Legge til og tilpasse dato- og klokkeslettformater

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen beskriver hvordan Microsoft Office Access lagrer datoen og klokkeslettet, hvordan du kan legge til et felt for dato og klokkeslett i tabeller, skjemaer og rapporter og hvordan du kan tilpasse dato- og klokkeslettformatet etter behov.

Hva vil du gjøre?

Forstå dato- og klokkeslettformater

Legge til et dato/klokkeslett-felt

Formatere et dato/klokkeslett-felt

Legge til en dato med datovelgeren

Angi format for å skrive inn datoen og klokkeslettet data med en inndatamaske

Endre de regionale innstillingene i Windows for å endre måten datoer og klokkeslett vises

Forstå dato- og klokkeslettformater

Dato og klokkeslett kan være angitt i en database, og deretter vises i flere formater. Access viser automatisk datoen og klokkeslettet i dato og langt klokkeslett. Datoer vises som mm/dd/åååå i USA og som, mm/dd/åååå utenfor USA ble mm er måneden, dd er dagen og åååå er året. Klokkeslettet vises som tt: mm: ss AM/PM, der tt er timen, mm er minutter, og ss er sekunder.

Disse automatisk formater for datoer og klokkeslett variere avhengig av den geografiske plasseringen som er angitt i innstillingen Microsoft Windows region og språk på datamaskinen. Hvis du for eksempel i Europa og mange deler av Asia, avhengig av plasseringen din, du kan se datoen og klokkeslettet som 28.11.2006 12:07:12 PM eller 28/11/2006 12:07:12 PM. I USA, vil du se 11/28/2006 12:07:12 PM. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for region og språk, kan du se endre de regionale innstillingene i Windows for å endre måten datoer og klokkeslett vises, senere i denne artikkelen.

Det er mulig å endre disse formatene automatisk ved hjelp av egendefinerte visningsformater. Visningsformatet du velger påvirker ikke hvordan dataene registreres eller hvordan Access lagrer disse dataene. Du kan for eksempel angi en dato i et europeisk format for eksempel 28.11.2006 og har tabellen, skjemaet eller rapporten vise verdien som 11/28/2006.

Access tilbyr automatisk et visst antall datavalidering som er relatert til dato og klokkeslett formatering. Hvis du for eksempel hvis du angir en ugyldig dato, for eksempel 32.11.2006, vises en melding, og du vil ha muligheten til å skrive inn en ny verdi eller konvertere feltet fra datatypen Dato/klokkeslett type til datatypen tekst. Gyldige datoverdier strekker seg fra-657 434 (januar 1, 100 e.kr.) til 2 958 465 (desember 31, 9999 e.kr.). Gyldige klokkeslettverdier strekker seg fra.0 til.9999, eller 23:59:59.

Til toppen av siden

Legge til et dato/klokkeslett-felt

Hvis du vil bruke datoer og klokkeslett i en database, begynner du med å opprette et dato/klokkeslett-felt i én eller flere av dine databasetabeller. Innstillingene for dato eller klokkeslett-felt som alltid er plassert i en tabell, men dato- eller klokkeslettverdien kan vises i en tabell, et skjema eller en rapport.

 1. Høyreklikk tabellen du vil arbeide med, i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. I den øvre delen av tabellutforming merker du en tom rad.

 3. Skriv inn et navn for det nye feltet i Feltnavn-kolonnen.

 4. Velg Dato/klokkeslett fra listen i Datatype-kolonnen, og lagre deretter tabellen.

  Det nye feltet skal se ut, selv om feltnavnet kan variere:

  Spørringsutforming med nytt felt for dato/klokkeslett

Du kan også lagre verdier for dato og klokkeslett som tall når du planlegger å utføre beregninger på datatypen Dato og klokkeslett. Du kan for eksempel beregne totalt antall timer arbeidet (en timeliste) eller alderen i fakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du beregner datoverdier, kan du se artikkelen om dato-funksjonen.

Til toppen av siden

Formatere et dato/klokkeslett-felt

Access tilbyr flere forhåndsdefinerte formater for datatypen Dato og klokkeslett, men hvis disse formatene ikke oppfyller behovene dine, kan du angi et egendefinert format. Hvis du ikke merker et forhåndsdefinert eller egendefinert format, bruker Access automatisk formatet Dato – m/dd/åååå t: mm: ss AM/PM.

Bruke et forhåndsdefinert format

 1. Høyreklikk tabellen du vil arbeide med, i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. I den øvre delen av utformingsrutenettet velger du Dato/klokkeslett-feltet du vil formatere.

 3. Klikk egenskapsboksen Format i den nedre delen, og velg deretter et format fra rullegardinlisten.

 4. Når du velger et format, Alternativer for oppdatering av egenskap-smartflagget Oppdatering av egenskap-smartflagget vises, og lar deg for å bruke det nye formatet i andre tabellfelt og skjemakontroller som logisk vil arve den. Klikk smartflagget for å bruke endringene i hele databasen, og klikk deretter Oppdater Format overalt der feltnavn er brukt. I dette tilfellet er feltnavnet navnet på dato/klokkeslett-felt.

 5. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du Ja når dialogboksen Oppdater egenskaper vises med skjemaene og de andre objektene som arver det nye formatet.

 6. Lagre endringene, og bytt til dataarkvisning for å se om formatet innfrir dine behov.

Merknad: De regionale innstillingene i Windows kan styre hele eller deler av hvordan det vises et forhåndsdefinert format.

Tabell med forhåndsdefinerte formater og eksempler   

Format

Beskrivelse

Eksempel

Dato

(Standard) Viser datoverdiene som tall og klokkeslettverdiene som timer, minutter og sekunder. For begge typer verdier bruker Access dato- og klokkeslettskilletegnene angitt i de regionale innstillingene i Windows. Hvis verdiene ikke har en klokkeslettkomponent, viser Access bare datoen. Hvis verdien ikke har en datokomponent, viser Access bare klokkeslettet.

30.06.2008 10:10:42

Lang dato

Viser bare datoverdier slik de er angitt i langt datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

Mandag 29. august 2006

Middels dato

Viser datoen som dd/mmm/åå, men bruker datoskilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

29.aug.06
29-aug-06

Kort dato

Viser datoverdier slik det er angitt i kort datoformat i de regionale innstillingene i Windows.

29.8.2006
20-8-2006

Langt klokkeslett

Viser timer, minutter og sekunder. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10:42

Middels klokkeslett

Viser timer og minutter etterfulgt av AM eller PM. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10 AM

Kort klokkeslett

Viser bare timer og minutter. Access bruker skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10

Bruke et egendefinert format

Når du bruker et egendefinert format til dato/klokkeslett-felt, kan du kombinere ulike formater ved å ha to deler, én for dato og en annen gang. I for eksempel en forekomst, vil du skiller inndelingene med et semikolon. For eksempel du kan kombinere dato og langt klokkeslett-formater på følgende måte: m/dd/åååå;: mm: ss.

Tips!: Uttrykksverktøyet har IntelliSense slik at du kan se hvilke argumenter uttrykket krever i Access 2010.

 1. Høyreklikk tabellen du vil arbeide med, i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Velg Dato/klokkeslett-feltet du vil formatere, i den øvre delen av utformingsrutenettet .

 3. I den nedre delen klikker du egenskapsboksen Format, og deretter angir du formatet.

Tabell med plassholdere og skilletegn for egendefinert format   

Tegn

Beskrivelse

Datoskilletegn

Kontroller hvor skilletegnene for dager, måneder og år. Bruk skilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. For eksempel bruke i engelsk (USA), en skråstrek (/).

Skilletegn i klokkeslett

Kontroller hvor Access plasserer skilletegnene for timer, minutter og sekunder. Bruk skilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. For eksempel bruke i engelsk (USA), et kolon (:).

c

Viser det generelle datoformatet.

d eller dd

Viser datoen i måneden med ett eller to sifre. For ett siffer, bruker du én enkelt plassholder. For to sifre, bruker du to plassholdere.

ddd

Forkorter ukedagen til tre bokstaver.

dddd

Staver alle ukedagene.

ddddd

Viser det korte datoformatet.

dddddd

Viser det lange datoformatet.

w

Viser et tall som svarer til dag i uken.

m eller mm

Viser måneden som et ensifret eller tosifret nummer.

mmm

Forkorter navnet på måneden til tre bokstaver. Hvis du for eksempel vises januar som Jan.

mmmm

Staver alle navn på måneder.

k

Viser nummeret på gjeldende kvartal (1-4). Hvis du for eksempel hvis du leie en arbeider i mai, vises 2 som kvartalsverdien.

y

Viser dagen i året, 1-366.

yy

Viser de to siste sifrene i året.

Merknad: Vi anbefaler at du angir og viser alle fire sifre for et gitt år.

yyyy

Viser alle sifrene i et år i området 0100-9999.

Skilletegn i klokkeslett

Kontroller hvor skilletegnene for timer, minutter og sekunder. Bruk skilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. Hvis du vil ha informasjon om disse innstillingene, kan du se delen, endre de regionale innstillingene i Windows for å endre måten datoer og klokkeslett vises.

t eller tt

Viser timen som ett eller to sifre.

m eller mm

Viser minutter som ett eller to sifre.

s eller ss

Viser sekunder som ett eller to sifre.

tttt

Viser det lange klokkeslettformatet.

AM/PM

Viser 12-timers klokkeverdier med et etterfølgende AM eller PM. Access bruker systemklokken i datamaskinen til å angi verdien.

A/P eller a/p

Viser 12-timers klokkeverdier med et etterfølgende A, P, a eller p. Access bruker systemklokken i datamaskinen til å angi verdien.

AMPM

Viser 12-timers klokkeverdier, men bruker morgen- og ettermiddag indikatorer som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. Hvis du vil ha informasjon om disse innstillingene, kan du se delen, endre de regionale innstillingene i Windows for å endre måten datoer og klokkeslett vises.

Mellomrom, + - $ ()

Bruk mellomrom, matematiske tegn (+ -), og økonomiske symboler ($ ¥ £) etter behov hvor som helst i din formatstrenger. Hvis du vil bruke andre vanlige matematiske symboler, for eksempel skråstrek (\ eller /) og stjerne (*), må du omslutte dem i doble anførselstegn.

"Litteral tekst"

Omgi tekst som du vil at brukere skal se, med doble anførselstegn.

\

Tvinger Access til å vise tegnet som følger umiddelbart. Dette er det samme som å omgi et tegn med doble anførselstegn.

*

Når den brukes, blir tegnet umiddelbart etter stjernen til et fylltegn – et tegn som brukes til å fylle ut mellomrom. Access viser vanligvis tekst som venstrejustert, og området til høyre for verdien fylles ut med mellomrom. Du kan legge til fylltegn hvor som helst i en Formatstrengen, og Access skal oppfylle eventuelle mellomrom med det angitte tegnet.

[farge]

Bruker en farge på alle verdiene i en inndeling i formatet. Må du omslutte navnet i hakeparenteser og bruke en av følgende navn: svart, blå, cyan, grønn, magenta, rød, gul eller hvit. Dddd [rosa] vil for eksempel vise dagen i rosa farger

Når du angir et format, Alternativer for oppdatering av egenskap-smartflagget Oppdatering av egenskap-smartflagget vises, og lar deg legge på formatet i andre tabellfelt og skjemakontroller som logisk vil arve den. Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, klikker du smartflagget, og klikk deretter Oppdater Format overalt der feltnavn er brukt. I dette tilfellet er feltnavnet navnet på dato/klokkeslett-felt.

Hvis du velger å bruke endringene i hele databasen, vises dialogboksen Oppdater egenskaper med skjemaene og andre objekter som vil arve det nye formatet. Klikk Ja for å bruke formatet.

Lagre endringene, og bytt deretter til dataarkvisning for å se om formatet innfrir dine behov.

Til toppen av siden

Legge til en dato med datovelgeren

Det finnes flere måter å legge til en dato i tabellen. Hvis den er tilgjengelig, er å bruke datovelgerkontrollen et alternativ for hurtigtilgang.

Merknad: Datovelgerkontrollen er ikke tilgjengelig hvis et inndatamaske er brukt i dato/klokkeslett-feltet.

 1. Klikk feltet du vil legge til en dato. Hvis datovelgerkontrollen er tilgjengelig, vises en kalender-ikonet.

 2. Klikk Kalender-ikonet. En kalenderkontroll vises.

  Kalenderkontrollen

 3. Gjør ett av følgende:

  • Når du skal angi den gjeldende datoen, klikker du I dag.

  • Hvis du vil velge en dag i gjeldende måned, klikker du datoen.

  • Hvis du vil velge en annen måned og dag, bruker du frem- eller tilbakeknappen.

Til toppen av siden

Angi format for å skrive inn datoen og klokkeslettet data med en inndatamaske

Bruke en inndatamaske når du vil forsikre deg om at brukere angir datoen og klokkeslettet data i et bestemt format. Hvis du for eksempel hvis du har brukt en inndatamaske for å angi datoer i europeisk format, vil noen registrering av data i databasen ikke kunne angi datoer i andre formater. Inndatamasker kan brukes til felter i tabeller, spørringsresultatsett, og kontroller i skjemaer og rapporter.

Du kan definere en inndatamaske i ett format, men du kan angi annet visningsformat for de samme dataene. Hvis du for eksempel inndatamasken kan kreve at brukere angir datoen som åååå. MM. DD, og deretter angi formatet for å vise datoen som DD-MMM-åååå, slik at datoen vises som 24-juli 2008.

Hvis du vil ha mer informasjon om inndatamasker, kan du se artikkelen opprette en inndatamaske for å angi feltet eller styre verdiene i et bestemt format.

Legge til en inndatamaske

 1. Høyreklikk tabellen du vil arbeide med, i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Hvis tabellen ikke inneholder et tekstfelt, velg en tom rad i den øvre delen av utformingsrutenettet, klikk Datatype-kolonnen, merker teksten og lagre endringene.

 3. Merk Dato/klokkeslett-feltet, og klikk deretter egenskapen Inndatamaske i kategorien Generelt i den nedre delen av utformingsrutenettet.

  1. Merknad: Inndatamasker består av tre inndelinger, alle atskilt med semikolon. Den første delen er obligatorisk, og resten er valgfrie. Den første inndelingen definerer maskestrengen og består av plassholderen og litterale tegn. Den andre inndelingen definerer om du vil lagre masken tegn pluss dataene i feltet. Angi 0 Hvis du vil lagre masken og dataene. Skriv inn 1 Hvis du bare vil lagre dataene. Den tredje inndelingen definerer plassholderen brukes til å angi en plassering for dataene. Som standard bruker Access en understrek (_). Hvis du vil bruke et annet tegn, kan du angi den på ønsket sted i maskestrengen, eller du kan skrive det inn i den tredje inndelingen i masken. En plassering i en inndatamaske godtar også bare ett tegn eller mellomrom.

 4. Skriv inn i egenskapsboksen Inndatamaske00 LLL 0000; 0; _, og trykk deretter ENTER.

  1. Access legger til flere tegn i inndatamasken, slik at den vises på følgende måte: 00\LLL\0000; 0; _

 5. Når du har angitt masken, Alternativer for oppdatering av egenskap-smartflagget vises, og lar deg bruke masken i andre tabellfelt og skjemakontroller som logisk vil arve den. Klikk smartflagget Oppdatering av egenskap-smartflagget Hvis du vil bruke endringene i hele databasen, og klikk deretter Oppdater inndatamaske overalt feltnavn brukes. I dette tilfellet er feltnavnet navnet på dato/klokkeslett-felt.

 6. Hvis du velger å bruke endringene på hele databasen, vises dialogboksen Oppdateringsegenskaper, og viser skjemaene og andre objekter som arver det nye formatet.

 7. Klikk Ja og deretter Lagre for å bruke formatet.

Til toppen av siden

Endre de regionale innstillingene i Windows for å endre måten datoer og klokkeslett vises

Windows støtter forskjellige språk, i tillegg til datatypen Dato/klokkeslett-formater for land og regioner som bruker disse språkene. Dato/klokkeslett-formater i de regionale innstillingene påvirker del eller alle forhåndsdefinerte og egendefinerte visningsformater som du bruker Access-dataene. Hvis du angir en datoverdi og bruker skråstrek som datoskilletegn for eksempel (8/29/2006), og deretter bruke General Date visningsformatet til dato/klokkeslett-felt når du viser dataene, du kan eller ikke kan se skråstreker, avhengig av tegnet som er definert av de regionale innstillingene.

Access bruker datoen og klokkeslettet skilletegn, økonomiske symboler og andre tegn som er angitt i de regionale innstillingene i Windows, med mindre du overskriver dem med et egendefinert visningsformat.

De følgende trinnene beskriver hvordan du angir og endrer de regionale innstillingene.

I Windows Vista   

 1. Klikk Start-knappen Knappesymbol , og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Dobbeltklikk klokke, språk og område.

  Merknad: Hvis du bruker klassisk visning, dobbeltklikker du Innstillinger for region og språk.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 3. Klikk kategorien Formater.

 4. Klikk Tilpass dette formatet under gjeldende format.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 5. Klikk fanen som inneholder innstillingene som du vil endre, og gjør deretter endringene.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)   

 1. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, og deretter klikker du Kontrollpanel.

 2. I kontrollpanelet dobbeltklikker du Innstillinger for region og språk.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 3. Klikk kategorien Regionale innstillinger.

 4. Klikk Tilpass under standarder og formater.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 5. Klikk fanen som inneholder innstillingene som du vil endre, og gjør deretter endringene.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)   

 1. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, og deretter klikker du Kontrollpanel.

  Kontrollpanelet vises.

 2. Klikk Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger.

  Dialogboksen Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger vises.

 3. Klikk Endre formatet for tall, datoer og klokkeslett.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 4. Under Standarder og formater klikker du Tilpass.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 5. Klikk fanen som inneholder innstillingene som du vil endre, og gjør deretter endringene.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×