Legge til en datatilkobling til en Microsoft SQL Server-database

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som sender spørringer til en Microsoft SQL Server-database. Du kan ikke legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som sender skjemadata til en database. Hvis du vil bruke en sekundær datatilkobling til å sende skjemadata til en database, bruker du en sekundær datatilkobling til en webtjeneste som fungerer med databasen. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du legger til en sekundær datatilkobling til en webtjeneste under Se også.

Du må gjøre følgende for å kunne legge til en sekundær datatilkobling til en database:

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen    Dette trinnet oppretter den sekundære datakilden med passende felt og grupper, basert på måten data er lagret på i databasen. Du kan også konfigurere skjemamalen slik at den tillater at skjemaer bruker denne datatilkoblingen når skjemaet åpnes første gang.

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen slik at den bruker datatilkoblingen    Hvis du vil at brukerne skal kunne bruke denne datatilkoblingen når skjemaet er åpnet, kan du legge til en regel eller knapp i skjemamalen som tillater at brukerne henter data fra denne datatilkoblingen.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen til å bruke datatilkoblingen

Oversikt

Når du oppretter en skjemamal som er basert på en ekstern datakilde, opprettes det en primær datatilkobling i Microsoft Office InfoPath til den eksterne datakilden. Deretter opprettes den primære datakilden for skjemamalen basert på hvordan dataene er lagret i den eksterne datakilden. Den eksterne datakilden som brukes i den primære datatilkoblingen, har imidlertid kanskje ikke verdiene du vil plassere i kontrollene i skjemamalen. Disse verdiene finnes kanskje i en annen ekstern datakilde, for eksempel en annen SQL Server-database. Du kan hente verdier fra en annen ekstern datakilde ved å legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen.

En sekundær datatilkobling er en datatilkobling du legger til i en skjemamal. Denne datatilkoblingen kan være for spørring eller for sending. Du kan bare legge til en datatilkobling for spørring i skjemamalen som en sekundær datatilkobling til en SQL Server-database. Du legger til denne datatilkoblingen bare hvis du trenger data fra en annen ekstern datakilde enn kilden i den primære datatilkoblingen. Du kan ikke legge til en datatilkobling for sending til en SQL Server-database som en sekundær datatilkobling.

Når du legger til en datatilkobling for spørring til en database, opprettes en sekundær datakilde med datafelt og grupper som tilsvarer måten dataene er lagret i databasen. Ettersom datastrukturen i den sekundære datakilden må samsvare med slik at dataene er lagret i databasetabeller, kan du ikke endre felt eller grupper i den sekundære datakilden. Du kan konfigurere hver datatilkobling for spørring for å lagre resultatene slik at brukere har tilgang til dataene når skjemaet ikke er koblet til et nettverk. Avhengig av dataene, kan du vil vise spørringsresultatene bare når brukere er koblet til et nettverk.

Sikkerhetsmerknad: Hvis du bruker en sekundær datatilkobling til å hente sensitive data fra en ekstern datakilde, kan du vil deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene mot uautorisert bruk i tilfelle datamaskinen går tapt eller stjålet. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan dataene blir bare tilgjengelige hvis brukeren er koblet til nettverket.

Når du legger til en spørringsdatatilkobling i en skjemamal, bruker skjemaene som er basert på denne skjemamalen, datatilkoblingen som standard når de åpnes av en bruker. Du kan også konfigurere skjemamalen til å bruke spørringsdatatilkoblingen på en av følgende måter:

 • Legg til en regel    Du kan konfigurere en regel for å bruke datatilkoblingen for spørring når betingelsen i regelen inntreffer.

 • Legg til en knapp    Du kan legge til en knapp i skjemamalen som brukere kan klikke for å hente data ved hjelp av datatilkoblingen for spørring.

 • Bruke egendefinert kode    Hvis du ikke legge til en regel eller en knapp, kan du bruke egendefinert kode til å hente data ved hjelp av datatilkoblingen for spørring. Ved hjelp av egendefinert kode krever en utvikler til å opprette egendefinerte koden.

Til toppen av siden

Før du begynner

Du trenger følgende informasjon fra databaseadministratoren før du kan legge til en sekundær datatilkobling til en SQL Server-database i skjemamalen:

 • Navnet på serveren som inneholder databasen du vil bruke med denne skjemamalen.

 • Navnet på databasen du vil bruke med denne skjemamalen.

 • Godkjenningen som kreves på database. Databasen kan bruke Microsoft Windows-godkjenning eller SQL Server-godkjenning til å fastsette hvordan brukerne kan få tilgang til databasen.

 • Navnet på tabellen som inneholder dataene du vil sende til skjemaet. Dette er den primære tabellen. Hvis du har tenkt å bruke flere tabeller i databasen, trenger du navnene på de andre, underordnede tabellene. Du trenger også navnene på feltene i de underordnede tabellene som har relasjoner til feltene i den primære tabellen.

 • Om du kan lagre spørringsresultatene trygt i skjemaet for frakoblet bruk.

Til toppen av siden

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Opprett en ny tilkobling for å, Motta data og deretter Neste.

 4. Klikk Database (bare Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på neste side i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren klikker du Velg database.

 6. Klikk Ny kilde i dialogboksen Velg datakilde.

 7. Klikk Microsoft SQL Server i listen Hva slags datakilde vil du koble til, og klikk deretter Neste.

 8. Skriv inn navnet på serveren der databasen befinner seg, i Servernavn-boksen.

 9. Gjør ett av følgende under Påloggingsinformasjon:

  • Hvis databasen fastsetter hvem som har tilgang, basert på påloggingsinformasjonen som brukes i et Microsoft Windows-nettverk, klikker du Bruk Windows-godkjenning.

  • Hvis databasen fastsetter hvem som har tilgang, basert på et angitt brukernavn og passord som du får fra databaseadministratoren, klikker du Bruk følgende brukernavn og passord, og deretter skriver du inn brukernavnet og passordet i boksene Brukernavn og Passord.

 10. Klikk Neste.

 11. Klikk e-postmeldingen du vil bruke, Merk av for koble til en bestemt tabell, klikker du navnet på den primære tabellen og deretter klikker du Neste på den neste siden i veiviseren, i listen Velg databasen som inneholder dataene du vil ha.

 12. Skriv inn inn et navn for filen som inneholder datatilkoblingsinformasjonen, i Filnavn-boksen på den neste siden i veiviseren.

 13. Klikk Fullfør for å lagre disse innstillingene.

 14. Legg til eventuelle andre tabeller du vil bruke i datatilkoblingen for spørring.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til tabell.

  2. Klikk navnet på den underordnede tabellen i dialogboksen Legg til tabell eller spørring, og klikk deretter Neste. InfoPath prøver å angi relasjonene ved å sammenligne feltnavn i begge tabellene. Hvis du ikke vil bruke den foreslåtte relasjonen, Merk relasjonen, og klikk deretter Fjern relasjon. Hvis du vil legge til en relasjon, klikker du Legg til relasjon. Klikk navnet på hvert beslektede felt i den tilsvarende kolonnen i dialogboksen Legg til relasjon, og klikk deretter OK.

  3. Klikk Fullfør.

  4. Gjenta disse trinnene for å legge til flere underordnede tabeller.

 15. Klikk Neste.

 16. Du kan gjøre resultatene av datatilkoblingen for spørring tilgjengelige når skjemaet ikke er koblet til et nettverk ved å merke av for Lagre en kopi av dataene i skjemamalen.

  Sikkerhetsmerknad: Hvis du merker av for dette alternativet, lagres dataene på brukerens datamaskin når skjemaet bruker denne datatilkoblingen. Hvis skjemaet henter sensitive data fra denne datatilkoblingen, er det lurt å deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene hvis datamaskinen forsvinner eller blir stjålet.

 17. Klikk Neste.

 18. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et beskrivende navn på den sekundære datatilkoblingen. Hvis du vil at skjemaet automatisk skal motta data når det åpnes, merker du av for Hent data automatisk når skjemaet åpnes.

Til toppen av siden

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen slik at den bruker datatilkoblingen

Hvis du vil at skjemaene som er basert på denne skjemamalen, skal bruke denne datatilkoblingen når brukeren har åpnet skjemaet, kan du legge til en regel i skjemamalen som bruker datatilkoblingen hvis en bestemt betingelse er oppfylt, eller du kan legge til en knapp i skjemamalen som brukerne kan klikke for å bruke datatilkoblingen.

Legge til en regel

Du kan legge til en regel i skjemamalen for å hente data fra datatilkoblingen for spørring når betingelsen for regelen er oppfylt. Fremgangsmåten nedenfor antar at du har opprettet en datatilkobling for spørring for skjemamalen, og at du har konfigurert en kontroll i skjemamalen som viser dataene fra datatilkoblingen.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Dobbeltklikk kontrollen du vil legge til en regel i.

 3. Klikk kategorien Data.

 4. Klikk Regler under Validering og regler.

 5. Klikk Legg til i dialogboksen Regler.

 6. Skriv inn et navn for regelen i Navn-boksen.

 7. Hvis du vil angi en betingelse når regelen skal kjøre, klikker du Angi betingelse, og deretter angir du betingelsen. Regelen kjøres når betingelsen oppstår. Hvis du ikke har angitt en betingelse, kjøres regelen når brukeren endres verdien i kontrollen, og går deretter hans eller hennes markøren bort fra denne kontrollen.

 8. Klikk Legg til handling.

 9. Klikk Spørring ved hjelp av datatilkobling i Handling-listen.

 10. Klikk datatilkoblingen for spørring som du vil bruke, i Datatilkobling-listen, og klikk deretter OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 11. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Legge til en knapp

Du kan legge til en knappekontroll i skjemamalen som brukerne kan klikke for å hente data fra datatilkoblingen for spørring.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Dra en knappekontroll til skjemamalen.

 4. Dobbeltklikk knappekontrollen du nettopp la til i skjemamalen.

 5. Klikk kategorien Generelt.

 6. Klikk Oppdater i Handling-listen.

 7. Skriv inn navnet du vil skal vises på knappen i skjemamalen, i Etikett-boksen.

 8. Klikk Innstillinger.

 9. Klikk Én sekundær datakilde i dialogboksen Oppdater.

 10. Klikk den sekundære datakilden som er knyttet til datatilkoblingen for spørring, i listen Velg den sekundære datakilden.

 11. Klikk OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 12. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×