Legge inn data i regnearkceller manuelt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du har flere alternativer når du vil legge inn data manuelt i Excel. Du kan skrive inn data i en celle i flere celler samtidig eller på mer enn én regneark samtidig. Dataene som du angir kan være tall, tekst, datoer eller klokkeslett. Du kan formatere dataene i en rekke måter. Og det finnes flere innstillinger som du kan justere for å gjøre dataregistrering enklere for deg.

Dette emnet forklarer hvordan du bruker et dataskjema til å skrive inn data i regnearket. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med skjemaer, kan du se legge til, redigere, finne, og slette rader ved å bruke et dataskjema.

Viktig!: Hvis du ikke kan legge inn data i et regneark, kan det hende at det er beskyttet av deg eller noen andre for å hindre at data endres ved et uhell. I et beskyttet regneark kan du merke celler for å vise dataene, men du kan ikke skrive inn informasjon i celler som er låst. I de fleste tilfeller bør du ikke fjerne beskyttelsen fra et regneark med mindre du har tillatelse til å gjøre dette fra personen som opprettet det. Hvis du vil oppheve beskyttelsen av et regneark, klikker du Opphev arkbeskyttelse i Endringer-gruppen i kategorien Se gjennom. Hvis det ble angitt et passord da regnearbeskyttelsen ble brukt, må du først skrive inn dette passordet for å oppheve beskyttelsen av regnearket.

 1. Klikk en celle i regnearket.

 2. Skriv inn tallene eller teksten du vil angi, og trykk deretter ENTER eller TAB.

  Hvis du vil legge inn data på en ny linje i en celle, setter du inn et linjeskift ved å trykke ALT + ENTER.

 1. Klikk Alternativer i kategorien Fil.

  I Excel 2007 bare: Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Klikk Avansert, og merk deretter av for Sett inn desimaltegn automatisk under Redigeringsalternativer.

 3. I Antall-boksen setter du inn et positivt tall for siffer til høyre for desimaltegnet, eller et negativt tall for siffer til venstre for desimaltegnet.

  Hvis du for eksempel skriver inn 3 i Antall-boksen, og deretter skriver inn 2834 i en celle, vil verdien vises som 2,834. Hvis du skriver inn -3 i Antall-boksen, og deretter skriver inn 283, vil verdien være 283000.

 4. Klikk en celle i regnearket, og skriv deretter inn tallet du vil bruke.

  Dette har ingen innvirkning på data du skrev inn i celler før du valgte alternativet Faste desimaler.

  Du kan midlertidig overstyre alternativet som er valgt for Faste desimaler ved å skrive inn et desimaltegn når du legger inn tallet.

 1. Klikk en celle i regnearket.

 2. Skriv inn en dato eller et klokkeslett på følgende måte:

  • Hvis du vil skrive inn en dato, kan du bruke punktum eller bindestrek til å skille delene i en dato, for eksempel 9.5.2002 eller 5-Sep-2002.

  • Hvis du vil angi en tid som er basert på 12-timersformatet, angir du tiden etterfulgt av et mellomrom, og skriv deretter a eller p etter gang; for eksempel 9:00 p. Hvis ikke, settes det inn klokkeslettet som AM.

   Du kan legge inn gjeldende dato og klokkeslett ved å trykke CTRL+SKIFT+; (semikolon).

 • Hvis du vil angi en dato eller et klokkeslett som holder seg gjeldende når du åpner et regneark, kan du bruke funksjonene i dag og .

 • Når du legger inn en dato eller et klokkeslett i en celle, vises de i et standard dato- eller klokkeslettformat for datamaskinen eller i et format som ble brukt på cellen før du la inn datoen eller klokkeslettet. Standard dato- eller klokkeslettformat er basert på dato- og klokkeslettinnstillingene i dialogboksen Innstillinger for region og språk (Kontrollpanel, Klokke, språk og område). Hvis disse innstillingene på datamaskinen er endret, blir datoer og klokkeslett i arbeidsbøkene som ikke er formatert ved hjelp av kommandoen Formater celler, vist i henhold til disse innstillingene.

 • Hvis du vil bruke standard dato- eller klokkeslettformat, klikker du cellen som inneholder dato- eller klokkeslettverdien, og deretter trykker du CTRL+SKIFT+# eller CTRL+SKIFT+@.

 1. Merk cellene der du vil legge inn de samme dataene. Cellene trenger ikke ligge ved siden av hverandre.

 2. Skriv inn dataene i den aktive cellen, og trykk deretter CTRL+ENTER.

  Du kan også angi de samme dataene i flere celler ved hjelp av fyllhåndtak Fyllhåndtak å fylle ut data i regnearkceller automatisk.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen fylle ut data automatisk i regnearkceller.

Ved å gjøre flere regneark aktive samtidig, kan du legge inn nye data eller endre eksisterende data i ett regneark, og endringene tas i bruk på samme cellene i alle merkede regneark.

 1. Klikk fanen til det første regnearket som inneholder dataene du vil redigere. Deretter holder du nede CTRL mens du klikker fanene til de andre regnearkene du vil synkronisere dataene i.

  Rulleknapper for ark

  Obs!: Hvis du ikke ser fanen til regnearket du vil bruke, klikker du rulleknappene for arkfaner for å finne regnearket. Deretter klikker du fanen. Du må kanskje maksimere dokumentvinduet hvis du fremdeles ikke finner regnearkfanene du vil bruke.

 2. Merk cellen eller område der du vil redigere eksisterende eller skrive inn nye data i det aktive regnearket.

 3. I den aktive cellen skriver du inn nye data eller redigerer eksisterende data, og deretter trykker du ENTER eller TAB for å flytte merkingen til neste celle.

  Endringene tas i bruk for alle regnearkene du merket.

 4. Gjenta det forrige trinnet til du er ferdig med å legge inn eller redigere data.

 • Du kan fjerne merkingen av flere regneark ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis et umerket regneark ikke vises, kan du høyreklikk fanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe.

 • Når du legger inn eller redigerer data, påvirker endringene alle de merkede regnearkene og kan utilsiktet erstatte data du ikke ville endre. Du kan unngå dette ved å vise alle regnearkene samtidig for å identifisere potensielle datakonflikter.

  1. Klikk Nytt vindu i Vindu-gruppen i kategorien Vis.

  2. Bytt til det nye vinduet, og klikk deretter et regneark som du vil vise.

  3. Gjenta trinn 1 og 2 for hvert regneark du vil vise.

  4. Klikk Ordne alle i Vindu-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  5. Hvis du bare vil vise regnearkene i den aktive arbeidsboken, merker du av for Vinduer i aktiv arbeidsbok i dialogboksen Ordne vinduer.

Det er flere innstilinger i Excel som du kan endre for å gjøre manuell innlegging av data enklere. Noen endringer påvirker alle arbeidsbøker, andre påvirker hele regneark og noen påvirker bare celler du angir.

Endre retningen for Enter-tasten

Når du trykker TAB for å angi data i flere celler i en rad, og deretter trykker ENTER på slutten av denne raden, flyttes utvalget som standard til begynnelsen av den neste raden.

Når du trykker ENTER, flyttes som standard utvalget ned én celle. Når du trykker TAB, flyttes utvalget én celle til høyre. Du kan ikke endre retningen av flyttingen for TAB-tasten, men du kan angi en annen retning for ENTER-tasten. Endring av denne innstillingen påvirker hele regnearket og andre åpne regneark, alle andre åpne arbeidsbøker og alle nye arbeidsbøker.

 1. Klikk Alternativer i kategorien Fil.

  I Excel 2007 bare: Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Under Redigeringsalternativer i kategorien Avansert merker du av for Flytt merket område når ENTER er trykket, og deretter klikker du ønsket retning i Retning-boksen.

Endre bredden på en kolonne

Noen ganger kan en celle, viser #. Dette kan skje når cellen inneholder et tall eller en dato og bredden på sin kolonne kan ikke vise alle tegnene som krever formatet. Anta for eksempel en celle med datoformatet "mm/dd/yyyy" inneholder 12/31/2015. Kolonnen er bare bred nok til å vise seks tegn. Cellen viser #. Hvis du vil vise hele innholdet i cellen med gjeldende format, må du øke bredden på kolonnen.

 1. Klikk cellen der du vil endre kolonnebredden.

 2. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

  Celler-gruppen i kategorien Hjem

 3. Gjør ett av følgende under Cellestørrelse:

  • Hvis du vil ha plass til all tekst i cellen, klikker du Beste tilpassing av kolonnebredde.

  • Hvis du vil angi en større kolonnebredde, klikker du Kolonnebredde, og deretter skriver du inn ønsket bredde i Kolonnebredde-boksen.

Obs!: Som et alternativ til å øke kolonnebredden, kan du endre kolonneformatet eller en enkeltcelle. Du kan for eksempel endre datoformatet slik at datoen vises som bare måned og dag (formatet dd.mm), for eksempel 31.12, eller angi et tall i eksponentielt format format, for eksempel 4E+08.

Bryte tekst i en celle

Du kan vise flere linjer med tekst i en celle ved å bryte teksten. Tekstbryting i en celle påvirker ikke andre celler.

 1. Klikk i cellen der du vil bryte teksten.

 2. Klikk Bryt tekst i Justering-gruppen i kategorien Hjem.

  Justering-gruppen i kategorien Hjem

Obs!: Hvis teksten er et langt ord, brytes ikke (ordet ikke deles); i stedet, kan du utvide kolonnen eller Reduser skriftstørrelsen for å vise hele teksten. Hvis all tekst ikke vises når du bryte teksten, må du kanskje å justere høyden på raden. Klikk Format i celler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Beste tilpassing av rad under Cellestørrelse.

Hvis du vil ha mer informasjon om tekstbryting, kan du se artikkelen bryte tekst i en celle.

Endre formatet til et tall

I Excel er formatet på en celle atskilt fra dataene som er lagret i cellen. Denne visningsforskjellen kan ha en betydelig effekt når dataene er numeriske. Når for eksempel et tall du skrev inn avrundes, avrundes vanligvis bare tallet som vises. Beregninger bruker det faktiske tallet som er lagret i cellen, ikke det formaterte tallet som vises. Beregningene kan derfor se unøyaktige ut på grunn av avrunding i én eller flere celler.

Når du har skrevet inn tall i en celle, kan du endre formatet de vises i.

 1. Klikk cellen som inneholder tallene du vil formatere.

 2. Klikk pilen ved siden av Tall-boksen i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter formatet du vil bruke.

  Formater tall-boksen på fanen Hjem

  Hvis du vil velge et tallformat fra listen over tilgjengelige formater, klikker du Flere tallformater, og deretter klikker du formatet du vil bruke, i Kategori-listen.

Formatere et tall som tekst

Når det gjelder tall som ikke skal beregnes i Excel, for eksempel telefonnumre, kan du formatere dem som tekst ved å bruke Tekst-formatet i tomme celler før du skriver inn tallene.

 1. Merk en tom celle.

 2. Klikk pilen ved siden av Tallformat-boksen i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Tekst.

  Formater tall-boksen på fanen Hjem

 3. Skriv inn tallene du vil bruke, i den første formaterte cellen.

  Tall du skrev inn før du brukte Tekst-formatet på cellene, må skrives inn på nytt i de formaterte cellene. Hvis du raskt vil skrive inn tall på nytt som tekst, merker du hver celle, trykker F2 og trykker deretter ENTER.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×