. Når du oppretter en oppslagskolonne som fremtvinger en relasjon, kan du bli bedt om å opprette indeksen, og den opprettes automatisk når du klikker OK. Når en oppslagskolonne som fremtvinger en relasjon, har en indeks, kan du ikke fjerne indeksen fra denne kolonnen, med mindre du fjerner den fremtvungete relasjonen først.

En oppslagskolonne med en ikke-gjennomført relasjon

Du kan slå opp én eller flere verdier i mål listen fra kilde listen i en oppslagskolonne med en ikke-gjennomført relasjon. Når du sletter et element i kilde listen, så lenge du har slette tillatelse i listen, finnes det ingen flere slette begrensninger eller slette operasjoner som forekommer i mål listen.

En av de nyttige effektene ved å opprette liste relasjoner er at du kan vise og redigere kolonner fra to eller flere lister, på én side. Når du oppretter en oppslagskolonne i en kilde liste, viser den primære kolonnen verdier fra mål liste Kol onnen, men du kan også angi at flere sekundære kolonner fra mål listen også skal vises sammen med den primære kolonnen og den andre kilde listen kolonner.

Den primære Kol onne verdien er en kobling som du kan klikke for å vise alle Kol onne verdiene for elementet i mål listen. Hver sekundær Kol onne verdi fra mål listen vises som tekst i kilde liste Kol onnen. Hvis du oppretter en oppslagskolonne med flere verdier, kan du vise hver kolonne fra mål listen, enten de er primære eller sekundære, og de har flere tilsvarende verdier atskilt med semikolon. Du kan endre disse primære og sekundære Kol onnene i liste visning omtrent på samme måte som Kol onnene fra kilde listen, ved for eksempel å legge til, fjerne, filtrere og sortere dem.

Det primære Kol onne navnet er et navn du angir når du oppretter oppslags Kol onnen. Som standard følger hvert enkelt Kol onne navn en standard navngivnings konvensjon for <primary-Kol onne navn i kilde-list>: <column Name i Target list>. Hvis du endrer navnet på den primære kolonnen, endrer du derfor navnene på alle sekundære kolonner. Du kan imidlertid endre standard navnene på de sekundære Kol onnene og beskrivelsene for å gjøre navnene mer meningsfulle for deg.

Oppslagskolonner med flere verdier

1. en primær oppslagskolonne med flere verdier.

2. en sekundær oppslagskolonne med flere verdier.

3. Kol onne navnet er endret fra standard navnet på GetID: tittel til instrumenter.

Når du oppretter liste relasjoner ved hjelp av oppslags Kol onner, unike kolonner og lister med fremtvungete relasjoner, kan du nå en ressurs terskel eller grense og kan være blokkert under følgende omstendigheter:

 • Hvis du gjør en kolonne unik i en eksisterende liste som har flere elementer enn terskelen for liste visning (men vær oppmerksom på at du legger til ett element i en liste som gjør listen større enn terskelen for liste visning er en operasjon som vanligvis ikke er blokkert).

 • Hvis du aktiverer gjennom gripende sletting eller Begrens sletting for et oppslags felt i en liste som har flere elementer enn terskelen for liste visning.

 • Du har overskredet terskelen for liste visnings oppslag, som er som standard tolv oppslags Kol onner.

 • Antall elementer i en slette operasjon overskrider 1 000.

Se Behandle lister og biblioteker med mange elementer hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du behandler lister med mange elementer.

Slik oppretter eller endrer du en unik kolonne:

Advarsel!:  Du kan ikke opprette en unik kolonne i en liste med tillatelser som er definert på element nivå, og du kan ikke bryte arv av tillatelser fra en liste til et liste element Hvis listen inneholder en unik kolonne, kan du ikke opprette en unik kolonne eller endre en kolonne til å være unik i en liste som AINs elementer med unike tillatelser eller en som har innholds godkjenning aktivert, og du kan ikke kopiere en fil til et bibliotek ved å bruke kommandoen Åpne med Explorer , Hvis biblioteket inneholder en unik kolonne.

 1. Gå til området som inneholder listen.

 2. Klikk navnet på listen på hurtigst Art linjen, eller klikk Vis alt område innholdInnstillinger -menyen Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter navnet på listen under liste delen.

 3. Klikk liste _GT_ Opprett kolonne.

 4. Skriv inn et navn på kolonnen i filnavn -boksen.

 5. Klikk ett av følgende under informasjons typen i denne kolonnen:

  • En enkelt linje med tekst

  • Flere linjer med tekst

  • Valg

  • Tall

  • Valuta

  • Dato og klokkeslett

  • Ja/nei

  • Oppslag (enkelt verdi)

  • Person eller gruppe (enkeltverdi)

 6. Klikk Jaunder Fremtving unike verdier i delen flere Kol onne innstillinger .
  Hvis du velger en datatype som ikke støttes, eller du oppretter en oppslagskolonne som tillater flere verdier, vises ikke de unike verdiene.

 • Du kan ikke fjerne indeksen for en unik kolonne. Hvis du vil fjerne indeksen, må du endre kolonnen fra en unik kolonne til en som tillater dupliserte verdier først, og deretter fjerne indeksen.

 • Hvis du prøver å endre en eksisterende kolonne fra dupliserte verdier til unike verdier, kan du bli hindret fra å utføre denne operasjonen hvis den eksisterende kolonnen inneholder dupliserte verdier. I dette tilfellet må du fjerne alle duplikat verdiene først, og deretter endre kolonnen fra å tillate dupliserte verdier til en unik kolonne.

 • Hvis du vil endre data typen for den unike kolonnen, må du gjøre følgende: endre kolonnen for å tillate dupliserte verdier, fjerne indeksen, endre kolonnen til den andre data typen som støttes, og gjør deretter kolonnen unik.

Slik oppretter du en oppslagskolonne

Disse trinnene leder deg gjennom oppsettet av en oppslags kolonne som viser den primære kolonnen, og eventuelt en sekundær kolonne til en liste. Den primære kolonnen kan indekseres, men siden den sekundære kolonnen (eller feltet) kontrolleres av den primære, kan den ikke være unik eller indeksert.

 1. Gå til området som inneholder listen.

 2. Klikk navnet på listen på hurtigst Art linjen, eller klikk Vis alt område innholdInnstillinger -menyen Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter navnet på listen under liste delen.

 3. Klikk liste, og klikk deretter Opprett kolonne.

 4. Skriv inn et navn på kolonnen i filnavn -boksen.

 5. Klikk Oppslagunder informasjons typen i denne kolonnen er.

 6. Velg en målliste i boksen Hent informasjon fra .

 7. Velg en primær kolonne i boksen i denne kolonnen .

 8. Under Legg til en kolonne for å vise hvert av disse tilleggs feltenefor hver sekundær kolonne du vil legge til, klikker du avmerkings boksen ved siden av Kol onne navnet. Bare kolonner med data typer som støttes, vises.

 9. Hvis du senere vil legge til eller fjerne sekundære kolonner, endrer du oppslags Kol onnen og velger valgene du vil bruke.

  Obs!:  Du kan ikke indeksere en sekundær kolonne, og du kan gjøre en sekundær kolonne unik.

 10. Hvis du vil at oppslags Kol onnene skal vises i standard visningen, velger du Legg til i standard visning.

 11. Hvis du vil opprette en fremtvunget relasjon, velger du Gjennomfør Relasjons virke måte og klikker deretter Begrens sletting eller gjennom gripende sletting.

 12. Klikk OK.

Slik oppretter du relasjoner i visning og Rediger skjemaer

Når du har opprettet en oppslagskolonne, kan du endre visnings-og redigerings skjemaene for mål listen slik at relaterte data fra kilde listen vises. Du kan for eksempel redigere Vis-eller Rediger-siden for ordre listen for å legge til listen over relaterte elementer, og koble automatisk de to tilsvarende nett delene for liste visning sammen ved å sende verdien for oppSlags Kol onnen.

 1. Klikk kategorien liste i mål listen (for eksempel ordrer), klikk skjema nett deler i Tilpass liste delen, og klikk deretter standard visnings skjema eller standard redigerings skjema.

 2. Klikk Legg til webdeli hovedsonen for webdel.

 3. Klikk Sett inn, klikk relatert liste, og velg deretter den relaterte listen (for eksempel elementer).

  Obs!:  Bare lister du har tillatelse til å vise elementer for, vises.

De to listene kobles automatisk sammen. Når du har lagret siden, vises også de relaterte elementene i elementer-listen når du viser eller redigerer et element fra ordrer-listen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×