Legge til en datatilkobling til en Microsoft Access-database

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis brukerne må data fra en database for Microsoft Office Access 2007 (ACCDB-formatet) eller fra en Access-database som er lagret i en tidligere versjon (MDB-format) til å fylle ut et skjema som er basert på Microsoft Office InfoPath-skjemamal, kan du legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som spør etter en Access-database.

Du kan legge til en sekundær datatilkobling, men datatilkoblingen kan bare spørre en Access-database. Du kan ikke legge til en sekundær datatilkobling som sender skjemadata til en Access-database.

Hvis du vil at brukerne skal sende skjemadata til en Access-database, kan du utforme en skjemamal som er basert på en Access-database, og deretter aktivere datatilkoblingen i den primære datatilkoblingen. Du kan også legge til en sekundær datatilkobling til en webtjeneste som fungerer med Access-databasen.

Du Finn koblinger til mer informasjon om utforming av skjemamaler som er basert på en Access-database og legge til en sekundær datatilkobling til en webtjeneste i Se også-delen.

I denne artikkelen

Oversikt

Vurderinger for kompatibilitet

Før du begynner

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen til å bruke datatilkoblingen

Oversikt

En sekundær datatilkobling er en datatilkobling som du legger til en skjemamal. En sekundær datatilkobling er forskjellig fra den primære datatilkoblingen, som du oppretter når du utformer en ny skjemamal som er basert på en database eller en webtjeneste. En skjemamal primære datatilkoblingen kan motta data fra en ekstern datakilde, og kan også sende skjemadata til en ekstern datakilde. En skjemamal kan imidlertid ha bare én primær datatilkobling.

Du kan legge til så mange sekundære datatilkoblinger i en skjemamal som du vil bruke. Hvis du for eksempel anta at du har en Access-database som inneholder en tabell som lagrer data om ansatte og en annen tabell som lagrer kundedata. Du kan legge til en sekundær datatilkobling som henter data fra ansattabellen, og du kan også legge til en annen sekundær datatilkobling som henter data fra kundetabellen i samme Access-database.

Selv om du kan legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som kan sende skjemadata til en ekstern datakilde, for eksempel en webtjeneste eller et bibliotek for Windows SharePoint Services, kan du bare bruke sekundære datatilkoblinger til å hente data fra en Access-database. Du kan ikke legge til en sekundær datatilkobling som sender skjemadata til en Access-database.

Når du legger til en datatilkobling for spørring til en database, opprettes en sekundær datakilde som inneholder datafelt og grupper som tilsvarer måten dataene er lagret i databasen. Ettersom datastrukturen i den sekundære datakilden må samsvare med slik at dataene er lagret i databasetabeller, kan du ikke endre felt eller grupper i den sekundære datakilden.

Du kan konfigurere hver datatilkobling for spørring for å lagre resultatene, slik at brukere har tilgang til dataene når skjemaet ikke er koblet til et nettverk. Avhengig av dataene, kan du vil vise spørringsresultatene bare når brukere er koblet til et nettverk.

Sikkerhetsmerknad : Hvis du bruker en sekundær datatilkobling til å hente sensitive data fra en ekstern datakilde, kan du vil deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene mot uautorisert bruk i tilfelle datamaskinen går tapt eller stjålet. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan dataene blir bare tilgjengelige hvis brukeren er koblet til nettverket.

Når du legger til en spørringsdatatilkobling i en skjemamal, bruker skjemaene som er basert på denne skjemamalen, datatilkoblingen som standard når de åpnes av en bruker. Du kan også konfigurere skjemamalen til å bruke spørringsdatatilkoblingen på en av følgende måter:

 • Legg til en regel    Du kan konfigurere en regel for å bruke datatilkoblingen for spørring når betingelsen i regelen inntreffer.

 • Legg til en knapp    Du kan legge til en knapp i skjemamalen som brukere kan klikke for å hente data ved hjelp av datatilkoblingen for spørring.

 • Bruke egendefinert kode    Hvis du ikke legge til en regel eller en knapp, kan du bruke egendefinert kode til å hente data ved hjelp av datatilkoblingen for spørring. Ved hjelp av egendefinert kode krever en utvikler til å opprette egendefinerte koden.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Du kan ikke legge til en datatilkobling til en Access-database til en nettleserkompatibel skjemamal.

Til toppen av siden

Før du begynner

Før du legger til en sekundær datatilkobling til en Access-database i skjemamalen, trenger du følgende informasjon:

 • Navnet og plasseringen av databasen.

  Merknad: Hvis Access-databasen er lagret i en nettverksplassering, kontrollerer du at databasen er tilgjengelig for brukerne.

 • Navnet på tabellen eller spørringen som skal gi data til skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Du bruker denne tabellen eller spørringen som den primære tabellen eller spørringen når du konfigurerer datatilkoblingen for spørring.

 • Navnene på andre tabeller eller spørringer som inneholder flere data for den primære tabellen eller spørringen. I de fleste tilfeller tabellrelasjoner er allerede er opprettet i databasen. Hvis du må manuelt opprette relasjoner mellom den primære tabellen eller spørringen og en annen tabellen eller spørringen, må du relaterte feltnavnene i begge tabellene eller spørringene.

Til toppen av siden

Trinn 1: Legge til en sekundær datatilkobling

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Opprett en ny tilkobling for å, Motta data og deretter Neste.

 4. Klikk Database (bare Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på neste side i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren klikker du Velg database.

 6. Bla til plasseringen av databasen i dialogboksen Velg datakilde.

  Merknad: Hvis databasen er lagret i en nettverksplassering, blar du til universal naming convention (UNC) banen til plasseringen. Ikke gå til nettverksplasseringen gjennom en nettverksstasjon. Hvis du bruker en nettverksstasjon, søker brukerne opprette skjemaer som er basert på denne skjemamalen for databasen fra en nettverksstasjon. Hvis brukeren ikke har en tilordnet nettverksstasjon, finner ikke skjemaet databasen.

 7. Klikk navnet på databasen, og klikk deretter Åpne.

 8. Klikk den primære tabellen eller spørringen som du vil bruke i dialogboksen Velg tabell, og klikk deretter OK.

 9. Merk av for Vis tabellkolonner på den neste siden i veiviseren.

  Som standard er alle feltene i tabellen eller spørringen lagt til den primære datakilden i skjemamalen.

 10. Fjern merket for feltene som du ikke vil ta med i den sekundære datakilden.

  Legge til flere tabeller eller spørringer i datatilkoblingen.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til tabell.

  2. Klikk navnet på den underordnede tabellen i dialogboksen Legg til tabell eller spørring, og klikk deretter Neste. InfoPath prøver å angi relasjonene ved å sammenligne feltnavn i begge tabellene. Hvis du ikke vil bruke den foreslåtte relasjonen, Merk relasjonen, og klikk deretter Fjern relasjon. Hvis du vil legge til en relasjon, klikker du Legg til relasjon. Klikk navnet på hvert beslektede felt i den tilsvarende kolonnen i dialogboksen Legg til relasjon, og klikk deretter OK.

  3. Klikk Fullfør.

  4. Gjenta disse trinnene for å legge til flere underordnede tabeller.

 11. Klikk Neste.

 12. Du kan gjøre resultatene av datatilkoblingen for spørring tilgjengelige når skjemaet ikke er koblet til et nettverk ved å merke av for Lagre en kopi av dataene i skjemamalen.

  Sikkerhetsmerknad : Denne avmerkingsboksen, lagres dataene på brukerens datamaskin når skjemaet bruker denne datatilkoblingen. Hvis skjemaet henter sensitive opplysninger fra denne datatilkoblingen, bør du deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene hvis datamaskinen går tapt eller stjålet.

 13. Klikk Neste.

 14. Skriv inn et beskrivende navn for denne sekundær datatilkobling på den neste siden i veiviseren, og kontroller deretter at informasjonen i delen Sammendrag er riktig.

 15. Hvis du vil konfigurere skjemaet for å motta data automatisk når skjemaet åpnes, velger du avmerkingsboksen Hent data automatisk når skjemaet åpnes.

Til toppen av siden

Trinn 2: Konfigurere skjemamalen slik at den bruker datatilkoblingen

Hvis du vil skjemaer som er basert på denne skjemamalen til å bruke denne datatilkoblingen når brukeren åpner skjemaet, kan du legge til en regel skjemamal som bruker denne datatilkoblingen under en bestemt betingelse, eller du kan legge til en knapp i skjemamalen som brukerne kan klikke for å bruke denne datatilkoblingen.

Legge til en regel

Du kan legge til en regel skjemamalen fungerer å hente data fra datatilkoblingen for spørring når betingelsen for regelen er oppfylt. Du kan for eksempel legge til en tekstboks i skjemamalen som en bruker kan fylle ut til å hente bestemte data fra en ekstern datakilde. Deretter kan du legge til en regel som bruker datatilkoblingen når en bruker angir data i tekstboksen.

Følgende prosedyre forutsetter at du har opprettet en datatilkobling for spørring for skjemamalen og at du har konfigurert en kontroll (annet enn en knapp) på skjemamalen til å vise data fra datatilkoblingen.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Dobbeltklikk kontrollen du vil legge til en regel i.

 3. Klikk kategorien Data.

 4. Klikk Regler under Validering og regler.

 5. Klikk Legg til i dialogboksen Regler.

 6. Skriv inn et navn for regelen i Navn-boksen.

 7. Hvis du vil angi en betingelse når regelen skal kjøre, klikker du Angi betingelse, og deretter angir du betingelsen. Regelen kjøres når betingelsen oppstår. Hvis du ikke har angitt en betingelse, kjøres regelen når brukeren endres verdien i kontrollen, og går deretter hans eller hennes markøren bort fra denne kontrollen.

 8. Klikk Legg til handling.

 9. Klikk Spørring ved hjelp av datatilkobling i Handling-listen.

 10. Klikk datatilkoblingen for spørring som du vil bruke, i Datatilkobling-listen, og klikk deretter OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 11. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Legge til en knapp

Du kan legge til en knappekontroll i skjemamalen som brukerne kan klikke for å hente data fra datatilkoblingen for spørring.

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Dra en knappekontroll til skjemamalen.

 4. Dobbeltklikk knappekontrollen du nettopp la til i skjemamalen.

 5. Klikk kategorien Generelt.

 6. Klikk Oppdater i Handling-listen.

 7. Skriv inn navnet du vil skal vises på knappen i skjemamalen, i Etikett-boksen.

 8. Klikk Innstillinger.

 9. Gjør ett av følgende i dialogboksen Oppdater:

  • Hvis du vil motta de nyeste dataene fra alle eksterne datakilder med sekundære datatilkoblinger til denne skjemamalen, klikker du alle sekundære datakilder.

  • Hvis du vil konfigurere knappen for å motta de nyeste dataene fra en ekstern datakilde med en sekundær datatilkobling i skjemamalen, klikker du en sekundær datatilkobling, og klikk deretter en sekundær datakilde i listen Velg sekundær datakilde.

 10. Klikk OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

 11. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×