Legge til en datatilkobling til en webtjeneste

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan legge til én eller flere sekundære datatilkoblinger i skjemamalen som kan spørre etter eller sende data til en webtjeneste.

I denne artikkelen

Oversikt

Kompatibilitetshensyn

Før du begynner

Legge til en datatilkobling for spørring

Legge til en datatilkobling for sending

Oversikt

En sekundær datatilkobling er en datatilkobling til en ekstern datakilde som du legger til en skjemamal. Datatilkoblingen er forskjellig fra den primære datatilkoblingen som opprettes når du utformer en skjemamal basert på en database, webtjeneste eller innstillinger i et tilkoblingsbibliotek. Du kan legge til en sekundær datatilkobling bare hvis du ikke kan spørre eller sende data til den primære datatilkoblingen.

Når du legger til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som spør etter data, Microsoft Office InfoPath oppretter en sekundær datakilde med datafelt og grupper som tilsvarer XML-skjema for webtjenesten. Ettersom datastrukturen i den sekundære datakilden må samsvare med XML-skjemaet, kan du ikke endre eksisterende felt eller grupper i den sekundære datakilden. Når du legger til en datatilkobling i skjemamalen, kan du konfigurere skjemamalen til å tillate brukere å sende skjemadata, og du konfigurerer Sendealternativer for skjemaer som er basert på skjemamalen.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Du kan ikke konfigurere datatilkoblingen for sending i en nettleserkompatibel skjemamal slik at den tillater at brukerne sender endringsinformasjon sammen med skjemadataene til en webtjeneste som godtar et Microsoft ADO.NET-datasett. Endringsinformasjon består av endringene en bruker gjør i dataene som er lagret i en database. Databasen bruker en webtjeneste til å koble brukere til databasen. ADO.NET kan bruke endringsinformasjon til å fastsette hvordan dataene i databasen skal oppdateres. Spør webtjenesteadministratoren om webtjenesten krever endringsinformasjon for å oppdatere en database. Hvis den gjør det, må du utforme en skjemamal der skjemaene bare kan fylles ut ved hjelp av InfoPath.

Til toppen av siden

Før du begynner

Du trenger følgende informasjon fra webtjenesteadministratoren før du kan legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen:

 • Plasseringen til webtjenesten.

 • Bekreftelse på at webtjenesten bruker koding i dokument-/litteralstil. InfoPath kan bare bruke webtjenester med dokument-/litteralstil.

 • Navnet på webtjenesteoperasjonen som skal sende data til eller motta data fra skjemaer som er basert på denne skjemamalen.

Til toppen av siden

Legge til en datatilkobling for spørring

Du må gjøre følgende i skjemamalen for å tillate at brukerne spør etter data fra en webtjeneste ved hjelp av skjemamalen:

 1. Legg til en sekundær datatilkobling.

 2. Konfigurer skjemamalen slik at den bruker den sekundære datatilkoblingen.

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Opprett en ny tilkobling for å, Motta data og deretter Neste.

 4. Klikk Webtjeneste under Hvor vil du motta dataene fra?, og klikk deretter Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren angir du plasseringen av webtjenesten, og deretter klikker du Neste.

  Merknad: Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er angitt, skriver du inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 6. På den neste siden i veiviseren klikker du webtjenesteoperasjonen som returnerer data til skjemaet, i listen Velg en operasjon, og deretter klikker du Neste.

 7. Hvis veiviseren for datatilkobling støter på et ukjent element i XML-skjemaet for webtjenesten, kan det hende at du på neste side i veiviseren blir bedt om å angi eksempelverdier for hver parameter for å fastsette hvilke felt eller grupper som skal legges til i den primære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 8. Hvis du vil at resultatene av spørringen skal være tilgjengelige når skjemaet ikke er koblet til et nettverk, merker du av for Lagre en kopi av dataene i skjemamalen.

  Sikkerhetsmerknad : Denne avmerkingsboksen, lagres spørringsresultatene i skjemamalen. Fordi dataene er lagret i skjemamalen, er det tilgjengelig i skjemaer som brukere fyller ut, selv om datamaskinen ikke er koblet til et nettverk. Hvis du får sensitive opplysninger fra denne datatilkoblingen, kan du vil deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene hvis datamaskinen går tapt eller stjålet.

 9. Klikk Neste.

 10. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et beskrivende navn på datatilkoblingen for spørring.

 11. Hvis du vil at skjemaer som er basert på denne skjemamalen, automatisk skal hente data når de blir åpnet, merker du av for Hent data automatisk når skjemaet åpnes.

 12. Kontroller at informasjonen i delen Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

 13. Klikk Lukk.

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen slik at den bruker den sekundære datatilkoblingen

Når du legger til en spørringsdatatilkobling i en skjemamal, bruker skjemaene som er basert på denne skjemamalen, datatilkoblingen som standard når de åpnes av en bruker. Du kan også konfigurere skjemamalen til å bruke spørringsdatatilkoblingen på en av følgende måter:

 • Legg til en regel    Du kan konfigurere en regel for å bruke datatilkoblingen for spørring når betingelsen i regelen inntreffer.

 • Legg til en knapp    Du kan legge til en knapp i skjemamalen som brukere kan klikke for å hente data ved hjelp av datatilkoblingen for spørring.

 • Bruke egendefinert kode    Hvis du ikke legge til en regel eller en knapp, kan du bruke egendefinert kode til å hente data ved hjelp av datatilkoblingen for spørring. Ved hjelp av egendefinert kode krever en utvikler til å opprette egendefinerte koden.

Legge til en regel

Du kan legge til en regel i skjemamalen for å hente data fra datatilkoblingen for spørring når betingelsen for regelen er oppfylt. Fremgangsmåten nedenfor antar at du har opprettet en datatilkobling for spørring for skjemamalen, og at du har konfigurert en kontroll i skjemamalen som viser dataene fra datatilkoblingen.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Dobbeltklikk kontrollen du vil legge til en regel i.

 3. Klikk kategorien Data.

 4. Klikk Regler under Validering og regler.

 5. Klikk Legg til i dialogboksen Regler.

 6. Skriv inn et navn for regelen i Navn-boksen.

 7. Hvis du vil angi en betingelse når regelen skal kjøre, klikker du Angi betingelse, og deretter angir du betingelsen. Regelen kjøres når betingelsen oppstår. Hvis du ikke har angitt en betingelse, kjøres regelen når brukeren endres verdien i kontrollen, og går deretter hans eller hennes markøren bort fra denne kontrollen.

 8. Klikk Legg til handling.

 9. Klikk Spørring ved hjelp av datatilkobling i Handling-listen.

 10. Klikk datatilkoblingen for spørring som du vil bruke, i Datatilkobling-listen, og klikk deretter OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 11. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Legge til en knapp

Du kan legge til en knappekontroll i skjemamalen som brukerne kan klikke for å hente data fra datatilkoblingen for spørring. Fremgangsmåten nedenfor antar at du har opprettet en datatilkobling for spørring for skjemamalen.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Dra en knappekontroll til skjemamalen.

 4. Dobbeltklikk knappen du nettopp la til i skjemamalen.

 5. Klikk kategorien Generelt.

 6. Klikk Oppdater i Handling-listen.

 7. Skriv inn navnet du vil skal vises på knappen i skjemamalen, i Etikett-boksen.

 8. Klikk Innstillinger.

 9. Klikk Én sekundær datakilde i dialogboksen Oppdater.

 10. Klikk den sekundære datakilden som er knyttet til tilkoblingen for spørring, i listen Velg den sekundære datakilden, og klikk deretter OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 11. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Legge til en datatilkobling for sending

Hvis du vil tillate at brukerne sender skjemaer som er basert på skjemamalen, til en webtjeneste, må du først legge til en sekundær datatilkobling for sending av data i skjemamalen, og deretter må du konfigurere skjemamalen slik at den tillater at brukerne sender skjemadata.

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Opprett en ny tilkobling for å, Send data og deretter Neste.

 4. Klikk Til en webtjeneste under Hvordan vil du sende dataene?, og klikk deretter Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren angir du plasseringen til webtjenesten som brukerne skal sende dataene til, og deretter klikker du Neste.

  Merknad: Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er angitt, skriver du inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 6. Klikk webtjenesteoperasjonen som skal motta skjemadataene, i listen Velg en operasjon, og klikk deretter Neste.

 7. På den neste siden i veiviseren gjør du ett av følgende for å velge hvilke data i skjemaet som skal sendes for hver parameter i webtjenesten:

  Sende dataene i et felt eller en gruppe

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk Felt eller gruppe under Parameteralternativer.

  3. Klikk Endre Datakilde-knappen .

  4. Klikk feltet eller gruppen som inneholder dataene du vil sende, i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  5. I boksen Omfatter klikker du Bare tekstelementer og underordnede elementer for å sende bare dataene i dette feltet, og de underordnede elementene for feltet eller gruppen, eller klikk XML-undertre, inkludert merket element for å sende feltnavnet, dataene i feltet og de underordnede elementene i den valgte gruppen eller det valgte feltet.

  Sende alle dataene i skjemaet

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  Sende dataene som en streng

  1. I listen Parametere klikker du webtjenesteparameteren som vil motta dataene fra skjemaet.

  2. Klikk hele skjemaet (XML-dokument, inkludert behandlingsinstruksjoner) under Alternativer for parameteren.

  3. Merk av for Send data som en streng.

   Merknad: Vanligvis merker du denne avmerkingsboksen for å sende digitalt signerte data. I de fleste tilfeller fjerner du merket for denne avmerkingsboksen.

  Teknisk merknad om ADO.NET-datasettobjekter

  Hvis webtjenesten krever et ADO.NET-datasettobjekt, velger du en datasettnode når du konfigurerer denne datatilkoblingen. Hvis du bruker en annen nodetype for en datatilkobling til en webtjeneste som krever et ADO.NET-datasettobjekt, vil sendingen mislykkes.

 8. Klikk Neste.

 9. På neste side i veiviseren skriver du inn et navn på datatilkoblingen.

 10. Kontroller at informasjonen i delen Sammendrag er riktig, og klikk deretter Fullfør.

 11. Klikk Lukk.

Når du har lagt til den sekundære datatilkoblingen for sending, må du konfigurere skjemamalen slik at den tillater at brukerne sender skjemadata ved hjelp av denne datatilkoblingen for sending.

Trinn 2: Aktivere sending i skjemamalen

Når du konfigurerer skjemamalen slik at brukerne kan sende skjemadata, legges det til en Send-knapp på standardverktøylinjen i InfoPath og en Send-kommando på Fil-menyen i skjemaet. Du kan også tilpasse sendealternativene for skjemamalen på følgende måter:

 • Endre teksten som vises på Send-knappen og kommandoen Send.

 • Endre hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen Send.

 • Opprett egendefinerte meldinger som skal vises til brukerne når de sender skjemaene.

 • Angi om skjemaet skal være åpent, lukk skjemaet eller åpne et annet tomt skjema når skjemaet er sendt.

 • Klikk SendealternativerVerktøy-menyen.

 • Merk av for Tillat brukere å sende dette skjemaet i dialogboksen Sendealternativer, klikk Send skjemadata til ett enkelt sted, og klikk deretter Webtjeneste i listen.

 • Klikk navnet på datatilkoblingen for sending til webtjenesten du opprettet i trinnene ovenfor, i listen Velg en datatilkobling for sending.

  1. Hvis du vil endre navnet på Send-knappen som vises på standardverktøylinjen, og Send-kommandoen som vises på fil-menyen når brukere fyller ut skjemaet, skriver du inn det nye navnet i Tittel-boksen i dialogboksen Sendealternativer.

   Tips!: Hvis du vil tilordne en hurtigtast til denne knappen og kommandoen, skriver du inn en ampersand (&) før tegnet du vil bruke som en hurtigtast. Hvis du for eksempel hvis du vil tilordne ALT + B som hurtigtasten for Send-knappen og kommandoen, skriver du inn & Send inn.

 • Hvis du ikke vil at andre skal bruke en Send-kommando eller Send-knappen på standardverktøylinjen når de fyller ut skjemaet, fjerner du merket for Vis menyelementet Send og verktøylinjeknappen Send.

  1. Som standard når brukere sende et skjema, InfoPath beholder skjemaet åpent og viser en melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt. Hvis du vil endre denne standardvirkemåten, klikk Avansert, og gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil lukke skjemaet eller opprette et nytt tomt skjema når brukeren har sendt et utfylt skjema, klikker du alternativet du vil bruke, i listen etter innsending.

   • Hvis du vil opprette en egendefinert melding for å angi Hvis skjemaet ble sendt, Merk av for Bruk egendefinerte meldinger, og skriv deretter meldingene i boksene ved suksess og ved feil.

    Tips!: Bruke en melding i boksen ved feil for å fortelle brukerne hvis de ikke kan sende skjemaet. Du kan for eksempel å foreslå at brukerne lagre skjemaet og kontakte noen ytterligere instruksjoner.

   • Hvis du ikke vil vise en melding etter at brukeren sender et skjema, fjerner du merket for Vis vellykket og mislykket meldinger.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×