Opplæring: Lag flotte Power View-rapporter – del 2

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Abstrakte:    På slutten av forrige opplæringen, Lage flotte Power View-rapporter – del 1, Excel-arbeidsboken hadde tre Power View-rapporter og mange effekter, inkludert interaktivt kart, sektor, liggende og stående stolpediagrammer. I denne opplæringen kan du lære hvordan du oppretter flere interaktive Power View-rapporter.

Legg også merke til at når du publiserer disse rapportene og gjør dem tilgjengelige på SharePoint, er disse visualiseringene like interaktive som de er i denne opplæringen, for alle som viser dem.

Denne opplæringen har følgende deler:

Opprette multippeldiagrammer

Bygge interaktive rapporter ved hjelp av kort og delark

Opprette punktdiagrammer og boblediagrammer med visualiseringer med tidsbasert avspilling

Kontrollpunkt og test

På slutten av denne opplæringen kan du ta en test for å kontrollere hva du har lært. Du kan også se en liste over videoer som viser mange av begrepene og mulighetene i Power View i praksis.

Denne serien bruker data som beskriver olympiske medaljer, vertsland og ulike OL-øvelser. Opplæringene i denne serien er følgende:

 1. Importere data i Excel 2013 og opprette en datamodell

 2. Utvide datamodellrelasjoner ved hjelp av Excel 2013, Power Pivot og DAX

 3. Opprette kartbaserte Power View-rapporter

 4. Integrere Internett-data og angi standarder for Power View-rapporter

 5. Lag flotte Power View-rapporter – del 1

 6. Lag flotte Power View-rapporter – del 2

Vi foreslår at du fullfører dem i denne rekkefølgen.

Disse opplæringene bruker Excel 2013 med Power Pivot aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om Excel 2013, se Hurtigstartveiledning for Excel 2013. Hvis du trenger veiledning om hvordan du aktiverer Power Pivot, kan du se Power Pivot-tilleggsprogrammet.

Opprette multippeldiagrammer

I denne delen fortsetter du å opprette interaktive visualiseringer med Power View. Denne delen beskriver opprettelse av noen ulike typer multippeldiagrammer. Multippeldiagrammer kalles også flettverkdiagrammer.

Opprette interaktive Loddrett Multippeldiagrammer

For å opprette multippeldiagrammer begynner du med et annet diagram, for eksempel et sektordiagram eller et linjediagram.

 1. I Excel velger du regnearket Stolpe og kolonne. Opprett en ny Power View-rapport ved å velge POWER VIEW > Insert > Power View (POWER VIEW > Sett inn > Power View) fra båndet. Et tomt Power View-rapportark opprettes. Endre rapportnavnet til Multipler ved å høyreklikke fanen nederst og velge Rename (Gi nytt navn) på menyen som vises. Du kan også dobbeltklikke fanen for å gi den nytt navn.

 2. Utvid tabellen Medals (Medaljer) i Power View Fields (Power View-felt), og velg feltet Gender (Kjønn) og deretter feltet Event (Øvelse). I området FIELDS (FELT) velger du pilknappen ved siden av Event (Øvelse) og velger Count (Not Blank) (Antall (Ikke Tom)). Tabellen som Power View oppretter, ser ut som følgende skjermbilde.

  Tabellvisualisering i Power View

 3. Fra båndet velger du DESIGN > Switch Visualization > Other Chart > Pie Chart (UTFORMING > Bytt visualisering > Annet diagram > Sektordiagram). Nå ser rapporten ut som følgende skjermbilde.

  Power View-sektordiagram

 4. Du finner ut at det ville vært interessant å vise antallet øvelser etter kjønn over tid. Én måte å vise denne informasjonen på er å bruke multipler. Fra tabellen Medals (Medaljer) drar du Year (År) til feltet VERTICAL MULTIPLES (LODDRETTE MULTIPLER). For å vise flere multipler fjerner du forklaringen fra rapporten ved å velge LAYOUT > Legend > None (OPPSETT > Forklaring > Ingen) fra båndet.

 5. Endre oppsettet slik at multippelrutenettet er seks diagrammer bredt og seks diagrammer høyt. Med diagrammet merket, velger du LAYOUT > Grid Height > 6 (OPPSETT > Rutenetthøyde > 6) og deretter LAYOUT > Grid Width > 6 (OPPSETT > Rutenettbredde > 6). Skjermen ser nå ut som følgende skjermbilde.

  Multippelsektordiagram i Power View

 6. Multippeldiagramtypene er også interaktive. Hold markøren over et sektordiagram, så vises det informasjon om sektoren. Klikk en sektordiagramsektor i rutenettet, så utheves det valget for hvert diagram i multippelet. I skjermbildet ble den gule sektoren (kvinner) for 1952 merket, og alle andre gule sektorer er uthevet. Når det er flere diagrammer tilgjengelig enn Power View kan vise i ett skjermbilde, vises det et loddrett rullefelt langs høyre kant av visualiseringen.

  samhandle med multippeldiagrammer i Power View

Opprette interaktive, vannrette multippeldiagrammer

Vannrette diagrammer oppfører seg på samme måte som loddrette multippeldiagrammer.

 1. Du ønsker å endre de loddrette multippeldiagrammene til vannrette multippeldiagrammer. Det gjør du ved å dra feltet Year (År) fra området VERTICAL MULTIPLES (LODDRETTE MULTIPLER) til området HORIZONTAL MULTIPLES (VANNRETTE MULTIPLER), som vist i følgende skjermbilde.


  endre Power View-visualisering fra Power View-felt

 2. Visualiseringen av Power View-rapporten endres til et vannrett multippeldiagram. Legg merke til rullefeltet nederst i visualiseringen, vist i det følgende skjermbildet.

  vannrette multipler i Power View

Opprette multippellinjediagrammer

Det er også enkelt å opprette linjediagrammer som multipler. Følgende trinn viser hvordan du oppretter multippellinjediagrammer basert på antallet medaljer for hvert år.

 1. Opprett et nytt Power View-ark, og endre navnet til Linjemultipler. Fra Power View Fields (Power View-felt) velger du Medal Count (Medaljeantall) og Year (År) fra tabellen Medals (Medaljer). Endre visualiseringen til et linjediagram ved å velge DESIGN > Other Chart > Line (UTFORMING > Annet diagram > Linje). Nå drar du Year (År) til området AXIS (AKSE). Diagrammet ser ut som følgende skjermbilde.
  Power View-linjediagram

 2. La oss fokusere på vintermedaljer. I ruten Filters (Filtre) velger du CHART (DIAGRAM) og drar deretter Season (Sesong) fra tabellen Medals (Medaljer) til ruten Filters (Filtre). Velg Winter (Vinter), som vist i følgende skjermbilde.

  Filtrere et diagram i Power View

 3. For å opprette multippellinjediagrammer drar du NOC_CountryRegion-fra tabellen Medals (Medaljer) til området VERTICAL MULTIPLES (LODDRETTE MULTIPLER). Rapporten ser nå ut som følgende skjermbilde.
  linjemultipler i Power View

 4. Du kan velge å ordne multippeldiagrammene basert på ulike felt, og i stigende eller synkende rekkefølge, ved å klikke valgene i øvre venstre hjørne i visualiseringen.

Bygge interaktive rapporter ved hjelp av kort og delark

Delark og kort konverterer tabeller til en serie øyeblikksbilder som visualiserer dataene, ordnet i kortformat, lignende kartotekkort. I fremgangsmåten nedenfor kan du bruke kort for å visualisere antallet medaljer utdelt i ulike idretter, og deretter forbedre visualiseringen ved å stille opp resultatene side ved side basert på OL-år.

Opprette kortvisualiseringer

 1. Opprett en ny Power View-rapport, og endre navnet til Kort. Fra Power View Fields (Power View-felt) i tabellen Disciplines (Grener) velger du Discipline (Gren). Fra tabellen Medals (Medaljer) velger du Distinct Count of Edition (Distinkt antall for utgave), Medal Count (Medaljeantall) og NOC_CountryRegion. I området FIELDS (FELT) i Power View Fields (Power View-felt) klikker du pilen ved siden av NOC_CountryRegion og velger Count (Distinct) (Antall (distinkte)).

 2. I båndet velger du DESIGN > Switch Visualization > Table > Card (UTFORMING > Bytt visualisering > Tabell > Kort). Tabellen ser ut som følgende skjermbilde.
  kortvisualisering i Power View

 3. Med kortvisualisering valgt, velger du DiscImage (Diskbilde) fra tabellen DiscImage (Diskbilde). Det kan hende at du får en sikkerhetsadvarsel som ber deg om å klikke en knapp for å hente bildene som skal vises, som vist i følgende skjermbilde.

  Advarsel om eksterne datatilkoblinger i Excel

 4. I området FIELDS (FELT) ordner du feltene i følgende rekkefølge: DiscImage (Diskbilde), Discipline (Gren), Medal Count (Medaljeantall), Count of NOC_CountryRegion (Antall NOC_CountryRegion) og til slutt Distinct Count of Edition (Distinkt antall for OL-år). Kortene ligner nå på følgende skjermbilde.
  Kortvisualisering med omordnede felt

Bruke delark med Kortvisualiseringer

 1. Det er enkelt å gjennomgå disse kortene basert på året da medaljene ble utdelt. Fra tabellen Medals (Medaljer) i Power View Fields (Power View-felt) drar du feltet Year (År) til området TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE). Visualiseringen ser nå ut som følgende skjermbilde.
  Bruke funksjonen TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE) i Power View

 2. Nå er kortene stilt opp side ved side etter år, men det skjedde noe annet i tillegg. Feltet TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE) ble en beholder, som på dette tidspunktet bare inneholder kortene du opprettet i forrige trinn. Vi kan imidlertid legge til ting i denne beholderen og se hvordan TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE) kan opprette interaktive rapporter som koordinerer visningen av dataene.

 3. Klikk i området ved siden av kortvisualiseringen, men fortsatt innenfor beholderen TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE). Ruten Power View Fields (Power View-felt) endres til å gjenspeile at du fortsatt er i beholderen TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE), men du er ikke i kortvisualiseringen. Det følgende skjermbildet viser hvordan dette vises i ruten Power View Fields (Power View-felt).
  beholderen TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE) i en Power View-rapport

 4. I Power View Fields (Power View-felt) velger du ALL (ALLE) for å vise alle tilgjengelige tabeller. Fra tabellen Hosts (Verter) velger du City (By), Season (Sesong), NOC_CountryRegion og FlagURL. Deretter velger du DESIGN > Switch Visualization > Table > Card (UTFORMING > Bytt visualisering > Tabell > Kort) fra båndet. Du ønsker at tabellen du nettopp opprettet, skal bruke mer av den tilgjengelige rapportplassen, så du bestemmer deg for å endre typen kortvisualisering. Velg DESIGN > Options > Card Style > Callout (UTFORMING > Alternativer > Kortstil > Bildeforklaring). Det var bedre. Rapporten ser nå ut som følgende skjermbilde.
  Legge til en annen visualisering i beholderen TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE) i Power View

 5. Legg merke til at når du velger et annet år fra delarkene langs toppen av beholderen TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE), synkroniseres også kortet du nettopp opprettet, med valget. Det er fordi begge kortvisualiseringene befinner seg inni beholderen TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE) som du opprettet. Når du for eksempel blar TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE)-utvalget og velger 2002, ser rapporten ut som følgende skjermbilde.

  samhandling med delark i Power View

 6. Du kan også endre måten Power View stiller opp informasjon side ved side på. Fra båndet velger du DESIGN > Tiles > Tile Type > Tile Flow (UTFORMING > Delark > Delarktype > Delarkflyt). Delarkvisualiseringene endres, og Power View flytter delarkene til bunnen av delarkbeholderen, som vist i følgende skjermbilde.
  bruke TILE FLOW (DELARKFLYT) i Power View

Som nevnt tidligere: Når du publiserer disse rapportene og gjør dem tilgjengelige på SharePoint, er disse visualiseringene like interaktive for alle som viser dem.

Opprette punktdiagrammer og boblediagrammer med visualiseringer med tidsbasert avspilling

Du kan også opprette interaktive diagrammer som viser endringer over tid. I denne delen oppretter du punktdiagrammer og boblediagrammer og visualiserer OL-data på en måte som gjør at alle som viser Power View-rapportene dine, kan samhandle med dem på interessante og utrolige måter.

Opprette et punktdiagram og et boblediagram

 1. Opprett en ny Power View-rapport ved å velge POWER VIEW > Insert > Power View (POWER VIEW > Sett inn > Power View) fra båndet. Endre rapportnavnet til Bobler. Fra tabellen Medals (medaljer) velger du Medal Count (Medaljeantall) og NOC CountryRegion. I området FIELDS (FELT) klikker du pilen ved siden av NOC_CountryRegion og velger Count (Distinct) (Antall (distinkte)) for å få antall land- eller regionkoder i stedet for selve kodene. Velg deretter Sport (Idrett) fra tabellen Events (Øvelser).

 2. Velg DESIGN > Switch Visualization > Other Chart > Scatter (UTFORMING > Bytt visualisering > Annet diagram > Punkt) for å endre visualiseringen til et punktdiagram. Rapporten ser ut som følgende skjermbilde.

  et punktdiagram i Power View

 3. Deretter drar du Event (Øvelse) fra tabellen Events (Øvelser) til området SIZE (STØRRELSE) i Power View Fields (Power View-felt). Rapporten blir mye mer interessant og ser nå ut som følgende skjermbilde.

  bruke SIZE (STØRRELSE) i et Power View-boblediagram

 4. Punktdiagrammet er nå et boblediagram, og størrelsen på boblen er basert på antallet medaljer utdelt i hver idrett.

 5. Boblediagrammet er også interaktivt. Når du holder markøren over boblen Rowing (Roing), viser Power View tilleggsdata om idretten, som vist på følgende bilde.

  hold markøren over Power View-boblediagrammer for mer informasjon

Opprette visualiseringer med tidsbasert avspilling

Mange av visualiseringene du oppretter, er basert på øvelser som skjer over tid. I OL-datasettet er det interessant å se hvordan medaljer har blitt utdelt i årenes løp. Følgende trinn viser hvordan du oppretter visualiseringer som spilles av, eller animeres, basert på tidsbaserte data.

 1. Legg merke til området PLAY AXIS (AVSPILLINGSAKSE) i Power View-feltene i punktdiagrammet som du opprettet i de foregående trinnene, som vist i følgende skjermbilde.

  avspillingsaksen i Power View

 2. Dra Year (År) fra tabellen Medals (Medaljer) til området PLAY AXIS (AVSPILLINGSAKSE). Nå kommer den morsomme delen. Det opprettes en akse langs bunnen av visualiseringen av punktdiagrammet, og det vises et avspillingsikon ved siden av den, som vist i følgende skjermbilde. Trykk på avspilling.

  avspillingsknappen i en Power View-rapport

 3. Se hvordan boblene beveger seg, vokser og trekker seg sammen etter hvert som årene flytter seg langs avspillingsaksen. Du kan også merke en bestemt boble, som i dette tilfellet er en bestemt idrett, og tydelig se hvordan den endres mens avspillingsaksen går fremover. En linje følger banen og uthever og sporer datapunktene visuelt mens aksen beveger seg fremover.

 4. Velg Aquatics (Vannsport), og klikk deretter Play (Spill av). Aquatics (Vannsport) utheves, og et vannmerke øverst i høyre hjørne av rapporten viser året (avspillingsaksen) mens avspillingsaksen beveger seg fremover. På slutten utheves banen som vannsport har fulgt i visualiseringen, mens andre idretter er nedtonet. Det følgende skjermbildet viser rapporten når avspillingsaksen fullfører.

  tidsbaserte boblevisualiseringer i Power View

 5. Du kan velge mer enn én idrett/sport ved å holde CTRL-tasten inne og foreta flere valg. Prøv det selv. I det følgende skjermbildet er det valg tre idretter: bryting, friidrett og vannsport.

  merke flere bobler i Power View-avspillingsrapporter

 6. Til sist: Du kan filtrere punktdiagrammer akkurat som en hvilken som helst annen visualisering. Det er mange farger fordi det er mange idretter i datasettet. Fra tabellen Medals (Medaljer) drar du Season (Sesong) til området COLOR (FARGE) i Power View Fields (Power View-felt). Nå brukes det bare to farger, én for hver sesong (sommer eller vinter). Det følgende skjermbildet viser dette, men for å se hvor kult dette ser ut, bør du se videoen på slutten av denne opplæringen.

  Bruke slicere i Power View-avspillingsrapporter

Du kan opprette alle slags forbløffende, overbevisende rapporter med Power View. Hver visualisering gir en bestemt og tydelig visning av dataene. For å lage enda mer overbevisende rapporter kan du kombinere ulike visualiseringer på én enkelt rapportside og gi liv til dataene.

Kontrollpunkt og test

Gjennomgå det du har lært

I denne opplæringen lærte du å opprette multippeldiagrammer, linjediagrammer, boblediagrammer og punktdiagrammer. Du lærte også hvordan du lager en side ved side-oppstilling av rapporten, og hvordan du oppretter en beholder som det kan plasseres mange rapporter i.

Denne opplæringen avslutter serien om opprettelse av Power View-rapporter.

Videoer fra OL-datasettet

Noen ganger er det fint å se disse oppgavene i praksis. I denne delen finner du koblinger til videoer som ble opprettet ved hjelp av OL-datasettet. Disse videoene ligner på opplæringene, men noen av arbeidsbøkene, Power Pivot-bildene eller Power View-arkene kan være litt annerledes.

Power Pivot videoer:

 • Angi standardfelt

 • Skjule kolonner og tabeller

 • Legge til beskrivelser for kolonner og tabeller

 • Relasjoner

 • Sammendragsmetode

Power View-videoer:

 • Komme i gang med Power View i Excel 2013.

 • Boble- og punktdiagrammer

 • Kort

 • Drille ned i et ad hoc-hierarki

 • Drille ned med et hierarki i modellen

 • Filtre

 • Hierarkier

 • Utheving

 • Kart

 • Kart: rette tvetydige kartdata

 • Matrise

 • Multipler

 • Sektordiagrammer

 • Oppdatere data i datamodellen

 • Slicere

 • Sorter

 • Delark

Takk! Jeg håper du likte denne opplæringsserien, og at den hjalp deg å forstå hvordan du kan lage dine egne Power View-rapporter. Du kan opprette utrolige, engasjerende og interaktive rapporter med Power View og dele dem ved hjelp av Business Intelligence-portalen på SharePoint.

Opplæringer i denne serien

Listen nedenfor inneholder koblinger til alle opplæringer i denne serien:

 1. Importere data i Excel 2013 og opprette en datamodell

 2. Utvide datamodellrelasjoner ved hjelp av Excel 2013, Power Pivot og DAX

 3. Opprette kartbaserte Power View-rapporter

 4. Integrere Internett-data og angi standarder for Power View-rapporter

 5. Lag flotte Power View-rapporter – del 1

 6. Lag flotte Power View-rapporter – del 2

PRØVE

Vil du se hvor godt du husker hva du har lært? Her får du en mulighet til det. Følgende test belyser funksjoner eller krav du har lært om i denne opplæringen. Nederst på siden finner du svarene. Lykke til!

Spørsmål 1: Hva er et annet navn på multippeldiagramtypen?

A: Bla-diagrammer.

B: Tuppeldiagrammer.

C: Flettverkdiagrammer.

D: Sidediagrammer

Spørsmål 2: Hvilket Område i Power View Fields (Power View-felt) lar deg opprette en beholder som du kan plassere flere visualiseringer i?

En: Området COLUMNS (KOLONNER).

B: Området SUMMARIZE (OPPSUMMER).

C: Området TILE BY (SIDE VED SIDE-METODE).

D: Området CONTAINER (BEHOLDER).

Spørsmål 3: Hvilket Power View-feltområde bruker du for å opprette en animert visualisering basert på et felt, for eksempel et datofelt?

A: Området PLAY AXIS (AVSPILLINGSAKSE).

B: Området HORIZONTAL MULTIPLES (VANNRETTE MULTIPLER).

C: Området ANIMATION (ANIMASJON).

D: Du kan ikke opprette så kule visualiseringer, eller ...?

Spørsmål 4: Hva skjer med multippeldiagrammer hvis det ikke er plass til alle sektordiagrammene på skjermen?

A: Power View begynner automatisk å bla gjennom sektordiagrammene.

B: Power View viser et rullefelt, slik at du kan bla gjennom de andre sektordiagrammene.

C: Power View oppretter en rapport bare for de sektordiagrammene som kan vises på skjermen samtidig.

D: Power View plasserer automatisk alle sektordiagrammer i ett skjermbilde, uansett hvor mange sektordiagrammer som er nødvendig.

Svar på prøve

 1. Riktig svar: C

 2. Riktig svar: C

 3. Riktig svar: A

 4. Riktig svar: B

Kommentarer: Data og bilder i denne opplæringsserien er basert på følgende:

 • Olympics Dataset fra Guardian News & Media Ltd.

 • Flaggbilder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Populasjonsdata fra Verdensbanken (worldbank.org)

 • OL-piktogrammer for olympiske grener fra Thadius856 og Parutakupiu

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×