Legge til, endre eller fjerne betingede formater

Bruk et betinget format for å kunne utforske data visuelt og undersøke dem, oppdage alvorlige problemer og se mønstre og trender.

Med betinget formatering er det enklere å utheve interessante celler eller celleområder, understreke uvanlige verdier og visualisere data ved hjelp av datastolper, fargeskalaer og ikonsett. Et betinget format endrer utseendet på et celleområde basert på betingelser. Hvis betingelsen er sann, formateres celleområdet basert på betingelsen, og hvis betingelsen er usann, formateres ikke celleområdet basert på betingelsen.

Du kan sortere og filtrere etter format, inkludert cellebakgrunn og skriftfarge, uansett om du har formatert cellene manuelt eller betinget. Følgende eksempel viser betinget formatering som bruker cellebakgrunnsfarger, et ikonsett med tre piler og datastolper.

Cellebakgrunner, ikonsett og datastolper brukt som betinget formatering

Du kan bruke betinget formatering på et celleområde, en Excel-tabell eller en pivottabellrapport. Det er også viktige forskjeller å forstå når du bruker betinget formatering på en pivottabellrapport.

Obs!: Når du lager et betinget format, kan du bare referere til andre celler i samme regneark eller, i bestemte tilfeller, celler i regneark i samme åpne arbeidsbok. Du kan ikke bruke betinget formatering på eksterne referanser til en annen arbeidsbok.

Betinget formatering for en pivottabellrapport

Betinget formatering i en pivottabellrapport skiller seg fra betinget formatering i et celleområde eller en Excel-tabell på flere måter:

 • Hvis du endrer oppsettet til pivottabellrapporten ved å filtrere, skjule nivåer, utvide og vise nivåer eller flytte et felt, beholdes det betingede formatet så lenge du ikke fjerner feltene i de underliggende dataene.

 • Omfanget til det betingede formatet for felt i området Verdier kan baseres på datahierarkiet og er bestemt av alle de synlige underordnede (nivået under i et hierarki) felt av et overordnet (nivået over i et hierarki) felt på rader for en eller flere kolonner, eller kolonner for en eller flere rader.

  Obs!: I datahierarkiet arver ikke underordnede felt betinget formatering fra det overordnede feltet, og det overordnede feltet arver ikke betinget formatering fra de underordnede feltene.

 • Det finnes tre metoder for å angi omfang for det betingede formatet til felt i området Verdier: etter valg, etter tilhørende felt og etter verdifelt.

Standardmetoden for å angi omfang for felter i verdier-området er via markering. Du kan endre metoden for å angi omfang til tilsvarende felt eller verdifelt ved hjelp av alternativknappen Bruk formateringsregel for, dialogboksen Ny formateringsregel eller dialogboksen Rediger formateringsregel.

Metode

Bruk denne metoden hvis du vil merke

Angi omfang etter valg

 • Et sammenhengende sett med felt i området Verdier, for eksempel alle produktsummene for ett område.

 • Et usammenhengende sett med felt i området Verdier, for eksempel produktsummer for forskjellige områder på flere nivåer i datahierarkiet.

Angi omfang etter verdifelt

 • Unngå å velge mange usammenhengende områder.

 • Formatere et sett med felt i området Verdier med betinget formatering for alle nivåer i datahierarkiet.

 • Inkludere delsummer og totalsummer.

Angi omfang etter tilhørende felt

 • Unngå å velge mange usammenhengende områder.

 • Formatere et sett med felt i området Verdier med betinget formatering for ett nivå i datahierarkiet.

 • Ikke inkludere delsummer.

Når du formaterer felt i området Verdier med betinget formatering for øverste verdier, nederste verdier eller verdier som er over eller under gjennomsnittet, baseres regelen som standard på alle synlige verdier. Når du angir et omfang etter tilhørende felt, kan du imidlertid bruke det betingede formatet for hver kombinasjon av følgende i stedet for å bruke alle synlige verdier:

 • En kolonne og dens overordnede radfelt.

 • En rad og dens overordnede kolonnefelt.

Obs!: Hurtiganalyse er ikke tilgjengelig i Excel 2010 og tidligere versjoner.

Bruk Hurtiganalyse-knappen Knappen Hurtiganalyse for å bruke merket betinget formatering for de merkede dataene. Hurtiganalyse-knappen vises automatisk når du velger dataene i regnearket.

 1. Merk dataene i regnearket. Hurtiganalyse-knappen vises nederst i høyre hjørne i det merkede området.

  Merkede data med Hurtiganalyse-knappen

 2. Klikk Hurtiganalyse-knappen Knappen Hurtiganalyse , eller trykk Ctrl+Q.

 3. Deretter beveger du musen over de forskjellige alternativene på Formatering-fanen for å vise en direkte forhåndsvisning av dataene, og deretter klikker du på et formateringsalternativ.

  Kategorien Formatering i Hurtiganalyse-galleriet

  Obs!: 

  • Formateringsalternativene som vises i Formatering-fanen, avhenger av dataene du har valgt. Hvis utvalget inneholder bare tekst, vil de tilgjengelige alternativene være Tekst, Dupliser, Unik, Lik og Fjern. Når det merkede området inneholder bare tall eller både tekst og tall, er alternativene Datastolper, Farger, Ikonsett, Større, Topp 10 %, og Fjern.

  • Direkte forhåndsvisning kan likevel gjengis kun for de formateringsalternativene som kan brukes for dataene. For eksempel hvis de merkede cellene ikke inneholder samsvarende data og du velger Dupliser, fungerer ikke direkte forhåndsvisning.

 4. Hvis dialogboksen Tekst som inneholder vises, skriver du inn ønsket formateringsalternativ du vil bruke, og klikker OK.

Hvis du trenger mer komplisert betinget formatering, kan du bruke en logisk formel til å angi formateringsvilkårene. Det kan for eksempel være at du vil sammenligne verdier med et resultat som returneres av en funksjon, eller vurdere data i celler som er utenfor det merkede området (i et annet regneark eller i samme arbeidsbok).

 1. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Behandle regler.

  Betinget formatering

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knapp i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket eller i andre regneark og deretter velge Utvid dialogboks Knapp .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 3. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Utvalg:    Klikk Merkede celler.

  • Tilsvarende felt:    Klikk Alle celler som viser <Verdifelt>-verdier.

  • Verdifelt:    Klikk Alle celler som viser <Verdifelt> for <Rad>.

 4. Klikk Bruk en formel til å bestemme hvilke celler som skal formateres under Velg en regeltype.

  1. Skriv inn en formel under Rediger regelbeskrivelsen i listeboksen Formater verdier hvor denne formelen er sann.

   Du må starte formelen med et likhetstegn (=), og formelen må returnere den logiske verdien SANN (1) eller USANN (0).

  2. Klikk Format for å vise dialogboksen Formater celler.

  3. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

   Du kan velge mer enn ett format. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

   Eksempel 1: Bruke to betingede formater med kriterier som bruker testen OG og ELLER    

   I eksemplet som vises her, formaterer den første regelen to celler grønn hvis begge betingelsene er sann. Hvis resultatet av testen ikke er sann, formaterer den andre regelen to celler rød hvis en av betingelsene er usann.

   Celle B4 og B5 tilfredsstiller betingelsene, så de formateres med grønt

   En huskjøper har budsjettert opptil kr 750 000 som en nedbetaling og kr 15 000 per måned som avdrag. Hvis både nedbetalingen og de månedlige avdragene tilfredsstiller disse betingelsene, formateres celle B4 og B5 med grønt.

   Hvis enten nedbetalingen eller det månedlige avdraget tilfredsstiller kjøperens budsjett, formateres celle B4 og B5 med rødt. Endre noen verdier, for eksempel APR, lånets løpetid, nedbetalingen og kjøpesummen for å se hva som hender med cellene med betinget formatering.

   Formel for første regel (bruker grønn farge)

   =OG(HVIS($B$4<=75000;1);HVIS(ABS($B$5)<=1500;1))

   Formel for andre regel (bruker rød farge)

   =ELLER(HVIS($B$4>=75000;1);HVIS(ABS($B$5)>=1500;1))

   Eksempel 2: Skyggelegge annenhver rad ved hjelp av REST- og RAD-funksjonen    

   Et betinget format som brukes på alle cellene i regnearket, skyggelegger annenhver rad i celleområdet med en blå cellefarge. Du kan velge alle cellene i et regneark ved å klikke firkanten oven rad 1 og til venstre for kolonne A. REST-funksjonen returnerer en rest etter at et tall (det første argumentet) er delt på divisoren (det andre argumentet). RAD-funksjonen returnerer det gjeldende radnummeret. Når du deler det gjeldende radnummeret med 2, får du alltid enten en 0-rest for et partall eller en 1-rest for et oddetall. Fordi 0 er USANN og 1 er SANN, formateres hver oddetallsrad. Denne regelen bruker denne formelen: =REST(RAD(),2)=1.

   Annenhver rad skyggelegges med blått

   Obs!: Du kan angi cellereferanser i en formel ved å merke cellene direkte i et regneark eller andre regneark. Når du merker cellene i regnearket, blir absolutte cellereferanser satt inn i regnearket. Hvis du vil at referansene skal justeres for hver celle i det merkede området, bruker du relative cellereferanser.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker formler i betinget formatering, kan du se Bruke en formel for betinget formatering.

Fargeskalaer er visuelle veiledninger som hjelper deg med å forstå datadistribusjon og -variasjon. En skala med to farger kan hjelpe deg med å sammenligne et celleområde ved å bruke en gradering med to farger. Skyggeleggingen på fargen representerer høyere eller lavere verdier. I for eksempel en grønn og gul fargeskala, som vist nedenfor, kan du angi at celler med høyere verdier har en mer grønn farge, og at celler med lavere verdier har en mer gul farge.

Formatering av alle celler med en skala med to farger

Tips!: Hvis celler i området inneholder en formel som returnerer en feil, brukes ikke den betingede formateringen på cellene. Hvis du vil være sikker på at den betingede formateringen brukes på cellene, bruker du funksjonen ER eller HVISFEIL til å returnere en annen verdi enn en feilverdi.

Hurtigformatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Fargeskalaer.

  Betinget formatering

 3. Velg en skala med to farger.

  Hold musen over fargeskalaikonene for å se hvilket ikon som er en skala med to farger. Den øverste fargen representerer høyere verdier, og den nederste fargen representerer lavere verdier.

Du kan endre metoden for å angi omfang for felt i Verdier-området i en pivottabellrapport ved å bruke Formateringsalternativer-knappen som vises ved siden av et pivottabellfelt som har betinget formatering.

Avansert formatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Behandle regler. Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knapp i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knapp .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Merket område: Klikk Merkede celler.

  • Alle celler for en verdietikett: Klikk Alle celler som viser <verdietikett>-verdier.

  • Alle celler for en verdietikett, unntatt delsummer og totalsummer: Klikk Alle celler som viser <verdietikett>-verdier for <radetikett>.

 5. Klikk Formater alle cellene basert på cellenes verdier under Velg en regeltype.

 6. Velg 2-fargers skala i Formatstil-listeboksen under Rediger regelbeskrivelsen.

 7. Når du skal velge en type i Type-boksen for Minimum og Maksimum, gjør du ett av følgende:

  • Formater laveste og høyeste verdier:    Velg Laveste verdi og Høyeste verdi.

   I dette tilfellet angir du ikke en Minimums- og Maksimumsverdi.

  • Formatere en tall-, dato- eller tidsverdi:    Velg Tall, og angi deretter en Minimums- og Maksimumsverdi.

  • Formater en prosent:    Angi en Minimums- og Maksimums-verdi.

   Gyldige verdier er fra 0 til 100. Ikke angi et prosenttegn.

   Bruk et prosenttegn når du vil visualisere alle verdier proporsjonalt fordi distribusjonen av verdier er proporsjonal.

  • Formater en persentil:    Velg Persentil, og angi deretter en Minimums- og Maksimumsverdi. Gyldige persentiler er fra 0 (null) til 100.

   Bruk en persentil når du vil visualisere en gruppe med høye verdier (for eksempel den øverste 20. persentilen) i en fargegradproporsjon, og lave verdier (for eksempel den nederste 20. persentilen) i en annen fargegradproporsjon, fordi de representerer ekstreme verdier som kan gjøre visualiseringen av dataene skjev.

  • Formater et formelresultat:    Velg Formel, og angi deretter verdier for Minimum og Maksimum.

   • Formelen må returnere en tall-, dato- eller klokkeslettverdi.

   • Start formelen med et likhetstegn (=).

   • Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering.

   • Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feil.

    Obs!: 

    • Kontroller at verdien for Minimum er mindre enn verdien for Maksimum.

    • Du kan velge forskjellig type for Minimum og Maksimum. Du kan for eksempel velge et tall for Minimum og en prosentverdi for Maksimum.

 8. Hvis du vil velge en fargeskala som er Minimum og Maksimum, klikker du Farge for hver, og deretter velger du en farge.

  Hvis du vil velge flere farger eller opprette en egendefinert farge, klikker du Flere cellefarger. Fargeskalaen du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Fargeskalaer er visuelle veiledninger som hjelper deg med å forstå datadistribusjon og -variasjon. En skala med tre farger kan hjelpe deg med å sammenligne et celleområde ved å bruke en gradering med tre farger. Skyggeleggingen på fargen representerer høye, midtre eller lave verdier. I for eksempel en grønn, gul og rød fargeskala kan du angi at celler med høyere verdier har en grønn farge, at celler med midtre verdier har en gul farge, og at celler med lavere verdier har en rød farge.

Tips!: Hvis celler i området inneholder en formel som returnerer en feil, brukes ikke den betingede formateringen på cellene. Hvis du vil være sikker på at den betingede formateringen brukes på cellene, bruker du funksjonen ER eller HVISFEIL til å returnere en verdi som du angir (for eksempel 0 eller "I/T"), i stedet for en feilverdi.

Hurtigformatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Fargeskalaer.

  Betinget formatering

 3. Velg en skala med tre farger. Den øverste fargen representerer høyere verdier, den midterste fargen representerer mellomverdiene og den nederste fargen representerer lavere verdier.

  Hold musen over fargeskalaikonene for å se hvilket ikon som er en skala med tre farger.

Du kan endre metoden for å angi omfang for felt i Verdier-området i en pivottabellrapport ved å bruke Formateringsalternativer-knappen som vises ved siden av et pivottabellfelt som har betinget formatering.

Avansert formatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Behandle regler. Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knapp i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knapp .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Utvalg:    Klikk Bare disse cellene.

  • Tilsvarende felt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Verdifelt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater alle cellene basert på cellenes verdier under Velg en regeltype.

 6. Velg 3-fargers skala i Formatstil-listeboksen under Rediger regelbeskrivelsen.

 7. Velg en type for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Gjør ett av følgende:

  • Formater laveste og høyeste verdier:    Velg et Midtpunkt.

   I dette tilfellet angir du ikke en Laveste verdi og Høyesteverdi.

  • Formatere en tall-, dato- eller tidsverdi:    Velg Tall, og angi deretter en verdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

  • Formater en prosent:    Velg Prosent, og angi deretter en verdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Gyldige verdier er fra 0 (null) to 100. Ikke angi et prosenttegn (%).

   Bruk et prosenttegn når du vil visualisere alle verdier proporsjonalt. Når du bruker et prosenttegn, sikrer du at distribusjonen av verdier er proporsjonal.

  • Formater en persentil:    Velg Persentil, og angi deretter en verdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Gyldige persentiler er fra 0 til 100.

   Bruk en persentil når du vil visualisere en gruppe med høye verdier (for eksempel den øverste 20. persentilen) i en fargegradproporsjon, og lave verdier (for eksempel den nederste 20. persentilen) i en annen fargegradproporsjon, fordi de representerer ekstreme verdier som kan gjøre visualiseringen av dataene skjev.

  • Formater et formelresultat:    Velg Formel, og angi deretter en verdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Formelen må returnere en tall-, dato- eller klokkeslettverdi. Start formelen med et likhetstegn (=). Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering. Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feilverdi.

   Obs!: 

   • Du kan angi minimums-, midtpunkt- og maksimumsverdier for celleområdet. Kontroller at verdien for Minimum er mindre enn verdien for Midtpunkt, som igjen er mindre enn verdien for Maksimum.

   • Du kan velge forskjellig type for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Du kan for eksempel velge et tall for Minimum, en persentil for Midtpunkt og en prosentverdi for Maksimum.

   • I mange tilfeller fungerer standardverdien for Midtpunkt på 50 prosent best, men du kan justere dette slik at det passer entydige krav.

 8. Hvis du vil velge en fargeskala som er Minimum, Midtpunkt og Maksimum, klikker du Farge for hver, og deretter velger du en farge.

  • Hvis du vil velge flere farger eller opprette en egendefinert farge, klikker du Flere cellefarger.

  • Fargeskalaen du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Ved hjelp av en datastolpe kan du se verdien til en celle i forhold til andre celler. Lengden på datastolpen representerer verdien i cellen. En lengre stolpe representerer en høyere verdi, og en kortere stolpe representerer en lavere verdi. Datastolper er nyttige når du vil se høyere og lavere tall, spesielt med store datamengder, for eksempel leketøy som selger best og dårligst i en feriesalgsrapport.

Eksemplet som vises her, bruker datastolper til å fremheve dramatisk positive og negative verdier. Du kan formatere datastolper slik at datastolpen begynner midt i cellen og strekker seg mot venstre for negative verdier.

Datastolper som fremhever positive og negative verdier

Tips!: Hvis celler i området inneholder en formel som returnerer en feil, brukes ikke den betingede formateringen på cellene. Hvis du vil være sikker på at den betingede formateringen brukes på cellene, bruker du funksjonen ER eller HVISFEIL til å returnere en verdi (for eksempel 0 eller "I/T"), i stedet for en feilverdi.

Hurtigformatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen på Hjem-fanen, klikk på Datastolper, og velg deretter et datastolpeikon.

  Betinget formatering

Du kan endre metode for å angi omfang for felt i området Verdier i en pivottabellrapport ved å bruke alternativknappen Bruk formateringsregel på.

Avansert formatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Behandle regler. Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knapp i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knapp .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Utvalg:    Klikk Bare disse cellene.

  • Tilsvarende felt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Verdifelt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater alle cellene basert på cellenes verdier under Velg en regeltype.

 6. Velg Datastolpe i Formatstil-listeboksen under Rediger regelbeskrivelsen.

 7. Velg en Minimums- og Maksimumstype. Gjør ett av følgende:

  • Formater laveste og høyeste verdier:    Velg Laveste verdi og Høyeste verdi.

   I dette tilfellet angir du ikke en verdi for Minimum og Maksimum.

  • Formatere en tall-, dato- eller tidsverdi:    Velg Tall, og angi deretter en Minimums- og Maksimumsverdi.

  • Formater en prosent:    Velg Prosent, og angi deretter en verdi for Minimum og Maksimum.

   Gyldige verdier er fra 0 til 100. Ikke angi et prosenttegn (%).

   Bruk et prosenttegn når du vil visualisere alle verdier proporsjonalt. Når du bruker et prosenttegn, sikrer du at distribusjonen av verdier er proporsjonal.

  • Formater en persentil    Velg Persentil, og angi deretter en verdi for Minimum og Maksimum.

   Gyldige persentiler er fra 0 til 100.

   Bruk en persentil når du vil visualisere en gruppe med høye verdier (for eksempel den øverste 20. persentilen) i en datastolpe, og lave verdier (for eksempel den nederste 20. persentilen) i en annen datastolpe, fordi de representerer ekstreme verdier som kan gjøre visualiseringen av dataene skjev.

  • Formater et formelresultat     Velg Formel, og angi deretter en verdi for Minimum og Maksimum.

   • Formelen må returnere en tall-, dato- eller klokkeslettverdi.

   • Start formelen med et likhetstegn (=).

   • Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering.

   • Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feil.

  Obs!: 

  • Kontroller at verdien for Minimum er mindre enn verdien for Maksimum.

  • Du kan velge forskjellig type for Minimum og Maksimum. Du kan for eksempel velge et tall for Minimum og en prosentverdi for Maksimum.

 8. Hvis du vil velge en fargeskala for Minimum og Maksimum, klikker du Stolpefarge.

  Hvis du vil velge flere farger eller opprette en egendefinert farge, klikker du Flere cellefarger. Stolpefargen du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

 9. Hvis du bare vil vise datastolpen og ikke verdien i cellen, merker du av for Vis bare stolpe.

 10. Hvis du vil bruke en heltrukket kantlinje på datastolper, velger du Heltrukket kantlinje i Kantlinje-listeboksen, og deretter velger du en farge for kantlinjen.

 11. Hvis du vil velge mellom en heldekkende stolpe og en gradert stolpe, velger du Heldekkende fyll eller Gradert fyll i Fyll-listeboksen.

 12. Hvis du vil formatere negative stolper, klikker du Negativ verdi og akse, og deretter velger du alternativer for fyll- og kantlinjefarger for negative stolper i dialogboksen Innstillinger for negativ verdi og akse. Du kan velge innstillinger for plassering og en farge for aksen. Når du har valgt de alternativene du vil ha, klikker du OK

 13. Du kan endre retningen til stolpene ved å velge en innstilling i Stolperetning-listeboksen. Denne er Sammenheng som standard, men du kan velge mellom en retning fra venstre mot høyre og fra høyre mot venstre avhengig av hvordan du vil presentere dataene.

Bruk et ikonsett til å lage kommentarer til og klassifisere data inn i tre til fem kategorier, som er atskilt av en terskelverdi. Hvert ikon representerer et verdiområde. I ikonsettet 3 piler representerer den grønne pilen opp høyere verdier, de gule pilene sidelengs representerer midtverdier, og den grønne pilen ned representerer lavere verdier.

Eksemplet som vises her, arbeider med flere eksempler på betinget formatering som bruker cellebakgrunnsfarger, ikonsett og datastolper.

Forskjellige ikonsett for samme data

Du kan velge å vise ikoner bare for celler som oppfyller en betingelse, for eksempel et advarselsikon for celler som er under en kritisk verdi, og ingen ikoner for celler som er over. Hvis du vil gjøre dette, skjuler du ikoner ved å velge Ikke noe celleikon fra rullegardinlisten for ikoner ved siden av ikonet der du angir betingelser. Du kan også lage din egen kombinasjon av ikonsett, for eksempel en grønn hake som et symbol, et gult trafikklys og et rødt flagg.

Tips!: Hvis celler i området inneholder en formel som returnerer en feil, brukes ikke den betingede formateringen på cellene. Hvis du vil være sikker på at den betingede formateringen brukes på cellene, bruker du funksjonen ER eller HVISFEIL til å returnere en verdi (for eksempel 0 eller "I/T"), i stedet for en feilverdi.

Hurtigformatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen på Hjem-fanen, klikk på Ikonsett, og velg deretter et ikonsett.

  Betinget formatering

Du kan endre metode for å angi omfang for felt i området Verdier i en pivottabellrapport ved å bruke alternativknappen Bruk formateringsregel på.

Avansert formatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Behandle regler. Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knapp i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knapp .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Utvalg:    Klikk Bare disse cellene.

  • Tilsvarende felt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Verdifelt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater alle cellene basert på cellenes verdier under Velg en regeltype.

 6. Velg Ikonsett i Formatstil-listeboksen under Rediger regelbeskrivelsen.

  1. Velg et ikonsett. Standardverdien er 3 trafikklys (uten kant). Antallet ikoner og standard sammenligningsoperatorer og terskelverdier for hvert ikon kan variere for hvert ikonsett.

  2. Du kan justere sammenligningsoperatorene og terskelverdiene. Standardområdet med verdier for hvert ikon har samme størrelse, men du kan justere disse etter dine behov. Kontroller at tersklene er i en logisk sekvens fra høyeste til laveste fra topp til bunn.

  3. Gjør ett av følgende:

   • Formatere en tall-, dato- eller tidsverdi:    Velg Tall.

   • Formater en prosent:    Velg Prosent.

    Gyldige verdier er fra 0 til 100. Ikke angi et prosenttegn (%).

    Bruk et prosenttegn når du vil visualisere alle verdier proporsjonalt. Når du bruker et prosenttegn, sikrer du at distribusjonen av verdier er proporsjonal.

   • Formater en persentil:    Velg Persentil. Gyldige persentiler er fra 0 (null) til 100.

    Bruk en persentil når du vil visualisere en gruppe med høye verdier (for eksempel den øverste 20. persentilen) med ett bestemt ikon og lave verdier (for eksempel den nederste 20. persentilen) med et annet ikon, fordi de representerer ekstreme verdier som kan gjøre visualiseringen av dataene skjev.

   • Formater et formelresultat:    Velg Formel, og angi deretter en formel i hver Verdi-boks.

    • Formelen må returnere en tall-, dato- eller klokkeslettverdi.

    • Start formelen med et likhetstegn (=).

    • Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering.

    • Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feil.

  4. Hvis du vil at det første ikonet skal representere lavere verdier og det siste ikonet høyere verdier, velger du Omvendt ikonrekkefølge.

  5. Hvis du bare vil vise ikonet og ikke verdien i cellen, merker du av for Vis bare ikon.

   Obs!: 

   1. Det kan hende du må justere kolonnebredden for å få plass til ikonet.

   2. Størrelsen på ikonet som vises, avhenger av skriftstørrelsen som brukes i cellen. Når skriftstørrelsen økes, økes ikonstørrelsen proporsjonalt.

Hvis du vil finne bestemte celler i et celleområde på en enkel måte, kan du formatere disse cellene basert på en sammenligningsoperator. I et varelagerregneark som er sortert etter kategorier, kan du for eksempel utheve produkter med færre enn 10 elementer for hånden i gult. I et oppsummeringsregneark for detaljhandel kan du for eksempel identifisere alle butikker med høyere fortjeneste enn 10 %, salgsvolumer på mindre enn 100 000 kroner og område lik "Sørøst".

Eksemplene som vises her, arbeider med eksempler på innebygde kriterier for betinget formatering, for eksempel Større enn og Topp %. Det formaterer byer med mer enn 2 000 000 innbyggere med en grønn bakgrunn og viser gjennomsnittstemperaturer innen topp 30 % med oransje.

Formatering som viserb byer med mer enn 2 million innbyggere og topp 30 % høye temperaturer

Obs!: Du kan ikke bruke betinget formatering på feltene i området Verdier i en pivottabellrapport etter tekst eller dato, bare etter tall.

Hurtigformatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk på pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Merk celleregler.

  Betinget formatering

 3. Velg kommandoen du vil bruke, for eksempel Mellom, Lik Tekst som inneholder eller En dato som forekommer.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format.

Du kan endre metode for å angi omfang for felt i området Verdier i en pivottabellrapport ved å bruke alternativknappen Bruk formateringsregel på.

Avansert formatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Behandle regler. Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knapp i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket eller i andre regneark og deretter velge Utvid dialogboks Knapp .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Utvalg:    Klikk Bare disse cellene.

  • Tilsvarende felt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Verdifelt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater bare celler som inneholder under Velg en regeltype.

 6. Gjør ett av følgende under Rediger regelbeskrivelsen, i listeboksen Formater bare celler med:

  • Formater etter tall, dato eller tid:    Velg Celleverdi, velg en sammenligningsoperator, og angi deretter et tall, en dato eller et tidspunkt.

   Du kan for eksempel velge Mellom og deretter angi 100 og 200, eller velge Lik og deretter angi 01.01.2009.

   Du kan også skrive inn en formel som returnerer en tall-, dato- eller klokkeslettverdi.

   • Hvis du angir en formel, må den starte med et likhetstegn (=).

   • Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering

   • Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feil.

  • Formater etter tekst:    Velg Spesifikk tekst, velg en sammenligningsoperator, og skriv deretter inn tekst.

   Velg for eksempel Inneholder og skriv deretter inn Sølv, eller velg Starter ved og skriv deretter inn Tre.

   Anførselstegn er inkludert i søkestrengen, og du kan bruke jokertegn. Den maksimale strenglengden er 255 tegn.

   Du kan også skrive inn en formel som returnerer tekst.

   • Hvis du angir en formel, må den starte med et likhetstegn (=).

   • Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering.

   • Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feil.

  • Formater etter dato:    Velg Datoer som forekommer, og velg deretter en datosammenligning.

   Du kan for eksempel velge I går eller Neste uke.

  • Formater celler med tomme celler eller ingen tomme celler:    Velg Tomme celler eller Ingen tomme celler.

   En tom verdi er en celle som ikke inneholder noen data, og er forskjellig fra cellen som inneholder ett eller flere mellomrom (mellomrom regnes for å være tekst).

  • Formater celler med feil eller ingen feilverdier:    Velg Feil eller Ingen feil.

   Feilverdier inkluderer: #####, #VERDI!, #DIV/0!, #NAVN?, #I/T, #REF!, #NUM!, og #NULL!.

 7. Hvis du vil angi et format, klikker du Format. Dialogboksen Formater celler vises.

 8. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Du kan finne de høyeste og laveste verdiene i et celleområde som er basert på en grenseverdi som du angir. Du kan for eksempel finne de fem bestselgende produktene i en områderapport, produktene blant de nederste 15 % i en kundeundersøkelse eller de 25 høyeste lønningene i en avdeling.

Hurtigformatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk på pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Øverste/nederste-regler.

  Betinget formatering

 3. Velg kommandoen du vil bruke, for eksempel Ti høyeste elementer eller Laveste 10 %.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format.

Du kan endre metode for å angi omfang for felt i området Verdier i en pivottabellrapport ved å bruke alternativknappen Bruk formateringsregel på.

Avansert formatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk på pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem.fanen, og klikk deretter på Behandle regler. Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knapp i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knapp .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Utvalg:    Klikk Bare disse cellene.

  • Tilsvarende felt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Verdifelt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater bare verdier som rangeres øverst eller nederst under Velg en regeltype.

 6. Velg Topp eller Bunn i listeboksen Formater verdier som rangeres blant under Rediger regelbeskrivelsen.

 7. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil angi et topp- eller bunntall, skriver du inn et tall, og fjerner deretter merket for % i det merkede området. Gyldige verdier er fra 1 til 1000.

  • Hvis du vil angi en topp- eller bunnprosentverdi, skriver du inn et tall, og merker deretter av for % i det merkede området. Gyldige verdier er fra 1 til 100.

 8. Du kan også endre hvordan formatet brukes på felt i området Verdier i en pivottabellrapport som det er angitt omfang for etter tilhørende felt.

  Det betingede formatet er basert på alle synlige verdier som standard. Når du angir et omfang etter tilhørende felt, kan du imidlertid bruke det betingede formatet for hver kombinasjon av følgende i stedet for å bruke alle synlige verdier:

  • En kolonne og dens overordnede radfelt ved å velge hver kolonnegruppe.

  • En rad og dens overordnede kolonnefelt ved å velge hver radgruppe.

 9. Hvis du vil angi et format, klikker du Format. Dialogboksen Formater celler vises.

 10. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Du kan finne verdier som er over eller under et gjennomsnitt eller standardavvik i et celleområde. Du kan for eksempel finne utøvere som er over gjennomsnittet i en årlig medarbeidersamtale, eller du kan finne produserte materialer som faller under to standardavvik i en kvalitetsvurdering.

Hurtigformatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk på pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Øverste/nederste-regler.

  Betinget formatering

 3. Velg kommandoen du vil bruke, for eksempel Over gjennomsnitt eller Under gjennomsnitt.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format.

Du kan endre metode for å angi omfang for felt i området Verdier i en pivottabellrapport ved å bruke alternativknappen Bruk formateringsregel på.

Avansert formatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk på pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Behandle regler. Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knapp i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knapp .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Utvalg:    Klikk Bare disse cellene.

  • Tilsvarende felt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Verdifelt:    Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater bare verdier som ligger over eller under gjennomsnittet under Velg en regeltype.

 6. Gjør ett av følgende under Rediger regelbeskrivelsen, i listeboksen Formater verdier som ligger:

  • Hvis du vil formatere celler som er over eller under gjennomsnittet for alle cellene i området, velger du Over eller Under.

  • Hvis du vil formatere celler som er over eller under én, to eller tre standardavvik for alle cellene i området, velger du et standardavvik.

 7. Du kan også endre hvordan formatet brukes på felt i området Verdier i en pivottabellrapport som det er angitt omfang for etter tilhørende felt.

  Det betingede formatet er basert på alle synlige verdier som standard. Når du angir et omfang etter tilhørende felt, kan du imidlertid bruke det betingede formatet for hver kombinasjon av følgende i stedet for å bruke alle synlige verdier:

  • En kolonne og dens overordnede radfelt ved å velge hver kolonnegruppe.

  • En rad og dens overordnede kolonnefelt ved å velge hver radgruppe.

 8. Klikk Format for å vise dialogboksen Formater celler.

 9. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Obs!: Du kan ikke bruke betinget formatering på feltene i Verdier-området i en pivottabellrapport etter unike verdier eller duplikatverdier.

I eksemplet som vises her, brukes betinget formatering på Instruktør-kolonnen for å finne instruktører som underviser mer enn én klasse (dupliserte instruktørnavn utheves i en rosa farge). Karakterverdier som bare finnes én gang i Karakter-kolonnen (unike verdier) utheves i en grønn farge.

Verdier i kolonne C som ikke er unike, farges rosa, unike verdier i kolonne D er grønne

Hurtigformatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk på pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Merk celleregler.

  Betinget formatering

 3. Velg Duplikatverdier.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format.

Avansert formatering

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk på pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Behandle regler. Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at det riktige regnearket eller den riktige tabellen er merket i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knapp i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knapp .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Klikk Formater bare unike eller dupliserte verdier under Velg en regeltype.

 5. Velg unike eller dupliserte i Formater alle-listeboksen under Rediger regelbeskrivelsen.

 6. Klikk Format for å vise dialogboksen Formater celler.

 7. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Hvis du vil bruke en eksisterende formateringsstil på nye eller andre data i regnearket, kan du bruke Kopier format til å kopiere den betingede formateringen til disse dataene.

 1. Klikk cellen som har den betingede formateringen du vil kopiere.

 2. Klikk Hjem > Kopier format.

  Knappene Kopier og Lim inn på Hjem-fanen

  Pekeren endres til en malerpensel.

  Tips!: Du kan dobbeltklikke Kopier format hvis du fortsatt ønsker å bruke malerpenselen for å lime inn betinget formatering i andre celler.

 3. Dra malerpenselen over cellene eller celleområdene du vil formatere, for å lime inn den betingede formateringen.

 4. Trykk ESC når du vil slutte å bruke malerpenselen.

Obs!: Hvis du har brukt en formel i regelen som gjelder den betingede formateringen, kan det hende du må justere relative og absolutte referanser i formelen etter at du har limt inn det betingede formatet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bytte mellom relative, absolutte og blandede referanser.

Hvis regnearket inneholder én eller flere celler med et betinget format, kan du raskt finne cellene, slik at du kan kopiere, endre eller slette de betingede formatene. Du kan bruke kommandoen Gå til utvalgte til bare å søke etter celler med et bestemt betinget format eller søke etter alle celler med betingede formater.

Søke etter alle celler med betinget format

 1. Klikk på en celle som ikke har et betinget format.

 2. Klikk på pilen ved siden av Søk og velg, og klikk deretter på Betinget formatering i Redigering-gruppen på Hjem-fanen.

Søk bare etter celler med samme betingede format

 1. Klikk på cellen som har det betingede formatet du vil søke etter.

 2. Klikk på pilen ved siden av Søk og velg i Redigering-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Gå til utvalgte.

 3. Velg Betingede formater.

 4. Klikk Samme under Datavalidering.

Fjerne betinget formatering i et regneark    

 • Klikk Hjem > Betinget formatering > Fjern regler > Fjern regler fra hele arket.

Fjerne betinget formatering i et område, tabell eller pivottabell    

 1. Merk celleområdet, tabellen eller pivottabellen der du vil fjerne betingede formater.

 2. Klikk Hjem > Betinget formatering > Fjern regler.

 3. Klikk Merkede celler, Denne tabellen eller Denne pivottabellen avhengig av hva du har valgt.

Fargeskalaer er visuelle veiledninger som hjelper deg med å forstå datadistribusjon og -variasjon. Det finnes to typer fargeskalaer – skalaer med to farger og skalaer med tre farger.

En skala med to farger kan hjelpe deg med å sammenligne et celleområde ved å bruke en gradering med to farger. Skyggeleggingen på fargen representerer høyere eller lavere verdier. Du kan for eksempel angi at celler med høyere verdier har en mer grønn farge og at celler med lavere verdier har en mer gul farge i en grønn og gul fargeskala.

En skala med tre farger kan hjelpe deg med å sammenligne et celleområde ved å bruke en gradering med tre farger. Skyggeleggingen på fargen representerer høye, midtre eller lave verdier. Du kan for eksempel angi at celler med høyere verdier har en grønn farge, at celler med midtre verdier har en gul farge og at celler med lavere verdier har en rød farge i en grønn, gul og rød fargeskala.

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabell.

 2. Klikk på Hjem > Tabeller > Betinget formatering > Fargeskalaer, og velg deretter en fargeskala.

Ved hjelp av en datastolpe kan du se verdien til en celle i forhold til andre celler. Lengden på datastolpen representerer verdien i cellen. En lengre stolpe representerer en høyere verdi, og en kortere stolpe representerer en lavere verdi. Datastolper er nyttige når du vil se høyere og lavere tall, spesielt med store datamengder, for eksempel leketøy som selger best og dårligst i en feriesalgsrapport.

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabell.

 2. Klikk på Hjem > Tabeller > Betinget formatering > Fargeskalaer, og velg deretter en datastolpe.

Bruk et ikonsett til å lage kommentarer til og klassifisere data inn i tre til fem kategorier, som er atskilt av en terskelverdi. Hvert ikon representerer et verdiområde. I ikonsettet 3 piler representerer den grønne oppoverpilen høyere verdier, de gule pilene som går sidelengs representerer midtverdier, og grønne nedoverpilen representerer lavere verdier.

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabell.

 2. Klikk på Hjem > Tabeller > Betinget formatering > Fargeskalaer, og velg deretter et ikonsett.

Hvis du vil finne bestemte celler i et celleområde på en enkel måte, kan du formatere disse cellene basert på en sammenligningsoperator. I et varelagerregneark som er sortert etter kategorier, kan du for eksempel utheve produkter med færre enn 10 elementer for hånden i gult. I et oppsummeringsregneark for detaljhandel kan du for eksempel identifisere alle butikker med høyere fortjeneste enn 10 %, salgsvolumer på mindre enn 100 000 kroner og område lik "Sørøst".

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabell.

 2. Klikk på gruppen Merk cellereglerHjem-fanen i Tabeller-gruppen.

 3. Velg kommandoen du vil bruke, for eksempel Mellom, Lik Tekst som inneholder eller En dato som forekommer.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format (fyll, tekst eller kantlinjefarge), og klikk deretter på OK.

Du kan finne de høyeste og laveste verdiene i et celleområde som er basert på en grenseverdi som du angir. Du kan for eksempel finne de fem bestselgende produktene i en områderapport, produktene blant de nederste 15 % i en kundeundersøkelse eller de 25 høyeste lønningene i en avdeling.

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabell.

 2. Klikk på gruppen Øverste/nederste-reglerHjem fanen i Tabeller-gruppen.

 3. Velg kommandoen du vil bruke, for eksempel Ti høyeste elementer eller Laveste 10 %.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format (fyll, tekst eller kantlinjefarge), og klikk deretter på OK.

Du kan finne verdier som er over eller under et gjennomsnitt eller standardavvik i et celleområde. Du kan for eksempel finne utøvere som er over gjennomsnittet i en årlig medarbeidersamtale, eller du kan finne produserte materialer som faller under to standardavvik i en kvalitetsvurdering.

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabell.

 2. Klikk på gruppen Øverste/nederste-reglerHjem fanen i Tabeller-gruppen.

 3. Velg kommandoen du vil bruke, for eksempel Over gjennomsnitt eller Under gjennomsnitt.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format (fyll, tekst eller kantlinjefarge), og klikk deretter på OK.

Du kan finne unike eller duplikatverdier i et celleområde.

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabell.

 2. Klikk på gruppen Merk celleregler, og velg deretter Dupliserte verdierHjem-fanen i Tabeller-gruppen.

 3. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format (fyll, tekst eller kantlinjefarge), og klikk deretter på OK.

Det finnes to måter for å kopiere og lime inn betinget formatering:

 • Bruk Kopier format til å kopiere betinget formatering til andre data.

 • Kopier formateringen i celler med betinget formatering, og lim den inn i andre celler. Slik gjør du det:

  1. Velg cellene som har den betingede formateringen du vil kopiere til andre celler.

  2. Høyreklikk på valget > Kopier, eller trykk på CTRL+C.

  3. Merk den første cellen i målområdet der du vil lime inn betinget formatering.

   Obs!: Ettersom du bare vil lime inn formateringen, høyreklikker du ikke på > Lim inn eller trykker du ikke på Ctrl+V. Og, hvis du har kopiert data som er i et annet tallformat fra dataene i målområdet, må du justere tallformatet i målområdet når du limer inn formateringen.

Du kan fjerne betinget formatering i merkede celler eller hele regnearket.

 • Slik fjerner du betinget formatering fra merkede celler:

  1. Merk cellene i regnearket.

  2. Klikk på Hjem-fanen > Betinget formatering > Fjern regler > Fjern regler fra merkede celler.

 • Hvis du vil fjerne betinget formatering i hele regnearket, klikker du på Hjem-fanen > Betinget formatering > Fjern regler > Fjern regler fra hele arket.

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Bruke en formel for betinget formatering

Behandle rang for regler for betinget formatering

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×