Navn i formler

Et navn er en meningsfull forkortelse som gjør det enkelt å forstå formålet til en cellereferanse, konstant, formel eller tabell. Alle disse elementene kan være vanskelige å forstå ved første øyekast. Informasjonen nedenfor viser vanlige eksempler på navn og hvordan de kan gjøre forståelsen enklere.

Eksempeltype

Eksempel uten navn

Eksempel med et navn

Referanse

=SUMMER(C20:C30)

=SUMMER(SalgFørsteKvartal)

Konstant

=PRODUKT(A5;8,3)

=PRODUKT(Pris;MvaNorge)

Formel

=SUMMER(FINN.RAD(A1;B1:F20;5;FALSE);-G5)

=SUMMER(Lagernivå;-Bestillingsmengde)

Tabell

C4:G36

=StørsteSalg06

Lære mer om å bruke navn

Det finnes flere navnetyper du kan opprette og bruke.

Definert navn    Et navn som representerer en celle, et celleområde, en formel eller en konstant verdi. Du kan opprette ditt eget definerte navn. Excel kan også opprette et definert navn for deg, for eksempel når du angir et utskriftsområde.

Tabellnavn    Et navn på en Excel-tabell, som er en samling data om et bestemt emne, som lagres i poster (rader) og felt (kolonner). Tabell1, Tabell2 osv. opprettes som standard Excel-tabellnavn i Excel hver gang du setter inn en tabell, men du kan endre navnet på en tabell for å gjøre det mer meningsfylt. Hvis du vil ha mer informasjon om Excel-tabeller, kan du se Bruke strukturerte referanser med Excel-tabeller.

Alle navn har et omfang. Det kan være et bestemt regneark (også kalt lokalt regnearknivå) eller hele arbeidsboken (også kalt globalt arbeidsboknivå). Omfanget for et navn er plasseringen der navnet gjenkjennes uten kvalifisering. Eksempelvis:

 • Hvis du har definert et navn, for eksempel Budsjett_FY08, og omfanget er Ark1, blir navnet, hvis det ikke er kvalifisert, bare gjenkjent i Ark1, men ikke i andre ark.

  Hvis du vil bruke et navn på et lokalt regneark i et annet regneark, kan du kvalifisere det ved å sette inn regnearknavnet foran navnet på det lokale regnearket. Eksempel:

  Ark1!Budsjett_FÅ08

 • Hvis du har definert et navn, for eksempel Salgsavdelingsmål, og omfanget er arbeidsboken, gjenkjennes det navnet i alle regneark i den arbeidsboken, men ikke i andre arbeidsbøker.

Et navn må alltid være unikt i sitt omfang. Du kan ikke definere et navn i Excel som allerede eksisterer i omfanget. Du kan imidlertid bruke samme navn i ulike omfang. Du kan for eksempel definere et navn, for eksempel Bruttofortjeneste, som har omfangene Ark1, Ark2 og Ark3 i samme arbeidsbok. Selv om de har samme navn, er hvert navn unikt i sitt omfang. Dette kan du gjøre for å sikre at en formel som bruker navnet Bruttofortjeneste, alltid refererer til de samme cellene på nivået til det lokale regnearket.

Du kan til og med definere det samme navnet, Bruttofortjeneste, for nivået til den globale arbeidsboken, fordi omfanget igjen er unikt. I dette tilfellet kan det imidlertid oppstå en navnekonflikt. Denne konflikten løses ved at navnet som er definert for regnearket, brukes i Excel. Dette gjøres fordi nivået til det lokale regnearket har forrang over nivået til den globale arbeidsboken. Hvis du vil overstyre forrangen og bruke arbeidsboknavnet, kan du gjøre navnet unikt ved å sette inn arbeidsboknavnet foran nivået for det lokale regnearket. Eksempel:

Arbeidsbokfil!Bruttofortjeneste

Du kan overstyre nivået til det lokale regnearket for alle regneark i arbeidsboken, unntatt for det første regnearket, som alltid bruker det lokale navnet hvis det finnes en navnekonflikt som ikke kan overstyres.

Du kan definere et navn ved å bruke følgende:

 • Definerte navn-boksen på formellinjen    Passer best til å opprette et navn på arbeidsboknivå for et merket område.

 • Definere et navn fra et merket område    Du kan lett opprette navn fra eksisterende rad- og kolonneetiketter ved å bruke et merket celleområde i regnearket.

 • Dialogboksen Nytt navn    Denne metoden er best hvis du vil ha mer fleksibilitet når du oppretter navn, for eksempel ved å spesifisere omfanget for et lokalt regnearknivå eller ved å opprette en navnekommentar.

Merk: Navn bruker som standard absolutte cellereferanser.

Du kan angi et navn på flere måter:

 • Inntasting    Skriv inn navnet, for eksempel som et argument til en formel.

 • Bruke Autofullfør-formel    Bruk rullegardinlisten for Autofullfør formel, der du automatisk får en liste over gyldige navn.

 • Velge fra kommandoen Bruk i formel    Velg et definert navn fra en liste som er tilgjengelig med kommandoen Bruk i formel i Definerte navn-gruppen på fanen Formler.

Du kan også opprette en liste over definerte navn i en arbeidsbok. Finn et område med to tomme kolonner i regnearket (listen vil inneholde to kolonner, én for navnet og én for beskrivelse av navnet). Merk en celle som skal være øverst i venstre hjørne av listen. Klikk på Bruk i formel, og klikk deretter på Lim inn i Definerte navn-gruppen på Formler-fanen. Klikk deretter på Lim inn liste i dialogboksen Lim inn navn

Her følge en liste over syntaksregler for å opprette og redigere navn.

 • Gyldige tegn    Det første tegnet i et navn må være en bokstav, et understrekingstegn (_) eller en omvendt skråstrek (\). Øvrige tegn i navnet kan være bokstaver, tall, punktum eller understrekingstegn.

  Tips: Du kan ikke bruke de små og store bokstavene «C», «c», «R» eller «r» som et definert navn, fordi disse brukes som forkortelser for å velge en rad eller kolonne for nåværende valgte celle når du registrerer dem i tekstboksen Navn eller Gå til.

 • Cellereferanser er ikke tillatt    Navn kan ikke være identiske med en cellereferanse, for eksempel Z$100 eller R1C1.

 • Mellomrom er ikke tillatt     Mellomrom kan ikke brukes som en del av et navn. Bruk understrekingstegnet (_) og punktum (.) som ordskilletegn, som dette, Avgift_ved_salg eller Første.kvartal.

 • Navnelengde    Et navn kan inneholde opptil 255 tegn.

 • Skille mellom store og små bokstaver    Navn kan inneholde store og små bokstaver. Excel skiller ikke mellom store og små bokstaver i navn. Hvis du for eksempel opprettet navnet Salg og deretter angir SALG som et annet navn i samme arbeidsbok, blir du bedt om å angi et unikt navn.

Definere et navn for en celle eller et celleområde i et regneark

 1. Merk cellen, celleområdet eller det sammensatte utvalget du vil gi navn til.

 2. Klikk i Navn-boksen til venstre på formellinje.

  Navneboks

  Navneboks

 3. Skriv inn navnet du vil bruke som referanse for utvalget. Navn kan inneholde opptil 255 tegn.

 4. Trykk ENTER.

Obs!: Du kan ikke gi navn til en celle mens du endrer innholdet i den.

Du kan konvertere eksisterende rad- og kolonneetiketter til navn.

 1. Merk området du vil gi navn til, inkludert rad- eller kolonneetikettene.

 2. Klikk på Opprett fra utvalg i Definerte navn-gruppen på Formler-fanen.

  Bilde av Excel-båndet

 3. Angi plasseringen som inneholder etikettene, ved å velge å merke av for Øverste rad, Venstre kolonne, Nederste rad eller Høyre kolonne i dialogboksen Opprett navn fra utvalg. Et navn som er opprettet ved hjelp av denne fremgangsmåten, refererer bare til cellene som inneholder verdier, og tar ikke med eksisterende rad- og kolonneetiketter.

 1. Klikk Definer navn i Definerte navn-gruppen på fanen Formler.

  Bilde av Excel-båndet

 2. Skriv inn navnet du vil bruke som referanse i Navn-boksen, i dialogboksen Nytt navn.

  Merk: Navn kan inneholde opptil 255 tegn.

 3. Du angir omfanget for navnet ved å velge Arbeidsbok i rullegardinlisten Omfang, eller du velger navnet på et regneark i arbeidsboken.

 4. Alternativt kan du skrive inn en kommentar på opptil 255 tegn i Merknad-boksen.

 5. Gjør ett av følgende i Refererer til-boksen:

  • Hvis du vil angi en cellereferanse, skriver du inn referansen.

   Tips: Gjeldende utvalg er registrert som standard. Du registrerer andre cellereferanser som et argument ved å klikke på Skjul dialogboks Knappesymbol (som reduserer størrelsen på dialogboksen midlertidig), merke cellene i regnearket, og deretter klikke på Utvid dialogboks Knappesymbol .

  • Hvis du vil angi en konstant, skriver du = (likhetstegn), og deretter skriver du inn konstantens verdi.

  • Hvis du vil angi en formel, skriver du =, og deretter skriver du inn formelen.

 6. Klikk OK for å avslutte og returnere til regnearket.

Tips!: Du gjør dialogboksen Nytt navn bredere eller lenger ved å klikke og dra skaleringshåndtaket nederst.

Behandle navn ved hjelp av dialogboksen Navnebehandling

Bruk dialogboksen Navnebehandling til å arbeide med alle de definerte navnene og tabellnavnene en arbeidsbok. Du kan for eksempel å finne navn med feil, bekrefte verdien og referansen for et navn, vise eller redigere beskrivende kommentarer eller definere omfanget. Du kan også sortere og filtrere navnelisten og enkelt legge til, endre eller slette navn fra ett sted.

Du åpner dialogboksen Navnebehandling ved å klikke på Navnebehandling i Definerte navn-gruppen på Formler-fanen.

Bilde av Excel-båndet

Dialogboksen Navnebehandling viser følgende informasjon om hvert navn i en liste:

Denne kolonnen:

Viser:

Ikon og navn

Ett av følgende:

 • Et definert navn som angis av et definert navneikon. Definert navneikon

 • Et tabellnavn som angis av et tabellnavneikon. Tabellnavneikon

Verdi

Navnets gjeldende verdi, for eksempel resultatene av en formel, en strengkonstant, et celleområde, en feil, matriseverdier eller en plassholder hvis formelen ikke kan evalueres. Nedenfor vises representative eksempler.

 • "dette er min strengkonstant"

 • 3,1459

 • {2003,12;2002,23;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Refererer til

Navnets gjeldende referanse. Nedenfor vises representative eksempler.

 • =Ark1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUMMER(Ark1!A1;Ark!B2)

Omfang

 • Et regnearknavn, hvis omfanget er nivået for det lokale regnearket.

 • Arbeidsbok, hvis omfanget er nivået for det globale regnearket.

Kommentar

Tilleggsinformasjon om navnet opptil 255 tegn. Nedenfor vises representative eksempler.

 • Denne verdien løper ut 2. mai 2007.

 • Ikke slett! Svært viktig navn!

 • Basert på eksamenstallene fra ISO-sertifiseringen.

 • Du kan ikke bruke dialogboksen Navnebehandling mens du endrer innholdet i en celle.

 • Dialogboksen Navnebehandling viser ikke navn som er definert i Visual Basic for Applications (VBA), eller skjulte navn (Synlig-egenskapen for navnet settes til USANN).

 • Du kan endre størrelse på kolonnen automatisk slik at den lengste verdien får plass i den kolonnen ved å dobbeltklikke på høyre side av kolonneoverskriften.

 • Du sorterer navnelisten i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften.

Bruk kommandoene i rullegardinlisten Filter til raskt å vise et delsett med navn. Når du velger en kommando, slås denne filtreringen vekselvis på og av, noe som gjør det enkelt å kombinere eller fjerne ulike filteroperasjoner for å oppnå resultatene du vil ha.

Du filtrerer navnelisten ved å gjøre ett eller følgende:

Velg:

For å:

Navneomfang i regneark

Vise bare de navnene som er lokale i et regneark.

Navneomfang i regneark

Vise bare de navnene som er globale i et arbeidsbok.

Navn med feil

vise bare de navnene som har verdier som inneholder feil (for eksempel #REF, #VERDI eller #NAVN)

Navn uten feil

Vise bare de navnene som har verdier som ikke inneholder feil.

Definerte navn

Vise bare de navnene som er definert av deg eller Excel, for eksempel et utskriftsområde.

Tabellnavn

Vise bare tabellnavn.

Hvis du endrer et definert navn eller et tabellnavn, endres også all bruk av dette navnet i arbeidsboken.

 1. Klikk Navnebehandling i Definerte navn-gruppen på fanen Formler.

  Bilde av Excel-båndet

 2. Klikk navnet du vil endre, i dialogboksen Navnebehandling, og klikk deretter Rediger.

  Tips:  Du kan også dobbeltklikke på navnet.

 3. Skriv inn navnet på referanse i Navn-boksen i dialogboksen Rediger navn.

 4. Endre referansen i Refererer til-boksen, og klikk deretter OK.

 5. Endre cellen, formelen eller konstanten som representeres av navnet, i Refererer til-boksen i dialogboksen Navnebehandling.

  • Du avbryter uønskede eller utilsiktede endringer ved å klikke på Avbryt Avbryt-knapp eller ved å trykke på ESC.

  • Du lagrer endringer ved å klikke på Utfør Enter-knapp eller trykke på ENTER.

Lukk-knappen lukker bare dialogboksen Navnebehandling. Det kreves ikke for å lagre endringer som allerede er gjort.

 1. Klikk Navnebehandling i Definerte navn-gruppen på fanen Formler.

  Bilde av Excel-båndet

 2. Klikk navnet du vil endre, i dialogboksen Navnebehandling.

 3. Velg ett eller flere navn ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk et navn for å merke det.

  • Du merker flere enn ett navn i en tilstøtende gruppe ved å klikke på og dra navnene, eller ved å trykke på SKIFT, og så klikke på museknappen for hvert navn i gruppen.

  • Du merker flere enn ett navn i en usammenhengende gruppe ved å trykke på CTRL og klikke på museknappen for hvert navn i gruppen.

 4. Klikk på Slett. Du kan også trykke på DELETE.

 5. Klikk OK for å bekrefte slettingen.

Lukk-knappen lukker bare dialogboksen Navnebehandling. Det kreves ikke for å lagre endringer som allerede er gjort.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Definere og bruke navn i formler

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×