Legge til en regel

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du utformer en skjemamal, kan du bruke regler til å vise en dialogboks automatisk, angi verdien for et felt, spørring mot eller sende til en datatilkobling, bytte visning, eller åpne eller lukke et skjema som svar på bestemte hendelser og betingelser. Hendelser kan inkludere en endring i et bestemt felt eller en gruppe i datakilde, klikke en knapp, en gjentatt inndeling eller rad i en gjentatt tabell, eller åpne eller sendes av et skjema. Betingelsene kan inkludere beregninger, XPath-uttrykk, brukerroller, og om verdien av et felt er tom, er innenfor et angitt område, er lik verdi i et annet felt, eller starter med eller inneholder bestemte tegn.

Du kan også legge til flere handlinger for hver regel. Du kan for eksempel legge til en regel som viser en dialogboksmelding som forteller brukeren at en ny skjemavisning vil vises, endrer visningen av skjemaet og deretter bruker en datatilkobling når en bruker fyller ut en kontroll som er bundet ti et felt.

I denne artikkelen

Oversikt

Vurderinger for kompatibilitet

Legge til en regel som kjører når en bruker åpner skjemaet

Legge til en regel for en kontroll

Legge til en regel i et felt eller en gruppe

Legge til en regel når brukeren sender et skjema

Oversikt

Når du må bruke forretningslogikk i skjemamalen, kan du bruke regler. En regel kan gjøre følgende:

 • Vis en dialogboksmelding    Du kan legge til en regel for å vise en dialogboks til en bruker hvis en bestemt betingelse i skjemaet er oppfylt. Du kan for eksempel vise en melding i et utgiftsrapportskjema hvis brukeren angir en verdi som overskrider et bestemt beløp.

 • Vis et dialogboksuttrykk    Du kan legge til en regel for å vise resultatene av et XPath-uttrykk som beregner verdiene i andre felt i skjemaet. Du kan for eksempel bruke denne handlingen midt blant flere regler som brukes til å utføre en sammensatt beregning. Du kan bruke denne handlingen til å bekrefte at beregningen fungerer riktig ved å overvåke hver enkelt endring som forekommer i verdiene under beregningen.

 • Bytt visning    Du kan legge til en regel for å gå gjennom flere visninger eller endre visningen for et skjema som er basert på brukerrollen som er knyttet til brukeren som åpner skjemaet. Du kan for eksempel legge til en regel på en knapp som gjør at brukerne kan gå til forrige eller neste visning når de klikker knappen.

 • Angi verdien for et felt    Du kan legge til en regel som beregner verdien for et felt. Du kan for eksempel legge til en regel i et felt som viser prosjektets sluttdato, basert på datoen fra et annet felt pluss et angitt antall dager.

 • Spørring ved hjelp av en datatilkobling    Du kan legge til en regel som sender en spørring gjennom en datatilkobling når det oppstår en betingelse i skjemaet. Du kan for eksempel legge til en regel som sender en spørring gjennom en datatilkobling når en bruker angir hans eller hennes ansatt tall i et utgiftsrapportskjema.

 • Send ved hjelp av en datatilkobling    Du kan legge til en regel som sender alle dataene i et skjema til en ekstern datakilde gjennom en datatilkobling. Du kan for eksempel legge til en regel i en skjemamal for en søknad om tillatelse som sender dataene i skjemaet til en webtjeneste og en database når brukeren klikker en Send-knapp i skjemaet.

 • Åpne et nytt skjema for utfylling    Du kan legge til en regel som åpner en ny kopi av et skjema som er basert på denne skjemamalen eller en annen skjemamal. Du kan for eksempel legge til en regel i en skjemamal for en søknad om tillatelse som gjør følgende: Hvis verdien i et felt overskrider et fast beløp, åpner regelen et nytt skjema som er basert på en annen skjemamal, som brukes til søknader om tillatelse både for elektrisitet og bygging.

 • Lukk et skjema    Du kan legge til en regel som lukker skjemaet når en hendelse forekommer i skjemaet. Du kan for eksempel legge til en regel som lukker et skjema når brukeren har sendt skjemaet og den eksterne datakilden bekrefter at skjemaet ble sendt.

Obs!: Hvilke typer regler du kan bruke i skjemamalen, avhenger av kontrollene og feltene i skjemamalen.

Reglene i en kontroll som er bundet til et felt, brukes automatisk på feltet, og reglene i et felt brukes automatisk på kontrollen som er bundet til feltet. Hvis du binder en kontroll til et felt som inneholder eksisterende regler, brukes reglene automatisk på kontrollen. Hvis du legger til en regel i en kontroll, brukes regelen automatisk på feltet som er bundet til kontrollen.

Hvis du legger til flere regler i skjemamalen, kjøres hver regel i Microsoft Office InfoPath i den rekkefølgen reglene har i dialogboksen Regler. Du kan stoppe behandling av de gjenværende reglene når du har kjørt en foregående regel.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Selv om du kan legge til en regel i skjemamalen som viser en dialogboks for brukerne, vises ikke dialogbokser automatisk i skjemaer som brukere fyller ut i en nettleser. Dialogbokser vises automatisk bare i skjemaer som er fylt ut i InfoPath.

Til toppen av siden

Legge til en regel som kjøres når en bruker åpner skjemaet

 1. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 2. Klikk Åpne og lagre i Kategori-listen.

 3. Klikk Regler under Virkemåte ved åpning.

 4. Klikk Legg til i dialogboksen Regler.

 5. Skriv inn et navn på regelen i Navn-boksen.

 6. Hvis du vil angi en betingelse for når regelen skal kjøres, klikker du Angi betingelse, angir betingelsen og klikker deretter OK. Regelen kjøres når betingelsen du har angitt i dette trinnet, er oppfylt.

 7. Klikk Legg til handling.

 8. Klikk ønsket handling i Handling-listen, og angi deretter alternativene for handlingen.

 9. Gjenta trinn 7 og 8 for hver handling du vil kjøre for denne regelen.

 10. Hvis du vil hindre at det kjøres regler etter at betingelsen for denne regelen er oppfylt og regelen er kjørt, merker du av for Stopp behandlingen av regler når denne regelen er ferdig.

 11. Klikk OK.

 12. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Legge til en regel i en kontroll

Hvis kontrollen er bundet til et felt som har én eller flere regler, brukes feltets regler automatisk på kontrollen. Alle regler du legger til i kontrollen, legges også til i feltet. Hvis du legger til en kontroll i en visning i en skjemamal og deretter binder kontrollen til et felt med eksisterende regler, brukes de eksisterende reglene automatisk på kontrollen. Hvis du legger til en regel i et felt og feltet er bundet til en kontroll, brukes reglene automatisk på kontrollen også.

 1. Dobbeltklikk kontrollen.

 2. Klikk kategorien Data.

 3. Klikk Regler.

 4. Klikk Legg til i dialogboksen Regler.

 5. Skriv inn et navn på regelen i Navn-boksen.

 6. Hvis du vil angi en betingelse for når regelen skal kjøres, klikker du Angi betingelse, angir betingelsen og klikker deretter OK. Regelen kjøres når betingelsen du har angitt i dette trinnet, er oppfylt.

 7. Klikk Legg til handling.

 8. Klikk ønsket handling i Handling-listen, og angi deretter alternativene for handlingen.

 9. Gjenta trinn 7 og 8 for hver handling du vil kjøre for denne regelen.

 10. Hvis du vil hindre at det kjøres regler etter at betingelsen for denne regelen er oppfylt og regelen er kjørt, merker du av for Stopp behandlingen av regler når denne regelen er ferdig.

 11. Klikk OK.

 12. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Legge til en regel i et felt eller en gruppe

Hvis en kontroll er bundet til et felt som har eksisterende regler, brukes disse reglene automatisk på kontrollen også. Alle regler du legger til i feltet, legges også til i kontrollen.

 1. Hvis oppgaveruten Datakilde ikke vises, klikker du DatakildeVis-menyen.

 2. Dobbeltklikk feltet.

 3. Klikk kategorien Regler og fletting.

 4. Klikk Legg til.

 5. Skriv inn et navn på regelen i Navn-boksen.

 6. Hvis du vil angi en betingelse for når regelen skal kjøres, klikker du Angi betingelse, angir betingelsen og klikker deretter OK. Regelen kjøres når betingelsen du har angitt i dette trinnet, er oppfylt.

 7. Klikk Legg til handling.

 8. Klikk ønsket handling i Handling-listen, og angi deretter alternativene for handlingen.

 9. Gjenta trinn 7 og 8 for hver handling du vil kjøre for denne regelen.

 10. Hvis du vil hindre at det kjøres regler etter denne regelen (for gjeldende hendelse), merker du av for Stopp behandlingen av regler når denne regelen er ferdig.

 11. Klikk OK.

 12. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Legge til en regel når brukeren sender et skjema

Du kan konfigurere skjemamalen til å kjøre én eller flere regler når din bruker sender skjemaet basert på skjemamalen. Du kan for eksempel legge til en regel i skjemamalen som sender skjemaet til en database og i en e-postmelding automatisk når en bruker velger å sende det utfylte skjemaet. Du kan også legge til en regel i skjemamalen som bytter skjemaet til en annen visning når brukeren sender skjemaet.

Obs!: Før du starter denne prosedyren, kontrollerer du at skjemamalen har minst én datatilkobling. Finne koblinger til mer informasjon om sende datatilkoblinger i Se også-delen.

 1. Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

 2. Merk av for Tillat brukere å sende dette skjemaet i dialogboksen Sendealternativer.

  Obs!: Når du merker denne avmerkingsboksen, legges det til en Send-knapp på standardverktøylinjen, og en Send-kommando på Fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet.

 3. Klikk Utfør egendefinert handling ved hjelp av regler, og klikk deretter Regler.

 4. Klikk Legg til i dialogboksen Regler for å sende skjemaer.

 5. I Navn-boksen skriver du inn et navn for denne regelen som beskriver sendeplasseringen. Hvis du for eksempel vil la brukere sende skjemaet ved hjelp av en e-postmelding bare hvis verdien i et bestemt felt er større enn kr. 500, skriver du inn E-postsending for over kr 500.

 6. Angi en betingelse som må være oppfylt før du kan bruke denne regelen, klikk Angi betingelse i dialogboksen regel. Angi hvilke betingelser som må være sann, og klikk deretter OK i dialogboksen betingelse.

 7. Klikk Legg til handling i dialogboksen Regel.

 8. Velg handlingen som skal utføres når brukeren sender et skjema basert på denne skjemamalen i handling-listen, og velg deretter de aktuelle alternativene for handlingen.

 9. Klikk OK.

 10. Hvis du vil legge til flere handlinger, Gjenta trinn 7 til 9 for hver ny handling.

 11. Gjenta trinn 4 – 9 for hver ekstra regel for å legge til andre regler.

 12. Klikk OK.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i dialogboksen Sendealternativer.

   Tips!: Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 13. Hvis du vil hindre brukere i å benytte Send-kommandoen eller Send-knappen på standardverktøylinjen når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Tips!: Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   • Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×