Formatering

Opprette eller slette et egendefinert tallformat

Lage eller slette et egendefinert tallformat

Excel har mange alternativer for visning av tall som prosent, valuta, datoer og så videre. Hvis disse innebygde formatene ikke oppfyller dine krav, kan du lage ditt eget ved å tilpasse et innebygd tallformat. Hvis du vil lære mer om hvordan du endrer tallformatkoder, kan du gå gjennom retningslinjene for tilpassing av tallformat før du begynner.

Hva vil du gjøre?

Gå gjennom retningslinjene for tilpassing av et tallformat

Opprette et egendefinert tallformat

Slette et egendefinert tallformat

Gå gjennom retningslinjene for tilpassing av et tallformat

Når du skal opprette et egendefinert tallformat, begynner du med å velge et av de innebygde tallformatene som utgangspunkt. Deretter kan du endre hvilken som helst av kodedelene i det aktuelle formatet og lage ditt eget egendefinerte tallformat.

Et tallformat kan ha opptil fire deler med kode, atskilt med semikolon. Disse kodedelene definerer formatet for positive tall, negative tall, nullverdier og tekst i den rekkefølgen.

<POSITIV>;<NEGATIV>;<NULL>;<TEKST>

Du kan for eksempel bruke disse kodedelene til å lage følgende egendefinerte format:

[Blå]#.##0,00_);[Rød](#.##0,00);0,00;"salg "@

Du er ikke nødt til å ha med alle kodedelene i det egendefinerte tallformatet. Hvis du bare spesifiserer to kodedeler for det egendefinerte tallformatet, brukes den første delen for negative tall og nuller og den andre delen for negative tall. Hvis du bare spesifiserer én kodedel, brukes den for alle tall. Hvis du vil hoppe over en kodedel og ta med en kodedel som kommer etterpå, må du inkludere slutt-semikolonet for delen du hopper over.

Disse retningslinjene er nyttige når du skal tilpasse noen av disse kodedelene for tallformat.

Retningslinjer for å inkludere tekst og legge til mellomrom

 • Vise både tekst og tall    Hvis du vil vise tekst og tall i en celle, setter du teksttegnene i anførselstegn (" ") eller skriver en omvendt skråstrek (\) foran ett enkelt tegn. Inkluder tegnene i den riktige delen i formatkodene. Skriv for eksempel formatet $ 0,00" Overskudd";$ -0,00" Underskudd" for å vise et positivt beløp som "$ 125,74 Overskudd" og et negativt beløp som "$-125,74 Underskudd". Vær oppmerksom på at det er ett mellomrom foran både "Overskudd" og "Underskudd" i hver kodedel.

  Følgende tegn vises uten bruk av anførselstegn.

$

Dollartegn

+

Plusstegn

(

Venstreparentes

:

Kolon

^

Sirkumfleks

'

Apostrof

{

Venstre krøllparentes

<

Mindre enn-tegn

=

Likhetstegn

-

Minustegn

/

Skråstrek

)

Høyreparentes

!

Utropstegn

&

Ampersand

~

Tilde

}

Høyre krøllparentes

>

Større enn-tegn

Mellomromtegn

 • Inkludere en del for inntasting av tekst    Hvis du inkluderer en tekstdel, er dette alltid den siste delen i tallformatet. Legg inn en krøllalfa (@) i delen der du vil vise teksten du skriver inn i cellen. Hvis @-tegnet utelates fra tekstdelen, vises ikke tekst du skriver inn. Hvis du alltid vil vise spesifikke teksttegn sammen med teksten som skrives inn, må du sette tilleggsteksten i anførselstegn (" "). For eksempel "bruttoinntjening for "@

  Hvis formatet ikke inneholder en tekstdel, blir ikke ikke-numeriske verdier som du skriver inn i en celle som bruker dette formatet, påvirket av formatet. I tillegg konverteres hele cellen til tekst.

 • Legge til mellomrom    Hvis du vil lage et mellomrom som tilsvarer bredden til et tegn i et tallformat, må du legge til et understrekingstegn (_), etterfulgt av tegnet du vil bruke. Når du for eksempel skriver en høyreparentes etter et understrekingstegn, _), blir positive tall satt på linje med negative tall som står i parentes.

 • Gjenta tegn    Hvis du vil gjenta det neste tegnet i formatet slik at bredden til kolonnen fylles, legger du inn en stjerne (*) i tallformatet. Skriv for eksempel 0*- for å legge inn nok bindestreker etter et navn til å fylle cellen, eller skriv *0 før et format hvis du vil legge inn nuller foran tallet.

Retningslinjer for bruk av desimaler, mellomrom, farger og vilkår

 • Inkludere desimaler og signifikante sifre    Hvis du vil formatere brøker eller tall som inneholder desimaler, legger du inn følgende plassholdere for sifre, desimaltegn og tusenskilletegn i en del.

0 (null)

Denne sifferplassholderen viser ikke-signifikante nuller hvis et tall har færre sifre enn det er nuller i formatet. Hvis du for eksempel skriver inn 8,9 og vil at tallet skal vises som 8,90, bruker du formatet #,00.

#

Denne sifferplassholderen følger de samme reglene som 0 (null). Det vises imidlertid ikke ekstra nuller i Excel når tallet har færre sifre på en eller begge sider av desimaltegnet enn det er # -symboler i formatet. Hvis det egendefinerte formatet for eksempel er #,## og du skriver inn 8,9 i cellen, vises tallet 8,9.

?

Denne sifferplassholderen følger de samme reglene som 0 (null). Det legges imidlertid til en plass for ikke-signifikante nuller på hver side av desimaltegnet, slik at desimaltegnene justeres i kolonnen. Det egendefinerte formatet 0,0? justerer for eksempel desimaltegnene for tallene 8,9 og 88,99 i en kolonne.

Periode

Denne sifferplassholderen viser desimaltegnet i et tall.

 • Hvis et tall har flere sifre til høyre for desimaltegnet enn det er plassholdere i formatet, avrundes tallet til så mange desimaler som det finnes plassholdere. Hvis det er flere sifre til venstre for desimaltegnet enn det er plassholdere, vises de ekstra sifrene. Hvis formatet bare inneholder talltegn (#) til venstre for desimaltegnet, begynner tall under 1 med et desimaltegn, for eksempel ,47.

Hvis du vil vise

Som

Bruker du denne koden

1234,59

1234,6

####.,#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234,568

12,0
1234,57

#,0#

44,398
102,65
2,8

44,398
102,65
    2,8
(med justerte desimaler)

???.???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(med justerte brøker)

# ???/???

 • Vise et tusenskilletegn    Hvis du vil vise et mellomrom som tusenskilletegn eller skalere et tall med en multippel av 1000, tar du med følgende skilletegn i tallformatet.

, (komma)

Viser tusenskilletegnet i et tall. Excel skiller tusener med mellomrom hvis formatet inneholder et mellomrom som står omgitt av talltegn (#) eller av nuller. Et mellomrom etter en sifferplassholder skalerer tallet med 1000. Hvis for eksempel formatet er #,0,, og du skriver 12,200,000 i cellen, vises tallet12 200,0.

Hvis du vil vise

Som

Bruker du denne koden

12000

12 000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0

 • Angi farger    Når du skal angi farge for en del av formatet, skriver du inn navnet på en av de åtte fargene under i hakeparentes i delen. Fargekoden må være det første elementet i delen.

[Svart]

[Grønn]

[Hvit]

[Blå]

[Magenta]

[Gul]

[Cyan]

[Rød]

 • Angi betingelser    Du kan angi tallformat som bare skal brukes hvis et tall oppfyller en betingelse du spesifiserer ved å sette betingelsen i hakeparenteser. Betingelsen består av en sammenligningsoperator og en verdi. Følgende format viser for eksempel tall som er mindre enn eller lik 100 med rød skrift og tall som er større enn 100 i blå skrift.

  [Rød][<=100];[Blå][>100]

  Hvis du vil bruke betinget format på cellene (for eksempel skyggefargelegging som avhenger av verdien til en celle), går du til Hjem-fanen i gruppen Stiler og klikker på Betinget formatering.

Retningslinjer for valutaformater, prosentformater og vitenskapelig notasjon

 • Bruke valutasymboler    Trykk på NUM LOCK, og bruk talltastaturet til å skrive inn ANSI-koden for symbolet hvis du vil bruke et av valutasymbolene nedenfor.

Hvis du vil legge inn

Trykk denne koden

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

euro

ALT+0128

 • Obs!: Egendefinerte formater lagres med arbeidsboken. Hvis du vil at Excel alltid skal bruke et bestemt valutasymbol, må du endre valutasymbolet som er valgt under Regionale innstillinger i Kontrollpanel før du starter Excel.

 • Vise prosenter    Du kan vise tall som en prosentverdi av 100 – for eksempel hvis du vil vise 0,08 som 8 % eller 2,8 som 280 % – ved å legge til prosenttegnet (%) i tallformatet.

 • Vise vitenskapelig notasjon    Bruk eksponentkodene nedenfor i en del til å vise tall i vitenskapelig (eksponentielt) format.

E (E-, E+, e-, e+)

Viser et tall i vitenskapelig (eksponentielt) format. Excel viser et tall til høyre for "E" eller "e" som svarer til antall plasser som desimaltegnet ble flyttet. Hvis formatet er for eksempel 0,00E+00 og du skriver 12.200.000 i cellen, vises tallet 1,22E+07. Hvis du endrer tallformatet til #0,0E+0, vises tallet 12,2E+6.

Retningslinjer for dato- og klokkeslettformater

 • Vise dager, måneder og år    Hvis du vil vise tall som datoformater (for eksempel dager, måneder og år), bruker du kodene nedenfor i en del.

m

Viser måneden som et tall uten foranstilt null.

mm

Viser måneden som et tall med en foranstilt null når det passer.

mmm

Viser måneden som en forkortelse (Jan til Des).

mmmm

Viser måneden med fullt navn (Januar til Desember).

mmmmm

Viser måneden som én enkelt bokstav (J til D).

d

Viser dagen som et tall uten foranstilt null.

dd.

Viser dagen som et tall med foranstilt null når det passer.

ddd

Viser dagen som en forkortelse (Søn til Lør).

dddd

Viser dagen med fullt navn (Søndag til Lørdag).

åå

Viser året som et tosifret tall.

åååå

Viser året som et firesifret tall.

Hvis du vil vise

Som

Bruker du denne koden

Måneder

1-12

m

Måneder

01-12

mm

Måneder

Jan–des

mmm

Måneder

Januar–desember

mmmm

Måneder

J-D

mmmmm

Dager

1-31

d

Dager

01-31

dd

Dager

Sø.–lø.

ddd

Dager

Søndag–lørdag

dddd

År

00-99

åå

År

1900-9999

åååå

 • Vise timer, minutter og sekunder    Du kan vise klokkeslettformater (for eksempel timer, minutter og sekunder) ved å bruke kodene nedenfor i en del.

h

Viser timen som et tall uten foranstilt null.

[h]

Viser medgått tid i timer. Hvis du arbeider med en formel som returnerer et tidspunkt der antall timer overskrider 24, bruker du et tallformat av typen [t]:mm:ss.

hh

Viser timen som et tall med en foranstilt null når det passer. Hvis formatet inneholder AM eller PM, er timeangivelsen basert på 12-timersklokken. Ellers er timeangivelsen basert på 24-timersklokken.

m

Viser minuttet som et tall uten foranstilt null.

Obs!: m- eller mm-koden må stå rett etter t- eller tt-koden eller rett foran ss-koden. Ellers vises måned i stedet for minutter i Excel.

[m]

Viser medgått tid i minutter. Hvis du arbeider med en formel som returnerer en tid der antall minutter overskrider 60, bruker du et tallformat av typen [mm]:ss.

mm

Viser minuttet som et tall med en foranstilt null når det passer.

Obs!: m- eller mm-koden må stå rett etter t- eller tt-koden eller rett foran ss-koden. Ellers vises måned i stedet for minutter i Excel.

s

Viser sekundet som et tall uten foranstilt null.

[s]

Viser medgått tid i sekunder. Hvis du arbeider med en formel som returnerer en tid der antall sekunder overskrider 60, bruker du et tallformat av typen [ss].

ss

Viser sekundet som et tall med en foranstilt null når det passer. Hvis du vil vise brøker av et sekund, bruker du et tallformat av typen t:mm:ss.00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Viser timen basert på 12-timersklokken. Excel viser AM, am, A eller a for tidspunkter fra midnatt til midt på dagen og PM, pm, P eller p for tidspunkter fra midt på dagen inntil midnatt.

Hvis du vil vise

Som

Bruker du denne koden

Timer

0–23

h

Timer

00-23

hh

Minutter

0–59

m

Minutter

00–59

mm

Sekunder

0–59

s

Sekunder

00–59

ss

Tid

4 AM

t AM/PM

Tid

4:36 PM

t:mm AM/PM

Tid

4:36:03 P

t:mm:ss A/P

Tid

4:36:03,75

t:mm:ss,00

Medgått tid (timer og minutter)

1:02

[h]:mm

Medgått tid (minutter og sekunder)

62:16

[mm]:ss

Medgått tid (sekunder og hundredeler)

3735,80

[ss],00

Til toppen av siden

Opprette et egendefinert tallformat

 1. Åpne arbeidsboken du vil opprette og lagre et egendefinert tallformat i.

 2. Klikk dialogboksvelgeren ved siden av Tall i kategorien Hjem.

  Dialogboksvelgeren i Tall-gruppen

 3. Klikk Egendefinert i Kategori-boksen.

 4. Velg tallformatet du vil endre, fra Type-listen.

  Tallformatet du valgte, vises i Type-boksen over Type-listen.

  Obs!: Når du velger et innebygd tallformat i Type-listen, lager Excel en kopi av det aktuelle tallformatet som du deretter kan tilpasse. Det opprinnelige tallformatet i Type-listen kan ikke endres eller slettes.

 5. Gjør de nødvendige endringene i det valgte tallformatet i Type-boksen.

  Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om endringene du kan gjøre, kan du se Gå gjennom retningslinjene for tilpassing av et tallformat i denne artikkelen.

Obs!: Et egendefinert tallformat lagres i arbeidsboken der det ble opprettet og er ikke tilgjengelig i andre arbeidsbøker. Hvis du vil bruke et egendefinert tallformat i en ny arbeidsbok, kan du lagre den aktive arbeidsboken som en Excel-mal, som du deretter kan bruke som utgangspunkt for den nye arbeidsboken.

Til toppen av siden

Slette et egendefinert tallformat

 1. Åpne arbeidsboken som inneholder det egendefinerte tallformatet du vil slette.

 2. Klikk dialogboksvelgeren ved siden av Tall i kategorien Hjem.

  Dialogboksvelgeren i Tall-gruppen

 3. Klikk Egendefinert i Kategori-boksen.

 4. Velg det egendefinerte tallformatet du vil slette, fra Type-listen.

  Obs!: Innebygde tallformater i Type-listen kan ikke slettes.

 5. Klikk Slett.

  Obs!: Alle celler i arbeidsboken som ble formatert med det slettede egendefinerte formatet, vises i standardformatet Standard.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×