Opprett en tabell

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du oppretter en Access-database, lagrer du dataene i tabeller, emne-baserte lister som inneholder rader og kolonner. Du kan for eksempel opprette en kontakttabell til å lagre en liste over navn, adresser og telefonnumre, eller en tabell til å lagre informasjon om produkter.

Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter en tabell, hvordan du legger til felt i en tabell og hvordan du angir en tabell primærnøkkel. Det også forklarer hvordan du angir felt og tabellegenskaper.

Fordi andre databaseobjekter avhenger av tabeller, bør du alltid starter utformingen av en database ved å opprette alle tabellene, og deretter opprette andre objekter. Før du oppretter tabeller, bør du vurdere krav til nøye og bestemme hvilke tabeller som du trenger. En innføring i planlegge og utforme en database, kan du se artikkelen om databaseutforming.

I denne artikkelen

Oversikt

Opprette en ny tabell

Legge til et felt i en tabell

Lagre en tabell

Oversikt

En tabell er et databaseobjekt som du bruker til å lagre data om et bestemt emne, for eksempel ansatte eller produkter. En tabell består av poster og felt.

Hver post inneholder data om én forekomst av tabell-emne, for eksempel en bestemt ansatt. En post kalles ofte en rad eller en forekomst.

Hvert felt inneholder data om ett aspekt av tabell-emne, for eksempel fornavn eller e-postadresse. Et felt kalles ofte en kolonne eller et attributt.

En post består av feltverdier, for eksempel Contoso, Ltd. eller someone@example.com. En feltverdi kalles ofte et faktum.

Kunder-tabell i Access som viser oppsett for poster og felt

1. en post

2. et felt

3. en feltverdi

En Access-database kan inneholde mange tabeller, lagrer informasjon om et annet emne. Hver tabell kan inneholde mange felt på ulike typer data, for eksempel tekst, tall, datoer og hyperkoblinger.

Tabell- og feltegenskaper

Tabeller og felt har også egenskaper som du kan angi for å kontrollere deres egenskaper eller virkemåten.

Egenskapsside for tabeller og felt
En tabell som er åpen i utformingsvisning.

1. egenskaper for tabell

2. feltegenskaper

I en Access-database er tabellegenskaper attributter for en tabell som påvirker utseendet eller virkemåten for tabellen som en helhet. Tabellegenskaper angis i tabellens egenskapsarket i utformingsvisning. Du kan for eksempel angi Standardvisning -egenskapen for en tabell til å angi hvordan tabellen skal vises som standard.

En feltegenskap gjelder for et bestemt felt i en tabell og definerer en av feltets egenskaper eller et aspekt ved feltets virkemåte. Du kan angi noen feltegenskaper i dataarkvisning. Du kan også angi en feltegenskap i utformingsvisning ved hjelp av Feltegenskaper-ruten.

Datatyper

Hvert felt har en datatype. Datatypen for et felt angir hvilke data som feltet lagrer, for eksempel store mengder tekst eller vedlagte filer.

Innstilling for datatype

En datatype er en feltegenskap, men det er forskjellig fra andre feltegenskaper på følgende måte:

 • Du kan angi datatypen for et felt i utformingsrutenettet for tabellen, ikke i Feltegenskaper-ruten.

 • Datatypen for et felt bestemmer hvilke andre egenskaper feltet har.

 • Når du oppretter feltet, må du angi datatypen for et felt.

  Du kan opprette et nytt felt i Access ved å skrive inn data i en ny kolonne i dataarkvisning. Når du oppretter et felt ved å skrive inn data i dataarkvisning, tilordnes det automatisk en datatype for feltet, basert på verdien du angir. Hvis ingen andre datatype er angitt av inndataene, angir Access datatypen tekst. Hvis du trenger, kan du endre datatypen ved hjelp av båndet.

Eksempler på automatisk dataene skriver du inn gjenkjenning

Tabellen nedenfor viser hvordan den automatiske data type gjenkjenning fungerer i dataarkvisning.

Hvis du angir:

Access oppretter et felt med datatypen:

John

Tekst

http://www.contoso.com

Du kan bruke en hvilken som helst gyldig Internet protocol prefiks. Hvis du for eksempel http://, https:// og mailto: er gyldige prefikser.

Hyperkobling

1

Tall, langt heltall

50 000

Tall, langt heltall

50,000.99

Tall, langt flyttall

50000.389

Tall, langt flyttall

12/67

Dato- og klokkeslettformater gjenkjente er de brukerinnstillingene.

Dato/klokkeslett

31. desember 2016

Dato/klokkeslett

10:50:23

Dato/klokkeslett

10:50 am

Dato/klokkeslett

17:50

Dato/klokkeslett

$12.50

Valutasymbolet som gjenkjennes, er at brukerinnstillingene.

Valuta

21,75

Tall, langt flyttall

123,00%

Tall, langt flyttall

3.46E + 03

Tall, langt flyttall

Tabellrelasjoner

Selv om hver tabell lagrer data om et annet emne, lagre tabeller i en Access-database vanligvis data om emner som er relatert til hverandre. Hvis du for eksempel kan en database inneholde:

 • En kundetabell med firmaets kunder og tilhørende adresser

 • En produkttabell med produktene du selger, inkludert priser og bilder for hver vare

 • En ordretabell som sporer kundeordrer

Siden du lagrer data om forskjellige emner i separate tabeller, må du noen måte å koble dataene sammen slik at du enkelt kan kombinere relaterte data fra disse separate tabeller. Hvis du vil koble til data som er lagret i forskjellige tabeller, kan du opprette relasjoner. En relasjon er en logisk forbindelse mellom to tabeller som angir feltene som er felles for tabellene.

Nøkler

Felt er en del av en tabellrelasjon som kalles nøkler. En nøkkel består vanligvis av ett felt, men den kan bestå av flere felt. Det finnes to typer nøkler:

 • Primærnøkkel    En tabell kan ha bare én primærnøkkel. En primærnøkkel består av ett eller flere felt som unikt identifiserer hver post du lagrer i tabellen. Det er ofte et unikt identifikasjonsnummer, for eksempel et ID-nummer, et serienummer eller en kode som fungerer som en primærnøkkel. Du kan for eksempel har en kundetabell der hver kunde har en unik kunde-ID-nummer. Kunde-ID-feltet er primærnøkkelen i Kunder-tabellen. Når en primærnøkkel inneholder mer enn ett felt, er det vanligvis består av eksisterende felt som og tatt sammen, inneholder unike verdier. Du kan for eksempel bruke en kombinasjon av etternavn, Fornavn og Fødselsdato som primærnøkkelen for en tabell om personer.

 • Sekundærnøkkel    En tabell kan også ha én eller flere sekundærnøkler. En sekundærnøkkel inneholder verdier som samsvarer med verdiene i primærnøkkelen for en annen tabell. Du kan for eksempel har en ordretabell der hver ordre har en kunde-ID-nummer som svarer til en post i Kunder-tabellen. Kunde-ID-feltet er en sekundærnøkkel i Ordrer-tabellen.

Verdisamsvar mellom nøkkelfelt utgjør grunnlaget til en tabellrelasjon. Du bruker en tabellrelasjon til å kombinere data fra relaterte tabeller. Anta for eksempel at du har en kundetabell og en ordretabell. I kundetabellen identifiseres hver post av primærnøkkelfeltet ID.

Du kan knytte hver ordre til en kunde ved å legge til et sekundærnøkkelfelt som tilsvarer ID-feltet i kundetabellen, i ordretabellen og deretter opprette en relasjon mellom de to nøklene. Når du legger til en post i ordretabellen, bruker du en verdi for kunde-ID som kommer fra kundetabellen. Når du vil vise informasjon om kunden for en ordre, bruker du relasjonen til å identifisere hvilke data i kundetabellen som tilsvarer hvilke poster i ordretabellen.

En tabellrelasjon i Relasjoner-vinduet i Access
En tabellrelasjon, i Relasjoner-vinduet.

1. en primærnøkkel, identifisert av nøkkelikon ved siden av feltnavnet.

2. En sekundærnøkkel – legg merke til at nøkkelikonet mangler.

Fordeler ved å bruke relasjoner

Det har følgende fordeler å holde data atskilt i relaterte tabeller:

 • Konsekvens    Siden hvert dataelement bare registreres én gang i én tabell, er det mindre fare for tvetydighet eller inkonsekvens. Du lagrer for eksempel kundens navn bare én gang i en tabell for kunder, i stedet for å lagre det gjentatte ganger (og muligens inkonsekvent) i en tabell som inneholder ordredata.

 • Effektivitet    Hvis du registrerer data bare ett sted, bruker du mindre diskplass. Dessuten er små tabeller raskere enn store tabeller. Hvis du ikke bruker separate tabeller for separate emner, introduserer du nullverdier (mangel på data) og redundans i tabellene, og dette kan sløse med plassen og påvirke ytelsen.

 • Forståelse    Utformingen av en database er enklere å forstå hvis emnene deles i tabeller.

Tips!: Planlegge tabeller med relasjoner i tankene. Du kan bruke oppslagsveiviseren til å opprette et sekundærnøkkelfelt Hvis tabellen som inneholder den tilsvarende primærnøkkelen allerede finnes. Oppslagsveiviseren oppretter relasjonen for deg.

Til toppen av siden

Opprette en ny tabell

En enkel database, for eksempel en kontaktliste, kan bruke én enkelt tabell. Mange databaser imidlertid bruke flere tabeller. Når du oppretter en ny database, kan du opprette en ny fil på datamaskinen som fungerer som en beholder for alle objektene i databasen din, inkludert tabellene.

Du kan opprette en tabell ved å opprette en ny database, ved å sette inn en tabell i en eksisterende database, eller ved å importere eller koble til en tabell fra en annen datakilde, for eksempel en Microsoft Excel-arbeidsbok, et Microsoft Word-dokument, en tekstfil eller en annen database. Når du oppretter en ny, tom database, settes det automatisk en ny, tom tabell for deg. Deretter kan du angi dataene i tabellen for å begynne å definere feltene.

Hva du vil gjøre?

Opprette en ny tabell i en ny database

Opprette en ny tabell i en eksisterende database

Importere eller koble til å opprette en tabell

Bruke et SharePoint-område til å opprette en tabell

Angi primærnøkkelen for en tabell

Angi egenskaper for en tabell

Opprette en ny tabell i en ny database

 1. Klikk fil > Ny. Hvis du bruker Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen > Ny.

 2. Skriv inn et filnavn for den nye databasen i Filnavn-boksen.

 3. Hvis du vil bla til en annen plassering å lagre databasen, klikker du mappeikonet.

 4. Klikk Opprett.

  Den nye databasen åpnes, og en ny tabell kalt Tabell1 opprettes og åpnes i dataarkvisning.

Opprette en ny tabell i en eksisterende database

 1. Klikk fil > Åpne. Hvis du bruker Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen > Åpne.

 2. Velg e-postmeldingen du vil åpne, i dialogboksen Åpne, og klikk deretter Åpne.

 3. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i Opprett-fanen.

  En ny tabell er satt inn i databasen og tabellen åpnes i dataarkvisning.

Importere eller koble for å opprette en tabell

Du kan opprette en tabell ved å importere eller koble til data som er lagret et annet sted. Du kan importere eller koble til data i et Excel-regneark, en SharePoint-liste, et XML-fil, en annen Access-database, en Microsoft Outlook-mappe og mer.

Når du importerer data, oppretter du en kopi av dataene i en ny tabell i den gjeldende databasen. Påfølgende endringer i kildedataene vil ikke påvirke de importerte dataene, og endringer i de importerte dataene påvirker ikke kildedataene. Når du har koblet til en datakilde og importert dataene, kan du bruke de importerte dataene uten å koble til kilden. Du kan endre utformingen av en importert tabell.

Når du kobler til dataene, oppretter du en koblet tabell i den gjeldende databasen som representerer en direkte kobling til den eksisterende informasjonen som er lagret andre steder. Når du endrer data i en koblet tabell, endrer du den i kilden. Når data endres i kilden, vises denne endringen i den koblede tabellen. Du må kunne koble til datakilden når du bruker en koblet tabell. Du kan ikke endre utformingen av en koblet tabell.

Merknad: Du kan ikke redigere data i et Excel-regneark ved hjelp av en koblet tabell. Importer kildedataene til en Access-database som en løsning, og deretter koble til databasen fra Excel.

Opprette en ny tabell ved å importere eller koble til eksterne data

 1. Klikk fil > Åpne. Hvis du bruker Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen > Åpne.

 2. Velg og åpne databasen du vil opprette en ny tabell i dialogboksen Åpne.

 3. Klikk ett av de tilgjengelige datakildene i gruppen Importer og koble i kategorien Eksterne Data. Hvis du bruker Access 2007, er datakildene i gruppen Importer.

  Båndet i Access

 4. Følg instruksjonene i dialogboksene som vises i hvert trinn.

  Det opprettes en ny tabell som vises i navigasjonsruten.

Du kan også importere eller koble til SharePoint-lister ved hjelp av en kommando i kategorien Opprett.

Til toppen av siden

Bruke et SharePoint-nettsted til å opprette en tabell

Du kan opprette en tabell i databasen som importerer fra eller koblinger til en SharePoint-liste. Du kan også opprette en ny SharePoint-liste ved å bruke en forhåndsdefinert mal. Forhåndsdefinerte maler i Access inkluderer kontakter, oppgaver, problemer og hendelser.

 1. Klikk fil > Åpne. Hvis du bruker Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen > Åpne.

 2. Velg databasen du vil opprette den nye tabellen i dialogboksen Åpne, og klikk deretter Åpne.

 3. Klikk SharePoint-lister i tabeller-gruppen i kategorien Opprett.

 4. Gjør noe av følgende:

  • Opprette en SharePoint-liste som er basert på en mal

   1. Klikk kontakter, oppgaver, problemer eller hendelser.

   2. Skriv inn URL-adressen for SharePoint-området der du vil opprette listen i dialogboksen Opprett ny liste.

   3. Skriv inn et navn for den nye listen og en beskrivelse i boksene Angi et navn på den nye listen og Beskrivelse.

   4. Hvis du vil åpne den koblede tabellen etter at den er opprettet, merker du av for Åpne listen etter fullføring (merket av som standard).

  • Opprette en ny egendefinert liste

   1. Klikk Egendefinert.

   2. Skriv inn URL-adressen for SharePoint-området der du vil opprette listen i dialogboksen Opprett ny liste.

   3. Skriv inn et navn for den nye listen og en beskrivelse i boksene Angi et navn på den nye listen og Beskrivelse.

   4. Hvis du vil åpne den koblede tabellen etter at den er opprettet, merker du av for Åpne listen etter fullføring (merket av som standard).

  • Importere data fra en eksisterende liste

   1. Klikk Eksisterende SharePoint-liste.

   2. Skriv inn nettadressen til SharePoint-nettstedet som inneholder dataene du vil importere, i dialogboksen Hent eksterne data.

   3. Klikk Importer kildedataene til en ny tabell i den gjeldende databasen, og klikk deretter Neste.

   4. Merk av for hver SharePoint-liste du vil importere.

  • Koble til en eksisterende liste

   1. Klikk Eksisterende SharePoint-liste.

   2. Skriv inn nettadressen til SharePoint-nettstedet som inneholder listen du vil koble til, i dialogboksen Hent eksterne data - SharePoint-nettsted.

   3. Klikk Koble til datakilden ved å opprette en koblet tabell, og klikk deretter Neste.

   4. Merk av for hver SharePoint-liste du vil koble til.

Til toppen av siden

Angi primærnøkkelen for en tabell

Hvis du ikke har en bestemt grunn ikke til, må du angi en primærnøkkel for en tabell. Access oppretter automatisk en indeks for primærnøkkelen, noe som kan bidra til å forbedre ytelsen for databasen. Access også sørger for at hver post har en verdi i primærnøkkelfeltet, og at verdien alltid er unike. Unike verdier er avgjørende, fordi ellers det finnes ingen måte å effektivt skille en bestemt rad fra andre rader.

Når du oppretter en ny tabell i dataarkvisning, lages automatisk en primærnøkkel for deg og tilordner den feltnavn-ID og datatypen Autonummer.

I utformingsvisning, kan du endre eller fjerne primærnøkkelen, eller angi primærnøkkelen for en tabell som ikke allerede har en.

Bestemme hvilke felt som skal brukes som en primærnøkkel

Noen ganger må du kanskje allerede data som du vil bruke som primærnøkkel. Du må kanskje eksisterende ID-numrene for ansatte. Hvis du oppretter en tabell for å spore informasjon om ansatte, kan du bestemmer deg for å bruke eksisterende ansatt-ID som primærnøkkel for tabellen. Du kan eventuelt ansatt-ID er kanskje bare unike sammen med avdeling-ID, som krever at du bruker begge feltene sammen som primærnøkkelen. En potensiell primærnøkkel har følgende egenskaper:

 • Hver post har en unik verdi for feltet eller kombinasjon av felt.

 • Feltet eller kombinasjon av felt er aldri tom eller null – det er alltid en verdi.

 • Ikke endre verdiene.

Hvis det finnes ingen passende data hvis du vil bruke som primærnøkkel, kan du opprette et nytt felt skal brukes som primærnøkkel. Når du oppretter et nytt felt skal brukes som en primærnøkkel, angir du feltets datatype til Autonummer til å sikre at det oppfyller de tre egenskapene i den foregående listen.

Angi eller endre primærnøkkelen

 1. Velg tabellen der du vil angi eller endre primærnøkkelen.

 2. Klikk Visning i Visninger-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

 3. Velg feltet eller feltene som du vil bruke som primærnøkkel i utformingsrutenettet for tabellen.

  Hvis du vil velge ett felt, klikker du radvelger for feltet du vil bruke.

  Hvis du vil velge mer enn ett felt, holder du nede CTRL, og deretter klikker du radvelgeren for hvert felt.

 4. Klikk Primærnøkkel i Verktøy-gruppen i fanen Utforming.

  Verktøy-gruppen i kategorien Utforming

  Det vises en nøkkelidentifikator til venstre for feltet eller feltene du angir som primærnøkkelen.

Fjerne primærnøkkelen

 1. Velg tabellen der du vil fjerne primærnøkkelen.

 2. Klikk Visning i Visninger-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

 3. Klikk radvelger for den gjeldende primærnøkkelen. Hvis primærnøkkelen består av flere felt, holder du nede CTRL, og deretter klikker du radvelgeren for hvert felt.

 4. Klikk Primærnøkkel i Verktøy-gruppen i fanen Utforming.

  Verktøy-gruppen i kategorien Utforming

  Nøkkelindikatoren fjernes fra feltet eller feltene som du tidligere har angitt som primærnøkkelen.

Merknad: Når du lagrer en ny tabell uten å angi en primærnøkkel, blir du bedt om å opprette et nytt felt for primærnøkkelen, fjernes. Hvis du klikker Ja, opprettes et ID-felt som bruker datatypen Autonummer for å gi en unik verdi for hver post. Hvis tabellen allerede inneholder et Autonummer-felt, brukes det som primærnøkkel. Hvis du klikker Nei, legger ikke Access til et felt og ingen primærnøkkel angis.

Til toppen av siden

Angi egenskaper for en tabell

I tillegg til å angi egenskaper for felt, kan du også angi egenskapene som gjelder for en hel tabell eller hele poster.

 1. Velg tabellen der du vil angi egenskapene.

 2. Klikk Visning i Visninger-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

 3. Klikk Egenskapsside i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming.

  Vis/skjul-gruppen på Utforming-fanen i Access

  Egenskapssiden tabell vises.

 4. Klikk fanen Generelt på egenskapssiden.

 5. Klikk boksen til venstre for egenskapen du vil angi, og angi deretter en innstilling for egenskapen.

  Tilgjengelige tabellegenskaper

  Bruk denne tabellegenskapen

  Hvis du vil

  Vis visninger på SharePoint-område

  Angi om visninger som er basert på tabellen, kan vises på et SharePoint-nettsted.

  Merknad: Effekten av denne innstillingen er avhengig av innstillingen for databaseegenskapen Vis visninger på SharePoint-nettsted.

  Underdataark utvidet

  Utvide alle underdataark når du åpner tabellen.

  Høyde på underdataark

  Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil utvide underdataarkvinduet for å vise alle rader, kan du angi 0" for denne egenskapen.

  • Hvis du vil kontrollere høyden på underdataarket, kan du angi ønsket høyde.

  Retning

  Angi visningsretningen, avhengig av om språket leses fra venstre mot høyre eller høyre mot venstre.

  Beskrivelse

  Skrive inn en beskrivelse for tabellen. Denne beskrivelsen vises i verktøytips for tabellen.

  Standardvisning

  Angi dataark, pivottabell eller pivotdiagramrapport som standardvisning når du åpner tabellen. Legg merke til at alternativer for pivottabell- og pivotdiagramrapporter, ble fjernet fra Access starter i Access 2013.

  Valideringsregel

  Skrive inn et uttrykk som må være sant når du legger til eller endrer en post.

  Valideringstekst

  Skrive inn en melding som vises når en post ikke overholder uttrykket i Valideringsregel-egenskapen.

  Filtrer

  Definere vilkår for bare å vise samsvarende rader i dataarkvisning.

  ORDER By

  Velge ett eller flere felt for å angi standard sorteringsrekkefølge for rader i dataarkvisning.

  Navn på underdataark

  Angi om et underdataark skal vises i dataarkvisning, og hvilken tabell eller spørring som i så fall skal angi radene i underdataarket.

  Koble underordnede felt

  Vise feltene i tabellen eller spørringen som brukes til underdataarket som tilsvarer egenskapen Koble overordnede felt som er angitt for tabellen.

  Koble overordnede felt

  Vise feltene i tabellen som tilsvarer egenskapen Koble underordnede felt som er angitt for tabellen.

  Filtrer ved lasting

  Bruke filtervilkårene i Filter-egenskapen automatisk (ved å angi Ja) når tabellen åpnes i dataarkvisning.

  Ordning på ved lasting

  Bruke sorteringsvilkårene i Sorter etter-egenskapen automatisk (ved å angi Ja) når tabellen åpnes i dataarkvisning.

  Tips!: For å gi mer plass til å skrive inn eller redigere en innstilling i egenskapsboksen, trykker du SKIFT + F2 for å vise Zoom-boksen. Hvis du angir egenskapen Valideringsregel til et uttrykk, og du vil ha hjelp med å bygge det, klikker du Verktøy-knappen ved siden av egenskapsboksen Valideringsregel for å vise uttrykksverktøyet.

 6. Hvis du vil lagre endringene, trykker du CTRL + S.

Til toppen av delen

Til toppen av siden

Sette inn, legge til eller opprette en nytt felt i en tabell

Du lagrer hver datadel som du vil spore, i et felt. I en kontakttabell kan du for eksempel opprette feltene Etternavn, Fornavn, Telefonnummer og Adresse. I en varetabell kan du opprette feltene Produktnavn, Produkt-ID og Pris.

Før du oppretter felt, kan du prøve å skille dataene til minste mulige deler. Det er mye enklere å kombinere data senere enn å overføre dem fra hverandre. Hvis du for eksempel i stedet for et fullt navn-feltet, og vurdere å opprette separate felt for etternavn og Fornavn. Deretter kan du enkelt søke etter eller sortere etter fornavn, siste navn eller begge deler. Hvis du planlegger å rapportere, sortere, søke eller beregne på et element med data, kan du plassere elementet i et felt alene.

Når du har opprettet et felt, kan du også angi feltegenskapene for å kontrollere utseendet og virkemåten.

Hva du vil gjøre?

Legge til et felt ved å skrive inn data

Når du oppretter en ny tabell eller åpner en eksisterende tabell i dataarkvisning, kan du legge til et felt i tabellen ved å skrive inn data i kolonnen Legg til nytt felt i dataarket.

Dataark i Access med kolonnen Legg til nytt felt

1. Skriv inn data i kolonnen Legg til nytt felt.

 1. Opprett eller åpne en tabell i dataarkvisning ved å høyreklikke tabellen du vil bruke, i navigasjonsruten og deretter klikke dataarkvisning på hurtigmenyen.

 2. Skriv inn navnet på feltet du vil opprette i kolonnen Legg til nytt felt.

  Bruk et beskrivende navn slik at feltet er enklere å identifisere.

 3. Skriv inn data i det nye feltet.

Legge til et felt ved hjelp av en feltmal

Noen ganger er det enklere å velge fra en forhåndsdefinert liste over felt som passer til behovene dine enn å opprette et felt manuelt. Du kan bruke Flere felt-listen i Access 2010, 2013 eller 2016 eller oppgaveruten Feltmaler i Access 2007 til å velge fra en liste over Feltmaler. En feltmal er et forhåndsdefinert sett med egenskaper og egenskaper som beskriver et felt. Feltet maldefinisjonen inneholder et feltnavn, en datatype, en innstilling for Format -egenskapen for feltet, og andre feltegenskaper.

Hvis du bruker Access 2010, 2013 eller 2016, kan du følge disse trinnene.

 1. Klikk Vis i visninger-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Dataarkvisning.

 2. Klikk Flere felter i gruppen Legg til og slett på fanen Felter.

  Screesnhot av Legg til og Slett-gruppen i kategorien felt ribbbon.

 3. Velg et felt i Flere felt-listen til å sette inn den nye kolonnen. Plasseres feltet til høyre for kolonnen der markøren er plassert. Hvis du velger ett av alternativene i feltet under overskriften Hurtigstart, for eksempel adresse, oppretter Access flere felt i tabellen skal inneholde de ulike delene av en adresse.

Hvis du bruker Access 2007, følger du disse trinnene.

 1. Klikk Vis i visninger-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Dataarkvisning.

 2. Klikk Nytt felt i felt og kolonner-gruppen i kategorien dataark.

  Båndet i Access

 3. Velg ett eller flere felt i Feltmaler-ruten, og deretter dra dem til tabellen der du vil sette inn den nye kolonnen.

Angi feltegenskaper

Når du har opprettet et felt, kan du angi feltegenskaper for å kontrollere utseendet og virkemåten.

Du kan for eksempel angi feltegenskapene for å gjøre følgende:

 • Kontrollere utseendet til data i et felt

 • Forhindre feil dataregistrering i et felt

 • Angi standardverdier for et felt

 • Gjøre det raskere å søke og sortere i et felt

Du kan angi noen av de tilgjengelige feltegenskapene når du jobber i dataarkvisning. Hvis du vil ha tilgang til og angi den fullstendige listen over feltegenskaper, må du imidlertid bruke utformingsvisning.

Angi feltegenskaper i dataarkvisning

Du kan gi nytt navn til et felt, endre datatypen, endre Format -egenskapen og endre noen av de andre egenskapene for feltet mens du arbeider i dataarkvisning.

Åpne en tabell i dataarkvisning

 1. Høyreklikk tabellen som du vil åpne, i navigasjonsruten.

 2. Klikk dataarkvisning på hurtigmenyen.

Gi nytt navn til et felt

Når du legger til et felt ved å skrive inn data i dataarkvisning, tilordnes det automatisk en generisk navn til feltet. Access tilordner navnet felt1 til først nytt felt, felt2 til andre nye feltet, og så videre. Som standard brukes et feltnavn som etiketten der feltet vises, for eksempel en kolonneoverskrift i dataark. Gi nytt navn til felt slik at de har mer beskrivende navn, kan du gjøre dem enklere å bruke når du viser eller redigerer poster.

 1. Høyreklikk overskriften til feltet som du vil gi nytt navn (for eksempel Felt1).

 2. Klikk Gi nytt navn til feltet på hurtigmenyen. Hvis du bruker Access 2007, klikker du Gi nytt navn til kolonne på hurtigmenyen.

 3. Skriv inn det nye navnet i feltoverskriften.

  Feltnavn kan bestå av opptil 64 tegn (bokstaver eller tall), inkludert mellomrom.

Endre datatypen for et felt

Når du oppretter et felt ved å skrive inn data i dataarkvisning, undersøker Access dataene for å finne riktig datatype for feltet. Hvis du for eksempel hvis du angir 1/1/2017, Access gjenkjenner disse dataene som en dato og angir datatypen for feltet til dato/klokkeslett. Hvis Access ikke definitivt bestemme datatypen, angis datatypen til tekst som standard (korttekst Hvis du bruker Access 2016).

Datatypen for feltet bestemmer hvilke andre feltegenskaper som du kan angi. Du kan for eksempel angi bare Bare Tilføy egenskapen for et felt som inneholder hyperkobling-datatype eller datatypen Notat (lang tekst hvis du bruker Access 2016).

Det kan være tilfeller der du vil endre datatypen for et felt manuelt. Tenk deg at du har ROM tall som ligner på datoer, for eksempel 10/2017. Hvis du angir 10/2017 til et nytt felt i dataarkvisning, datatypen automatisk gjenkjenning funksjonen merker datatypen Dato/klokkeslett for feltet. Fordi ROM-numre er etiketter og ikke datoer, vil de skal bruke datatypen tekst. Bruk fremgangsmåten nedenfor til å endre datatypen for et felt.

 1. Klikk kategorien felt på båndet. Hvis du bruker Access 2007, klikker du kategorien dataark.

 2. Velg datatypen du vil bruke i Datatype-listen i formatering-gruppen. Hvis du bruker Access 2007, velger du datatypen du vil ha i datatype-listen, i gruppen datatype og formatering.

  Hvilke datatyper er tilgjengelige?

  En fullstendig liste over tilgjengelige datatyper i Access-databaser, kan du se datatyper for Access-skrivebordsdatabaser .

  Merknad: Maksimumsstørrelsen for en Access-databasefilen er 2 gigabyte.

  Tips om datatyper

  • Hvis du vil optimalisere ytelsen, bør du bruke den mest hensiktsmessige Feltstørrelsen når du oppretter en tekst eller tall-felt. Hvis du forventer å lagre postnumre av en forutsigbare lengde, angi for eksempel tegn som feltstørrelsen. Du kan angi feltstørrelsen ved å angi en verdi i egenskapsboksen Feltstørrelsen. For mer informasjon, kan du se delen, og Angi andre feltegenskaper.

  • For telefonnumre, delenummer og andre numre du ikke har tenkt å bruke til matematiske beregninger, bør du velge datatypen tekst i stedet for datatypen tall. En numerisk verdi som er lagret som tekst, kan sortert og filtrert logisk.

Endre formatet til et felt

I tillegg til at datatypen for et nytt felt bestemmes, kan det også hende at Format-egenskapen angis for feltet, avhengig av hva du skriver inn. Hvis du for eksempel skriver inn 10:50 AM, angis datatypen til Dato/klokkeslett og Format-egenskapen til Middels klokkeslett. Slik endrer du Format-egenskapen for et felt:

 1. Klikk kategorien felt på båndet. Hvis du bruker Access 2007, klikker du kategorien dataark.

 2. Skriv inn ønsket format i Format-listen i formatering-gruppen. Hvis du bruker Access 2007, angir du formatet du vil bruke i Format-listen i gruppen datatype og formatering.

  Merknad: Format-listen kan være utilgjengelig for visse felt (for eksempel Tekst), avhengig av datatypen for feltet.

Angi andre feltegenskaper

 1. Klikk feltet du vil angi egenskapen for, i dataarkvisning.

 2. Hvis du bruker Access 2010, velger 2013 eller 2016, i kategorien felt, i Egenskaper, formatering eller Feltvalidering grupper, du egenskapene du vil bruke.

 3. Hvis du bruker Access 2007, kategorien dataark, velger du egenskapene du vil bruke i gruppen datatype og formatering.

Angi feltegenskaper i utformingsvisning

Du kan angi en feltegenskap mens du arbeider med en tabell i utformingsvisning. Du angi datatypen for et felt i utformingsrutenettet for tabellen i utformingsvisning, og du kan angi andre egenskaper i Feltegenskaper-ruten.

Åpne en tabell i utformingsvisning

 1. Høyreklikk tabellen i navigasjonsruten.

 2. Klikk utformingsvisning på hurtigmenyen.

Endre datatypen for et felt

 1. Finn feltet du vil angi datatypen for, i utformingsrutenettet for tabellen.

 2. Velg en datatype fra listen i Datatype-kolonnen.

  Hvilke datatyper er tilgjengelige?

  En fullstendig liste over tilgjengelige datatyper i Access-databaser, kan du se datatyper for Access-skrivebordsdatabaser .

  Merknad: Maksimumsstørrelsen for en Access-databasefilen er 2 gigabyte.

  Tips om datatyper

  • For telefonnumre, delenummer og andre numre du ikke har tenkt å bruke til matematiske beregninger, bør du velge datatypen tekst i stedet for datatypen tall. En numerisk verdi som er lagret som tekst kan sortert og filtrert logisk, men enkelt kan ikke brukes i beregninger.

  • Du kan angi feltstørrelsen eller datatypen felttypen mer nøyaktig ved å angi en verdi i egenskapsboksen Feltstørrelsen for datatypene tekst og tall.

Angi andre feltegenskaper

 1. Velg feltet du vil angi egenskaper i utformingsrutenettet for tabellen. Access viser egenskapene for dette feltet i Feltegenskaper-ruten.

  Datatypen for feltet bestemmer egenskapene som du kan angi.

 2. Angi innstillingene du vil bruke for hver egenskap, eller trykker du F6 og deretter bruker du piltastene til å velge en egenskap i Feltegenskaper-ruten.

  Hvilke Feltegenskaper er tilgjengelige?

  Se Innføring i datatyper og feltegenskaper for en fullstendig liste over Feltegenskaper er tilgjengelige for hver datatype i Access-databaser.

  Merknad: Ikke alle egenskaper som er tilgjengelige for hvert felt. Datatypen for et felt bestemmer hvilke egenskaper den har.

 3. Hvis du vil gi mer plass til å skrive inn eller redigere en egenskapsinnstilling i egenskapsboksen, trykker du SKIFT + F2 for å vise Zoom-boksen.

  Tips!: Hvis du skriver inn et uttrykk for inndata masken eller validering, og du vil ha hjelp med å bygge det, klikker du Verktøy-knappen ved siden av egenskapsboksen for å vise den aktuelle builder.

 4. Hvis du vil lagre endringene, trykker du CTRL + S.

Lagre en tabell

Når du oppretter eller endrer en tabell, bør du lagre utformingen. Når du lagrer en tabell for første gang, kan du gi den et navn som beskriver dataene den inneholder. Du kan bruke opptil 64 alfanumeriske tegn, inkludert mellomrom. Du kan for eksempel navngi en tabell kunder, deler lagerbeholdning eller produkter.

Tips!: Du skal bestemme på navnekonvensjonen for objekter i databasen, og bruk den konsekvent.

 1. Hvis du bruker Access 2010, 2013 eller 2016, klikker du fil > Lagre, eller trykk CTRL + S.

 2. Hvis du bruker Access 2007, klikker du Microsoft Office-knappen og deretter klikker du Lagre, eller trykk CTRL + S.

 3. Hvis du vil lagre tabellen for første gang, Skriv inn et navn for tabellen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×